You are on page 1of 4

Przedimek nieokrelony a / an stosujemy:

1. Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej:


a) o ktrym nie byo wczeniej mowy, jest wymieniany po raz pierwszy.
b) kiedy ten rzeczownik jest reprezentantem zbioru rzeczownikw o tej samej
nazwie.
np. An elephant is heavy.
c) Kiedy ten rzeczownik jest dopenieniem czasownikw: be, become
np. Ernest Hemingway was a writer.
Isaak Newton became a scientist.
2. W wykrzyknikach przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej.
np. What a nice day!
3. W wyraeniach dotyczcych cen, czasu, prdkoci, czstotliwoci.
np. twice a day, seventy miles an hour, 1% a year, two pounds a dozen
4. Przed Mrs, Mr, Miss (+ nazwisko) dla wyraenia, e ten o ktrym mwimy jest
dla nas zupenie nieznany.
np. a Mr Brown.
5. Przed nazwiskiem dla wyraenia, e kto inny ma cechy charakterystyczne dla
czowieka o danym nazwisku.
np. He was an Einstein of his time.
6. Przed pewnymi rzeczownikami precyzujcymi liczb.
np. a dozen, a thousand, a lot of, a great deal of, a good deal of,
a large number of, a great number of, a great many
7. Przed rzeczownikiem niepoliczalnym gdy jest on okrelany przez przymiotnik
np. He has a good knowledge of English.
8. Przed stopniem wyszym przymiotnika, ktry okrela rzeczownik.
9. Przed stopniem najwyszym przymiotnika, gdy zaznaczamy, e most oznacza
bardzo. np. Tom is a most intelligent boy.
Funkcja zerowa przedimka a / an - Przedimki nie s stosowane:
1. Przed policzalnym rzeczownikiem w liczbie pojedynczej gdy kogo woamy lub
do kogo si zwracamy.
np. Whats the matter, doctor?
2. Przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie mnogiej:
a. gdy rzeczownik ten reprezentuje wszystkie obiekty nalece do danej grupy
np. Lions are big animals.
b. gdy rzeczownik ten przedstawia zbir nieokrelonych bliej obiektw
np. There are people in the hall.
c. gdy rzeczownik ten jest dopenieniem czasownika: be i czasownika become
np. The Browns are teachers.
3. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi czyli:
Anna Pawecka2008

4.

5.
6.
7.
8.

a. rzeczownikami abstrakcyjnymi: beauty, truth


b. nazwami substancji, materiaw, z ktrych wykonane s przedmioty
np. Chairs are made of wood.
c. niepoliczalnymi wyjtkami
np. money, furniture, news itp.
W wykrzyknikach, gdy wystpuje w nich rzeczownik niepoliczalny lub policzalny
w liczbie mnogiej
np. What dirt! What flowers!
UWAGA! Wyjtki: What a waste!
What a pity!
Gdy rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej wystpuje po czasowniku be ,
become i oznacza unikaln profesj
np. John Kennedy was President. Karol Wojtya became Pope.
Gdy rzeczownik wystpuje po czasowniku turn.
np. He turned musician and made great career.
Gdy rzeczownik oznacza instytucj uwaan za jedyn w swoim rodzaju.
np. When does school start?
Gdy rzeczownik jest uywany w notatkach, znaczkach, telegramach, nagwkach
gazet
np. Gang Steals Million Dollars from Bank

Przedimek okrelony the stosujemy:


1. Przed nazwami, ktre s jedyne w swoim rodzaju
np. the Earth, the sky, the sun, the moon,
2. Przed rzeczownikami, o ktrych jest mowa po raz kolejny, s wymienione po raz
kolejny.
3. Przed rzeczownikiem, ktry jest okrelony przez wyraenie lub zdanie
np. How old is the boy? This is the way we got acquainted.
4. Kiedy mwicy zakada, e suchajcy wie o jaki rzeczownik chodzi.
5. Przed rzeczownikami takimi jak: cinema, opera, theatre, radio, gdy uyte s w
zdaniach wyraajcych ich pierwotne zastosowanie.
6. Przed instrumentem muzycznym po czasowniku play.
7. Przed szczeglnymi posikami
np. I met him at the dinner given by Browns.
8. Przed nazwami geograficznymi: oceanw, mrz, rzek, prowincji,
pusty, grup wysp, acuchw grskich oraz krajw, ktrych
nazwa zawiera rzeczownik pospolity: Kingdom, State, Union, Empire.
UWAGA! Wyjtki: the Netherlands, the Argentine, the Sudan, the Yemen.
9. Przed nazwami statkw, znanych pocigw, niektrych gazet.
10. Przed nazwami zawierajcymi of.
11. Przed instytucjami publicznymi: hotelami, restauracjami, kinami.
Anna Pawecka2008

12. Przed niektrymi nazwami budynkw i ulic.


np. The Albert Hall, The Mall
13. Przed rzeczownikiem, gdy chcemy odrni go od drugiego rzeczownika .
np. the left, the right
14. Przed stopniem najwyszym przymiotnikw.
15. Przed nazwiskami caych rodzin.
np. The Browns
16. Gdy mwimy o konkretnej osobie.
np. Is that the Harry Brown?
17. Gdy zaznaczamy, e osoba lub miejsce jest powszechnie znane.
np. Are you going to the Monte Carlo?
18. Gdy mwimy o miejscu z okrelonego okresu historycznego.
Np. This is not the Paris I used to know.
19. Przed liczebnikami porzdkowymi.
20. Przed nazwami okrelajcymi cay nard.
np. The French
21. Przed last, next w mowie zalenej.
22. Przed przymiotnikiem okrelajcym rzeczownik abstrakcyjny.
23. Przed stopniem wyszym przymiotnika gdy porwnujemy dwa przedmioty.
np. This is the longer of the two shirts.
24. W wyraeniu imtym.
np. The sooner the better.
25. W wyraeniu the same.
Funkcja zerowa przedimka the. Przedimek nie jest stosowany:
1. Przed niektrymi rzeczownikami, ktre s jedyne:
np. Heaven, Hell, Paradise
2. Przed nastpujcymi rzeczownikami: bed, church, college, court,
gaol (= jail), hospital, market, prison, school, sea, gdy mwimy o nich w ich
podstawowym znaczeniu i mamy na myli ich pierwotne zastosowanie.
3. Przed nazwami posikw. (UWAGA! Wyjtki patrz pkt. 7 w zast. the)
4. Przed nastpujcymi nazwami geograficznymi:
a. kontynenty
b. kraje, hrabstwa, stany
c. pojedyncze wyspy
d. miasta
e. jeziora
f. pojedyncze gry
5. Przed nastpujcymi nazwami wasnymi:
a. imiona, nazwiska
Anna Pawecka2008

b. przed nazwami wit; np. Easter, Christmas


c. przed nazwami niektrych periodykw (gazet, ktre okazuj si co jaki okres
czasu); np. Time, Newsweek
d. przed nazwami niektrych organizacji np. British Rail, British Airways
e. przed nazwami niektrych budynkw, mostw, ulic
np. Welbeck Mension, London Bridge, Regent Street.
f. kiedy popularne rzeczowniki (nazwy) maj czasowe przeznaczenie
np. Gate C, Column 8
6. Przed nazwami pr roku, miescy i tygodnia
7. Przed rzeczownikiem poprzedzonym zaimkiem w formie okrelenia
dzierawczego.
8. Przed stopniem wyszym dla zaznaczenia, e most oznacza very, extremely.
np. Tom Smith is most inelligent. (very intelligent)
9. Przed sowami man i woman gdy mamy na myli odpowiednio mankind i
womankind.
10. Przed rzeczownikami oznaczajcymi pokrewiestwo, gdy si do kogo
zwracamy, lub gdy mamy na myli specyficzne osoby
np. Mother is writting a letter now. I am sorry Father isnt at home now.
11. W nastpujcych wyraeniach np.:
a. day by day
b. hand in hand
c. face to face
d. from dawn to dusk (od witu do zmierzchu)
e. from begining to end
f. from the west to east
12. Przed rzeczownikami abstrakcyjnymi, ktre s uyte w sensie oglnym
np. Some people like risk. Most people are afraid of death.
13. Przed sowem home, gdy odnosi si on do domu mwicego lub
suchajcego.
14. Przed rzeczownikami oznaczajcymi pory dnia i nocy,
szczeglnie gdy poprzedzaj je takie przyimki jak: after, at, before, by.
np. Would you like to see Paris by night?
15. Przed nazwami chorb.
16. Przed last i next, gdy odnosz si bezporednio do punktu w czasie, w
ktrym jestemy np. last week, next year.
17. Przed gerund, gdy dana czynno lub stan nie s bliej okrelone
np. Mrs Tompson likes cooking.

Anna Pawecka2008