You are on page 1of 3

24.05.2016. 3108.04.

2016Odlukaopoetkuizavretkunastavnegodine,brojuradnihdanaitrajanjuodmorauenikaosnovnihisrednjihkolazakolskugodi

MINISTARSTVOZNANOSTI,
OBRAZOVANJAISPORTA
847
Na temelju lanka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj koli (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010
ispr., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), ministar znanosti,
obrazovanjaisportadonosi

ODLUKU
OPOETKUIZAVRETKUNASTAVNEGODINE,BROJU
RADNIHDANAITRAJANJUODMORAUENIKA
OSNOVNIHISREDNJIHKOLAZAKOLSKUGODINU
2016./2017.
I.
Ovom odlukom propisuje se poetak i zavretak nastavne godine, trajanje
polugodita i trajanje uenikih odmora u osnovnim i srednjim kolama za
kolskugodinu2016./2017.
Izrazikojisekoristeuovojodluci,akojiimajurodnoznaenje,bezobziranato
jesu li koriteni u mukome ili enskome rodu, obuhvaaju na jednak nain i
mukiienskirod.
II.
Nastavapoinje5.rujna2016.godine,azavrava14.lipnja2017.godine.
Nastavaseustrojavaudvapolugodita.
Prvopolugoditetrajeod5.rujna2016.godinedo23.prosinca2016.godine.
Drugopolugoditetrajeod12.sijenja2017.godinedo14.lipnja2017.godine,a
zauenikezavrnihrazredasrednjekoledo19.svibnja2017.godine.
III.
Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35
nastavnih tjedana, a za uenike zavrnih razreda srednje kole u najmanje 160
nastavnihdana,odnosnonajmanje32nastavnatjedna.
Ako kola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i
propisani broj nastavnih tjedana, nastavna godina moe se produljiti odlukom
uredadravneupraveuupanijinadlenogzaobrazovanje,odnosnouredaGrada
Zagreba nadlenog za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ured), uz
prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem
http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_31_847.html

1/3

24.05.2016. 3108.04.2016Odlukaopoetkuizavretkunastavnegodine,brojuradnihdanaitrajanjuodmorauenikaosnovnihisrednjihkolazakolskugodi

tekstu:Ministarstvo)inakon16.lipnja2017.godine,odnosnonakon19.svibnja
2017.godinezazavrnerazredesrednjekole.
IV.
Zimskiodmoruenikapoinje27.prosinca2016.godine,azavrava11.sijenja
2017.godine.
Proljetniodmoruenikapoinje13.travnja2016.godine,azavrava21.travnja
2017.godine.
Ljetni odmor poinje 16. lipnja 2017. godine, osim za uenike koji polau
predmetni,razredni,dopunski,razlikovniilinekidrugiispit,kojiimajudopunski
rad,zavrniradiliispitedravnemature,zauenikeuprogramimaijiseveidio
izvodi u obliku vjebi i praktine nastave i za uenike koji u to vrijeme imaju
strunupraksu,toseutvrujegodinjimplanomiprogramomradakole.
V.
Iznimno,ueniciuprogramimaijiseveidioizvodiuoblikuvjebiipraktine
nastave i drugim strukovnim programima sa strunom praksom mogu imati i
drukijirasporedodmora,stimdaimukupanodmortijekomkolskegodinene
moebitikraiod45radnihdana,toseureujeugovorom,asukladnoZakonuo
strukovnomobrazovanju(Narodnenovine,broj30/2009.).
VI.
Godinjim planom i programom rada kole utvruje se plan i raspored broja
radnih dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa te broj, plan i
rasporedostalihradnihdanatijekomkolskegodinepotrebnihzadrugeodgojno
obrazovne programe kole (pisanje ispita dravne mature, kolske priredbe,
natjecanja, dan kole, dan upe, dan opine i grada te za izlete, ekskurzije i
slino).
VII.
Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo mogue predvidjeti i planirati
godinjim planom i programom rada kole, kola moe odstupiti od rokova
utvrenihovomodlukom,oemuodluujeMinistarstvonazahtjevkoleiUreda.
VIII.
upanija s ostalim osnivaima kolskih ustanova na svojem podruju moe za
osnovnu kolu i/ili srednju kolu drukije planirati poetak nastave u prvom
polugoditu i/ili trajanje zadnjega tjedna zimskoga odmora, o emu odluuje
MinistarstvonaprijedlogUreda.
Zahtjev iz stavka 1. ove toke upanija je u ime kolskih ustanova na svojem
podruju duna podnijeti Uredu najkasnije do 1. lipnja 2016. godine, a Ured je
duanprijedlogzakolskeustanoveuupaniji,odnosnoGraduZagrebu,dostaviti
Ministarstvunajkasnijedo9.lipnja2016.godine.
IX.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim
novinama.
http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_31_847.html

2/3

24.05.2016. 3108.04.2016Odlukaopoetkuizavretkunastavnegodine,brojuradnihdanaitrajanjuodmorauenikaosnovnihisrednjihkolazakolskugodi

Klasa:60201/1601/00197
Urbroj:53325160001
Zagreb,5.travnja2016.
Ministar
Predragustar,v.r.

http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_04_31_847.html

3/3