PROGRAMMA ZATERDA@IO SEPTEMBER - 19:00

VAGUE CONTEffiPORAINE

L'Eternit6 du Nil

rzors,

componist Bahaa el Ansary

Off-Road

(E

(zoro, ro'oo)

rere

componist Wilbert Bulsink (NLD

Monument to a Universal M

3)

age

(20il,14'oo)

componist Willem Jeths (NLD

Flucfus

eot6,16

componist Zaid Jabri

Meenemenemeneem, elegie voor
componist Bart de V

tbrakers

(2016, 8'oo) premidre

D, :.974)

The Egyptian Con

Music Ensernble

Vykiffi!tsaltakas - dirigent
Micffil'Wilmering - bariton
Sekhuis - sopraan
el Razzaz - klarinet
Khaled Dagher - cello
Nesma Abdelaziz - slagwerk
Toaa Ali - slagwerk

Tamer Kamal - fagot
Hossam Shehata - viool

Mohamed Medhat - viool
Rasha Yahia

- altviool
- ud

Nehad el Sayed

t

@t

GAUDEAMUS
MUZIilKWEEK

www.muziekweek.nl

!i

faceuoot.com/muziekweek

pf

twitter.com/muziekweek

o

THE EGYPTIAN CONTEMPORARY MUSIC ENSEMBLE

spectral analysis, the computer analysis of timbre, of afew

Jaarlijks organiseert het Egyptian Contemporary Music

notes

Ensemble in Cairo de'Caprice sessies.'Daarin worden
Arabische instrumenten veelvuldig gebruikt in hedendaags
gecomponeerde muziek, zowel om de karakteristieken van
de instrumenten te leren kennen, als bijvoorbeeld de notatie,
in nieuwe ontwikkeling te ontdekken. Dit jaar stond de ud,

from the ney, an "Egyptian flute." lt is one of the oldest
instruments that is still being played and it is widespread
throughout the Arab world. ln Egypt the instrument is shown in
oldfrescos in pyramids. Anotherwell-known image, AI Ansary
writes, is "a picturesque image of afarmer who makes his ney

een Arabische luit, op de voorgrond.

out of materials he has found in nature. He sits on the bank of
the Nile and improvises music. lt's an image that belongs to the

ln april zo16 organiseerde het ensemble het Heritage and

instrument and its relationship to the Nile."

Modernity project. Onder andere Wilbert Bulsink en Bart de
Vrees bezochten Cairo om samen te werken met de musici.

title refers to the concept of eternity and immortality in
Egypt. It is about both the inner and outer beauty oJ

Het resultaat daarvan klinkt vanavond voor het eerst in

ic, to show on the outside what is on the inside. For

Nederland.

Al

this is a process that does not only belong to the

It is a process of emptying or discharging that
Everyr

year the Egyptian Contemporary Music Ensemble

moment he begins work on a composition and then

organises the'Caprice sessions' in Cairo. During these sessions

to the interpretation by the performers. The

Arabic instruments are frequently used in contemporary music,
to get to know the characteristics of the instruments as well as

of materials, ideas, concepts, soul, Iosing a part step
this process reaches its last step during the

to discover musical notation in its new development. This year
the oud, an Arabic lute, held a prominent place.

zot6 the ensemble organised the Heritage and
Modernity project. Wilbert Bulsink any' Bart de Vrees were

OFF-R

among those who visited Cairo to workwith the musicians

Wilbert

ln April

there. The result of that cooperation can be heard in the
Netherlands

for

the

first time here tonight.
zo'n

jaren naar onontgonnen
ssen de welbekende twaalf tonen van de piano,
microtonen. Vorig jaar bijvoorbeeld schreef hij
'het Ouatuor Diotima. Een extreem virtuoos
k zoekt de laatste

niet per se vanwege snelheden

st

L'ETERNITE

DUML

maar

Bahaa Al Ansary ontleent zijn harmonische materiaal aan de

spectrale analyse, de computeranalyse van timbre, van een
paar noten van de ney, een "Egyptische fluit." Het is een van
de oudste nog bespeelde muziekinstrumenten, wijdverbreid
in de Arabische wereld. ln Egypte komt het instrument voor

aan klank die onvoorstelbaar veel groter is dan
ruimte tussen de tonen op het eerste gehoor
. Hij

beeld van een boer die zijn ney maakt van materiaal uit de

natuur. Hij zit aan de rand van de Nijl en improviseert
muziek. Het is een beeld dat hoort bij het instrument en zijn
relatie tot de Nijl.'

titel verwijst naar het concept van eeuwigheid en

een andere manier neemt hij de microtonen

tussen de westerse en Arabische muziektraditie. Zelf schreef
hij over het stuk: "lk ben geinteresseerd in het punt waar
monofonie (eenstemmigheid) of heterofonie (afiruijking van

proces dat niet alleen bij de uitvoering hoort.

'materialen, ideedn,
kwijtraken, totdat dit

Music Ensemble, voor klarinet, fagot, ud,
altviool en cello. Of althans, de microtonen zijn hier
simpelweg aanwezig in de muzikale taal. De ud bijvoorbeeld
wordt van huis uit al bespeeld met meer tonen dan de
Westerse twaalf. Ook past Bulsink de Arabische notatie van
kwartonen toe. Daarnaast zoekt hij naar een combinatie

onsterfelijkheid in het Antieke Egypte. Het gaat zowel
de innerlijke als uiterlijke kant van muziek, om uiterlijk
maken wat aan de binnenkant zit. Voor Al Ansary is

compositieproces. Vervolgens gaat het
interpretatieproces van de u

zoekt naar de klank tussenin.

in Off-road, geschreven voor het Egyptian

veelvoorkomend beeld, schrrjft Al Ansary, is 'een pittoresk

proces van leegmaken of ontladen dat aanv

bij het

eenstemmigheid) polyfonie (meerstemmigheid) wordt, en
naar de kwaliteiten die verdwijnen als polyfonie tevoorschijn
komt. Tijdens het schrijven van mijn stuk probeerde ik
potyfone en monofone manieren van componeren met

ontladen van
voor stap een deel
stap bereikt tijdens

de uitvoering.

elkaarte mengen, door polyfone technieken uit de Europese
middeleeuwen en renaissance te combineren met maqams
(melodische modi, red.) en kwarttonen uit het MiddenOosten. Het lukte me echter niet om dit terrein te localiseren

draws his harmonic materialfrom the

en daarom heet het sluk Off-road: het stuk gaat

I

@t

GAUD[AMUS

MUZITKWEF-K

Paganini,

vende glissandi. Bulsink toont een nieuwe wereld,

op oude wandschilderingen in piramides. Een andere

De

A la

al door de moeilijk te intoneren langzaam

www,muziekweek-nl

!'il

facebook.com/muziekweek

pf

twitter.com/muziekweek

o

eenvoudigweg de wildernis in tussen verschillende manieren

werd om te trouwen in Nederland. Jeths beklemtoont op zijn

van schrijven 6n tussen verschillende culturen."

website dat de Nederlandse wetgever specifiek besloot het

Wilbert Bulsink has been searchingfor virgin territory in the

Nederland geen speciaal zogenoemd "homohuwelijk." Een

bestaande burgerlijke huwelijk open te stellen, er is in

familiar t2 tones on the piano in recent , ..
years. Of course, he ended up with microtones, which inforrn&,.

opgenomen in het wetboek.

the piece he wrote in zot5

Jeths schreef het stuk in opdracht van de gemeente Best. ln

'space' between the

.

for the Auatuor Diotima -

a string

qudrtet that is extremely virtuoso. Not so much due to speeds

that Paganini would

be

proud of; the main difficulty lies with

the glissandi, which are hard to intone and continue to

universeel huwelijk dus, met volledig gelijke rechten

de Brabantse gemeente werd het initiatief genomen om het

huwelijk open te breken voor mensen van hetzelfde geslacht.
gebeurde in de jaren tachtig door jurist Jan Wolter

shift

gradually. ln a way, Bulsink opens up a new universe, filled
with timbres that sound so much richer than the idea of a "gap
between tones" suggests at

first

glance. He seeks

-

beke. Hij ontwikkelde een concept voor het beoogde
huwelijk en legde de plannen voor aan Henk Krol. Pas

-

and finds

r hadden zij succes en leidde dit tot een revolutionaire
in de wet: Nederland brak als eerste land ter

the embedded sound within.
He deals with microtones in a different manner in

Off-roadfor

clarinet, bassoon, oud, viola, and ceilo, which was written

bestaande huwelijk open. Het stuk is een
voor het Best-initiatief van Wabeke en Krol. Zelf

for

het werk op aan zijn echtgenoot Menno Zwart.

the Egyptian Contemporary Music Ensemble. Here, the

microtones are simply present in the musical language. The
oud players,

for example,

use more tones than

tz-tone scale. Bulsink also

uses the

just the western

Arabic notation of quarter

tones and has consciously tried to combine western and Arabic

Willem

the incumbent Dutch Composer Laureate

-

the

who did not work alongside the Egyptian
his

single melodic line) turn into polyphony (many voices) and in

in

Monument to a Universal Marriage is

for the programme. leths found the words
ArthurWeigall's bookThe Life andTimes of

the characteristics that disappear as polyphony materializes.

of Egypt based on a love song that was

When I wrote the piece ltried to merge polyphonic and

in the tomb of pharaoh Tiye , eighteenth dynasty
33oo years ago.

Egypt'

male duo or by acombination of soprano and

and quaftertones from the Middle East. lt was very difficult

The world premiere of Jeths' Monument to a

is

of

an ode to love and marriage; it can be sung by a

The

Middle Ages/Renaissance with maqams (melodic modes, ed.)

to achieve. This

is

Music Ensemble in Cairo in April zot6.

C

musical traditions. "l am interested in f,inding the'pivot points'
where monophony (one voice) or heterophony (variation of a

monophonic ways of composing - for instance, combining
the polyphonic techniques that were used in the European

-

why the piece is called Off-road: it

Marriage took place on Friday t April zott. That is to

disappears into the wilderness; a no-man's land that exists

rc years after same-sex marriages became legal in

between various ways of composing and between different
cultures."

Jeths emphasizes on his website that on this
the Dulch "legislator explicitly d.ecided to open up the
civil marriage and not to opt
marriage

for individuals of the same

for a separate form of
sex. As a result, there are

MONUMENT TO AIINTVERSAL MARRIAGE
Willem Jeths-de zittende Componist des Vaderland-is de
enige die niet in Cairo met het Egyptian Contemporary Music
Ensemble heeft gewerkt in april zo16. Toch past zijn

no so-called'gay marriages' in the Netherlands, only universal

Monument to a Universal Marriage uitstekend in het
programma. De tekst die Jeths gebruikt ontleende hij

commissioned Jeths to write the work as it was Best where

afully equal civil rightwithin the Law,
universally registered in Local Registry Offices. "
civil marriages,

The Municipality

of Best in the Province of Brabant

Iawyer Jan Wolter Wabeke staned the ball rolling in the ry$os
when he decided to develop a concept for a futl-fledged same-

het boek The Life andTimes of Akhnaton Pharaoh
van Arthur Weigall. Het is gebaseerd op een

sex civil

gevonden in het grafvan Koning Teje, uit de
dynastie van Egypte, pak hem beet 33ooj

of the Gaykrant and. resident in Best. The revolutionary change

De

tekst is een ode aan de liefde en

zowel gezongen worden door
mannenstemmen of de
wereldprem

in the
en kan

van vrouwen-

marriage and presented his plans to Henk Krol, editor

law

was nat approved until 2oor when the Netherlands

became the first country in the world to state thdt "Marriage
can be entered into by two individ,uols of .the same and

of

sopraan en bariton. De
ta a Universa.t Marriage

different sex". Jeths' piece is a monument to Wabeke and Krol's
initiative and dedicatedto his husband, Menno Zwaft.

r april zon. Dat was precies tien jaar
voor mensen van het zelfde geslacht mogel'rjk

I

@t

GAUDgAMUS
MUZIEKWEfrK

www.muziekweek.nl

lil

facebook.com/muziekweek

!l

twitter.com/muziekweek

o

FLUCTUS
ln Fluctus gaat Zaid Jabri uit van golven en stromingen.

(toen nog) Koninginnedag vond hij een cd-opname van een
musicerende familie. "Dit soort gevonden materiaal

Golven van geluid en golvende lijnen die het stuk structuren.
Ook kunnen het muzikale stromingen of maatschappelijke
golfbewegingen zijn. Of actueler: de verzwelgende golven

fascineert mij enorm en de laatste jaren gebruik ik steeds
meer van dit soort 'objets trouv6s' in mijn werk. lk denk dat
deze fascinatie dateert uit de jaren '8o toen ik veel met

van de Eger'sche zee.
Jabri gelooft in de engagerende kracht van kunst. Een goed

"'r'

voorbeeld is de opera Cities of Salt, waarvan de eerste delen
vorig jaar werden getoond in Londen. Het is gebaseerd op
het gelijknamige boek uit 1984 van de Saoedi-Arabische
schrijver AbdelRahman Munif, dat de invloed van

hiphop bezig was en wellicht een klap van de sample-molen
heb gekregen."
Samples: flarden muziek of tekst die soms overbekend zijn

maar uit hun context getrokken en daarmee dus een andere
krijgen. Het heeft iets archai'sch; slechts voor een
muziekliefhebbers zijn oude cd's en cassettes geen
geraakte geluidsdragers. Zo ook voor De Vrees
voor hem is het eerder een onuitputtelijk muziekarchief

Amerikaanse oliebedrijven op een fictieve gemeenschap op
het Arabische schiereiland belicht.
F/uctus komt voort uit de werkgroep 'Caprice sessions, die

bruikbaar materiaal. Dus niet iets dat zo maar van de
worden gedaan. Er schuilt een wereld in dat soort

het Egyptian Contemporary Music Ensemble organiseerde in
april zo16. De sessies waren opgezet rond de ud. Dat
instrument speelt dan ook, samen met een basklarinet, een

voorwerpen: stukjes afgebroken plastic van cdmagneetbandjes van cassettes en

hoofdrol in het stuk terwijl het strijkkwartet daar golvend
onderdoor rolt.

herin

ln Fluctus Zaid labri uses waves and streams as a stafting
point. Waves of sounds and flowing lines give the piece its
structure. tt could also be musical mivements or social waves

ln het

movements. Or a more topical subject: the devouring waves

cd die

of

ide, kraakruisende elpees; verwering, verval,
geluidsdragers met een vertrouwde klank,
met associatieve, misschien wel nostalgische,
van Meenemenemeneemt elegie voor de

isjuist dat gevoel nog veel sterker aanwezig. De
ditmaal gebruikt is een huis-tuin-en-

the Aegean Sea.

van een onbekende familie, zonder adres

Jabri believes in the engaging power of art. A good example is
his opera Cities of Salt, whose first parts were presented in
London last year. lt is based on the book with the same title
from ry84 by Saudi Arabian writer Abdul Rahman Munif, in

enig

aanwijzing: "Stiekem hoop ik dat de familie
n het publiek zit en hun weggegooide cd terug

ant uiteindeluk weten we niet wie ze zijn, waar ze
wanneer het opgenomen is, wat er van ze geworden

which a light is shed on the influence of American oil
companies on afictive community on the Arabian peninsula.

die kinderen nu zijn, etc......."

Fluctus origi nated during the workgroup'Caprice sessions,

ter Flash (of Grandmaster Flash and the Furious Five

which the Egyptian Contemporary Music Ensemble organised
in April zot6. The sessions were organised around the oud.
Therefore this instrument plays a major role in this work,

together with a bass clarinet, with the string quartet rippling

MEENEMENEMENEEM, ELEGIE VOOR DE
NACHTBRAKERS

to listen to vinyl records
to

find the
still

use. This authentic practice is

frequently applied. Conversely, when Bart de Vrees is looking
for samples he deploys a different method: he hunts for
YouTube videos with material that he can embed in his music.
Yet, the materialfor Meenemenemeneem, elegie voor de

Jascinated with such found objects', which t have increasingly
been using in my work in recent years. This interest probably
goes backto

hoewel

nog veelvuldig uitgevoerd. Ook Ba

gebruikt

samples maar doet het net

het internet af

the tgSos when !was d.oing a lot of hiphop and

came under the spel!

of samples."

Samples are snippets of music

fragmenten om te

gebruiken in zijn
elegie voor de nachtbrakersfutain zijn
niet van het internet maar van een oude cd: op

be well-knawn but

or spoken word,. Some of it may
it wilt still sound and feel different away

from the norma! context. Earlier, he applied the same
procedure to The Wheresbouts of W., which he wrote
for
violinist Dismqnda La Berge Dramm. She does not just plays
ihe violin in the piece but also a loop pedal and three cassette

I

@t

MUZI*KWE5"K

for

"recordings of afamily makng musictogether. t am endlessly

Markeringen op elpees gaven de juiste
zodat hij ze snel kon terugvinden. Dat kanje

GAUDflAMUS

as he searched

Then he marked his LPs so he could quickly

nachtbrakers is based on an old CD that he faund in the ,real
world' at a jumble sale on (then) Oueen's Day. tt contained

Grandmaster Flash, van Grandmaster Flash and the
Five, draaide vinylplaatjes om aan zijn samples te

naar youtube-filmpjes

used

he wanted

their sounds in waves underneath.

beschouwen als een authentieke

wwwmuziekweek-nl

of

affire

Jf

faceuoot.com/muziekweek

pl

twitter.com/muziekweek

o

decks with previously recorded sound. ln addition, she sings the

first lines oftop too

hits as De Vrees creates a new

Met dank aan:

contextfor

the samples he uses.

not

The mediafeels archaic; only a handful of music lovers do
see

old CDs and cassettes as obsolete. However, De Vrees sees

them as an inexhaustible archive brimming with material

- n6t:

something you put out with the bins. In a material sense, too,

found objects are a world in themselves that is built of broken
plastic CD cases, distorted magnetic cassette tapesr and
crackling LPs in an atmosphere of disintegration, decay,
memories, vaguely familiar and perhaps nostalgic sounds.
Meenemenemeneem, elegie voor de nachtbrakers

(Carryofftakehomet an elegy for the night-revellers) is strongly
imbued with such sentiments. The CD that De Vrees'recycles' is
a common-or-garden recording made by an unknown and

untraceable

family. "l am secretly hoping that they accidently

end up in the audience and recognize the CD that was thrown

out. After all we do not have a clue who they are, where they
Iive, when the recording took place, what befell them, how old
these children are now. And so on ......."

*gda* *f

rhe l€e*ert*rrd*

Tekst: Jan Nieuwenhuis

Vertaling: Marlies Verschoor

rU

@.-u
,''o =lt

KW=LVRl

Elx.rFFj&,E{-:}?'iT={r
i,oetr+g.*rrr {u<it

-ln
n
-€

'WGR*EN

S*.-er-'.

Steun de Mozarts van nu
meer info op: www.muziekweek.nl/vrienden

#

@t

GAUDLAMUS
MUZIEKWESK

)
www.muziekweek.nl

lif

faceboot.com/muziekweek

!f

twitter.com/muziekweek