You are on page 1of 12

Nr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Afati; Prill 2016, Fakulteti Ekonomik viti i I- r


Lnda
Data
Matematik
11.04.2016
Bazat e Kontabilitetit
06.04.2016
Hyrje n Informatik
12.04.2016
Kontratat n biznes
08.04.2016
Sociologjia
14.04.2016
Makroekonomia I
16.04.2016
Mikroekonomia
09.04.2016
Gjuh angleze I
13.04.2016
Bazat e statistiks
09.04.2016
Shkrimi akademik
19.04.2016

Ora
17:30
17:00
17:00
17:00
17:00
10:00
10:00
17:30
13:00
17:30

Afati; Prill 2016, Fakulteti Ekonomik viti i II-t


Data

Nr

Lnda

1.

Menaxhmenti

09.04.2016

Ora
13:00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10
11
12

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marketingu
Matematik n biznes
Informatik n biznes
Biznesi i Vogl dhe i Mesm
Kontabiliteti financiar
Integrimet Ekonomike Evropiane
Financa
Financat e korporatave
Makroekonomia II
Gjuh angleze II

20.04.2016
11.04.2016
12.04.2016
05.04.2016
06.04.2016
08.04.2016
/
15.04.2016
/
13.04.2016

17:00
17:30
17:00
17:00
17:00
17:00
/
17:00
/
17:00

Ndrmarrsia

19.04.2016

17:00

Afati; Prill 2016, Fakulteti Ekonomik viti iIII- t


Lnda
Data
Vendosja afariste
09.04.2016
Menaxhmenti financiar
09.04.2016
Bankat dhe afarizmi bankar
/
Financat publike
/
Menagjimi i Resurseve Humane
15.04.2016
Biznesi ndrkombtar
16.04.2016

Ora
13:00
10:00
/
/
17:30
12:00

7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

Menaxhmenti i sist. t inform.


Analiz Financiare
Ekonomia sigurimve
Kontroll dhe revizion
Tregu financ. dhe insti. Financ
Etika e biznesit
Menaxhmenti Bankar
Menaxhimi i projekteve
Menaxhmenti Strategjik

20.04.2016
/
13.04.2016
08.04.2016
16.04.2016
22.04.2016
06.04.2016
14.04.2016
09.04.2016

17:00
/
17:00
17:00
10:00
17:30
17:00
17:00
13:00

Afati; Prill 2016, Fakulteti Juridik viti i I- t


Nr

Lnda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ekonomia I
Shkrimi akademik
Gjuhe angleze I
Bazat e statistikes
Hyrje ne informatik

Data

Ora

05.04.2016
19.04.2016
13.04.2016
09.04.2016
12.04.2016

17:00
17:30
17:30
13:00
17:00

Afati; Prill 2016, Fakulteti Juridik viti i III- t


Data

Nr

Lnda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

E drejta ndrkomb. publike


E drejta e procedurs penale
Organizatat ndrkombtare
Procedura administrative
Arbitrazhi
E drejta e detyrimeve
Financat dhe e drejta fin.
E drejta ndrkomb. private
Administrimi lokal
E drejta e puns

Ora

09.04.2016

12:00

/
07.04.2016

/
17:00

08.04.2016

17:00

16.04.2016

12:00

Afati; Prill 2016, Fakulteti Juridik viti i IV- t


Data

Nr

Lnda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

E drejta procedurale civile


Metodologjia dhe shkrimi ligjor
Ekzekutimi saksionve penale
E Drejta Tregtare

08.04.2016
15.04.2016
07.04.2016

Ora
17:00
17:00
17:00

Afati; Prill 2016, Fakulteti Juridik viti iII- t


Data

Nr

Lnda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E drejta penale pergjitshem


E drejta kushtetuese
E drejta civile
E drejta fam. dhe trashigimore
Kriminalistika
Ekonomia aplikative
E drejta administrative
E drejta penale e posaqme
Politika kriminale
Klinika juridike civile

Ora

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Afati; Prill 2016, Fakulteti Menaxhimi i Emergjencave viti i I-r


Lnda
Data
Ora
Zjarrfikja dhe shptimi
26.06.2016
17:00
Burimet e energjis
05.04.2016
17:00
Bazat e statistiks
09.04.2016
13:00
Hyrje n Informatik
12.04.2016
17:00
Shkrimi akademik
19.04.2016
17:30
Matematik
11.04.2016
17:30
Hyrje n menaxh. E emergjencave
20.04.2016
17:00
E drejta e emergjencave
16.04.2016
12:00
Praktik
18.04.2016
17:00
Menaxhimi i mbrojtjes nga zjarri
14.04.2016
17:00

Afati; Prill 2016, Fakulteti Menaxhimi i Emergjencave viti II-t

Nr

Lnda

Biznesi i Vogl dhe i Mesm

Data

Ora

05.04.2016

17:00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nr
1
2
3
4
5
6
7

Materiet kimike dhe biologjike


Taktikat e shuarjes se zjarrit
Menaxhimi i emergjencave II
Normat dhe rregullativat e MZ
Eksplozivet dhe Proceset e ndezjes
Siguria n pun - zjarri
Menaxhmenti
Marketingu
SOP - Praktik
Pajisjet pr shuarjen e zjarrit

27.04.2016
11.04.2016
06.04.2016
15.04.2016
14.04.2016
21.04.2016
09.04.2016
20.04.2016
18.04.2016
13.04.2016

17:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
13:00
17:00
17:00
17:00

Afati; Prill 2016 Fakulteti Menaxhimi i Emergjencave viti III-t


Lnda
Data
Ora
Vendosja afariste
09.04.2016
Mbrojtja e ambientit
20.04.2016
17:30
Makinat dhe pajisjet teknike
05.04.2016
17:00
Materiet e rrezikut
11.04.2016
17:00
Menaxhmenti financiar
09.04.2016
10:00
Sistemet nen shtypje
/
/
Menaxhmenti strategjik
09.04.2016
13:00

8
9
10
11
12
13
14

Rregullat e mbrojtjes n pun


Proceset biokimike
Praktik III
Metodat per shuarjen e zjarrit
Preventiva mbrojte nga fatkeqesite

14.04.2016
13.04.2016
18.04.2016
12.04.2016
16.04.2016

17:00
17:30
17:00
17:00
13:00

N
r
1
2
3
4
5
6
7

Afati; Prill 2016, Fakulteti Menaxhimi i politikave te Siguris viti I-r


Lnda

Statistikat ne Siguri
Gjuha angleze
Shkrimi Akademik
Hyrja ne Informatike
Hyrja ne politikat e Siguris
Komunikimi ndrkulturor
Menaxhimi I siguris s
informacionit
8 Matematik
9 Analiza dhe identifik. I probl te
siguris
10 Media dhe roli I saj pr sigurin

09.04.2016
13.04.2016
19.04.2016
12.04.2016
15.04.2016
26.04.2016
22.04.2016
11.04.2016
16.04.2016
05.04.2016

13:00
17:30
17:30
17:00
17:00
17:30
17:00
17:30
10:00
17:00

N
r
1

Afati; Prill 2016, Fakulteti Menaxhimi i politikave te Siguris viti II-t


Lnda
Data
Ora
Burimet njerzore

15.04.2016

17:30

Siguria dhe instit.financiare

09.04.2016

10:00

Gjeopolitika dhe siguria

22.04.2016

17:00

Strategjit e bashk.rajonal

08.04.2046

12:00

Strat. e luftes kunder terror

21.04.2016

17:00

6
7
8
9
10