You are on page 1of 155

Druk nr 795

Warszawa, 1 sierpnia 2016 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII kadencja
Prezes Rady Ministrw
RM-10-80-16
Pan
Marek Kuchciski
Marszaek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszaku


Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o grach hazardowych


oraz niektrych innych ustaw z projektami
aktw wykonawczych.
Uprzejmie informuj Pana Marszaka, e ww. projekt zosta notyfikowany
Komisji Europejskiej w dniu 29 lipca 2016 r. pod numerem 2016/398/PL.
Obowizkowy termin wstrzymania procedury legislacyjnej projektu ustawy
upywa w dniu 31 padziernika 2016 r.
W zaczeniu przedstawiam take opini
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczc

zgodnoci

Jednoczenie uprzejmie informuj, e do prezentowania stanowiska Rzdu


w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zosta upowaniony Minister
Finansw.
Z powaaniem
(-) Beata Szydo

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektrych innych ustaw 1), 2)
Art. 1. W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 471) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:


Art. 1. 1. Ustawa okrela warunki urzdzania i zasady prowadzenia dziaalnoci
w zakresie gier hazardowych oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier
hazardowych, zwanym dalej podatkiem od gier.
2. Grami hazardowymi s gry losowe, zakady wzajemne, gry w karty, gry na
automatach.
3. Ustawie podlega urzdzanie gier hazardowych w sieci Internet, w tym
urzdzanie gier, ktrych zasady odpowiadaj zasadom:

2)

1)

gier losowych;

2)

gier na automatach.;

w art. 2:
a)

w ust. 1:

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Grami losowymi s gry o wygrane pienine lub rzeczowe, ktrych wynik
w szczeglnoci zaley od przypadku. S to:,

uchyla si pkt 5,

pkt 11 otrzymuje brzmienie:


11) loterie audioteksowe, w ktrych uczestniczy si przez odpatne:
a)

1)

2)

poczenie telefoniczne,

Niniejsza ustawa zostaa notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu ... pod numerem ..., zgodnie z 4
rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktre wdraa
dyrektyw (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc
procedur udzielania informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug
spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
Niniejsz ustaw zmienia si ustawy: ustaw z dnia 10 wrzenia 1999 r. Kodeks karny skarbowy oraz
ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej.

b)

wysyanie wiadomoci tekstowych z uyciem publicznej sieci


telekomunikacyjnej.,

b)

w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:


2) zaistnienia rnych zdarze, w tym zdarze wirtualnych, w ktrych
uczestnicy wpacaj stawki, a wysoko wygranych zaley od umwionego,
midzy przyjmujcym zakad a wpacajcym stawk, stosunku wpaty do
wygranej bukmacherstwo.,

c)

po ust. 5 dodaje si ust. 5a w brzmieniu:


5a. Grami w karty s gry black jack, poker, baccarat, gdy s rozgrywane
o nagrody pienine lub rzeczowe.,

d)

ust. 6 i 7 otrzymuj brzmienie:


6. Minister waciwy do spraw finansw publicznych rozstrzyga na wniosek
lub z urzdu, w drodze decyzji, czy:
1)

gra lub zakad posiadajce cechy wymienione w ust. 15a jest gr losow,
zakadem wzajemnym, gr w karty, gr na automacie w rozumieniu ustawy;

2)

zasady gier urzdzanych w sieci Internet, odpowiadaj zasadom gier losowych


lub gier na automatach.
7. Do wniosku o wydanie decyzji, o ktrej mowa w ust. 6, naley zaczy

opis

planowanego

albo

realizowanego

w szczeglnoci zasady jego urzdzania,

przedsiwzicia,

zawierajcy

przewidywane nagrody, sposb

wyaniania zwycizcw oraz, w przypadku gry na automatach, badanie techniczne


danego automatu, przeprowadzone przez jednostk badajc upowanion do
bada technicznych automatw i urzdze do gier, a w przypadku gier urzdzanych
przez sie Internet opini potwierdzajc zasady i prawidowo oprogramowania
do urzdzania tych gier. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe
zada przedoenia takich dokumentw przez stron take w postpowaniu
prowadzonym z urzdu.,
e)

po ust. 7 dodaje si ust. 7a i 7b w brzmieniu:


7a. Nie wydaje si decyzji, o ktrej mowa w ust. 6, gdy charakter gier na
danym urzdzeniu zosta ustalony w wyniku kontroli przeprowadzonej zgodnie
z odrbnymi przepisami przez naczelnika urzdu celnego.
7b. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze
rozporzdzenia, wzr wniosku o wydanie decyzji, o ktrej mowa w ust. 7, majc na

3
uwadze potrzeb zapewniania jednolitoci wnioskw i sprawnej realizacji zada
w tym zakresie.;
3)

art. 3 otrzymuje brzmienie:


Art. 3. Urzdzanie i prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier losowych, zakadw
wzajemnych, gier w karty, gier na automatach jest dozwolone na podstawie waciwej
koncesji, zezwolenia lub dokonania zgoszenia.;

4)

w art. 4:
a)

w ust. 1:

w pkt 1 po lit. b rednik zastpuje si przecinkiem i dodaje si lit. c


w brzmieniu:
c) salon gier na automatach jako wydzielone miejsce, w ktrym prowadzi
si gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, a liczba
zainstalowanych automatw wynosi od 3 do 50 sztuk;,

po pkt 2 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 35 w brzmieniu:


3) urzdzeniu do gier rozumie si przez to wszelkie urzdzenia,
z wykorzystaniem ktrych moliwe jest prowadzenie gry hazardowej oraz
urzdzenia, ktrych dziaanie wpywa na prowadzenie gier;
4)

urzdzeniu losujcym rozumie si przez to urzdzenie suce do


ustalania

wynikw

gry

loteriach

pieninych,

loteriach

audioteksowych, grach liczbowych, loteriach promocyjnych i loteriach


fantowych;
5)

wydzielonym miejscu rozumie si przez to miejsce, ktre ogranicza


wstp osb poniej 18 roku ycia oraz zapewnia przestrzeganie przepisw
dotyczcych reklamy gier hazardowych.,

b)
5)

uchyla si ust. 2;

w art. 5:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier liczbowych, loterii pieninych,
gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objte monopolem
pastwa.,

b)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a1d w brzmieniu:


1a. Dziaalno w zakresie gier liczbowych i loterii pieninych moe by
prowadzona w formie udziau w grach liczbowych i loteriach pieninych

4
urzdzanych jednoczenie na terytorium wicej ni jednego pastwa (gry
multijurysdykcyjne).
1b. Urzdzanie gier hazardowych w sieci Internet, w tym gier, ktrych zasady
odpowiadaj zasadom gier losowych i gier na automatach, jest objte monopolem
pastwa.
1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje si do zakadw wzajemnych i loterii
promocyjnych.
1d. Monopol pastwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest
wykonywany w salonach gier na automatach.;
6)

art. 6 otrzymuje brzmienie:


Art. 6. 1. Dziaalno w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koci
i gier na automatach moe by wykonywana po uzyskaniu koncesji na kasyno gry,
z zastrzeeniem art. 5 ust. 1 oraz art. 6a ust. 2.
2. Dziaalno w zakresie gier bingo pienine moe by wykonywana po
uzyskaniu zezwolenia na salon gry bingo pienine.
3. Dziaalno w zakresie zakadw wzajemnych moe by wykonywana
stosownie do udzielonego zezwolenia wycznie w punktach przyjmowania zakadw
wzajemnych albo przez sie Internet po uzyskaniu zezwolenia na urzdzanie zakadw
wzajemnych.
4. Dziaalno w zakresie okrelonym w ust. 13 jest wykonywana na zasadach
i warunkach okrelonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji lub
udzielonym zezwoleniu, a take wynikajcych z przepisw ustawy.
5. Urzdzanie gier hazardowych w zakresie okrelonym w ust. 13 jest moliwe
wycznie w formie spki akcyjnej lub spki z ograniczon odpowiedzialnoci,
majcej siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeeniem art. 7a.
6. Akcje (udziay) w spkach, o ktrych mowa w ust. 5, moe nabywa lub
obejmowa:
1)

osoba prawna lub spka niemajca osobowoci prawnej, ktrej siedziba znajduje
si na terytorium pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa
czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)

osoba fizyczna bdca obywatelem pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub


pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje si do spek, o ktrych mowa w art. 7a ust. 1.;

7)

po art. 6 dodaje si art. 6a w brzmieniu:


Art. 6a 1. Gra w pokera moe by organizowana w kasynach gry lub poza
kasynem gry przez podmioty urzdzajce gry hazardowe na podstawie udzielonej
koncesji na prowadzenie kasyna gry w nastpujcy sposb:
1)

w kasynie gry, gdy regulamin gry w pokera zosta uprzednio zaakceptowany przez
ministra waciwego do spraw finansw publicznych oraz:
a)

gra jest prowadzona przez uprawnionego pracownika, a gracze graj


przeciwko kasynu albo

b)

w formie turnieju gry w pokera gdy uczestnicy graj midzy sob, a liczba
uczestnikw w turnieju wynosi co najmniej 10 osb oraz dokonano zgoszenia
organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby celnej waciwemu ze wzgldu
na miejsce urzdzania turnieju gry w pokera;

2)

poza kasynem gry w formie turnieju gry w pokera, gdy:


a)

uczestnicy turnieju gry w pokera graj midzy sob, a liczba uczestnikw


turnieju wynosi co najmniej 10 osb,

b)

dokonano zgoszenia turnieju gry w pokera dyrektorowi izby celnej


waciwemu ze wzgldu na miejsce urzdzania turnieju gry w pokera,

c)

regulamin turnieju gry w pokera zosta uprzednio zaakceptowany przez


ministra waciwego do spraw finansw publicznych,

d)

podmiot urzdzajcy turniej gry w pokera jest obowizany zainstalowa


w miejscu organizacji gry system audiowizyjny, o ktrym mowa w art. 15b
ust. 1.

2. Gra w pokera moe by urzdzana w formie turnieju gry w pokera poza


kasynami gry przez podmiot nieposiadajcy koncesji na prowadzenie kasyna gry jeeli:
1)

wygran s nagrody rzeczowe, a warto nagrd rzeczowych nie przekracza 50%


kwoty bazowej, o ktrej mowa w art. 70;

2)

dokonano zgoszenia organizacji takiego turnieju dyrektorowi izby celnej


waciwemu ze wzgldu na miejsce urzdzania turnieju gry w pokera;

3)

regulamin turnieju gry w pokera poza kasynem gry zosta zatwierdzony przez
ministra waciwego do spraw finansw publicznych;

4)

gra odbywa si w wydzielonym miejscu dostpnym wycznie dla penoletnich


osb zaproszonych przez organizatora.
3. Zgoszenie, o ktrym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:

1)

imi, nazwisko, adres zamieszkania osoby zgaszajcej albo nazw, adres siedziby
podmiotu zgaszajcego;

2)

nazw turnieju gry w pokera;

3)

okrelenie czasu, w ktrym planuje si urzdzenie turnieju gry w pokera oraz


miejsca jego urzdzenia;

4)

przewidywan liczb uczestnikw;

5)

przedsiwzite

rodki

celu

uniemoliwienia

dostpu

niepenoletnim

uczestnikom.
4. Gra w pokera w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry, o ktrej mowa
w ust. 2, moe by urzdzana przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki
organizacyjne niemajce osobowoci prawnej.
5. Organizujcy turniej gry w pokera poza kasynem gry, o ktrym mowa w ust. 2,
bdcy osobami fizycznymi, czonkami wadz osb prawnych lub jednostek
organizacyjnych niemajcych osobowoci prawnej nie mog by skazani prawomocnym
wyrokiem sdu za umylne przestpstwo skarbowe.
6. Podmiot urzdzajcy turniej gry w pokera na podstawie udzielonej koncesji na
prowadzenie kasyna gry jest obowizany przedstawi dyrektorowi izby celnej,
waciwemu ze wzgldu na miejsce urzdzania tego turnieju, ktremu dokonano
zgoszenia organizacji takiego turnieju, w terminie do 25. dnia miesica nastpujcego
po miesicu, w ktrym nastpio zakoczenie tego turnieju, szczegow pisemn
informacj o osobach, ktre uzyskay wygrane w turnieju, oraz o rozliczeniu podatku od
gier.;
8)

w art. 7a w ust. 2 po pkt 1 dodaje si pkt 1a w brzmieniu:


1a) posiada penomocnictwo do zawierania umw cywilno-prawnych w imieniu i na
rzecz spki, o ktrej mowa w ust. 1;;

9)

art. 9 otrzymuje brzmienie:


Art. 9. Warunkiem urzdzania gier objtych monopolem pastwa jest
zatwierdzenie ich regulaminu, w tym jego kadorazowej zmiany, przez ministra
waciwego do spraw finansw publicznych.;

10) art. 11 otrzymuje brzmienie:


Art. 11. 1. Dziaalno w zakresie, o ktrym mowa w art. 6 ust. 13 oraz w art. 7
ust. 2, moe by prowadzona, pod warunkiem e:
1)

wobec spki lub jej akcjonariuszy (wsplnikw) posiadajcych akcje (udziay),


ktrych warto przekracza 10% kapitau zakadowego spki, lub czonkw
zarzdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurentw spki bdcych
osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spkami niemajcymi osobowoci
prawnej, nie istniej uzasadnione zastrzeenia z punktu widzenia bezpieczestwa
pastwa, porzdku publicznego, bezpieczestwa interesw ekonomicznych
pastwa, a take przestrzegania przepisw regulujcych przeciwdziaanie praniu
pienidzy oraz finansowaniu terroryzmu;

2)

czonkowie zarzdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spki posiadaj


obywatelstwo

polskie

lub

obywatelstwo

pastwa

czonkowskiego

Unii

Europejskiej, pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego


Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Organizacji Wsppracy Gospodarczej i Rozwoju, z tym e wymogu tego nie
stosuje si do spek, o ktrych mowa w art. 7a ust. 1;
3)

przed organami wymiaru sprawiedliwoci pastwa czonkowskiego Unii


Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nie toczy
si postpowanie przeciwko podmiotom wymienionym w pkt 1 w sprawach
o przestpstwa zwizane z praniem pienidzy oraz finansowaniem terroryzmu;

4)

spce, o ktrej mowa w pkt 1, w terminie 6 lat przed dat zoenia wniosku
o koncesj lub zezwolenie nie cofnito koncesji lub zezwolenia z powodw
okrelonych w art. 59 ust. 1 pkt 2;

5)

akcjonariusze (wsplnicy), o ktrych mowa w pkt 1, nie byli akcjonariuszami


(wsplnikami) posiadajcymi akcje (udziay), ktrych warto przekraczaa 10%
kapitau zakadowego spki, w spce, ktrej w terminie 6 lat przed dat zoenia

8
wniosku o koncesj lub zezwolenie cofnito koncesj lub zezwolenie z powodw
okrelonych w art. 59 ust. 1 pkt 2;
6)

czonkowie zarzdu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej lub prokurenci,


o ktrych mowa w pkt 1, nie byli czonkami zarzdu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej lub prokurentami w spce, ktrej w terminie 6 lat przed dat zoenia
wniosku o koncesje lub zezwolenie cofnito koncesj lub zezwolenie z powodw
okrelonych w art. 59 ust. 1 pkt 2.
2. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe wystpi z wnioskiem

do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczestwa


Wewntrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Komendanta Gwnego
Policji o przekazanie informacji, czy w odniesieniu do podmiotw, o ktrych mowa
w ust. 1 pkt 1, istniej uzasadnione zastrzeenia z punktu widzenia bezpieczestwa
pastwa, porzdku publicznego, bezpieczestwa interesw ekonomicznych pastwa,
a take przestrzegania przepisw regulujcych przeciwdziaanie praniu pienidzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
3. Organy, o ktrych mowa w ust. 2, przekazuj informacje, o ktrych mowa
w ust. 2, ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych w terminie 2 miesicy
od dnia otrzymania wniosku.;
11) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Osoby fizyczne bdce wsplnikami (akcjonariuszami) spki prowadzcej
dziaalno w zakresie, o ktrym mowa w art. 6 ust. 13, reprezentujce co najmniej
10% kapitau zakadowego, oraz czonkowie zarzdu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej lub prokurenci takiej spki powinni posiada nienagann opini,
w szczeglnoci nie mog by osobami skazanymi za umylne przestpstwo lub
umylne przestpstwo skarbowe na terytorium pastwa czonkowskiego Unii
Europejskiej.;
12) art. 14 otrzymuje brzmienie:
Art. 14. 1. Urzdzanie gier cylindrycznych, gier w karty, w tym turniejw gry
pokera, gier w koci oraz gier na automatach jest dozwolone wycznie w kasynach gry
na zasadach i warunkach okrelonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej
koncesji lub udzielonym zezwoleniu, a take wynikajcych z przepisw ustawy,
z zastrzeeniem ust. 4 i ust. 5.

9
2. Urzdzanie gry bingo pienine jest dozwolone wycznie w salonach gry bingo
pienine na zasadach i warunkach okrelonych w zatwierdzonym regulaminie
i udzielonym zezwoleniu, a take wynikajcych z przepisw ustawy.
3. Przyjmowanie zakadw wzajemnych jest dozwolone stosownie do
udzielonego zezwolenia - wycznie w punktach przyjmowania zakadw wzajemnych
lub przez sie Internet na zasadach i warunkach okrelonych w zatwierdzonym
regulaminie i udzielonym zezwoleniu, a take wynikajcych z przepisw ustawy.
4. Urzdzanie gry w pokera jest dozwolone rwnie poza kasynami gier wycznie
na zasadach i warunkach okrelonych w art. 6a.
5. Spka, o ktrej mowa w art. 5 ust. 2, prowadzi dziaalno w zakresie gier
hazardowych na zasadach okrelonych w ustawie i zatwierdzonych regulaminach.;
13) w art. 15:
a)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a1f w brzmieniu:


1a. Automaty do gier mog by instalowane w salonach gier na automatach:
1)

na terenie powiatu w liczbie nie wikszej ni wynikajcej z proporcji


1 automat na kade rozpoczte 1000 mieszkacw powiatu; maksymalna,
czna liczba automatw do gier w salonach gier na automatach wynosi
60 tys. sztuk;

2)

w miejscach, w ktrych w cigu ostatnich piciu lat nie stwierdzono


urzdzania gier na automatach niezgodnie z przepisami ustawy.
1b. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze

rozporzdzenia, zasady usytuowania na terenie gminy salonw gier na automatach,


w szczeglnoci ich minimaln odlego od placwek edukacyjnych, miejsc kultu
religijnego oraz innego orodka gier, uwzgldniajc potrzeb ograniczenia
negatywnych skutkw spoeczno-ekonomicznych hazardu.
1c. Warunkiem urzdzania gier na automatach w salonach gier na automatach
jest zatwierdzenie lokalizacji salonu gier na automatach przez dyrektora izby celnej
waciwego ze wzgldu na planowan lokalizacj salonu gier na automatach.
Dyrektor izby celnej zatwierdza lokalizacj salonu gier na automatach, w drodze
decyzji.
1d. W celu zapewnienia ochrony grajcych przed negatywnymi skutkami
hazardu, podmiot wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier hazardowych na

10
automatach urzdzanych w salonach gier na automatach ma obowizek wdroy
regulamin odpowiedzialnej gry, obejmujcy w szczeglnoci:
1)

umieszczenie w salonie gier na automatach, w widoczny sposb:


a)

informacji o podmiocie oferujcym gry hazardowe i sposobie kontaktu


z nim,

b)

regulaminu gry,

c)

informacji o zakazie gry osobom poniej 18 roku ycia,

d)

informacji o ryzyku zwizanym z hazardem,

e)

nazw

instytucji

wiadczcych

pomoc

osobom

problemami

hazardowymi;
2)

procedur weryfikacji ukoczenia 18 roku ycia przez uczestnikw gry;

3)

procedur rejestracji uczestnika gry, jako warunku rozpoczcia i prowadzenia


gry, z uwzgldnieniem dolnego limitu stawki, od ktrego zaczyna si
rejestracja uczestnika gry;

4)

mechanizmy umoliwiajce uczestnikom gry kontrol swojej aktywnoci


w salonie gier na automatach;

5)

mechanizmy uniemoliwiajce uczestnikom gry, gr po wyczerpaniu rodkw


finansowych uczestnika gry;

6)

zapewnienie ochrony maoletnich przy sposobie prezentacji informacji


handlowych w salonie gier na automatach.
1e. Podmiot wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier hazardowych

w salonach gier na automatach przedstawia projekt regulaminu odpowiedzialnej


gry ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych, do zatwierdzenia.
1f. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1e, umieszcza w salonie gier na
automatach zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie pniej ni z chwil
rozpoczcia urzdzania gier na automatach.,
b)

w ust. 3 wyrazy w ust. 1 i 2 zastpuje si wyrazami w ust. 12;

14) w art. 15b ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie gier urzdzanych w kasynie gry
oraz salonie gry na automatach jest obowizany do zainstalowania w kasynie gry oraz
salonie gry na automatach audiowizyjnego systemu kontroli gier sucego kontroli
przebiegu i prowadzenia gier, w tym umoliwiajcego weryfikacj prawidowoci
okrelania rezultatw gier, rozliczania etonw i pienidza gotwkowego, wydawania

11
zawiadcze o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypaconych (wydanych)
wygranych oraz rozstrzyganie wtpliwoci zwizanych z urzdzaniem gier, a take
moliwo kontroli i weryfikacji osb wchodzcych do kasyna gry oraz salonu gry na
automatach, za pomoc zapisu sygnau audiowizyjnego.;
15) po art. 15b dodaje si art. 15ba w brzmieniu:
Art. 15ba. 1. Podmiot wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier na
automatach

urzdzanych

salonach

gier

na

automatach

prowadzi

system

teleinformatyczny rejestrujcy i archiwizujcy:


1)

dane dotyczce wpaconych stawek i wypaconych wygranych w grach na


automatach urzdzanych w salonach gier na automatach,

2)

przebieg gier w grach na automatach urzdzanych w salonach gier na automatach,

3)

lokalizacj i prawidowo dziaania automatw do gier,

4)

dane o automatach do gier, w tym informacje o awariach i ingerencjach w automat


do gier

zwany dalej systemem rejestrujcym.


2. Automaty do gier s przystosowane i podczane do systemu rejestrujcego
z dniem rozpoczcia wykonywania przez podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, dziaalnoci
w zakresie gier na automatach urzdzanych w salonach gier na automatach.
3. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, udostpnia w penym zakresie system
rejestrujcy ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych i wyznaczonemu
przez niego organowi Suby Celnej, od dnia rozpoczcia wykonywania dziaalnoci.
4. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe wyznaczy, w drodze
rozporzdzenia, organ Suby Celnej, ktremu podmiot wykonujcy monopol pastwa
w zakresie gier na automatach urzdzanych w salonach gier na automatach udostpnia
system rejestrujcy, uwzgldniajc moliwoci organizacyjno-techniczne tego organu
zapewniajce sprawne wykonywanie zadania.
5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze
rozporzdzenia, szczegowe warunki prowadzenia i dziaania systemu rejestrujcego,
uwzgldniajc potrzeb zapewnienia odpowiedniej kontroli nad prowadzeniem
dziaalnoci w zakresie urzdzania gier na automatach w salonach gier na automatach.;
16) art. 15d otrzymuje brzmienie:
Art. 15d. 1. W przypadku urzdzania gier hazardowych przez sie Internet,
urzdzenia przetwarzajce i archiwizujce dane dotyczce tych gier hazardowych, a

12
take ich uczestnikw, powinny by zainstalowane i przechowywane na terytorium
pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
2. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet moe wykorzystywa do
ich urzdzania wycznie stron internetow, ktrej krajowa domena najwyszego
poziomu jest przypisana do polskich stron internetowych.
3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet jest obowizany
prowadzi, w czasie rzeczywistym, w urzdzeniu archiwizujcym usytuowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub
pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizacj wszelkich danych
wymienianych midzy tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych, w tym
pozwalajcych

na

ustalenie

przebiegu

wyniku

gier

hazardowych

oraz

przeprowadzanych transakcji wynikajcych z tych gier oraz danych niezbdnych do


identyfikacji uczestnika gier hazardowych.
4. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet jest obowizany
zapewni organom Suby Celnej dostp, w tym dostp zdalny, do danych, o ktrych
mowa w ust. 3, przechowywanych w urzdzeniu archiwizujcym oraz udostpni w tym
celu odpowiednie narzdzia i oprogramowanie zapewniajce bezpieczestwo danych.
5. Dostp, o ktrym mowa w ust. 4, powinien umoliwia odczytywanie,
kopiowanie i przetwarzanie skopiowanych danych.
6.

Podmiot

urzdzajcy

gry

hazardowe

przez

sie

Internet

zapewnia

bezpieczestwo archiwizowanych i udostpnianych danych.


7. Dane, o ktrych mowa w ust. 3, s przechowywane przez okres 5 lat, liczc od
koca roku kalendarzowego, w ktrym dokonano ich archiwizacji. Po upywie tego
okresu podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet usuwa dane.
8. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe okreli, w drodze
rozporzdzenia:
1)

sposb archiwizacji danych, w tym warunki dotyczce urzdze archiwizujcych


oraz

ich

oprogramowania,

uwzgldniajc

zapewnienie

bezpieczestwa,

integralnoci i kompletnoci przechowywanych i udostpnianych danych oraz

13
moliwoci ich uzyskiwania z podziaem na gry hazardowe prowadzone na
rnych stronach internetowych i w ramach poszczeglnych zezwole;
2)

zakres danych, ktre podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet jest
obowizany archiwizowa, uwzgldniajc konieczno zapewnienia prawidowej
kontroli i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia weryfikacji przestrzegania
przez podmiot urzdzajcy gry hazardowe przepisw regulujcych ten rodzaj
dziaalnoci.;

17) art. 15e otrzymuje brzmienie:


Art. 15e. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe przez sie Internet, ktry posiada
koncesj, zezwolenie lub dokona zgoszenia organizacji tych gier jest obowizany
wykonywa transakcje patnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usugach patniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830
i 1893), wynikajce z tych gier wycznie za porednictwem dostawcw usug
patniczych, o ktrych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 14, 6 i 9 tej ustawy.;
18) po art. 15e dodaje si art. 15f15j w brzmieniu:
Art. 15f. 1. Minister waciwy do spraw finansw publicznych prowadzi Rejestr
Domen Sucych do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustaw, zwany dalej
Rejestrem.
2. Rejestr jest jawny. Kady ma prawo dostpu do danych zawartych w Rejestrze.
3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umoliwiajcym
automatyczne

przekazywanie

informacji

do

systemw

teleinformatycznych

przedsibiorcw telekomunikacyjnych i dostawcw usug patniczych.


4. Wpisowi do Rejestru podlega:
1)

nazwa domeny internetowej wykorzystywana do urzdzania gier hazardowych bez


koncesji, zezwolenia lub dokonania zgoszenia wymaganego przez ustaw,
kierowanych do usugobiorcw na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczeglnoci gdy strony internetowe wykorzystujce nazwy tych domen s:

2)

a)

dostpne w jzyku polskim,

b)

reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykrelenia.

14
5. Przedsibiorca telekomunikacyjny wiadczcy usugi dostpu do sieci Internet
jest obowizany do:
1)

nieodpatnego uniemoliwienia dostpu do stron internetowych wykorzystujcych


nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru poprzez ich usunicie
z systemw teleinformatycznych przedsibiorcw telekomunikacyjnych, sucych
do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie pniej ni w cigu
48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru;

2)

nieodpatnego przekierowania pocze odwoujcych si do nazw domen


internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej przez
ministra waciwego do spraw finansw publicznych, zawierajcej komunikat,
skierowany do odbiorcw usugi dostpu do Internetu zawierajcy w szczeglnoci
informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej
do tego Rejestru, list podmiotw legalnie oferujcych gry hazardowe w Polsce,
a take powiadomienie o grocej odpowiedzialnoci karno-skarbowej uczestnika
gier urzdzanych wbrew przepisom ustawy;

3)

nieodpatnego umoliwienia dostpu do stron internetowych wykorzystujcych


nazwy domen wykrelonych z Rejestru, nie pniej ni w cigu 48 godzin od
wykrelenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.
6. Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykrelenia dokonuje si z urzdu,

po jego zatwierdzeniu przez ministra waciwego do spraw finansw publicznych lub


upowanionego przez niego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzdzie
obsugujcym ministra waciwego do spraw finansw publicznych.
7. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe na stronie internetowej, ktrej nazwa
domeny jest wpisana do Rejestru lub bdcy przedsibiorc telekomunikacyjnym, lub
posiadajcy tytu prawny do domeny wpisanej do rejestru, lub podmiot bdcy dostawc
usug patniczych moe wnie sprzeciw do ministra waciwego do spraw publicznych
od wpisu do Rejestru, w terminie 2 miesicy od dnia umieszczenia tej nazwy domeny
w Rejestrze.
8. Sprzeciw zawiera:
1)

podstawowe

dane

identyfikacyjne

podmiotu

wnoszcego

sprzeciw,

w szczeglnoci:
a)

imi i nazwisko, adres zamieszkania w przypadku osb fizycznych,

15

b)

nazw podmiotu, adres, numer z waciwego rejestru handlowego


w przypadku osb prawnych;

2)

uzasadnienie sprzeciwu, z ktrego wynika, e nazw domeny, o ktrej mowa


w ust. 4 pkt 1, naley wykreli z Rejestru.
9. Minister waciwy do spraw finansw publicznych wydaje decyzj

o pozostawieniu nazwy domeny, o ktrej mowa w ust. 4 pkt 1, w Rejestrze albo o jej
wykreleniu z Rejestru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu.
10. Do decyzji, o ktrej mowa w ust. 9, nie stosuje si art. 221 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz art. 52 4 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r.
poz. 718, 864 i 996).
Art. 15g. 1. Zakazane jest udostpnianie usug patniczych przez dostawcw usug
patniczych na stronach internetowych wykorzystujcych nazwy domen internetowych
wpisanych do Rejestru.
2. W przypadku wiadczenia usug patniczych na stronie internetowej
wykorzystujcej domen internetow wpisan do Rejestru, dostawca usug patniczych
jest obowizany do zaprzestania wiadczenia tych usug w cigu 30 dni od dnia
dokonania wpisu domeny do Rejestru.
Art. 15h. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe, w drodze
rozporzdzenia, wyznaczy dyrektora izby celnej do prowadzenia spraw okrelonych
w art. 15f, uwzgldniajc w szczeglnoci moliwoci techniczno-organizacyjne
zapewniajce sprawne wykonywanie zadania.
Art. 15i. 1. W celu zapewnienia ochrony uczestnikw gry przed negatywnymi
skutkami hazardu, podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie gier hazardowych
urzdzanych przez sie Internet ma obowizek wdroy regulamin odpowiedzialnej gry,
obejmujcy w szczeglnoci:
1)

umieszczenie, w widoczny sposb, na stronie internetowej wykorzystywanej do


urzdzania gry hazardowej:
a)

informacji o podmiocie oferujcym gry hazardowe i sposobie kontaktu z nim,

b)

informacji o zezwoleniu na urzdzanie gier wskazujcej jego zakres


przedmiotowy, termin wanoci, oraz nazw organu, ktry go udzieli
w przypadku gdy zezwolenie to jest wymagane,

c)

regulaminu gry,

16

d)

informacji o zakazie gry przez osoby poniej 18 roku ycia,

e)

informacji o ryzyku zwizanym z hazardem,

f)

nazw instytucji wiadczcych pomoc osobom z problemami hazardowymi


wraz z linkiem do strony tych instytucji;

2)

procedur weryfikacji ukoczenia 18 roku ycia przez uczestnikw gry;

3)

procedur rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym koncie gracza,


jako warunku rozpoczcia i prowadzenia gry;

4)

mechanizmy umoliwiajce uczestnikom gry kontrol swojej aktywnoci na


stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej;

5)

mechanizmy uniemoliwiajce uczestnikom gry, gr po wyczerpaniu rodkw na


koncie gracza;

6)

zapewnienie ochrony maoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych


na stronie internetowej.
2. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, przedstawia projekt regulaminu

odpowiedzialnej gry ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych, do


zatwierdzenia.
3. Podmiot, o ktrym mowa w ust. 1, udostpnia na stronie internetowej
zatwierdzony regulamin odpowiedzialnej gry, nie pniej ni z chwil rozpoczcia
urzdzania gier.
Art. 15j. 1. Zakazane jest posiadanie automatw do gier z wyjtkiem:
1)

podmiotu posiadajcego koncesj na prowadzenie kasyna gry;

2)

spki wykonujcej monopol pastwa w zakresie gier na automatach w salonach


gier;

3)

jednostki badajcej, o ktrej mowa w art. 23f, posiadajcej upowanienie ministra


waciwego do spraw finansw publicznych;

4)

jednostki organizacyjnej administracji publicznej sprawujcej nadzr lub


uprawnionej do kontroli wykonywania przepisw o grach hazardowych;

5)

producenta lub dystrybutora automatw do gier posiadajcego siedzib na


terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktry dopeni obowizku okrelonego
w ust. 3;

6)

przedsibiorcy dokonujcego naprawy zarejestrowanego automatu do gier;

17

7)

przedsibiorcy dokonujcy przewozu automatu do gier, w ramach prowadzonej


dziaalnoci gospodarczej, na zlecenie podmiotw, o ktrych mowa w pkt 1,
2 lub 5.
2. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, s obowizane zoy wniosek

o zarejestrowanie automatu do gier w terminie 60 dni od jego nabycia, nabycia


wewntrzwsplnotowego lub importu.
3. Producenci i dystrybutorzy automatw do gier posiadajcy siedzib na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej s obowizani do zgoszenia prowadzenia
dziaalnoci w zakresie produkcji lub dystrybucji automatw do gier, zawieszenia
prowadzenia dziaalnoci oraz jej zakoczenia do dyrektora izby celnej waciwego ze
wzgldu na jego siedzib, w terminie 14 dni przed odpowiednio rozpoczciem,
zawieszeniem, wznowieniem i zakoczeniem dziaalnoci gospodarczej. Do zgoszenia
o

rozpoczciu

dziaalnoci

gospodarczej

naley

zaczy

wykaz

zakadw

produkcyjnych lub magazynw, w ktrych s przechowywane automaty do gier.


4. W przypadku zmian danych objtych wykazem, o ktrym mowa w ust. 1,
podmiot powiadamia o tych zmianach dyrektora izby celnej waciwego ze wzgldu na
jego siedzib w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
5. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, s obowizane do prowadzenia
ewidencji wyprodukowanych lub magazynowanych automatw do gier. Ewidencja
powinna umoliwia identyfikacj wyprodukowanych automatw do gier oraz ustalenie
liczby, rodzajw i miejsca magazynowania wyprodukowanych automatw do gier.
6. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, s obowizane do udostpnienia
danych objtych ewidencj organom Suby Celnej, kontroli skarbowej, Policji, a take
sdom i prokuratorom w zwizku z toczcym si postpowaniem. Udostpnienie danych
jest nieodpatne.
7. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze
rozporzdzenia, sposb prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych
automatw do gier, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzr ewidencji, uwzgldniajc
potrzeb zapewnienia nadzoru nad obrotem automatami do gier oraz charakter
dziaalnoci gospodarczej podmiotu prowadzcego ewidencj.;
19) w art. 18 dodaje si ust. 46 w brzmieniu:
4. W zakadach wzajemnych, w przypadku zakadw na odgadywanie zdarze
wirtualnych, rednia zaprogramowana warto wygranych nie moe by nisza o wicej

18
ni 5 punktw procentowych ni wygrywalno w zakadach wzajemnych, w przypadku
zakadw na odgadywanie zdarze niebdcych zdarzeniami wirtualnymi za miesic
poprzedzajcy.
5. Podmiot urzdzajcy zakady wzajemne na odgadywanie zdarze wirtualnych
archiwizuje dane na temat wynikw zakadw.
6. Dane, o ktrych mowa w ust. 5, s przechowywane przez okres 5 lat, liczc od
koca roku kalendarzowego, w ktrym dokonano ich archiwizacji. Po upywie tego
okresu podmiot urzdzajcy zakady wzajemne na odgadywanie zdarze wirtualnych
usuwa dane.;
20) w art. 20 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe jest obowizany prowadzi ewidencj
wypaconych (wydanych) wygranych, ktrych warto wynosi co najmniej 2280 z.;
21) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie okrelonym w art. 6 ust. 13 oraz
wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier na automatach jest obowizany zapewni
utrzymanie porzdku i adu na terenie orodka gier i punktu przyjmowania zakadw
wzajemnych.;
22) w art. 23:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Automaty do gier, urzdzenia losujce i urzdzenia do gier powinny by
przystosowane do ochrony praw uczestnikw gry i realizacji przepisw ustawy.,

b)

ust. 1c otrzymuje brzmienie:


1c. Dopuszcza si czenie automatw do gier wycznie w jednym kasynie
gry za pomoc urzdzenia do gier umoliwiajcego kumulowanie wygranych
pieninych, ktre nie moe wpywa na przebieg gier oraz zapewnia prawidowe
wykonywanie zobowiza wobec budetu pastwa.,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si w przypadku loterii fantowej i gry bingo
fantowe, o ktrych mowa w art. 7 ust. 1a i 1b.,

d)

dodaje si ust. 4 i 5 w brzmieniu:


4. Automaty do gier, urzdzenia losujce i urzdzenia do gier musz by
zabezpieczone przed ingerencj z zewntrz, w szczeglnoci musz zabezpiecza

19
prawidowo uzyskiwania, naliczania i wypacania wygranych oraz prawidowo
dziaania w sytuacji awarii.
5. Minister waciwy do spraw finansw publicznych moe okreli, w drodze
rozporzdzenia, szczegowe warunki dotyczce dziaania urzdzenia do gier
umoliwiajcego kumulowanie wygranych, o ktrym mowa w ust. 1c,
uwzgldniajc

szczeglnoci

ochron

interesw

uczestnikw

gier

i zabezpieczenie wykonywania zobowiza wobec budetu pastwa.;


23) w art. 23a:
a)

ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:


1. Automaty do gier, urzdzenia losujce i urzdzenia do gier, z wyjtkiem
terminali w kolekturach gier liczbowych sucych do urzdzania gier liczbowych
lub sprzeday loterii pieninych, mog by eksploatowane przez podmioty
posiadajce koncesj lub zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier
losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujce monopol
pastwa, po ich zarejestrowaniu przez naczelnika urzdu celnego.
2. Rejestracja automatu do gier, urzdzenia losujcego lub urzdzenia do gier
oznacza dopuszczenie go do eksploatacji. Rejestracji dokonuje si na okres 6 lat.,

b)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:


6. Rejestracja wygasa z upywem okresu, na jaki zostaa dokonana, a take
w przypadku wycofania z eksploatacji automatu do gier, urzdzenia losujcego lub
urzdzenia do gier oraz w przypadku wyganicia koncesji lub zezwolenia
w oparciu, o ktre zostay zarejestrowane.;

24) w art. 23b:


a)

ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:


2. W daniu, o ktrym mowa w ust. 1, wskazuje si automat do gier,
urzdzenie losujce lub urzdzenie do gier podlegajce badaniu sprawdzajcemu,
jednostk badajc przeprowadzajc badanie oraz podmiot, ktremu automat do
gier, urzdzenie losujce lub urzdzenie do gier ma by przekazane w celu
przeprowadzenia badania, i termin tego przekazania.
3. Badanie sprawdzajce przeprowadza, na zlecenie naczelnika urzdu
celnego, jednostka badajca upowaniona do bada technicznych automatw do
gier, urzdze losujcych oraz urzdze do gier, w terminie nie duszym ni trzy

20
miesice od dnia przekazania automatu do gier, urzdzenia losujcego lub
urzdzenia do gier do bada.,
b)

uchyla si ust. 4,

c)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:


5. W przypadku potwierdzenia w wyniku badania sprawdzajcego, e
automat do gier, urzdzenie losujce lub urzdzenie do gier nie spenia warunkw
okrelonych w ustawie, koszty badania sprawdzajcego obciaj podmiot
eksploatujcy ten automat lub urzdzenie.;

25) art. 23c23e otrzymuj brzmienie:


Art. 23c. Podmiot eksploatujcy zarejestrowany automat do gier, urzdzenie
losujce lub urzdzenie do gier jest obowizany informowa pisemnie naczelnika urzdu
celnego o:
1)

zamiarze przemieszczenia automatu do gier, urzdzenia losujcego lub urzdzenia


do gier do innego miejsca eksploatacji co najmniej na 7 dni przed dokonaniem tej
czynnoci;

2)

zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu do gier, urzdzenia losujcego


lub urzdzenia do gier w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynnoci;

3)

zniszczeniu lub kradziey automatu do gier, urzdzenia losujcego lub urzdzenia


do gier w terminie 2 dni od dnia wystpienia takiego zdarzenia.
Art. 23d. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze

rozporzdzenia:
1)

szczegowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urzdze losujcych,


urzdze do gier i automatw do gier,

2)

warunki i sposb zabezpieczenia urzdze i automatw, o ktrych mowa w pkt 1,


przed ingerencj z zewntrz,

3)

sposb dziaania urzdze i automatw, o ktrych mowa w pkt 1, w sytuacji


awarii,

4)

sposb zabezpieczenia istotnych informacji dotyczcych urzdzanej loterii, w tym


danych dotyczcych jej uczestnikw,

21

5)

sposb uzyskiwania, naliczania i wypacania wygranych w trakcie gry lub


w przypadku gdy urzdzenie lub automat, o ktrym mowa w pkt 1, znajduje si
w sytuacji awarii

uwzgldniajc konieczno zapewnienia ochrony interesw uczestnikw gier


i zabezpieczenia wykonywania zobowiza urzdzajcego gr wobec budetu pastwa.
Art. 23e. 1. Waciwi w okrelonych w art. 23a23c w sprawach rejestracji
i eksploatacji automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier s wyznaczeni
naczelnicy urzdw celnych.
2. Waciwo miejscow ustala si wedug miejsca lokalizacji orodka gier albo
miejsca eksploatacji urzdzenia do gier oraz urzdzenia losujcego.
3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych wyznaczy, w drodze
rozporzdzenia, naczelnikw urzdw celnych waciwych w sprawach rejestracji
i eksploatacji automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier oraz okreli
obszary ich waciwoci miejscowej, uwzgldniajc potrzeb sprawnego wykonywania
zada oraz rozmieszczenie terytorialne miejsc eksploatacji automatw do gier, urzdze
losujcych i urzdze do gier.;
26) w art. 23f:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Upowanienia do bada technicznych automatw do gier, urzdze losujcych
i urzdze do gier udziela minister waciwy do spraw finansw publicznych
podmiotowi, ktry spenia nastpujce warunki:,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze
losujcych lub urzdze do gier jest udzielane na wniosek jednostki badajcej
podmiotu ubiegajcego si o status jednostki badajcej lub dyrektora izby celnej,
do ktrego docza si dokumenty potwierdzajce spenienie warunkw
okrelonych w ust. 1, w szczeglnoci:
1)

certyfikat akredytacji;

2)

certyfikaty lub inne dokumenty okrelajce standard przeprowadzanych


bada, potwierdzajce wiedz techniczn osb przeprowadzajcych badania
techniczne automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier;

3)

aktualne zawiadczenia, e osoby wymienione w ust. 1 pkt 3 nie byy skazane


za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe;

22

4)

owiadczenia zoone, pod rygorem odpowiedzialnoci karnej, przez osoby


wymienione w ust. 1 pkt 3, e nie pozostaj z podmiotem prowadzcym
dziaalno w zakresie gier hazardowych ani z osobami:
a)

zarzdzajcymi takim podmiotem lub go reprezentujcymi,

b)

bdcymi akcjonariuszami (wsplnikami) takiego podmiotu lub jego


pracownikami

w stosunku prawnym lub faktycznym, ktry moe wywoywa uzasadnione


zastrzeenia do ich bezstronnoci.,
c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. Upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze
losujcych lub urzdze do gier jest udzielane na okres 6 lat.,

d)

po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:


3a. Upowanienie do bada technicznych automatw do gier, urzdze
losujcych lub urzdze do gier zawiera:
1)

oznaczenie organu wydajcego upowanienie;

2)

dat wydania;

3)

nazw jednostki badajcej;

4)

powoanie podstawy prawnej;

5)

imi, nazwisko i stanowisko subowe osoby zarzdzajcej jednostk


badajc;

6)

wykaz osb uprawnionych do przeprowadzania bada technicznych


automatw do gier, urzdze losujcych lub urzdze do gier w imieniu
jednostki badajcej;

7)

wykaz osb upowanionych do zatwierdzania i podpisywania opinii


wydanych przez jednostk badajc po przeprowadzeniu bada technicznych
automatw do gier, urzdze losujcych lub urzdze do gier;

8)

zakres upowanienia;

9)

podpis osoby upowanionej, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska


subowego.,

e)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:


6. Minister waciwy do spraw finansw publicznych podaje do publicznej
wiadomoci, na stronie internetowej urzdu obsugujcego tego ministra, wykaz

23
jednostek badajcych upowanionych do bada technicznych automatw do gier,
urzdze losujcych i urzdze do gier.,
f)

dodaje si ust. 7 w brzmieniu:


7. Jednostka badajca upowaniona do bada automatw do gier, urzdze
losujcych i urzdze do gier jest obowizana poinformowa ministra waciwego
do spraw finansw publicznych o kadej zmianie dotyczcej osb, o ktrych mowa
w ust. 3a pkt 6 i 7, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia takiej zmiany.;

27) tytu rozdziau 3 otrzymuje brzmienie:


Szkolenia;
28) w art. 24:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry
hazardowe przez sie Internet jest obowizany zapewni, aby osoby penice
funkcj lub zajmujce stanowisko, z ktrym wie si obowizek:
1)

nadzorowania gier hazardowych, w szczeglnoci dyrektorzy oddziaw,


orodkw gier oraz ich zastpcy, kierownicy i ich zastpcy, osoby
nadzorujce gry telebingo, loterie fantowe, gry bingo fantowe, loterie
promocyjne i loterie audioteksowe, inspektorzy w orodkach gier, kasjerzy
stou, osoby nadzorujce prowadzenie gier przez sie Internet,

2)

bezporedniego prowadzenia gry hazardowej, w szczeglnoci: krupierzy,


obsugujcy automaty do gier, urzdzenia losujce lub urzdzenia do gier,
z wyczeniem pracownikw obsugi technicznej

przed rozpoczciem wykonywania obowizkw na zajmowanym stanowisku


odbyy szkolenie z zakresu przepisw o grach hazardowych i regulaminw
urzdzanych gier w zakresie niezbdnym do wykonywania czynnoci zwizanych
z nadzorowaniem i prowadzeniem gier.,
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:


3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry
hazardowe przez sie Internet, jest obowizany zapewni, aby osoby, o ktrych
mowa w ust. 1, odbyy ponowne szkolenie w przypadku zmiany zakresu
wykonywanych czynnoci lub po upywie 3 lat od poprzedniego szkolenia.,

c)

uchyla si ust. 4,

24

d)

dodaje si ust. 5 w brzmieniu:


5. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry
hazardowe przez sie Internet, nie moe powierzy nadzorowania tych gier oraz
bezporedniego ich prowadzenia osobie, ktra nie odbya szkolenia, o ktrym
mowa w ust. 1.;

29) uchyla si art. 24a;


30) po art. 24a dodaje si art. 24b i art. 24c w brzmieniu:
Art. 24b. 1. Szkolenie z zakresu przepisw o grach hazardowych i regulaminw
urzdzanych gier, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1, prowadzi podmiot urzdzajcy gry
hazardowe, w tym podmiot urzdzajcy gry urzdzane przez sie Internet, lub jednostka
organizacyjna prowadzca dziaalno szkoleniow.
2. Podmioty, o ktrych mowa w ust. 1, po zakoczeniu szkolenia s obowizane
wyda uczestnikowi szkolenia pisemne zawiadczenie o odbyciu szkolenia.
3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe prowadzi w formie papierowej rejestr
zawiadcze pracownikw, obejmujcy dane pracownika, dat szkolenia, dane
podmiotu wystawiajcego zawiadczenie oraz numer zawiadczenia, do ktrego docza
kopi zawiadczenia, powiadczon za zgodno z oryginaem, ktrego orygina
znajduje si w aktach osobowych pracownika.
Art. 24c. Urzdzajcy gry hazardowe jest obowizany zapewni, aby osoba
penica funkcj lub zajmujca stanowisko, o ktrych mowa w art. 24 ust. 1, spenia
cznie nastpujce warunki:
1)

ma nienagann opini;

2)

posuguje si jzykiem polskim w stopniu wystarczajcym do penienia funkcji lub


zajmowania stanowiska, o ktre si ubiega;

3)

nie bya skazana za umylne przestpstwo lub umylne przestpstwo skarbowe.;

31) uchyla si art. 25 i art. 26;


32) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:
2. W grach hazardowych, z wyjtkiem loterii fantowych oraz loterii
promocyjnych, mog uczestniczy wycznie osoby, ktre ukoczyy 18 lat.
3. Podmioty urzdzajce i prowadzce dziaalno w zakresie gier hazardowych s
obowizane do umieszczenia w widoczny sposb przed wejciem do miejsca urzdzania
gier oraz w miejscu urzdzania gier lub sprzeday dowodw udziau w grach informacji
o zakazie uczestniczenia w grach osb, ktre nie ukoczyy 18 roku ycia.;

25

33) w art. 29:


a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Zabrania si reklamy gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koci,
zakadw wzajemnych, o ktrych mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, oraz gier na
automatach.,

b)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:


1a. Zabrania si promocji gier cylindrycznych, gier w karty, gier w koci,
zakadw wzajemnych oraz gier na automatach.,

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:


4. Zakazy okrelone w ust. 1, 1a i 2 dotycz osb fizycznych, osb prawnych
oraz jednostek organizacyjnych niemajcych osobowoci prawnej, ktre zlecaj lub
prowadz czynnoci, o ktrych mowa w ust. 1, 1a i 2, umieszczaj reklam lub
informacj albo czerpi korzyci z takich czynnoci.,

d)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:


5. Zakazy okrelone w ust. 1, 1a i 2 nie obejmuj reklamy i promocji
prowadzonej wewntrz kasyna gry lub punktu przyjmowania zakadw
wzajemnych oraz oznaczenia nazw podmiotu, logo firmy lub nazw prowadzonej
dziaalnoci gospodarczej, na zewntrz budynku, miejsca, w ktrym znajduje si
kasyno gry lub punkt przyjmowania zakadw wzajemnych, a take, w przypadku
zakadw wzajemnych urzdzanych przez sie Internet reklamy i promocji
prowadzonej na okrelonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do
urzdzania tych zakadw.;

34) w art. 29a:


a)

uchyla si ust. 1,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urzdzanych przez
sie Internet przez podmioty niewykonujce monopolu pastwa w tym zakresie,
ktre urzdzaj gry hazardowe przez sie Internet bez wymaganego zezwolenia.,

c)

uchyla si ust. 3;

35) po art. 29a dodaje si art. 29b w brzmieniu:


Art. 29b. Zakazane jest oferowanie i reklamowanie w salonie gier na automatach
oraz na stronie internetowej, na ktrej urzdzane s gry hazardowe, czynnoci
bankowych, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5, 7 i 10

26
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z pn.
zm.3)).;
36) uchyla si art. 30;
37) w art. 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pienine oraz zezwolenia na
urzdzanie zakadw wzajemnych udziela minister waciwy do spraw finansw
publicznych.;
38) w art. 34a dodaje si ust. 3 w brzmieniu:
3. O koncesj lub zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie, o ktrym
mowa w art. 6 ust. 13 lub art. 7 ust. 2, mog si ubiega wycznie spki, ktrym nie
cofnito koncesji lub zezwolenia z przyczyn okrelonych w art. 59 pkt 2 w okresie 6 lat
poprzedzajcych zoenie wniosku o koncesj lub zezwolenie.;
39) w art. 35 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
17) aktualne zawiadczenia o niezaleganiu z zapat podatkw stanowicych dochd
budetu pastwa, nalenoci celnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;;
40) w art. 36 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
17) aktualne zawiadczenia o niezaleganiu z zapat podatkw stanowicych dochd
budetu pastwa, nalenoci celnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;;
41) art. 37 otrzymuje brzmienie:
Art. 37. Zgoszenie na urzdzanie turnieju gry w pokera zawiera nazw podmiotu
wystpujcego z wnioskiem oraz zatwierdzony przez ministra waciwego do spraw
finansw publicznych regulamin turnieju gry w pokera.;
42) w art. 38 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11) aktualne zawiadczenia o niezaleganiu z zapat podatkw stanowicych dochd
budetu pastwa, nalenoci celnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne;;

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978, 1166,
1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615, 904 i 996.

27

43) w art. 39 pkt 9 otrzymuje brzmienie:


9) aktualne zawiadczenia o niezaleganiu z zapat podatkw stanowicych dochd
budetu pastwa, nalenoci celnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne.;
44) w art. 39a w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) aktualne zawiadczenia o niezaleganiu z zapat podatkw stanowicych dochd
budetu pastwa, nalenoci celnych oraz skadek na ubezpieczenia spoeczne oraz
ubezpieczenie zdrowotne.;
45) uchyla si art. 44;
46) w art. 49:
a)

uchyla si ust. 3,

b)

po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu:


4a. Okresy, o ktrych mowa w ust. 1, 2 i 4, rozpoczynaj bieg w terminie
okrelonym w koncesji lub zezwoleniu.;

47) po art. 49 dodaje si art. 49a w brzmieniu:


Art. 49a. Podmiot posiadajcy koncesj lub zezwolenie jest obowizany
w terminie 7 dni od dnia wystpienia zdarzenia, poinformowa organ waciwy
w sprawie udzielenia koncesji lub zezwolenia o:
1)

rozpoczciu dziaalnoci objtej koncesj lub zezwoleniem;

2)

rezygnacji z dziaalnoci objtej koncesj lub zezwoleniem;

3)

przerwie w wykonywaniu dziaalnoci objtej koncesj lub zezwoleniem;

4)

wznowieniu dziaalnoci po przerwie, o ktrej mowa w pkt 3.;

48) uchyla si art. 54;


49) w art. 55 uchyla si ust. 2;
50) w art. 59:
a)

dotychczasow tre oznacza si jako ust. 1,

b)

w ust. 1:

uchyla si pkt 4,

po pkt 4 dodaje si pkt 4a i 4b w brzmieniu:


4a) rezygnacji z dziaalnoci objtej koncesj lub zezwoleniem;
4b) przerwy trwajcej duej ni 6 miesicy w wykonywaniu dziaalnoci
objtej

koncesj

lub

zezwoleniem

ograniczeniom ilociowym;,

ktrych

wydanie

podlega

28

c)

dodaje si ust. 2 w brzmieniu:


2. Do okresw, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 4b, nie wlicza si przerw
spowodowanych dziaaniem siy wyszej i jej bezporednimi nastpstwami.;

51) po art. 59 dodaje si art. 59a w brzmieniu:


Art. 59a. Decyzja o cofniciu koncesji lub zezwolenia, jest wykonalna z chwil jej
dorczenia.;
52) w art. 60:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Podmiot ubiegajcy si o koncesj lub zezwolenie przedstawia organowi
waciwemu do ich udzielenia, do zatwierdzenia, projekt regulaminu urzdzanej
gry hazardowej.,

b)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:


1a. Regulamin gry hazardowej okrela zasady tej gry oraz sposb
wypeniania warunkw ustawowych zwizanych z jej urzdzaniem.,

c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Regulamin gry hazardowej, a take jego kadorazow zmian, zatwierdza
minister waciwy do spraw finansw publicznych, z zastrzeeniem ust. 3.;

53) w art. 61 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Regulamin gry hazardowej, z zastrzeeniem ust. 2 i 3, okrela:;
54) w art. 68:
a)

w ust. 1:

uchyla si pkt 2 i 3,

dodaje si pkt 46 w brzmieniu:


4) za zmian koncesji lub zezwolenia;
5)

za rejestracj automatu do gier, urzdzenia losujcego lub urzdzenia do


gier;

6)

za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnicie charakteru gier, o ktrym


mowa w art. 2 ust. 6.,

b)

w ust. 4:

uchyla si pkt 2,

dodaje si pkt 35 w brzmieniu:


3) ust. 1 pkt 4 dokonuje organ udzielajcy koncesji albo zezwolenia;
4)

ust. 1 pkt 5 dokonuje organ rejestrujcy;

29

5)

ust. 1 pkt 6 dokonuje organ wydajcy decyzj.;

55) po art. 68 dodaje si art. 68a w brzmieniu:


Art. 68a. 1. Podmiot eksploatujcy automat do gier, urzdzenie losujce lub
urzdzenie do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgoszenia
ponosi koszt bada urzdze, przeprowadzonych przez Sub Celn, w przypadku
potwierdzenia w wyniku badania, e urzdzanie gier na automacie, urzdzeniu
losujcym lub urzdzeniu do gier wymaga koncesji, zezwolenia lub dokonania
zgoszenia.
2. Poboru opaty, o ktrej mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor izby celnej.;
56) w art. 69:
a)

w ust. 1:

uchyla si pkt 6,

dodaje si pkt 7 w brzmieniu:


7) opata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnicie charakteru gier,
o ktrym mowa w art. 2 ust. 6 i 7, wynosi 200% kwoty bazowej.,

b)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:


1a. Opata za zmian koncesji lub zezwolenia w przypadku zmiany:
1)

koncesji wynosi 400% kwoty bazowej;

2)

zezwolenia wynosi 200% kwoty bazowej;

3)

zezwolenia w czci dotyczcej orodka gier wynosi 10% kwoty bazowej;

4)

zezwolenia na urzdzanie zakadw wzajemnych dotyczcej kadego punktu


przyjmowania zakadw wzajemnych wynosi 10% kwoty bazowej.,

c)

uchyla si ust. 2 i 3,

d)

po ust. 3 dodaje si ust. 3a w brzmieniu:


3a. Opata za rejestracj automatu do gier, urzdzenia losujcego lub
urzdzenia do gier wynosi 50% kwoty bazowej.;

57) w art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Podatnikiem podatku od gier jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna niemajca osobowoci prawnej, ktra urzdza gry hazardowe na
podstawie udzielonej koncesji lub udzielonego zezwolenia, z wyczeniem loterii
promocyjnych, podmiot urzdzajcy gry objte monopolem pastwa oraz uczestnik
turnieju gry w pokera organizowanego przez podmiot posiadajcy koncesj na
prowadzenie kasyna gry.;

30

58) w art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


2. Waciwo miejscow organw podatkowych w sprawach podatku od gier
ustala si wedug siedziby podmiotu urzdzajcego gry hazardowe.;
59) tytu rozdziau 8 otrzymuje brzmienie:
Sprawozdawczo i informacje;
60) art. 79 otrzymuje brzmienie:
Art. 79. 1. Podmioty urzdzajce i prowadzce dziaalno w zakresie gier
hazardowych s obowizane do przekazywania, na danie ministra waciwego do
spraw finansw publicznych, informacji dotyczcych funkcjonowania tych podmiotw.
2. Podmioty urzdzajce i prowadzce dziaalno w zakresie gier hazardowych s
obowizane przekazywa odpowiednio waciwemu do udzielenia zezwolenia
ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych i dyrektorowi izby celnej,
w terminie do 21 dnia miesica nastpujcego po kadym kwartale kalendarzowym,
zestawie danych ekonomiczno-finansowych w zakresie dziaalnoci ze szczeglnym
uwzgldnieniem

obrotw,

wyniku

finansowego,

wskanikw

ekonomicznych,

a zwaszcza wskanika zatrudnienia, oraz wskanikw statystycznych uzyskiwanych


przez te podmioty.
3. Minister waciwy do spraw finansw publicznych okreli, w drodze
rozporzdzenia, tryb przekazywania i szczegowy zakres danych, o ktrych mowa
w ust. 2, uwzgldniajc konieczno monitorowania prawidowoci prowadzenia
dziaalnoci na podstawie wydanych koncesji i zezwole oraz ksztatowania polityki
w zakresie gier hazardowych.;
61) w art. 86 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Minister waciwy do spraw kultury fizycznej w porozumieniu z ministrem
waciwym do spraw finansw publicznych i ministrem waciwym do spraw zdrowia
okreli, w drodze rozporzdzenia, szczegowe warunki uzyskiwania dofinansowania
realizacji zada, o ktrych mowa w ust. 4, tryb skadania wnioskw oraz przekazywania
rodkw, uwzgldniajc racjonalno i cigo finansowania zada oraz kontroli
sposobu wydatkowania rodkw funduszu.;
62) w art. 87 w ust. 4:
a)

uchyla si pkt 5,

b)

uchyla si pkt 7,

31

c)

pkt 8 otrzymuje brzmienie:


8) spaty wieloletnich

zobowiza

finansowych

zwizanych

nimi

dodatkowych obcie zaciganych przez instytucje kultury, dla ktrych


organizatorem jest minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego,

sucych

realizacji

inwestycji

zakresu

promowania

i wspierania, o ktrych mowa w pkt 16.;


63) art. 89 otrzymuje brzmienie:
Art. 89. 1. Karze pieninej podlega:
1)

urzdzajcy gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania
wymaganego zgoszenia;

2)

urzdzajcy gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego


zezwolenia lub dokonanego zgoszenia, ktry narusza warunki zatwierdzonego
regulaminu, udzielonej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgoszenia lub
prowadzi gry na automatach do gier, urzdzeniu losujcym lub urzdzeniach do
gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urzdzenia losujcego lub
urzdzenia do gry;

3)

posiadacz zaleny lokalu, w ktrym znajduj si niezarejestrowane automaty do


gier i w ktrym prowadzona jest dziaalno gastronomiczna, handlowa lub
usugowa;

4)

posiadacz samoistny lokalu, w ktrym znajduj si niezarejestrowane automaty do


gier i w ktrym prowadzona jest dziaalno gastronomiczna, handlowa lub
usugowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zalenego;

5)

dostawca usug patniczych, ktry nie przestrzega zakazu, o ktrym mowa


w art. 15g;

6)

uczestnik gry hazardowej urzdzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez
zgoszenia;

7)

przedsibiorca telekomunikacyjny, ktry nie wypeni obowizkw wynikajcych


z art. 15f ust. 5;

8)

urzdzajcy w sieci Internet gr hazardow, ktrej urzdzanie stanowi monopol


pastwa.
2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si do osb fizycznych urzdzajcych gry

hazardowe.

32
3. Niezalenie od kary pieninej wymierzanej przedsibiorcy okrelonej w ust. 1
pkt 1, naczelnik urzdu celnego moe wymierzy kar pienin osobom penicym
funkcje kierownicze lub wchodzcym w skad organw zarzdzajcych osb prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej urzdzajcych gry
hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgoszenia.
4. Wysoko kary pieninej wymierzanej w przypadkach, o ktrych mowa:
1)

w ust. 1 pkt 1 wynosi:


a)

w przypadku gier na automatach 100 tys. z od kadego automatu,

b)

w przypadku gier innych ni okrelone w lit. a i c 5-krotno opaty za


wydanie koncesji lub zezwolenia,

c)

w przypadku gier urzdzanych bez dokonania wymaganego zgoszenia do


10 tys. z;

2)

w ust. 1 pkt 2 wynosi:


a)

w przypadku gier urzdzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia do


200 tys. z,

b)

w przypadku gier urzdzanych na podstawie zgoszenia do 10 tys. z;

3)

w ust. 1 pkt 3 i 4 wynosi 100 tys. z od kadego automatu;

4)

w ust. 1 pkt 5 wynosi do 250 tys. z ;

5)

w ust. 1 pkt 6 wynosi 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty


wpaconych stawek;

6)

w ust. 1 pkt 7 wynosi do 250 tys. z;

7)

w ust. 1 pkt 8 wynosi do 500 tys. z;

8)

w ust. 3 wynosi do 100 tys. z.


5. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje si do uczestnikw loterii promocyjnych, loterii

audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.;


64) w art. 90:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Kar pienin nakada, w drodze decyzji:
1)

naczelnik urzdu celnego na ktrego obszarze urzdzana jest gra hazardowa


lub na ktrego obszarze znajduje si niezarejestrowany automat
w przypadku, o ktrym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 14 i 6 oraz ust. 3;

2)

minister waciwy do spraw finansw publicznych w przypadku, o ktrym


mowa w art. 89 ust. 1 pkt 5, 7 i 8.,

33

b)

po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:


1a. Ustalajc wysoko kary pieninej, o ktrej mowa w art. 89 ust. 4:
1)

pkt 1 lit. c, pkt 2 i 8, naczelnik urzdu celnego bierze pod uwag, czas trwania
naruszenia przepisw oraz sytuacj finansow podmiotu podlegajcego karze;

2)

pkt 4 i 6, minister waciwy do spraw finansw publicznych bierze pod uwag


liczb

uytkownikw

telekomunikacyjny

lub

indywidualnych,
dostawca

usug

ktrym
patniczych

przedsibiorca
porednio

lub

bezporednio wiadczy swoje usugi, dostpne moliwoci techniczne


wykonania obowizku, o ktrym mowa w art. 15f ust. 5 lub art. 15g, oraz czas
przez ktry obowizek ten nie zosta wykonany;
3)

pkt 7, minister waciwy do spraw finansw publicznych bierze pod uwag


skal prowadzonej dziaalnoci oraz czas trwania naruszenia..

Art. 2. W ustawie z dnia 10 wrzenia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U.


z 2013 r. poz. 186, z pn. zm.4)) wprowadza si nastpujce zmiany:
1)

w art. 107:
a)

1 otrzymuje brzmienie:
1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia
urzdza lub prowadzi gry hazardowe,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolnoci do lat 3, albo obu tym karom cznie.,

b)

2 otrzymuje brzmienie:
2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej
grze hazardowej,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.,

c)

3 otrzymuje brzmienie:
3. Jeeli sprawca dopuszcza si czynu zabronionego okrelonego w 1
w celu osignicia korzyci majtkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa
w grze hazardowej,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolnoci, albo obu tym karom cznie.;

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1036, 1149, 1247
i 1304, z 2014 r. poz. 312, 1215 i 1328, z 2015 r. poz. 396, 1269, 1479, 1649, 1712, 1855 i 1932 oraz
z 2016 r. poz. 178, 437 i 1052.

34

2)

w art. 107a 1 otrzymuje brzmienie:


1. Kto urzdza lub prowadzi gr hazardow bez wymaganego urzdowego
sprawdzenia lub bez naoenia wymaganych urzdowych zamkni,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnoci
do lat 2, albo obu tym karom cznie.;

3)

po art. 107c dodaje si art. 107d w brzmieniu:


Art. 107d. Kto wbrew warunkom koncesji lub wbrew warunkom wymaganego
urzdowego sprawdzenia lub bez naoenia wymaganych urzdowych zamkni posiada
automat do gier,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnoci
do lat 3, albo obu tym karom cznie.;

4)

art. 109 otrzymuje brzmienie:


Art. 109. Kto uczestniczy w grze hazardowej, urzdzanej lub prowadzonej wbrew
przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia,
podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych.;

5)

art. 110b otrzymuje brzmienie:


Art. 110b. Kto umoliwia osobie, ktra nie ukoczya 18 roku ycia, udzia
w grze hazardowej innej ni loteria promocyjna lub fantowa,
podlega karze grzywny za wykroczenia skarbowe..
Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Subie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990,

z pn. zm.5)) wprowadza si nastpujce zmiany:


1)

w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


1. Ustawa reguluje zadania i organizacj Suby Celnej jednolitej
umundurowanej formacji, utworzonej w celu zapewnienia ochrony i bezpieczestwa
obszaru celnego Unii Europejskiej, w tym zgodnoci z prawem przywozu towarw na
ten obszar oraz wywozu towarw z tego obszaru, a take wykonywania obowizkw
okrelonych w przepisach odrbnych, w szczeglnoci w zakresie podatku akcyzowego
oraz podatku od gier hazardowych, zwanym dalej podatkiem od gier.;

2)

w art. 30:
a)

w ust. 2 po pkt 3 dodaje si pkt 3a w brzmieniu:


3a) w zakresie posiadania automatw do gier;,

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268,
1269, 1479, 1642, 1830, 1890 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147, 669 i 904.

35

b)

w ust. 3 po pkt 1a dodaje si pkt 1b w brzmieniu:


1b) produkcja i obrt automatami do gier;;

3)

w art. 34 w ust. 1 w pkt 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy zakady wzajemne


zastpuje si wyrazami gry hazardowe;

4)

w art. 36a wyrazy zakady wzajemne zastpuje si wyrazami gry hazardowe.


Art. 4. 1. wiadectwa zawodowe, o ktrych mowa w art. 24 ustawy zmienianej w art. 1,

zachowuj wano do czasu ich wyganicia. wiadectwa zawodowe dla osb, ktre zday
egzamin zawodowy przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy wydaje si na zasadach
dotychczasowych.
2. Posiadanie wiadectwa zawodowego, o ktrym mowa w art. 24 ustawy zmienianej
w art. 1, jest rwnoznaczne z odbyciem szkolenia z zakresu przepisw o grach hazardowych
i regulaminw urzdzanych gier, o ktrym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu obowizujcym po dniu wejcia ycie ustawy.
3. Podmiot urzdzajcy gry hazardowe ma obowizek przeszkolenia w terminie do
2 miesicy po dniu wejcia w ycie niniejszej ustawy:
1)

osb zatrudnionych przed wejciem w ycie ustawy, ktre nie posiadaj wiadectwa
zawodowego;

2)

osb zatrudnionych w okresie do 2 miesicy po dniu wejcia w ycie ustawy.


Art. 5. Nie przeprowadza si egzaminw zawodowych, o ktrych mowa w art. 25 ust. 3

ustawy zmienianej w art. 1, ktre nie odbyy si przed dniem wejcia w ycie niniejszej
ustawy, a wniesione opaty egzaminacyjne zwraca si.
Art. 6. Postpowania, o ktrych mowa w art. 2 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1,
wszczte i niezakoczone przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy, s prowadzone na
podstawie przepisw dotychczasowych.
Art. 7. W sprawach dotyczcych udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry,
zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pienine lub urzdzanie zakadw
wzajemnych, wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy,
stosuje si przepisy dotychczasowe z zastrzeeniem przepisu art. 11 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.
Art. 8. 1. Podmioty posiadajce w dniu wejcia w ycie ustawy zezwolenie na
urzdzanie zakadw wzajemnych przez sie Internet s obowizane przedstawi ministrowi

36
waciwemu do spraw finansw publicznych do zatwierdzenia regulamin odpowiedzialnej
gry, w terminie 3 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy.
2. W przypadku niewykonania obowizku, o ktrym mowa w ust. 1, minister waciwy
do spraw finansw publicznych cofa zezwolenie na urzdzanie zakadw wzajemnych przez
sie Internet wydane podmiotowi, o ktrym mowa w ust. 1.
Art. 9. Upowanienia do bada technicznych automatw i urzdze do gier udzielone
przed dniem wejcia w ycie niniejszej ustawy zachowuj wano do dnia upywu wanoci
akredytacji udzielonej jednostce badajcej, jednak nie duej ni 6 lat od dnia wejcia w ycie
niniejszej ustawy.
Art. 10. Podmioty, ktre rozpoczy i nie zakoczyy dziaalnoci gospodarczej
w zakresie produkcji lub dystrybucji automatw do gier hazardowych, s obowizane
dokona zgoszenia, o ktrym mowa w art. 15i ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 30 dni
od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.
Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15d ust. 8
i art. 86 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowuj moc do
dnia wejcia w ycie przepisw wykonawczych wydanych na podstawie art. 15d ust. 8
i art. 86 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw, jednak nie
duej ni 6 miesicy od dnia wejcia w ycie niniejszej ustawy.
Art. 12. Ustawa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjtkiem art. 1 pkt 18
w zakresie art. 15f ust. 5 i art. 15g oraz pkt 63 w zakresie art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7, ktre
wchodz w ycie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

UZASADNIENIE
Niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektrych
innych ustaw wprowadza istotne zmiany w obszarze rynku gier hazardowych
podyktowane koniecznoci ograniczenia wystpowania zjawiska szarej strefy
w rodowisku gier hazardowych, zapewnienia jak najwyszego poziomu ochrony
graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz podniesienia poziomu spoecznej
wiadomoci co do zagroe wynikajcych z korzystania z usug nielegalnych
operatorw hazardowych. Osignicie okrelonych celw ma zapewni jak najdalej
idce zmniejszenie wystpowania szkodliwych spoecznych i ekonomicznych skutkw
hazardu.
Obecnie obowizujcy system uregulowania rynku gier hazardowych przedstawia si
nastpujco.
1. Dziaalno w zakresie gier liczbowych oraz loterii pieninych prowadzona jest
przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. bdcy spk Skarbu Pastwa. Spka ta
wykonuje, w zakresie oferowanych przez siebie gier, monopol pastwa.
2. Prowadzenie dziaalnoci polegajcej na urzdzaniu gier w kasynach gry moliwe
jest na polskim rynku na podstawie koncesji udzielanych przez Ministra Finansw.
Warunkiem koniecznym dla otrzymania koncesji jest prowadzenie dziaalnoci
w formie spki akcyjnej, spki z ograniczon odpowiedzialnoci lub spki
dziaajcej na zasadach waciwych dla tych spek, majcej siedzib na terytorium
innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z kapitaem zakadowym w wysokoci
co najmniej 4 mln z.
Kasyna gry s jedynymi miejscami, w ktrych mog by organizowane gry
cylindryczne, gry w karty i gry w koci (poker moe by organizowany obecnie
wycznie w kasynie, w tym w formie turnieju gry w pokera). Podobnie gry na
automatach do gier rwnie mog by organizowane wycznie w kasynach gry.
W 2015 roku w kasynach gry znajdowao si ok. 2500 automatw do gier. W roku
tym wygasy te ostatnie zezwolenia na urzdzanie gier na automatach do gier oraz
automatach do gier o niskich wygranych wydanych na podstawie poprzednio
obowizujcej ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakadach wzajemnych.

Jednoczenie w 2015 roku Suba Celna zaja ok. 30 tysicy nielegalnych


automatw do gier.
3. Zakady wzajemne od 2011 roku mog by organizowane za porednictwem spki
akcyjnej, spki z ograniczon odpowiedzialnoci, a od wrzenia 2015 roku rwnie
za porednictwem spki dziaajcej na zasadach waciwych dla tych spek,
majcej siedzib na terytorium innego pastwa czonkowskiego Unii Europejskiej
lub pastwa czonkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z kapitaem
zakadowym w wysokoci co najmniej 2 mln z, na podstawie zezwolenia
udzielonego przez Ministra Finansw. Organizacja zakadw wzajemnych za
porednictwem sieci Internet wymaga otrzymania odrbnego zezwolenia.
4. Przeprowadzanie loterii audioteksowych jest moliwe na podstawie udzielonego
zezwolenia przez podmioty dziaajce w formie spki akcyjnej, spki z ograniczon
odpowiedzialnoci a od wrzenia 2015 roku rwnie w formie spki dziaajcej na
zasadach waciwych dla tych spek, majcej siedzib na terytorium innego pastwa
czonkowskiego Unii Europejskiej lub pastwa czonkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym. Loterie fantowe mog by urzdzane na podstawie udzielonego
zezwolenia lub dokonanego zgoszenia, ktra to forma jest zazwyczaj wybierana
przez organizatorw. Loterie promocyjne s organizowane na podstawie udzielonego
zezwolenia, nie zachodzi jednak obowizek prowadzenia przez organizatora
dziaalnoci w cile okrelonej formie prawnej.
5. Zgodnie z ustaw o grach hazardowych do katalogu gier losowych s zaliczane take
gry bingo pienine, gry bingo fantowe oraz gry telebingo. Zgodnie z danymi za rok
2015 aden podmiot nie posiada zezwolenia na organizacj gier bingo pienine ani
fantowe. Gra telebingo, objta, podobnie jak gry liczbowe i loterie pienine,
monopolem pastwa, take nie bya organizowana w 2015 roku.
6. Zgodnie z obowizujc ustaw karze podlega osoba urzdzajca gry hazardowe bez
koncesji, zezwolenia lub dokonania zgoszenia oraz bez wymaganej rejestracji
automatu lub urzdzenia do gry, osoba urzdzajca gry na automatach poza kasynem
gry oraz uczestnik gry hazardowej urzdzanej bez koncesji lub zezwolenia. Podobny
katalog czynw zagroonych odpowiedzialnoci karn znajduje si w ustawie
Kodeks karny skarbowy okrelajcej przestpstwa i wykroczenia skarbowe

przeciwko organizacji gier hazardowych. Zgodnie z danymi Suby Celnej za


2015 rok w stosunku do osb biorcych udzia w nielegalnych grach hazardowych za
porednictwem sieci Internet wszczto 3554 postpowania, w 698 sprawach
podejrzanym przedstawiono zarzuty, a w 330 sprawach wydane zostay wyroki
skazujce, natomiast w 3 sprawach wydano wyroki w trybie dobrowolnego poddania
si odpowiedzialnoci.
Gwne cele ustawy
Najwaniejszym z zaoonych celw jest zmniejszenie skali wystpowania tzw. szarej
strefy w zakresie gier na automatach do gier oraz gier w sieci Internet. Ponad
szecioletnia praktyka walki organw pastwowych na gruncie ustawy o grach
hazardowych w dotychczasowym brzmieniu z podmiotami naruszajcymi jej
postanowienia pozwolia okreli, ktre przepisy powinny zosta poddane rewizji
i zmodyfikowane pod ktem zapewnienia jak najskuteczniejszych narzdzi do walki ze
zjawiskiem nielegalnego hazardu. Realizacja niniejszego celu nastpi ma poprzez
wprowadzenie narzdzi prawnych umoliwiajcych blokowanie stron internetowych
nielegalnych operatorw jak rwnie utrudnianie dokonywania patnoci na ich rzecz.
W odniesieniu do automatw do gier realizacji celw ma suy objcie urzdzania tych
gier poza kasynami gry monopolem pastwa. Zmieniony zosta take katalog kar
pieninych, ktre mog by nakadane na podmioty naruszajce postanowienia
przepisw ustawy o grach hazardowych.
Kolejnym z zaoonych celw jest zapewnienie najwyszego moliwego poziomu
ochrony obywateli, w tym osb maoletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu
zwizanymi z gr na automatach do gier i gr w sieci Internet. Projektodawca w swych
dziaaniach dy do stworzenia rodowiska prawnego, ktre, umoliwiajc obywatelom
uczestniczenie w grach hazardowych, jednoczenie zawiera bdzie elementy
wpywajce na ich ochron przed uzalenieniem i zapewniajce prawidowy przebieg
gier. W szczeglnoci osoby poniej 18 roku ycia naraone s na uzalenienie od
hazardu, zwaszcza w wietle dynamicznego rozwoju usug hazardowych oferowanych
za porednictwem sieci Internet oraz popularnoci nielegalnie oferowanych gier na
automatach do gier. Podkreli naley, e monopolem w sieci Internet objte zostay
gry kasynowe, posiadajce o wiele wyszy wspczynnik uzalenienia ni zakady
wzajemne i loterie promocyjne. Z tego te powodu ich urzdzanie poza sieci Internet
jest dalece reglamentowane i wymaga uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry.

Wprowadzenie moliwoci blokowania dostpu do nielegalnych domen spowoduje


rwnie, e gracze nie bd mieli wtpliwoci co do tego, czy korzystaj z usug
legalnego operatora gier hazardowych. Z dotychczasowych dowiadcze wynika, e
obecnie wiele osb uczestniczcych w nielegalnych grach hazardowych nie ma
wiadomoci naruszania przepisw ustawy. Wynika to z szerokiej dostpnoci
nielegalnych stron internetowych oraz maej wiadomoci spoecznej ogranicze
ustawowych odnoszcych si do katalogu gier, ktre mog by oferowane za
porednictwem sieci Internet. Projektodawca ma nadziej na upowszechnienie
spoecznej wiadomoci w tym zakresie.
Zwikszenie udziau w rynku podmiotw posiadajcych wymagane koncesje
i zezwolenia oraz zmniejszenie szarej strefy ma rwnie nastpi w wyniku
rozszerzenia zakresu dopuszczalnej dziaalnoci w zakresie gier hazardowych.
W zwizku z tym przewiduje si, poza stosowaniem rodkw o charakterze
represyjnym, takich jak blokowanie stron internetowych, utrudnianie patnoci
i rozszerzenie katalogu kar pieninych, umoliwienie legalnego uczestniczenia
w dotychczas zakazanych grach urzdzanych za porednictwem sieci Internet, grach na
automatach w salonach gier na automatach i zmian zasad organizacji gier w pokera.
W opinii projektodawcy takie podejcie skutkowa bdzie przeniesieniem si graczy
z szarej strefy do operatorw legalnych.
W ramach zmniejszania obcie biurokratycznych zrezygnowano take z koniecznoci
uzyskiwania przez osoby penice funkcje lub zajmujce stanowisko zwizane
z obowizkiem nadzorowania lub bezporedniego prowadzenia gier hazardowych
wiadectw zawodowych. Dotychczas kada z tych osb, nie rzadziej ni raz na 3 lata,
musiaa uzyskiwa wiadectwo zawodowe, a przedsibiorca zatrudniajcy t osob
zmuszony by do uiszczania stosownej opaty. Obowizek ten zastpiony zosta
koniecznoci odbycia przez te osoby szkolenia oraz posiadania nienagannej opinii.
W dalszej kolejnoci kierowano si koniecznoci doprecyzowania przepisw. Celem
projektu jest tworzenie rozwiza prawnych o jak najwyszym poziomie przejrzystoci,
wychodzc z zaoenia, e proste i jednoznaczne przepisy stanowi ucielenienie zasady
pewnoci prawa wynikajcej z konstytucyjnej zasady demokratycznego pastwa prawa.
Dotychczasowa praktyka stosowania przepisw ustawy o grach hazardowych wskazaa
na moliwo wystpowania wtpliwoci interpretacyjnych w odniesieniu do warunkw
organizacji niektrych gier oraz okrelania ich charakteru.

Proponowane zmiany
1.

Gry hazardowe w sieci Internet

Zgodnie z projektem katalog gier hazardowych, ktre mog by oferowane polskim


obywatelom, ulegnie rozszerzeniu poprzez umoliwienie organizacji wikszej liczby
gier hazardowych za porednictwem sieci Internet. W chwili obecnej moliwo taka
istnieje wycznie w odniesieniu do zakadw wzajemnych i wymaga uzyskania
stosownego zezwolenia.
Zmiany proponowane w odniesieniu do urzdzania gier hazardowych za porednictwem
sieci Internet uzasadnione s wzgldami nadrzdnego interesu publicznego, tj. walki
z szar stref. Cel ten stanowi gwny powd koniecznoci zmian przepisw w tym
zakresie.
Proponuje si, aby przedsibiorca telekomunikacyjny wiadczcy usugi dostpu do
Internetu zosta zobowizany do blokowania dostpu do stron internetowych
wykorzystujcych nazwy domen znajdujcych si w Rejestrze Domen Sucych do
Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustaw. W Rejestrze znajdowa miayby
si nazwy domen internetowych wykorzystywanych do oferowania gier hazardowych
w nielegalny sposb. Oznaczaoby to, e w przypadku stwierdzenia, e istnieje
moliwo uczestniczenia w grach hazardowych urzdzanych przez podmiot
nieposiadajcy zezwolenia, po wpisaniu adresu internetowego domeny tej strony nie
dochodzioby do przekierowania na stron oferujc takie gry.
Rejestr miaby by prowadzony w systemie teleinformatycznym, umoliwiajcym
automatyczne

przekazywanie

informacji

do

systemw

teleinformatycznych

przedsibiorcw telekomunikacyjnych i dostawcw usug patniczych. Lista nazw


domen wpisanych do Rejestru byaby zamieszczana na stronie internetowej
prowadzonej przez Ministra Finansw, prowadzonej w sposb jawny i oglnodostpny
dla wszystkich zainteresowanych osb.
Projektowane rozwizanie ma funkcjonowa w ten sposb, e w przypadku wejcia na
stron internetow wykorzystujc nazw domeny wpisanej do Rejestru powinien
zosta wywietlony komunikat z podstaw prawn dokonanej blokady oraz
o moliwoci zapoznania si z list domen znajdujcych si w Rejestrze. Mona
przyj, e dla czci osb bdzie to stanowi pierwsz informacj o tym, e nie
wszystkie gry hazardowe oferowane w sieci Internet, rwnie w jzyku polskim, s
legalne. Dodatkowo w wywietlanej informacji zawarty bdzie odnonik do listy

podmiotw posiadajcych zezwolenie Ministra Finansw na oferowanie gier


hazardowych w sieci Internet. Lista tych podmiotw jest ju zamieszczana na stronie
internetowej Ministerstwa Finansw.
W zwizku z tym, e wpisowi do Rejestru podlegayby same nazwy domen, nie
zachodzi ryzyko zablokowania stron innych ni te oferujce nielegalnie gry hazardowe.
Dokonywanie wpisu, jego zmiana i wykrelenie stanowiyby czynnoci materialnoprawne, ktre mogyby zosta dokonane wycznie po zatwierdzeniu ich osobicie
przez Ministra Finansw bd upowanionego przez niego sekretarza lub podsekretarza
stanu.
Projekt ustawy okrela rwnie techniczne wymagania odnoszce si do procesu
blokowania dostpu do stron internetowych. Proponowane rozwizanie nie bdzie
miao nadmiernie obciajcego charakteru dla przedsibiorcw telekomunikacyjnych.
Okrelenie wyej wymienionych wymogw technicznych spowoduje take, e
obowizki zobowizanych do blokowania przedsibiorcw telekomunikacyjnych
wiadczcych usugi dostpu do sieci Internet bd jasno i jednoznacznie okrelone.
Podkrelenia wymaga, e zmiana oraz wykrelenie mog by dokonywane przez
Ministra Finansw z urzdu, co stanowi zabezpieczenie interesu przedsibiorcw
prowadzcych dziaalno za porednictwem zablokowanych stron internetowych. Tym
samym zapewniona zostanie efektywno proponowanego rozwizania, zarwno
w sferze walki z szar stref (dziki moliwoci szybkiego reagowania na dynamicznie
zmieniajc si nielegaln ofert w sieci Internet), jak i ochrony interesw podmiotw
zainteresowanych (moliwo szybkiego usunicia lub modyfikacji wpisu).
Poprawno dokonywanych w Rejestrze wpisw zapewniona zostanie poprzez
wprowadzenie kontroli sdowo-administracyjnej. Sprzeciw od dokonania wpisu bdzie
mg wnie podmiot urzdzajcy gry hazardowe na stronie internetowej wpisanej do
Rejestru lub bdcy przedsibiorc telekomunikacyjnym lub posiadajcy tytu prawny
do domeny wpisanej do rejestru lub podmiot bdcy dostawc usug patniczych. O ile
sam wpis stanowi czynno materialno-prawn, to ju odpowied organu na sprzeciw
przybiera form decyzji administracyjnej. W zwizku z tym suy od niej skarga do
Wojewdzkiego Sdu Administracyjnego w Warszawie, do ktrego kompetencji
nalee bdzie ostateczne rozstrzygnicie kwestii wpisu do Rejestru. Dziki okreleniu
krtkiego (7 dni) terminu do rozpatrzenia sprzeciwu i dalszej kontroli przeprowadzanej

przez niezawisy sd

zagwarantowana zostaa ochrona podstawowych praw

konstytucyjnych.
Proponowane rozwizanie stanowi odpowied na istotny problem wystpowania szarej
strefy w rodowisku gier urzdzanych za porednictwem sieci Internet. Ze wzgldu na
oglnodostpno nielegalnych usug hazardowych oferowanych w Internecie
niezgodnie z ustaw, zasadne byo zastosowanie niniejszego rodka. W opinii Ministra
Finansw, obowizek ten skierowany jest do ograniczonego krgu podmiotw
prowadzcych regulowan dziaalno gospodarcz i pozostaje w proporcji do celu,
jakim jest wzrost poziomu ochrony konsumentw i zwalczanie szarej strefy.
Rozwizanie to nie jest przesadnie uciliwe dla zobowizanych operatorw
telekomunikacyjnych, zwaszcza biorc pod uwag, e suy realizacji wanych
z punktu widzenia pastwa celw. Blokowanie dostpu do stron internetowych
wykorzystywanych do oferowania gier hazardowych w nielegalny sposb stanowi
rodek proporcjonalny w stosunku do zagroe, jakie wi si ze swobodnym
dostpem do gier hazardowych niepodlegajcych regulacjom krajowym. Strony
internetowe nieposiadajce zezwolenia na oferowanie tego typu usug nie gwarantuj
zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony spoeczestwa, w zwizku z czym nie
mona pozwoli na swobodne oferowanie przez nie usug.
Wyej przedstawione stanowisko jest podzielane przez TSUE, czemu wyraz dano m.in.
w wyroku w sprawie C-258/08 Ladbrokes Betting & Gaming and Ladbrokes
International. Zgodnie z treci wyroku pastwo czonkowskie uprawnione jest do
uznania, e w zwizku z faktem, e podmioty oferujce usugi gier hazardowych przez
sie Internet nie przestrzegaj wymogw prawnych wynikajcych z ustawodawstwa
kraju, w ktrym oferowane s usugi, nie daj one wystarczajcej gwarancji ochrony
krajowych konsumentw przed niebezpieczestwem oszustwa i przestpczoci.
W zwizku z tym uprawnione jest do podjcia krokw zmierzajcych do
uniemoliwienia oferowania takich usug, w tym poprzez blokowanie dostpu do stron
internetowych, za porednictwem ktrych s one oferowane.
Podobnie w sprawie C-243/01 Gambelli Trybuna wskaza, e ograniczenia
w korzystaniu z usug gier hazardowych przez sie Internet powinny by uzasadnione
nadrzdnymi wzgldami interesu oglnego. Powinny by take odpowiednie do
zagwarantowania realizacji zamierzonego celu, nie wykracza poza to, co jest

konieczne

do

osignicia

zaoonego

celu,

by

stosowane

sposb

niedyskryminujcy.
Reasumujc, stwierdzi naley, e zachodz przesanki uzasadniajce zastosowanie
rodka w postaci blokowania dostpu do stron internetowych oferujcych nielegalnie
gry hazardowe oraz e zosta on wprowadzony w sposb proporcjonalny.
Co wicej, wprowadzenie przedmiotowego rozwizania doprowadzi do zwikszenia
poziomu spoecznej wiadomoci nielegalnego charakteru gier urzdzanych bez
wymaganego zezwolenia.
Adekwatnie do wyej zaprezentowanego rozwizania proponuje si wprowadzenie
zakazu oferowania i udostpniania przez dostawcw usug patniczych swoich usug na
stronach wymienionych w wyej opisywanym Rejestrze. Zakaz dotyczy wsppracy
dostawcw usug patniczych z nielegalnymi podmiotami poprzez nieumieszczanie na
stronach tych podmiotw odnonikw do usug patniczych oferowanych przez
dostawcw. Wraz z dostosowaniem si dostawcw usug patniczych do postanowie
nowelizacji ze stron internetowych oferujcych gry hazardowe bez wymaganego
zezwolenia znikn odnoniki umoliwiajce dokonanie szybkiej wpaty przy udziale
dostawcy usug patniczych. Zmiana ta prowadzi ma do utrudnienia funkcjonowania na
rynku krajowym podmiotw nieposiadajcych wymaganego zezwolenia.
Projekt zmiany ustawy przewiduje zastosowanie, w odniesieniu do podmiotw
bdcych

adresatami

obowizkw

wynikajcych

wprowadzenia

Rejestru,

trzymiesicznych okresw przejciowych. Rozbieno pomidzy terminem wejcia


w ycie przepisw o Rejestrze a sankcjonujcych niewykonanie obowizkw z tym
zwizanych ma zapewni warunki do waciwego dostosowania si pod wzgldem
technicznym oraz organizacyjnym do nakadanego obowizku i jednoczenie zwolni te
podmioty z

odpowiedzialnoci

za

niewykonywanie

obowizkw

zwizanych

z blokowaniem dostpu do stron internetowych wykorzystujcych nazwy domen


wpisanych do Rejestru. W konsekwencji, moliwo dokonywania wpisw do Rejestru
od momentu wejcia w ycie ustawy nie stoi w sprzecznoci z przepisami
nakadajcymi obowizek ich blokowania po upywie okresu przejciowego. Jest to
uzasadnione potrzeb budowania wiadomoci graczy oraz ochron uytkownikw sieci
Internet przed udziaem w nielegalnych grach hazardowych. Dodatkowo wprowadzenie
moliwoci dokonywania wpisw do rejestru przed 1 kwietnia 2017 r. umoliwi

skadanie sprzeciww od tych wpisw jeszcze przed zablokowaniem dostpu do stron,


co stanowi bdzie dodatkow ochron praw okrelonych podmiotw.
Kolejnym sposobem realizacji istotnych celw niniejszego projektu s regulacje
odnoszce si do odpowiedzialnej gry. Zgodnie z proponowanymi zmianami podmioty
urzdzajce gry hazardowe w sieci Internet bd zmuszone do opracowania
i stosowania regulaminu odpowiedzialnej gry. Obowizek ten naoony zosta na
wszystkie podmioty ubiegajce si o koncesj lub zezwolenie na prowadzenie
dziaalnoci w zakresie gier hazardowych (w tym na podmiot wykonujcy monopol
pastwa w tym zakresie). Ustawa okrela podstawowe zasady odnoszce si do
niniejszego obowizku w stosunku do podmiotw urzdzajcych gry hazardowe za
porednictwem

sieci

Internet.

Podmioty nim

objte

bd

zobowizane

do

zaimplementowania zasad odpowiedzialnej gry m.in. poprzez stworzenie regulaminu


odpowiedzialnej gry, ktry podlega bdzie rwnie zatwierdzeniu przez Ministra
Finansw.
Nakadane obowizki zwizane z regulaminem odpowiedzialnej gry polega maj na
umieszczeniu na stronie internetowej przeznaczonej do gry informacji o organizatorze
gry, posiadanym przez niego zezwoleniu na urzdzanie gier, regulaminie, zakazie gry
osb niepenoletnich, ryzykach zwizanych z uprawianiem hazardu oraz instytucjach
wiadczcych pomoc w walce z problemami hazardowymi. Poza tym projekt
przewiduje wprowadzenie koniecznoci stosowania odpowiedniej procedury rejestracji
gracza przed przystpieniem do gier, stosowania mechanizmw umoliwiajcych
uczestnikom

gier

kontrol

swojej

aktywnoci

na

stronie

internetowej

czy

uniemoliwiajcych uczestniczenie w grze po wyczerpaniu rodkw na koncie gracza.


Naley przy tym podkreli, e w zwizku z powierzeniem moliwoci urzdzania
okrelonych gier za porednictwem sieci Internet podmiotowi wykonujcemu monopol
pastwa w tym zakresie, to podmiot ten zostanie w gwnej mierze obciony nowymi
obowizkami.

Wskazuje

to

jednoznacznie

na

spjno

systematyczno

w realizowaniu celu zapewnienia najwyszego poziomu ochrony obywateli przed


negatywnymi skutkami hazardu.
W opinii projektodawcy zapewnienie odpowiedniego nadzoru organw wadzy
publicznej nad segmentem rynku gier hazardowych obejmujcym gry kasynowe
urzdzane za porednictwem sieci Internet (nalece do najbardziej uzaleniajcych gier
hazardowych) moe nastpi wycznie w formie nadzoru nad podmiotem realizujcym

monopol pastwa. Umoliwi to ustanowienie ram prawnych zapewniajcych realizacj


zaoonego celu za pomoc oferty wspmiernej ilociowo i jakociowo do niego
dostosowanej. Doprowadzi take do zwikszenia odsetka graczy korzystajcych
z oferty legalnej, podlegajcej pastwowej kontroli.
Skutkiem wyej przedstawionych rozwiza bdzie zwikszenie udziau w rynku
operatorw legalnych i wynikajcy z tego wzrost poziomu ochrony konsumentw.
Celem projektodawcy jest ograniczenie moliwoci oferowania przez podmioty
nieposiadajce odpowiedniego zezwolenia gier hazardowych w sieci Internet. Podmioty
takie nie speniaj wymogw odnoszcych si do zapewnienia jak najwyszego
poziomu ochrony gracza. Dotyczy to ochrony zarwno przed negatywnymi
spoecznymi i ekonomicznymi skutkami hazardu i uzalenie, jak rwnie przed
odmow wykonywania podjtych przez podmioty wzgldem graczy zobowiza
finansowych.
W zwizku z koniecznoci zapewnienia najwyszego moliwego poziomu ochrony
graczy wprowadzono konieczno przeprowadzania transakcji wynikajcych z gier
urzdzanych

przez

sie

Internet

za

porednictwem

rachunkw

patniczych

obsugiwanych przez dostawcw usug patniczych. Zapewni to odpowiedni nadzr nad


przepywami finansowymi zwizanymi z urzdzaniem gier hazardowych wynikajcy
z koniecznoci speniania przez te instytucje wymogw odnoszcych si do
przeciwdziaania praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu.
Proponuje si rwnie zastosowanie dodatkowego rodka ochronnego w odniesieniu do
gier urzdzanych za porednictwem sieci Internet. Podmioty prowadzce dziaalno
w zakresie gier hazardowych urzdzanych za porednictwem sieci Internet nie bd
mogy umieszcza na stronach sucych organizowaniu takich gier reklam usug
finansowych oferujcych graczom dostp do takich usug ani samodzielnie oferowa
takich usug. Ma to sprawi, e gracze nie bd agresywnie zachcani do zacigania
zobowiza finansowych na dalsze finansowanie gry, a tym samym stanowi bdzie
rodek ochrony przed negatywnymi skutkami hazardu.
Poza wprowadzeniem wyej wymienionych obowizkw i ogranicze w odniesieniu do
urzdzania gier hazardowych za porednictwem sieci Internet niniejszy projekt
przewiduje take rozszerzenie katalogu kar grocych za naruszenie postanowie
ustawy. Stanowi to niezbdny element kompleksowej nowelizacji, gdy naoenie

10

nowych obowizkw bez zagwarantowania ich wypenienia zagroeniem kar


prowadzioby do fasadowoci wprowadzanych zmian.
Ze wzgldu na nowe wyzwania w zakresie regulacji rynku gier hazardowych, jakie
stawia przed regulatorem upowszechnienie si dostpu do sieci Internet, rwnie za
porednictwem urzdze mobilnych, konieczne byo opracowanie rozwiza w oparciu
o moliwoci wynikajce ze stosowania nowych technologii. Stanowi to rwnie
realizacj zalece Komisji Europejskiej nr 2014/478/UE z dnia 14 lipca 2014 r.
w sprawie zasad ochrony konsumentw i graczy korzystajcych z usug hazardowych
online i w sprawie ochrony nieletnich przed grami hazardowymi online (Dz. Urz. UE
L 214 z 19.07.2014, str. 38).
W nowelizacji przyjto zaoenie, e sie Internet stanowi wyczne medium, za
porednictwem ktrego mog by rozgrywane gry hazardowe. W zwizku z tym gry
rozgrywane w ten sposb nie zostay wyrnione jako odrbne rodzaje gier.
Pamitajc o specyficznym charakterze rodowiska internetowego przyjto rwnie, e
zakresem ustawy objte bd gry, ktre mogyby nie wypenia literalnie warunkw
zawartych w definicjach gier losowych oraz gier na automatach, ale ze wzgldu na
tosamo swoich zasad z zasadami tych gier nie ma wtpliwoci, e s grami
o hazardowym charakterze. Biorc pod uwag warunek zawarty w definicjach
poszczeglnych gier hazardowych (gry posiadajce element losowoci, rozgrywane
o wygrane pienine lub rzeczowe), proponowane ujcie gier hazardowych urzdzanych
przez sie Internet nie obejmie swym zakresem zwykych gier komputerowych czy
te gier rozgrywanych na portalach spoecznociowych, nieposiadajcych hazardowego
charakteru.
Jednoczenie proponowane przepisy przejciowe pozwol uczestnikom rynku gier
hazardowych dostosowa si do nowych wymogw.
2.

Gry na automatach do gier

W ustawie przewiduje si wprowadzenie monopolu na urzdzanie gier na automatach


do gier poza kasynami gry. Bdzie on realizowany w salonach gier na automatach, ktre
maj

stanowi

miejsca

odpowiednio

zabezpieczone

przed

ingerencj

osb

niepodanych w przebieg gier oraz przed uczestniczeniem w grach osb


niepenoletnich. Propozycja ta ma na celu rwnie skanalizowanie graczy w legalnym
segmencie rynku gier hazardowych.

11

Gry na automatach do gier stanowi jedn z najbardziej uzaleniajcych i spoecznie


niebezpiecznych form hazardu. Wprowadzenie monopolu pastwa w tym zakresie
proponowane jest gwnie w celu ochrony osb grajcych. Z jednej strony ochrona ta
zapewniona bdzie przez stosowanie przez monopolist regulaminu odpowiedzialnej
gry, dziki ktremu zwikszona zostanie ochrona graczy przed uzalenieniem. Poza
tym dziki umoliwieniu gry na automatach w salonach gier gracze bd mieli pewno
co do tego, e uczestnicz w grach urzdzanych legalnie i tym samym nie naraaj si
na odpowiedzialno karn.
Dziaalno prowadzona przez podmiot wykonujcy monopol pastwa objta bdzie
daleko idcymi ograniczeniami co do lokalizacji salonw oraz zasad urzdzania gier na
automatach. Dziaalno podmiotu wykonujcego monopol pastwa ma by
prowadzona w wymiarze majcym stanowi realn konkurencj dla nielegalnych gier.
Stanowi to drugi element ograniczania szarej strefy w tym obszarze rynku gier
hazardowych.
Proponowane jest wprowadzenie ogranicze w swobodzie lokalizacji salonw gier na
automatach do gier. Ich maksymalna liczba w powiecie nie moe by wysza ni
wynikajca z proporcji 1 automat na kade rozpoczte 1000 mieszkacw,
a szczegowe zasady ich usytuowania na terenie gmin zostan okrelone przez
Ministra Finansw w odrbnym rozporzdzeniu. Lokalizacja salonu gier na automatach
bdzie musiaa by zatwierdzona przez waciwego miejscowo dyrektora izby celnej.
Tak rozszerzona kontrola nad miejscami lokalizowania salonw do gier na automatach
zapewni ma ochron spoeczestwa przed szkodliwymi skutkami hazardu.
Ponadto, jako jeden z elementw ograniczania szarej strefy, proponuje si
wprowadzenie zakazu lokowania salonw do gier na automatach w miejscach,
w ktrych w przecigu ostatnich piciu lat urzdzano nielegalne gry na automatach.
Zastosowanie tego rodka ochrony podniesie skuteczno walki sub celnych
z nielegalnymi organizatorami gier hazardowych, ktrzy regularnie wykorzystywali
te same miejsca do urzdzania gier na automatach w sposb sprzeczny z ustaw.
W

ramach

proponowanego

przez

projektodawc

stosowania

zatwierdzonego

regulaminu odpowiedzialnej gry, na podmiot wykonujcy monopol pastwa w zakresie


gier na automatach urzdzanych w salonach gier na automatach naoony zostanie
szereg obowizkw. Bdzie on m.in. zobowizany do umieszczenia w salonach gier
informacji o regulaminie gry, zakazie gry osb niepenoletnich, ryzyku zwizanym

12

z hazardem oraz nazwach instytucji wiadczcych pomoc osobom z problemami


hazardowymi. Dodatkowo podmiot wykonujcy monopol pastwa zobowizany bdzie
do stosowania procedury weryfikacji wieku graczy, rejestracji graczy, zastosowania
rozwiza umoliwiajcych graczom kontrolowanie swojej aktywnoci w salonie czy
uniemoliwienie graczom gry po wyczerpaniu rodkw finansowych.
W ramach ochrony graczy proponuje si take wprowadzenie zakazu oferowania oraz
reklamowania w salonach gier na automatach usug finansowych oferujcych rodki
finansowe, ktre mogyby zosta przeznaczone na kredytowanie gier. Dziki temu po
przegraniu posiadanych rodkw gracze nie bd zachcani do zacigania zobowiza
finansowych w celu kontynuowania gry.
Wszystkie wyej opisane obowizki naoone zostan w celu ochrony graczy przed
negatywnymi skutkami hazardu oraz likwidacji tzw. szarej strefy w rodowisku gier
hazardowych. Podkrelenia wymaga, e niniejsze ograniczenia, majce niewtpliwie
restrykcyjny charakter, maj istotne znaczenie dla spoeczestwa i uzasadnione s
nadrzdnymi wzgldami interesu oglnego. Objcie gier na automatach urzdzanych
w salonach gier na automatach monopolem pastwa pozwoli efektywnie oraz szybko
zaimplementowa zasady regulaminw odpowiedzialnej gry, w tym limitw rodkw
wykorzystywanych przez graczy w ramach okrelonej jednostki czasu. Egzekwowanie
tego rozwizania byoby niemoliwe w przypadku naoenia obowizku na rne
podmioty dziaajce w tym obszarze. W szczeglnoci bez wprowadzenia monopolu
stosowanie ogranicze odnoszcych si np. do maksymalnej wysokoci rodkw
moliwych do zainwestowania przez gracza miaoby charakter iluzoryczny.
W celu zwikszenia skutecznoci walki z dziaalnoci podmiotw nielegalnie
urzdzajcych gry na automatach do gier proponuje si ograniczenie katalogu
podmiotw uprawnionych do posiadania automatw do podmiotw posiadajcych
koncesj na prowadzenie kasyna gry, spki wykonujcej monopol pastwa w zakresie
gier na automatach do gier, jednostek badajcych posiadajcych odpowiednie
upowanienie, jednostek organizacyjnych administracji publicznej nadzorujcych lub
kontrolujcych wykonywanie przepisw ustawy o grach hazardowych, przedsibiorcw
dokonujcych napraw zarejestrowanych automatw producentw i dystrybutorw
automatw do gier posiadajcych siedzib na terytorium kraju oraz przedsibiorcw
dokonujcych, w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej, przewozu
automatw do gier na zlecenie spki wykonujcej monopol pastwa w zakresie gier na

13

automatach do gier, podmiotw posiadajcych koncesj na prowadzenie kasyna gry lub


producentw i dystrybutorw automatw do gier. Posiadanie niezarejestrowanych
automatw do gier w lokalach, gdzie prowadzona jest dziaalno gastronomiczna,
handlowa lub usugowa, zagroone bdzie kar pienin. Proponowane ograniczenia
maj zwikszy skuteczno walki z szar stref, a obowizki z nich wynikajce,
nakadane na przedsibiorcw, nie wydaj si by nadmierne w wietle istotnoci
celw, z ktrymi si wi.
W opinii projektodawcy proponowane rozwizania zapewni, e gry na automatach
bd oferowane w sposb legalny, bezpieczny i rzetelny. Dziki powierzeniu
urzdzania gier na automatach w salonach gier podmiotowi wykonujcemu monopol
pastwa zapewniona zostanie ochrona gracza analogiczna jak w przypadku gier
oferowanych za porednictwem sieci Internet. Warto przy tym zaznaczy, e tak wysoki
poziom ochrony zosta zaproponowany pomimo, e przywoywane ju zalecenie
Komisji Europejskiej w sprawie zasad ochrony konsumentw i graczy korzystajcych
z usug hazardowych online i w sprawie ochrony nieletnich przed grami hazardowymi
online dotyczy wycznie rynku gier hazardowych online. Tym samym w projekcie
ustawy przewidziany zosta poziom ochrony graczy wyszy ni zalecany przez Komisj
Europejsk.
3.

Poker

W dotychczasowym stanie prawnym gra w pokera moliwa bya wycznie w kasynach


gry. Z drugiej strony, ze wzgldu na stosunkowo niewielk liczb podmiotw
posiadajcych koncesje na prowadzenie kasyna gry, praktycznie niemoliwym byo
zorganizowanie turniejw na mniejsz skal, zwaszcza w miejscowociach
nieposiadajcych kasyn gry. Wychodzc naprzeciw tym trudnociom, projekt
wprowadza moliwo organizowania turniejw gry w pokera przez podmioty
posiadajce koncesj na prowadzenie kasyn gry rwnie poza kasynem gry na
podstawie zgoszenia dokonanego waciwemu dyrektorowi izby celnej.
Zmiana przepisw w odniesieniu do gry poker polega na umoliwieniu organizacji gry
poza kasynami gry, zarwno przez podmioty posiadajce koncesj na prowadzenie
kasyna gry, jak i inne. Moliwa stanie si take gra w pokera za porednictwem sieci
Internet.
Moliwa bdzie take organizacja turnieju gry w pokera przez podmioty nieposiadajce
koncesji na prowadzenie kasyna gry. Turnieje takie rozgrywane mog by wycznie

14

o nagrody rzeczowe o maksymalnej wartoci ok. 2 tys. z, a organizator musi zapewni,


e uczestniczy w nich bd mogy wycznie osoby penoletnie oraz dokona
zgoszenia organizacji turnieju. Umoliwi to organizacj turniejw pokera sportowego,
ktrego ide jest sportowa rywalizacja prowadzona o symboliczne wygrane rzeczowe.
Oczywicie ten rodzaj gier bdzie rwnie dostpny wycznie penoletnim graczom.
Proponowane

zmiany

stanowi

czciow

realizacj

postulatw

rodowiska

pokerowego.
Gra w pokera za porednictwem sieci Internet, podobnie jak inne gry kasynowe, bdzie
moga by urzdzana przez podmiot wykonujcy monopol pastwa.
4.

Rezygnacja z obowizku uzyskiwania wiadectw zawodowych

Proponowana nowelizacja, poza rodkami ochrony graczy, wprowadza take uatwienia


dla przedsibiorcw dziaajcych w brany gier hazardowych oraz ich pracownikw.
Spenieniem postulatu deregulacyjnego s zmiany wprowadzone w rozdziale 3 ustawy o
grach hazardowych. Ju zmiana wprowadzona w tytule rozdziau z dotychczasowej
wiadectwa zawodowe na Szkolenia wskazuje na kierunek proponowanych zmian.
Zgodnie z proponowanymi zmianami zmniejszone zostan biurokratyczne obcienia
nakadane na przedsibiorcw prowadzcych dziaalno w zakresie urzdzania gier
hazardowych oraz ich pracownikw. Dotychczasowa konieczno uzyskania wiadectw
zawodowych i zwizanego z tym obowizku zdania egzaminw przez osoby penice
funkcj lub zajmujce stanowisko zwizane z obowizkiem nadzorowania lub
bezporedniego prowadzenia gier hazardowych zastpiona bdzie obowizkiem odbycia
waciwego szkolenia.
Obowizek, o ktrym mowa, bdzie mg by wykonany osobicie przez pracodawc
lub przez jednostk organizacyjn prowadzc dziaalno szkoleniow. Tym samym
obowizek ten nie musi si wiza z dodatkowymi wysokimi kosztami, ktre mogyby
wynikn z obowizku przeprowadzania szkole przez specjalizujce si w tym
podmioty.
5.

Dodatkowe warunki przyznania koncesji lub zezwolenia

Realizacja postulatu walki z wystpowaniem zjawiska szarej strefy nastpowa bdzie


take poprzez wprowadzenie dodatkowego mechanizmu kontrolnego dotyczcego
przyznawania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier
hazardowych. Proponuje si upowanienie Ministra Finansw do wystpienia do Szefa
Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
15

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i Komendanta Gwnego Policji


z wnioskiem o informacj, czy w stosunku do podmiotw ubiegajcych si o przyznanie
koncesji lub zezwolenia istniej uzasadnione zastrzeenia z punktu widzenia
bezpieczestwa

pastwa,

porzdku

publicznego,

ekonomicznych

pastwa,

przestrzegania

take

bezpieczestwa
przepisw

interesw
regulujcych

przeciwdziaanie praniu pienidzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Taka dodatkowa forma kontroli, prowadzona przez podmioty wyspecjalizowane
w zwalczaniu przestpstw, ktrych charakterystyka odpowiada tej obecnej na rynku gier
hazardowych, zmniejszy ryzyko wystpienia sytuacji, w ktrej podmioty oferujce gry
hazardowe mogyby by powizane ze rodowiskiem przestpczym. Ograniczone
zostanie ryzyko uzyskania koncesji lub zezwolenia przez osoby zaangaowane
w nielegaln dziaalno.
Dodatkowym skutkiem proponowanych zmian bdzie zwikszenie poziomu ochrony
graczy, ktrzy bd mogli mie pewno, e operatorzy legitymujcy si koncesj lub
zezwoleniem nie maj zwizkw z nielegalnymi strukturami, a tym samym daj
rkojmi uczciwego

prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w zakresie gier

hazardowych.
6.

Kary za naruszenia ustawy

Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu podmiotw podlegajcych karze pieninej za


naruszenie przepisw regulujcych rynek gier hazardowych. Katalog ten zosta
rozszerzony o podmioty urzdzajce gry hazardowe z naruszeniem udzielonej koncesji
lub zezwolenia, waciciela lokalu, podmiot posiadajcy tytu prawny do lokalu lub
podmiot faktycznie wadajcy lokalem, w ktrym organizowane s nielegalne gry
hazardowe, podmioty naruszajce przepisy w zakresie obowizku blokowania stron
internetowych oraz patnoci dokonywanych na rzecz podmiotw oferujcych
nielegalne gry hazardowe, podmioty posiadajce tytu prawny do stron internetowych,
na

ktrych

takie

gry

organizowane,

podmioty

kierujce

dziaalnoci

gastronomiczn, handlow lub usugow w lokalu, w ktrym znajduj si automaty do


gier oraz urzdzajcych w sieci Internet gry hazardowe objte monopolem pastwa.
Wprowadzono rwnie odpowiedzialno osb penicych funkcje kierownicze lub
wchodzcych w skad organw zarzdzajcych podmiotami urzdzajcymi gry
hazardowe bez wymaganej koncesji, zezwolenia bd zgoszenia.

16

Stanowi to znaczce rozszerzenie katalogu podmiotowego, jednake konieczno taka


wynika z chci realizacji postulatu zapewnienia najwyszego moliwego poziomu
ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami hazardu. Naoenie proponowanych
w projekcie i przedstawionych powyej obowizkw przy jednoczesnym braku sankcji
za

ich

naruszenie

prowadzioby

do

ich

fasadowoci.

Byoby

to

rwnie

niedopuszczalnym zaniedbaniem pastwa, ktrego gwnym celem w zakresie polityki


gier hazardowych jest ochrona obywateli.
Warto zauway, e wprawdzie w przypadku odpowiedzialnoci administracyjnej
wynikajcej z art. 89 dolegliwo w postaci kary pieninej o okrelonej kwocie jest
zapowiedziana w sankcji, to jednak nie jest to sankcja o charakterze odwetowym,
poniewa celem okrelonej w tym przepisie kary pieninej nie jest odpata za
naruszenie dbr prawnie chronionych (np. zdrowie obywateli, porzdek publiczny,
mienie prywatne czy pastwowe), lecz restytucja utraconych przez Skarb Pastwa
dochodw.
Naley podkreli, e zgodnie z wyrokiem Trybunau Konstytucyjnego z dnia
21 padziernika 2015 r. (sygn. akt P 32/12) kara pienina, o ktrej mowa w art. 89
ust. 1 pkt 2 w zwizku z ust. 2 pkt 2 ustawy o grach hazardowych, rekompensuje
nieopacony podatek od gier i inne nalenoci uiszczane przez legalnie dziaajce
podmioty. Celem kary nie jest wic odpata za popeniony czyn, co charakteryzuje
sankcje karne, ale przede wszystkim restytucja niepobranych nalenoci i podatku od
gier, a take prewencja. Kara pienina jest wic reakcj ustawodawcy na fakt czerpania
zyskw

nielegalnego

urzdzania

gier

hazardowych

przez

podmioty

nieodprowadzajce z tego tytuu podatku od gier, nalenoci i opat.. Cele, ktrych


urzeczywistnieniu ma suy projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych, to
przede wszystkim wzmocnienie kontroli pastwa nad rynkiem gier hazardowych,
a take cele polegajce na ochronie spoeczestwa przed negatywnymi skutkami
hazardu, ochronie praworzdnoci, w tym walka z szar stref. Osignicie tych celw
jest moliwe m.in. dziki wprowadzeniu restrykcyjnych kar administracyjnych dla
podmiotw naruszajcych przepisy ustawy o grach hazardowych.
Proponuje si rwnie wprowadzenie zmian w ustawie Kodeks karny skarbowy
i ustawie o Subie Celnej. Wikszo proponowanych zmian ma charakter redakcyjny
i wynika z wyodrbnienia gier w karty jako osobnej kategorii gier hazardowych.

17

Proponowana wysoko kary za urzdzanie gier na automatach bez wymaganej koncesji


wynoszca 100 000 z wynika z dokonywanych przez Sub Celn szacunkw rednich
przychodw z automatu. Zgodnie z posiadanymi danymi redni roczny przychd
z automatu znajdujcego si poza kasynem gry wynosi ok. 300 000 z, a w kasynie gry
500 000 z. Zauway przy tym naley, e szacunki te odnosz si do legalnych
automatw, ktre maj okrelony prawnie poziom minimalnych wygranych w stosunku
do wpaconych stawek. Automaty dziaajce nielegalnie nie podlegaj takim
ograniczeniom, w zwizku z czym przychd z nich moe by jeszcze wikszy.
Podobnie wpyw na rentowno nielegalnych automatw ma niestosowanie si do
limitw lokalizacyjnych i ogranicze wiekowych uczestnikw gier. Tym samym
podniesienie wysokoci kary z 12 000 z do 100 000 z nie zmienia jej restytucyjnego
charakteru i suy jedynie dostosowaniu jej wysokoci do poziomu rzeczywistych strat
ponoszonych przez Skarb Pastwa.
Podobnie wysoko kar za urzdzanie gier hazardowych bez koncesji lub zezwolenia
stanowi proporcjonaln rekompensat niepobranych nalenoci i podatku od gier.
Modyfikacje wprowadzone w stosunku do ich wysokoci lub podstawy okrelania
wysokoci wynikaj z dowiadcze w stosowaniu obecnie obowizujcej ustawy.
W toku

prowadzonych

analiz

dostrzeono,

przepisy

okrelajce

kary

w dotychczasowym brzmieniu budziy wtpliwoci interpretacyjne w stosunku do


sposobu okrelania ich wysokoci. Przewidziane w projekcie kary nie wydaj si by
wygrowane, majc na wzgldzie moliwo uzyskiwania dochodu z organizacji gier
hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgoszenia. Zauway rwnie
naley, e w przypadku wikszoci kar za naruszenie przepisw ustawy okrelono
wycznie maksymalny limit wysokoci kary, co umoliwia organowi nakadajcemu j
proporcjonalne dostosowanie jej wysokoci do poziomu utraconych przez Skarb
Pastwa dochodw.
Projekt przewiduje moliwo naoenia kary administracyjnej na zalenych lub
samoistnych posiadaczy lokali, w ktrych znajduj si niezarejestrowane automaty do
gier i w ktrych prowadzona jest dziaalno gastronomiczna, handlowa lub usugowa.
Liczne

przypadki

czerpania

przez

posiadacza

lokalu

korzyci

finansowych

z urzdzanych w nim gier na automatach skoniy projektodawc do wprowadzenia


powyszej zmiany. Z jednej strony przepis przewiduje karanie osb bezporednio
zaangaowanych w nielegalne organizowanie gier na automatach, a z drugiej strony nie

18

przewiduje automatycznej odpowiedzialnoci osb posiadajcych tytu prawny lokalu.


Wskaza przy tym naley, e np. waciciel lokalu oddanego w posiadanie zalene
bdzie podlega karze w przypadku zaangaowania w urzdzanie nielegalnych gier na
automatach.
7.

Zmiany o charakterze redakcyjnym i doprecyzowujcym

Zmian redakcyjnych dokonano m.in. w zakresie przepisw dotyczcych okresu


obowizywania koncesji i zezwole udzielanych na prowadzenie kasyn gry, salonw
bingo i urzdzanie loterii fantowych, promocyjnych, audioteksowych oraz gier bingo
fantowe. Zgodnie z proponowan zmian termin rozpoczcia biegu okresw, na ktre
udzielane s koncesje i zezwolenia, bdzie okrelany w koncesji lub zezwoleniu.
Stanowi to istotn popraw sytuacji przedsibiorcw prowadzcych dziaalno
w zakresie urzdzania gier hazardowych, gdy dotychczas niemoliwe byo elastyczne
ustalanie wspomnianego terminu, co powodowao, e bieg on od momentu dorczenia
decyzji o przyznaniu koncesji czy zezwolenia.
Kolejn redakcyjn zmian jest ujednolicenie katalogu dokumentw, ktre musz by
doczane do wnioskw o zezwolenie na urzdzanie loterii fantowej i gry bingo
fantowe, loterii promocyjnej oraz loterii audioteksowej. Dziki proponowanemu
ujednoliceniu podmioty ubiegajce si o wspomniane zezwolenia bd mogy ubiega
si o nie na podstawie tych samych wymaganych dokumentw.
Innym z przykadw zmian wprowadzanych w ustawie uatwiajcych prowadzenie
dziaalnoci gospodarczej w zakresie gier hazardowych s zmiany odnoszce si do
skutkw przerw w wykonywaniu koncesji lub zezwole. Dotychczasowy sposb
uregulowania przedmiotowej materii powodowa przykadowo, e w przypadku
przerwy w wykonywaniu zezwolenia w zwizku ze zmian lokalizacji punktu
przyjmowania zakadw wzajemnych dochodzio do cofnicia zezwolenia na ten punkt
przyjmowania zakadw. Zgodnie z proponowanymi zmianami skutek taki bdzie mia
miejsce wycznie w stosunku do koncesji i zezwole podlegajcych ograniczeniom
ilociowym, w ktrych to przypadkach mogoby dochodzi do blokowania dostpnych
lokalizacji przez podmioty niewykorzystujce przyznanych im koncesji lub zezwole.
W ramach zmian o charakterze doprecyzowujcym proponuje si wprowadzenie
natychmiastowej wykonalnoci decyzji o cofniciu koncesji lub zezwolenia
wydawanych w zakresie gier hazardowych. Decyzja cofajca uprawnienie nie moe by
wykonywana w trybie egzekucji administracyjnej, w zwizku z czym nie moe jej by

19

nadany rygor natychmiastowej wykonalnoci. Jest to konsekwencj treci art. 239a


ustawy Ordynacja podatkowa. Wskaza naley, e przepisy o postpowaniu
egzekucyjnym w administracji maj natomiast zastosowanie w sytuacji, gdy podmiot
dziaa bez koncesji lub zezwolenia, w tym gdy wynika to z ich utraty.
Celem proponowanych zmian jest usunicie wszelkich wtpliwoci i jednoznaczne
stwierdzenie, e decyzja taka pozbawia uprawnie do wykonywania przedmiotowej
dziaalnoci w trybie natychmiastowym z chwil dorczenia decyzji I instancji
adresatowi. Konieczno doprecyzowania wynika z przypadkw bdnych interpretacji
przepisw, co w konsekwencji naraao podmioty dokonujce takich interpretacji na
odpowiedzialno zwizan z uznaniem takiej dziaalnoci za niezgodn z przepisami
ustawy.
8.

Umoliwienie reklamy zakadw bukmacherskich

Niniejszy projekt przewiduje liberalizacj przepisw odnoszcych si do ogranicze


w reklamie gier hazardowych. Proponowane rozwizanie polega na dopuszczeniu
moliwoci reklamowania zakadw bukmacherskich. Zmiana przepisw dotyczy
rodzaju gier hazardowych nalecych do najbezpieczniejszych pod ktem potencjalnych
zagroe dla graczy. Dziki modyfikacji brzmienia przepisw w proponowanym
ksztacie podmioty urzdzajce zakady bukmacherskie bd miay moliwo ich
reklamy, a jednoczenie nie dojdzie do spadku poziomu ochrony graczy przed
negatywnymi skutkami hazardu.
Przewidywane skutki prawne wejcia aktu w ycie
Najwaniejszymi przewidywanymi skutkami wejcia w ycie nowelizacji ustawy
o grach hazardowych bd ograniczenie skali wystpowania szarej strefy w rodowisku
gier hazardowych i podniesienie poziomu ochrony obywateli przed szkodliwymi
skutkami hazardu (w szczeglnoci najbardziej naraonych osb maoletnich).
Znowelizowane przepisy, dostosowane do dynamicznie zmieniajcej si sytuacji na
rynku gier, dadz organom pastwowym skuteczne narzdzia w walce z osobami
i podmiotami naruszajcymi postanowienia ustawy.
Dziki zmniejszeniu szarej strefy zwikszy si take udzia w rynku podmiotw
legalnych. Skutkiem tego wiksza liczba graczy bdzie korzysta z usug operatorw
dostosowujcych si do wymaga zwizanych z urzdzaniem gier w sposb

20

odpowiedzialny. Nastpi rwnie podniesienie poziomu ochrony graczy przed


negatywnymi spoecznymi i ekonomicznymi skutkami hazardu.
Liczne doprecyzowania oraz uzupenienia przepisw ustawy o grach hazardowych,
zawarte w niniejszej nowelizacji, skutkowa bd zmniejszeniem si liczby wtpliwoci
interpretacyjnych wystpujcych w toku jej stosowania. Zapewni to spenienie postulatu
pewnoci prawa w odniesieniu do przedmiotowej ustawy oraz zmniejszy obcienie
zarwno po stronie obywateli, podmiotw urzdzajcych gry, jak i administracji.
Zgodno z prawem Unii Europejskiej
Rozwizania zawarte w projekcie nie s sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Materia regulowana przez projekt nie jest objta prawem Unii Europejskiej (pozostaje
w gestii pastw czonkowskich UE i nie podlega harmonizacji).
Projekt ustawy zostanie notyfikowany zgodnie z dyrektyw (UE) 2015/1535
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur
udzielania informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych
usug spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1) oraz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktw prawnych (Dz. U. poz. 2039, z pn. zm.).
Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia waciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach okrelonych w obowizujcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pn. zm.) oraz 4
i 52 uchway nr 190 Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2013 r. Regulamin
pracy Rady Ministrw (M.P. poz. 979, z pn. zm.) projekt ustawy podlega
udostpnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rzdowego
Centrum Legislacji, w serwisie Rzdowy Proces Legislacyjny. W przypadku zgoszenia
zainteresowania pracami nad tym projektem w trybie przewidzianym w ustawie
o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa, dokonane zgoszenie
udostpniane jest w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument dotyczcy prac
nad tym projektem.

21

Nazwa projektu
Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektrych innych
ustaw

Data sporzdzenia
8 lipca 2016 r.

Ministerstwo wiodce i ministerstwa wsppracujce


Ministerstwo Finansw

rdo
inne
Inicjatywa wasna Ministra Finansw

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza


Stanu lub Podsekretarza Stanu
Wiesaw Janczyk,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansw

Nr w wykazie prac
UD 76

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu


Mariusz Gruszka
Zastpca Dyrektora Departamentu Podatkw Sektorowych, Lokalnych
oraz Podatku od Gier, tel. (22) 694-5804,
email: mariusz.gruszka@mf.gov.pl

OCENA SKUTKW REGULACJI


1. Jaki problem jest rozwizywany?
1. Poziom kontroli pastwa nad rynkiem gier hazardowych jest niewystarczajcy, czego konsekwencj jest
niemoliwy do wyeliminowania, przy narzdziach dostpnych w obecnym systemie prawnym, obszar
dziaalnoci nielegalnej o znacznych rozmiarach, zwaszcza w zakresie gry na automatach oraz przez sie
Internet.
2. Ponadto w obecnym systemie prawnym brak jest dostatecznych uregulowa dotyczcych ochrony graczy
uczestniczcych w grach przez sie Internet, czego konsekwencj jest brak wystarczajcej ochrony odbiorcw
usug hazardowych online przed uzalenieniem od hazardu.
3. Z uwagi na rozmiar nielegalnej dziaalnoci w okrelonych obszarach rynku gier hazardowych budet pastwa
traci znaczne dochody z racji pozostawania takiej dziaalnoci poza obszarem opodatkowanym podatkiem od
gier (dotyczy to zwaszcza elementu rynku, jakim jest gra na automatach i gra poprzez sie Internet).
2. Rekomendowane rozwizanie, w tym planowane narzdzia interwencji, i oczekiwany efekt
1. Wdroenie mechanizmw zapewniajcych kontrol pastwa nad rynkiem gier hazardowych, polegajcych m.in.
na wprowadzeniu moliwoci blokowania dostpu do stron internetowych, na ktrych urzdzane s nielegalne
gry, oraz zakazu udostpniania usug patniczych przez dostawcw usug patniczych na rzecz podmiotw
prowadzcych dziaalno w zakresie gier hazardowych w sieci Internet bez wymaganej koncesji lub zezwolenia,
zaostrzeniu przepisw dotyczcych kar pieninych zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci w zakresie gier
hazardowych bez wymaganego zezwolenia, koncesji lub zgoszenia, w tym rozszerzeniu katalogu osb
ponoszcych odpowiedzialno za nielegalne urzdzanie gier na automatach, wprowadzenie obowizku
poczenia automatw w jeden system, do ktrego dostp przysugiwaby subom kontrolnym. Ponadto
umoliwienie prowadzenia dziaalnoci w zakresie urzdzania gier w salonach gier na automatach w formie
monopolu pastwa stanowi kolejne narzdzie walki z szar stref wobec niemonoci jej wyeliminowania.
Projektowane rozwizania powinny przyczyni si do ograniczenia urzdzania nielegalnych gier w tym sektorze.
2. Zobowizanie dostawcw usug w dziedzinie gier hazardowych online do opracowania i wdroenia polityki
odpowiedzialnej gry, obejmujcej m.in.: wprowadzenie procedur weryfikacji penoletnoci gracza oraz
mechanizmw jego samokontroli, wdroenie procedur rejestracji gracza na koncie gracza lub tymczasowym
koncie gracza, objcie polityk odpowiedzialnej gry rwnie samej konstrukcji stron internetowych
wykorzystywanych w grze (w aspekcie m.in. projektowanego sposobu prezentacji na stronie internetowej
informacji handlowych czy te wymogu zamieszczenia na stronie internetowej okrelonych informacji).
Narzdziem ochrony gracza w sektorze gier na automatach bdzie natomiast wprowadzenie obowizku
poczenia automatw w jeden system.
3. Zmiana modelu regulacji rynku gier, oparta przede wszystkim na rozszerzeniu zakresu dopuszczalnej
dziaalnoci w zakresie gier hazardowych (m.in. dopuszczenie urzdzania gier na automatach w salonach gier na
automatach, liberalizacja zasad organizacji gry w pokera, wprowadzenie moliwoci oferowania gier liczbowych
i loterii pieninych przez sie Internet, rozszerzenie oferty gier o multijurysdykcyjne gry liczbowe i loterie
pienine, dopuszczenie urzdzania innych gier hazardowych przez sie Internet w formie monopolu pastwa.
Przewidywanym efektem interwencji powinno by skanalizowanie graczy w legalnym segmencie rynku gier
hazardowych (przede wszystkim odnosi si to do komponentw rynku gier, jakimi s gra na automatach oraz gra
w sieci Internet), poprzez rozszerzenie legalnej oferty z zakresu hazardu przy jednoczesnej cisej kontroli
pastwa w tym obszarze. Oczekiwany efekt to wzrost dochodw budetowych z tytuu podatku od gier
wynikajcy m.in. ze zwikszonej aktywnoci graczy w legalnym segmencie rynku.

3. Jak problem zosta rozwizany w innych krajach, w szczeglnoci krajach czonkowskich OECD/UE?
Obszar gier hazardowych nie jest objty procesem harmonizacji z prawem Unii Europejskiej. Jednake projekt
uwzgldnia kierunek prac Komisji Europejskiej dotyczcych hazardu online zalecenie Komisji z dnia 14 lipca 2014 r.
w sprawie zasad ochrony konsumentw i graczy korzystajcych z usug hazardowych online i w sprawie ochrony
nieletnich przed grami hazardowymi online (2014/478/UE), jak rwnie postanowienia Konwencji Rady Europy w
sprawie manipulowania zawodami sportowymi, sporzdzonej w Magglingen dnia 18 wrzenia 2014 r. i podpisanej przez
Polsk w dniu 7 lipca 2015 r.
Brak harmonizacji obszaru gier hazardowych skutkuje rnorodnoci modeli przyjmowanych regulacji, tym samym
rnym poziomem i ksztatem ochrony wchodzcych w gr aspektw funkcjonowania poszczeglnych rynkw gier.
Niemniej jednak wskaza mona, e proponowane w nowelizacji rozwizania wykorzystywane s rwnie w innych
krajach:
blokowanie dostpu do stron internetowych oferujcych gry hazardowe bez wymaganego zezwolenia Francja,
Hiszpania, Wochy, Holandia, Estonia, Rumunia, otwa, Austria, Belgia,
zakaz udostpniania usug patniczych przez dostawcw usug patniczych na rzecz podmiotw oferujcych gry
hazardowe w sieci Internet bez wymaganego zezwolenia Litwa, otwa, Estonia,
wiadczenie usug hazardowych online przez operatora monopolist Portugalia, Sowacja, Szwajcaria,
prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier na automatach przez operatora monopolist Norwegia, Szwecja,
Finlandia.
4. Podmioty, na ktre oddziauje projekt
Grupa
Podmioty prowadzce
kasyna gry (urzdzajce
gry cylindryczne, gry
w karty, w koci i gry na
automatach)

Wielko
7

rdo danych
dane wasne
Ministerstwa
Finansw

Podmioty urzdzajce
zakady wzajemne,
w tym przez sie
Internet

dane wasne
Ministerstwa
Finansw

Jednoosobowa spka
Skarbu Pastwa,
wykonujca monopol
pastwa na prowadzenie
dziaalnoci w zakresie
niektrych gier
hazardowych

dane wasne
Ministerstwa
Finansw

Oddziaywanie
Podmioty te nie bd ju jedynymi uczestnikami
rynku oferujcymi gry na automatach, bowiem
projekt dopuszcza urzdzanie gier na automatach
rwnie w salonach gier na automatach. Ponadto
projekt zakada liberalizacj zasad gry w pokera
oraz dopuszczenie urzdzania gier kasynowych
poprzez sie Internet przez spk wykonujc
monopol pastwa. Rynek moe zatem ulec zmianie
w wymiarze jakociowym (zmiana udziaw
rynkowych), jak rwnie w sposobie konkurowania.
Podmioty te zobowizane zostaj do wdroenia
polityki odpowiedzialnej gry, w przypadku
urzdzania zakadw wzajemnych przez sie
Internet.
Wprowadzenie moliwoci blokowania dostpu do
stron internetowych oferujcych nielegalne gry
hazardowe oraz zakazu wiadczenia usug na rzecz
nielegalnych podmiotw powinno w sposb
zdecydowany poprawi sytuacj polskich
podmiotw sektora online, ktrych interesy do tej
pory naruszane byy przez nieuczciw konkurencj
ze strony podmiotw funkcjonujcych nielegalnie.
Przewiduje si skanalizowanie graczy w legalnym
segmencie zakadw wzajemnych online.
Projekt nowelizacji zakada:
(1) wprowadzenie gier liczbowych i loterii
pieninych do sieci Internet i rozszerzenie oferty
gier liczbowych i loterii pieninych o gry
multijurysdykcyjne;
(2) objcie monopolem pastwa rwnie urzdzania
gier na automatach w salonach gier na automatach
oraz oferowania innych gier hazardowych online.
Powysze powoduje, e:
(1) rozszerzeniu ulega oferta gier, ograniczona
dotychczas do gier i loterii o zasigu krajowym,
a monopolista uzyskuje dodatkowy kana ich
dystrybucji (Internet);
(2) rozszerzeniu ulega take zakres dziaalnoci
jednoosobowej spki Skarbu Pastwa o urzdzanie

Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej,
Fundusz Promocji
Kultury,
Fundusz
Rozwizywania
Problemw
Hazardowych
Gracze sektora gier
hazardowych online

Fundusze celowe
utworzone ustaw o
grach hazardowych

gier na automatach w salonach gry na automatach


i gier hazardowych online.
Spka zobowizana rwnie bdzie do wdroenia
polityki odpowiedzialnej gry w przypadku
urzdzania gier przez sie Internet oraz w salonach
gier na automatach.
W zwizku z rozszerzeniem oferty gier liczbowych
i loterii pieninych oraz kanaw ich dystrybucji
naley oczekiwa zwikszenia ich sprzeday, a
przez to wysokoci dopat, ktre stanowi
przychody ww. Funduszy (art. 86, art. 87 i art. 88
ustawy o grach hazardowych).

Przewiduje si, e zobowizanie podmiotw sektora


gier online do wdroenia polityki odpowiedzialnej
gry zwikszy ochron odbiorcw tego rodzaju usug
przed negatywnymi skutkami hazardu.
W zwizku z projektowan moliwoci
blokowania dostpu do stron internetowych, na
ktrych oferowane byyby nielegalne gry
hazardowe, oraz zakazem udostpniania usug
patniczych przez dostawcw usug patniczych na
rzecz nielegalnych podmiotw, przewidywane jest
skanalizowanie grajcych w legalnym segmencie
rynku gier hazardowych online
Podmioty prowadzce
224 podmioty dane wasne
Projekt zakada zniesienie obowizku posiadania
dziaalno w zakresie
dziaajce na
Ministerstwa
wiadectwa zawodowego dla osb nadzorujcych
gier hazardowych
rynku gier
Finansw
bd prowadzcych gry hazardowe, ale
zatrudniajce osoby na
hazardowych
rwnoczenie nakada na pracodawcw obowizek
stanowiskach
w 2014 r.
szkolenia pracownikw. Zmiana wprowadza pen
wymagajcych
deregulacj zawodw zwizanych z prowadzeniem
Ok. 1200 osb
posiadania wiadectwa
gier hazardowych.
podeszo do
zawodowego
egzaminu
Z uwagi na fakt, e za przeprowadzenie egzaminw
zawodowego
i wydanie wiadectw byy przewidziane opaty, ich
w 2014 r.
likwidacja spowoduje zmniejszenie wydatkw
przedsibiorstw, a w konsekwencji zmniejszenie
wpyww budetowych o 2,6 mln z rocznie.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wynikw konsultacji
Nie prowadzono konsultacji poprzedzajcych przygotowanie projektu.
Projekt zosta zamieszczony na stronie internetowej BIP Rzdowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).
Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy zgosio w trybie przepisw o dziaalnoci lobbingowej w procesie
stanowienia prawa 20 podmiotw. Szczeglne zainteresowanie projektem ustawy mog wykaza m.in. nastpujce
podmioty:
1) Bingo Centrum Sp. z o.o.;
2) Casino Games Sp. z o.o.;
3) Casino Polonia Wrocaw Sp. z o.o.;
4) Casino Sp. z o.o.;
5) Casinos Poland Sp. z o.o.;
6) Ekstraklasa S.A.;
7) Estrada Polska Sp. z o.o.;
8) E-TOTO Zakady Bukmacherskie Sp. z o.o.;
9) Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakadw Wzajemnych (EGBA);
10) Finkorp Sp. z o.o.;
11) Forbet Zakady Bukmacherskie Sp. z o.o.;
12) Fortuna online Zakady Bukmacherskie Sp. z o.o.;
13) Fortuna Sp. z o.o.;
14) Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotwkowego;
15) Golden Play Sp. z o.o.;
16) Izba Gospodarcza Producentw i Operatorw Urzdze Rozrywkowych;
3
dane trudne do
oszacowania

17) Joy Pol Sp. z o.o.;


18) Konfederacja Pracodawcw Polskich;
19) Krajowa Izba Gospodarcza;
20) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.;
21) Krajowy Zwizek Bankw Spdzielczych;
22) LV BET Zakady Bukmacherskie Sp. z o.o.;
23) Milenium Zakady Bukmacherskie Sp. z o.o.
24) Oglnopolski Zwizek Pracodawcw Brany Rozrywkowej;
25) Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Patnoci;
26) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Odpowiedzialnej Gry;
27) PRU Filmotechnika Sp. z o.o.;
28) Rada Wydawcw Kart Bankowych;
29) SKOK Kasa Krajowa;
30) Star-Typ Sport Zakady Wzajemne Sp. z o.o.;
31) Stowarzyszenie Ekspertw i Doradcw Rynku Gier Hazardowych;
32) Stowarzyszenie Menederw Firm Dziaajcych w Zakresie Rozrywki, Komunikacji i Kultury;
33) Stowarzyszenie Pracodawcw i Pracownikw Firm Bukmacherskich;
34) Totalizator Sportowy Sp. z o.o.;
35) Totolotek S.A.;
36) Traf Zakady Wzajemne Sp. z o.o.;
37) Trjstronna Komisja do Spraw Spoeczno-Gospodarczych; Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej;
38) Zjednoczone Przedsibiorstwa Rozrywkowe S.A.;
39) Zwizek Bankw Polskich;
40) Zwizek Pracodawcw Prowadzcych Gry Losowe i Zakady Wzajemne.
Planowany, wstpny termin przekazania projektu do konsultacji spoecznych to czerwiec 2016 r.
Obowizek zasignicia opinii naoony zosta nastpujcymi przepisami:
35 w zwizku z 38 ust. 1 uchway nr 190 Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2013 r. Regulamin pracy
Rady Ministrw (M.P. poz. 979, z pn. zm.);
art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwizkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167, z pn. zm.);
art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U.
poz. 1414, z pn. zm.).
6. Wpyw na sektor finansw publicznych
(ceny stae z 2015 r.)
0

Skutki w okresie 10 lat od wejcia w ycie zmian [mln z]


2
3
4
5
6
7
8
9

10

cznie
(010)

Dochody ogem

729

1 476

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

16 416

budet pastwa

626

1 373

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

15 283

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

1 134

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,07

-0,8

JST
pozostae jednostki
(oddzielnie)
Saldo ogem

729

1 476

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

1 579

16 417

budet pastwa

626

1 373

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

1 476

15 283

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

103

1 134

JST
pozostae jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogem
budet pastwa

JST
pozostae jednostki
(oddzielnie)
rda finansowania

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie rde
danych i przyjtych do
oblicze zaoe

Przy wyliczaniu dodatkowego podatku od gier przy urzdzaniu gier na automatach w salonach
gier na automatach do gier uwzgldniono ustawowy limit maksymalnej liczby automatw do
gier, na ktrych gra urzdzana jest poza kasynami gry. Zosta on okrelony dla kadego
powiatu na poziomie 1 automat na kade rozpoczte 1000 mieszkacw. Ponadto zaoono, e
40% automatw rozpoczoby funkcjonowanie w roku wprowadzenia ustawy, a wypenienie
wyej wskazanego limitu 1 automatu na kade rozpoczte 1000 mieszkacw powiatu
nastpioby w drugim roku funkcjonowania zmiany przy liczbie 35 tysicy automatw.
Wyliczenia dotyczce dodatkowego podatku od gier oraz dopat w zakresie objtym
monopolem pastwa w odniesieniu do wprowadzenia gier liczbowych i loterii pieninych do
sieci Internet oraz rozszerzenia o gry organizowane w skali oglnoeuropejskiej wyliczone
zostay przez spk wykonujc monopol pastwa.
Kalkulacja dodatkowych dochodw budetu pastwa z tytuu rozszerzenia katalogu gier
moliwych do oferowania online zostaa przeprowadzona na podstawie danych z raportu
Rynek gier i zakadw online w Polsce: korzyci dla budetu i sportu opracowanego przez
Roland Berger Strategy Consultants. Zaoono, e w pierwszym roku funkcjonowania zmian
dojdzie do przejcia 20% wartoci rynku nielegalnego, w roku kolejnym 40%, a docelowo 65%
(pozostaa cz wartoci rynku to szara strefa, ktra nie zostanie wyeliminowana).
Wyliczenia dotyczce dodatkowego podatku od gier z tytuu zwikszenia legalnego rynku
zakadw wzajemnych w wyniku blokowania dostpu do stron oraz wprowadzenia zakazu
udostpniania usug patniczych przez dostawcw usug patniczych zostay przeprowadzone
na podstawie danych z raportu Rynek gier i zakadw online w Polsce: korzyci dla budetu
i sportu opracowanego przez Roland Berger Strategy Consultants. Zaoono, e w pierwszym
roku funkcjonowania zmian dojdzie do przejcia 20% wartoci rynku nielegalnego, w roku
kolejnym 40%, a docelowo 65% (pozostaa cz wartoci rynku to szara strefa, ktra nie
zostanie wyeliminowana).
Wyliczenia uwzgldniaj zniesienie obowizku posiadania wiadectwa zawodowego dla osb
nadzorujcych bd prowadzcych gry hazardowe, co spowoduje zmniejszenie wpyww
budetu pastwa o ok. 2,6 mln z w skali roku oraz rwnoczenie zmniejszy wydatki zwizane
z organizacj egzaminw o ok. 70 tys. z.

7. Wpyw na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym funkcjonowanie przedsibiorcw oraz na


rodzin, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejcia w ycie zmian
0
1
2
3
5
10
cznie (010)
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
W ujciu
due przedsibiorstwa
2,6
28,5
sektor mikro-, maych
pieninym
i rednich
(w mln z,
przedsibiorstw
ceny stae
rodzina, obywatele oraz
z 2015 r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usu)
W ujciu
due przedsibiorstwa
Podmioty urzdzajce zakady wzajemne przez sie Internet ponios
niepieninym
koszty zwizane z wdroeniem polityki odpowiedzialnej gry.
Ponadto poprawi si konkurencyjno podmiotw urzdzajcych zakady
wzajemne z uwagi na wprowadzane instrumenty walki z szara stref.
Spka wykonujca monopol pastwa poniesie dodatkowe koszty zwizane
z rozszerzeniem zakresu jej dziaalnoci o gry na automatach w salonach gier
na automatach oraz gry online. Dodatkowo w odniesieniu do gier
oferowanych za pomoc sieci Internet pojawi si dalsze koszty zwizane z
wdroeniem polityki odpowiedzialnej gry. Rwnoczenie naley oczekiwa
zwikszenia jej zyskw, co powinno przeoy si na wysoko paconego
podatku dochodowego oraz wysoko dywidendy.
sektor mikro-, maych
i rednich
przedsibiorstw
rodzina, obywatele oraz Zniesienie obowizku posiadania wiadectwa zawodowego dla osb
gospodarstwa domowe
nadzorujcych bd prowadzcych gry hazardowe uatwi dostp do rynku
pracy w tym sektorze.
(dodaj/usu)
5

Niemierzalne

obszar nielegalnych
gier hazardowych

(dodaj/usu)
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
rde danych
i przyjtych do oblicze
zaoe

Projektowane rozwizania powinny przyczyni si do ograniczenia obszaru


dziaalnoci nielegalnej na rynku gier hazardowych, w szczeglnoci
w zakresie urzdzanych nielegalnie gier na automatach oraz nielegalnych
gier hazardowych online.

8. Zmiana obcie regulacyjnych (w tym obowizkw informacyjnych) wynikajcych z projektu


nie dotyczy
Wprowadzane s obcienia poza bezwzgldnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegy w odwrconej
nie dotyczy
tabeli zgodnoci).
zwikszenie liczby dokumentw
zwikszenie liczby procedur
wyduenie czasu na zaatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentw


zmniejszenie liczby procedur
skrcenie czasu na zaatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obcienia s przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Zmniejszenie liczby dokumentw i procedur zwizane jest z likwidacj obowizku posiadania wiadectw
zawodowych oraz z odformalizowaniem gry w karty poker, urzdzanej przez podmioty posiadajce koncesj na
prowadzenie kasyna gry. Projekt dopuszcza bowiem moliwo gry w pokera po dokonaniu zgoszenia. Zwikszenie
liczby dokumentw zwizane jest natomiast z naoeniem na podmioty urzdzajce gry hazardowe online obowizku
wdroenia polityki odpowiedzialnej gry, ujmowanej w zatwierdzanym przez ministra waciwego do spraw finansw
publicznych regulaminie odpowiedzialnej gry. W zwizku z powyszym, zwikszeniu ulegnie liczba procedur.
Regulamin odpowiedzialnej gry przedstawiany bowiem bdzie ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych,
do zatwierdzenia. W zwizku z wdroeniem dalszych mechanizmw zapewniajcych kontrol pastwa nad rynkiem gier
hazardowych moliwoci blokowania dostpu do stron internetowych oferujcych nielegalne gry hazardowe oraz
zakazu udostpniania usug patniczych przez dostawcw usug patniczych na rzecz podmiotw dziaajcych bez
koncesji lub zezwolenia bd musiay by wdroone dodatkowe procedury, w ramach ktrych realizowane bd te
mechanizmy.
9. Wpyw na rynek pracy
Naley oczekiwa zwikszenia miejsc pracy poprzez dopuszczenie urzdzania gier na automatach w salonach gier na
automatach. Rwnie rozszerzenie zakresu dotychczasowej dziaalnoci spki wykonujcej monopol pastwa wpynie
na zwikszenie przez ni zatrudnienia.
Dodatkowo zniesienie obowizku posiadania wiadectwa zawodowego dla osb nadzorujcych bd prowadzcych gry
hazardowe uatwi dostp do rynku pracy w tym sektorze.
Ponadto wprowadzane zmiany powinny przyczyni si do ograniczenia obszaru dziaalnoci nielegalnej na rynku gier
hazardowych, w szczeglnoci w zakresie urzdzanych nielegalnie gier na automatach oraz nielegalnych gier
hazardowych online.
10. Wpyw na pozostae obszary
rodowisko naturalne
sytuacja i rozwj regionalny
inne:

Omwienie wpywu

demografia
mienie pastwowe

informatyzacja
zdrowie

Projektowane zmiany zakadaj rozszerzenie zakresu dziaalnoci spki wykonujcej monopol


pastwa, zatem naley si spodziewa zwikszenia jej wartoci.
Przewiduje si, e zobowizanie podmiotw sektora gier online do wdroenia polityki
odpowiedzialnej gry zwikszy ochron odbiorcw tego rodzaju usug przed negatywnymi
skutkami hazardu.

11. Planowane wykonanie przepisw aktu prawnego


Wykonanie przepisw projektowanej ustawy nastpi w dniu wejcia w ycie ustawy oraz jej aktw wykonawczych.
Spodziewa si naley systematycznego oddziaywania na rynek gier hazardowych poprzez stopniowe zmniejszanie
szarej strefy oraz stopniowy wzrost dochodw z tytuu podatku od gier.
12. W jaki sposb i kiedy nastpi ewaluacja efektw projektu oraz jakie mierniki zostan zastosowane?
Planuje si ewaluacj ex post po dwch latach od wejcia w ycie ustawy.
Mierniki dla oceny skutkw projektowanych rozwiza dla sektora hazardu, jak i ich skutkw budetowych, stanowi
bd: dynamika dochodw podatkowych oraz liczba zablokowanych stron internetowych, na ktrych oferowane bd
nielegalne gry hazardowe (co identyfikowane by moe z realnym ograniczeniem nielegalnej dziaalnoci w tym
zakresie).
13. Zaczniki (istotne dokumenty rdowe, badania, analizy itp.)
Ponisze zaczniki dostpne s do pobrania pod podanymi adresami internetowymi:
Zalecenie Komisji z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zasad ochrony konsumentw i graczy korzystajcych z usug
hazardowych online i w sprawie ochrony nieletnich przed grami hazardowymi online (2014/478/UE).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0478&from=PL
Konwencja Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi, sporzdzona w Magglingen dnia
18 wrzenia 2014 r.
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/PL/1-2015-84-PL-F1-1-ANNEX-1.PDF

RAPORT Z KONSULTACJI
projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektrych innych ustaw

1.

Omwienie wynikw przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania.


* uwagi zagregowano ze wzgldu na du ilo podmiotw zarwno przedsibiorcw jak i stowarzysze oraz organizacji
przedsibiorcw i pracodawcw, wielokrotne wystpowanie tych samych podmiotw w tych samych kwestiach, jak rwnie
powielanie tych samych kwestii przez rne podmioty

L.p.

Przepis
Uwagi o
charakterze
oglnym

1.

Art. 1 pkt 15
2.

Art. 2
3.

Art. 5
4.

Podmiot
zgaszajcy
Stowarzyszenie na
Rzecz Likwidacji
Szarej Strefy
Zakadw
Wzajemnych w
Polsce - Graj
legalnie
Stowarzyszenie
Menederw Firm
Dziaajcych w
Zakresie Rozrywki,
Komunikacji i
Kultury
Stowarzyszenie
Menederw Firm
Dziaajcych w
Zakresie Rozrywki,
Komunikacji i
Kultury
Oglnopolski
Zwizek
Pracodawcw

Uwagi/stanowiska

Stanowisko MF

Postulat przyjcia wszelkich rozwiza prawnych gwarantujcych Uwaga zbiena z projektem.


likwidacj szarej strefy zakadw wzajemnych w Polsce i ochron
legalnych podmiotw z tej brany, a take ochrony spoeczestwa, w
tym osb nieletnich.
Propozycja blokowania stron z nielegalnymi grami hazardowymi i
niedozwolonymi reklamami oraz blokowania patnoci na rzecz
beneficjentw nielegalnych gier.
Postulat usunicia wprowadzanego art. 15bb z uwagi na fakt, e Uwaga nieaktualna, przedmiotowy
istniej inne skuteczne przepisy dotyczcy kontroli legalnoci przepis zosta usunity z projektu.
rodkw pieninych w kasynach gry. Wskazany zapis sparaliuje
dziaalno operacyjn kasyn gry.

Postulat zaniechania zmiany w art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy z dnia Uwaga nieaktualna, przedmiotowy
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych przepis zosta usunity z projektu.
(opodatkowanie wygranych w gry bingo fantowe i pienine oraz
gier w kasynach gry). Uzasadnienie: zniechcenie graczy, powstanie
szarej strefy, spadek obrotw kasyn gry.
Propozycja odejcia od monopolu pastwa w zakresie gier na Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
automatach poza kasynami gry. Moliwo prowadzenia tego rodzaju Zmiana zostaa wprowadzona z uwagi
dziaalnoci przez podmioty prywatne przy jednoczesnym nadzorze na konieczno objcia szczegln
1

Brany
Rozrywkowej

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Uwagi o
charakterze
oglnym

Uwagi o
charakterze
oglnym

Uwagi o
charakterze
oglnym

Uwagi o
charakterze
oglnym

Fortuna Sp. z o.o.


Penomocnik:
Kancelaria Prawna
Budnik, Posnow i
Partnerzy
Forta Sp. z o.o.
Penomocnik:
Kancelaria
Adwokacka
Katarzyna
Antkowiak
Forgame Sp. z o.o.
Penomocnik:
Kancelaria
Adwokacka
Katarzyna
Antkowiak
Krzysztof Mitoraj

Uwagi o
charakterze
oglnym

Krzysztof Budnik

Uwagi o
charakterze

Kancelaria Prawna
Budnik, Posnow i

pastwa, tak jak przy reglamentacji sprzeday alkoholu oraz kontrol


warunkw
i
sposobu
wprowadzenie rejestracji automatw do gier przez wyspecjalizowane organizacji gier na automatach i
jednostki badajce.
wynikajc z tego potrzeb ochrony
graczy. Przekazanie pieczy nad
rynkiem
automatw
do
gier
organizowanych poza kasynami gry
jednoosobowej spce Skarbu Pastwa
stanowi najskuteczniejszy rodek
realizacji tego celu.
Propozycje rozwiza prawnych w zakresie: ochrony obywateli, w Uwaga zbiena z projektem.
tym nieletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu, zmniejszenie
skali wystpowania szarej strefy i zapewnienie przejrzystoci
przepisw.
Propozycje rozwiza prawnych w zakresie: ochrony obywateli, w Uwaga zbiena z projektem.
tym nieletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu, zmniejszenie
skali wystpowania szarej strefy i zapewnienie przejrzystoci
przepisw.
Propozycje rozwiza prawnych w zakresie: ochrony obywateli, w Uwaga zbiena z projektem.
tym nieletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu, zmniejszenie
skali wystpowania szarej strefy i zapewnienie przejrzystoci
przepisw.
Propozycje rozwiza prawnych w zakresie: ochrony obywateli, w Uwaga zbiena z projektem.
tym nieletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu, zmniejszenie
skali wystpowania szarej strefy i zapewnienie przejrzystoci
przepisw.
Propozycje rozwiza prawnych w zakresie: ochrony obywateli, w Uwaga zbiena z projektem.
tym nieletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu, zmniejszenie
skali wystpowania szarej strefy i zapewnienie przejrzystoci
przepisw.
Propozycje rozwiza prawnych w zakresie: ochrony obywateli, w Uwaga zbiena z projektem.
tym nieletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu, zmniejszenie
2

11.

oglnym

Partnerzy

Art. 15 f
i art. 15 g

Fundacja
Panoptykon

skali wystpowania szarej strefy i zapewnienie przejrzystoci


przepisw.
Zastrzeenia w zakresie prowadzenia przez MF Rejestru
Niedozwolonych Stron oraz naoenia na przedsibiorcw
telekomunikacyjnych obowizku blokowania dostpu do stron
wpisanych do Rejestru. Naruszenie praw i wolnoci obywateli, w tym
wolnoci sowa, okrelonych w Konstytucji RP. Uwaga w zakresie
braku okrelenia trybu dokonania wpisu do Rejestru przez MF (brak
moliwoci zoenia odwoania) oraz brak realnej procedury
kontrolnej.

Uwaga
zostaa
czciowo
uwzgldniona. Kierujc si uwagami
zgoszonymi przez RCL i inne resorty
proponuje si aby przedsibiorca
telekomunikacyjny wiadczcy usugi
dostpu do Internetu blokowa dostp
do
stron
internetowych
wykorzystujcych
nazwy
domen
znajdujcych si w Rejestrze Domen
Sucych do Oferowania Gier
Hazardowych Niezgodnie z Ustaw.
Oznaczaoby
to, e w
przypadku
stwierdzenia, e istnieje moliwo
uczestniczenia w grach hazardowych
urzdzanych
przez
podmiot
nieposiadajcy
zezwolenia,
po
wpisaniu
adresu
internetowego
domeny tej strony nie dochodzioby do
przekierowania na stron oferujc
takie gry. W zwizku z tym,
e wpisowi do Rejestru podlegayby
same nazwy domen nie zachodzi
ryzyko zablokowania stron innych, ni
te oferujce nielegalnie gry hazardowe.
Poprawno
dokonywanych
w
Rejestrze wpisw zapewniona zostanie
poprzez
wprowadzenie
kontroli
sdowo-administracyjnej.
Podmiot urzdzajcy gry hazardowe na
stronie internetowej, ktrej nazwa
domeny jest wpisana do Rejestru lub
bdcy
przedsibiorc
telekomunikacyjnym, lub posiadajcy
tytu prawny do domeny wpisanej do
3

art. 15 f ust. 3

12.

Polska Izba
Komunikacji
Elektronicznej
(PIKE)

W Ocenie Skutkw Regulacji (OSR) nie uwzgldniono wpywu


regulacji na przedsibiorcw telekomunikacyjnych, podczas gdy art.
15 f ust. 3 wymaga poniesienia wysokich nakadw finansowych na
realizacj nakadanych na nich zada. W OSR wymieniono kraje, w
ktrych wprowadzono rozwizania w zakresie blokowania stron brak zgodnoci ze stanem rzeczywistym wedug wiedzy PIKE.
Wtpliwoci budzi brak kontroli sdowej nad Rejestrem Stron
Niedozwolonych i umieszczaniem w nim adresw elektronicznych
brak definicji adresu elektronicznego
oraz ograniczenia
czasowego w zakresie umieszczenia takiego adresu w Rejestrze.
Brak zgodnoci takiego rozwizania z motywem 13 preambuy i art.
3 ust. 3 rozporzdzenia w sprawie otwartego Internetu.
Ryzyko atwego obejcia blokad, co stanowi naruszenie zasady
proporcjonalnoci w odniesieniu do zamierzonego efektu.

rejestru, lub podmiot bdcy dostawc


usug patniczych moe wnie
sprzeciw do ministra waciwego do
spraw publicznych od wpisu do
Rejestru, w terminie 2 miesicy od
dnia umieszczenia tej nazwy domeny
w Rejestrze.
O ile sam wpis stanowi czynno
materialno-prawn, to ju odpowied
organu na sprzeciw przybiera form
decyzji administracyjnej. W zwizku z
tym
suy
od
niej
skarga
do Wojewdzkiego
Sdu
Administracyjnego w Warszawie, do
ktrego kompetencji nalee bdzie
ostateczne rozstrzygnicie kwestii
wpisu do Rejestru.
Uwaga
zostaa
czciowo
uwzgldniona.
Kierujc si uwagami zgoszonymi
przez RCL i inne resorty proponuje si
aby przedsibiorca telekomunikacyjny
wiadczcy
usugi
dostpu
do
Internetu blokowa dostp do stron
internetowych
wykorzystujcych
nazwy domen znajdujcych si w
Rejestrze Domen Sucych do
Oferowania
Gier
Hazardowych
Niezgodnie z Ustaw. Oznaczaoby
to, e w przypadku stwierdzenia, e
istnieje moliwo uczestniczenia w
grach hazardowych urzdzanych przez
podmiot nieposiadajcy zezwolenia, po
wpisaniu
adresu
internetowego
domeny tej strony nie dochodzioby do
przekierowania na stron oferujc
4

Art. 2 ust. 3

Izba Gospodarcza
Producentw i
Operatorw
Urzdze
Rozrywkowych

Art. 2 ust. 7a

Izba Gospodarcza
Producentw i
Operatorw
Urzdze
Rozrywkowych

Art. 3

Izba Gospodarcza
Producentw i
Operatorw
Urzdze
Rozrywkowych
Izba Gospodarcza
Producentw i
Operatorw
Urzdze
Rozrywkowych

13.

14.

15.

Art. 5

16.

takie gry. Przewiduje si moliwo


wniesienia skargi do Wojewdzkiego
Sdu
Administracyjnego
w
Warszawie, do ktrego kompetencji
nalee
bdzie
ostateczne
rozstrzygnicie kwestii wpisu do
Rejestru.
Opracowana definicja narusza zasad prawidowej legislacji. Zakada Uwaga nieaktualna, przedmiotowy
ona bowiem bardzo szerokie ujcie definicyjne, wskutek czego w przepis zosta usunity z projektu.
zakresie przedmiotowym definicji sytuuj si automaty
zrcznociowe a take gry uytkowane na komputerach osobistych.
Tak skonstruowana definicja odbiega od wyraonej w uzasadnieniu
intencji projektodawcy.
Brak umocowania w odrbnych przepisach do nadania Subie Uwaga nie zostaa uwzgldniona. W
Celnej dodatkowych uprawnie co do oceny charakteru gier. Narusza przypadku
ustalenia
przez
to wprost zasad prawidowej legislacji wynikajc z art. 2 funkcjonariuszy Suby Celnej, w
Konstytucji RP.
wyniku przeprowadzonej kontroli,
charakteru
gry
na
urzdzeniu
bezprzedmiotowe
byoby
potwierdzanie tego stanu przez
ministra waciwego do spraw
finansw publicznych.
Projektowany art. 3 stanowi przepis techniczny.
Projekt zostanie poddany procedurze
notyfikacyjnej Komisji Europejskiej.

Poddanie w projekcie sektora gier monopolowi pastwa narusza


zasad wolnoci gospodarczej, jak rwnie konstytucyjn zasad
proporcjonalnoci, Kart Praw Podstawowych UE oraz orzecznictwo
TSUE.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Zmiana zostaa wprowadzona z uwagi
na konieczno objcia szczegln
kontrol
warunkw
i
sposobu
organizacji gier na automatach i
wynikajc z tego potrzeb ochrony
graczy. Przekazanie pieczy nad
rynkiem
automatw
do
gier
organizowanych poza kasynami gry
5

Art. 6 ust. 1
17.

Art. 11

18.

Izba Gospodarcza
Producentw i
Operatorw
Urzdze
Rozrywkowych
Izba Gospodarcza
Producentw i
Operatorw
Urzdze
Rozrywkowych

Projektowany art. 6 ust. 1 stanowi przepis techniczny.

Projektowany przepis narusza zasad prawidowej legislacji oraz


stanowi form naruszenia zasady ne bis in idem (art. 2 Konstytucji
RP).
Regulacja zakada stosowanie represji wobec udziaowca jako
podmiotu, ktry nie ma przewidywanego prawem wpywu na decyzje
zarzdu spki (uwaga ta dotyczy rwnie czonkw rady nadzorczej
i komisji rewizyjnej). Prowadzi ona do sytuacji, w ktrej udziaowiec
(akcjonariusz lub wsplnik) spki, wobec ktrej zastosowano
sankcj w postaci cofnicia zezwolenia (ktre wobec niego stanowio
form represji ze skutkami z sferze majtkowej), miaby by
ponownie adresatem represji pastwa, nie mogc korzysta ze
swobody dziaalnoci gospodarczej. Ponadto, wbrew zasadzie
nieretroakcji, adresatem rodka sankcyjnego byby podmiot, ktrego
zachowanie nie podlegaoby regulacji represyjnej tempore actio, lecz
staoby si zachowaniem powodujcym okrelon w projektowanym
przepisie sankcj dopiero wskutek regulacji ustanowionej post hoc.

jednoosobowej spce Skarbu Pastwa


stanowi najskuteczniejszy rodek
realizacji tego celu.
Projekt zostanie poddany procedurze
notyfikacyjnej Komisji Europejskiej.

Uwaga
nie zostaa uwzgldniona.
Wskazany przepis ju funkcjonuje,
jedynie doprecyzowano jego zapisy i
uwzgldniono materialn podstaw dla
MF o zwrcenie si do Generalnego
Inspektora Informacji Finansowej,
Szefa
Agencji
Bezpieczestwa
Wewntrznego, Szefa Centralnego
Biura
Antykorupcyjnego
lub
Komendanta Gwnego Policji o
weryfikacj
informacji
czy
akcjonariuszami
(wsplnikami)
posiadajcymi akcje (udziay), ktrych
warto przekracza 10% kapitau
zakadowego spki, lub czonkami
zarzdu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej lub prokurentami spki s
osoby fizyczne, osoby prawne lub
spki niemajce osobowoci prawnej,
co do ktrych nie istniej uzasadnione
zastrzeenia z punktu widzenia
bezpieczestwa pastwa, porzdku
publicznego,
bezpieczestwa
interesw ekonomicznych pastwa, a
take
przepisw
regulujcych
przeciwdziaanie praniu pienidzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
6

Art. 15 j ust. 1

Izba Gospodarcza
Producentw i
Operatorw
Urzdze
Rozrywkowych

Zdefiniowany w niniejszym przepisie zakaz posiadania automatw


do gier narusza podstawowe prawa obywatela (zwaszcza prawo
wasnoci), jak rwnie ogranicza w peni swobod przepywu
towarw w zakresie automatw do gier. Wyklucza on rwnie, a co
najmniej w istotnym stopniu ogranicza, moliwo sprzeday czy
utylizacji urzdze posiadanych przez polskie podmioty.

Uwagi o
charakterze
oglnym

Liberia Sp. z o.o.

Art. 2

Casino Sp. z o.o.

Propozycja rozwaenia zastosowania odpowiednich rozwiza


prawnych, ktre w sposb dostateczny realizuj cele ochronne
(uskutecznienie dziaalnoci funduszy zajmujcych si problemem
uzalenienia od hazardu, zaangaowanie jednostek samorzdw
terytorialnych w zakresie ustalania liczby i lokalizacji punktw gier,
wprowadzenie dla osb urzdzajcych gry w punktach gier na
automatach do gier kryteriw podmiotowych i przedmiotowych
charakterystycznych dla kasyn), a jednoczenie nie eliminuj
powszechnych na rynku podmiotw prywatnych zainteresowanych
kontynuowaniem lub podjciem dziaalnoci gospodarczych w tym
przedmiocie.
Dodatkowo,
propozycja
zmniejszenia
skali
wystpowania tzw. szarej strefy w rodowisku gier hazardowych
(w zwizku z tym, przy zachowaniu odpowiedniej kontroli pastwa
wskazana jest liberalizacja uregulowa rynku gier hazardowych, w
tym dopuszczenie urzdzania gier na automatach take poza
kasynami gry, zmiana zasad organizacji gry w pokera, rozszerzenie
katalogu gier oferowanych za porednictwem sieci Internet. Sugestia
doprecyzowania przepisw (celem nowelizacji powinno by
stworzenie rozwiza prawnych o jak najwyszym charakterze
przejrzystoci.
Wprowadzenie podatku od wygranej ponad czterokrotnie zwikszy Uwaga nieaktualna, przedmiotowy
ryzyko przegranej. W konsekwencji, opodatkowanie wygranych w przepis zosta usunity z projektu.
kasynie gry (czyli efektywne zwikszenie ryzyka przegranej) nie

19.

20.

21.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Przedmiotowe rozwizanie ma na celu
zmniejszenie
szarej
strefy
w
rodowisku gier na automatach
poprzez wprowadzenie nadzoru w
zakresie obrotu automatami na terenie
kraju. Zastosowany w ustawie dugi
okres
vacatio
legis
pozwoli
podmiotom bdcym w posiadaniu
automatw na dostosowanie si do
nowych przepisw, w tym poprzez
sprzeda posiadanych automatw do
gier.
Uwaga
zostaa
czciowo
uwzgldniona.
Uwagi
czciowo
zbiene z projektem.
Przekazanie pieczy nad rynkiem
automatw do gier organizowanych
poza kasynami gry jednoosobowej
spce Skarbu Pastwa stanowi
najskuteczniejszy rodek realizacji
celu jakim jest konieczno objcia
szczegln kontrol warunkw i
sposobu
organizacji
gier
na
automatach i wynikajc z tego
potrzeb ochrony graczy.

zostanie zaakceptowane przez cz graczy (prawdopodobnie dla


kasyn to najbardziej znaczca ekonomicznie grupa. Dlatego
nieuwzgldnienie w Ocenie Skutkw Regulacji moliwych skutkw
oddziaywania tego rozwizania, szczeglnoci prawdopodobnego
zachwiania ekonomicznej stabilnoci podmiotw prowadzcych
kasyna gry, uniemoliwia rzeteln ocen wpywu projektowanych
regulacji na takie podmioty, co stoi w sprzecznoci z Wytycznymi do
przeprowadzania oceny przewidywanych skutkw spoecznogospodarczych zgodnie z 24 ust 3 uchway nr 190 Rady Ministrw
z 29 padziernika 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrw.
Naoenie na podmioty prowadzce kasyna gry obowizku patnika
podatku od wygranej (tj. obowizku poboru i odprowadzenia
podatku do urzdu skarbowego) dotyczy sytuacji zupenie
niewaciwej dla tego typu rozwiza. Co do zasady bowiem,
ustawodawca obarcza obowizkami patnika te podmioty, ktre maj
odpowiednie warunki do ich wykonania: s one albo sporadycznie
(np. pobr podatku przez notariusza), albo wystpuj w stosunku do
podporzdkowanej i okrelonej grupy podatnikw (zakady pracy w
odniesieniu do swoich pracownikw). Naoenie obowizku patnika
na podmiot prowadzcy kasyno gry, dokonujcy ad hoc od kilkuset
do kilku tysicy wypat dziennie, w trakcie prowadzenia
skomplikowanych operacji - doprowadzi do paraliu przebiegu gry.
Bdzie tak dlatego, e podmiot prowadzcy kasyno gry, jako patnik
zryczatowanego podatku od gier ponosi bdzie odpowiedzialno
caym swoim majtkiem za nieprawidowo wykonany obowizek
poboru podatku (por. art. 30 1 Ordynacji podatkowej). Z kolei
zapewnienie odpowiednich warunkw dla poboru podatku bdzie
musiao mie wpyw na sposb urzdzania gier, np. bdzie
wymagao wprowadzenia ogranicze w sposobie gry. Majc na
uwadze, e kasyna gry opodatkowane s najwysz stawk podatku
od gier (50%), nawet niewielki odpyw graczy (do szarej strefy),
wynikajcy z efektywnego obnienia opacalnoci gry w kasynach
oraz obowizkw zwizanych z poborem podatku od wygranych,
spowoduje zachwianie podstaw finansowych firm prowadzcych ju
teraz kasyna gry na minimalnej mary. Spka wnosi o zaniechanie
wprowadzenia tego rozwizania, albo przynajmniej zawieszenia jego
8

Art. 1 pkt 15

Casino Sp. z o.o.

Uwagi o
charakterze
oglnym

The Remote
Gambling
Association (RGA)

22.

23.

wejcie w ycie do koca udzielonych podmiotom dziaajcym na


rynku koncesji na prowadzenie kasyn gry, tak by moliwe byo
zamortyzowanie przynajmniej czci poniesionych nakadw
zwizanych z dziaalnoci obliczon na co najmniej okres
udzielonej koncesji.
Postulat usunicia zapisu wprowadzajcego do ustawy art. 15bb.
Projektowane rozwizanie wprowadzane jest bez oceny jego
wykonalnoci i skutkw dla podmiotw, ktrych dotyczy. Zapis ten
utrudni albo wrcz uniemoliwi operacyjn dziaalno kasyn gry
(spka za budzc wtpliwo uznaje rwnie okoliczno, e
rozwizanie to nie obejmuje pastwowych salonw gier), a take, e
- wedle wiedzy spki - nie jest stosowane w adnym stacjonarnym
kasynie na wiecie. Konieczno zmuszenia klientw oraz kasyna do
przeprowadzania wszystkich transakcji" przelewem bankowym czy
kart kredytow nie zostao poddane analizie wykonalnoci, np. w
zakresie
ewentualnej
wspodpowiedzialnoci
banku
za
konsekwencje bdw czy braku dostpnoci usugi).
Projektowany art. 15bb ustawy hazardowej narusza wynikajc z
zasady pastwa prawnego okrelonej w art. 2 Konstytucji RP zasad proporcjonalnoci rozumian jako nakaz uycia przez organy
pastwowe jedynie takich rodkw, ktre s niezbdne dla
osignicia konkretnego celu. Projektowana regulacja narusza prawo
operatorw kasyn do prowadzenia dziaalnoci w przewidywalnych i
moliwych do spenienia warunkach, std Spka wnioskuje o
zmian art. 1 pkt 15 projektu ustawy w ten sposb, by usun z niego
zapis wprowadzajcy do ustawy hazardowej art. 15bb.
Postulat wprowadzenia zmian w zakresie podstawy opodatkowania i
stawek podatkowych dla zakadw wzajemnych: odejcie od podatku
obrotowego na rzecz podatku od przychodw z gier brutto (GGR).
W ocenie RGA projekt nie modyfikuje w znaczcy sposb gamy
produktw hazardowych oferowanych online. RGA rekomenduje
legalizacj oraz objcie podatkiem GGR wszystkich standardowych
produktw (w tym pokera oraz innych gier). W ocenie RGA
projektowane blokowanie stron internetowych moe by skuteczne
wycznie w charakterze rodka pomocniczego, ktry uzupenia
odpowiednie uregulowania prawne, skaniajce uytkownikw do

Uwaga nieaktualna, przedmiotowy


przepis usunity z projektu.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Projekt nie przewiduje zmian w
zakresie opodatkowania dziaalnoci w
obszarze gier hazardowych.

Art. 15 f

EKSTRAKLASA
SA

Uwagi o
charakterze
oglnym
Uwagi o
charakterze
oglnym

EKSTRAKLASA
SA

Postulat wprowadzenia rozwiza prawnych w zakresie ochrony Uwaga zbiena z projektem.


obywateli, w tym nieletnich, przed szkodliwymi skutkami hazardu.

EKSTRAKLASA
SA

Uwagi o
charakterze
oglnym

Jerzy Bujalski

Uwagi o
charakterze
oglnym

Olo Rewort

Uwagi o
charakterze
oglnym

Olo Rewort

Uwagi o
charakterze
oglnym

Olo Rewort

Wprowadzenie regulacji prawnych i uszczelnienie rynku w zakresie


sponsoringu druyn sportowych przez bukmacherw z
przeznaczeniem uzyskanych rodkw finansowych na potrzeby
szkolenia modziey czy rozwj infrastruktury sportowo-spoecznej.
Uwaga co do braku opacalnoci dla graczy w zakadach
bukmacherskich na obecnym i proponowanym poziomie
opodatkowania i dodatkowo prowadzca do uzalenienia i frustracji.
Obnienie stawki podatku wpynie na legalno gier hazardowych i
wzrost wpyww do budetu.
Propozycja zmiany podstawy opodatkowania z podatku obrotowego
wczeniej paconego przez graczy na tzw. GGR (Gross Gambling
Revenue).
Rozwizanie upraszczajce granie i moliwo wygranej zarwno
graczom jak i firmom bukmacherskim, ktre korzystaj z tego
rozwizania dlatego, e w grach hazardowych tego typu firmy
osigaj dochd z mar rnego rodzaju. Jeeli funkcjonuje podatek
obrotowy to taki podmiot automatycznie musi t mar podnie. W
specyficznym podatku od dochodu (przychodu z danej gry
hazardowej) taki problem nie wystpuje.
Propozycja wprowadzenia moliwoci reklamy zagranicznych firm
hazardowych na rwni z zasadami dotyczcymi reklamy alkoholu
(wyjtki: ewentualny sponsoring imprezy sportowej), z uwagi na
charakter uzaleniajcy.
Propozycja legalizacji gry w pokera przez sie Internet. Dzisiejszy
poker to profesjonalne turnieje w wiecie realnym oraz wirtualnym.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

wyboru krajowej oferty (kwestia opodatkowania i szerokiej gamy


dostpnych produktw)
Propozycja uregulowania rynku zakadw bukmacherskich i Uwaga zbiena z projektem.
zakadw wzajemnych (nielegalnie dziaajce firmy) poprzez m.in.
blokowanie stron Internetowych.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres zmian.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Uwaga wykracza poza zakres zmian.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres zmian.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres zmian.
Uwaga
czciowo
zbiena
z
projektem.
Urzdzanie gier hazardowych w sieci
Internet, w tym rwnie pokera, z
10

Uwagi do
rozporzdzenia
Ministra Finansw
z 27 sierpnia 2010
r. w sprawie
szczegowych
warunkw
przeprowadzania
31.
przetargu dla
podmiotw
ubiegajcych si o
udzielenie koncesji
na prowadzenia
kasyna gry lub
zezwolenia na
prowadzenie salonu
gry bingo pienine
Uwagi o
charakterze
32.
oglnym

33.

34.

35.

Uwagi o
charakterze
oglnym
Uwagi o
charakterze
oglnym
Uwagi o
charakterze
oglnym

Casinos Poland Sp.


z o.o.

wyjtkiem zakadw wzajemnych i


loterii
promocyjnej,
powierzone
zostao jednoosobowej spce Skarbu
Pastwa.
Postulat analizy i wprowadzenia zmian dotyczcych kryterium Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
atrakcyjnoci proponowanej lokalizacji, deklarowanej podstawy Uwaga wykracza poza zakres zmian.
opodatkowania podatkiem od gier, powierzchni kasyna. Postulat
wprowadzenia nowego kryterium i punktw za kontynuacj
dziaalnoci dla podmiotu skadajcego ofert, jak i w zalenoci od
wielkoci miasta, w ktrym oferent zamierza prowadzi kasyno.
Postulat wprowadzenia nowego kryterium majcego na celu
zachowanie konkurencji na rynku (wicej punktw dla podmiotw,
ktre nie posiadaj kasyn lub startuj w przetargu z lokalizacj, ktrej
koncesja wygasa od podmiotw, ktre posiadaj wicej kasyn na
danym rynku. Wyduenie okresu za ktry dokonywana byaby ocena
terminowoci
rozpoczynania
dotychczasowej
dziaalnoci,
rozwaenie wyposaenia komisji przetargowej w moliwo
przyznawania dodatkowych punktw z tytuu oceny oglnej
podmiotu oraz o rozwaenie sytuacji, gdy dwa lub wicej podmioty
uzyskuj t sam najwiksz liczb punktw w przetargu.
Propozycja zmiany w zakresie terminu wyganicia koncesji- w
sytuacji kiedy zgodnie z decyzj nie ma moliwoci jej wykonywania
(nie wygasa poprzednia koncesja) 6-letni okres koncesji powinien
by liczony od dnia kiedy bya moliwo wykonywania tej decyzji.
Wskazano rwnie na zbyt wysokie opaty koncesyjne.
Postulat przeduenia okresu koncesji lub wprowadzenie moliwoci
jej odnowienia na okres kolejnych 6 lat.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres zmian.

Casinos Poland Sp.


z o.o.

Postulat likwidacji nielegalnych punktw hazardu.

Uwaga zbiena z projektem.

Tomasz Dbrowski

Postulat odnonie tworzenia przepisw dotyczcych legalizacji Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
reklamy gier hazardowych oraz kasyna internetowego, tzn. Uwaga wykracza poza zakres zmian.
uwzgldnienie moliwoci prowadzenia reklamy firm bez polskiej
licencji ale adresowanej na rynki zagraniczne.

Casinos Poland Sp.


z o.o.

Casinos Poland Sp.


z o.o.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres zmian.

11

Uwagi o
charakterze
oglnym

Andrzej Kowalczyk

36.

Postulat zakrelenia celu ustawy, jako legalizacji zakadw


bukmacherskich i pokera wraz z pozostawieniem kasyn online jako
niedozwolonych. Postulat wprowadzenia zapisu umoliwiajcego
reklam firm hazardowych w Internecie, bez ogranicze.
Jednoznaczne wyraenie, e dozwolona jest rwnie reklama firm
hazardowych nie posiadajcych polskiej licencji lub posiadajcych
w swej ofercie kasyno, jednak reklama ta nie moe by kierowana do
polskich obywateli.
Uwaga do projektowanego w ustawie zapisu dotyczcego
opodatkowania. Cho obnia si podatek z 25 % do 12 %, to jednak
nadal podatkiem tym obcia si gracza, a nie operatora (propozycja
zmian zapisw odnonie podatku). Uwaga o sprzecznoci zapisu o
moliwoci gry w pokera poza kasynami gry, po uzyskaniu koncesji
na kasyno. Wyklucza to powstanie klubw pokerowych, podobnie
jak zaleno koncesji na prowadzenie kasyna gry od liczby osb
zamieszkujcych dany obszar. Uniemoliwi to gr w pokera poza
kasynami. Uwaga o niezasadnoci objcia gry w karty poker
monopolem pastwa. Uwaga o zasadnoci duskiego modelu
opodatkowania.
Brak moliwoci ubiegania si o licencj w Polsce przez tzw. pokerroomy oferujce pokera online.

Art. 56, 57 i 58

Stowarzyszenie
Poker to nie hazard

Art. 2 ust. 5b

Stowarzyszenie
Poker to nie hazard

Art. 6a

Stowarzyszenie
Poker to nie hazard

Brak jest odniesienia do tzw. gier Cash czy gier Sit&Go, gdzie
liczba graczy zaczyna si ju od 2 osb ale moe mie rwnie 5-8
graczy.
Brak moliwoci gry w pokera bez uzyskania wczeniejszej zgody
oznacza moliwo organizacji spotka, podczas ktrych bd
odbyway si gry w pokera w sposb nielegalny.

Art. 44

Stowarzyszenie
Poker to nie hazard

Propozycja zachowania art. 44, ktry zgodnie z nowelizacj ustawy


ma zosta wykrelony. Proponowana tre przepisu:
"Art. 44. Zezwolenie na organizowanie gry pokera obejmuje:

37.

38.

39.

40.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres zmian.

Uwaga nieaktualna. Odstpiono od


dokonania zmian w zakresie podatkw
zwizanych z grami hazardowymi.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Projekt ustawy przewiduje oddanie
tego uprawnienia w rce
jednoosobowej spki Skarbu Pastwa,
co zapewni ma odpowiednio wysoki
poziom ochrony graczy biorcych
udzia w tych grach.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Projekt ustawy przewiduje oddanie
tego uprawnienia w rce
jednoosobowej spki Skarbu Pastwa,
co zapewni ma odpowiednio wysoki
poziom ochrony graczy biorcych
udzia w tych grach.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Projekt ustawy przewiduje oddanie
tego uprawnienia w rce
12

Uwagi o
charakterze
oglnym

Stowarzyszenie
Poker to nie hazard

Uwagi o
charakterze
oglnym

Stowarzyszenie
Poker to nie hazard

41.

42.

1) nazw spki;
2) zatwierdzon struktur udziaw lub akcji imiennych, a take
nazwiska czonkw zarzdu i rady nadzorczej spki;
3) miejsce lub miejsca urzdzania gry w pokera wraz z
okreleniem, czy gra w pokera jest organizowana przez sie
Internet , a w takim przypadku dodatkowo:
4) adres strony internetowej wykorzystywanej do urzdzania
zakadw,
5) zasady weryfikacji ukoczenia 18 roku ycia przez
uczestnikw zakadw;
6) zatwierdzone warunki techniczne prowadzenia rejestracji
goci w salonie gry bingo pienine;
7) nieprzekraczalny termin rozpoczcia dziaalnoci."
Zmonopolizowanie rynku hazardu doprowadzi do odwrotnego od
zamierzonego efektu, a wic powstania szarej strefy i spadku
wpyww budetowych, natomiast nakaz wyzbycia si automatw
przez ich obecnych wacicieli nosi znamiona ograniczenia wolnoci
gospodarczej.
Wprowadzenie surowych kar za wynajem lokalu pod
niekoncesjonowan dziaalno hazardow naley uzna za zbyt
restrykcyjne i ograniczajce prawa obywatelskie.

jednoosobowej spki Skarbu Pastwa,


co zapewni ma odpowiednio wysoki
poziom ochrony graczy biorcych
udzia w tych grach.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Wprowadzenie nadzoru w zakresie
obrotu automatami na terenie kraju
ma na celu zmniejszenie szarej strefy
w rodowisku gier na automatach
poprzez. Zastosowany w ustawie dugi
okres
vacatio
legis
pozwoli
podmiotom bdcym w posiadaniu
automatw na dostosowanie si do
nowych przepisw, w tym poprzez
sprzeda posiadanych automatw do
gier.
Zapis o Rejestrze Stron Niedozwolonych i blokowaniu stron naley Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
uzna za kontrowersyjny i restrykcyjny.
Blokowanie
dostpu
do
stron
nielegalnych operatorw hazardowych
zaproponowane w projekcie ustawy
zwikszy udzia w rynku operatorw
legalnych,
skutkujc
wzrostem
poziomu
ochrony
konsumentw,
wpyww
legalnych
operatorw,
a take wpyww podatkowych.
Wprowadzenie
moliwoci
blokowania dostpu do nielegalnych
13

43.

Uwagi o
charakterze
oglnym
Uwagi o
charakterze
oglnym

Stowarzyszenie
Poker to nie hazard

Uwagi o
charakterze
oglnym

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Uwagi o
charakterze
oglnym

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Stowarzyszenie
Wolny Poker

44.

45.

46.

domen spowoduje rwnie, e gracze


nie bd mieli wtpliwoci co do tego,
czy korzystaj z usug legalnego
operatora
gier
hazardowych.
Projektodawca
ma
nadziej
na upowszechnienie
spoecznej
wiadomoci w tym zakresie.
Uwaga dotyczca regulacji w zakresie moliwoci reklamy. Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Zezwolenie na reklam mogoby mie wpyw na budet pastwa, Uwaga wykracza poza zakres zmian.
sponsoring klubw i zwizkw sportowych.
Uwaga dotyczca legalizacji pokera online - w praktyce ustawa nie Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
pozwala na gr w pokera w Internecie. Propozycja stworzenia Projekt
przewiduje
powierzenie
rodowiska licencyjnego dla istniejcych najlepszych na wiecie urzdzania gier hazardowych w sieci
operatorw pokerowych, oferujcych swoje usugi w wielu krajach Internet, w tym rwnie pokera, z
na wiecie.
wyjtkiem zakadw wzajemnych i
Uwaga dotyczca legalizacji pokera poza kasynem - w praktyce loterii promocyjnej, jednoosobowej
ustawa nie legalizuje pokera poza kasynem. Propozycja legalizacji spce Skarbu Pastwa, co zapewni
stolika pokerowego/cashowego.
ma odpowiednio wysoki poziom
Propozycja wprowadzenia definicji pokera i rozrnienie na pokera ochrony graczy biorcych udzia
kasynowego i pokera midzy graczami.
w tych grach.
Uwaga dotyczca opodatkowania pokera - niesprawiedliwie wysoki
podatek naoony na graczy.
Propozycja zmiany systemu podatkowego z podatku obrotowego na
podatek od przychodu operatora brutto oraz przeniesienie obowizku
podatkowego z gracza na organizatora.
Uwaga dotyczca monopolu pastwa na pokera w Internecie.
Brak liberalizacji zgodnej z trendami unijnymi i postulatami
zgaszanymi przez rodowisko pokerowe.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Odstpiono od dokonania zmian w
zakresie podatkw zwizanych z grami
hazardowymi.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Projekt
przewiduje
powierzenie
urzdzania gier hazardowych w sieci
Internet, w tym rwnie pokera, z
wyjtkiem zakadw wzajemnych i
loterii promocyjnej, jednoosobowej
spce Skarbu Pastwa, co zapewni
ma odpowiednio wysoki poziom
ochrony graczy biorcych udzia
w tych grach.
14

47.

Uwagi o
charakterze
oglnym
Uwagi o
charakterze
oglnym

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Art. 5 ust. 1 a

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Art. 7 a ust. 2
pkt 1a

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Uwaga dotyczca przeregulowania turniejw pokera poza kasynami.


Przepisy powinny zosta zawarte w ustawie, bez koniecznoci
dodatkowych uregulowa w rozporzdzeniu.
Blokowanie adresw stron internetowych wpisanych do rejestru,
naley oceni jako rozwizanie o potencjalnie niskiej skutecznoci,
ktre nie przyczyni si do zwikszenia poziomu ochrony
konsumentw.
Proponowane rozwizania bd skutkowa przede wszystkim
zwikszeniem
obcie
po
stronie
przedsibiorcw
telekomunikacyjnych i koniecznoci ponoszenia przez nich kosztw
nieustannego uaktualniania listy blokowanych strony.

48.

49.

50.

Proponowany przepis z jednej strony dopuszcza udzia w tzw. grach


multijurysdykcyjnych, z drugiej strony uznaje taki udzia za form
dziaalnoci w zakresie gier.
Przepis jest wewntrznie sprzeczny, a jego niejasna tre nie pozwala
sprecyzowa normy prawnej, jaka miaaby z niego wynika.
Proponuje si, aby przedstawiciel spki zagranicznej obowizkowo
posiada penomocnictwo do zawierania umw cywilno-prawnych.
Trudno jest znale racjonalne uzasadnienie takiego wymogu,
zwaywszy na to, e rol przedstawiciela jest reprezentowanie spki
wobec polskich organw nadzoru i zapewnienie im dostpu do
dokumentacji spki zwizanej z prowadzon dziaalnoci w
zakresie gier. Udzielenie przedstawicielowi penomocnictwa nie
wpynie w adnym stopniu na wypenianie obowizkw ustawowych,
ani te nie wyczy jej prawa do zawierania umw samodzielnie
(takie rozwizanie byoby sprzeczne z podstawowymi zasadami

Uwaga zostaa uwzgldniona.


Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Blokowanie
dostpu
do
stron
nielegalnych operatorw hazardowych
zaproponowane w projekcie ustawy
zwikszy udzia w rynku operatorw
legalnych,
skutkujc
wzrostem
poziomu
ochrony
konsumentw,
wpyww
legalnych
operatorw,
a take wpyww podatkowych.
Wprowadzenie
moliwoci
blokowania dostpu do nielegalnych
domen spowoduje rwnie, e gracze
nie bd mieli wtpliwoci co do tego,
czy korzystaj z usug legalnego
operatora
gier
hazardowych.
Projektodawca
ma
nadziej
na upowszechnienie
spoecznej
wiadomoci w tym zakresie.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Przepis
nie
budzi
wtpliwoci
interpretacyjnych.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Dodany punkt 1a
wynika
z
koniecznoci
doprecyzowania
wymogw dotyczcych przedstawicieli
spek poprzez naoenie na nich
obowizku
posiadania
penomocnictwa do zawierania umw
cywilno-prawnych w imieniu i na
rzecz spki.
15

Art. 15 e

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Art. 15 i

Stowarzyszenie
Wolny Poker

swobody prowadzenia dziaalnoci i oglnymi reguami


reprezentowania osb prawnych przez ich zarzd).
Powane wtpliwoci budzi zobowizanie unijnych instytucji
patniczych do respektowania Rejestru i uniemoliwienia klientom
tych instytucji wykonywania transakcji z podmiotami wskazanymi w
Rejestrze. Potencjalnie niska skuteczno proponowanego
rozwizania.

51.

52.

Ustawowy zakres regulaminu odpowiedzialnej gry, pokrywa si z


treci regulaminw samych gier, np. w zakresie procedury
weryfikacji wieku gracza, czy te procedury rejestracji, ktre s
zawierane w regulaminach, o ktrych mowa w art. 61 Ustawy.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Projekt
ustawy
przewiduje
wprowadzenie zakazu oferowania i
udostpniania przez dostawcw usug
patniczych swoich usug na stronach
wymienionych w wyej opisywanym
Rejestrze. Zakaz dotyczy wsppracy
dostawcw usug patniczych z
nielegalnymi podmiotami poprzez
nieumieszczanie na stronach tych
podmiotw odnonikw do usug
patniczych
oferowanych
przez
dostawcw. Wraz z dostosowaniem si
dostawcw
usug
patniczych
do postanowie nowelizacji ze stron
internetowych
oferujcych
gry
hazardowe
bez
wymaganego
zezwolenia
znikn
odnoniki
umoliwiajce dokonanie szybkiej
wpaty przy udziale dostawcy usug
patniczych. Zmiana ta prowadzi
ma do utrudnienia funkcjonowania na
rynku
krajowym
podmiotw
nieposiadajcych
wymaganego
zezwolenia.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Projekt
wprowadza
regulacje
odnoszce si do odpowiedzialnej gry.
Zgodnie z proponowanymi zmianami
podmioty urzdzajce gry hazardowe
w sieci Internet bd zmuszone do
opracowania i stosowania regulaminu
odpowiedzialnej gry. Obowizek ten
16

Art. 18 ust. 4

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Art. 35 pkt 21 a

Stowarzyszenie
Wolny Poker

53.

54.

naoony zosta na wszystkie podmioty


ubiegajce si o koncesj lub
zezwolenie
na
prowadzenie
dziaalnoci
w
zakresie
gier
hazardowych (w tym na podmiot
wykonujcy monopol pastwa w tym
zakresie). Ustawa okrela podstawowe
zasady odnoszce si do niniejszego
obowizku w stosunku do podmiotw
urzdzajcych gry hazardowe za
porednictwem
sieci
Internet.
Podmioty
nim
objte
bd
zobowizane do zaimplementowania
zasad odpowiedzialnej gry m. in.
poprzez
stworzenie
regulaminu
odpowiedzialnej gry, ktry podlega
bdzie rwnie zatwierdzeniu przez
Ministra Finansw.
Proponowany przepis jest sprzeczny z ustawow formu zakadu Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
wzajemnego wynikajc z art. 2 ust. 2 pkt 2 Ustawy, zgodnie z ktr Doprecyzowano brzmienie przepisu.
wysoko wygranych zaley wycznie od umwionego stosunku
wpaty do wygranej. Sformuowanie pozostaej czci przepisu
naley oceni jako naruszajce podstawowe zasady techniki
legislacyjnej - warto wygranej miaaby wynosi nie mniej ni 5 %
redniej wygrywalnoci we wskazanym okresie - nie sposb okreli,
co projektodawca mia na myli, uywajc sowa wygrywalno.
Nie wiadomo te, w odniesieniu do jakich okresw i do jakich
wartoci miaby si odnosi podmiot urzdzajcy wycznie zakady
na zdarzenia wirtualne.
Naley spodziewa si, e banki, na ktrych nie spoczywa aden Uwaga nieaktualna, przedmiotowy
obowizek sporzdzania opinii, o ktrych mowa w tym przepisie, przepis zosta usunity z projektu.
bd odmawia udzielania takich opinii lub wiza je z
koniecznoci poniesienia przez wnioskodawc potencjalnie duych
opat za ich wydanie. Dodatkowo, wobec faktu, e podmioty
prowadzce dziaalno w zakresie gier hazardowych s zobowizane
17

Art. 59 ust. 1
pkt 4 a) 4 c)

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Art. 89

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Uwagi o
charakterze
oglnym

Stowarzyszenie
Wolny Poker

Art. 15 e ust. 2

Stowarzyszenie
Wolny Poker

55.

56.

57.

58.

do zoenia zabezpieczenia, wymg przewidziany w tym przepisie


projektu jest zbdny.
Zakres nowododanych punktw pokrywa si.
Uwaga
zostaa
czciowo
W szczeglnoci, zwraca uwag identyczno znaczeniowa punktw uwzgldniona.
Doprecyzowano
4b) i 4c), ktre odrnia jedynie odmienne ujcie w sferze werbalnej brzmienie przepisu.
i wskazanie innych terminw.
Przewidziane obecnie kary administracyjne budz liczne wtpliwoci Uwaga
zostaa
czciowo
praktykw prawa, z racji na ich faktycznie karny charakter i uwzgldniona.
Doprecyzowano
obiektywne trudnoci z umiejscowieniem ich w systemie prawa.
przepisy odnoszce si do kar
pieninych.
Wikszo proponowanych zmian odnosi si do funkcjonowania Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
spoeczestwa informacyjnego.
Celem ustawy jest zapewnienie
Zakres tych zmian i ich tre wpyn znaczco na funkcjonowanie najwyszego moliwego poziomu
podmiotw dziaajcych w strefie usug wiadczonych drog ochrony obywateli, w tym osb
elektroniczn. Utrudni one dziaalno nie tylko podmiotom nieletnich,
przed
szkodliwymi
wiadczcym takie usugi w zakresie gier hazardowych, ale rwnie skutkami hazardu zwizanymi z gr
przedsibiorcom, ktrych dziaalno nie jest zwizana z hazardem.
na automatach do gier i gr w sieci
Internet. Projektodawca w swych
dziaaniach
dy
do stworzenia
rodowiska
prawnego,
ktre,
umoliwiajc
obywatelom
uczestniczenie w grach hazardowych,
jednoczenie zawiera bdzie elementy
wpywajce na ich ochron przed
uzalenieniem
i
zapewniajce
prawidowy
przebieg
gier.
W
szczeglnoci osoby poniej 18 roku
ycia naraone s na uzalenienie od
hazardu.
Zgodnie z proponowanym art. 15e ust. 2, Minister bdzie prowadzi Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
rejestr podmiotw oferujcych w sieci Internet osobom Doprecyzowano brzmienie przepisu.
przebywajcym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej gry
hazardowe niezgodnie z przepisami ustawy.
Jednoczenie, proponuje si naoenie na krajowe i unijne instytucje
patnicze obowizku monitorowania rejestru (w tym miejscu pojawia
18

si kolejne legislacyjne niedocignicie; przepis nakadajcy ten


obowizek odwouje si do monitorowania listy). Instytucje te
maj obowizek dooy naleytej starannoci w celu
uniemoliwienia swoim klientom wykonywanie transakcji
patniczych na rzecz podmiotw objtych rejestrem. Dodatkowo,
zgodnie ze zmienionym art. 89, w przypadku niedochowania
starannoci, instytucja patnicza podlegaaby karze administracyjnej
wynoszcej do 500.000 zotych. Powysze przepisy, odczytane
zgodnie ze stanowic podstaw wykadni interpretacj jzykow,
wzbudzaj szereg wtpliwoci.
Art. 15 g

Stowarzyszenie
Wolny Poker

59.

Uwagi o
charakterze
oglnym
60.

EGBA

W projektowanym art. 15g Ustawy projektodawca przewiduje


moliwo zwolnienia z obowizku blokowania dostpu do stron
objtych rejestrem niektrych przedsibiorcw telekomunikacyjnych,
ktrzy wiadcz usugi w mniejszym rozmiarze (tak naley odczyta
przesank rozmiaru dziaalnoci telekomunikacyjnej i wielkoci
sprzeday usug telekomunikacyjnych, ponownie sformuowan w
niejasny sposb). Oznacza to, e zaproponowane rozwizanie z
definicji przewiduje utworzenie luki w systemie blokady stron. W
przypadku tych przepisw, jako zastosowanej techniki legislacyjnej
jest wtpliwa, np. obowizek przedsibiorcw telekomunikacyjnych
sformuowano jako utrudnianie dostpu do niedozwolonych stron i
usug poprzez blokad dostpu. Dodatkowo, zaproponowana przez
projektodawc kontrola nad rejestrem, ktr prowadziby Sd
Okrgowy w Warszawie jest, z przyczyn, ktre nie wymagaj
gbszego uzasadnienia, czysto iluzoryczna.
Brak poparcia dla wprowadzenia blokowania stron internetowych i
transakcji jako narzdzia majcego wyeliminowa tzw. szar stref.
Rozwizanie, polegajce na blokowania dostpu do stron
internetowych firm oferujcych produkty hazardowe on line, ktre
nie posiadaj polskiej licencji, moe by skuteczny wycznie w roli
rodka pomocniczego, ktry uzupenia odpowiednie uregulowania
prawne.
Propozycja zastosowania modelu Danii, tzn. stworzenia dostpnoci
do wszystkich typowych produktw hazardowych online przy
zastosowaniu rozsdnego opodatkowania. Naley zapewni graczom

Uwaga nieaktualna. Przepis zosta


usunity z projektu ustawy.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Blokowanie
dostpu
do
stron
nielegalnych operatorw hazardowych
zaproponowane w projekcie ustawy
zwikszy udzia w rynku operatorw
legalnych,
skutkujc
wzrostem
poziomu
ochrony
konsumentw,
wpyww legalnych operatorw, a
take wpyww podatkowych.
Wprowadzenie
moliwoci
19

61.

Uwagi o
charakterze
oglnym

EGBA

dostp do wszystkich metod patnoci dozwolonych na mocy blokowania dostpu do nielegalnych


prawodawstwa UE, w tym kart kredytowych/debetowych.
domen spowoduje rwnie, e gracze
nie bd mieli wtpliwoci co do tego,
czy korzystaj z usug legalnego
operatora
gier
hazardowych.
Projektodawca
ma
nadziej
na upowszechnienie
spoecznej
wiadomoci w tym zakresie.
Projekt ustawy przewiduje rwnie
wprowadzenie zakazu oferowania i
udostpniania przez dostawcw usug
patniczych swoich usug na stronach
wymienionych w wyej opisywanym
Rejestrze. Zakaz dotyczy wsppracy
dostawcw usug patniczych z
nielegalnymi podmiotami poprzez
nieumieszczanie na stronach tych
podmiotw odnonikw do usug
patniczych
oferowanych
przez
dostawcw. Wraz z dostosowaniem si
dostawcw
usug
patniczych
do postanowie nowelizacji ze stron
internetowych
oferujcych
gry
hazardowe
bez
wymaganego
zezwolenia
znikn
odnoniki
umoliwiajce dokonanie szybkiej
wpaty przy udziale dostawcy usug
patniczych. Zmiana ta prowadzi
ma do utrudnienia funkcjonowania na
rynku
krajowym
podmiotw
nieposiadajcych
wymaganego
zezwolenia.
Projekt ustawy nie przewiduje zmian w zakresie obowizujcego Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
obecnie podatku obrotowego od zakadw bukmacherskich. Ponadto Odstpiono od dokonania zmian w
identyczny podatek miaby zosta naoony na pokera. Obecnie zakresie podatkw zwizanych z grami
obowizujca stawka podatku obrotowego na poziomie 12% naley hazardowymi.
20

Uwagi o
charakterze
oglnym

EGBA

Uwagi o
charakterze
oglnym

EGBA

Uwagi o
charakterze
oglnym

EGBA

62.

63.

64.

do najwyszych w Europie, a dodatkowo jej ciar ponoszony jest


przez uytkownikw, a nie operatorw. Fakt, e przedstawiony
projekt nie zawiera zmian w kwestii opodatkowania zakadw
sportowych, jest jednym z gwnych powodw, dla ktrych projekt
ten nie bdzie w stanie osign zamierzonych celw, w tym
zmniejszenia udziau szarej strefy w rynku, przekierowania klientw
do uregulowanej oferty oraz zwikszenia wpyww do budetu
pastwa.
Przedstawiony projekt nie uwzgldnia regulacji kompletnej gamy
produktw. Przykady innych pastw UE dowodz, e jedynie
regulacja szerokiego wachlarza produktw i objcie ich atrakcyjn
dla uytkownikw stawk podatkow, stanowi kluczowe czynniki
pozwalajce skutecznie osign cele opublikowanego projektu.
EGBA popiera regulacj hazardu online opart o szeroki katalog
dozwolonych produktw. Jest to jedyne rozwizanie, ktre stanowi
skuteczn metod przekierowywania konsumentw do uregulowanej
oferty, a tym samym walki z szar stref.
Przedstawiony projekt nie zawiera propozycji zmian w odniesieniu
do moliwoci legalnego reklamowania si przez bukmacherw.
Brak zmian w tym kontekcie wizaby si, przede wszystkim, z
negatywnymi skutkami dla polskich konsumentw oraz polskiego
sportu.
Proponowane zmiany nie przewiduj okresu przejciowego, ktrego
wprowadzenie skuteczniej wpynoby na osignicie celw
wyznaczonych w przedstawionym projekcie. Propozycja
ustanowienia systemu przejciowego dotyczcego hazardu
internetowego i umoliwienie wydawania licencji przejciowych
operatorom licencjonowanym w innych krajach UE. Na ich
podstawie, ju z dniem wydania takiej licencji, operator byby
zobowizany do odprowadzania podatku GGR od wszystkich
oferowanych produktw.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Odstpiono od dokonania zmian w
zakresie podatkw zwizanych z grami
hazardowymi.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres projektu
ustawy.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Obecnie istnieje moliwo uzyskania
zezwolenia na prowadzenie zakadw
wzajemnych w Internecie dla spek
akcyjnych lub spek z ograniczon
odpowiedzialnoci
albo
spek
dziaajcych na zasadach waciwych
dla tych spek, majcych siedzib na
terytorium
innego
pastwa
czonkowskiego Unii Europejskiej lub
pastwa
czonkowskiego
Europejskiego
Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze
21

Art. 1 ust. 2 pkt 2


65.
Art. 1 ust. 3

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)
Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

66.

Art. 2 ust. 5 a

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

Art. 2 ust. 5 b

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)
Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

67.

68.

69.

Art. 2 ust. 5 b w
zw. z art. 2 ust. 2a

Brak definicji pojcia tzw. zdarze wirtualnych.

Wprowadzona definicja gier na automatach jest zbyt szeroka, gdy:


- poowa zaawansowanych gier komputerowych moe zawiera
"element losowoci", bo to nie od uytkownika zaley dalszy
scenariusz. Podmiot wydajcy tak gr bez wtpienia dziaa w celach
zarobkowych. Objcie takich gier przepisami jest ewidentnie
niezgodne z zasad proporcjonalnoci, wynikajc zarwno z
Konstytucji, jak i z Karty Praw Podstawowych.
- wyczenia z dyrektyw unijnych dotyczcych hazardu dotycz
wycznie gier losowych i zakadw wzajemnych, a nie gier "na
automatach" w rozumieniu polskiego prawa. Utrzymywanie krajowej
regulacji niezgodnej z prawem unijnym grozi Polsce
odpowiedzialnoci za niewaciwe wdroenie przepisw UE i ew.
odszkodowaniami wobec przedsibiorcw.
Brak jednoznacznego okrelenia zawartej w nowelizacji definicji gry
w karty. Wynika to z uytego w projektowanym art. 2 ust. 5a
wyraenia odpowiadaj zasadom, co prowadzi do:
- braku moliwoci ustalenia, czy odpowiednio zasad gry w karty
obejmuje rwnie element rozgrywki o wygrane pienine i
rzeczowe, czy jedynie zasady samej rozgrywki;
- w tym drugim przypadku za gry hazardowe uznane zostan rwnie
gry pozbawione moliwoci wygranej rzeczowej lub pieninej.
Definicja gier urzdzanych przez sie Internet jest wadliwie
napisana. Nie wskazuje, w jakim stopniu dana gra ma mie zwizek z
Internetem, eby by gr urzdzan przez sie Internet.

Gospodarczym
prowadzcych
dziaalno
w
zakresie
gier
hazardowych.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Pojcie zdarzenie wirtualne nie
wymaga zdefiniowania.
Uwaga nieaktualna. Projektowany
przepis zosta zmieniony.

Uwaga nieaktualna. W zwizku z


uwagami RCL projektowany przepis
zosta usunity.

Uwaga nieaktualna. Projektowany


przepis zosta usunity.

Przyjta definicja gier urzdzanych przez sie Internet zastosowana Uwaga nieaktualna. Projektowany
cznie z przepisem definiujcym gry na automatach prowadzi do przepis zosta wykrelony.
zbyt gbokiej reglamentacji szerokiej kategorii gier komputerowych
online. Wiele z nich zawiera przynajmniej element losowoci.
22

Art. 5 ust. 5 b

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

Art. 15 e ust. 1

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

70.

71.

Poniewa szczeglnie te najpopularniejsze organizowane s w celach


niewtpliwie komercyjnych, mona sdzi, e mogyby one zosta
objte monopolem pastwa. W wietle powyszych dwch definicji
mona by doj do wniosku, e udzia graczy w niektrych ze
wskazanych przedsiwzi zacznie po nowelizacji spenia znamiona
przestpstwa stypizowanego w art. 107 2 Kodeksu karnego
skarbowego, to jest udziau w zagranicznej grze losowej (tak bdzie
np. w przypadku wielu popularnych gier typu massively multiplayer).
Wtpliwo budzi tworzenie daleko idcych wymogw dotyczcych
hazardu w Internecie, przy jednoczesnym dopuszczeniu kadego
hazardu w Internecie, jeli tylko prowadzi go pastwo. Podwaa to
wiarygodno celu gwnego regulacji, jakim jest ochrona przed
hazardem, a take proporcjonalnoci regulacji. Wydaje si, e
dopuszczenie innych ni pastwo podmiotw do organizowania
hazardu w Internecie (oprcz loterii promocyjnych i zakadw
wzajemnych), przy zachowaniu wysokich standardw, umoliwioby
rozwj polskich usug hazardowych, ich konkurencyjno wobec
nielegalnych usug spoza Polski, a jednoczenie nie pozbawioby
uczestnikw nalenej ochrony.

Uwaga
zostaa
czciowo
uwzgldniona. Celem ustawy jest
zapewnienie najwyszego moliwego
poziomu ochrony obywateli, w tym
osb nieletnich, przed szkodliwymi
skutkami hazardu zwizanymi z gr
na automatach do gier i gr w sieci
Internet. Projektodawca w swych
dziaaniach
dy
do stworzenia
rodowiska
prawnego,
ktre,
umoliwiajc
obywatelom
uczestniczenie w grach hazardowych,
jednoczenie zawiera bdzie elementy
wpywajce na ich ochron przed
uzalenieniem
i
zapewniajce
prawidowy
przebieg
gier.
W
szczeglnoci osoby poniej 18 roku
ycia naraone s na uzalenienie od
hazardu,
zwaszcza
w
wietle
dynamicznego
rozwoju
usug
hazardowych
oferowanych
za porednictwem sieci Internet oraz
popularnoci nielegalnie oferowanych
gier na automatach do gier.
Dookrelenia wymaga okrelenie transakcje wynikajce z gier Uwaga jest czciowo nieaktualna.
hazardowych przez Internet.
Przepis zosta zmodyfikowany i
Powinien zosta rozszerzony katalog podmiotw, za porednictwem, doprecyzowany odnonie dostawcw
ktrych organizator gry hazardowej moe przyjmowa zapat.
usug patniczych.
23

Art. 15 f ust. 1

72.

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

Wprowadzenie Rejestru Stron Niedozwolonych budzi wiele


wtpliwoci:
- naley wyranie podkreli, e wpis do rejestru podmiotu, ktry
prowadzi dziaalno niezgodnie z ustaw (na mocy uznania Ministra
w ramach czynnoci technicznej), powinien nastpi w trybie decyzji
administracyjnej, od ktrej podmiot mgby si odwoa do sdu.
- zablokowanie strony przedsibiorcy ze wzgldu na niepodlegajc
kontroli czynno techniczn Ministra moe by niezgodne z
Konstytucj i EKPCz;
- wpisowi do Rejestru podlegaj adresy elektroniczne pozwalajce na
identyfikacj stron internetowych lub innych usug, jednak nie jest
jasne, jakie to s adresy: adresy domen, URL czy IP;
- uycie doprecyzowania, i wpisowi podlegaj adresy zawierajce
treci umoliwiajce urzdzanie gier hazardowych bez zezwolenia
udzielonego zgodnie z przepisami ustawy lub uczestniczenie w tych
grach, jest bardzo szerokie.
- nazwa nie jest adekwatna, bo wcale nie sugeruje, e Rejestr dotyczy
tylko nielegalnego hazardu. Wskazana byaby nazwa precyzyjnie
okrelajca rodzaj stron np.: "Rejestr Nielegalnych Stron
Hazardowych".

Uwaga
zostaa
czciowo
uwzgldniona.
Kierujc si uwagami zgoszonymi
przez RCL i inne resorty proponuje si
aby przedsibiorca telekomunikacyjny
wiadczcy
usugi
dostpu
do
Internetu blokowa dostp do stron
internetowych
wykorzystujcych
nazwy domen znajdujcych si w
Rejestrze Domen Sucych do
Oferowania
Gier
Hazardowych
Niezgodnie z Ustaw. Oznaczaoby
to, e w przypadku stwierdzenia, e
istnieje moliwo uczestniczenia w
grach hazardowych urzdzanych przez
podmiot nieposiadajcy zezwolenia, po
wpisaniu
adresu
internetowego
domeny tej strony nie dochodzioby do
przekierowania na stron oferujc
takie gry. W zwizku z tym,
e wpisowi do Rejestru podlegayby
same nazwy domen nie zachodzi
ryzyko zablokowania stron innych, ni
te oferujce nielegalnie gry hazardowe.
Poprawno
dokonywanych
w
Rejestrze wpisw zapewniona zostanie
poprzez
wprowadzenie
kontroli
sdowo-administracyjnej.
Podmiot urzdzajcy gry hazardowe na
stronie internetowej, ktrej nazwa
domeny jest wpisana do Rejestru lub
bdcy
przedsibiorc
telekomunikacyjnym, lub posiadajcy
tytu prawny do domeny wpisanej do
rejestru, lub podmiot bdcy dostawc
usug patniczych moe wnie
24

Art. 15 f ust. 3

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

Art. 15 f-15 h

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

73.

74.

Przepis nakada na przedsibiorc telekomunikacyjnego obowizek


nieodpatnego utrudniania dostpu do niedozwolonych stron i usug
przez blokowanie dostpu do adresw elektronicznych wpisanych do
Rejestru oraz nieodpatnego odblokowania. Dlaczego dostawca usug
internetowych ma ponosi te koszty (zreszt nawet nieoszacowane),
ktre s zwizane z typow dziaalnoci ochrony celnej wasnego
rynku i w innych przypadkach s ponoszone przez Skarb Pastwa.
Propozycja wyduenia operatorom telekomunikacyjnym terminw na
przeprowadzenie dziaa i wykonanie nakadanych na nich
obowizkw tj. wyduenie terminu zapisanego w art. 15f ust. 3 na
blokowanie i odblokowywanie, poniewa za niewykonanie jest
nakadana kara pienina do 500 tys. z, a jednoczenie samodzielnie
trzeba monitorowa publikacje w BIP MF.
Przepisy regulujce zasady utrudniania dostpu do stron
zawierajcych treci umoliwiajce urzdzanie gier hazardowych bez
zezwolenia udzielonego zgodnie z przepisami ustawy lub
uczestniczenie w tych grach nie zawieraj adnego trybu, w jakim
nastpowa miaoby umieszczanie wybranych stron w rejestrze.

sprzeciw do ministra waciwego do


spraw publicznych od wpisu do
Rejestru, w terminie 2 miesicy od
dnia umieszczenia tej nazwy domeny
w Rejestrze.
O ile sam wpis stanowi czynno
materialno-prawn, to ju odpowied
organu na sprzeciw przybiera form
decyzji administracyjnej. W zwizku z
tym
suy
od
niej
skarga
do Wojewdzkiego
Sdu
Administracyjnego w Warszawie, do
ktrego kompetencji nalee bdzie
ostateczne rozstrzygnicie kwestii
wpisu do Rejestru.
Uwaga
zostaa
czciowo
uwzgldniona.
Kierujc si uwagami zgoszonymi
przez
Ministerstwo
Cyfryzacji
zaproponowano kar pienin za
niewykonanie obowizkw do 250 tys.
z i wprowadzono okres przejciowy.
Doprecyzowano
rwnie
zapisy
odnonie przedmiotu blokowania przez
operatorw telekomunikacyjnych.

Uwaga zostaa uwzgldniona. Kierujc


si uwagami zgoszonymi przez RCL
wprowadzono moliwo wniesienia
skargi
do Wojewdzkiego
Sdu
Administracyjnego w Warszawie, do
ktrego kompetencji nalee bdzie
ostateczne rozstrzygnicie kwestii
wpisu do Rejestru.
25

Art. 23 a, art. 23 b

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

Art. 24 ust. 6

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)
Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

75.

76.
Art. 89 ust. 2 pkt. 8
w zw. z art. 89 ust.
1 pkt 8.
77.

Art. 89 ust. 1
pkt 9

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)

Art. 90 ust. 1

Polska Izba
Informatyki i
Telekomunikacji
(PIIT)
Totolotek SA

78.

79.
Art. 34 a ust. 3

80.

Definicja urzdzenia do gier w obecnej formie jest zbyt szeroka


obejmujc wszelkie urzdzenia, z wykorzystaniem, ktrych moliwe
jest prowadzenie gry, obsugiwane przez urzdzajcego oraz
urzdzenia, ktrych dziaanie wpywa na prowadzenie gier, znajdzie
zastosowanie midzy innymi do serwerw, na ktrych gromadzone s
dane uczestnikw gier losowych, a w przypadku loterii
audioteksowych telefonw komrkowych poszczeglnych
uczestnikw.
Brak jest racjonalnego uzasadnienia dla naoenia obowizku
wyznaczenia 5 osb odpowiedzialnych za nadzorowanie gier
hazardowych przez sie Internet.

Uwaga nieaktualna. Przepis zosta


zmodyfikowany.

Uwaga nieaktualna. Przepis zosta


usunity po uwzgldnieniu uwag RCL.

Projektowana nowelizacja w praktyce rozszerza zakres, ju dzi


bardzo dotkliwych, sankcji pieninych przewidzianych dla
operatorw telekomunikacyjnych. Wysoko ta jest wysza ni wobec
podmiotw, ktre s gwnymi adresatami tej ustawy i nie stosuj
przepisw ww. ustawy. Ta drastyczna wysoko kary w poczeniu z
brakiem skutecznej moliwoci realizacji tego obowizku wprowadza
ewidentn nierwno podmiotw regulowanych.

Uwaga nieaktualna. Przepis zosta


usunity
po
czciowym
uwzgldnieniu uwag Ministerstwa
Cyfryzacji.
W projekcie zaproponowano kar
pienin
za
niewykonanie
obowizkw do 250 tys. z i
wprowadzono okres przejciowy.
Wtpliwoci budzi naoenie odpowiedzialnoci na podmioty Uwaga nieaktualna. Przepis zosta
posiadajce tytu prawny do strony za zamieszczenie reklamy usunity po uwzgldnieniu uwag RCL.
podmiotu wpisanego do Rejestru.
Zastosowane kryterium waciwoci miejscowej dla nakadania kar
administracyjnych zawarte w projektowanym brzmieniu art. 90 ust. 1
moe by trudne do zastosowania w przypadku gier urzdzanych
przez sie Internet.
Propozycja niewprowadzania przedmiotowego przepisu. Zmiana ta w
sposb oczywisty faworyzuje podmioty, ktre nie dziaay legalnie
na rynku zakadw bukmacherskich (firmy typu off-shore) kosztem
legalnie dziaajcych do tej pory podmiotw. Podmioty, ktre
dziaay na polskim rynku bez wymaganego zezwolenia nie bd
zatem objte w/w regulacj, gdy wczeniej z oczywistych wzgldw
nie cofnito im tego zezwolenia" gdy go nie posiaday.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Obecne brzmienie przepisw nie budzi
wtpliwoci.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Przepis ma na celu wyeliminowanie
sytuacji gdy podmioty, ktrym
cofnito koncesj lub zezwolenie z
powodu
racego
naruszenia
warunkw
w nich
okrelonych,
prowadziy
w
dalszym
cigu
26

Art.59 pkt 1

Totolotek SA

Art. 11 pkt 4

Totolotek SA

Wikszo zastrzee, zwizanych ze zmian dotyczc art. 34a ust


3, budzi projekt zmiany nr 10 w zakresie art. 11 (wprowadzenie pkt.
4). Stworzenie dodatkowej przesanki negatywnej na dzie skadania
wniosku, dotyczcej udziaowcw, akcjonariuszy, czonkw organw
oraz
rejestrowych
penomocnikw
(prokurentw)
jest
nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialnoci na podmioty
trzecie, znajdujce si w strukturze wacicielskiej podmiotu,
prowadzcego dziaalno hazardow. Cay czas poza zasigiem
regulacji pozostaj waciciele i czonkowie wadz tych podmiotw,
ktrych spki prowadz lub prowadziy dziaalno bez adnej
koncesji bd zezwolenia.

Art. 59 a

Totolotek SA

Przepis wprowadza zasad natychmiastowej wykonalnoci decyzji o


cofniciu koncesji lub zezwolenia, co pozostaje w sprzecznoci z
zasad wynikajc m.in. z art. 239e, stanowicego, e decyzja
ostateczna podlega wykonaniu, chyba, e wstrzymano jej
wykonalno. Przyjcie w projekcie zapisu, e od momentu
dorczenia nieostatecznej decyzji cofajcej zezwolenie, podmiot traci
prawo do wykonywania dziaalnoci w oparciu o zezwolenie, godzi
w podstawowe prawa i gwarancje procesowe jakie wynikaj z
konstytucyjnej zasady dwuinstancyjnoci postpowania, wyraonej
w art. 78 Konstytucji RP. Wyjanienia wymaga, czy zasada ta
odnosi si rwnie bdzie do decyzji zmieniajcych ostateczne

81.

82.

83.

Uzasadnienie ustawy posuguje si terminem racego naruszenia


warunkw koncesji", gdy tymczasem w treci nowego przepisu brak
odniesienia do stopnia naruszenia warunkw udzielonej koncesji lub
zezwolenia.
Projekt ustawy przyjmuje mao konkretn przesank racego
naruszenia warunkw koncesji, zezwolenia lub regulaminu a take
innych przepisw" nie tylko nie definiujc pojcia racego
naruszenia" ale rwnie nie precyzujc kiedy mamy do czynienia z
racym naruszeniem, a kiedy jedynie z niezgodnoci z przepisami
regulujcymi dziaalno objt koncesj lub zezwoleniem.

dziaalno dziki otrzymaniu kolejnej


koncesji lub zezwolenia.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Przepis nie budzi wtpliwoci,
regulacje w tym zakresie ju
funkcjonuj.
Zapis,
dotyczcy,
racego
naruszenia
warunkw
okrelonych w koncesji, zezwoleniu lub
regulaminie ()" jest zawarty w
obecnym przepisie art. 59 ustawy o
grach hazardowych.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Wprowadzenie przepisu ma na celu
wyeliminowanie
sytuacji
gdy
podmioty, ktrym cofnito koncesj
lub zezwolenie z powodu racego
naruszenia
warunkw
w nich
okrelonych, prowadziy w dalszym
cigu dziaalno dziki otrzymaniu
kolejnej koncesji lub zezwolenia.
Wprowadzona regulacja ma przeoy
si na zapewnienie realnego wpywu
sankcji na te podmioty.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
W ramach zmian o charakterze
doprecyzowujcym
zaproponowano
wprowadzenie
natychmiastowej
wykonalnoci decyzji o cofniciu
koncesji lub zezwolenia wydawanych
w zakresie gier hazardowych. Decyzja
cofajca uprawnienie nie moe by
wykonywana
w trybie
egzekucji
administracyjnej, w zwizku z czym
nie moe jej by nadany rygor
27

decyzje koncesyjne lub zezwalajce czy tak jak to jest obecnie


decyzja wzruszajca ostateczn decyzj koncesyjn (zezwalajc),
jest wykonalna dopiero po otrzymaniu przymiotu jej ostatecznoci a
zatem do czasu gdy nie jest ona ostateczna lub wykonalna moc
nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalnoci, podmiot
uprawniony moe prowadzi legaln dziaalno na jej podstawie.

Art. 31 ust. 2

Totolotek SA

Art. 29 ust. 11

Totolotek SA

Art. 40 ust. 1 i art.


60 ust. 4

Totolotek SA

Art. 68 ust. 1
pkt 4

Totolotek SA

84.

85.

86.

87.

Propozycja usunicia zapisu art. 31 ust. 2 ustawy, ktry nakada na


podmiot posiadajcy lub ubiegajcy si o zezwolenie na prowadzenie
zakadw wzajemnych obowizek uzyskania zgody krajowych
organizatorw takiego wspzawodnictwa na wykorzystanie jego
wynikw.
Przepis ten rodzi kontrowersje w zakresie prawa organizatora
wspzawodnictwa do pobierania opat za wyniki sportowego
wspzawodnictwa ktre nie stanowi wasnoci danego organizatora
i s oglnodostpne dla wszystkich.
Propozycja wykrelenia art. 29 ust. 11, z ktrego wynika, e
informowanie o sponsorowaniu musi nastpowa w zwizku ze
sponsorowaniem". Z uwagi na nieprecyzyjny zapis wskazanego
artykuu i jego sprzeczne (w stosunku do caego brzmienia art. 29)
sformuowanie, przepis ten wymaga przeredagowania w celu
usunicia wtpliwoci interpretacyjnych zwizanych z jego
stosowaniem.
Propozycja skrcenia przewidzianych w art. 40 ust. 1 oraz w art. 60
ust. 4 szeciomiesicznego terminu na rozpatrzenie wnioskw o
udzielenie (lub zmian) koncesji lub zezwolenia jak te terminu na
rozpatrzenie wniosku w sprawie zatwierdzenia regulaminu lub jego
zmiany - i ustalenie tego terminu, jako terminu 30- dniowego.
Propozycja dodania w art. 68 ustpu 1 pkt 4 i wprowadzenie opat za
zmian opat za zmian koncesji lub zezwolenia nie odpowiada
warunkom rynkowym, w ktrych podmioty maj bardzo ograniczony
wpyw na przykad na trwao swojej substancji lokalowej i miejsc
prowadzenia dziaalnoci, ktre w wikszoci przypadkw s w
posiadaniu
zalenym
i
kade
wypowiedzenie
stosunku

natychmiastowej wykonalnoci. Jest


to konsekwencj treci art. 239a
ustawy
Ordynacja
podatkowa.
Wskaza
naley,
e
przepisy
o postpowaniu egzekucyjnym w
administracji
maj
natomiast
zastosowanie w sytuacji, gdy podmiot
dziaa bez koncesji lub zezwolenia, w
tym gdy wynika to z ich utraty.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Uwaga wykracza poza zakres projektu
ustawy.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres projektu
ustawy.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres projektu
ustawy.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Wydanie
nowej
koncesji
lub
zezwolenia a take ich zmiana wie
si
z
powstaniem
kosztw
administracyjnych.
28

88.

Uwagi o
charakterze
oglnym

Adam Kraszewski

Art. 2

Bingo Centrum
Sp. z o.o.

Art. 15bb

Bingo Centrum
Sp. z o.o.

Art. 15 f
i art. 15 g

Centrum Cyfrowe

89.

90.

91.

zobowizaniowego, rodzi konieczno wystpowania z wnioskiem o


zmian tego elementu decyzji koncesyjnej lub zezwoleniowej, jak
jest adres miejsca prowadzenia dziaalnoci.
W projekcie ustawy brak jest regulacji dotyczcych organizacji gier Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
hazardowych online, a w szczeglnoci zakadw bukmacherskich Uwaga wykracza poza zakres zmian.
kwestie opodatkowania.
Postulat zaniechania zmiany w art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy z dnia
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych,
wprowadzajcego zryczatowane opodatkowanie wygranych w
kasynach gry. Zapis wpynie zmniejszenie opacalnoci gry w kasynie
i obnienie wpyww z tytuu podatkw od gier paconego przez
kasyna.
Postulat zmiany art. 1 pkt 15 projektu ustawy poprzez usunicie
zapisu wprowadzajcego do ustawy hazardowej art. 15bb. Zapis
uniemoliwi operacyjn dziaalno kasyn gry.
Postulat zaniechania wprowadzenia Rejestru Stron Niedozwolonych
co narusza gwarantowan przez Konstytucj RP wolno wyraania
pogldw i pozyskiwania informacji, a take prawo do
sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.
Wtpliwoci budzi rodzaj stron, ktre bd blokowane, a take brak
moliwoci zaskarenia decyzji o zablokowaniu strony. Dodatkowo,
kontrola sdowa przewidziana w projekcie bdzie miaa iluzoryczny
charakter- zagroenie naduy i arbitralnych decyzji.

Uwaga nieaktualna, przedmiotowy


przepis zosta usunity z projektu.

Uwaga nieaktualna, przedmiotowy


przepis zosta usunity z projektu.
Uwaga nieaktualna. Kierujc si
uwagami zgoszonymi przez RCL i
inne resorty proponuje si aby
przedsibiorca
telekomunikacyjny
wiadczcy
usugi
dostpu
do
Internetu blokowa dostp do stron
internetowych
wykorzystujcych
nazwy domen znajdujcych si w
Rejestrze Domen Sucych do
Oferowania
Gier
Hazardowych
Niezgodnie z Ustaw. Oznaczaoby
to, e w przypadku stwierdzenia, e
istnieje moliwo uczestniczenia w
grach hazardowych urzdzanych przez
podmiot nieposiadajcych zezwolenia,
po wpisaniu adresu internetowego
domeny tej strony nie dochodzioby do
przekierowania na stron oferujc
takie gry. W zwizku z tym,
e wpisowi do Rejestru podlegayby
29

Art. 2
92.

Finkorp Sp. z o.o.

same nazwy domen nie zachodzi


ryzyko zablokowania stron innych, ni
te oferujce nielegalnie gry hazardowe.
Poprawno
dokonywanych
w
Rejestrze wpisw zapewniona zostanie
poprzez
wprowadzenie
kontroli
sdowo-administracyjnej.
Podmiot urzdzajcy gry hazardowe na
stronie internetowej, ktrej nazwa
domeny jest wpisana do Rejestru lub
bdcy
przedsibiorc
telekomunikacyjnym, lub posiadajcy
tytu prawny do domeny wpisanej do
rejestru, lub podmiot bdcy dostawc
usug patniczych moe wnie
sprzeciw do ministra waciwego do
spraw publicznych od wpisu do
Rejestru, w terminie 2 miesicy od
dnia umieszczenia tej nazwy domeny
w Rejestrze.
O ile sam wpis stanowi czynno
materialno-prawn, to ju odpowied
organu na sprzeciw przybiera form
decyzji administracyjnej. W zwizku z
tym
suy
od
niej
skarga
do Wojewdzkiego
Sdu
Administracyjnego w Warszawie, do
ktrego kompetencji nalee bdzie
ostateczne rozstrzygnicie kwestii
wpisu do Rejestru.
Postulat zaniechania zmiany w art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy z dnia Uwaga nieaktualna, przedmiotowy
26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych, przepis zosta usunity z projektu.
wprowadzajcego zryczatowane opodatkowanie wygranych w
kasynach gry. Zapis wpynie zmniejszenie opacalnoci gry w kasynie
i obnienie wpyww z tytuu podatkw od gier paconego przez
kasyna.
30

Art. 15bb

Finkorp Sp. z o.o.

Postulat zmiany art. 1 pkt 15 projektu ustawy poprzez usunicie Uwaga nieaktualna, przedmiotowy
zapisu wprowadzajcego do ustawy hazardowej art. 15bb. Zapis przepis zosta usunity z projektu.
uniemoliwi operacyjn dziaalno kasyn gry.

Art. 2

Zjednoczone
Przedsibiorstwa
Rozrywkowe S.A.

Uwaga nieaktualna, przedmiotowy


przepis zosta usunity z projektu.

Art. 15bb

Zjednoczone
Przedsibiorstwa
Rozrywkowe S.A.

Postulat zaniechania zmiany w art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy z dnia


26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osb fizycznych,
wprowadzajcego zryczatowane opodatkowanie wygranych w
kasynach gry. Zapis wpynie zmniejszenie opacalnoci gry w kasynie
i obnienie wpyww z tytuu podatkw od gier paconego przez
kasyna.
Postulat zmiany art. 1 pkt 15 projektu ustawy poprzez usunicie
zapisu wprowadzajcego do ustawy hazardowej art. 15bb. Zapis
uniemoliwi operacyjn dziaalno kasyn gry i godzi w stabilno
ekonomiczn kasyn gry.

Art. 1 pkt 5 lit. a) i


b) oraz art. 5 ust.
1c)

Zjednoczone
Przedsibiorstwa
Rozrywkowe S.A.

Postulat uchylenia przepisw wprowadzajcych monopol pastwa w


zakresie prowadzenia salonw gier na automatach. Propozycja
zwikszenia liczby nadzorowanych przez uprawnione organy
orodkw gier prowadzonych przez zweryfikowane prywatne
podmioty.
Propozycja wyboru jako monopolisty do prowadzenia salonw gierfirmy Bingo Centrum Sp. z o.o. w Katowicach, w ktrej udziaowcem
jest Skarb Pastwa.

Fundacja ePastwo

Wprowadzenie
Rejestru
Stron
Niedozwolonych
stanowi
niebezpieczestwo dla wolnoci wymiany opinii w Internecie i
wolnoci w ogle. Dodatkowo, brak kontroli sdowej wprowadzania
stron do Rejestru kontrola Sdu Okrgowego w Warszawie
pozbawiona jest cech racjonalnoci.
Zastrzeenia co do naoenia na operatorw telekomunikacyjnych
obowizku blokowania stron internetowych, a w przypadku braku
podjcia stosownych czynnoci naoenie kary pieninej do 500 tys.
z.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Zmiana zostaa wprowadzona z uwagi
na konieczno objcia szczegln
kontrol
warunkw
i
sposobu
organizacji gier na automatach i
wynikajc z tego potrzeb ochrony
graczy. Przekazanie pieczy nad
rynkiem
automatw
do
gier
organizowanych poza kasynami gry
jednoosobowej spce Skarbu Pastwa
stanowi najskuteczniejszy rodek
realizacji tego celu.
Uwaga nieaktualna. Kierujc si
uwagami zgoszonymi przez RCL i
inne resorty proponuje si aby
przedsibiorca
telekomunikacyjny
wiadczcy
usugi
dostpu
do
Internetu blokowa dostp do stron
internetowych
wykorzystujcych
nazwy domen znajdujcych si w
Rejestrze Domen Sucych do

93.

94.

95.

96.

Art. 15 f

97.

Uwaga nieaktualna, przedmiotowy


przepis zosta usunity z projektu.

31

Oferowania
Gier
Hazardowych
Niezgodnie z Ustaw. Oznaczaoby
to, e w przypadku stwierdzenia, e
istnieje moliwo uczestniczenia w
grach hazardowych urzdzanych przez
podmiot nieposiadajcych zezwolenia,
po wpisaniu adresu internetowego
domeny tej strony nie dochodzioby do
przekierowania na stron oferujc
takie gry. W zwizku z tym,
e wpisowi do Rejestru podlegayby
same nazwy domen nie zachodzi
ryzyko zablokowania stron innych, ni
te oferujce nielegalnie gry hazardowe.
Poprawno
dokonywanych
w
Rejestrze wpisw zapewniona zostanie
poprzez
wprowadzenie
kontroli
sdowo-administracyjnej.
Podmiot
posiadajcy tytu prawny do strony
internetowej, ktrej domena wpisana
zostaa do Rejestru, bdzie mg
wnie sprzeciw od dokonania wpisu.
O ile sam wpis stanowi czynno
materialno-prawn, to ju odpowied
organu na sprzeciw przybiera form
decyzji administracyjnej. W zwizku z
tym
suy
od
niej
skarga
do Wojewdzkiego
Sdu
Administracyjnego w Warszawie, do
ktrego kompetencji nalee bdzie
ostateczne rozstrzygnicie kwestii
wpisu do Rejestru.
W projekcie zaproponowano kar
pienin
za
niewykonanie
obowizkw do 250 tys. z i
wprowadzono okres przejciowy.
32

98.

Uwagi o
charakterze
oglnym

Polski Klub Biznesu

Uwagi o
charakterze
oglnym

Polski Klub Biznesu

Uwagi o
charakterze
oglnym

Polski Klub Biznesu

Uwagi o
charakterze
oglnym

Lewiatan

99.

100.

101.

Postulat objcia monopolem pastwa dziaalnoci polegajcej na


prowadzeniu gier losowych, gier w karty i gier na automatach w
kasynach gry, co przeoy si na wzrost dochodu budetu pastwa
oraz lepsz ochron graczy.
Postulat zmiany zasad opodatkowania zakadw bukmacherskich w
celu zapewnienia skutecznej ochrony grajcych przed ofertami
nielegalnych zakadw w Internecie. Zbyt wysoki podatek skutkuje
rozwojem szarej strefy. Blokowanie stron oraz patnoci nie jest
wystarczajcym rozwizaniem tego problemu.
Propozycja zmiany podstawy opodatkowania zakadw z sumy
wpaconych stawek na kwot stanowic rnic midzy wpaconymi
stawkami a wpaconymi wygranymi i jednoczesna zmiana stawki
podatku od gier z obecnych 12% na 20% .
Postulat wprowadzenia mechanizmu zachcajcego do legalizacji
zakadw w Polsce - dopuszczenie korzystania z pewnych form
reklamy zakadw zwizanej ze sportem, a take model, wzorem
Hiszpanii i Rumunii, wstecznego opodatkowania nielegalnej
dziaalnoci (do 5 lat) na podstawie audytu, pod rygorem
nieudzielenia zezwolenia i zablokowania dziaalnoci w przyszoci.
Wprowadzenie Rejestru Stron Niedozwolonych budzi wiele
wtpliwoci. Wpis powinien nastpi w trybie decyzji
administracyjnej, od ktrej podmiot powinien mc odwoa si do
sdu.
Uycie doprecyzowania, i wpisowi podlegaj adresy zawierajce
treci umoliwiajce urzdzanie gier hazardowych bez zezwolenia
udzielonego zgodnie z przepisami ustawy lub uczestniczenie w tych
grach, jest bardzo szerokie.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres projektu
ustawy.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Odstpiono od dokonania zmian w
zakresie podatkw zwizanych z grami
hazardowymi.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Uwaga wykracza poza zakres projektu
ustawy.

Uwaga nieaktualna.
Kierujc si uwagami zgoszonymi
przez RCL i inne resorty proponuje si
aby przedsibiorca telekomunikacyjny
wiadczcy
usugi
dostpu
do
Internetu blokowa dostp do stron
internetowych
wykorzystujcych
nazwy domen znajdujcych si w
Rejestrze Domen Sucych do
Oferowania
Gier
Hazardowych
Niezgodnie z Ustaw. Oznaczaoby
to, e w przypadku stwierdzenia, e
istnieje moliwo uczestniczenia w
grach hazardowych urzdzanych przez
podmiot nieposiadajcy zezwolenia, po
wpisaniu
adresu
internetowego
domeny tej strony nie dochodzioby do
33

102.

Uwagi o
charakterze
oglnym

Lewiatan

przekierowania na stron oferujc


takie gry. W zwizku z tym,
e wpisowi do Rejestru podlegayby
same nazwy domen nie zachodzi
ryzyko zablokowania stron innych, ni
te oferujce nielegalnie gry hazardowe.
Poprawno
dokonywanych
w
Rejestrze wpisw zapewniona zostanie
poprzez
wprowadzenie
kontroli
sdowo-administracyjnej.
Podmiot urzdzajcy gry hazardowe na
stronie internetowej, ktrej nazwa
domeny jest wpisana do Rejestru lub
bdcy
przedsibiorc
telekomunikacyjnym, lub posiadajcy
tytu prawny do domeny wpisanej do
rejestru, lub podmiot bdcy dostawc
usug patniczych moe wnie
sprzeciw do ministra waciwego do
spraw publicznych od wpisu do
Rejestru, w terminie 2 miesicy od
dnia umieszczenia tej nazwy domeny
w Rejestrze.
O ile sam wpis stanowi czynno
materialno-prawn, to ju odpowied
organu na sprzeciw przybiera form
decyzji administracyjnej. W zwizku z
tym
suy
od
niej
skarga
do Wojewdzkiego
Sdu
Administracyjnego w Warszawie, do
ktrego kompetencji nalee bdzie
ostateczne rozstrzygnicie kwestii
wpisu do Rejestru.
Wprowadzone definicje gier na automatach i urzdzenia losujcego s Uwaga nieaktualna. Projektowany
zbyt oglne, przez co obejmuj kady rodzaj gry losowej oraz kady przepis zosta zmieniony.
rodzaj sprztu wykorzystywany w ramach gry do przeprowadzania
34

Uwagi o
charakterze
oglnym
Uwagi o
charakterze
oglnym

Lewiatan

Art. 89 ust. 1
pkt 9

Lewiatan

105.

Art. 89 ust. 1
pkt 3

Lewiatan

106.

Art. 89 ust. 2 pkt. 8


w zw. z art. 89 ust.
1 pkt 8.

Lewiatan

art. 15 f ust. 3

Lewiatan

103.

Lewiatan

104.

107.

108.

procedury losowania
Definicja gier urzdzanych przez sie Internet jest dotknita
bdami legislacyjnymi. Jest definicj zbyt szerok i nie precyzuje
pojcia sie Internet.
Definicja urzdzenia do gier nie rozwizuje istniejcych problemw z
dokonywaniem kwalifikacji sprztu wykorzystywanego w ramach
urzdzanych gier, na rnych etapach. Definicja w obecnej formie jest
zbyt szeroka obejmujc wszelkie urzdzenia, z wykorzystaniem,
ktrych moliwe jest prowadzenie gry, obsugiwane przez
urzdzajcego oraz urzdzenia, ktrych dziaanie wpywa na
prowadzenie gier.
Wtpliwoci budzi naoenie odpowiedzialnoci na podmioty
posiadajce tytu prawny do strony za zamieszczenie reklamy
podmiotu wpisanego do Rejestru.
Definicja podmiotu reklamujcego lub promujcego gry hazardowe
jest nieprecyzyjna, w szczeglnoci brak jest jednoznacznego
zawenia regulacji do podmiotu zlecajcego publikacj reklamy.
Projektowana nowelizacja w praktyce rozszerza zakres, ju dzi
bardzo dotkliwych, sankcji pieninych przewidzianych dla
operatorw telekomunikacyjnych. Wysoko ta jest wysza ni wobec
podmiotw, ktre s gwnymi adresatami tej ustawy i nie stosuj
przepisw ww. ustawy. Ta drastyczna wysoko kary w poczeniu z
brakiem skutecznej moliwoci realizacji tego obowizku wprowadza
ewidentn nierwno podmiotw regulowanych.

Przepis nakada na przedsibiorc telekomunikacyjnego obowizek


nieodpatnego utrudniania dostpu do niedozwolonych stron i usug
przez blokowanie dostpu do adresw elektronicznych wpisanych do
Rejestru.
Brak zgodnoci takiego rozwizania z motywem 13 preambuy i art.
3 ust. 1 i ust. 3 rozporzdzenia w sprawie otwartego Internetu.

Uwaga nieaktualna. Projektowany


przepis zosta usunity.
Uwaga nieaktualna. Projektowany
przepis zosta usunity.

Uwaga nieaktualna. Przepis zosta


usunity po uwzgldnieniu uwag RCL.
Uwaga nieaktualna. Projektowany
przepis zosta usunity.
Uwaga czciowo nieaktualna. Przepis
zosta usunity po czciowym
uwzgldnieniu uwag Ministerstwa
Cyfryzacji.
W projekcie zaproponowano kar
pienin
za
niewykonanie
obowizkw do 250 tys. z i
wprowadzono okres przejciowy.
Jednoczenie dookrelono obowizki
operatorw telekomunikacyjnych- art.
15f ust. 5.
Uwaga nieaktualna. Kierujc si
uwagami zgoszonymi przez RCL i
inne resorty proponuje si aby
przedsibiorca
telekomunikacyjny
wiadczcy
usugi
dostpu
do
Internetu blokowa dostp do stron
internetowych
wykorzystujcych
nazwy domen znajdujcych si w
35

109.

Uwagi o
charakterze
oglnym

Lewiatan

Naley dopuci moliwo wykorzystywania rnych kanaw


patnoci w odniesieniu do gier hazardowych w Internecie.
Szczeglnie rodki otrzymywane przez organizatora gry powinny
trafia na rachunek patniczy prowadzony przez jakikolwiek podmiot

Rejestrze Domen Sucych do


Oferowania
Gier
Hazardowych
Niezgodnie z Ustaw. Oznaczaoby
to, e w przypadku stwierdzenia, e
istnieje moliwo uczestniczenia w
grach hazardowych urzdzanych przez
podmiot nieposiadajcy zezwolenia, po
wpisaniu
adresu
internetowego
domeny tej strony nie dochodzioby do
przekierowania na stron oferujc
takie gry. W zwizku z tym,
e wpisowi do Rejestru podlegayby
same nazwy domen nie zachodzi
ryzyko zablokowania stron innych, ni
te oferujce nielegalnie gry hazardowe.
Poprawno
dokonywanych
w
Rejestrze wpisw zapewniona zostanie
poprzez
wprowadzenie
kontroli
sdowo-administracyjnej.
Podmiot urzdzajcy gry hazardowe na
stronie internetowej, ktrej nazwa
domeny jest wpisana do Rejestru lub
bdcy
przedsibiorc
telekomunikacyjnym, lub posiadajcy
tytu prawny do domeny wpisanej do
rejestru, lub podmiot bdcy dostawc
usug patniczych moe wnie
sprzeciw do ministra waciwego do
spraw publicznych od wpisu do
Rejestru, w terminie 2 miesicy od
dnia umieszczenia tej nazwy domeny
w Rejestrze.
Uwaga jest czciowo nieaktualna.
Przepis zosta zmodyfikowany i
doprecyzowany odnonie dostawcw
usug patniczych.
36

Art. 68

Lewiatan

Art. 60 ust. 1

Lewiatan

Art. 2 ust. 6

Lewiatan

Art. 24 i 24b

Lewiatan

Art. 24b ust. 1 w


zw. z ust. 3

Lewiatan

110.

111.

112.

113.

114.

uprawniony na gruncie przepisw o usugach patniczych (w tym


bank krajowy), a nie tylko do instytucji patniczej.
Propozycja wprowadzenia opaty za zmian zezwolenia jest zbyt Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
szerok regulacj. Zmiana moe polega np. wycznie na usuniciu Wydanie
nowej
koncesji
lub
omyki.
zezwolenia a take ich zmiana wie
si
z
powstaniem
kosztw
administracyjnych.
Zastosowanie w tym przepisie spjnika oraz powoduje, e do Uwaga nieaktualna. Projektowany
kadej gry hazardowej naley doczy projekt regulaminu przepis zosta zmieniony.
odpowiedzialnej gry, a nie tylko do takiej ktra urzdzana jest w sieci
Internet.
Przy zmianie brzmienia przepisu, koniecznym wydaje si Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
wprowadzenie dodatkowego elementu decyzji, jakim jest ustalenie
procedury uzyskiwania zezwolenia na urzdzenie gry losowej, ktra
nie zawiera cech gry losowej wymienionej w ust. 1 albo posiada
cech wicej ni jednej gry losowej wymienionej w ust. 1. Aktualnie
Ministerstwo Finansw stoi na stanowisku, e w wypadku, gdy gra
losowa nie spenia cech gier wymienionych w ust 1, urzdzenie takiej
gry jest zabronione. Takie podejcie Ministerstwa Finansw
powoduje, e nie moe by prowadzonych wiele projektw
potencjalnie atrakcyjnych dla uczestnikw.
Brak jest jednoznacznego wskazania charakteru szkole ze Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
znajomoci przepisw ustawy o grach hazardowych i zakresu Szkolenia maj charakter obligatoryjny
przepisw dotyczcych gier hazardowych, ktrych znajomoci ma i dotycz przepisw w zakresie
si wykaza osoba szkolona.
niezbdnym
do
dokonywania
czynnoci
zwizanych
z
nadzorowaniem i prowadzeniem gier.
Powstaje wtpliwo, czy osoba nadzorujca ma by pracownikiem Podczas
projektowania
ustawy
etatowym w podmiocie urzdzajcym gr hazardow. Ustanowienie zamiarem ustawodawcy nie byo
takiego obostrzenia wydaje si by niezasadne poniewa wprowadza okrelanie
zasad
i
warunkw
podlego w stosunku do osoby fizycznej bdcej wacicielem dokonywania
zatrudnienia
przez
firmy bd czonkiem zarzdu firmy urzdzajcej gr. Brak podmiot urzdzajcy gry hazardowe.
zalenoci subowej stanowi nie tylko wiksz gwarancj
prawidowego nadzoru nad organizowan gr, ale i moliwo
zawarcia umowy z podmiotem wyspecjalizowanym i dowiadczonym
w tej dziedzinie.
37

Art. 34b ust. 1

Lewiatan

115.
Uwagi o
charakterze
oglnym

116.

Fortuna online
zakady
bukmacherskie Sp.
z o.o.

Przepis ten nie precyzuje na jakim etapie postpowania ma by


uzyskana okrelona nim opinia poniewa art. 39 i 39a nie wymagaj
doczenia takich opinii do wniosku.
Zawarte w projekcie blokowanie stron internetowych oraz patnoci
moe by skuteczne wycznie w charakterze rodka pomocniczego,
ktry bez zmiany innych regulacji, szczeglnie zmiany zasad
opodatkowania podatkiem od gier oraz legalizacji internetowych gier
kasynowych nie przyczyni si do ograniczenia szarej strefy.

Uwaga nieaktualna. Projektowany


przepis zosta usunity.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Projekt nie przewiduje zmian w
zakresie opodatkowania dziaalnoci w
obszarze
gier
hazardowych.
Dodatkowo, blokowanie dostpu do
stron
nielegalnych
operatorw
hazardowych
zaproponowane
w
projekcie ustawy zwikszy udzia w
rynku operatorw legalnych, skutkujc
wzrostem
poziomu
ochrony
konsumentw, wpyww legalnych
operatorw,
a take wpyww podatkowych.
Wprowadzenie
moliwoci
blokowania dostpu do nielegalnych
domen spowoduje rwnie, e gracze
nie bd mieli wtpliwoci co do tego,
czy korzystaj z usug legalnego
operatora
gier
hazardowych.
Projektodawca
ma
nadziej
na upowszechnienie
spoecznej
wiadomoci w tym zakresie.
Projekt ustawy przewiduje rwnie
wprowadzenie zakazu oferowania i
udostpniania przez dostawcw usug
patniczych swoich usug na stronach
wymienionych w wyej opisywanym
Rejestrze. Zakaz dotyczy wsppracy
dostawcw usug patniczych z
nielegalnymi podmiotami poprzez
nieumieszczanie na stronach tych
podmiotw odnonikw do usug
patniczych
oferowanych
przez
38

117.

Uwagi o
charakterze
oglnym

Art. 36 pkt 21
118.

119.

120.

Fortuna online
zakady
bukmacherskie Sp.
z o.o.
Zwizek Bankw
Polskich

Uwagi o
charakterze
oglnym

Pracodawcy RP

Uwagi o
charakterze
oglnym

LV BET Zakady
Bukmacherskie Sp. z
o.o.

Postulat zmiany zasad opodatkowania zakadw bukmacherskich w


celu zapewnienia skutecznej ochrony grajcych przed ofertami
nielegalnych zakadw w Internecie. Propozycja przyjcia podstawy
opodatkowania zakadw jako przychd bukmachera ze stawek
pomniejszony o wszystkie wpacone wygrane (np. na poziomie 20%).
Negatywna ocena wprowadzenia zapisu dotyczcego wystawienia
opinii przez bank o sytuacji ekonomiczno-finansowej spki i braku
wiedzy o nieprawidowociach zwizanych z dziaalnoci spki.
Postulat wprowadzenia zmian w zakresie podstawy opodatkowania i
stawek podatkowych dla zakadw wzajemnych oraz legalizacja i
opodatkowanie gier hazardowych organizowanych za porednictwem
Internetu: odejcie od podatku obrotowego na rzecz podatku od
przychodw z gier brutto (GGR).
Postulat zmiany zasad opodatkowania zakadw bukmacherskich w
celu zapewnienia skutecznej ochrony grajcych przed ofertami
nielegalnych zakadw w Internecie. Zbyt wysoki podatek tzn. 12%
od przychodw uzyskanych przez organizatorw zakadw
bukmacherskich skutkuje rozwojem szarej strefy. Blokowanie stron
oraz patnoci nie jest wystarczajcym rozwizaniem tego problemu.
Postulat wprowadzenia, wzorem Danii, opodatkowania dochodw z
zakadw bukmacherskich w wysokoci 20% podatku od gier od
dochodu z tytuu przyjmowania zakadw bukmacherskich.

dostawcw. Wraz z dostosowaniem si


dostawcw
usug
patniczych
do postanowie nowelizacji ze stron
internetowych
oferujcych
gry
hazardowe
bez
wymaganego
zezwolenia
znikn
odnoniki
umoliwiajce dokonanie szybkiej
wpaty przy udziale dostawcy usug
patniczych. Zmiana ta prowadzi
ma do utrudnienia funkcjonowania na
rynku
krajowym
podmiotw
nieposiadajcych
wymaganego
zezwolenia.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Odstpiono od dokonania zmian w
zakresie podatkw zwizanych z grami
hazardowymi.
Uwaga nieaktualna, przedmiotowy
przepis zosta usunity z projektu.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Odstpiono od dokonania zmian w
zakresie podatkw zwizanych z grami
hazardowymi.
Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
Odstpiono od dokonania zmian w
zakresie podatkw zwizanych z grami
hazardowymi.

39

Art. 15 f

121.

LV BET Zakady
Bukmacherskie Sp. z
o.o.

Uwaga odnonie wprowadzenia Rejestru Stron Niedozwolonych co


stanowi zagroenie dla wolnoci sowa.
Wtpliwoci budzi rodzaj stron, ktre bd blokowane. Dodatkowo,
kontrola sdowa przewidziana w projekcie bdzie miaa charakter
nastpczo-sprawozdawczy, a wic w praktyce brak bdzie realnej
kontroli.

Uwaga nieaktualna. Kierujc si


uwagami zgoszonymi przez RCL i
inne resorty proponuje si aby
przedsibiorca
telekomunikacyjny
wiadczcy
usugi
dostpu
do
Internetu blokowa dostp do stron
internetowych
wykorzystujcych
nazwy domen znajdujcych si w
Rejestrze Domen Sucych do
Oferowania
Gier
Hazardowych
Niezgodnie z Ustaw. Oznaczaoby
to, e w przypadku stwierdzenia, e
istnieje moliwo uczestniczenia w
grach hazardowych urzdzanych przez
podmiot nieposiadajcych zezwolenia,
po wpisaniu adresu internetowego
domeny tej strony nie dochodzioby do
przekierowania na stron oferujc
takie gry. W zwizku z tym,
e wpisowi do Rejestru podlegayby
same nazwy domen nie zachodzi
ryzyko zablokowania stron innych, ni
te oferujce nielegalnie gry hazardowe.
Poprawno
dokonywanych
w
Rejestrze wpisw zapewniona zostanie
poprzez
wprowadzenie
kontroli
sdowo-administracyjnej.
Podmiot urzdzajcy gry hazardowe na
stronie internetowej, ktrej nazwa
domeny jest wpisana do Rejestru lub
bdcy
przedsibiorc
telekomunikacyjnym, lub posiadajcy
tytu prawny do domeny wpisanej do
rejestru, lub podmiot bdcy dostawc
usug patniczych moe wnie
sprzeciw do ministra waciwego do
40

122.

Art.89 ust. 4 pkt 4


w zw. z art. 15f

LV BET Zakady
Bukmacherskie Sp. z
o.o.

Art. 89 ust. 1

LV BET Zakady
Bukmacherskie Sp. z
o.o.
LV BET Zakady
Bukmacherskie Sp. z
o.o.

123.
Uwagi o
charakterze
oglnym

124.

125.

Uwagi o
charakterze

LV BET Zakady

Zastrzeenia co do naoenia na operatorw telekomunikacyjnych


obowizku blokowania stron internetowych, a w przypadku braku
podjcia stosownych czynnoci naoenie kary pieninej do 500 tys.
z.
Wtpliwoci budzi naoenie odpowiedzialnoci na podmioty
posiadajce tytu prawny do strony za zamieszczenie reklamy
podmiotu wpisanego do Rejestru.

spraw publicznych od wpisu do


Rejestru, w terminie 2 miesicy od
dnia umieszczenia tej nazwy domeny
w Rejestrze.
O ile sam wpis stanowi czynno
materialno-prawn, to ju odpowied
organu na sprzeciw przybiera form
decyzji administracyjnej. W zwizku z
tym
suy
od
niej
skarga
do Wojewdzkiego
Sdu
Administracyjnego w Warszawie, do
ktrego kompetencji nalee bdzie
ostateczne rozstrzygnicie kwestii
wpisu do Rejestru.
Uwaga jest nieaktualna. W projekcie
zaproponowano kar pienin za
niewykonanie obowizkw do 250 tys.
z i wprowadzono okres przejciowy.
Uwaga jest nieaktualna. Przepis zosta
usunity po uwzgldnieniu uwag RCL.

Propozycja wprowadzenia monopolu pastwowego na urzdzanie gier


przez sie Internet i opodatkowanie tych gier stawk w wysokoci
15% od zysku z urzdzania tych gier (progresywna skala podatku).
Dodatkowo, wprowadzenie obowizku wpaty zabezpiecze na rzecz
skarbu pastwa w wysokoci 2 mln z od kadej strony internetowej
uywanej do urzdzania takich gier.

Uwaga czciowo nieaktualna.


Projekt
przewiduje
powierzenie
urzdzania gier hazardowych w sieci
Internet, w tym rwnie pokera, z
wyjtkiem zakadw wzajemnych i
loterii promocyjnej, jednoosobowej
spce Skarbu Pastwa, co zapewni
ma odpowiednio wysoki poziom
ochrony graczy biorcych udzia
w tych grach.
Projekt nie przewiduje zmian w
zakresie opodatkowania dziaalnoci w
obszarze gier hazardowych.
Postulat w zakresie dziaalnoci bukmacherskiej odstpienia od Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
wymogu poosiadania zgody polskich organizatorw zawodw i Uwaga wykracza poza zakres zmian.
41

oglnym
Uwagi o
charakterze
oglnym

126.

Art. 89 ust. 4
127.
Uwagi o
charakterze
oglnym

128.

Uwagi o
charakterze
oglnym

129.

2.

Bukmacherskie Sp. z
o.o.
LV BET Zakady
Bukmacherskie Sp. z
o.o.
LV BET Zakady
Bukmacherskie Sp. z
o.o.
LV BET Zakady
Bukmacherskie Sp. z
o.o.
LV BET Zakady
Bukmacherskie Sp. z
o.o.

konkursw sportowych na korzystanie z wynikw tyche zdarze.


Propozycja ustanowienia dopat do sportu w wysokoci 5% od Uwaga nie zostaa uwzgldniona.
zyskw z zakadw bukmacherskich, ktre byyby przeznaczane przez Uwaga wykracza poza zakres zmian.
bukmacherw na wsparcie wybranej przez nich organizacji sportowej
bd klubu sportowego.
Zastrzeenia co do wprowadzenia odpowiedzialnoci osb trzecich.
Uwaga jest nieaktualna. W zwizku z
uwagami RCL przepis zosta usunity
z projektu.
Postulat doprecyzowania przepisw dotyczcych zgosze i rejestracji Doprecyzowanie w tym zakresie
automatw do gier. Ustawa nie okrela definicji automatu do gier.
znajdzie si w aktach wykonawczych.
Propozycja wprowadzenia instytucji gier na automatach urzdzanych
w salonach gier, nieobjtych monopolem pastwowym, jako
bezpiecznych z punktu widzenia ochrony dzieci i modziey przed
hazardem oraz przynoszcych Skarbowi Pastwa wysokie dochody
budetowe.

Uwaga nie zostaa uwzgldniona.


Projekt ustawy przewiduje przekazanie
pieczy nad rynkiem automatw do gier
organizowanych poza kasynami gry
jednoosobowej
spce
Skarbu
Pastwa,
jako
najskuteczniejszy
rodek realizacji tego celu. Zmiana
zostaa wprowadzona z uwagi na
konieczno
objcia
szczegln
kontrol
warunkw
i
sposobu
organizacji gier na automatach i
wynikajc z tego potrzeb ochrony
graczy.

Przedstawienie wynikw zasignicia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z waciwymi organami
i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.
Projekt nie wymaga zasignicia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z waciwymi organami i instytucjami Unii
Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym.

3. Wskazanie podmiotw, ktre zgosiy zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisw o dziaalnoci lobbingowej w
procesie stanowienia prawa.
42

1. Krzysztof Budnik (01.06.2016 r.)


2. Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy (01.06.2016 r.)
3. Krzysztof Mitoraj (01.06.2016 r.)
4. Forta Sp. z o.o. (02.06.2016 r.)
5. Forgame Sp. z o.o. (03.06.2016 r.)
6. Fortuna Sp. z o.o. (03.06. 2016 r.)
7. Stowarzyszenie Menederw Firm Dziaajcych w Zakresie Rozrywki, Komunikacji i Kultury (09.06.2016 r.)
8. Stowarzyszenie na Rzecz Likwidacji Szarej Strefy Zakadw Wzajemnych w Polsce Graj Legalnie (16.06.2016 r.)
9. Liberia Sp. z o.o. (17.06.2016 r.)
10. Izba Gospodarcza Producentw i Operatorw Urzdze Rozrywkowych (20.06.2016 r.)
11. Casino Sp. z o.o. (24.06.2016 r.)
12. Zjednoczone Przedsibiorstwa Rozrywkowe SA (30.06.2016 r.)
13. Oglnopolski Zwizek Pracodawcw Brany Rozrywkowej (30.06.2016 r.)
14. Bingo Centrum Sp. z o.o. (30.06. 2016 r.)
15. European Gaming and Betting Association (EGBA) (01.07.2016 r.)
16. The Remote Gambling Association Limited (RGA) (01.07.2016 r.)
17. Stowarzyszenie Poker to nie hazard (01.07.2016 r.)
18. Finkorp Sp. z o.o. (05.07.2016 r.)
19. Totolotek SA (05.07.2016 r.)
20. Stowarzyszenie Wolny Poker (05.07.2016 r.)
21. Polski Klub Biznesu Stowarzyszenie (11.07.2016 r.)
22. Fundacja Panoptykon (11.07.2016 r.)
23. Casinos Poland Sp. z o.o. (12.07.2016 r.)
24. Fortuna online zakady bukmacherskie Sp. z o.o. (13.07.2016 r.)

43

1. Wskazanie podmiotw, ktre zgosiy zainteresowanie pracami nad projektem


w trybie przepisw o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Krzysztof Budnik (01.06.2016 r.)


Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy (01.06.2016 r.)
Krzysztof Mitoraj (01.06.2016 r.)
Forta Sp. z o.o. (02.06.2016 r.)
Forgame Sp. z o.o. (03.06.2016 r.)
Fortuna Sp. z o.o. (03.06. 2016 r.)
Stowarzyszenie Menederw Firm Dziaajcych w Zakresie Rozrywki, Komunikacji i
Kultury (09.06.2016 r.)
8. Stowarzyszenie na Rzecz Likwidacji Szarej Strefy Zakadw Wzajemnych w Polsce
Graj Legalnie (16.06.2016 r.)
9. Liberia Sp. z o.o. (17.06.2016 r.)
10. Izba Gospodarcza Producentw i Operatorw Urzdze Rozrywkowych (20.06.2016
r.)
11. Casino Sp. z o.o. (24.06.2016 r.)
12. Zjednoczone Przedsibiorstwa Rozrywkowe SA (30.06.2016 r.)
13. Oglnopolski Zwizek Pracodawcw Brany Rozrywkowej (30.06.2016 r.)
14. Bingo Centrum Sp. z o.o. (30.06. 2016 r.)
15. European Gaming and Betting Association (EGBA) (01.07.2016 r.)
16. The Remote Gambling Association Limited (RGA) (01.07.2016 r.)
17. Stowarzyszenie Poker to nie hazard (01.07.2016 r.)
18. Finkorp Sp. z o.o. (05.07.2016 r.)
19. Totolotek SA (05.07.2016 r.)
20. Stowarzyszenie Wolny Poker (05.07.2016 r.)
21. Polski Klub Biznesu Stowarzyszenie (11.07.2016 r.)
22. Fundacja Panoptykon (11.07.2016 r.)
23. Casinos Poland Sp. z o.o. (12.07.2016 r.)
24. Fortuna online zakady bukmacherskie Sp. z o.o. (13.07.2016 r.)
25. Stowarzyszenie Ekspertw i Doradcw Rynku Gier Hazardowych (15.07.2016)
26. Stowarzyszenie Menederw firm dziaajcych w zakresie rozrywki, komunikacji i
kultury (18.07.2016)
27. LV BET Zakady Bukmacherskie Sp. z o.o. (25.07.2016 r.)

Warszawa,

,Z).

lipca 2016 r.

KPRM

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
AAA1221'15

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE.920.693.2016 / 16/dl

dot.: RM-10-80-16 z 22.07.2016 r.


Pani
Jolanta Rusiniak
Sekretarz Rady Ministrw

Opinia
o zgodnoci z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o grach
hazardowych oraz niektrych innych ustaw, wyraona przez ministra waciwego do spraw
czonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowna Pani Minister,

w zwizku z przedoonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazi ponisz opini.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.


Niezalenie od powyszej konkluzji sygnalizuj, e projektowane wyczenie z zakazu reklamy

zakadw bukmacherskich wymaga uzasadnienia pod ktem jego spjnoci z celami polityki
pastwa w dziedzinie gier hazardowych, w szczeglnoci w wietle utrzymania zakazu reklamy
pozostaych

gier hazardowych.

Do wiadomoci:
Pan Pawe Szaamacha
Minister Finansw

ROZPORZDZENIE
MINISTRA FINANSW1), 2)
z dnia

w sprawie wzoru wniosku o rozstrzygniecie charakteru gier

Na podstawie art. 2 ust. 7b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 471 i ...) zarzdza si, co nastpuje:
1. Okrela si wzr wniosku o wydanie decyzji, o ktrej mowa w art. 2 ust. 7 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
2. Wzr wniosku stanowi zacznik do rozporzdzenia.
3.

Do

postpowa

prowadzonych

przez

Ministra

Finansw

wszcztych

i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie rozporzdzenia, stosuje si przepisy


dotychczasowe.
4. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2017 r.

MINISTER FINANSW

_________________________________
1)

2)

Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia
Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Finansw (Dz. U.
poz. 1900).
Niniejsze rozporzdzenie zostao notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu pod numerem, zgodnie z 4
rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. poz. 2039 0raz z 2004 r. poz. 517), ktre wdraa dyrektyw Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur udzielania informacji w
dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug spoeczestwa informatycznego (Dz. Urz. UE L 241 z
17.09.2015, str. 1).

-2Zacznik
do rozporzdzenia
Ministra Finansw
z dnia ... (poz. )
Wzr
(miejscowo)......................., data ..........................

Adresat:

Wnioskodawca:

....................

.......................

....................

.......................

Wniosek o wydanie decyzji na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia


19 listopada 2009 r. roku o grach hazardowych
Wnosz o wydanie decyzji w trybie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r . o
grach hazardowych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 471 i ...) rozstrzygajcej, czy
przedsiwzicie organizowane na zasadach okrelonych w niniejszym wniosku jest gr
losow, zakadem wzajemnym, gr w karty lub gr na automatach w rozumieniu
przepisw ustawy o grach hazardowych lub w przypadkach urzdzania go w sieci
Internet jego zasady odpowiadaj zasadom gier losowych lub gier na automatach.

I. Stan faktyczny
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
II. Mechanizm przedsiwzicia
Zasady urzdzania przedsiwzicia

-3.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Sposb wyaniania zwycizcw


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Przewidywane nagrody
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III. Ocena wnioskodawcy

-4.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

.............................................
(podpis osoby upowanionej)

Zaczniki:
1.
2.
3.

Potwierdzenie dokonania opaty, o ktrej mowa w art. 69 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych,
....................................,
.....................................

-5UZASADNIENIE
Projektowane rozporzdzenie stanowi wykonanie upowanienia ustawowego zawartego
w art. 2 ust. 7b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Projektowane rozporzdzenie okrela wzr wniosku, jaki bdzie musia zoy podmiot
starajcy si o wydanie rozstrzygnicia dotyczcego gry lub zakadu. We wniosku naley
przedstawi stan faktyczny, opisa mechanizm przedsiwzicia, w tym zasady jego
urzdzania, sposb wyaniania zwycizcw i przewidywane nagrody oraz przedstawi wasne
stanowisko w sprawie.
Rozwizania zawarte w projekcie nie s sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Materia regulowana przez projekt nie jest objta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii
pastw czonkowskich UE i nie podlega harmonizacji).
Projekt rozporzdzenia zostanie notyfikowany zgodnie z dyrektyw (UE) 2015/1535
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur udzielania
informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug spoeczestwa
informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1) oraz zgodnie z zasadami
przewidzianymi w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U.
poz. 2039, z pn. zm.).
Projekt rozporzdzenia nie wymaga przedstawienia waciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach okrelonych w obowizujcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pn. zm.) oraz 4 i 52 uchway nr 190
Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrw (M.P.
poz. 979, z pn. zm.) projekt rozporzdzenia podlega udostpnieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rzdowego Centrum Legislacji, w serwisie Rzdowy
Proces Legislacyjny. W przypadku zgoszenia zainteresowania pracami nad tym projektem
w trybie przewidzianym w ustawie o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
dokonane zgoszenie udostpniane jest w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument
dotyczcy prac nad tym projektem.
08/15rch

Projekt

ROZPORZDZENIE
MINISTRA FINANSW1)
z dnia
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy salonw gier na automatach,
w szczeglnoci ich minimaln odlego od placwek edukacyjnych, miejsc kultu
religijnego oraz innego orodka gier
Na podstawie art. 15 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 471 i ) zarzdza si, co nastpuje:
1. Salon gier na automatach nie moe by usytuowany na terenie:
1) placwki owiatowej, ktrej definicja wynika z ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668);
2) miejsca kultu religijnego, tzn. miejsca w ktrym stale i systematycznie zbieraj si
wierni danej religii (wyznania) dla wzicia udziau w naboestwach i innych
zorganizowanych formach sprawowania kultu religijnego.
2. Ustala si minimaln odlego od placwek edukacyjnych, miejsc kultu
religijnego oraz innego orodka gier, gdzie:
1) salon gier na automatach moe by usytuowany w odlegoci nie mniejszej ni 100 m
od obiektw wymienionych w 1 oraz innego orodka gier;
2) odlego, o ktrej mowa w pkt 1, mierzona jest najkrtszym pieszym szlakiem
komunikacyjnym, mierzonym od wejcia do salonu gier na automatach do wejcia do
budynku placwki lub miejsca kultu religijnego, o ktrych mowa w 1, a w
przypadku gdy budynki te s posadowione na terenie posiadajcym trwae ogrodzenie
do najbliszego wejcia na ten teren;

1)

Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2
rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegowego zakresu
dziaania Ministra Finansw (Dz. U. poz. 1900).

2
3) najkrtszy pieszy szlak komunikacyjny oznacza dojcie po terenie dopuszczonym dla
ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. poz. 908, z pn. zm.)
3. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem ...

MINISTER FINANSW

20/07/EP

UZASADNIENIE
Projektowane rozporzdzenie stanowi wykonanie upowanienia ustawowego zawartego
w art. 15 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Rozporzdzenie okrela zasady usytuowania salonw gier na automatach.
Projektowane rozporzdzenie okrela, e salon gier na automatach nie moe by usytuowany
na terenie placwki owiatowej w rozumieniu ustawy o systemie owiaty oraz miejsca kultu
religijnego. Dodatkowo, rozporzdzenie ustala minimaln odlego od placwek
edukacyjnych, miejsc kultu religijnego oraz innego orodka gier salonw gier na automatach
(100 metrw) oraz zasady mierzenia tej odlegoci.
Rozwizania zawarte w projekcie nie s sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Materia regulowana przez projekt nie jest objta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii
pastw czonkowskich UE i nie podlega harmonizacji).
Projekt rozporzdzenia zostanie notyfikowany zgodnie z dyrektyw (UE) 2015/1535
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur
udzielania informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug
spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1) oraz zgodnie
z zasadami przewidzianymi w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych
(Dz. U. poz. 2039, z pn. zm.).
Projekt rozporzdzenia nie wymaga przedstawienia waciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach okrelonych w obowizujcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pn. zm.) oraz 4 i 52 uchway nr 190
Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrw (M.P.
poz. 979, z pn. zm.) projekt rozporzdzenia podlega udostpnieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rzdowego Centrum Legislacji, w serwisie Rzdowy
Proces Legislacyjny. W przypadku zgoszenia zainteresowania pracami nad tym projektem
w trybie przewidzianym w ustawie o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
dokonane zgoszenie udostpniane jest w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument
dotyczcy prac nad tym projektem.
08/09rch

Projekt
ROZPORZDZENIE
MINISTRA FINANSW1)
z dnia
w sprawie szczegowych warunkw prowadzenia i dziaania teleinformatycznego
systemu rejestrujcego i archiwizujcego2)
Na podstawie art. 15ba ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 471 i ) zarzdza si, co nastpuje:
1.

Rozporzdzenie

okrela

szczegowe

warunki

prowadzenia

dziaania

teleinformatycznego systemu rejestrujcego i archiwizujcego, o ktrym mowa w art. 15ba


ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanego dalej systemem
rejestrujcym.
2. System rejestrujcy powinien umoliwia rejestracj i archiwizacj:
1) danych dotyczcych wpaconych stawek:
a) kwot wpaconej stawki,
b) dokadny czas wpaty stawki,
c) dane osoby dokonujcej wpaty stawki,
d) dane automatu, na ktry dokonano wpaty stawki,
2) danych dotyczcych wypaconych wygranych:
a) kwot wypaconej wygranej,
b) dokadny czas wypaty wygranej,
c) dane osoby dokonujcej wypaty wygranej,
d) dane automatu, z ktrego dokonano wypaty stawki;
3) danych dotyczcych miejsca lokalizacji automatu do gier oraz zmiany lokalizacji;
4) danych dotyczcych awarii automatw oraz wystpujcych bdw w dziaaniu;
5) danych dotyczcych ingerencji i zmian dokonywanych w sposobie dziaania automatu;

1)

2)

Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2
rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra
Finansw (Dz. U. poz. 1900).
Niniejsze rozporzdzenie zostao notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ... pod numerem ...., zgodnie z 4
rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktre wdraa dyrektyw (UE) 2015/1535
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur udzielania informacji w dziedzinie
przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241, z 17.09.2015,
str. 1).

6) danych dotyczcych procentowego stosunku wpaconych stawek do wypaconych


wygranych:
a)

w kadej grze,

b) w ujciu miesicznym,
c)

w ujciu rocznym.

3. System rejestrujcy powinien umoliwia zdalne udostpnianie danych o ktrych


mowa w 2, ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych i wyznaczonemu przez
niego organowi Suby Celnej, od dnia rozpoczcia wykonywania dziaalnoci.
4. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie dni od dnia ogoszenia.

MINISTER FINANSW

07/09/zb

UZASADNIENIE
Projektowane rozporzdzenie stanowi wykonanie upowanienia ustawowego zawartego
w art. 15ba ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Rozporzdzenie okrela warunki prowadzenia i dziaania teleinformatycznego systemu
rejestrujcego i archiwizujcego dane dotyczce prawidowoci przeprowadzania gier na
automatach do gier w salonach gier na automatach.
Zgodnie z projektem system rejestrujcy powinien w szczeglnoci umoliwia rejestracj
i archiwizacj danych dotyczcych:
1)

wpaconych stawek,

2)

wypaconych wygranych,

3)

miejsca lokalizacji automatu do gier oraz zmiany lokalizacji,

4)

awarii automatw oraz wystpujcych bdw w dziaaniu,

5)

ingerencji i zmian dokonywanych w sposobie dziaania automatu,

6)

procentowego stosunku wpaconych stawek do wypaconych wygranych.

Projektowane rozporzdzenie okrela, e system rejestrujcy powinien umoliwia zdalne


udostpnianie w czasie rzeczywistym danych ministrowi waciwemu do spraw finansw
publicznych i wyznaczonemu przez niego organowi Suby Celnej, od dnia rozpoczcia
wykonywania dziaalnoci w zakresie gier na automatach w salonach gier na automatach.
Rozwizania zawarte w projekcie nie s sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Materia regulowana przez projekt nie jest objta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii
pastw czonkowskich UE i nie podlega harmonizacji).
Projekt rozporzdzenia zostanie notyfikowany zgodnie z dyrektyw (UE) 2015/1535
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur
udzielania informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug
spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1) oraz zgodnie
z zasadami przewidzianymi w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych
(Dz. U. poz. 2039, z pn. zm.).

2
Projekt rozporzdzenia nie wymaga przedstawienia waciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach okrelonych w obowizujcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pn. zm.) oraz 4 i 52 uchway nr 190
Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrw (M.P.
poz. 979, z pn. zm.) projekt rozporzdzenia podlega udostpnieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rzdowego Centrum Legislacji, w serwisie Rzdowy
Proces Legislacyjny. W przypadku zgoszenia zainteresowania pracami nad tym projektem
w trybie przewidzianym w ustawie o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
dokonane zgoszenie udostpniane jest w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument
dotyczcy prac nad tym projektem.

08/10rch

Projekt
ROZPORZDZENIE
MINISTRA FINANSW 1)
z dnia
sprawie sposobu prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych
automatw do gier i danych zamieszczanych w ewidencji oraz wzr ewidencji.

Na podstawie art. 15j ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 471 i ) zarzdza si, co nastpuje:

1. Rozporzdzenie okrela:
1) sposb prowadzenia ewidencji, o ktrych mowa w art. 15j ust. 5 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej ustaw;
2) dane zamieszczane w ewidencjach, o ktrych mowa w art. 15j ust. 5 ustawy o grach
hazardowych;
3) wzory ewidencji, o ktrych mowa w art. 15j ust. 5 ustawy.
2. Ewidencje, o ktrych mowa w art. 15j ust. 5 ustawy, prowadzony s w sposb
cigy i umoliwiajcy identyfikacj produkowanych lub magazynowanych automatw do
gier.
3. Wpisw do ewidencji dokonuje si niezwocznie po wyprodukowaniu lub
przeciciu automatu do gier do magazynu, nie pniej jednak ni nastpnego dnia roboczego.
4. Podmiot prowadzcy ewidencj w formie elektronicznej przekazuje na danie
waciwego urzdu celnego raport z ewidencji we wskazanym zakresie i za wskazane
miesice, w terminie 7 dni od dnia dorczenia dania.
5. Wpisw do dokumentacji naley dokonywa w sposb trway i wyrany. Zmiany
i poprawki powinny by dokonywane w taki sposb, aby przekrelony pierwotny tekst
pozosta czytelny. Kada zmiana lub poprawka powinna zosta potwierdzone podpisem
osoby dokonujcej zmiany lub poprawki z podanie daty wprowadzenia, oraz w razie potrzeby
opisana w rubryce uwagi.
6. 1. Do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej moe by
wykorzystywany wicej ni jeden program komputerowy.

2
2. Dokumentacja w formie elektronicznej prowadzona jest zgodnie z pisemn instrukcj
obsugi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia tej dokumentacji
i w taki sposb, aby:
1) umoliwiaa wgld w tre dokonywanych wpisw oraz zapewniaa ochron
przechowywanych danych przed znieksztaceniem lub utrat;
2) pozwalaa na drukowanie wpisw i raportw, o ktrych mowa w 4, w porzdku
chronologicznym;
3) uniemoliwiaa usuwanie wpisw.
7. Podmiot prowadzcy ewidencj w formie elektronicznej przechowuje kopi
dokumentacji zapisan na informatycznym noniku danych, w sposb zapewniajcy ochron
przechowywanych danych przed znieksztaceniem lub utrat, lub w formie wydruku.
8. Ewidencja produkowanych lub magazynowanych automatw do gier, powinna
zawiera co najmniej nastpujce dane:
1) dane podmiotu eksploatujcego automat do gier;
2) nazw i typ automatu;
3) numer fabryczny, okrelenie programu gry i rok produkcji automatu do gier.
9. Wzr ewidencji, o ktrej mowa w 1, okrela zacznik nr 1 do rozporzdzenia.
10. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem

MINISTER FINANSW

1)

Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2
pkt 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegowego
zakresu dziaania Ministra Finansw (Dz. U. poz. 1900).

3
Zacznik
do rozporzdzenia
Ministra Finansw
z dnia (poz. )
Wzr
EWIDENCJA PRODUKOWANYCH LUB MAGAZYNOWANYCH
AUTOMATW DO GIER.

07/10/zb

UZASADNIENIE
Projektowane rozporzdzenie stanowi wykonanie upowanienia ustawowego zawartego
w art. 15j ust. 7 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Rozporzdzenie

okrela

sposb

prowadzenia

ewidencji

produkowanych

lub

magazynowanych automatw do gier i rodzaj danych zamieszczanych w ewidencjach oraz


wzr ewidencji.
Ewidencja produkowanych lub magazynowanych automatw do gier, powinna zawiera co
najmniej dane podmiotu eksploatujcego automat do gier, nazw i typ automatu, jego numer
fabryczny, okrelenie programu gry i rok produkcji automatu do gier.
Zgodnie z projektem ewidencje powinny by prowadzone w sposb cigy i umoliwiajcy
identyfikacj produkowanych lub magazynowanych automatw do gier. Wpisw do ewidencji
powinno dokonywa si niezwocznie po wyprodukowaniu lub przeciciu automatu do gier do
magazynu. Wpisy do dokumentacji powinny by dokonywane w sposb trway i wyrany.
Zmiany i poprawki powinny by dokonywane w taki sposb, aby przekrelony pierwotny tekst
pozosta czytelny. Kada zmiana lub poprawka powinna zosta potwierdzone podpisem osoby
dokonujcej zmiany lub poprawki z podaniem daty wprowadzenia.
Projekt dopuszcza prowadzenie ewidencji w formie elektronicznej.
Rozwizania zawarte w projekcie nie s sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Materia regulowana przez projekt nie jest objta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii
pastw czonkowskich UE i nie podlega harmonizacji).
Projekt rozporzdzenia zostanie notyfikowany zgodnie z dyrektyw (UE) 2015/1535
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur
udzielania informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug
spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1) oraz zgodnie
z zasadami przewidzianymi w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych
(Dz. U. poz. 2039, z pn. zm.).
Projekt rozporzdzenia nie wymaga przedstawienia waciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,

-2dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach okrelonych w obowizujcych


na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pn. zm.) oraz 4 i 52 uchway nr 190
Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrw (M.P.
poz. 979, z pn. zm.) projekt rozporzdzenia podlega udostpnieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rzdowego Centrum Legislacji, w serwisie Rzdowy
Proces Legislacyjny. W przypadku zgoszenia zainteresowania pracami nad tym projektem
w trybie przewidzianym w ustawie o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
dokonane zgoszenie udostpniane jest w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument
dotyczcy prac nad tym projektem.

08/11rch

Projekt
ROZPORZDZENIE
MINISTRA FINANSW1)
z dnia
w sprawie szczegowych warunkw badania, rejestracji i eksploatacji urzdze
losujcych oraz automatw do gier i urzdze do gier2)
Na podstawie art. 23d ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z
2016 r. poz. 471 i ) zarzdza si, co nastpuje:
1. 1. Warunkiem rejestracji urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia
do gier jest zoenie do waciwego naczelnika urzdu celnego przez podmiot posiadajcy
koncesj lub zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier losowych lub gier na
automatach oraz podmiot wykonujcy monopol pastwa:
1) wniosku o rejestracj w dwch egzemplarzach;
2) kopii koncesji lub zezwolenia, a w przypadku podmiotu wykonujcego monopol pastwa
kopii zatwierdzonego regulaminu gry;
3) oryginau albo, powiadczonej za zgodno z oryginaem przez notariusza, adwokata lub
radc prawnego, kopii opinii jednostki badajcej upowanionej przez ministra
waciwego do spraw finansw publicznych, zwanej dalej opini, zawierajcej
pozytywny wynik badania technicznego urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub
urzdzenia do gier.
2. Wniosek, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:
1) dane wnioskodawcy (nazw podmiotu, adres siedziby oraz numer identyfikacji
podatkowej (NIP));
2) numer i dat udzielenia koncesji lub zezwolenia;
3) dane identyfikujce urzdzenie losujce lub automat do gier lub urzdzenie do gier:

1)

2)

Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2
rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegowego zakresu
dziaania Ministra Finansw (Dz. U. poz. 1900).
Niniejsze rozporzdzenie zostao notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu ... pod numerem ..., zgodnie
z 4 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktre
wdraa dyrektyw (UE) 2015/1535Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc
procedur udzielania informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug
spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241, z 17.09.2015, str. 1).

2
a) rodzaj gry okrelony zgodnie z ustaw z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych, zwan dalej ustaw,
b) numer fabryczny,
c) nazw i kraj producenta,
d) rok produkcji,
e) nazw i typ,
f)

okrelenie programu gry i dat jego ostatniej modernizacji,

g) numer poprzedniej rejestracji urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub


urzdzenia do gier;
4) numer i dat wydania opinii;
5) nazw i adres miejsca przyszej eksploatacji urzdzenia losujcego lub automatu do gier
lub urzdzenia do gier;
6) planowany termin rozpoczcia eksploatacji urzdzenia losujcego lub automatu do gier
lub urzdzenia do gier;
7) podpis wnioskodawcy.
3. Opinia zawiera:
1) numer i dat wydania opinii;
2) dat i miejsce wykonania badania technicznego;
3) oznaczenie jednostki badajcej i zleceniodawcy (nazw podmiotu, adres siedziby oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP));
4) nazw i typ urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier;
5) okrelenie programu gry;
6) numer fabryczny urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier;
7) nazw, siedzib i kraj producenta urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub
urzdzenia do gier;
8) oznaczenie i wskazania licznikw okrelajcych kwoty przychodw i podstaw
opodatkowania podatkiem od gier;
9) sposb uzyskiwania, naliczania i wypacania wygranych w trakcie gry lub w przypadku
dojcia do awarii urzdzenia lub automatu w trakcie gry;
10) wskazanie, czy urzdzenie losujce lub automat do gier posiada wymagany system
trwaej rejestracji i zapamitywania danych;
11) wskazanie, czy urzdzenia i systemy, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1b ustawy, nie
wpywaj na przebieg i rezultat gry;
12) sum kontroln programu gry oraz sposb jej okrelenia;

3
13) stopie losowoci ustalony metod statystyczn;
14) pooenie przecznikw na pycie gwnej;
15) zaprogramowan warto wygranych, o ktrej mowa w art. 18 ust. 3 ustawy, w grze
rozgrywanej w ramach zaprogramowanego cyklu gry, a w przypadku gdy automat
zawiera wiele gier dla kadej gry oddzielnie w ramach zaprogramowanego cyklu dla
kadej gry;
16) wskazanie miejsc zaoenia plomb zabezpieczajcych, w tym przed ingerencj z
zewntrz;
17) dodatkowe informacje dotyczce automatu lub urzdzenia do gier niezbdne dla wyniku
badania technicznego;
18) wynik badania technicznego;
19) termin wanoci opinii;
20) wzr plomb zabezpieczajcych oraz ich numery;
21) imi, nazwisko i podpis osoby wykonujcej badanie techniczne oraz osoby
zatwierdzajcej opini.
2. 1. Wydanie opinii wymaga uprzedniego przeprowadzenia badania technicznego
automatu lub urzdzenia do gier, polegajcego na sprawdzeniu, czy:
1) konstrukcja urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier zapewnia:
a) bezpieczestwo uytkowania,
b) poprawno dziaania ukadw elektromechanicznych i elektronicznych,
c) moliwo okrelenia stopnia losowoci gry,
d) moliwo okrelenia minimalnej wartoci wygranych, o ktrej mowa w art. 18
ust. 3 ustawy, w grze rozgrywanej w ramach zaprogramowanego cyklu gry,
a w przypadku gdy automat zawiera wiele gier dla kadej gry oddzielnie w ramach
zaprogramowanego cyklu dla kadej gry,
e) zabezpieczenie

przed

ingerencj

zewntrz,

przypadku

automatu

w szczeglnoci, czy:
pyta logiczna oraz liczniki znajduj si w obudowie i s trwale zwizane
z konstrukcj automatu,
konstrukcja automatu, w szczeglnoci obudowa pyty logicznej, gwarantuje
ochron

przed

prbami

modyfikacji

oprogramowania,

w tym

rwnie

dokonywanymi przy uyciu technologii radiowej lub pola elektromagnetycznego,

4
kocwki przewodw, gniazd wej i wyj poszczeglnych elementw automatu
oraz gniazd, ktre umoliwiaj podczenie do automatu innych urzdze
umoliwiajcych dokonanie modyfikacji oprogramowania, s zabezpieczone,
f)

moliwo zabezpieczenia istotnych informacji dotyczcych loterii, w tym danych


jej uczestnikw, urzdzanej przy uyciu urzdzenia losujcego;

2) automat jest wyposaony w:


a) widoczn dla grajcych informacj, umieszczon w sposb uniemoliwiajcy jej
usunicie bez uszkodzenia lub zniszczenia automatu, okrelajc:
nazw gry,
stawk za gr,
tabel wygranych,
opis sterowania gr,
oznaczenie koncesji lub zezwolenia,
b) wymagany system trwaej rejestracji i zapamitywania danych,
c) urzdzenia i systemy, o ktrych mowa w art. 23 ust. 1b ustawy, i czy nie wpywaj
one na przebieg i rezultat gry.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si odpowiednio do badania technicznego urzdze
losujcych i urzdze do gier.
3. O przypadku wydania opinii zawierajcej negatywny wynik badania technicznego
jednostka badajca powiadamia ministra waciwego do spraw finansw publicznych.
4. Pena dokumentacja techniczna dotyczca przeprowadzonych bada technicznych
urzdze losujcych lub automatw do gier lub urzdze do gier pozostaje w jednostce
badajcej przez okres 6 lat i jest udostpniana na danie ministra waciwego do spraw
finansw publicznych lub waciwego naczelnika urzdu celnego.
5. Potwierdzenie rejestracji urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia
do gier wymaga powiadczenia, przez waciwego naczelnika urzdu celnego, rejestracji na
wniosku, o ktrym mowa w 1 ust. 1 pkt 1. Powiadczenie rejestracji zawiera numer
rejestracji automatu lub urzdzenia do gier.
6. 1. Warunkiem rejestracji i eksploatacji urzdzenia losujcego lub automatu do gier
lub urzdzenia do gier jest ich zabezpieczenie przed ingerencj z zewntrz, poprzez zaoenie
przez

jednostk

badajc,

po

przeprowadzeniu

zabezpieczajcych, w szczeglnoci przed dostpem do:


1) pyty logicznej;

badania

technicznego,

plomb

5
2) licznikw;
3) ukadw z zapisem gry;
4) systemu trwaej rejestracji i zapamitywania danych.
2. Plomba zawiera:
1) oznaczenie jednostki badajcej;
2) dat i miejsce przeprowadzenia badania technicznego;
3) numer fabryczny automatu lub urzdzenia do gier;
4) sum kontroln programu gry;
5) numer identyfikacyjny plomby;
6) czytelny podpis osoby dokonujcej badania, wskazanej przez jednostk badajc.
3. Plomb, o ktrej mowa w ust. 1, zakada si w sposb uniemoliwiajcy jej usunicie
bez pozostawienia widocznego ladu na jej powierzchni.
7. 1. W przypadku zlecenia przeprowadzenia badania sprawdzajcego, o ktrym
mowa w art. 23b ustawy, jednostka badajca przeprowadza badanie w zakresie, o ktrym
mowa w 2.
2. Wyniki badania sprawdzajcego jednostka badajca stwierdza w opinii zawierajcej
dane, o ktrych mowa w 1 ust. 3. Przepisy 4 i 6 stosuje si odpowiednio.
8. Warunkiem eksploatacji urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia
do gier jest przechowywanie przez podmiot eksploatujcy urzdzenie losujce lub automat do
gier lub urzdzenie do gier aktualnego powiadczenia rejestracji tego urzdzenia losujcego
lub automatu do gier lub urzdzenia do gier w miejscu jego eksploatacji oraz umieszczenie na
nim numeru rejestracji w sposb uniemoliwiajcy jego usunicie.
9. 1. Podmiot prowadzcy gry losowe lub gry na automatach eksploatuje urzdzenia
losujcego lub automaty do gier i urzdzenia do gier w liczbie zgodnej z warunkami
okrelonymi w koncesji lub zezwoleniu, z zastrzeeniem ust. 2.
2. Podmiot posiadajcy koncesj na prowadzenie kasyna gry oraz podmiot wykonujcy
monopol pastwa w zakresie gier hazardowych na automatach urzdzanych w salonach gier
na automatach moe posiada nie wicej ni dwa rezerwowe automaty do gier na kady
orodek gier, o ile automaty te bd posiada aktualne powiadczenie rejestracji.
10. 1. Informacja o zamiarze przemieszczenia urzdzenia losujcego lub automatu do
gier lub urzdzenia do gier, o ktrej mowa w art. 23c pkt 1 ustawy, zawiera:
1) dane podmiotu eksploatujcego urzdzenie losujce lub automat do gier lub urzdzenie
do gier (nazw podmiotu, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP));

6
2) numer rejestracji urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier;
3) nazw i typ urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier;
4) numer fabryczny, okrelenie programu gry i rok produkcji urzdzenia losujcego lub
automatu do gier lub urzdzenia do gier;
5) dane dotyczce zmiany miejsca eksploatacji urzdzenia losujcego lub automatu do gier
lub urzdzenia do gier:
a) nazw i adres miejsca dotychczasowej eksploatacji,
b) dokadn dat przemieszczenia,
c) nazw i adres miejsca przyszej eksploatacji;
6) podpis osoby reprezentujcej podmiot eksploatujcy urzdzenie losujce lub automat do
gier lub urzdzenie do gier.
2. Warunkiem eksploatacji urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia
do gier przez podmiot eksploatujcy urzdzenie losujce lub automat do gier lub urzdzenie
do gier w nowym miejscu eksploatacji jest umieszczenie na nim, w widocznym miejscu,
informacji zawierajcej oznaczenie koncesji lub zezwolenia, na podstawie ktrego podmiot
prowadzi dziaalno w miejscu aktualnej eksploatacji urzdzenia losujcego lub automatu do
gier lub urzdzenia do gier.
11. 1. Informacja o zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji urzdzenia losujcego
lub automatu do gier lub urzdzenia do gier, o ktrej mowa w art. 23c pkt 2 ustawy, zawiera:
1) dane podmiotu eksploatujcego urzdzenie losujce lub automat do gier lub urzdzenie
do gier (nazw podmiotu, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP));
2) numer rejestracji urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier;
3) nazw i typ urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier;
4) numer fabryczny, okrelenie programu gry i rok produkcji urzdzenia losujcego lub
automatu do gier lub urzdzenia do gier;
5) odpowiednio: okres, na jaki zostaje zawieszona eksploatacja urzdzenia losujcego lub
automatu do gier lub urzdzenia do gier, z podaniem dokadnej daty zawieszenia, lub
dokadn dat wycofania z eksploatacji urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub
urzdzenia do gier;
6) podpis osoby reprezentujcej podmiot eksploatujcy urzdzenie losujce lub automat do
gier lub urzdzenie do gier.
2. W przypadku zawieszenia lub wycofania z eksploatacji urzdzenia losujcego lub
automatu do gier lub urzdzenia do gier podmiot eksploatujcy urzdzenie losujce lub

7
automat do gier lub urzdzenie do gier wyprowadza go z miejsca dotychczasowej eksploatacji
w terminie 7 dni od dnia zawieszenia lub wycofania z eksploatacji.
12. W przypadku cofnicia rejestracji urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub
urzdzenia do gier lub wyganicia rejestracji w zwizku z wycofaniem z eksploatacji
urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier podmiot posiadajcy
koncesj lub zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier losowych lub gier na
automatach oraz podmiot wykonujcy monopol pastwa zwraca orygina powiadczenia
rejestracji waciwemu naczelnikowi urzdu celnego.
13. 1. W przypadku awarii urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia
do gier albo wystpienia innego zdarzenia, ktre wymaga zerwania plomb jednostki
badajcej, oraz w przypadku wprowadzenia zmian w obrbie pyty logicznej lub licznikw,
modyfikacji lub zmiany oprogramowania ponowna eksploatacja urzdzenia losujcego lub
automatu do gier lub urzdzenia do gier moe nastpi po dokonaniu przez jednostk
badajc sprawdzenia urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier
w zakresie, o ktrym mowa w 2.
2. Wynik sprawdzenia jednostka badajca stwierdza w uzupenieniu do opinii
zawierajcym dane, o ktrych mowa w 1 ust. 3. Przepisy 4 i 6 stosuje si odpowiednio.
14. Wniosek, o ktrym mowa w 1 ust. 1 pkt 1, oraz informacje o zamiarze
przemieszczenia, zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji urzdzenia losujcego lub
automatu do gier lub urzdzenia do gier, o ktrych mowa w art. 23c pkt 1 i 2 ustawy, podmiot
prowadzcy dziaalno w zakresie gier losowych lub gier na automatach lub podmiot
wykonujcy monopol pastwa w zakresie gier hazardowych na automatach urzdzanych
w salonach gier na automatach moe skada na formularzach udostpnionych przez urzd
obsugujcy ministra waciwego do spraw finansw publicznych, w szczeglnoci
zamieszczonych na stronie internetowej tego urzdu.
15. 1. Dostosowanie eksploatowanych automatw do wymogu, o ktrym mowa
w art. 18 ust. 3 ustawy, w terminie okrelonym w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2011 r.
o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 779),
wymaga potwierdzenia przez jednostk badajc.
2. Potwierdzenie, o ktrym mowa w ust. 1, wyraa si w uzupenieniu do opinii,
w terminie nieprzekraczajcym 40 dni od dnia wejcia w ycie rozporzdzenia.

8
16. Przepis 9 ust. 2 stosuje si odpowiednio rwnie do podmiotw prowadzcych,
na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy, dziaalno w zakresie gier na automatach urzdzanych
w salonach gier na automatach.
17. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie ... dni od dnia ogoszenia.
MINISTER FINANSW

21/07/EP

UZASADNIENIE
Projektowane rozporzdzenie stanowi wykonanie upowanienia ustawowego zawartego
w art. 23d ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Rozporzdzenie okrela warunki badania, rejestracji i eksploatacji urzdze losujcych oraz
automatw do gier i urzdze do gier.
Projekt rozporzdzenia okrela, e warunkiem rejestracji urzdzenia losujcego lub automatu
do gier lub urzdzenia do gier jest zoenie do waciwego naczelnika urzdu celnego przez
podmiot posiadajcy koncesj lub zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie gier
losowych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujcy monopol pastwa:
1) wniosku o rejestracj w dwch egzemplarzach;
2) kopii koncesji lub zezwolenia, a w przypadku podmiotu wykonujcego monopol pastwa
kopii zatwierdzonego regulaminu gry;
3) oryginau albo, powiadczonej za zgodno z oryginaem przez notariusza, adwokata lub
radc prawnego, kopii opinii jednostki badajcej upowanionej przez ministra waciwego
do spraw finansw publicznych, zwanej dalej opini, zawierajcej pozytywny wynik
badania technicznego urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier.
Wydanie opinii wymaga uprzedniego przeprowadzenia badania technicznego automatu lub
urzdzenia do gier, polegajcego na sprawdzeniu konstrukcji i wyposaenia automatu.
Projekt rozporzdzenia okrela take, e warunkiem rejestracji i eksploatacji urzdzenia
losujcego lub automatu do gier lub urzdzenia do gier jest ich zabezpieczenie przed
ingerencj z zewntrz, poprzez zaoenie przez jednostk badajc, po przeprowadzeniu
badania technicznego, okrelonych plomb zabezpieczajcych oraz przechowywanie przez
podmiot eksploatujcy urzdzenie losujce lub automat do gier lub urzdzenie do gier
aktualnego powiadczenia rejestracji tego urzdzenia losujcego lub automatu do gier lub
urzdzenia do gier w miejscu jego eksploatacji oraz umieszczenie na nim numeru rejestracji
w sposb uniemoliwiajcy jego usunicie.
Rozwizania zawarte w projekcie nie s sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Materia regulowana przez projekt nie jest objta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii
pastw czonkowskich UE i nie podlega harmonizacji).

-2Projekt rozporzdzenia zostanie notyfikowany zgodnie z dyrektyw (UE) 2015/1535


Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur
udzielania informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug
spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1) oraz zgodnie
z zasadami przewidzianymi w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych
(Dz. U. poz. 2039, z pn. zm.).
Projekt rozporzdzenia nie wymaga przedstawienia waciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach okrelonych w obowizujcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pn. zm.) oraz 4 i 52 uchway nr 190
Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrw (M.P.
poz. 979, z pn. zm.) projekt rozporzdzenia podlega udostpnieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rzdowego Centrum Legislacji, w serwisie Rzdowy
Proces Legislacyjny. W przypadku zgoszenia zainteresowania pracami nad tym projektem
w trybie przewidzianym w ustawie o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
dokonane zgoszenie udostpniane jest w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument
dotyczcy prac nad tym projektem.

08/12rch

Projekt
ROZPORZDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S W 1)
z dnia
w sprawie wyznaczenia naczelnikw urzdw celnych waciwych w sprawach
rejestracji i eksploatacji automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier
oraz okrelenia obszarw ich waciwoci miejscowej
Na podstawie art. 23e ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 471 i ) zarzdza si, co nastpuje:
1. Wyznacza si naczelnikw urzdw celnych waciwych w sprawach rejestracji
i eksploatacji automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier oraz okrela si
obszary ich waciwoci miejscowej, zgodnie z wykazem stanowicym zacznik do
rozporzdzenia.
2. Do postpowa prowadzonych przez Naczelnika Urzdu Celnego w Krakowie
wszcztych i niezakoczonych przed dniem wejcia w ycie rozporzdzenia, waciwy jest
naczelnik tego urzdu.
3. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem 2)

MINISTER FINANSW

1)

2)

Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2
rozporzdzenia Prezesa Rady ministrw z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegowego zakresu
dziaania Ministra Finansw (Dz. U. poz. 1900).
Niniejsze rozporzdzenie byo poprzedzone rozporzdzeniem Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia 2011 r.
w sprawie wyznaczenia naczelnikw urzdw celnych waciwych w sprawach rejestracji i eksploatacji
automatw i urzdze do gier oraz okrelenia obszarw ich waciwoci miejscowej (Dz. U. poz. 1314),
ktre zgodnie z art. ... ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektrych innych ustaw
(Dz. U. poz. ...) traci moc z dniem wejcia w ycie niniejszego rozporzdzenia.

2
Zacznik
do rozporzdzenia
Ministra Finansw
z dnia ... (poz. ...)
WYKAZ NACZELNIKW URZDW CELNYCH WACIWYCH W SPRAWACH REJESTRACJI I
EKSPLOATACJI AUTOMATW DO GIER, URZDZE LOSUJCYCH I URZDZE DO GIER ORAZ
OBSZARY ICH WACIWOCI MIEJSCOWEJ

Lp. Naczelnik urzdu celnego


1
2

Naczelnik Urzdu Celnego


w Lublinie

Naczelnik Urzdu Celnego


w omy

Naczelnik Urzdu Celnego


w Gdyni

Naczelnik Urzdu Celnego


w Bielsku-Biaej

Naczelnik Urzdu Celnego


w Kielcach

Naczelnik Urzdu Celnego


w Nowym Sczu

Naczelnik Urzdu Celnego


I w odzi

Obszar waciwoci miejscowej


3
powiaty: bialski, bigorajski, chemski, hrubieszowski, janowski,
krasnostawski, kranicki, lubartowski, lubelski, czyski, ukowski,
opolski, parczewski, puawski, radzyski, rycki, widnicki,
tomaszowski, wodawski, zamojski oraz miasta: Biaa Podlaska,
Chem, Lublin i Zamo
powiaty: augustowski, biaostocki, bielski, grajewski, hajnowski,
kolneski, omyski, moniecki, sejneski, siemiatycki, soklski,
suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasta: Biaystok,
oma i Suwaki
powiaty: bytowski, chojnicki, czuchowski, gdaski, kartuski,
kocierski, kwidzyski, lborski, malborski, nowodworski, pucki,
supski, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski i miasta:
Gdask, Gdynia, Supsk i Sopot oraz penomorskie statki pasaerskie
i promy pasaerskie o polskiej przynalenoci, na ktrych s
zlokalizowane kasyna gry
powiaty: bdziski, bielski, bierusko-ldziski, cieszyski,
czstochowski, gliwicki, kobucki, lubliniecki, mikoowski,
myszkowski, pszczyski, raciborski, rybnicki, tarnogrski,
wodzisawski, zawierciaski, ywiecki oraz miasta: Bielsko-Biaa,
Bytom, Chorzw, Czstochowa, Dbrowa Grnicza, Gliwice,
Jastrzbie-Zdrj, Jaworzno, Katowice, Mysowice, Piekary lskie,
Ruda lska, Rybnik, Siemianowice lskie, Sosnowiec,
witochowice, Tychy, Zabrze i ory
powiaty: buski, jdrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki,
opatowski, ostrowiecki, piczowski, sandomierski, skaryski,
starachowicki, staszowski, woszczowski oraz miasto Kielce
powiaty: bocheski, brzeski, chrzanowski, dbrowski, gorlicki,
krakowski, limanowski, miechowski, mylenicki, nowosdecki,
nowotarski, olkuski, owicimski, proszowicki, suski, tarnowski,
tatrzaski, wadowicki, wielicki oraz miasta: Krakw, Nowy Scz
i Tarnw
powiaty: bechatowski, brzeziski, kutnowski, aski, czycki,
owicki, dzki wschodni, opoczyski, pabianicki, pajczaski,
piotrkowski, poddbicki, radomszczaski, rawski, sieradzki,
skierniewicki, tomaszowski, wieluski, wieruszowski,
zduskowolski, zgierski oraz miasta: d, Piotrkw Trybunalski
i Skierniewice

10

11

12

13

14

15

16

powiaty: bartoszycki, braniewski, dziadowski, elblski, ecki,


Naczelnik Urzdu Celnego giycki, godapski, iawski, ktrzyski, lidzbarski, mrgowski,
w Olsztynie
nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyski, ostrdzki, piski,
szczycieski, wgorzewski oraz miasta: Elblg i Olsztyn
powiaty: brzeski, gubczycki, kdzierzysko-kozielski, kluczborski,
Naczelnik Urzdu Celnego
krapkowicki, namysowski, nyski, oleski, opolski, prudnicki,
w Opolu
strzelecki oraz miasto Opole
powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnienieski,
gostyski, grodziski, jarociski, kaliski, kpiski, kolski, koniski,
kociaski, krotoszyski, leszczyski, midzychodzki, nowotomyski,
Naczelnik Urzdu Celnego
obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznaski,
w Pile
rawicki, supecki, szamotulski, redzki, remski, turecki,
wgrowiecki, wolsztyski, wrzesiski, zotowski oraz miasta: Kalisz,
Konin, Leszno i Pozna
powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dbicki, jarosawski, jasielski,
kolbuszowski, kronieski, leski, leajski, lubaczowski, acucki,
Naczelnik Urzdu Celnego
mielecki, niaski, przemyski, przeworski, ropczycko-sdziszowski,
w Rzeszowie
rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyowski, tarnobrzeski oraz
miasta: Krosno, Przemyl, Rzeszw i Tarnobrzeg
powiaty: gorzowski, kronieski, midzyrzecki, nowosolski,
Naczelnik Urzdu Celnego subicki, strzelecko-drezdenecki, sulciski, wiebodziski,
w Zielonej Grze
wschowski, zielonogrski, agaski, arski oraz miasta: Gorzw
Wielkopolski i Zielona Gra
powiaty: biaogardzki, choszczeski, drawski, goleniowski, gryficki,
Naczelnik Urzdu Celnego gryfiski, kamieski, koobrzeski, koszaliski, obeski, myliborski,
w Szczecinie
policki, pyrzycki, sawieski, stargardzki, szczecinecki, widwiski,
waecki oraz miasta: Koszalin, Szczecin i winoujcie
powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chemiski, golubskodobrzyski, grudzidzki, inowrocawski, lipnowski, mogileski,
Naczelnik Urzdu Celnego
nakielski, radziejowski, rypiski, spoleski, wiecki, toruski,
w Toruniu
tucholski, wbrzeski, wocawski, niski oraz miasta: Bydgoszcz,
Grudzidz, Toru i Wocawek
powiaty: biaobrzeski, ciechanowski, garwoliski, gostyniski,
grodziski, grjecki, kozienicki, legionowski, lipski, osicki,
makowski, miski, mawski, nowodworski, ostrocki, ostrowski,
Naczelnik Urzdu Celnego otwocki, piaseczyski, pocki, poski, pruszkowski, przasnyski,
w Pruszkowie
przysuski, putuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski,
sokoowski, szydowiecki, warszawski zachodni, wgrowski,
woomiski, wyszkowski, zwoleski, uromiski, yrardowski oraz
miasta: Ostroka, Pock, Radom, Siedlce i m.st. Warszawa
powiaty: bolesawiecki, dzieroniowski, gogowski, growski,
jaworski, jeleniogrski, kamiennogrski, kodzki, legnicki, lubaski,
Naczelnik Urzdu Celnego lubiski, lwwecki, milicki, olenicki, oawski, polkowicki,
w Legnicy
strzeliski, redzki, widnicki, trzebnicki, wabrzyski, woowski,
wrocawski, zbkowicki, zgorzelecki, zotoryjski oraz miasta: Jelenia
Gra, Legnica, Wabrzych i Wrocaw

08/07-kt

UZASADNIENIE

Projektowane rozporzdzenie stanowi wykonanie upowanienia ustawowego zawartego


w art. 23e ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Rozporzdzenie wyznacza naczelnikw urzdw celnych waciwych w sprawach rejestracji
i eksploatacji automatw do gier, urzdze losujcych i urzdze do gier oraz okrela obszary
ich waciwoci miejscowej.
Projektowane rozporzdzenie zastpuje rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 29 wrzenia
2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelnikw urzdw celnych waciwych w sprawach
rejestracji i eksploatacji automatw i urzdze do gier oraz okrelenia obszarw ich
waciwoci miejscowej (Dz. U. poz. 1314).
Rozwizania zawarte w projekcie nie s sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Materia regulowana przez projekt nie jest objta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii
pastw czonkowskich UE i nie podlega harmonizacji).
Projekt rozporzdzenia zostanie notyfikowany zgodnie z dyrektyw (UE) 2015/1535
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur
udzielania informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug
spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1) oraz zgodnie
z zasadami przewidzianymi w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych
(Dz. U. poz. 2039, z pn. zm.).
Projekt rozporzdzenia nie wymaga przedstawienia waciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach okrelonych w obowizujcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pn. zm.) oraz 4 i 52 uchway nr 190
Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrw (M.P.
poz. 979, z pn. zm.) projekt rozporzdzenia podlega udostpnieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rzdowego Centrum Legislacji, w serwisie Rzdowy
Proces Legislacyjny. W przypadku zgoszenia zainteresowania pracami nad tym projektem

-2w trybie przewidzianym w ustawie o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa,


dokonane zgoszenie udostpniane jest w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument
dotyczcy prac nad tym projektem.

08/13rch

Projekt
ROZPORZDZENIE
M I N I S T R A F I N A N S W 1)
z dnia
w sprawie przekazywania danych dotyczcych funkcjonowania podmiotw
urzdzajcych i prowadzcych dziaalno w zakresie gier hazardowych
Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 471 i ) zarzdza si, co nastpuje:
1. Rozporzdzenie okrela tryb przekazywania i zakres danych, o ktrych mowa
w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r., zwanej dalej ustaw, przez podmiot
urzdzajcy i prowadzcy dziaalno w zakresie gier hazardowych, zwany dalej
podmiotem.
2. Dane, o ktrych mowa w art. 79 ust. 2 ustawy, zwane dalej danymi, naley
sporzdza w formie pisemnej oraz przesya w terminie okrelonym w art. 79 ust. 2
odpowiednio waciwemu do udzielenia zezwolenia na prowadzenie i urzdzanie gier
hazardowych ministrowi waciwemu do spraw finansw publicznych i dyrektorowi izby
celnej..
3. Dane przekazywane przez podmiot dotycz:
1)

przychodw i kosztw dziaalnoci podmiotu urzdzajcego i prowadzcego dziaalno


w zakresie gier hazardowych oraz stanu zatrudnienia, liczby automatw i urzdze do
gier w podmiocie;

2)

przychodw i kosztw z dziaalnoci kadego orodka gier i kadego rodzaju gry


hazardowej objtej podatkiem od gier, jak rwnie stanu zatrudnienia, liczby automatw
i urzdze do gier.
4. Dane przekazywane s:

1)

w zestawieniu dla danego podmiotu podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od gier;

2)

w zestawieniu dla kadego orodka gier i dla kadego rodzaju gry hazardowej
podlegajcej opodatkowaniu podatkiem od gier;

1)

Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2
rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegowego zakresu
dziaania Ministra Finansw (Dz. U. poz. 1900).

2
3)

w formie sprawozdania finansowego, ktre podmiot urzdzajcy i prowadzcy


dziaalno w zakresie gier hazardowych jest zobowizany sporzdzi i zatwierdzi na
podstawie przepisw o rachunkowoci.
5. 1. Zestawienie, o ktrym mowa w 4 pkt 1, zawiera nastpujce dane:

1)

nazw i adres podmiotu;

2)

numer identyfikacji podatkowej;

3)

przychody ogem, w tym przychody z gier hazardowych;

4)

koszty ogem, w tym wygrane uczestnikw gier hazardowych i podatek od gier;

5)

wynik finansowy brutto podmiotu;

6)

podatek dochodowy;

7)

wynik finansowy netto podmiotu;

8)

podstaw opodatkowania podatkiem od gier ogem, w tym od gier na sportowe


wspzawodnictwo zwierzt;

9)

wysoko pobranego podatku od gier od podatnikw biorcych udzia w pokerze


rozgrywanym w formie turnieju gry pokera;

10) wysoko kwoty przekazanej do izby celnej z tytuu podatku od gier, w tym wysoko
kwot podatku od: gier liczbowych, loterii pieninych, gier w kasynie, gier na
automatach w salonach gier, zakadw wzajemnych, gry bingo pienine, loterii
audioteksowej, loterii fantowej, gry bingo, gry bingo fantowe oraz wysoko kwot
podatku pobranego, zwizanego z turniejem gry pokera;
11) dopaty wynikajce z art. 80 ustawy, odrbnie dla gier liczbowych, loterii pieninych
i gry telebingo;
12) wysoko kwoty dopaty wpaconej na konto izby celnej;
13) redni stan zatrudnienia w podmiocie liczony jako rednia arytmetyczna stanw
zatrudnienia na koniec kadego miesica okresu sprawozdawczego;
14) redni arytmetyczn liczb eksploatowanych stow do gier cylindrycznych, redni
arytmetyczn liczb eksploatowanych stow do gier w karty, redni arytmetyczn
liczb eksploatowanych stow do gier w koci, redni arytmetyczn liczb
eksploatowanych automatw do gier.
2. Wzr zestawienia, o ktrym mowa w 4 pkt 1, okrela zacznik nr 1 do
rozporzdzenia.

3
6. 1. Zestawienie, o ktrym mowa w 4 pkt 2, zawiera nastpujce dane, odnoszce
si do kadego orodka gry i kadego rodzaju gry hazardowej:
1)

nazw i adres podmiotu oraz nazw i adres orodka gier, rodzaj gry hazardowej;

2)

przychody ogem orodka gry, w tym przychody z gier hazardowych;

3)

koszty ogem orodka gry, w tym wygrane uczestnikw gier hazardowych i podatek od
gier;

4)

podstaw opodatkowania podatkiem od gier ogem, w tym od gier na sportowe


wspzawodnictwo zwierzt;

5)

zysk ze sprzeday gier hazardowych;

6)

wskanik rentownoci sprzeday z gier hazardowych;

7)

redni stan zatrudnienia w orodku gier, punktach przyjmowania zakadw oraz


w podziale na gry liczbowe, loterie pienine i gr telebingo, liczony jako rednia
arytmetyczna

stanw

zatrudnienia

na

koniec

kadego

miesica

okresu

sprawozdawczego;
8)

redni arytmetyczn liczb eksploatowanych stow do gier cylindrycznych, redni


arytmetyczn liczb eksploatowanych stow do gier w karty, redni arytmetyczn
liczb eksploatowanych stow do gier w koci i redni arytmetyczn liczb
eksploatowanych automatw do gier;

9)

liczb kolektur przyjmowania gier liczbowych oraz punktw przyjmowania zakadw


wzajemnych, w tym liczb kolektur gier liczbowych, liczb punktw totalizatora
i liczb punktw bukmacherskich.
2. Wzr zestawienia, o ktrym mowa w 4 pkt 2, okrela zacznik nr 2 do

rozporzdzenia.
7. Zestawienia, o ktrych mowa w 4 pkt 1 i 2, podpisuje osoba sporzdzajca
zestawienie oraz osoba upowaniona do reprezentowania podmiotu.
8. Rozporzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia.
MINISTER FINANSW

______
1) Minister Finansw kieruje dziaem administracji rzdowej finanse publiczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2
rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegowego zakresu
dziaania Ministra Finansw (Dz. U. poz. 1900).

4
Zaczniki
do rozporzdzenia
Ministra Finansw
z dnia ... (poz. ...)
Zacznik nr 1
WZR
Zestawienie
Nazwa i adres podmiotu urzdzajcego i
Nazwa i adres organu wystpujcego z
prowadzcego dziaalno w zakresie gier
daniem, o ktrym mowa w art. 79 ust. 1
hazardowych
ustawy *
NIP
przychodw i kosztw dziaalnoci podmiotu urzdzajcego i prowadzcego dziaalno
w zakresie gier hazardowych oraz stanu zatrudnienia, liczby automatw i urzdze do
gier w podmiocie IGH1za okres od ...................... do .............................
Lp.

Wyszczeglnienie

Wiersz

J.m. **

Przychody ogem, w tym:

tys. z

przychody z gier hazardowych

tys. z

Koszty ogem, w tym:

tys. z

wygrane uczestnikw gier hazardowych

tys. z

podatek od gier

tys. z

Wynik finansowy brutto podmiotu

tys. z

Podatek dochodowy

tys. z

Wynik finansowy netto podmiotu

tys. z

tys. z

Podstawa opodatkowania podatkiem od gier


ogem, w tym:
od gier na sportowe wspzawodnictwo zwierzt

10

tys. z

11

tys. z

12

tys. z

1) gier liczbowych

13

tys. z

2) loterii pieninych

14

tys. z

Wysoko pobranego podatku od gier od


podatnikw biorcych udzia w pokerze
rozgrywanym w formie turnieju gry pokera
Wysoko kwoty przekazanej do izby celnej z
tytuu podatku od gier, w tym z tytuu:

9***

3) gier w kasynie

15

tys. z

4) gier na automatach w salonach gier

16

tys. z

5) zakadw wzajemnych

17

tys. z

6) gry bingo pienine

18

tys. z

7) loterii audioteksowej

19

tys. z

8) loterii fantowej

20

tys. z

9) gry bingo

21

tys. z

10) gry bingo fantowe

22

tys. z

11) w zwizku z turniejem gry pokera

23

tys. z

Dopaty wynikajce z art. 80 ustawy*, odrbnie


dla:

24

tys. z

gier liczbowych

25

tys. z

loterii pieninych

26

tys. z

gry telebingo

27

tys. z

Wysoko kwoty dopaty wpaconej na konto izby


celnej, w tym:

28

tys. z

gry liczbowe

29

tys. z

loterie pienine

30

tys. z

gra telebingo

31

tys. z

redni stan zatrudnienia w podmiocie

32

etaty

rednia arytmetyczna liczba stow do gier


cylindrycznych

33

szt.

rednia arytmetyczna liczba stow do gry w karty

34

szt.

rednia arytmetyczna liczba stow do gry w koci

35

szt.

rednia arytmetyczna liczba automatw do gier

36

szt.

10

11

12

* Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. poz. 1540).


** Dane w tys. z zaokrgli do penych tys. z.

6
*** Dotyczy spek Skarbu Pastwa realizujcych monopol pastwa w zakresie gier
hazardowych.
Liczba zacznikw IGH 1A
______
(podpis osoby sporzdzajcej zestawienie nr telefonu)
_______________ _______________________________________________
(miejscowo, data) (podpis osoby upowanionej do reprezentowania podmiotu)
Przychody w podziale na rodzaje gier hazardowych
od ................... do ...................
Gry urzdzane w
kasynie gry

I.
Lp.

Rodzaje gier

w tys. z
Przychody

Podstawa
opodatkowania

Kwota podatku od gier

1 Gry cylindryczne
Gry w karty z
2 wyczeniem turnieju gry
pokera
3 Gra w koci
4 Gry na automatach
Razem
II.

Turniej gry pokera

czna
kwota
Kwota
Liczba
czna
wpisowego
Podstawa
pobranego
Lp. zwycizc
kwota
pobranego opodatkowania podatku od
w turnieju wygranych
od
gier
zwycizcw
1
2
3
4
5

w tys. z

Wypacone
wygrane

Razem
Zakady
wzajemne

III.

Rodzaje
zakadw
wzajemnych

Lp.

w tys. z
Przychody
Kwota podatku od gier
totalizato bukmacherst raze
bukmacherst raze
totalizatory
ry
wo
m
wo
m

Wspzawodnict
wo ludzi
Wspzawodnict
wo zwierzt

1
2

Inne zdarzenia

3
Razem

IV. Loterie audioteksowe


Lp.
Nazwa loterii audioteksowej

w tys. z
Przychody

1
2
3
4
5
Razem
Salony gry bingo pienine

V.
Lp.

Przychody

w tys. z

Podstawa
opodatkowania

Kwota podatku od gier

1
2
3
Razem
VI. Gry liczbowe
Lp.
Nazwa gry liczbowej
1
2

w tys. z
Przychody

3
4
5
6
Razem
VII. Loterie pienine
Lp.
Nazwa loterii pieninej

w tys. z
Przychody

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razem
VIII.

Loterie fantowe

Lp.

Przychody

1
2
3

w tys. z
Podstawa
opodatkowania

Kwota podatku od gier

4
Razem
IX.

w tys. z

Gra bingo fantowe

Lp.

Przychody

Podstawa
opodatkowania

Kwota podatku od gier

1
2
3
4
Razem
X.
Lp.

w tys. z

Gra telebingo
Przychody

Podstawa
opodatkowania

Kwota podatku od gier

1
XI. Gry na automatach w salonie
w tys. z
Podstawa
Lp.
Przychody
Kwota podatku od gier
opodatkowania
1

10
Zacznik nr 2
WZR
Zestawienie*
Nazwa i adres podmiotu urzdzajcego i
prowadzcego dziaalno w zakresie gier
Nazwa i adres orodka gier i rodzaj gry
hazardowych
hazardowej
NIP
przychodw i kosztw z dziaalnoci kadego orodka gier i kadego rodzaju gry
hazardowej objtej podatkiem od gier, jak rwnie stanu zatrudnienia, liczby
automatw i urzdze do gier IGH1Aza okres od .................. do ...........................
Wyszczeglnienie

Lp.

Wiersz

J.m. **

Przychody ogem orodka gry, w tym:

tys. z

przychody z gier hazardowych

tys. z

Koszty ogem orodka gry, w tym:

tys. z

tys. z

tys. z

tys. z

tys. z

tys. z

Wskanik rentownoci sprzeday z gier


hazardowych ****

10

redni stan zatrudnienia w:

11

szt.

orodku gier

12

szt.

punktach przyjmowania zakadw

13

szt.

grach liczbowych

14

szt.

loteriach pieninych

15

szt.

grze telebingo

16

szt.

17

szt.

18

szt.

2 wygrane uczestnikw gier hazardowych


podatek od gier
Podstawa opodatkowania podatkiem od gier
3 ogem, w tym od gier na:
sportowe wspzawodnictwo zwierzt
4 Zysk ze sprzeday gier hazardowych***
5

rednia arytmetyczna liczba stow do gier


7 cylindrycznych
rednia arytmetyczna liczba stow do gry w karty

11

rednia arytmetyczna liczba stow do gry w koci

19

szt.

rednia arytmetyczna liczba automatw do gier

20

szt.

Liczba kolektur przyjmowania gier liczbowych


oraz punktw przyjmowania zakadw
wzajemnych, w ktrych prowadzono dziaalno w
okresie sprawozdawczym, w tym:

21

szt.

22

szt.

punkty totalizatora

23

szt.

punkty bukmacherskie

24

szt.

8 kolektury gier liczbowych

* Zestawienie IGH1A jest zacznikiem do zestawienia IGH1.


** Dane w tys. z naley zaokrgli to penych tys. z.
*** Od wartoci z wiersza 2 odj sum wartoci z wierszy 4 i 5.
**** Warto z wiersza 9 podzieli przez warto z wiersza 2 i pomnoy przez 100%.
______
(podpis osoby sporzdzajcej zestawienie nr telefonu)
_______________ ________________________________________________
(miejscowo, data) (podpis osoby upowanionej do reprezentowania podmiotu)

10/07/BS

UZASADNIENIE
Projektowane rozporzdzenie stanowi wykonanie upowanienia ustawowego zawartego
w art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Rozporzdzenie okrela tryb przekazywania i zakres danych, o ktrych mowa w art. 79 ust. 2
ustawy, przez podmiot urzdzajcy i prowadzcy dziaalno w zakresie gier hazardowych
oraz wzory zestawie, ktre stanowi zaczniki do rozporzdzenia.
Dane, o ktrych mowa w art. 79 ust. 2 ustawy, zwane dalej "danymi", naley sporzdza
w formie pisemnej oraz przesya w okrelonym terminie odpowiednio waciwemu do
udzielenia zezwolenia na prowadzenie i urzdzanie gier hazardowych ministrowi waciwemu
do spraw finansw publicznych i dyrektorowi izby celnej.
Dane przekazywane przez podmiot dotycz przychodw i kosztw dziaalnoci podmiotu
urzdzajcego i prowadzcego dziaalno w zakresie gier hazardowych oraz stanu
zatrudnienia, liczby automatw i urzdze do gier podmiotu oraz przychodw i kosztw
z dziaalnoci kadego orodka gier i kadego rodzaju gry hazardowej objtej podatkiem od
gier, jak rwnie stanu zatrudnienia, liczby automatw i urzdze do gier.
W zalenoci od rodzajw danych przekazywane s one w zestawieniu dla danego podmiotu
podlegajcego opodatkowaniu podatkiem od gier, w zestawieniu dla kadego orodka gier i dla
kadego rodzaju gry hazardowej podlegajcej opodatkowaniu podatkiem od gier lub w formie
sprawozdania finansowego, ktre podmiot urzdzajcy i prowadzcy dziaalno w zakresie
gier hazardowych jest zobowizany sporzdzi i zatwierdzi na podstawie przepisw
o rachunkowoci.
Rozporzdzenie okrela wymagany zakres danych jakie powinny zawiera poszczeglne
zestawienia. Zestawienia powinny by podpisane przez osob sporzdzajca zestawienie oraz
osob upowanion do reprezentowania podmiotu.
Rozwizania zawarte w projekcie nie s sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Materia regulowana przez projekt nie jest objta prawem Unii Europejskiej (pozostaje w gestii
pastw czonkowskich UE i nie podlega harmonizacji).
Projekt rozporzdzenia zostanie notyfikowany zgodnie z dyrektyw (UE) 2015/1535
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 wrzenia 2015 r. ustanawiajc procedur
udzielania informacji w dziedzinie przepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug

2
spoeczestwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1) oraz zgodnie
z zasadami przewidzianymi w rozporzdzeniu Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych
(Dz. U. poz. 2039, z pn. zm.).
Projekt rozporzdzenia nie wymaga przedstawienia waciwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach okrelonych w obowizujcych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej.
Stosownie do postanowie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziaalnoci lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z pn. zm.) oraz 4 i 52 uchway nr 190
Rady Ministrw z dnia 29 padziernika 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrw (M.P.
poz. 979, z pn. zm.) projekt rozporzdzenia podlega udostpnieniu w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Rzdowego Centrum Legislacji, w serwisie Rzdowy
Proces Legislacyjny. W przypadku zgoszenia zainteresowania pracami nad tym projektem
w trybie przewidzianym w ustawie o dziaalnoci lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
dokonane zgoszenie udostpniane jest w Biuletynie Informacji Publicznej jako dokument
dotyczcy prac nad tym projektem.

08/14rch