You are on page 1of 2

Drutvo

za spodbujanje
mreenja

Pozdravljen (a) J !
Ni udnega, da ob vseh monih hitrostih (hitri (in pametni) telefoni), hitri internet, hitri raunalniki,
hitri avtomobili itn.) obstaja tudi hitrost, ki ji preprosto pravimo - Speed business networking ali hitri
poslovni sestanki, oblika navezovanja poslovnih stikov ali mreenja.
Speed business networking ali hitri poslovni sestanki je danes e uveljavljen nain povezovanja
posameznikov, ki s hitrimi, asovno omejenimi sreanji spoznajo potencialne poslovne partnerje, ki
se zdruujejo in dopolnjujejo v povezavi s poslovno idejo posameznika. Prav tako je namenjen mladim,
ki zakljuujejo izobraevanje in razmiljajo o vstopu na trg delovne sile in tistim, ki so izobraevanje
e zakljuili, pa na trgu delovne sile e niso dosegli elenih ciljev.

Hitri poslovni sestanki so uinkoviti in zabavni,
ki ne glede na znaajske lastnosti posameznika
imajo za cilj pomagati do suverenega,
samostojnega in samozavestnega navezovanja
stikov ter predstavljanja poslovne ideje
potencialnim
partnerjem,
investitorjem;
omogoajo dostop do trga delovne sile;
izkuenih in uveljavljenih mentorjev; odpirajo
vrata do podjetij, ki delujejo na podroju, ki so

posameznikom poslovno zanima; ustvarjajo
pogoje za razvoj podjetnosti, podjetnitva in
inovativnosti.

Zaradi tega TE iz Drutva za spodbujanje mreenja, ki e vrsto let deluje prav na tem podroju, vabimo
na delavnico, ki po potekala v Izobraevalnem centru PIRAMIDA MARIBOR, Park mladih 3, 2000
Maribor, v torek, 27. septembra 2016, s prietkom ob 9.00 uri. Oznaeno bo, v kateri predavalnici bo
delavnica potekala, zato prosimo, sledi oznakam. Delavnica bo trajala max. 3 ure.
Delavnica bo potekla v tirih korakih:
1.) Udeleenci se najprej spoznate, na kratko se predstavite in izmenjate kontakte (v ta namen
boste predhodno pozvani k izdelavi svoje osebne vizitke)
2.) Udeleenci z vsebinsko podobnimi oz. sorodnimi ali komplementarnimi idejami se poveete v
skupine in razvijate poslovno idejo
3.) Projekt predstavite mentorju (t. i. pitch), ki vam da konkretne napotke; mentorji so s podroja:
financ in finanne ustreznosti; trenja, in marketinga in komuniciranja; vodenja, druinskega
podjetnitva, podjetnosti in podjetnitva; inovativnosti; start-up pridobivanja sredstev;
ustvarjanja poslovnih nartov; osebne rasti in razvoja; drubene odgovornosti in trajnostnega
razvoja; upravljanja kadrov in razvoja zaposlenih

4.) Vsaka skupina ima v roku 30 dni po izvedenem sreanju monost, da mentorja dodatno
kontaktira in nanj naslovi konkretno vpraanje s teavo/izzivom, s katero/im se ubadate.
Mentor odgovori po presoji oz. po potrebi usmeri skupino na konkretno podjetje, vladno
organizacijo, NVO, kjer bi lahko dobili odgovor.Ljudje smo se od nekdaj povezovali, si delali


usluge in si pomagali. Danes je, bolj kot kdaj
prej, pomembno, da se povezujemo tako s
tistimi, s katerimi imamo podobne interese,
kot s tistimi, ki se gibljejo v druganih
interesnih krogih. Tako ustvarjamo mreo
poznanstev, ki nam lahko pomaga pri grajenju
nae profesionalne poti (PSIHOLOGIJA DELA,
april 2016)

Verjamemo, da na tvoji poti k doseganju ivljenjskih in poslovnih ciljev prienja razumevati, da je


mrea znanstev pomembna, potrebna in nenadomestljiva .
Vse kar je potrebno narediti, je da odda prijavo pri gospe Ireni Dobnik (id.dobnik@gmail.com) ali
pri meni na moj mejl do 21.09.2016 do 12. ure. e si postal(a) radoveden/radovedna, ti priporoamo,
da s prijavo pohiti, ker je tevilo udeleencev omejeno.
Udeleba je za udeleence brezplana, ker projekt Mreim in omreim sofinanciran z Javnim razpisom
Mestne obine Maribor, Urad za kulturo in mladino.
e sedaj se veselimo skupaj preivetega asa in sodelovanja na dogodku, ki smo ti ga predstavili!

Drutvo za spodbujanje mreenja
Irena Dobnik, predsednica drutva
Mag. Natalie C. Postrunik, predavateljica na Doba fakulteti, podpredsednica Drutva