You are on page 1of 24

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

WYROK TRYBUNAU (trzecia izba)


z dnia 15wrzesnia 2016r.(*)

Odesanie prejudycjalne Spoeczestwo informacyjne Swobodny


przepyw usug Bezprzewodowa sie lokalna (WLAN) przedsibiorcy
Swobodne publiczne udostpnienie Odpowiedzialno usugodawcw
bdcych porednikami Zwyky przekaz Dyrektywa 2000/31/WE
Artyku12 Ograniczenie odpowiedzialnoci Nieznany uytkownik tej
sieci Naruszenie praw podmiotw praw do utworu chronionego
Obowizek zabezpieczenia sieci Odpowiedzialno cywilna przedsibiorcy
W sprawie C484/14
majcej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE,
orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zoony przez Landgericht Mnchen
I(sd okrgowy Monachium I, Niemcy) postanowieniem zdnia 18wrzenia
2014 r., ktre wpyno do Trybunau w dniu 3 listopada 2014 r.,
wpostpowaniu:
Tobias Mc Fadden
przeciwko
Sony Music Entertainment Germany GmbH,
TRYBUNA (trzecia izba),
w skadzie: L. Bay Larsen, prezes izby, D. vby,
(sprawozdawca), M.Safjan iM.Vilaras, sdziowie,

J. Malenovsk

rzecznik generalny: M.Szpunar,


sekretarz: V.Tourrs, administrator,
uwzgldniajc pisemny etap postpowania ipo przeprowadzeniu rozprawy
wdniu 9grudnia 2015r.,
rozwaywszy uwagi przedstawione:
w imieniu T. Mc Faddena przez A. Hufschmida oraz C. Fritz,
Rechtsanwlte,
w imieniu Sony Music Entertainment Germany GmbH przez
B.Frommera, R.Bislego oraz M.Hgela, Rechtsanwlte,

1 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

w imieniu rzdu polskiego przez B. Majczyn, dziaajcego


wcharakterze penomocnika,
w imieniu Komisji Europejskiej przez K.P.Wojcika oraz F.Wilmana,
dziaajcych wcharakterze penomocnikw,
po zapoznaniu si z opini rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu
16marca 2016r.,
wydaje nastpujcy
Wyrok
1Wniosek owydanie orzeczenia wtrybie prejudycjalnym dotyczy wykadni
art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
zdnia 8czerwca 2000r. wsprawie niektrych aspektw prawnych usug
spoeczestwa informacyjnego, w szczeglnoci handlu elektronicznego
w ramach rynku wewntrznego (dyrektywy o handlu elektronicznym)
(Dz.U.2000, L178, s.1).
2Wniosek ten zosta przedstawiony wramach sporu pomidzy Tobiasem
Mc Faddenem aSony Music Entertainment Germany GmbH (zwan dalej
Sony Music) wprzedmiocie ewentualnej odpowiedzialnoci T.Mc Faddena
za uycie przez osob trzeci bezprzewodowej sieci lokalnej [ Wireless local
area network (WLAN)], ktrej operatorem jest T. Mc Fadden, do
publicznego
udostpnienia,
bez
uzyskania
zgody,
fonogramu
wyprodukowanego przez Sony Music.
Ramy prawne

Prawo Unii
Dyrektywa 98/34
3 Parlament Europejski i Rada przyjy w dniu 22 czerwca 1998 r.
dyrektyw 98/34/WE ustanawiajc procedur udzielania informacji
wdziedzinie norm iprzepisw technicznych oraz zasad dotyczcych usug
spoeczestwa informacyjnego (Dz.U. 1998, L 204, s. 37), zmienionej
dyrektyw 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca
1998r. (Dz.U.1998, L217, s.18) (zwan dalej dyrektyw 98/34).
4Motywy2 i19 dyrektywy 98/48 przewiduj:
(2) Szeroka rnorodno usug, w rozumieniu art. 59 i 60 traktatu
[WE, obecnie art.46 i57TFUE], skorzysta zmoliwoci zapewnianych
przez spoeczestwo informacyjne, wiadczonych na odlego, drog

2 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

elektroniczn ina indywidualne danie odbiorcy usug.


[]
(19)Zgodnie zart.60 traktatu [WE, obecnie art.57TFUE] poddanym
wykadni w orzecznictwie Trybunau Sprawiedliwoci, przez usugi
rozumie naley usugi wiadczone normalnie za wynagrodzeniem;
charakterystyka ta nie istnieje w przypadku dziaa podejmowanych
zwyczeniem wzgldw ekonomicznych przez pastwo wramach jego
obowizkw, w szczeglnoci w dziedzinach: spoecznej, kulturalnej,
edukacyjnej isdowej [].
5Artyku1 dyrektywy 98/34 stanowi:
Do celw niniejszej dyrektywy stosuje si nastpujce denicje:
[]
2) usuga kada usuga spoeczestwa informacyjnego, to znaczy
kada usuga normalnie wiadczona za wynagrodzeniem, na odlego,
drog elektroniczn ina indywidualne danie odbiorcy usug.
[].
Dyrektywa 2000/31
6Motywy18, 41, 42 i50 dyrektywy 2000/31 maj nastpujce brzmienie:
(18) Usugi spoeczestwa informacyjnego obejmuj szeroki zakres
rodzajw dziaalnoci gospodarczej prowadzonych wtrybie online [];
usugi spoeczestwa informacyjnego nie ograniczaj si wycznie do
usug dajcych sposobno do zawierania umw online, ale, o ile
stanowi one dziaalno gospodarcz, dotycz take usug, ktre nie
s wynagradzane przez tych, ktrzy je otrzymuj, takie jak usugi
polegajce na oferowaniu informacji online lub informacji handlowych
lub zapewniajcych narzdzia umoliwiajce szukanie, dostp oraz
pozyskiwanie danych; w usugach spoeczestwa informacyjnego
mieszcz si take usugi, ktre polegaj [] na zapewnianiu
moliwoci dostpu do sieci komunikacyjnej [].
[]
(41)Niniejsza dyrektywa ustala rwnowag midzy rnymi interesami
oraz ustanawia zasady, ktre mog suy za podstaw norm iumw
branowych.
(42) Wyczenia w dziedzinie odpowiedzialnoci ustanowione
w niniejszej dyrektywie obejmuj jedynie przypadki, w ktrych
dziaalno
podmiotu
wiadczcego
usugi
spoeczestwa

3 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

informacyjnego jest ograniczona do technicznego procesu obsugi


i udzielania dostpu do sieci komunikacyjnej, w ktrej informacje
udostpniane przez osoby trzecie s przekazywane lub przechowywane
czasowo, wcelu poprawienia skutecznoci przekazu; dziaanie takie ma
charakter czysto techniczny, automatyczny ibierny, ktry zakada, e
podmiot wiadczcy usugi spoeczestwa informacyjnego nie posiada
wiedzy o informacjach przekazywanych lub przechowywanych ani
kontroli nad nimi.
[]
(50)Wane jest, aby proponowana dyrektywa wsprawie harmonizacji
niektrych aspektw praw autorskich ipokrewnych wspoeczestwie
informacyjnym oraz niniejsza dyrektywa weszy wycie wtym samym
czasie w celu ustanowienia jasnych ram prawnych waciwych dla
odpowiedzialnoci porednikw w przypadku naruszenia na poziomie
wsplnotowym prawa autorskiego ipraw pokrewnych.
7Artyku2 tej dyrektywy, zatytuowany Denicje, stanowi:
Do celw niniejszej dyrektywy nastpujce pojcia oznaczaj:
a)usugi spoeczestwa informacyjnego: usugi wrozumieniu art.1
ust.2 dyrektywy [98/34];
b) usugodawca: kada osoba zyczna lub prawna, ktra wiadczy
usug spoeczestwa informacyjnego;
[].
8 Wspomniana dyrektywa obejmuje w ramach sekcji 4 rozdziau II,
zatytuowanej Odpowiedzialno usugodawcw bdcych porednikami,
art.1215.
9Artyku12 teje dyrektywy, zatytuowany Zwyky przekaz, stanowi:
1. Pastwa czonkowskie zapewniaj, eby w przypadku wiadczenia
usugi spoeczestwa informacyjnego polegajcej na transmisji w sieci
telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez usugobiorc lub na
zapewnianiu dostpu do sieci telekomunikacyjnej usugodawca nie by
odpowiedzialny za przekazywane informacje, jeeli:
a)nie jest inicjatorem przekazu;
b)nie wybiera odbiorcy transmisji; oraz
c)nie wybiera oraz nie modykuje informacji zawartych wprzekazie.
[]

4 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

3. Niniejszy artyku nie ma wpywu na moliwo wymagania od


usugodawcy przez sdy lub organy administracyjne, zgodnie zsystemem
prawnym pastw czonkowskich, eby przerwa naruszenia prawa lub im
zapobieg.
10Artyku13 ust.1 dyrektywy 2000/31, zatytuowany Caching, stanowi:
1. Pastwa czonkowskie zapewniaj, eby w przypadku wiadczenia
usugi spoeczestwa informacyjnego polegajcej na transmisji w sieci
telekomunikacyjnej
informacji
przekazanych
przez
usugobiorc
usugodawca nie by odpowiedzialny ztytuu automatycznego, poredniego
i krtkotrwaego przechowywania tej informacji dokonywanego w celu
usprawnienia pniejszej transmisji informacji na danie innych
usugobiorcw pod warunkiem e:
a)usugodawca nie modykuje informacji;
b)usugodawca przestrzega warunkw dostpu do informacji;
c) usugodawca przestrzega zasad dotyczcych aktualizowania
informacji, okrelonych wsposb szeroko uznany iuywany wbrany;
d)usugodawca nie zakca dozwolonego posugiwania si technologi,
szeroko uznan i uywan w brany w celu uzyskania danych
okorzystaniu zinformacji;
oraz
e) usugodawca niezwocznie usuwa lub uniemoliwia dostp do
przechowywanych informacji, gdy uzyska wiarygodn wiadomo, e
informacje zostay usunite z pocztkowego rda transmisji lub
dostp do nich zosta uniemoliwiony albo gdy sd lub organ
administracyjny nakaza usunicie informacji lub uniemoliwienie
dostpu do niej.
11Artyku14 tej dyrektywy, zatytuowany Hosting, przewiduje:
1. Pastwa czonkowskie zapewniaj, eby w przypadku wiadczenia
usugi spoeczestwa informacyjnego polegajcej na przechowywaniu
informacji przekazanych przez usugobiorc usugodawca nie by
odpowiedzialny za informacje przechowywane na danie usugobiorcy, pod
warunkiem e:
a) usugodawca nie ma wiarygodnych wiadomoci o bezprawnym
charakterze dziaalnoci lub informacji, a w odniesieniu do roszcze
odszkodowawczych nie wie ostanie faktycznym lub okolicznociach,
ktre wsposb oczywisty wiadcz otej bezprawnoci;
lub
5 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

b)usugodawca podejmuje niezwocznie odpowiednie dziaania wcelu


usunicia informacji lub uniemoliwienia dostpu do informacji, gdy
uzyska takie wiadomoci lub zostanie onich powiadomiony.
2. Ustp 1 nie ma zastosowania, jeeli
zupowanienia albo pod kontrol usugodawcy.

usugobiorca

dziaa

3. Niniejszy artyku nie ma wpywu na moliwo wymagania od


usugodawcy przez sdy lub organy administracyjne, zgodnie zsystemem
prawnym pastw czonkowskich, eby przerwa on naruszenia prawa lub im
zapobieg oraz nie ma wpywu na moliwo ustanowienia procedur
regulujcych usuwanie lub uniemoliwianie dostpu do tych informacji
przez pastwa czonkowskie.
12Artyku15 ust.1 wspomnianej dyrektywy, zatytuowany Brak oglnego
obowizku wzakresie nadzoru, stanowi:
Pastwa czonkowskie nie nakadaj na usugodawcw wiadczcych
usugi okrelone w art. 12, 13 i 14 oglnego obowizku nadzorowania
informacji, ktre przekazuj lub przechowuj, ani oglnego obowizku
aktywnego poszukiwania faktw iokolicznoci wskazujcych na bezprawn
dziaalno.
Dyrektywa 2001/29/WE
13Motyw 16 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia
22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektrych aspektw praw
autorskich i pokrewnych w spoeczestwie informacyjnym (Dz.U. 2001,
L167, s.10) brzmi:
Odpowiedzialno zwizana zdziaaniami wrodowisku sieciowym dotyczy
nie tylko praw autorskich ipokrewnych, lecz rwnie takich obszarw, jak
zniesawienie, wprowadzajca w bd reklama lub naruszenie znakw
towarowych ijest skierowana horyzontalnie wdyrektywie [2000/31], ktra
wyjania i harmonizuje rne kwestie prawne dotyczce usug
wiadczonych wspoeczestwie informacyjnym, wtym wdziedzinie handlu
elektronicznego. Niniejsz dyrektyw naley wdroy w terminie
analogicznym do terminu wyznaczonego dla dyrektywy o handlu
elektronicznym, uwzgldniajc, e wspomniana dyrektywa ustanawia
zharmonizowane ramy zasad i przepisw dotyczcych midzy innymi
niektrych istotnych czci niniejszej dyrektywy. Niniejsza dyrektywa nie
narusza
przepisw
dotyczcych
odpowiedzialnoci
zawartych
wwymienionej dyrektywie.
Dyrektywa 2004/48/WE
14Artyku2 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia
29kwietnia 2004r. wsprawie egzekwowania praw wasnoci intelektualnej

6 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

(Dz.U.2004, L157, s.45), zatytuowany Zakres, stanowi:


[]
3.Niniejsza dyrektywa nie wpywa na:
a)[] dyrektyw [2000/31], azwaszcza art.1215 dyrektywy [2000/31];
[].

Prawo niemieckie
15 Paragrafy 710 Telemediengesetz (ustawy o mediach elektronicznych)
zdnia 26lutego 2007r. (BGBl. I, s.179), po raz ostatni zmienionej ustaw
zdnia 31marca 2010r. (BGBl. I, s.692), transponuj do prawa krajowego
przepisy art.1215 dyrektywy 2000/31.
16Paragraf7 Telemediengesetz ma nastpujce brzmienie:
1)Usugodawcy s na mocy oglnych ustaw odpowiedzialni za wasne
informacje, ktre s przez nich udostpniane do uywania.
2) Usugodawcy w rozumieniu 810 nie s zobowizani do
nadzorowania przekazywanych lub przechowywanych przez nich informacji
ani do poszukiwania faktw i okolicznoci wskazujcych na bezprawn
dziaalno. Naoone na podstawie oglnych ustaw obowizki dotyczce
usunicia lub uniemoliwienia uywania informacji pozostaj nienaruszone
take wprzypadku braku odpowiedzialnoci usugodawcy na mocy 810
[].
17Paragraf8 ust.1 Telemediengesetz stanowi:
Usugodawcy nie s odpowiedzialni za informacje, ktre przekazuj wsieci
komunikacyjnej lub do ktrych zapewniaj dostp dla celw uywania, oile:
1.nie s inicjatorami przekazu,
2.nie wybrali odbiorcy transmisji, oraz
3.nie wybrali ani nie zmodykowali informacji zawartych wprzekazie.
Zdanie pierwsze nie ma zastosowania, jeli usugodawca wsppracuje
rozmylnie z jednym ze swoich usugobiorcw w celu bezprawnego
dziaania.
18 Paragraf 97 Gesetz ber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
(Urheberrechtsgesetz) (ustawy oprawie autorskim iprawach pokrewnych)
zdnia 9wrzenia 1965r. (BGBl. I, s.21), po raz ostatni zmienionej ustaw
zdnia 1padziernika 2013r. (BGBl. I, s.3728), stanowi:

7 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

1)Kto bezprawnie narusza prawo autorskie lub inne prawo chronione


na mocy niniejszej ustawy, moe zosta przez poszkodowanego wezwany do
usunicia naruszenia, awprzypadku zagroenia powtrnego naruszenia
do jego zaniechania. Roszczenie ozaniechanie przysuguje take wtedy, gdy
naruszenie zagraa po raz pierwszy.
2)Kto popenia naruszenie umylnie lub przez niedbalstwo, jest wobec
poszkodowanego zobowizany do naprawienia powstaej szkody [].
19 Paragraf 97a Gesetz ber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
stanowi:
1)Pokrzywdzony powinien przed rozpoczciem postpowania sdowego
wezwa sprawc do zaniechania iumoliwi mu zakoczenie sporu poprzez
zoenie obwarowanego odpowiedni kar umown zobowizania do
zaniechania.
[]
3)Jeeli wezwanie do zaniechania naruszenia jest zasadne [], mona
da zwrotu wydatkw koniecznych [].

Orzecznictwo krajowe dotyczce poredniej odpowiedzialnoci podmiotw


wiadczcych usugi spoeczestwa informacyjnego (Strerhaftung)
20 Z postanowienia odsyajcego wynika, e w prawie niemieckim dana
osoba moe ponosi odpowiedzialno za naruszenie prawa autorskiego lub
praw pokrewnych dokonane przez ni bezporednio (Tterhaftung) lub
porednio (Strerhaftung). Paragraf 97 Gesetz ber Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte jest bowiem interpretowany przez sdy niemieckie
wten sposb, e odpowiedzialno wprzypadku naruszenia moe ponosi
osoba, ktra nie bdc sprawc naruszenia ani pomocnikiem, rozmylnie
przyczynia si do jego popenienia (Strer).
21W tym wzgldzie Bundesgerichtshof (federalny trybuna sprawiedliwoci,
Niemcy) orzek wwyroku zdnia 12maja 2010r., Sommer unseres Lebens (I
ZR 121/08), e osoba prywatna bdca operatorem sieci wi zdostpem do
sieci Internet moe zosta uznana za Strer, jeli nie zabezpieczya swojej
sieci hasem, pozwalajc wten sposb osobie trzeciej na naruszenie prawa
autorskiego lub praw pokrewnych. Zgodnie z tym wyrokiem od takiego
operatora sieci mona w rozsdny sposb oczekiwa, e wprowadzi on
rodki zabezpieczajce takie jak system identykacji za pomoc hasa.
Okolicznoci
prejudycjalne

faktyczne

w postpowaniu

gwnym

i pytania

22 T. Mc Fadden prowadzi przedsibiorstwo zajmujce si sprzeda


iwynajmem sprztu owietleniowego inaganiajcego.
8 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

23Jest on operatorem bezprzewodowej sieci lokalnej oferujcej bezpatny


i anonimowy dostp do Internetu w pobliu przedsibiorstwa. W celu
zapewnienia wspomnianego dostpu do Internetu T. Mc Fadden korzysta
z usug przedsibiorstwa telekomunikacyjnego. Dostp do tej sieci
rozmylnie nie by chroniony wcelu zwrcenia uwagi klientw okolicznych
sklepw, przechodniw i ssiadw na prowadzone przez niego
przedsibiorstwo.
24 Okoo 4 wrzenia 2010 r. T. Mc Fadden zmieni nazw swojej sieci
z mcfadden.de na freiheitstattangst.de w nawizaniu do demonstracji
na rzecz ochrony danych osobowych i przeciwko nadmiernej kontroli
pastwa.
25 W tym samym okresie bez zgody podmiotw praw zosta bezpatnie
udostpniony publicznie w Internecie utwr muzyczny za porednictwem
bezprzewodowej sieci lokalnej, ktrej operatorem by T.Mc Fadden. T.Mc
Fadden twierdzi, e nie dokona zarzucanego naruszenia, ale nie moe
wykluczy dokonania naruszenia przez jednego zuytkownikw jego sieci.
26Sony Music jest producentem fonogramu tego utworu.
27 Pismem z dnia 29 padziernika 2010 r. Sony Music wezwaa T. Mc
Faddena do zaniechania naruszenia jej praw do wspomnianego fonogramu.
28W wyniku wezwania do zaniechania naruszenia T.Mc Fadden wnis do
sdu odsyajcego powdztwo oustalenie nieistnienia stosunku prawnego
lub prawa (negative Feststellungsklage). W odpowiedzi w ramach
powdztwa wzajemnego Sony Music zadaa od T. Mc Fadden, po
pierwsze, wypaty odszkodowania ztytuu bezporedniej odpowiedzialnoci
za naruszenie jej praw do wspomnianego fonogramu, po drugie,
zaniechania naruszenia jej praw pod rygorem grzywny, po trzecie, zwrotu
kosztw wezwania do zaniechania naruszenia oraz kosztw postpowania.
29Wyrokiem zdnia 16stycznia 2014r., wydanym wobec T.Mc Faddena
zaocznie, sd odsyajcy oddali danie T. Mc Faddena i uwzgldni
powdztwo wzajemne Sony Music.
30 T. Mc Fadden wnis sprzeciw od tego wyroku, argumentujc, e
ponoszenie przez niego odpowiedzialnoci jest wyczone na mocy
przepisw prawa niemieckiego dokonujcych transpozycji art. 12 ust. 1
dyrektywy 2000/31.
31 W ramach postpowania w sprawie sprzeciwu spka Sony Music
zadaa tytuem gwnym utrzymania wspomnianego wyroku w mocy,
a posikowo, w razie gdyby sd odsyajcy nie uzna bezporedniej
odpowiedzialnoci T.Mc Faddena, zasdzenia od niego odszkodowania na
podstawie niemieckiego orzecznictwa dotyczcego odpowiedzialnoci
poredniej (Strerhaftung) operatorw bezprzewodowej sieci lokalnej ze

9 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

wzgldu
na
niezastosowanie
rodkw
zabezpieczajcych
jego
bezprzewodow sie lokaln iwskutek tego umoliwienie osobom trzecim
naruszania praw przysugujcych Sony Music.
32We wniosku owydanie orzeczenia wtrybie prejudycjalnym sd odsyajcy
wskazuje, e skania si do uznania, i prawa przysugujce Sony Music
zostay naruszone nie osobicie przez T.Mc Faddena, lecz przez nieznanego
uytkownika jego bezprzewodowej sieci lokalnej. Jednake sd ten rozwaa
poredni odpowiedzialno (Strerhaftung) T.Mc Faddena ze wzgldu na
brak zabezpieczenia przez niego sieci, co umoliwio anonimowe
popenienie tego naruszenia. Sd odsyajcy zastanawia si wszake nad
tym, czy przewidziane wyczenie odpowiedzialnoci przewidziane wart.12
ust. 1 dyrektywy 2000/31, ktry zosta transponowany do prawa
niemieckiego przez art.8 ust.1 zdanie pierwsze Telemediengesetz, nie stoi
na przeszkodzie ponoszeniu przez T. Mc Faddena jakiejkolwiek
odpowiedzialnoci.
33 W powyszych okolicznociach Landgericht Mnchen I (sd okrgowy
Monachium I, Niemcy) postanowi zawiesi postpowanie i przedoy
Trybunaowi nastpujce pytania prejudycjalne:
1) Czy art. 12 ust. 1 pierwszy czon zdania dyrektywy 2000/31
w zwizku z art. 2 lit. a) tej dyrektywy i w zwizku z art. 1 pkt 2
dyrektywy 98/34 naley interpretowa wten sposb, e normalnie za
wynagrodzeniem oznacza, i sd krajowy musi stwierdzi, czy:
a. dana osoba, ktra powouje si na waciwo podmiotu
wiadczcego usugi, oferuje konkretn usug normalnie
wiadczon za wynagrodzeniem, lub
b. istniej w ogle dostawcy na rynku, ktrzy oferuj te lub
porwnywalne usugi za wynagrodzeniem, lub
c. wikszo tych lub porwnywalnych usug oferowana jest za
wynagrodzeniem?
2)Czy art.12 ust.1 pierwszy czon zdania dyrektywy 2000/31 naley
interpretowa w ten sposb, e zapewnianie dostpu do sieci
telekomunikacyjnej oznacza, i zgodne z dyrektyw zapewnienie
dostpu zaley jedynie od tego, e prba si powiedzie wten sposb, e
dostp do sieci telekomunikacyjnej (np. Internetu) jest dostarczony?
3)Czy art.12 ust.1 pierwszy czon zdania dyrektywy 2000/31 wzwizku
zart.2 lit.b) tej dyrektywy naley interpretowa wten sposb, e dla
wiadczenia wrozumieniu omawianego art.2 lit.b) [tej dyrektywy]
wystarczajce jest, e usuga spoeczestwa informacyjnego faktycznie
zostanie udostpniona, tj. w konkretnym przypadku zostanie
udostpniona niezabezpieczona [bezprzewodowa sie lokalna] WLAN,

10 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

czy np. wymagane jest oprcz tego rwnie promowanie?


4)Czy art.12 ust.1 pierwszy czon zdania dyrektywy 2000/31 naley
interpretowa w ten sposb, e nie by odpowiedzialny za
przekazywane
informacje
oznacza,
i
wszelkie
roszczenia
o zaniechanie, odszkodowanie, zapat kosztw wezwania do
zaniechania naruszenia oraz opat sdowych osoby, ktrej dotyczy
naruszenie praw autorskich, przeciwko dostawcy dostpu s co do
zasady lub wkadym razie wodniesieniu do pierwszego stwierdzonego
naruszenia praw autorskich wykluczone?
5)Czy art.12 ust.1 pierwszy czon zdania wzwizku zart.12 ust.3
dyrektywy 2000/31 naley interpretowa w ten sposb, e pastwa
czonkowskie nie mog zezwoli sdowi krajowemu, aby wyda on
w postpowaniu gwnym zarzdzenie przeciwko dostawcy dostpu,
zgodnie z ktrym zaniecha on w przyszoci umoliwiania osobom
trzecim udostpniania poprzez cze internetowe okrelonego utworu
chronionego prawem autorskim do pobierania poprzez internetow
gied wymiany?
6)Czy art.12 ust.1 pierwszy czon zdania dyrektywy 2000/31 naley
interpretowa w ten sposb, e w okolicznociach takich jak
w niniejszej sprawie przed sdem odsyajcym naley zastosowa
regulacj z art. 14 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2000/31 odpowiednio do
roszczenia ozaniechanie?
7)Czy art.12 ust.1 pierwszy czon zdania dyrektywy 2000/31 wzwizku
z art. 2 lit b) tej dyrektywy naley interpretowa w ten sposb, e
wymagania stawiane usugodawcy s spenione w przypadku, gdy
usugodawc jest kada osoba zyczna lub prawna, ktra dostarcza
usugi spoeczestwa informacyjnego?
8) W przypadku odpowiedzi przeczcej na pytanie sidme: jakie
dodatkowe wymagania naley ustanowi wzgldem usugodawcy
wramach interpretacji art.2 lit.b) dyrektywy 2000/31?
9) Czy art. 12 ust. 1 pierwszy czon zdania dyrektywy 2000/31 przy
uwzgldnieniu
obowizujcego
podstawowego
prawa
ochrony
wasnoci intelektualnej, ktre wynika zprawa wasnoci (art.17 ust.2
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej), a take przy
uwzgldnieniu regulacji zawartych wdyrektywach 2001/29 i2004/48,
a take przy uwzgldnieniu wolnoci informacji oraz praw
podstawowych Unii Europejskiej wzakresie prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej (art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej)
naley interpretowa w ten sposb, e nie jest on sprzeczny
zorzeczeniem sdu krajowego [], jeeli wtym orzeczeniu dostawca
dostpu pod kar grzywny zostanie zobowizany do tego, aby
w przyszoci zaniecha umoliwiania osobom trzecim udostpniania

11 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

przez konkretne cze internetowe okrelonego utworu chronionego


prawem autorskim lub jego czci do pobierania poprzez internetow
gied wymiany (peer-to-peer), itym samym dostawcy dostpu zostanie
pozostawiony wybr co do tego, jakich konkretnie rodkw
technicznych uy, aby speni to zarzdzenie?
[10)]Czy obowizuje to rwnie wtedy, gdy dostawca dostpu moe speni
zakaz sdowy faktycznie tylko w ten sposb, e zablokuje cze
internetowe lub zabezpieczy je hasem, lub te skontroluje biec
odnon komunikacj pod ktem tego, czy okrelony utwr chroniony
prawem autorskim jest ponownie nieprawnie przekazywany, przy czym
jest to pewne od [] pocztku, a nie wychodzi na jaw dopiero
wramach postpowania egzekucyjnego lub postpowania oukaranie?.
W przedmiocie pyta prejudycjalnych

W przedmiocie pytania pierwszego


34 Z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, e
poprzez pytanie pierwsze sd odsyajcy stara si ustali, czy usuga taka
jak wiadczona przez powoda w sprawie w postpowaniu gwnym,
polegajca na udostpnianiu publicznej ibezpatnej bezprzewodowej sieci
telekomunikacyjnej, moe by objta zakresem stosowania art. 12 ust. 1
dyrektywy 2000/31.
35W tych okolicznociach naley rozumie, i poprzez pytanie pierwsze sd
odsyajcy dy wistocie do ustalenia, czy art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31
wzwizku zart.2 lit.a) tej dyrektywy iwzwizku zart.1 pkt2 dyrektywy
98/34 naley interpretowa w ten sposb, e wiadczenie takie jak
rozpatrywane wpostpowaniu gwnym, wykonywane przez operatora sieci
telekomunikacyjnej ipolegajce na bezpatnym publicznym udostpnianiu
tej sieci, stanowi usug spoeczestwa informacyjnego wrozumieniu tego
pierwszego przepisu.
36 Przede wszystkim naley zauway, e ani art. 12 ust. 1 dyrektywy
2000/31, ani art. 2 tej dyrektywy nie zawiera denicji pojcia usugi
spoeczestwa informacyjnego. Jednake ten ostatni przepis odsya wtym
celu do dyrektywy 98/34.
37W tym wzgldzie, po pierwsze, zmotyww2 i19 dyrektywy 98/48 wynika,
e pojcie usugi uyte w dyrektywie 98/34 naley interpretowa jako
majce to samo znaczenie co pojcie zawarte wart.57TFUE. Na mocy tego
art.57 za usugami s wszczeglnoci wiadczenia wykonywane zwykle
za wynagrodzeniem.
38 Po drugie, art. 1 pkt 2 dyrektywy 98/34 stanowi, e pojcie usugi
spoeczestwa informacyjnego obejmuje kad usug normalnie

12 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

wiadczon za wynagrodzeniem, na odlego, drog elektroniczn i na


indywidualne danie odbiorcy usug.
39 W tych okolicznociach naley uzna, e usugi spoeczestwa
informacyjnego, o ktrych mowa w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31, to
wycznie usugi normalnie wiadczone za wynagradzaniem.
40Stwierdzenie to jest potwierdzone motywem 18 dyrektywy 2000/31, ktry
stanowi, e oile usugi spoeczestwa informacyjnego nie ograniczaj si
wycznie do usug dajcych sposobno do zawierania umw online, lecz
dotycz take innych usug, otyle warunkiem jest to, by usugi te stanowiy
dziaalno gospodarcz.
41 Jednake nie mona wnioskowa na tej podstawie, e wiadczenie
o charakterze gospodarczym realizowane bezpatnie nie mogoby nigdy
stanowi usugi spoeczestwa informacyjnego w rozumieniu art. 12
ust. 1 dyrektywy 2000/31. Wynagrodzenie za usug wiadczon przez
usugodawc w ramach jego dziaalnoci gospodarczej niekoniecznie jest
bowiem wypacane przez osoby, ktre z nich korzystaj (zob. podobnie
wyrok zdnia 11wrzenia 2014r., Papasavvas, C291/13, EU:C:2014:2209,
pkt28, 29).
42 Jest tak w szczeglnoci, gdy bezpatnie realizowane wiadczenie jest
wykonywane przez usugodawc wcelach reklamowych wodniesieniu do
dbr sprzedawanych lub usug wiadczonych przez tego usugodawc, gdy
koszt tej dziaalnoci jest wwczas zawarty wcenie sprzeday tych dbr lub
usug (wyrok z dnia 26 kwietnia 1988 r., Bond van Adverteerders i in.,
352/85, EU:C:1988:196, pkt16; atake zdnia 11kwietnia 2000r., Delige,
C51/96 iC191/97, EU:C:2000:199, pkt56).
43 W wietle powyszych rozwaa na pytanie pierwsze naley
odpowiedzie, i art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31 wzwizku zart.2 lit.a)
tej dyrektywy i w zwizku z art. 1 pkt 2 dyrektywy 98/34 naley
interpretowa w ten sposb, e wiadczenie takie jak rozpatrywane
w postpowaniu
gwnym,
wykonywane
przez
operatora
sieci
telekomunikacyjnej ipolegajce na bezpatnym publicznym udostpnianiu
tej sieci, stanowi usug spoeczestwa informacyjnego wrozumieniu tego
pierwszego przepisu, gdy jest ono realizowane przez danego usugodawc
w celach reklamowych w odniesieniu do dbr sprzedawanych lub usug
wiadczonych przez tego usugodawc.

W przedmiocie pyta drugiego itrzeciego


44 Poprzez pytania drugie i trzecie, ktre naley rozpatrzy cznie, sd
odsyajcy dy wistocie do ustalenia, czy art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31
naley interpretowa wten sposb, e aby uzna, i usuga, oktrej mowa
w tym przepisie, polegajca na zapewnianiu dostpu do sieci
telekomunikacyjnej, jest wiadczona, dostp ten musi by jedynie

13 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

udostpniony, czy te musz zosta spenione wymogi dodatkowe.


45Dokadniej, sd odsyajcy chce ustali, czy oprcz zapewniania dostpu
do sieci telekomunikacyjnej konieczne jest, po pierwsze, by istnia stosunek
umowny pomidzy usugobiorc ausugodawc, apo drugie, by ten ostatni
reklamowa wspomniane wiadczenie.
46W tym wzgldzie wpierwszej kolejnoci zbrzmienia art.12 dyrektywy
2000/31, zatytuowanego Zwyky przekaz, wynika, e wiadczenie usugi,
o ktrej mowa w tym przepisie, musi obejmowa transmisj informacji
wsieci telekomunikacyjnej.
47Co wicej, wspomniany przepis okrela, e wyczenie odpowiedzialnoci
przewidziane w tyme przepisie odnosi si tylko do przekazywanych
informacji.
48Wreszcie zmotywu42 dyrektywy 2000/31 wynika, e dziaanie polegajce
na zwykym przekazie przybiera charakter czysto techniczny,
automatyczny ibierny.
49Wynika ztego, e zapewnianie dostpu do sieci telekomunikacyjnej nie
musi przekracza ram takiego dziaania technicznego, automatycznego
ibiernego zapewniajcego wykonanie wymaganej transmisji informacji.
50 W drugiej kolejnoci ani z innych przepisw dyrektywy 2000/31, ani
z celw przez ni zamierzonych nie wynika, by zapewnianie dostpu do
sieci telekomunikacyjnej powinno spenia dodatkowe warunki, takie jak
istnienie stosunku umownego midzy usugobiorc ausugodawc tej usugi
lub ponoszenie przez usugodawc nakadw reklamowych w celu
promowania wspomnianego wiadczenia.
51Wprawdzie, mona podnie, e art.2 lit.b) dyrektywy 2000/31 odnosi si
wwersji zredagowanej wjzyku niemieckim do czasownika anbieten, ktry
mona rozumie jako odnoszcy si do idei oferowania iztego wzgldu do
pewnej formy reklamy.
52Jednake konieczno stosowania, azatem ijednolitej wykadni przepisw
prawa Unii, wyklucza, by wrazie wtpliwoci tre danego przepisu bya
rozpatrywana wsposb oderwany wjednej zjego wersji, lecz przeciwnie,
wymaga ona, by by on interpretowany istosowany wwietle jego wersji
istniejcych winnych jzykach urzdowych (wyrok zdnia 9czerwca 2011r.,
Eleftheri tileorasi iGiannikos, C52/10, EU:C:2011:374, pkt23).
53Inne za wersje jzykowe wspomnianego art.2 lit.b), wszczeglnoci
wjzykach hiszpaskim, czeskim, angielskim, francuskim, woskim, polskim
lub sowackim, stosuj czasowniki, ktre nie wyraaj takiej idei oferowania
lub reklamowania.

14 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

54 W wietle powyszych rozwaa na pytania drugie i trzecie naley


odpowiedzie, e art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31 naley interpretowa
w ten sposb, e aby uzna, i usuga, o ktrej mowa w tym przepisie,
polegajca na zapewnianiu dostpu do sieci telekomunikacyjnej, jest
wiadczona, dostp ten nie musi przekracza ram dziaania technicznego,
automatycznego i biernego zapewniajcego wykonanie wymaganej
transmisji informacji, przy czym nie musi by speniony aden inny wymg
dodatkowy.

W przedmiocie pytania szstego


55Poprzez pytanie szste, ktre naley rozpatrzy wtrzeciej kolejnoci, sd
odsyajcy dy wistocie do ustalenia, czy art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31
naley interpretowa w ten sposb, e warunek przewidziany w art. 14
ust.1 lit.b) tej dyrektywy stosuje si analogicznie do wspomnianego art.12
ust.1.
56 W tym wzgldzie z samej struktury dyrektywy 2000/31 wynika, e
prawodawca Unii zamierza rozrni regulacje stosujce si do czynnoci
zwykego przekazu, przechowywania informacji wpostaci zwanej caching
i hostingu, gdy czynnoci te s regulowane przez rne przepisy tej
dyrektywy.
57W tym kontekcie zporwnania art.12 ust.1, art.13 ust.1 iart.14 ust.1
wspomnianej dyrektywy wynika, e wyczenia odpowiedzialnoci
przewidziane w tych przepisach s podporzdkowane odmiennym
przesankom stosowania wzalenoci od rodzaju danej czynnoci.
58 W szczeglnoci art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31, zatytuowany
Hosting, przewiduje midzy innymi, e aby skorzysta z okrelonego
w tym przepisie wyczenia odpowiedzialnoci, dostawcy usug
hostingowych dla witryn internetowych musz podj niezwocznie
odpowiednie dziaania w celu usunicia informacji lub uniemoliwienia
dostpu do niej, gdy uzyskaj wiadomoci o bezprawnym charakterze
informacji lub zostan onich powiadomieni.
59Artyku12 ust.1 dyrektywy 2000/31 nie uzalenia natomiast wyczenia
odpowiedzialnoci, ktre przewiduje na rzecz dostawcw dostpu do sieci
telekomunikacyjnej, od poszanowania takiego warunku.
60 Ponadto, jak zauway rzecznik generalny w pkt 100 opinii, sytuacja
dostawcy usug hostingowych dla witryny internetowej zjednej strony oraz
sytuacja dostawcy dostpu do sieci telekomunikacyjnej zdrugiej strony nie
s podobne w wietle warunku okrelonego w art. 14 ust. 1 dyrektywy
2000/31.
61Z motywu42 tej dyrektywy wynika bowiem, e wyczenia wdziedzinie
odpowiedzialnoci okrelone we wspomnianej dyrektywie zostay

15 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

przewidziane z uwagi na to, e czynnoci wykonywane przez okrelone


rne kategorie podmiotw wiadczcych usugi, w szczeglnoci przez
dostawcw dostpu do sieci telekomunikacyjnej i dostawcw usug
hostingowych dla witryn internetowych, przybieraj charakter czysto
techniczny, automatyczny ibierny oraz e wrezultacie usugodawcy ci nie
posiadaj wiedzy o informacjach w ten sposb przekazywanych lub
przechowywanych ani kontroli nad nimi.
62 Przy tym usuga wiadczona przez dostawc usug hostingowych dla
witryny internetowej, ktra polega na przechowywaniu informacji, rozciga
si wczasie. Wrezultacie jest moliwe, e ten dostawca usug hostingowych
uzyska wiadomoci o bezprawnym charakterze pewnych informacji, ktre
przechowuje, w chwili pniejszej od chwili przystpienia do tego
przechowania, gdy cigle jest wstanie podj dziaanie majce na celu ich
usunicie lub uniemoliwienie dostpu do nich.
63Natomiast, co si tyczy dostawcy dostpu do sieci telekomunikacyjnej,
wiadczona przez niego usuga przekazu informacji nie rozciga si zwykle
wczasie, tak e po dokonaniu transmisji informacji nie ma on nad nimi ju
adnej kontroli. W tych okolicznociach dostawca dostpu do sieci
telekomunikacyjnej wprzeciwiestwie do dostawcy usug hostingowych dla
witryny internetowej nie jest czsto w stanie podj w pniejszej chwili
dziaa majcych na celu usunicie lub uniemoliwienie dostpu do
pewnych informacji.
64W kadym razie zpkt54 niniejszego wyroku wynika, e art.12 ust.1
dyrektywy 2000/31 nie przewiduje adnego dodatkowego wymogu poza
tym, by wodniesieniu do rozpatrywanej usugi by zapewniony dostp do
sieci telekomunikacyjnej, ktry to dostp nie musi przekracza ram
dziaania technicznego, automatycznego i biernego zapewniajcego
wykonanie wymaganej transmisji informacji.
65W wietle powyszych rozwaa na pytanie szste naley odpowiedzie, i
art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31 naley interpretowa w ten sposb, e
warunek przewidziany wart.14 ust.1 lit.b) tej dyrektywy nie stosuje si
analogicznie do wspomnianego art.12 ust.1.

W przedmiocie pyta sidmego ismego


66Poprzez pytania sidme isme, ktre naley rozpatrzy cznie wczwartej
kolejnoci, sd odsyajcy dy w istocie do ustalenia, czy art. 12 ust. 1
dyrektywy 2000/31 w zwizku z art. 2 lit. b) tej dyrektywy naley
interpretowa wten sposb, e istniej wymogi inne ni wymg wymieniony
wtym przepisie, ktrym podlega usugodawca zapewniajcy dostp do sieci
telekomunikacyjnej.
67W tym wzgldzie art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31 wzwizku zart.2
lit.b) tej dyrektywy przewiduje wyranie tylko jeden wymg wobec takiego

16 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

usugodawcy, mianowicie to, by by on osob zyczn lub prawn, ktra


wiadczy usug spoeczestwa informacyjnego.
68 W tym wzgldzie wspomniany motyw 41 stwierdza, e przyjmujc
dyrektyw 2000/31, prawodawca ustali rwnowag midzy rnymi
interesami. Wynika zpowyszego, e ca t dyrektyw, awszczeglnoci
jej art.12 ust.1 wzwizku zjej art.2 lit.b), naley uzna za wyraz tej
rwnowagi ustalonej przez wspomnianego prawodawc.
69 W tych okolicznociach zadaniem Trybunau nie jest zastpienie
prawodawcy Unii i uzalenienie stosowania tego przepisu od przesanek,
ktrych ten ostatni nie przewidzia.
70 Uzalenienie przewidzianego w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31
wyczenia od spenienia wymogw, ktrych prawodawca Unii wyranie nie
przewidzia, mogoby skutkowa podwaeniem tej rwnowagi.
71 W wietle powyszych rozwaa na pytania sidme i sme naley
odpowiedzie, i art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31 wzwizku zart.2 lit.b)
tej dyrektywy naley interpretowa w ten sposb, e poza wymogiem
wymienionym w tym przepisie nie istniej inne wymogi, ktrym podlega
usugodawca zapewniajcy dostp do sieci telekomunikacyjnej.

W przedmiocie pytania czwartego


72Poprzez pytanie czwarte, ktre naley rozpatrzy wpitej kolejnoci, sd
odsyajcy dy wistocie do ustalenia, czy art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31
naley interpretowa wten sposb, e nie stoi on na przeszkodzie temu, by
osoba poszkodowana przez naruszenie jej praw do utworu daa zakazania
kontynuowania tego naruszenia, odszkodowania oraz zasdzenia kosztw
wezwania do zaniechania naruszenia oraz kosztw sdowych od dostawcy
dostpu do sieci telekomunikacyjnej, ktrego usugi wykorzystano do
dokonania tego naruszenia.
73W tym wzgldzie naley przypomnie, e art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31
okrela, e pastwa czonkowskie powinny zapewni, eby usugodawcy
zapewniajcy dostp do sieci telekomunikacyjnej nie byli odpowiedzialny za
informacje, ktre zostay im przekazane przez usugobiorcw tej usugi,
w razie spenienia trzech przesanek wymienionych w tym przepisie,
mianowicie jeli usugodawcy ci nie s inicjatorami takiego przekazu, nie
wybieraj odbiorcy tego przekazu i nie wybieraj ani nie modykuj
informacji zawartych wprzekazie.
74Wynika ztego, e jeli wspomniane przesanki s spenione, usugodawca
zapewniajcy
dostp
do
sieci
telekomunikacyjnej
nie
ponosi
odpowiedzialnoci itym samym wkadym przypadku wykluczone jest, by
podmiot prawa autorskiego mg da od tego usugodawcy
odszkodowania na tej podstawie, e cze do tej sieci zostao uyte przez

17 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

osoby trzecie do naruszenia jego praw.


75 W konsekwencji jest rwnie w kadym przypadku wykluczone, by
podmiot prawa autorskiego mg da zwrotu kosztw wezwania do
zaniechania naruszenia lub kosztw sdowych poniesionych w zwizku
z roszczeniem odszkodowawczym. By takie roszczenie akcesoryjne byo
zasadne, wymagane jest bowiem, aby samo roszczenie gwne byo zasadne,
co jest wykluczone przez art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31.
76Przy tym art.12 ust.3 dyrektywy 2000/31 ucila, e artyku ten nie ma
wpywu na moliwo wymagania od usugodawcy przez sd krajowy lub
organ administracyjny, eby przerwa on naruszanie praw autorskich lub
mu zapobieg.
77W rezultacie, jeli naruszenie zostao dokonane przez osob trzeci za
porednictwem cza internetowego, ktre zostao udostpnione mu przez
dostawc dostpu do sieci telekomunikacyjnej, art.12 ust.1 wspomnianej
dyrektywy nie stoi na przeszkodzie temu, by osoba poszkodowana przez to
naruszenie daa od organu lub sdu krajowego, by zakaza temu
dostawcy umoliwiania kontynuowania tego naruszenia.
78 W konsekwencji naley uzna, e art. 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31,
rozpatrywany oddzielnie, take nie wyklucza, by ta sama osoba moga da
zwrotu kosztw wezwania do zaniechania naruszenia ikosztw sdowych
poniesionych w zwizku z daniem takim jak danie przywoane
wpoprzednim punkcie.
79W wietle powyszych rozwaa na pytanie czwarte naley odpowiedzie,
e art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31 naley interpretowa wten sposb, e
stoi on na przeszkodzie temu, by osoba, ktra zostaa poszkodowana przez
naruszenie jej praw do utworu, moga da od dostawcy dostpu do sieci
telekomunikacyjnej odszkodowania na tej podstawie, i jeden z tych
dostpw zosta uyty przez osoby trzecie do naruszenia jej praw, atake
zwrotu kosztw wezwania do zaniechania naruszenia ikosztw sdowych
poniesionych w zwizku z jej roszczeniem odszkodowawczym. Natomiast
przepis ten naley interpretowa w ten sposb, e nie stoi on na
przeszkodzie temu, by osoba ta daa zakazania kontynuowania tego
naruszenia, a take zasdzenia kosztw wezwania do zaniechania
naruszenia oraz kosztw sdowych od dostawcy dostpu do sieci
telekomunikacyjnej, ktrego usugi wykorzystano do dokonania tego
naruszenia, wrazie gdy roszczenia te dotycz wydanego przez organ lub
sd krajowy nakazu, na podstawie ktrego usugodawca jest zobowizany
zaprzesta umoliwiania kontynuowania wspomnianego naruszenia, lub
nastpuj po takim nakazie.

W przedmiocie pyta pitego, dziewitego idziesitego


80 Poprzez pytania pite, dziewite i dziesite, ktre naley rozpatrze

18 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

cznie wszstej kolejnoci, sd odsyajcy dy wistocie do ustalenia, czy


art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31 wzwizku zart.12 ust.3 tej dyrektywy
naley interpretowa przy uwzgldnieniu wymogw wynikajcych zochrony
praw podstawowych oraz przepisw przewidzianych dyrektywami 2001/29
i2004/48 wten sposb, e stoi on na przeszkodzie wydaniu nakazu, takiego
jak w postpowaniu gwnym, wymagajcego pod rygorem grzywny od
dostawcy dostpu do sieci telekomunikacyjnej pozwalajcej ogowi na
czenie si z Internetem, uniemoliwienia osobom trzecim publicznego
udostpniania za pomoc tego cza internetowego okrelonego utworu lub
jego czci chronionych prawem autorskim do pobierania poprzez
internetow gied wymiany (peer-to-peer), gdy dostawca ten ma
wprawdzie wybr co do tego, jakich rodkw technicznych uy, aby
zastosowa si do tego nakazu, lecz jest ju ustalone, e jedyne rodki,
ktrych moe on wpraktyce uy, obejmuj wyczenie cza internetowego
lub zabezpieczenie go hasem, lub badanie wszystkich informacji
przekazywanych za porednictwem tego cza.
81Przede wszystkim jest bezsporne, e nakaz, taki jak rozwaany przez sd
odsyajcy wsprawie wpostpowaniu gwnym, zuwagi na to, e wymaga
od dostawcy dostpu do danej sieci telekomunikacyjnej, by zapobieg
powtarzaniu naruszania prawa pokrewnego prawu autorskiemu, jest objty
ochron prawa podstawowego do ochrony wasnoci intelektualnej,
oktrym mowa wart.17 ust.2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej
(zwanej dalej Kart).
82 Ponadto z uwagi na to, e z jednej strony wspomniany nakaz jest
obwarowany wobec wspomnianego dostawcy dostpu przymusem, ktry
moe mie wpyw na prowadzon przez niego dziaalno gospodarcz,
a z drugiej strony nakaz ten moe ograniczy przysugujc odbiorcom
takiej usugi swobod korzystania zdostpu do Internetu, naley stwierdzi,
e narusza on prawo dostawcy do wolnoci prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej, chronione na mocy art.16 karty, oraz prawo odbiorcw do
wolnoci informacji, ktrej ochrona jest zapewniona przez art.11 karty.
83Gdy za kilka praw podstawowych chronionych prawem Unii konkuruje ze
sob, na danym organie lub sdzie krajowym spoczywa obowizek zadbania
o to, by zapewni odpowiedni rwnowag pomidzy tymi prawami (zob.
podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2008 r., Promusicae, C275/06,
EU:C:2008:54, pkt68, 70).
84 W tym wzgldzie Trybuna orzek ju, e nakaz, ktry pozostawia
dostawcy dostpu do sieci telekomunikacyjnej swobod okrelenia
konkretnych krokw wymagajcych podjcia wcelu osignicia zaoonego
rezultatu, jest w stanie pod pewnymi warunkami doprowadzi do tej
odpowiedniej rwnowagi (zob. podobnie wyrok z dnia 27 marca 2014 r.,
UPC Telekabel Wien, C314/12, EU:C:2014:192, pkt62, 63).
85 W niniejszym przypadku z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
19 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

prejudycjalnym wynika, e sd odsyajcy wychodzi zzaoenia, e rodki,


ktrych moe wpraktyce uy adresat nakazu, ograniczaj si do trzech,
mianowicie
badania
wszystkich
informacji
przekazywanych
za
porednictwem cza internetowego, wyczenia tego cza lub
zabezpieczenia go hasem.
86 To zatem wyczenie na podstawie tych trzech rodkw rozwaanych
przez sd odsyajcy Trybuna zbada zgodno rozwaanego nakazu
zprawem Unii.
87 Jeli chodzi, po pierwsze, o nadzr nad wszystkimi przekazywanymi
informacjami, rodek taki naley od razu wykluczy, gdy jest on sprzeczny
z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31, ktry zakazuje nakadania
w szczeglnoci na dostawcw dostpu do sieci telekomunikacyjnej
oglnego obowizku nadzorowania informacji, ktre ci przekazuj.
88 W odniesieniu, po drugie, do rodka polegajcego na zupenym
wyczeniu cza internetowego, naley stwierdzi, e jego zastosowanie
pocigaoby za sob istotne naruszenie wolnoci prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej przez osob, ktra, choby akcesoryjnie, prowadzi dziaalno
gospodarcz polegajc na dostarczaniu dostpu do Internetu, wskutek
faktycznie naoenia na niego cakowitego zakazu kontynuowania tej
dziaalnoci w celu zaradzenia ograniczonemu naruszaniu prawa
autorskiego bez rozwaenia uycia rodkw w mniejszym stopniu
naruszajcych t wolno.
89 W tych okolicznociach rodek taki naley uzna za niespeniajcy
wymogu
zapewnienia
odpowiedniej
rwnowagi
midzy
prawami
podstawowymi, ktre naley pogodzi (zob. podobnie w odniesieniu do
nakazu sdowego wyrok z dnia 24 listopada 2011 r., Scarlet Extended,
C70/10, EU:C:2011:771, pkt49; atake analogicznie wyrok zdnia 16lipca
2015r., Coty Germany, C580/13, EU:C:2015:485, pkt35, 41).
90 Co si tyczy, po trzecie, rodka polegajcego na zabezpieczeniu cza
internetowego hasem, naley zauway, e rodek ten moe ograniczy
zarwno prawo do wolnoci prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez
usugodawc dostarczajcego usug dostpu do sieci telekomunikacyjnej,
jak iprawo do wolnoci informacji przysugujce odbiorcom tej usugi.
91Wszelako naley stwierdzi, wpierwszej kolejnoci, e taki rodek nie
narusza istotnej treci prawa do wolnoci prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej przez dostawc dostpu do sieci telekomunikacyjnej, gdy
ogranicza si do uksztatowania w sposb marginalny jednego
ztechnicznych sposobw wykonywania dziaalnoci tego dostawcy.
92 W drugiej kolejnoci nie wydaje si, by rodek polegajcy na
zabezpieczeniu cza internetowego mg naruszy istotn tre prawa do
wolnoci informacji przysugujcego odbiorcom usugi dostpu do sieci

20 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

Internet, gdy ogranicza on si do wymogu, by ci ostatni zwrcili si


oprzekazanie hasa, przy zaoeniu ponadto, e cze to stanowi tylko jeden
spord innych sposobw uzyskania dostpu do Internetu.
93W trzeciej kolejnoci zorzecznictwa wynika wprawdzie, e rodek uyty
musi by precyzyjny, w tym sensie, e musi suy pooeniu kresu
naruszaniu przez osoby trzecie prawa autorskiego lub prawa pokrewnego
wtaki sposb, aby nie miao to wpywu na moliwo uzyskania legalnego
dostpu do informacji przez uytkownikw Internetu korzystajcych zusug
tego dostawcy. W przeciwnym wypadku ingerencja tego dostawcy
w wolno informacji tych uytkownikw byaby nieuzasadniona
w kontekcie realizowanego celu (wyrok z dnia 27 marca 2014 r., UPC
Telekabel Wien, C314/12, EU:C:2014:192, pkt56).
94Jednake nie wydaje si, by rodek uyty przez dostawc dostpu do sieci
telekomunikacyjnej polegajcy na zabezpieczeniu cza tej sieci
zInternetem mg wpyn na moliwo uzyskiwania legalnego dostpu do
informacji, ktr dysponuj uytkownicy Internetu korzystajcy zusug tego
dostawcy, gdy nie prowadzi on do adnej blokady witryny internetowej.
95 W czwartej kolejnoci Trybuna orzek ju, e rodki przyjte przez
adresata nakazu takiego jak nakaz sporny w postpowaniu gwnym
wramach jego wykonania musz by dostatecznie skuteczne, by zapewni
skuteczn ochron przedmiotowego prawa podstawowego, to znaczy musz
mie skutek w postaci zapobiegania szukaniu dostpu do przedmiotw
objtych ochron, na ktry nie udzielono zgody, bd przynajmniej
uczynienia tego trudno wykonalnym ipowanie zniechca uytkownikw
Internetu korzystajcych zusug adresata tego nakazu do szukania dostpu
do przedmiotw udostpnionych im z naruszeniem tego prawa
podstawowego (wyrok z dnia 27 marca 2014 r., UPC Telekabel Wien,
C314/12, EU:C:2014:192, pkt62).
96 W tym wzgldzie naley stwierdzi, e rodek polegajcy na
zabezpieczeniu cza internetowego hasem moe zniechci uytkownikw
tego cza do naruszania prawa autorskiego lub praw pokrewnych, o ile
uytkownicy ci s zobowizani ujawni swoj tosamo wcelu uzyskania
wymaganego hasa i nie mog zatem dziaa anonimowo, czego
sprawdzenie naley do sdu odsyajcego.
97 W pitej kolejnoci naley przypomnie, e wedug sdu odsyajcego
poza trzema przywoanymi przez niego rodkami nie istnieje aden inny
rodek,
ktry
mgby
wdroy
dostawca
dostpu
do
sieci
telekomunikacyjnej, takiej jak rozpatrywana wpostpowaniu gwnym, aby
zastosowa si do nakazu takiego jak rozpatrywany w postpowaniu
gwnym.
98Jako e pozostae dwa rodki zostay odrzucone przez Trybuna, uznanie,
e dostawca dostpu do sieci telekomunikacyjnej nie musi zabezpieczy

21 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

swojego cza internetowego, prowadzioby zatem do pozbawienia prawa


podstawowego do wasnoci intelektualnej wszelkiej ochrony, co byoby
sprzeczne z koncepcj odpowiedniej rwnowagi (zob. analogicznie wyrok
zdnia 16lipca 2015r., Coty Germany, C580/13, EU:C:2015:485, pkt37,
38).
99 W tych okolicznociach rodek majcy na celu zabezpieczenie cza
internetowego hasem naley uzna za konieczny w celu zapewnienia
skutecznej ochrony prawa podstawowego do ochrony wasnoci
intelektualnej.
100 Z powyszych rozwaa wynika, e w okolicznociach sprecyzowanych
w niniejszym wyroku rodek polegajcy na zabezpieczeniu cza naley
uzna za umoliwiajcy osignicie odpowiedniej rwnowagi pomidzy
zjednej strony prawem podstawowym do ochrony wasnoci intelektualnej
a z drugiej strony prawem do wolnoci prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej przez usugodawc dostarczajcego usug dostpu do sieci
telekomunikacyjnej oraz prawem do wolnoci informacji przysugujcym
odbiorcom tej usugi.
101 W rezultacie na zadane pytania pite, dziewite i dziesite naley
odpowiedzie, e art.12 ust.1 dyrektywy 2000/31 wzwizku zart.12 ust.3
tej dyrektywy naley interpretowa przy uwzgldnieniu wymogw
wynikajcych
z ochrony
praw
podstawowych
oraz
przepisw
przewidzianych dyrektywami 2001/29 i2004/48 wten sposb, e nie stoi on
wzasadzie na przeszkodzie wydaniu nakazu, takiego jak wpostpowaniu
gwnym, wymagajcego pod rygorem grzywny od dostawcy dostpu do
sieci telekomunikacyjnej pozwalajcej ogowi na czenie si zInternetem
uniemoliwienia osobom trzecim publicznego udostpniania za pomoc tego
cza internetowego okrelonego utworu lub jego czci chronionych
prawem autorskim do pobierania poprzez internetow gied wymiany
(peer-to-peer), gdy dostawca ten ma wybr co do tego, jakich rodkw
technicznych uy, aby zastosowa si do tego nakazu, nawet jeli wybr
ten ogranicza si do jednego rodka polegajcego na zabezpieczeniu cza
internetowego hasem, oile uytkownicy tej sieci s zobowizani ujawni
swoj tosamo w celu uzyskania wymaganego hasa i nie mog zatem
dziaa anonimowo, czego sprawdzenie naley do sdu odsyajcego.
W przedmiocie kosztw
102Dla stron wpostpowaniu gwnym niniejsze postpowanie ma charakter
incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sdem
odsyajcym, do niego zatem naley rozstrzygnicie o kosztach. Koszty
poniesione wzwizku zprzedstawieniem uwag Trybunaowi, inne ni koszty
stron wpostpowaniu gwnym, nie podlegaj zwrotowi.

22 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

Z powyszych wzgldw Trybuna (trzecia izba) orzeka, co nastpuje:


1) Artyku 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie
niektrych
aspektw
prawnych
usug
spoeczestwa
informacyjnego,
w szczeglnoci handlu
elektronicznego
w ramach
rynku
wewntrznego
(dyrektywy
o handlu
elektronicznym) wzwizku zart.2 lit.a) tej dyrektywy iart.1
pkt 2 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
zdnia 22czerwca 1998r. ustanawiajcej procedur udzielania
informacji w dziedzinie norm i przepisw technicznych oraz
zasad
dotyczcych
usug
spoeczestwa
informacyjnego,
zmienionej dyrektyw 98/48/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 20 lipca 1998 r., naley interpretowa w ten
sposb, e wiadczenie takie jak rozpatrywane wpostpowaniu
gwnym, wykonywane przez operatora sieci telekomunikacyjnej
ipolegajce na bezpatnym publicznym udostpnianiu tej sieci,
stanowi usug spoeczestwa informacyjnego w rozumieniu
tego pierwszego przepisu, gdy jest ono realizowane przez danego
usugodawc w celach reklamowych w odniesieniu do dbr
sprzedawanych lub usug wiadczonych przez tego usugodawc.
2) Artyku 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31 naley interpretowa
w ten sposb, e aby uzna, i usuga, o ktrej mowa w tym
przepisie, polegajca na zapewnianiu dostpu do sieci
telekomunikacyjnej, jest wiadczona, dostp ten nie musi
przekracza ram dziaania technicznego, automatycznego
i biernego zapewniajcego wykonanie wymaganej transmisji
informacji, przy czym nie musi by speniony aden inny wymg
dodatkowy.
3) Artyku 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31 naley interpretowa
wten sposb, e warunek przewidziany wart.14 ust.1 lit.b) tej
dyrektywy nie stosuje si analogicznie do wspomnianego art.12
ust.1.
4)Artyku12 ust.1 dyrektywy 2000/31 wzwizku zart.2 lit.b)
tej dyrektywy naley interpretowa w ten sposb, e poza
wymogiem wymienionym w tym przepisie nie istniej inne
wymogi, ktrym podlega usugodawca zapewniajcy dostp do
sieci telekomunikacyjnej.
5) Artyku 12 ust. 1 dyrektywy 2000/31 naley interpretowa
wten sposb, e stoi on na przeszkodzie temu, by osoba, ktra
zostaa poszkodowana przez naruszenie jej praw do utworu,
moga da od dostawcy dostpu do sieci telekomunikacyjnej
odszkodowania na tej podstawie, i jeden ztych dostpw zosta
uyty przez osoby trzecie do naruszenia jej praw, atake zwrotu
23 z24

15.09.2016 15:40

CURIA - Documents

http://curia.europa.eu/juris/document/document_...

kosztw wezwania do zaniechania naruszenia i kosztw


sdowych
poniesionych
w zwizku
z jej
roszczeniem
odszkodowawczym. Natomiast przepis ten naley interpretowa
wten sposb, e nie stoi on na przeszkodzie temu, by osoba ta
daa zakazania kontynuowania tego naruszenia, a take
zasdzenia kosztw wezwania do zaniechania naruszenia oraz
kosztw
sdowych
od
dostawcy
dostpu
do
sieci
telekomunikacyjnej, ktrego usugi wykorzystano do dokonania
tego naruszenia, w razie gdy roszczenia te dotycz wydanego
przez organ lub sd krajowy nakazu, na podstawie ktrego
usugodawca
jest
zobowizany
zaprzesta
umoliwiania
kontynuowania wspomnianego naruszenia, lub nastpuj po
takim nakazie.
6)Artyku12 ust.1 dyrektywy 2000/31 wzwizku zart.12 ust.3
tej dyrektywy naley interpretowa przy uwzgldnieniu wymogw
wynikajcych z ochrony praw podstawowych oraz przepisw
przewidzianych dyrektywami 2001/29 i2004/48 wten sposb, e
nie stoi on wzasadzie na przeszkodzie wydaniu nakazu, takiego
jak w postpowaniu gwnym, ktry pod rygorem grzywny
wymaga od dostawcy dostpu do sieci telekomunikacyjnej
pozwalajcej
ogowi
na
czenie
si
z Internetem
uniemoliwienia osobom trzecim publicznego udostpniania za
pomoc tego cza internetowego okrelonego utworu lub jego
czci chronionych prawem autorskim do pobierania poprzez
internetow gied wymiany (peer-to-peer), gdy dostawca ten ma
wybr co do tego, jakich rodkw technicznych uy, aby
zastosowa si do tego nakazu, nawet jeli wybr ten ogranicza
si do jednego rodka polegajcego na zabezpieczeniu cza
internetowego hasem, oile uytkownicy tej sieci s zobowizani
ujawni swoj tosamo w celu uzyskania wymaganego hasa
inie mog zatem dziaa anonimowo, czego sprawdzenie naley
do sdu odsyajcego.
Podpisy

* Jzyk postepowania : niemiecki

24 z24

15.09.2016 15:40