You are on page 1of 28

Chi Cc Kim Lm TP HCM

T Chc Wildlife At Risk Vit Nam

S Lc Quy Trnh Cy Chp


Qun L ng Vt Hoang D
(Loi Gu Nga v Gu Ch)

Ti liu lu hnh ni b

Nguyn V Khi v
Nguyn Hu Hng

Thng 9-2004

Wildlife At Risk Vit Nam @ 2004


Hnh nh trong tp ti liu ny do Nguyn V Khi thc hin.

nh ba
1
3

2
4

nh 1; Gu Nga (Selenarctos thibetanus, G. Cuvier 1823)


nh 2: Gu Ch (Helarctos malayanus Raffles, 1821)
nh 3: Cy chp trn vai tri ca Gu Nga
nh 4: Chp in t AVID.

Mi ng gp v ti liu ny xin vui lng gi th hoc th in t v a ch sau:


Chng Trnh Cy Chp in T
Chi Cc Kim Lm Thnh Ph H Ch Minh
S 1 Ngc Thch, Qun 5, TP HCM
Email: cckltphcm@hcm.vnn.vn
in thoi: 08 8592620
Fax: 08 855 2501
hoc
T Chc Wildlife At Risk
64/1A Trn Huy Liu, Qun 3, TP HCM
Email: info@wildlifeatrisk-vietnam.org
in thoi & Fax : 08 8452300

Mc lc
Li cm n ................................................................................................................................... 4
Li ta.......................................................................................................................................... 5
Li gii thiu................................................................................................................................ 6
Phn I: iu tra kho st.............................................................................................................. 7
1.1. Tham kho cc bo co..................................................................................................... 7
1.2. Nhn s ............................................................................................................................. 7
1.3. Lp k hoch kho st....................................................................................................... 7
1.4. Tng hp s liu kho st ............................................................................................... 10
Phn II: Chun b: ...................................................................................................................... 11
2.1. Chun b h s ................................................................................................................ 11
2.2. Chun b trang thit b v vt liu................................................................................... 13
2.3. Chun b gn chp ........................................................................................................... 16
Phn III: Thc hin gn chp ..................................................................................................... 17
3.1. Kim tra chp trc khi cy ............................................................................................ 17
3.2. Gy m (Phn ny hon ton do bc s th y thc hin)................................................. 18
3.3. Cy chp .......................................................................................................................... 19
3.4. Kim tra ngay s c chp sau khi cy ........................................................................... 20
3.4. Theo di ngay sau cy..................................................................................................... 20
3.5. Kt thc hot ng gn chp ........................................................................................... 21
Phn V: Theo di v bo co ..................................................................................................... 21
Phn VI: Ph Lc....................................................................................................................... 22
Ph Lc 1 ............................................................................................................................... 22
Ph Lc 2 ............................................................................................................................... 23
Ph Lc 3: .............................................................................................................................. 24
Ph Lc 4 ............................................................................................................................... 28

Li cm n
Xin chn thnh cm n ng Dominic Srciven, Ch tch sng lp t chc Wildlife At Risk
h tr ti chnh cho vic thc hin d n Kho st, iu tra hot ng gy nui ng vt
hoang d trn a bn TP H Ch Minh v Tnh Ty Ninh v thc hin mt s bin php qun
l. Trn c s d n c s chp thun ca y Ban Nhn Dn Thnh Ph H Ch Minh
ti vn bn s 660/UB-CNN k ngy 21-2-2003 v ca B Nng Nghip & PTNT ti cng vn
s 964/BNN-KL k ngy 29-4-2004, chng ti c c hi thc hin vic bin son cun ti
liu ny.
Chng ti cng xin chn thnh cm n cn b ca Chi Cc Kim Lm Thnh Ph HCM, cc
bc s th y ca Tho cm Vin Si Gn v cc ch tri nui gu cng hp tc vi chng ti
trong qu trnh chun b ti liu ny.

Li ta
Ti liu ny c cn b ca Chi Cc Kim Lm Thnh Ph H Ch Minh kt hp vi chuyn
gia ca T Chc Wildlife At Risk Vit Nam bin son phc v cho d n Kho St Gy Nui
ng Vt Hoang D Trn a Bn TP HCM v Tnh Ty Ninh. Vic bin son ti liu ny
nh l mt phn c kt cc hot ng chnh ca d n t lc bt u trin khai cho n khi
thc hin v theo di cc kt qu thc hin. V y l d n th nghim ln u tin ti TP
HCM v tnh Ty Ninh, do vy chc chn s c nhng phn thiu st trong khi thc hin cng
nh trong vic bin son c kt hot ng d n trong cun ti liu ny. Chng ti rt mong
nhn c s ng gp kin ca cc bn ng nghip v ca nhng ai quan tm n lnh vc
qun l ng vt hoang d b sung nhng thiu st trong cun ti liu ny.
Xin trn trng gii thiu cun ti liu S Lc Quy Trnh Cy Chp Qun L ng Vt Hoang
D.
TP H Ch Minh ngy 20 thng 9 nm 2004
NGUYN NH CNG
Chi Cc Trng
Chi Cc Kim Lm Thnh Ph H Ch Minh

Li gii thiu
Tp ti liu ny dng cho cc cn b kim lm trong vic chun b, ln k hoch v thc hin
v theo di hot ng gn chp in t vo cc loi ng vt hoang d. Cng vic gn chp in
t vo ng vt hoang d c tin hnh gip Chi Cc Kim Lm ti cc tnh thnh v
ngnh kim lm Vit Nam c thm mt cng c chc chn v khoa hc trong hot ng qun
l v cp php i vi hot ng gy nui cc loi ng vt hoang d theo ng cc quy nh
hin hnh ca chnh ph.
Tp ti liu ny c bin son ln u tin d trn c s mt d n cy chp in t vo cc
loi gu nui nht trong a bn thnh ph H Ch Minh. D n ny do T Chc Wildlife At
Risk Vit Nam ti tr v th nghim trn cc loi gu nui l trng tm chnh ca chng trnh
d n iu tra kho st vic gy nui ng vt hoang d qy him trn a bn Tp HCM, tnh
Ty Ninh v thc hin cc bin php qun l. Do vy cc hnh nh minh ho ch yu d vo
cc loi gu nui hin c trn a bn thnh ph H Ch Minh.
Chng ti rt mong s ng gp ca cc cn b kim lm v nhng ngi tham kho ti liu
ny gip chng ti hon thin hn quy trnh thc hin.
Cc Tc Gi

Phn I: iu tra kho st


1.1. Tham kho cc bo co
Mc ch ca vic tham kho ny l c c s liu s khi ban u ln k hoch cng vic
v k hoch ti chnh cho hot ng kho st s b.
Cc s liu thng k, cc bo co hnh nm hay nhng bo co theo di hot ng kinh doanh,
vn chuyn v bun bn ng vt hoang d tri php ang lu tr ti Chi Cc Kim Lm hay
cc c quan lin quan khc l nhng ngun tham kho hu ch cho cn b lp k hoch kho
st tnh hnh nui nht gu v cc loi ng vt qy him khc. Cc thng tin cn nm nh ch
nui, a ch, s lng ng vt hoang d ti im nui nht, thi hp tc ca ch nui, v.v..
Cc s liu tham kho nn c sao chp thnh mt b ti liu ring cho hot ng cy chp
tin cho cng tc theo di v bo co sau ny.

1.2. Nhn s
Chi Cc Trng cn giao nhim v cho mt cn b chuyn trch theo di hot ng cy chp,
lp k hoch v xy dng cc bo co tng hp.
Ty theo khung thi gian, p lc cng vic v quy m s lng gu hay cc loi ng vt
hoang d khc cn kho st m tin hnh lp cc nhm kho st. Mi nhm c th gm t 1-2
ngi. Tt c cc nhm ny u phi theo ng k hoch c lp v bo co kt qu kho
st cho cn b chuyn trch v hot ng cy chp in t.

1.3. Lp k hoch kho st


S lng cc im kho st, c ly i li l nhng thng tin u tin cn a vo trong k hoch
ln d ton kinh ph cho hot ng kho st. Cc im cng 1 tuyn ng hay cng hng
i n mt qun / huyn nn giao cho 1 nhm kho st thun tin b tr phng tin i li.
Ni dung kho st ban u s theo nh bng 1 v 2 di y. Trong qu trnh kho st cc cn
b kim lm cng cn tuyn truyn thm cc ch trng chnh sch mi ca chnh ph i vi
cc hot ng gy nui v s dng ng vt hoang d. Cc mu tuyn truyn c th tham kho
trong ti liu Nhn Dng ng Vt Hoang D B Bun Bn ca t chc TRAFFIC, Cc
Kim Lm v Vin Sinh Thi Ti Nguyn xut bn nm 2000 v ti liu lu hnh ni b v
vic Tuyn Truyn Bo V, Pht Trin Gy Nui ng Vt Hoang D Qy Him nm 2003
ca Chi Cc Kim Lm Tp HCM1.
Bng 1 v 2 l mt s ni dung ca k hoch kho st ban u.

y l ti liu tp hp mt s ch th, ngh nh, quy nh v qun l ng vt hoang d ca chnh ph.

Bng 1: Mu kho st hot ng gy nui ng vt hoang d ti TP HCM


CHI CUC KIEM LAM
Thanh pho Ho Ch Minh
***************

CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM


oc lap T do Hanh phuc
-------------DoE--------------

PHIEU IEU TRA KHAO SAT VIEC GAY NUOI


ONG VAT HOANG DA LOAI QUY HIEM
Hom nay ngay thang nam 2003
Tai ...
Chung toi khao sat viec gay nuoi ong vat hoang da quy hiem nh sau:
Do ( to chc, ca nhan).
ang nuoi VHD thuoc loai:
Nguon goc:...
Muc ch nuoi ..
Tnh trang nuoi nhot:..
Dien tch chuong.Mat o nuoi...
Phng phap nuoi :...
Loai thc an cho thu....

Ten loai

Kg

c
ac iem

Kg

Cai
. iem

Muc
ch
nuoi

Benh & cach cu


cha
Cach
Benh
cha

Kha nang
ss
P/ trien

Ghi chu

(Cho thm dng khi cn)


Nhan xet :
- Tnh hnh chuong trai .....
- Cach nuoi ....
- Tnh hnh o nhiem...
- Kha nang nguy hiem....
- Nguyen vong cua chu..
..
....
CHU NUOI

NGI CHNG KIEN

AI DIEN
CHI CUC KIEM LAM

Bng 2: Bin bn cam kt ca ch h i vi hot ng gn chp v chu s qun l ca Kim lm.


CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM
oc lap T do Hanh phuc
---------------------------

BIEN BAN CAM KET THOA THUAN


THC HIEN VIEC GAN CHP QUAN LY ONG VAT HOANG DA
Hom nay ngaythangnam 2003, Luc ..gi..phut ;
Tai ..
*Toi ten ;sinh nam
So CMND :....Cap ngay..tai...
Nghe nghiep:...
a ch...
*Ngi chng kien.... Sinh nam....
So CMND : ...Cap ngay.tai..
Nghe nghiep:......
a ch..
Sau khi c Chi Cuc Kiem Lam Tp. Ho Ch Minh tuyen truyen, giao duc viec tham gia quan ly, bao
ve, phat trien VHD noi chung va VHD quy hiem noi rieng. Toi cam ket se cung thc hien vi Chi
Cuc Kiem Lam Tp. Ho Ch Minh cac viec sau ay ;
1Toi va gia nh cung hng ng va van ong moi ngi tham hng ng viec bao ve va
phat trien cac loai VHD la khong san bat, mua ban, van chuyen, khong giet mo, gay nuoi trai phep
VHD.
2- Toi va gia nh t nguyen cung Chi cuc Kiem lam Tp. Ho Ch Minh thc hien gan Chp ien
t quan ly cho so VHD ma gia nh toi ang gay nuoi, gom nhng loai va so lng cu the sau ay ;

..
Viec to chc gan chp do Chi cuc kiem lam thc hien , Gia nh toi xin chu toan bo chi ph va cam
ket se chap hanh thc hien theo ung cac quy nh cua phap luat, khong thac mac khieu nai g.
Sau khi c gan chp quan ly, toi va gia nh toi se tiep tuc nuoi dng bao quan, thng xuyen bao
cao ve Chi cuc va theo doi tnh hnh sc khoe, cham soc tot, khong mua ban, trao oi hoac huy hoai con
vat nuoi .
NGI CHNG KIEN

NGI CAM KET

Sau khi k hoch kho st c Chi Cc Trng ph duyt, cc nhm kho st tin hnh cng
vic thc a.
Ghi ch: Cc nhm kho st cn mang theo cc vn bn/ cng vn lin quan n hot ng
iu tra kho st gn chp ng vt hoang d trnh tnh trng khng hp tc ca mt s
ch nui.

1.4. Tng hp s liu kho st


Kt qu chnh ca phn ny l mt bng tng hp s liu v cc loi ng vt hoang d ang
c gy nui trong a bn tnh/ TP. Bng tng hp ny s bao gm c a ch, tn ch vt
nui, loi ng vt hoang d v s lng cc th v c im nhn dng ca tng loi ti mi
im nui nht (theo bng 3). Cc s liu tng hp li s c phn tch s b, v i chiu
vi s liu c trc y ang c lu tr ti chi cc gim thiu ti a s s st cc im
kho st hay s lng loi kho st.
Bng 3: Tng hp kt qu kho st
STT

H & Tn Ch Nui

a Ch
(bao gm s in thoi)

Tn loi nui

S lng

Ghi ch

Ngi tng hp: ________________________


Ngy tng hp: _________________________

10

Phn II: Chun b:


2.1. Chun b h s
Trc khi tin hnh cy chp, phi chun b v son tho mt bn hp ng cy chp vi mt
n v chuyn mn (nh Chi Cc Th Y) hay vi bc s th y chuyn nghip. Bn hp ng
ny phi c k kt xong trc khi cng vic gn chp c tin hnh (Xem tham kho hp
ng Ca Chi Cc Kim Lm Thnh Ph vi bc s th y ca Tho Cm Vin Si Gn trong
phn ph lc-1)
Ngoi ra, cc th tc hnh chnh v h s, bin bn phi c chun b k v sn sng tit
kim thi gian. Mt b h s y bao gm: (cc bng 4 v 5 minh ho h s ca Chi Cc
Kim Lm Tp HCM)
Bng 4: H s ca tng c th ng vt hoang d c cy chp

HO S
LY LCH ONG VAT HOANG DA
a c gan Chp ien t quan ly
*********************

Ten loai ong vat hoang da


Ten khoa hoc ..
Nuoi tai :.
.
+ Chu nuoi :..
a ch thng tru:...
So CMND:cap ngay..tai..
Vat nuoi a c gan Chp mang Ma so
Ngay thangnam. 2003 tai v tr... tren c the
Trong lng / tuoi / + Gi tnh
(Co bien ban thc hien viec gan chp kem theo)
+ Bac sy thu y thc hien: Ong
+ Can bo Chi cuc Kiem Lam theo doi:
- Tnh trang sc khoe hien tai...
- ac iem, khuyet tat
- Cac benh thng gap .
- Loai thuoc thng dung...
- Lieu lng dung thi gian ..ngay
- Loai thc an.
+ Chu nuoi cham soc theo doi hang ngay, neu phat hien trieu chng hoac thay oi phai bao ngay cho
Chi cuc Kiem lam theo T: 08.8.592.620 e co bien phap can thiep kp thi.
Ho s nay c lap ngay sau khi thc hien gan chp xong , lap thanh 03 ban .
Chu nuoi 01 ban ; Bac sy thu y 01 ban ; Chi cuc Kiem lam 01 ban

CHU NUOI

BAC SY THU Y

CHI CUC KIEM LAM

11

Bng 5: Bin bn gn chp in t vo gu nui


S Nng Nghip & PTNT
Tp. H Ch Minh

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp T do Hnh phc
....

CHI CC KIM LM
*****************
BIN BN GN CHP QUN L
NG VT HOANG D
Cn c d n:iu tra, kho st vic gy nui ng vt hoang d qu him trn a bn TP H Ch
Minh v tnh Ty Ninh & thc hin cc bin php qun l. c UBND Thnh ph ph duyt chp
thun ti cng vn s 660/UB-CNN ngy 21/02/2003.
Hm nay ngy..thng nm 2004 , lc.. gi
Ti

Chng ti gm :
1- ng :..Chc v.n v
2- ng :...Chc v.n v
3- ng:Chc v.n v
4- ng :Chc vn v
5- ng:.Chc vn v
Tin hnh gn Chp in t qun l i vi loi .. Gm con. Mang m s
..

C s ng v chng kin ca Ch nui s VHD ghi trn;


H-Tn: nm sinhNgh nghip...
a ch thng tr ..
Vic gn chp gm: gy m vi loi thuc ..tim gn Chp in
t ti v tr ..
Vic gn chp xong, kt thc vo lc ..h .. cng ngy; sau gn
chp sc kho ca vt nui vn bnh thng.
Ch nui . cam kt sau khi c gn chp: bo qun, nui dng con vt chu o ti ch,
khng tc ng bt c hnh thc no vo con vt cho n ht di con vt . Khng di chuyn, git
m, ly mt hoc bun bn con vt. Nu vi phm s b x l theo quy nh ca Php lut.
Bin bn c lp thnh 03 bn, c li cho mi ngi cng nghe v ng k tn .
CH NUI

BC S TH Y

i din CHI CC KIM LM

12

2.2. Chun b trang thit b v vt liu


Cc trang thit b v vt liu gn chp vo ng vt hoang d bao gm:
- Thuc gy m Ketamine (Ke-ta-min hay Se-du-sen), cc loi thuc tr tim hay chng
nn/ i (hnh 1), theo hng dn tuyt i ca bc s th y.
- ng tim thuc gy m(hnh 2 hnh 3)
- Sng bn thuc gy m hay ng thi (hnh 4 v 5)
- Cn v bng gn.
- Chp in t (hnh 6)
- My d/c chp. (hnh 7)
- ng tim v kim tim cy chp vo di da Gu/ ng vt hoang d khc (hnh 8)
Hnh 1: Thuc gy m s dng gy m gu trc khi gn chp

Cc loi thuc tr tim hay chng i v cc thuc khc(Phi tham kho v theo kin ca Bc s Th Y)

Hnh 2: Cc ng thuc gy m c chun b sn

13

Hnh 3: ng tim c chc sn thuc gy m

Kim tim gy m (C roang lm bng cao su che l phng thuc m vo con vt)
Hnh 4: Sng bn cc ng tim c thuc gy m

(Mt kiu sng bn hi)

Bm hi nn vo sng bn thuc m
Hnh 5: ng thi cc ng tim c thuc gy m

(C th dng bng ng i dy in trong nh)

(Hoc dng sng bn hi)

14

Hnh 6: Chp in t AVID (Micochip)

Hnh 7: My d c chp (Scanner)

u d my
c chp

My d chp v tay
cm, bng c

Chp in t

Bng in t c s
ID trn chp

Hnh 8: ng tim cy chp di da gu

(u kim tim cy chp)

15

Thng bc s th y s chun b thuc m sn trong ng tim (nh hnh 2) trc khi i hin
trng tit kim thi gian. ng thi bng gn v cn st trng v cc dng c khc cng
c bc s th y chun b sn sng trong hp ngh.
Thuc m phi c chun b sn sng. (Trong trng hp ca Chi Cc Kim Lm Tp HCM,
thuc m c Chi Cc Kim Lm lin h vi S Y T Tp HCM mua mt s thuc c
qun l cht ch, tn thuc v s lng da theo yu cu ca bc s th y).
Mi liu thuc m tiu chun c cc bc s th y ti thnh ph dng l 3cc (Ketamin), phn
bng sau ui tng p lc hi nn khi phng ng tim vo con vt (hnh 2).
Kim tra chp in t: Mi con chp c mt m s ring. Cc b chuyn trch phi r sot v
ghi sn ra giy m s ca tng chp theo tng hp. Vic kim tra ny m bo cc con chp u
c c v hot ng tt.
Chun b mt s ci theo di vic gn tng con chp cho tng c th loi. S ci c lm
theo mu ca ph lc 2. Hnh 9 minh ho s ci theo di s ID trn chp ca tng con th ca
Chi Cc Kim Lm Tp HCM.
Hnh 9: S Ci Theo Di Gn Chp in T Trn Cc Loi ng Vt Hoang D

2.3. Chun b gn chp


Trc khi gn chp 2 tun, cn thng bo cho cc ch nui gu khng tin hnh ly mt
m bo sc kho cho con gu c cy chp.
Trc khi tin hnh cy chp 2 ngy, cn thng bo cho ch gu khng cho gu n trc 1
ngy gn chp trnh trng hp nhng con gu yu sc thuc nn i thc n trong bao t
dn ngc ln lm nght ng h hp. Trc v sau khi gn chp 1 ngy khng cho gu ung
v tip xc vi nc trnh phn ng vi thuc.
C th in thoi trc tip cho tng ch gu trc 1 ngy m bo thng tin c thng
sut v ch nui chun b sn sng.
Chun b cc vn bn quy nh ca chnh ph v vic gn chp v cc l ph khc m ch vt
nui phi thc hin. Cn gi cc vn bn ny n tay cc ch nui trc trc khi tin hnh
gn chp in t.

16

Cn b kim lm chun b s sch hnh chnh thu ph. Kim tra ln cui v chun b sn
sng cc b h s, bin bn gn chp, bn cam kt v.v cho tng h nui (nh phn 2.1).
Hnh 10:Kim tra h s bin bn son ra sn sng cho vic gn chp v k cam kt ti 1 im gn chp

Phn III: Thc hin gn chp


3.1. Kim tra chp trc khi cy
Khi n tng h nui gu/ ng vt hoang d khc, cn b kim lm ly ra s chp ng vi s
lng gu/ng vt hoang d s c gn chp. Kim tra s c ID trn tng con chp trc
khi cy vo ng vt. (hnh 11). Mt cn b khc s nh ch nh nh s chung gu trnh
nhm ln, TUYT I CN THN TRC CHUNG GU v mt s chung nui th
d.
Hnh 11: Kim tra s c trn chp trc khi cy vo ng vt hoang d

17

3.2. Gy m (Phn ny hon ton do bc s th y thc hin)


Thuc m s c bn vo gu t ngoi chung (hnh 11). Vic gy m c thc hin bng
dng c sng bn thuc m (hnh 4 v 5), sng ny c p hi bng mt bm p (hnh 4).
Hay s dng ng thi tim thuc m vo con vt (hnh 5).
Hnh 12: Bn thuc m bng ng thi

Hnh 13: Gu c bn thuc m v m sau 15-20 pht

Mt s con s c phn ng li nh nh b ng tim thuc m, cn ng thuc m, v.v. v c


kh nng ng tim thuc m c bn khng thng gc, rt ra ngoi. Cng c th th phn ng
li vi liu thuc bn u tin bng cch hot ng tch cc, i i li li trong chung (nh
trng hp gu ch). Trong nhng trng hp ny phi quan st k ng tim xem thuc
c tim vo ht cha? Thng 1 con gu nga nng khong 100kg cn t 4-5 liu thuc m
(mi liu 3cc). Tuy nhin s lng ng thuc m oc bn vo c th l 6 ng n 8 ng do
cc nguyn nhn va nu trn. Cc ch vt nui cn h tr bc s th y ly ra cc kim tim
thuc m b rt trong chung trnh trng hp gu nhai gm, v.v cc ng kim ny.

18

Sau khi gu m hon ton (hnh 13), m chung v tin hnh cy chp. i vi gu ch c th
dng gy chc vo gan bn chn sau kim tra mc m; i vi gu nga dng tay lc nh
n nhng con nm gc xung. Cc hot ng h tr gy m v cy chp s theo s
hng dn tuyt i ca bc s th y v vic chun b liu lng thuc m, loi thuc
dng v bn thuc m ch do bc s th y thc hin.

3.3. Cy chp
Chp in t trc khi c cy vo th phi c st trng bng cn (hnh 14), sau a
chp vo kim tim (hnh 15) v lun gi u mi kim tim hng thng ln trn (hnh 16)
trnh trng hp rt chp ra ngoi. C ng tim ln kim tim chp u phi c st trng
trc mi ln gn chp vo gu hay mt c th ng vt hoang d khc.
Hnh 14: St trng chp

Hnh 15: a chp vo kim tim

Hnh 16: Gi ngtim chp lun theo theo t th thngv hng u mi kim ln trn

Cy chp: Hot ng cy chp hon ton do bc s th y chuyn nghip tin hnh, cc nhn vin
kim lm v ch nui ch h tr khi cn theo cc yu cu ca bc s th y. Cng vic cy chp
ch l hot ng tim vo gu hay cc loi ng vt hoang d khc.
19

Hnh 17: Cy chp

Ghi ch: Chp thng c khuynh hng di chuyn xung di, do vy nu cy chp trn
cnh tay th sau mt thi gian c kh nng chp s tri xung hng bn tay. V tr cy
c cc bc s th y ti TP-HCM chn l b vai tri ca gu.
Mt v tr khc cng gip thun tin cho vic kim tra s ID ca chp l v tr mi gu. Tuy
nhin vic cy chp mi s gy chy mu ti im cy. Chi Cc KLTp HCM cho cy th 1
con chp vo mi 1 con gu v nhng theo di trong thi gian u cha thy c im bt
thng no xy ra cho con vt. Kh nng cy chp vo mi cho gu ch s kh khn hn do
tnh trng phn ng mnh ca con vt khi b bn thuc m

3.4. Kim tra ngay s c chp sau khi cy


trnh nhm ln v kim tra cho s c con chp trc khi cy (hnh 11) v sau khi cy
(hnh 18), ng thi kim tra chc chn chp c cy vo con vt, nht thit phi cm
my c v kim tra li s c trn bng in t. i chiu con s ny vi s ghi trong s ci
v trong cc bin bn trc . Nu c s nhm ln phi iu chnh li ngay tin theo di
sau ny.
Hnh 18: Kim tra s c chp sau khi cy

3.4. Theo di ngay sau cy


Sau khi cy chp xong cn theo di tc th sc kho ca cc con gu. Nhng con mnh c th
t t tr li bnh thng sau na ting. Nhng con gu c biu hin th kh cn c s can thip
ca bc s th y v c nhng x l tc th. Trnh cho gu tip xc vi nc ung hay tm cho
Gu sau khi va cy chp xong. Sau khi con vt c gn chp tr li bnh thng, cc hot
ng gn chp hon tt.
20

3.5. Kt thc hot ng gn chp


Trong lc ch i s hi phc ca con vt c gn chp, c th tin hnh cc th thc hnh
chnh nh ch nui k cam kt, hon tt b h s, bin bn v thu ph v.v (hnh 19)
Hnh 19: Lp bin bn v h s gn chp theo mu chun b

Lm v sinh my d chp: Sau khi hon tt hot ng cy chp trong ngy, cn b chuyn trch
qun l my d chp phi v sinh sch s bng cn 90 ton b my d m bo v sinh
v s dng lu di.
Bin bn gn chp c th lp chung 1 bn cho ton b gu hay cc loi ng vt hoang d khc
ti 1 im nui (c ghi m s chp c th cho tng con). Ring h s ca mi c th gu hay
ng vt hoang d phi lp ring cho tng con.

Phn V: Theo di v bo co
Tin hnh theo di tnh trng cy chp trong 1 thng u. Hot ng ny nhm khng nh v
hon tt bo co cui cng v tnh trng sc kho ca cc ng vt c gn chp.
Cc hot ng theo di kim tra vic nui nht gu v cc loi ng vt hoang d c tin
hnh 3 thng/ln. Hot ng ny nhm kim tra vic thc hin cc iu khon trong bn cam
kt ca cc ch nui v tin hnh x l khi c du hiu vi phm.
Khi cn phi s dng my d c s chp, tt nht nn ch vt nui h tr kim tra m
bo an ton cho thit b v ngi.
Ghi ch: Tt c cc thit b d c (c mt trn th trng th gii) ch c th d khong
cch 20cm (gn st b mt da gu), phn tay cm kho di ch c tc dng m bo an ton
cho cn b kim tra, do vy nn ch tin hnh d m bo an ton cho thit b c thit b d.

21

Phn VI: Ph Lc
Ph Lc 1
Hp ng cy chp in t gia Chi Cc Kim Lm TP HCM v Tho Cm Vin Si Gn

22

Ph Lc 2
S ci theo ghi ch cc s chp cy cho cc loi ng vt hoang d.
STT
/
V d
/060
/061
/062
/063
/064
/065

M s Chp
in T

Loi

Gii tnh
c
Ci

062 603 009

Gu Nga

062 614 369


062 604 073
062 627 883
062 619 632

nt
nt
nt
nt

a Ch

107B/4 L Vn Th, P.11


Q. G Vp, TP HCM

Tn Ch Nui

Nguyn Mnh Cng

x
x
x

23

Ph Lc 3:
Cc ch s k thut v tnh nng ca chp in t AVID v my c AVID
(Phn ny do Nguyn Phc Bo Ho dch t ti liu hng dn i km my d v chp)

Hng Dan S Dung


1. Tat m nguon bang nut ON/OFF. Khi m nguon se nghe 2 tieng beep va man
hnh hien th dong ch AVID ID READY hoac AVID/FECAVA/ISO READY.
2. Nhan nut READ e oc c ID cua microchip, gi nut nay cho en khi do tm
c v tr cua microchip trong con vat. Trong thi gian do v tr, man hnh se hien th
dong ch LOOKING. Man hnh se t ong hien th so seri cua microchip khi do
c v tr cua microchip.
= Khoang oc toi u

Nt Read Nt On/OFF

Do tm v tr microchip
Cam may quet gon trong long ban tay, ngon tro hng ve nut READ. An va gi nut
READ cho en khi nghe 2 tieng beep va do tm cho en khi so seri cua chip hien th
tren man hnh. Khoang oc toi u nam phan au (gia hai mui ten en trong hnh
minh hoa).
May oc nen di chuyen cham, xoay vong theo hng mui ten en cho en khi tm
c v tr cua microchip. Neu khong tm ra v tr microchip va khong gi nut READ
th man hnh se hien th dong ch NO ID FOUND va may oc se phat mot tieng
beep.

24

C che hoat ong cua may oc


1. May oc hoat ong tren c che song radio tam ngan.
2. Neu phat hien ra microchip trong pham vi song radio th microchip nay se kch
hoat hoat ong.
3. Microchip se gi song radio en may oc, moi microchip se gi mot ma song
rieng biet.
4. May oc se giai ma song do microchip gi en va tiep tuc lien tuc kiem tra song
radio do microchip gi en va hien th so seri cua microchip len man hnh cua may
oc.

Tam hoat ong (hnh 3 chieu) cua may oc tren microchip


e co c ket qua tot nhat
1. Phai s dung pin Alkaline va con u..
2. May oc se b nhieu vi cac nguon song t trng va vat kim loai, do o nen gi
khoang cach toi thieu 1m t may oc en cac may tnh ca nhan, en huynh quang,
thep khong r va cac bang tia X.
3. Thng xuyen kiem tra tnh trang hoat ong cua may oc tren mot microchip
khong cay di da. Xin vui long lien he vi chung toi neu co yeu cau.
4. Lien lac vi AVID e biet them cac thong tin khac.

25

Pin
May oc AVID MiniTrackers s dung mot vien pin alkaline 9 volt. May se hien th
dong ch LOW BATTERY va mot tieng beep e bao can phai thay pin; can phai
thay pin ngay trong trng hp nay do pin yeu se lam giam tam hoat ong cua may.
e thay pin nen lam theo nhng bc sau:
1. Xoay ngc mat di cua may e tm nap ay cua hop pin.
2. M nap ay hop pin ra khoi may oc.
3. G pin cu va thay bang pin mi, loai pin thch hp nhat cho may la pin alkaline 9
volt hieu Varta hay Energiser.
4. ay nap hop pin lai, chu y khong e nap nay can vao cac day noi cua pin

Chi tiet ve bao hanh


AVID MiniTracker c bao hanh ve vat lieu va lap at, van hanh trong ieu kien
bnh thng trong vong mot nam ke t ngay giao hang t AVID hoac cua mot nha
phan phoi cua AVID. Phan bao hanh khong bao gom chi tiet sa cha hoac thay mi
do cac yeu to tai nan, h hong trong qua trnh van chuyen hoac cac ieu kien s dung
khong bnh thng khac.
S s-ri

Ngy mua sn phm

Chng nhn ca ni bn :

26

Microchip Identification For Today And Tomorrow


Operating Instructions for
AVID MiniTracker (AVID/FDXA)
AVID MiniTracker II (AVID/FDXA/ISO)

AVID Plc

Oakhall
Sheffield Park
Uckfield
East Sussex
TN22 3QY
Telephone : +44 (0) 1825 791069
Fax : +44 (0) 1825 791006
www.avidplc.com
info@avidplc.com

27

Ph Lc 4
Cc Vn Bn Lin Quan n Hot ng Cy Chp in T Vo Gu

28