You are on page 1of 156

Hitlers erfgoed

Hitlers erfgoed
De Jacht op een Nazi Schat #3

Ysa Pastora

2016 Ysa Pastora & vzw de Scriptomanen


www.rauna.eu www.scriptomanen.org
Contact: ysapastora@rauna.eu
NUR 680
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of op welke wijze
ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Liefste oma, opa, oudooms en tantes, neven en nichten


Shalom

Dit reik ik aan als een handvol lente


in een nieuwe morgen
Omdat stilte de onderdrukker steunt
nooit de onderdrukten

Jullie strijdster
Ysabella Hannah Geertruida Pastora

Ordo ab chao
Orde in de chaos

Lux e tenebris
Licht in de duisternis

Inhoudsopgave
Pagina
Proloog

Inleiding

14

Michelangelos fresco

17

De dans van een leven

28

De staf van Hermes

50

Een magisch paneel

61

Het kistje van Franks

87

Op naar de sterren

90

De Smaragden Tafel

103

De Armanen Orde

107

Samenvatting

117

Appendix

126

Karl Hammer, de boodschapper


Epiloog

156

Proloog
Een Nederlandse geschiedkundige schreef in 1930 een artikel over
het ontstaan van het nationaalsocialisme en haar dogmatische bron.
In de context van dit boek mogen wij het u niet onthouden en plaatsen we daarom de geigende tekst in zijn geheel.
Artikel in de Tilburgsche Courant, 22 November 1930:
Het Nationaal-Socialisme een wereldsysteem.
Ontstaan en groei.
In Das Neue Reich beschrijft zekere Teutonicus de oorsprong en het
ontstaan van het Nationaal-Socialisme, waarvan de bekende Adolf Hitler
de stichter is. Maar de ideen, die er aan ten grondslag liggen, heeft hij
van anderen. Ik noem, zoo zegt Teutonicus, den ouden Dietrich Eckart,
dezen dichter, of beter bard, in wiens huis in de Richildenstraat na den
oorlog alles bij elkaar kwam, wat openlijk of bedekt das Hakenkreuz am
Stahlhelm droeg. Het waren allen jonge of oude warhoofden, meestal van
eerlijken wil maar zij dachten er nog niet aan, op wat voor manier ook
een partij te stichten.
Laten we nog wat verder teruggaan. Want we willen in de historie het
ontstaan van het Hakenkreuzlertum belichten van een kant, waarop tot
nu toe nog te weinig aandacht gevestigd is. Kort na de revolutie van 1918
ontstond in Mnchen een bond van jonge idealisten, die op den bodem
van oeroude, heilige, rassenoverlevering zooals zij meenden aan het
werk gingen om een nieuw leven op te bouwen. Deze bond bestond misschien uit twintig leden, was dus eigenlijk niet meer dan kring, ofschoon
hij zich Thulebund noemde. Men hield er geheime, bijna vrijmetselaarsachtige ceremonin op na, maar had daarbij geen politiek doel zeker in
het begin niet. Men kwam eenvoudig eenmaal per week bij elkaar, eerst in
een particuliere woning in de Theresiastraat, later in een clublokaal van
het hotel Vier Jahreszeiten, en las de Edda of geschriften, die handelden
over de Edda of de oud-Germaansche cultuur. Een oude heer, zekere Dr.
Meyer, was de wetenschappelijke leider, van dezen kring. Zijn eerwaardig
grijs hoofd was van tragiek omweven: verschillende van zijn zonen waren,
als ik goed ben ingelicht, in den oorlog gevallen. En nu zocht de oude man
hen onder de Einheriern, de doode helden in het Walhalla, die onzichtbaar en toch aanwezig, den strijd en het lot van hun heldenvolk leidden.

Toen kwam de Radenrevolutie: bijna zonder dat hij het wilde kwam de
Thulebond, wiens teeken ook het Hakenkreuz was, in de politiek terecht;
hij maakte zijn eerste en laatste avontuur mee: eenige leden, die toevallig
in het clublokaal aanwezig waren, werden door afgezanten van het Roode
Leger verrast, juist toen ze stempels van de Radenregeering aan het namaken waren; daarmee hielp men Mnchener studenten over de grens.
En deze studenten gingen dan naar de witte troepen van de wettelijke regeering Hoffmann, die hun gordel om Mnchen steeds vaster aantrokken.
En de arme Thulemenschen werden tegelijk met enkele onschuldigen, onder wie de Joodsche schilder Professor Berger, na beestachtige mishandelingen doodgeschoten. De secretaris van den Thule-bond en de jonge gravin Heila Westarp waren ook daarbij.
Uit dat bloed is het politieke Nationaal-Socialisme ontstaan. Dat is gemakkelijk aan te toonen. Maar we hebben er geen ruimte voor, en we mogen onze zegsmannen niet verraden. We willen slechts vermelden, dat intusschen op 1 Mei 1919 het clublokaal van den Thulebond het hoofdkwartier van het vrijcorps Oberland geworden is, welks leiding bestond uit
Thulemannen, of uit menschen, die dat worden wilden. De toetredingen
tot den bond waren toen talrijk, de aanneming van de nieuwe leden vond
plaats onder heidensch-godsdienstige ceremonin. Ter afschrikking van
verraders werd de bekende Edda-vloek voorgelezen, waardoor deze menschen vogelvrij verklaard zouden zijn, overal waar de wind waait, water
stroomt, vuur vlamt, enz. Voor zoover ik heb kunnen nagaan nam Dietrich Eckart niet deel aan deze zittingen. Maar hij was vaak in het clublokaal aanwezig. Hij kwam om zoo te zeggen aan de baar van de vermoorde gijzelaars, legde den vinger in hun nog bloedende wonden, en
eischte bloedwraak. In Eckarts sporen stapte Rosenberg, en Rosenberg
bracht Hitler mee.
Dus nog eens terug tot voor den Thulebond. Want diens vader was de
eigenlijke grootvader van het nationaal-socialisme. Reeds in den oorlog
had men als soldaat aan het front zeer zonderlinge dingen kunnen waarnemen; hier en daar liepen menschen, vooral echter jonge, meer of minder academisch gevormde officieren rond, die zich een Hakenkreuz op
den stalen helm hadden geschilderd. Zelfs droegen een paar luitenants
aan het wildste wild-west-front oud-germaansche oorlogsteekenen:
rechts en links aan den stalen helm waren ossenhorens bevestigd. Als ik
me goed herinner, dan spreekt ook luitenant Jnger in zijn oorlogsboek
van zulke maskerades. Men vraagt: hoe het hakenkruis en het opgehaalde
oud-germanendom in het leger kwamen. Ik antwoord er meteen op. En ik
verzoek er wel rekening mee te houden, dat ik geen grappen maak, maar

als historicus verhaal: Wodan, Walvater, heeft ze om zoo te zeggen persoonlijk met eigen hand gemaakt. De luitenants vonden het romantisch.
lets meer zagen ze er waarschijnlijk niet in. Net hetzelfde als Freiherr von
Richthofen het romantisch vond, zijn gevreesd vliegtuig knalrood te verven. Overigens geloof ik niet, dat ook Richthofen een boodschap van Wodan bereikt heeft. Maar een andere groep officieren kreeg in 1917 uit
Weenen een geheimzinnige brochure van een zekeren Tarnhari. Tarnhari moet dan, volgens de brochure, beteekenen: den Hooge in het verborgene. Tarn kent men immers uit Tarnkappe. Hari = hoog, kan ook
gemakkelijk verklaard worden. Afzender van het ongeveer honderd bladzijden groote boek was Guido von List in Weenen, dien ik den grootvader
van het nationaal-socialisme moet noemen. Dus Guido von List en Tarnhari. Daarmee komen we binnen in het eigenlijke allerheiligste van het
Nationaal-Socialisme. Want men mag niet vergeten, dat de Hakenkreuzlerei eerst en vooral een systeem van wereldbeschouwing is, om niet
te zeggen een godsdienst. De politiek van de secte volgt eenvoudig uit haar
geloof, zooals een plant uit het zaad, zooals regen uit wolken, zooals de kip
uit het ei. En juist daarmee wordt in den strijd tegen het nationaal-socialisme altijd en altijd te weinig rekening gehouden vooral daarom, omdat
de Nazis zelf er niet gaarne van spreken. Want, hier, in de wereldbeschouwing, ligt hun eigenlijke grond, en deze grond is allesbehalve stevig. Als
men er anders op loopt dan met vilten zoolen, dan kan hij het niet houden
en begraaft het geheele gebouw onder zich. Daarom doet het nationaalsocialisme zich naar buiten gaarne voor als de partij van het positieve
Christendom. En vele Nazis zullen dat in hun goedgeloovigheid nazeggen.
Daarbij is hun eigenlijke levensbeschouwing, die het geheele doen en laten
van de partij dictatoriaal bepaalt, eenvoudig en louter heidensch. Dat men
zich gaarne voor Christen uitgeeft, mag, vooral in een verkiezingsstrijd in
bijna louter christelijke, vooral echter in katholieke streken niemand verblinden. List was de eerste hoogepriester van dezen godsdienst. Hij heeft
zich zulk een titel toegeigend. Zooals bij de Tibetanen de hoogepriester,
de Teschu Lama zich volgens Hedin Pantschen Rinpotsche d.w.z. de
hooge of de heilige leeraar noemde, zoo gaf List zich den officieelen
titel: De hooge Arische leeraar, wat hij in zijn koeterwaalsch, dat oudhoog-Duitsch moet verbeelden, noemt: Ario wiz Aithari. En deze Ario wiz
Aithari was het, die plotseling den waren godsdienst van de oude Germanen ontdekte. Tijdens zijn oogkwaal, waardoor de oude man bijna blind
is geworden, werd hem namelijk, zooals hij verklaarde, de oorspronkelijke
beteekenis van het oude Runenschrift duidelijk. Slechts naar buiten uit

10

was de beteekenis van deze Runen schrifteekens het oude ABC: dat hadden de priesters slechts verzonnen om den eigenlijken zin verborgen te
houden voor de oningewijden. In werkelijkheid worden volgens List de
Runen een volledige katechismus van de Wodanskerk. leder afzonderlijk
teeken beteekent een bepaald geloofspunt, te lezen als een bladzijde uit
den Catechismus Romanus.
Men zal de handen in elkaar slaan en uitroepen: Goede hemel, hoe kan
men zooiets nu gelooven? Maar hoor eens: List heeft er een zoo goed doordacht, zoo geraffineerd systeem van gemaakt, dat een massa menschen
erin liepen en erin loopen moesten, omdat ze de noodige scholing misten
op het gebied van de taalwetenschap. Ik geloof wel niet, dat de tegenwoordige Nationaal-Socialisten van het systeem van List nog iets bewaard hebben. Maar dit is zeker: de leer en het wereldsysteem van List is ook nu nog
hun fundament de leer van het Zoon-Gods-schap van den Arischen
mensch, en van den God, die de absolute ziel beteekent van het Arische
ras. En wiens heilig teeken het hakenkruis is. Overigens is volgens List ook
het christelijke kruis een vermomd hakenkruis, het wiel in het Mainzer
wapen is een hakenkruis, het ijzeren kruis is een hakenkruis, de middeleeuwsche ridderorden, zooals de Duitsche ridders, de Maltezers, de Tempeliers, de Johanitters, die allen het kruis in het wapen droegen, waren
vereenigingen van Wodan-aanbidders. Men lachte daar niet om: geen onzin is zoo groot, of hij heeft zijn fanatieke aanhangers; en al heeft men ook
bij de Vlkischen List geheel en al over boord geworpen: men kan de gistkiemen gerust wegwerpen omdat men immers den klaargemaakten drank
van den Arischen godsdienst gered heeft. List's werken zijn niet voor
niets de katechismus of de geheime openbaring geweest in den Thulebond, die de eigenlijke ei-cel was van het Nationaal-Socialisme als wereldsysteem.
Ik wil sluiten met de boven gemaakte opmerking uit te werken en over
den heer Wodan zelf te schrijven: zooals gezegd, List stuurde Tarnharis
boekje de wereld in. In het voorwoord schreef hij, de Ario wiz Aithari, die
het dus weten moest: Tarnhari was bij hem geweest en had zich aan hem
geopenbaard, had hem absoluut zekere, onaanvechtbare bewijsstukken
voorgelegd, waaruit zonder den minsten twijfel bleek, dat Tarnhari een
rechtstreeksch afstammeling van Wodan uit het huis van de Wlsungen
was.
Zooals bekend, stamden immers ook Siegmund en Siegfried (zie
Wagner's Ring) van Wodan af. Wij achterlijke menschen hebben dat
allemaal voor een mythe gehouden. Nu moeten we bekennen, dat dit
hoogedel geslacht ook thans nog bloeit. En dat niet alleen: Tarnhari

11

heeft verklaard, dat de tegenwoordige Wodanszoon in het geheim ten


alle tijde Duitschlands lot richt. Naar het goede of naar het slechte, al
naar gelang de Duitschers braaf zijn of niet, aan Walvater gelooven of
niet. Evenwel, List zegt niet welke bewijsstukken de hoopbrengende
Wlsungenzoon heeft overgelegd. Siegfried's overlijdensbewijs misschien? Of Notung het booze zwaard? Misschien een stukje van de
wapperende vlam aan Brnhilde's legerstede? Men weet het niet. In ieder geval was de oude List ( 1918) van de echtheid van de bewijsstukken
en van het zoon-gods-schap van Tarnhari volkomen overtuigd. Het heeft
zijn dood verhaast, toen hij nauwelijks een jaar later ontdekte, dat men
met hem een grandioze grap uitgehaald had. En werkelijk: een dollere
mystificatie is in de geschiedenis moeilijk te vinden. En toch: er werd
geloof aan gehecht. En Tarnhari's boekje kwam zelfs op de plaatsen van
het hoogste commando. Op Ludendorf schijnt het niet geheel en al zonder uitwerking te zijn gebleven. In een tweede deeltje, dat kort na het
eerste verscheen, maakte List ook den burgerlijken naam van den edelen
Wlsungen bekend: hij heette Dfering. List was gelukkig. Want
Dfering beteekent volgens List: hij, die doet slapen, dus hij die met
de betooverende slaapdoorn steekt. En dat was niemand anders dan
Wodan: Hij deed Brnhilde inslapen, en het spinnewiel van Doornroosje, waaraan zij zich bezeerde, en dat haar en het gansche slot in deed
slapen, was niets anders dan Wodans slaapdroom. De uitgang
-ing
beteekent zoon, nakomeling. Wat wou men dus meer? Wodans zonen
verkeerden nog heden onder ons en leidden in het geheim ons lot.
Welnu: List's geesteskind is de Hakenkreuzlerei. Adolf Hitler de zoon
van den stekenden-met den-slaapdoorn. En daarmee kunnen wij volstaan.

(einde artikel)
Ondanks de grote scepsis van de historicus en zijn nauwelijks verholen schimpscheuten richting het al te bizarre aspect van het nationaalsocialisme, schoten de ideen toch ook wortel in Nederland. Een
jaar na het artikel werd een Nederlands Ario-Germaans genootschap
opgericht. Ter gelegenheid van die oprichting sprak de voorzitter J.R.
Haan de vergadering toe met volgende betoog:
Wanneer een volk zijn religie verlaat en zijn gebondenheid en afkomst
verloochent, zoo zeide hij, geeft het zich willoos prijs aan de ontaar12

ding. De wereldbeschouwing van de Arirs draagt een helden- en heiligenkarakter en zij is niet gericht op de instandhouding van het eigen
zelf. De verovering der wereld was hun taak. Onder het mom van
schijnbroederschap en Christelijke naastenliefde gaat nog dagelijks de
ontaarding voort. Zouden wij niet beter doen, ons te bezinnen op onze
oude oer-Arische afkomst en naar ons vermogen daarnaar te leven?
De heer de Haaij wees er ten slotte nog op, dat de oprichting van het
Genootschap een verstrekkende daad is
Bron: Artikel in Het Vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad,
van 29 November 1931

13

Inleiding
Mijn naam is Sherlock Holmes.
Het is mijn werk te zien wat andere mensen niet weten.
Arthur Conan Doyle, The Adventure of the Blue Carbuncle

14

Het boek met de titel Hitlers erfgoed is het derde deel in een reeks
die zich bezighoudt met de Jacht op een Nazi Schat. De Hamer van
Thor en Het Mysterie van Mittenwald gingen eraan vooraf.
De Hamer van Thor, van de hand van Ysa Pastora en Patrick Bernauw, vertelt de historie van de openbaarmaking van een memorandum genaamd de Marsch-Impromptu. De afbeelding toont daarvan
een kopie, een partituur op n vel papier met sibillijnse toevoegingen. Het zou, zo werd gefluisterd, een onbegrepen schatkaart zijn. Bij
een juiste ontcijfering zou een spectaculaire schat van Adolf Hitler
gevonden worden. Voorwaar een niet alledaagse uitspraak. Maar
een die helaas omgord kwam met legio onduidelijkheden en donker
licht. De Hamer van Thor snuffelt aan de buitenkant van het memo,
en aan de schimmigheden in het leven geroepen door Karl Hammer,
de al even schimmige aanbrenger.
De onthullingen in boek twee, Het Mysterie van Mittenwald, droegen
de fundamenten aan waarop en het kader waarin de paradigma verschuiving in het denken over de Marsch-Impromptu verder kon evolueren. Het toont aan dat de Marsch stellig geen triviale schatkaart is
die met een X de plek verraadt van een tastbare hoorn des overvloeds. Drommels goed daarvan op de hoogte, zag Karl Hammer zich
voor het dilemma geplaatst hoe de Marsch te presenteren zonder
zich verdenkingen in verband met een verborgen agenda op de hals
te halen. Om die reden zocht hij zijn toevlucht tot een konterfeitsel
dat hij goed georkestreerd en met een stalen gezicht in een niets vermoedende markt zette.
Met een heel ander verhaal echter opent Ysa Pastora de ogen van de
wereld voor de onvervalste waarheid. Op de Marsch schalt de hartenkreet van een geheime organisatie die in vervoering over haar gezindheid spreekt, over een geestelijke schat, over het eeuwige leven
en over een neonazi heiligdom in Beieren. Pastoras boek zingt aldus
een heel ander lied, over esoterie en occultisme en met een technische lezing over een complexe zoektocht. Omdat niemand Hammers
list begrepen had en weinigen zijn confabulaties betwistten, veroorzaakte het boek vooral ongeloof. Toch ontcijfert Het Mysterie van
Mittenwald pertinent de Marsch, ontmaskert het Hammer en stelt
15

het hem nu met een nijpend probleem aangaande zijn geloofwaardigheid en werkelijke bedoelingen.
Nochtans liet het collectief Ysa Pastora ook in het tweede boek het
achterste van haar tong niet zien. Er schuilen immers nog veel meer
verborgenheden in het delfische geschrift. Vandaar dat dit derde
boek zich nogmaals waagt in het labyrint, en andermaal een aaneenschakeling van verrassende ontdekkingen brengt. Het illustreert
met sobere wenken wat voor een microkosmos op dat ene velletje
papier rondwaart. Bovendien licht het collectief de vermoedelijke
doopceel van het document met het tijdstip waarop en de reden
waarom het werkelijk tot stand kwam.

16

1. Michelangelos fresco
De twee belangrijkste dagen in je leven
zijn de dag waarop je geboren werd
en de dag waarop je begreep waarom
Mark Twain
1.1

De geboorte van Adolf Hitler

De cursieve letter M is een in het oog springend symbool op de


Marsch-Impromptu. Het is een toevoeging die, evenals de drie liggende balkjes, niet behoort tot de klasse van de 18 runen.

De letter M heeft meerdere betekenissen. In praktische zin verwijst


ze naar het plaatsje Mittenwald in het zuiden van Beieren, aan de
rand van de machtige Alpen, en naar de naam van Matthias Klotz, de
grondlegger van de plaatselijke vioolbouwtraditie, die in het centrum een standbeeld kreeg. De plaats Mittenwald en Matthias Klotz
spelen een bepalende rol in de complexe zoektocht die verstopt zit
in het versleutelde document. Het Mysterie van Mittenwald doet de
oplossing daarvan tot in de finesses uit de doeken.
De Schepping van Adam
In de letter M schuilt echter nog een hoogst belangrijke wenk en een
diepzinniger zinnebeeld. Het verwijst naar De Schepping van Adam,
het beroemde fresco van Michelangelo op het plafond van de Sixtijnse kapel in het Vaticaan (zie de volgende afbeelding). Het toont
17

de vinger van God die allegorisch de schepping van Adam op aarde


bewerkstelligt. God doet dit vanuit een hemelse wolk aan de rechterzijde, die anatomisch correct weergegeven een baarmoeder voorstelt.

De Schepping van Adam

Van groot belang is dat de plek waarop de vingers van Adam en God
elkaar bijna raken gelijk is aan het gulden snede punt in het horizontale vlak. Lezers van Het Mysterie van Mittenwald zullen zich herinneren dat op het document de letter M eveneens bij een gulden
snede punt ligt1. Dezelfde lezers weten inmiddels ook dat de gulden
snede, meetkundige dimensies en verhoudingen in de muziek, doorslaggevende elementen zijn in de zoektocht. Zij maken deel uit van
de sacrale geometrie, die de grondslag vormt voor de versleuteling
van het document. Met zijn wonderlijke en steeds terugkerende eendere verhoudingen wordt de sacrale geometrie vaak omschreven als
de onzichtbare vinger van God die ordo ab chao, lux e tenebris
overal een onzichtbare stempel drukt op de samenstelling en het
functioneren van de macro- en microkosmos. Michelangelo vertolkte het beeldend op zijn persoonlijke wijze.
De vingerwijzing naar De Schepping van Adam geldt op de partituur
als een beeldspraak voor de schepping dat is: de geboorte van
Adolf Hitler als een zoon van Wodan. Een geboorte die, zo zegt het
1

Het Mysterie van Mittenwald, p. 26

18

document, door een directe goddelijke inmenging tot stand kwam.


De ontwerper van het geschrift, een aanhanger van het Wotanisme,
dicht Hitler een status toe die verheven is boven die van het gewone
volk, namelijk deze van een Duitse Messias. Werd de partituur uitgekozen omwille van zijn naam die begint met dezelfde M, als de
Marsch-Impromptu van de Duitse Messias die een dans uitvoerde in
Mittenwald?
Het fresco is ook een stille hint naar een schilderij getiteld de Wilde
Jacht.
De Wilde Jacht
Nadat Adolf Hitler, op dertienjarige leeftijd, het lugubere Die Wilde
Jagd van Franz Ritter von Stuck onder ogen kreeg, nam hij zich voor
te worden zoals Wodan. Het werk zou geschilderd zijn in 18892, het
geboortejaar van Hitler die op volwassen leeftijd een unheimische
gelijkenis zou gaan vertonen met Wodan. Hitler kopieerde de haarstijl, de snor3 in het bijzonder, de rode mantel die hij theatraal droeg
tijdens de tussen 1933 en 1938 strak geregisseerde massabijeenkomsten in Neurenberg, en de demonisch-oratorische verteltrant
van het schilderij. Wijst de afbeelding op het ontwaken en de komst
van Hitler op het wereldtoneel, als een avatar van Wodan? Hitler,
zijn paladijnen en de documentmaker geloven het. Als een occulte,
bovenzinnelijke voorbeschikking bepaald door het lot dat in de
Noordse sagen door de drie mythische schikgodinnen bij de geboorte vastgelegd wordt. De godinnen wonen bij de bron onder de
moederboom, de levensboom.
Het Mysterie van Mittenwald belicht ook de Nikolaus Friedhofskapel,
die markant figureert in de zoektocht. De kapel is immers gewijd aan
2

http://www.youtube.com/watch?v=BBkeYHdGjEg Merkwaardig genoeg


worden er twee data genoemd waarop Franz von Stuck het werk geschilderd
zou hebben: 1888 en 1889. Het geboortejaar van Hitler vinden we voornamelijk terug op arische sites als Stormfront of Aryan Myth & Metahistory; de
kunstenaar zou dan in 1889 de laatste hand gelegd hebben aan het werk.
3
Een andere of bijkomende reden voor de snor kan het maskeren geweest zijn
van een litteken boven zijn lip.

19

Sankt Nikolaus, een gekerstende versie van Wodan, in Nederland en


Vlaanderen beter bekend als Sinterklaas.

Die Wilde Jagd van Franz von Stuck

Hitler kocht veel van Stucks schilderijen en hing ze op in zijn appartement in Mnchen. Bij zijn grafrede in 1928 werd Stuck getypeerd
als de laatste prins van de kunst uit Mnchens grote dagen. Hitler
was ook hevig onder de indruk van Stucks schilderij Medusa uit 1892
dat volgens hem een huiveringwekkende gelijkenis toonde met zijn
geliefde moeder Klara.
De Vlusp profetie
De potische Edda begint met een gedicht waarin een zieneres het
verhaal vertelt van de schepping van de wereld door Wodan, van het
wedervaren van die schepping en zijn nakende einde. Guido von List
ontleende aan stanza 65 de voorspelling dat de Starke von Oben
zou opstaan, die de utopie van een raciaal-puur, pan-Germaans wereldrijk zou realiseren. Zoals List het verwoordde4:
4

In Johannes Hans Balzli: Guido v. List: Der Wiederentdecker Uralter Arischer


Weisheit Sein Leben und sein Schaffen. Wenen, Guido von List Gesellschaft,
1917

20

Es strahlen die Berge, und flammend kreist


Ein Aar um den Sonnenwagen,
Es hebt sich der siegende Armangeist,
Der Starke von Oben, zum Tagen
[ De Bergen stralen, en vlammend omcirkelt
Een adelaar de zonnewagen,
De zegepralende Armanen geest verheft zich,
De Sterke van Boven gaat dagen ]
De spiritueel-utopische verwachting der Starke von Oben von
GOTT gesandt staat bekend onder de naam de Vlusp profetie.
Zij werd aangehangen door de Armanenschaft en de Hohe Armanen
Orden, beide door List opgericht. Deze groeperingen gingen weliswaar ter ziele, maar werden na WOII door Adolf Schleipfer nieuw
leven ingeblazen als de Ariosofische Guido von List Society, en een
decennium later omgevormd tot de nieuw-heidense, quasi-vrijmetselarij orde, de Armanen-Orden.
Invloedrijke leden van het Thule-Gesellschaft en al dan niet daaraan
gerelateerde vrijmetselarijloges onder wie Rudolf von Sebottendorf, Alfred Rosenberg, Rudolf Hess en Dietrich Eckart zagen in de
jaren na WOI in Adolf Hitler der Starke von Oben, een Messias. Zij
leverden beslissende inspanningen om Hitler te vormen en hem
naar voren te schuiven, wat uiteindelijk resulteerde in Hitlers bliksemcarrire en zijn overname van de macht.
De vrijmetselarij
Is het toeval dat de naam van de vermaarde Renaissanceschilder Michelangelo ook met de letter M begint? Als een regelrechte hint niet.
Maar daarmee is de kous nog niet af. Waarschijnlijk zijn slechts weinigen onder u zich bewust van nog een occult geheim dat Michelangelo verwerkte in zijn creatie. Neemt u het volgende detail eens in
ogenschouw.
21

Kijkt u eens naar de tekening van de handen van God en Adam. De


middel- en ringvingers worden samengehouden terwijl de wijsvingers en de pinken daarvan los staan. De handen vormen elk de letter
M, die volgens de runenmeester verwijst naar een Duitse Messias en
naar de Maonnerie, de Vrijmetselarij, voor wie de vinger van God
en daarmee de sacrale geometrie een heel speciale plaats inneemt.
De vrijmetselarij omvat de oudste bestaande geheime genootschappen die wereldwijd actief zijn, met miljoenen leden. Eeuwenlang
hebben het Vaticaan en wereldse elites samengespannen om met behulp van de vrijmetselarij ingewijden op sleutelposities te krijgen,
op posities van macht in de politiek, zaken, banken en de media.
Hiermee probeerden ze hele populaties in de hand te houden. Hoe
toepasselijk dit is op onze zoektocht en de onderliggende realiteit,
zoals het document zelf suggereert, wordt hierna uit de doeken gedaan.
1.2

De vrijmetselarij en Hitler

De hints in het document suggereren dat Hitler (ooit) banden onderhield met de vrijmetselarij of tenminste met leden daarvan en wellicht met een of meer loges die de voorlopers waren van de huidige
Armanen-Orden, dat de vrijmetselarij aan de wieg stond van zijn
bliksemcarrire en misschien zelfs dat de vrijmetselarij hem in de
jaren dertig op de machtigste sleutelpositie in Europa bracht. Zijn

22

daarvoor aanwijzingen te vinden? Ysa Pastora meent verbanden gevonden te hebben tussen het document en de vrijmetselarij, zoals
behandeld in Het Mysterie van Mittenwald. Er zijn er echter nog
meer
Om te beginnen worden u de twee volgende afbeeldingen getoond.
Links ziet u een officile foto van Hitler in 1925, rechts een schilderij
van hem, vermoedelijk van na 1932. Beide portretten zijn bewust in
scne gezet; de houdingen zijn niet toevallig, het gaat om opzettelijke
poses. Kijkt u eens naar de handen op de afbeeldingen: die vertonen
een grote overeenkomst met de handen van God en Adam, het geheime M-teken van de vrijmetselarij en de M van Messias, Verlosser.

Een tweede indicatie betreft het meest herkenbare logo van de vrijmetselaars, een onderdeel van hun bouwsymboliek: een G gevat tussen een winkelhaak en een passer.
De letter G staat voor de Grote Geometer,
een niet-dogmatische geometrische god
geplaatst te midden van de werktuigen van een architect en bouwer.
23

De werktuigen zijn emblemen die symbolisch onderwijzen. De winkelhaak kadert de daden van de mens in en de passer omsluit de
mensheid en houdt ze bijeen. God wordt beschouwd als de Grote
Schepper van het Universum, de Bouwmeester des Heelals, en de Geometrie als de edelste van de wetenschappen. De superstructuur van
de vrijmetselarij stoelt erop.
Een heimelijke toevoeging op het document refereert rechtstreeks
aan de vrijmetselarij en hun logo. Slaat u de volgende afbeelding
eens gade.
U ziet de drie elementen; een passer, een winkelhaak en de rune X.
De X is de Gebo/Gibor rune met de klankwaarde van de letter G. Het
logo verbindt de vijf runen Fehu, Gebo, Ehwaz, Odal en de bindrune
Z. U vindt ze op hoeken en eindpunten van het embleem: drie ervan
in de linker marge van de partituur, een rechtsonder en een in het
midden. Lees Het Mysterie van Mittenwald voor een uitleg van de betekenis en magie van deze en de andere runen. In het kort samengevat: rijkdom, een gift, erfgoed, bevindt zich bij de Levensboom die heropgericht werd. Haar rijke vruchten schenk ik aan mijn volgelingen.
De koppeling van het vrijmetselaarslogo aan de magische runen tekent allegorisch het binnenste, het allerheiligste van de boodschap
op het document.
U zult ook de afwijking met het klassieke beeldmerk waarnemen. De
rechthoekige winkelhaak is immers 45 graden gedraaid, ofwel 1/8
van een cirkel. Dit is significant. We komen hier alweer de getallen 1
en 8 tegen die numerologisch staan voor eerste en achtste letter uit
het alfabet, de initialen van Adolf Hitler.
Zo zijn bijvoorbeeld 14 van de 18 toegevoegde runen alle gekoppeld
aan n-achtste rusttekens ter indicatie dat Hitler de bedoelde erflater is. Het logo daarentegen is nergens gekoppeld aan n-achtste
rusten.

24

De vier runen die de winkelhaak definiren zijn gebonden aan F-muzieksleutels en een kwartrust, de hoekpunten van de passer aan
twee F-sleutels en de vrijstaande odal. Samen vormen ze een klasse
apart als een extra hint naar het embleem en misschien als aanwijzing dat Hitler zelf nooit lid was van een vrijmetselaarsloge.
Werd Hitler in ieder geval gevormd in het milieu en de denkwereld
van de vrijmetselarij, tijdens de turbulente vroege periode toen hij
terugkeerde van het front in Frankrijk, en tot 1923? Werd hij door
(leden van) het occulte Thule-Gesellschaft en van vrijmetselaarsloges klaargestoomd voor, en met hun geheime hulp, uiteindelijk effectief geplaatst op de hoogste positie in Duitsland? Het document
lijkt het uit te zingen.
Nadat Hitler in 1933 aan de macht kwam, besloot hij de vrijmetselarij te verbieden en te onderdrukken als onverenigbaar met het nationaalsocialisme. Hoe valt dit te rijmen met zijn overtuiging en zijn
mogelijk eerdere lidmaatschap van een van hen? Het is te verklaren
uit de constatering dat niet alle vormen van vrijmetselarij werden
verboden. Een belangrijke uitzondering werd gemaakt voor een
drietal oude Pruisische Grootloges, bekend als Drei Weltkugeln,
Grosse Landesloge en Royal York zur Freundschaft. Zij omarmden
het regime, het racisme, het antisemitisme en het absolute centrale
25

gezag, namen nieuwe namen aan en scheidden zich af van de reguliere associatie van Duitse Grootloges. Ze distantieerden zich daarmee radicaal van de vijf grondpijlers van de vrijmetselarij: Vrijheid,
Gelijkheid, Broederschap, Tolerantie en Humaniteit. Om deze reden
erkent de humaan ingestelde reguliere vrijmetselarij deze Grootloges niet.
Toen de Machtigingswet van 1933 de macht in handen van Hitler gaf,
hieven de Humanitaire loges, die alle Joden toelieten en er kosmopolitische ideen op na hielden, zichzelf vrijwillig op. De drie oude Pruisische Grootloges, met een exclusief christelijk ledental, vochten het aan
onder protest van hun Vaderlandslievendheid in een poging open te
blijven. De Sturmabteilung had al met het geweer in de aanslag gegevensbestanden verwijderd uit de Drei Weltkugeln. Na vruchteloze pogingen om de onmogelijkheid aan te tonen van een Judeo-Maonnieke
samenzwering in loges die geen Joden toelieten, verzocht LuitenantKolonel van Heeringen van de Grosse Landesloge om een audintie met
Herman Goering. Blijkbaar met als resultaat dat de drie overgebleven
Grootloges alle internationale banden verbraken, alle rituelen opschortten, en in hun titels alle verwijzingen naar Vrijmetselarij en loges verwijderden. In Januari 1934 maakte een nieuw decreet het onmogelijk voor vrijmetselaars die tot de Nazi partij waren toegetreden
na de voorgaande Januari om lid te worden of te blijven. Aan hen die
daarvoor lid geworden waren werd het toegestaan om basis lid te blijven, maar mochten nooit op promotie hopen. De ontbinding van alle
loges werd uiteindelijk verordonneerd in Mei 1935. 5 6
Het verschil tussen het logo op de partituur en het klassieke beeldmerk van de vrijmetselarij dient ook om het verschil aan te geven

5
Eric Howe, Freemasonry in Germany, Grand Lodge of Scotland, accessed 1 October
2014, en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry_in_Germany#Suppression_1933-1945
6
Zie ook: COMPASS, SQUARE AND SWASTIKA: FREEMASONRY IN THE THIRD REICH, C.
C. Thomas, 2011, Dissertation Texas A&M University (repository.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/ETD-TAMU-2011-08-9993/THOMAS-DISSERTATION.pdf)

26

tussen de reguliere niet-orthodoxe en de Pruisisch-orthodoxe opvattingen, en het verwerpen door de Pruisische verschijningsvorm van
de reguliere, zoals Hitler dat deed.
Het zegel van de vrijmetselarij op het document en haar Arische inslag duiden erop dat de maker van het document een organisatie
vertegenwoordigt die zich aanmerkt als een naoorlogse exponent
van een oud-Pruisische vrijmetselaarsloge.7
De nazi-Duitse tak van de vrijmetselarij, hondstrouw aan de nazi wereldbeschouwing en met de nagestreefde post-christelijk/heidense
(lees Armaanse) religie van de occulte Nieuwe Wereld Orde8, verving het belangrijkste en meest universele vrijmetselarijsymbool, de
G, door de magische X. De X, met de klankwaarde G, die tevens een
hakenkruis voorstelt.
Het is deze X, het klassieke symbool op een kaart voor de plaats van
de schat, waarop de zoektocht zich overdrachtelijk richt.

Zie: Hitler en de vrijmetselarij, Arnaud de la Croix, Terra-Lannoo, oktober


2013, en over De Duitse Vrijmetselarij en het Nationaal-Socialisme, inktspat.com/2005/04/de-duitse-vrijmetselarij-en-het-nationaal-socialisme/
8
www.freemasonrywatch.org/P2.html#L14
7

27

2. De dans van een leven


Je hebt alle benodigdheden voor de buitensporige reis die je leven is.
Carlos Castaneda

De grote dans, een superstructuur van vectoren


Verscholen op de muziekpartituur bevinden zich twee dansen en
hun choreografie, een kleine dans en een grote. De ontdekking van
de twee dansen verklaart waarom in de laatste tekstregel Enden
der Tanz het woord Enden een meervoudsvorm heeft.
De kleine geometrische dans met de viool, als het instrument van het
leven, komt ten uitvoer op een vloer in en rondom de kleine plaats
Mittenwald. Het Mysterie van Mittenwald brengt hierover uitvoerig
verslag uit. De grote dans heeft geheel Duitsland en Oostenrijk als
toneel. Aangetoond wordt dat de mysterieuze cijfercombinatie aan
de voet van het document voor ingewijden een waar compendium is
van aanwijzingen met betrekking op plaatsen en scnes uit het leven
van Adolf Hitler. Met recht mogen we de cijfercombinatie betitelen
als een magische cijferspreuk eender aan de zeden van de tekstuele
spreuken die de wapenschouw nog zullen passeren.
Waarom bekleedt de numerologie, de taal van de getallen naar hun
bovenzinnelijk aspect, zulk een doorslaggevend ambt op de Marsch?
Omdat die sinds mensenheugenis uit de wijsbegeerte en de esoterie
niet weg te denken zijn als uitingen van de goddelijke inrichting van
het heelal in elke opzicht. Ook in de Bijbel spelen getallen een rol, zij
het niet met een magische strekking, en wordt over mirakelen gesproken maar verbiedt het boek Leviticus elke vorm van spiritisme
verband houdend met magie. De Marsch is overigens, het beste kiezende, tot in de kiem schatplichtig aan Bijbelboeken. Later hierover
meer.

28

2.1

De Siegessule, het begin van de grote dans

Het geografische startpunt van de Marsch-Impromptu, en de Tanz,


bevindt zich in Berlijn, de stad die in de ogen van de nationaalsocialisten de Welthauptstad Germania moest worden. De reden daartoe
ligt besloten in een aantal observaties, te beginnen met de eerste
tekstregel Wo Matthias Die Saiten Streichelt. Het startpunt schuilt
in de hoofdletters S en S van de woorden Saiten Streichelt. Ze staan
samen voor de naam Siegessule, een overwinningszuil. We vinden
hiermee een nieuwe betekenis voor die afkorting, naast eerder
Schutzstaffel, voor de SS, en Solis Sacerdotibus (dat alleen voor ingewijden betekent) in Het Mysterie van Mittenwald. Er zullen er nog
meer volgen.
De Siegessule staat op het middelpunt van de grote Grosser Stern
rotonde in de Tiergarten in Berlijn. Belangrijke verkeersaders komen er samen. De zuil herinnert aan de Duitse onoverwinnelijkheid
in de Pruisische oorlogen tegen Denemarken (1864), Oostenrijk
(1866) en Frankrijk (1870-1871). Bovenop de zuil staat een verguld
bronzen beeld van de godin Victoria, door de Berlijners Goldelse
genoemd. De zuil werd in 1938/39 verplaatst van de Knigsplatz tegenover de Reichstag naar zijn huidige plaats en ingewijd ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Adolf Hitler.
We vinden het getal 50 prominent terug in de cijfercombinatie onderaan de Marsch. Deze vaststelling dient insgelijks om te benadrukken dat het startpunt van de grote dans werkelijk die zuil betreft.
Waarheen leidt de grote dans vanaf de Siegessule? Het antwoord
ligt besloten in de naam die ook in de eerste tekstregel genoemd
wordt. Dat is Matthias Klotz in Wo Matthias Die Saiten Streichelt.
Mathias heeft een standbeeld als vioolbouwer in het centrum van het
Beierse stadje Mittenwald.

29

Bron: Google Earth

Waarom uitgerekend dit plaatsje? Omdat een rechte lijn de Siegessule verbindt met Mittenwald, een noord-zuid vector, zoals ontdekt door Ignace Lepage9. Waar vinden we die vector? Die ligt verscholen in de plaats van de Siegessule en in getallen in de cijfercombinatie, die daartoe bewerkt moet worden met een methode bestaande uit twee stappen.
Stap 1 de voorbewerking
De cijfercombinatie 1o 050 16 2 19 telt vijf factoren waarvan de laatste vier cordinaatwaarden voorstellen en de eerste, de 1o, decoderingsinstructies bevat die nodig zijn bij de voorbewerking van de
vier cordinaatwaarden.
De eerste factor 1o bestaat uit de karakters 1 en o. De 1 staat voor
het getal 10, het daaropvolgende teken staat voor de letter o. Die
9

Ignace Lepage toonde al in 2013 op overtuigende wijze aan dat de cijfercombinatie bestaat uit cordinaten voorafgegaan door een modificerende sleutelwaarde, beginnend bij de Siegessule.

30

staat ordinaal op de vijftiende plaats in het alfabet en verwerft daarmee de waarde 15. De letter o vertelt ons bovendien dat de waarde
15 de oostcordinaat tot bewerkingsdoel heeft. De 1 met de waarde
10 richt zich dan, logischerwijze, op de noordcordinaat van de Siegessule. De ontstane modificatiewaarden Noord 10 en Oost 15
stellen boogminuten voor.
De noordcordinaatwaarden in de cijfercombinatie worden, traditiegetrouw, als eerste gegeven en zijn 050 16. Ook de waarde 050
dient voorbewerkt te worden; de voorloop nul bergt geen positieve
numerieke waarde en vormt voor verwijdering derhalve geen probleem, maar de achterloop nul wel. Om dat op te lossen passen we
simpelweg de tweede instructie toe die verstopt zit in de voorgaande
factor 1o, en die zegt dat het resterende getal 50 door 1o (in zijn geheel genterpreteerd als numeriek tien) gedeeld moet worden om
dan het eindgetal 5 op te leveren. Ergo, ontleding van de factor 1o
fourneert hier in totaal drie benodigde decoderingsinstructies. Voor
de noordcordinaat mondt dit uit in de opgeschoonde waarden 5 16.
De oostcordinaat blijft onveranderd 2 19.
Merk op, zoals Ignace Lepage stelt, dat de gereduceerde waarden
van 5 16 en 2 19 numerologisch telkens 3 bedragen: 5 + 1 + 6 = 12 > 1 + 2 = 3, en 2 + 1 + 9 = 12 -> 1 + 2 = 3. Het terugkerende, centrale
getal 3 refereert aan de fundamentele triade in de vrijmetselarij en
in de ariosofie, waarop de nationaalsocialistische ideologie stoelt;
het getal 12 aan de 12 maanden per jaar dat de Levensboom vruchten geeft. Fijnbesnaard verhoogt dat het magische gewicht van de
Marsch-Impromptu. Magie en zinsbegoocheling door de krachten
van de goden en de wijsheid van de runen spelen een rele rol in de
Armaanse godsdienst en op de Marsch.
De opgeschoonde cordinaatwaarden bedragen dan in graden en
minuten:
Noord 50
16
Oost 20
19
minus de modificatiewaarden in minuten:
Noord
10
Oost
15
De resulterende offset waarden:
Noord 50
6
Oost 20
4
31

Stap 2 de vector berekening


Breng de in stap 1 gevonden offset waarden in mindering op de coordinaten van de Siegessule. De begincordinaten van de Siegessule in Berlijn zijn:
Noord 520
31
Oost 130
21
minus de gevonden offset waarden:
6
Oost
20
4
Noord 50
De eindcordinaten van de vector zijn:
Noord 470
25
Oost 110
17
De volgende afbeelding toont de resulterende vector die Berlijn met
Mittenwald verbindt. De exacte plaats waar de vector landt is dichtbij Mittenwald, in het in de tweede tekstregel Edelweiss ber Schwarzwald genoemde Schwarzwald.

De vector die de Siegessule in Berlijn verbindt met Mittenwald


Bronnen: Google Earth en Bayern Atlas

Tot zover de lumineuze brainwave van Ignace.


32

Neem evenwel in ogenschouw dat, net als runen, getallen ook diverse schoonheden bezitten zodat wiskundigen zich in lyrische bewoordingen uit kunnen laten over mathematische constanten zoals
pi en phi en hun nog immer ongrijpbare wortels en kwaliteiten in
streng rele zin. Magirs uit de natuurgodsdiensten, zoals onze runenmeester, dichten ze weer andere, bijkomende geaardheden toe
die hen als de stem van de goden ingefluisterd worden door de ruisende wind of een murmelende beek. Wie zijn wij, zeggen de natuurwijzen, om te denken dat wij de volle waarheid reeds in pacht hebben en de natuur algeheel begrijpen. Hovaardige mensen! There are
more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt in your philosophy, zegt Hamlet. Bovenzinnelijke kennings van de getallen in
de taal van de numerologie komen we veelvuldig tegen op de
Marsch-Impromptu. Enkele voorbeelden daarvan passeerden reeds
de revue. Ysa Pastora moest zichzelf onderrichten in deze voor haar
wondere nieuwe wereld. Daarom luidt het parool om elk getal omzichtig te behandelen als een flonkerende diamant die het credo
van de Armanen en het verhaal van Hitler vertelt op een wijze, anders dan en in aanvulling op de strikt rele.
Wij vragen ons dan ook behoedzaam af of de cordinaateinden naast
een praktische, misschien ook een bijkomende, zinnebeeldige betekenis hebben. Waarom landt de vector juist daar en niet op Matthias
standbeeld, aangezien de eerste tekstregel zijn naam toch al noemt?
Zou dat niet logischer zijn? Inderdaad. Maar er zijn andere kritieke,
steekhoudende redenen die wij nu uit duistere hoeken ophalen.
Merk op dat de som van de getallen in de finale noordcordinaat 4 +
7 + 2 + 5 = 18 is, het getal van Adolf Hitler. De som van de oost cordinaat is 1 + 1 + 1 + 7 = 10, het esoterische getal van de perfectie. Dit
is geen toeval10. De vector leidt ons dus naar een plaats waar gefluisterd wordt over een volmaakte Hitler, namelijk daar waar zijn
kleine dansvloer ligt. Bovendien: het product van 10 en 18 (10*18)
= 180, de totaalsom van de hoekgraden van een driehoek. Sta hier

10

Het getal 18 is verder te reduceren tot 9 en 10 tot 1. Zoals we later zullen


zien zijn het bovenzinnelijke verwijzingen naar de infiniteit en het Ene.

33

even bij stil Het betreft een aanvullende, mompelende maar afgetekende hint: zoek vanaf hier naar driehoeken die leiding geven
aan het vervolg van de zoektocht. Het is een kanjer van een instructie.
Dat is wat we deden in Het Mysterie van Mittenwald. We vonden ze:
de Kepler en gouden driehoeken die met hun bijzondere eigenschappen Hitler belichamen en die de choreografie van de kleine dans bepalen. Dt is d reden waarom de vector schijnbaar plompverloren
in de buurt van Mittenwald landt. Zie het als het eenheidsthema
van de Marsch: het natuurhuwelijk tussen het zichtbare en het onzichtbare, tussen licht en duisternis, tussen begrepen orde en onbegrepen wanorde.

De toneelschrijverscne en de stad Wenen


De keuze van het eindpunt van de eerste vector bij Mittenwald is
evenmin toevallig. Het benadrukt, na scne 1 bij de Siegessule, opzettelijk scne 2 met een locatie die zich bevindt in de Beierse Alpen.
Voor een nadere verklaring moeten we naar het boek gaan dat August Kubizek schreef, met herinneringen aan zijn jeugdvriend Adolf
Hitler, en dan in het bijzonder de toneelschrijverscne daarin.
In 1908 bezoekt Kubizek zijn dan 19-jarige vriend Adolf Hitler in
Wenen, die een kamer heeft gehuurd bij Maria Zakreys op het adres
29/2 deur 17 Stumpergasse. August schrijft zich in bij het Conservatorium, gaat muziek studeren en bewijst zich, piano en altviool spelend, als een verdienstelijk student en tutor. Adolf verneemt in die
periode dat hij afgewezen is door de Kunstacademie. Tijdens een iets
eerdere episode ziet August dat Adolf koortsachtig bezig is geweest
met schrijven.
Bij gelegenheid, toen hij opnieuw geschreven had tot in de kleine uurtjes - het lelijke kleine rokerige kerosine lampje was bijna opgebrand
en ik was nog steeds wakker vroeg ik hem botweg wat het doel mocht
zijn van al dat werk. In plaats van te antwoorden, stak hij me een paar
haastig gekrabbelde vellen toe. Verbaasd las ik: Heilige Berg op de
34

achtergrond, voor het machtige offerblok omheind door twee enorme


eiken; twee machtige strijders houden de zwarte stier, die geofferd
gaat worden, vast bij de horens, en drukken de machtige kop van het
beest in de holte in het offerblok. Achter hen, rechtopstaand in lichtgekleurde gewaden, staat de priester. Hij houdt het zwaard in zijn handen waarmee hij de stier zal doden. Overal eromheen, kijken plechtige,
bebaarde mannen, op hun schilden leunend, intens naar de ceremonie.
Ik kon geen verband zien tussen deze buitengewone beschrijving en de
architectuurstudie, daarom vroeg ik hem wat dit zou moeten voorstellen.
Een toneelstuk, antwoordde Adolf.
Toen, in meeslepende bewoordingen, beschreef hij de handeling voor
me. Ongelukkigerwijze, ben ik het lang sindsdien vergeten. Ik herinner
me alleen dat het gesitueerd was in de Beierse Alpen ten tijde van de
kerstening van die delen. De mannen die op de berg leefden wilden het
nieuwe geloof niet accepteren. Integendeel! Ze hadden zich bij eed verbonden om de Christelijke missionarissen te doden. Daarop was het
dramatische conflict gebaseerd.11
Dit tafereel verwoordt getrouw dat wat de allerlaatste Z-bindrune
uitbeeldt: de heropstanding van het oud-Germaanse heidense geloof
en de overwinning op het christendom (zie Het Mysterie van Mittenwald).
De keuze voor Mittenwald als het eerste grote tussenstation van de
grote dans, en waar de kleine dans zich in zijn geheel afspeelt, wordt
ook ingegeven door het feit dat Hitler zeer gecharmeerd was van het
vlkische Beieren hij droeg Lederhosen in de jaren twintig en van
Mittenwald en zijn omgeving. Hij uitte zelfs de wens na de oorlog een
huis te bouwen bij Gerold, nabij Mittenwald dus. Ook werden in de
Lttensee kazerne in Mittenwald in de oorlog belangrijke militaire
beslissingen genomen. Bovendien was Mnchen, de hoofdstad van
de vrijstaat Beieren, d zetel en het hartland van de NSDAP.

11

"The Young Hitler I Knew", August Kubizek, 1955, p. 78

35

Is de spitsvondigheid van de componist van de grote dans uitgeput,


na de prelude van het spel der cordinaten, het capriccio van de
hints naar Adolf Hitlers dansvloer, en de driehoeken als muzikale
trios? Heeft de cijfercombinatie zijn geheimen nu prijsgegeven,
werd de fles ad fundum leeggedronken? Hoegenaamd niet! De room
is nog lang niet van de melk, want er schuilt nog veel meer muziek
en magie in de formule, die als het ware de ridderslag onderstreept
waarmee haar bedenker werd opgenomen in de hoogste regionen
van de Ridderlijke Armanen Orde. Het sprankelende van de infernale getallenreeks is dat het naast al het gezegde een toegevoegde
pijlenkoker is, waarin nog andere pijlen popelen om trefzeker afgeschoten te worden op doelen die schitteren in Adolf Hitlers leven.
We gaan die nu in een wonderbaarlijke reis de grote dans bezoeken, met een hink-stap-sprong van de ene verbazingwekkende onthulling naar de andere. Houd u vast, zet u schrap. Het wordt een dolle
dans.
2.2

Braunau am Inn, de geboorteplaats van Hitler

Als een rechte lijn getrokken wordt van het standbeeld van Matthias
Klotz naar het geboortehuis van Hitler, destijds Gasthof zum Pommer aan de Salzburger Vorstadt 15 in Braunau am Inn, dan loopt die
lijn pal over de Schwarzkopf berg. De totale afstand blijkt met om
en nabij 161 km nagenoeg gelijk te zijn aan 162, het getal dat we aantreffen in de cijfercombinatie als we de getallen 16 en 2 aaneenschakelen.
De kans dat het getal 162, naast zijn andere betekenissen, inderdaad
refereert aan zijn geboorteplaats is aanwezig omdat ook de geboortehoroscoop van Hitler uitdrukkelijk gebruikt wordt bij de exacte
plaatsbepaling van de Irminsul op de berg Schwarzkopf (zie Het Mysterie van Mittenwald).

36

2.3

De Berghof en het Kehlsteinhaus

De afstand tussen het standbeeld van Matthias Klotz en de (niet


meer bestaande) Berghof, Hitlers residentie op de Obersalzberg bij
Berchtesgaden, bedraagt ~135 km. Dat is gelijk aan 135, de gulden
snede van het getal aan het einde van de cijfercombinatie, met de 2
en de 19 aaneengeschakeld.
De afstanden tot de Berghof en tot het Kehlsteinhaus groeperen zich
met 135 en 134 km nauw rondom de gulden snede afstand van 135
km, zie de afbeelding. Hieruit mag met vertrouwen afgeleid worden
dat met Matthias en het Schwarzwald als vertrekpunt het Kehlsteinhaus en de Berghof beoogde doelen zijn van de cijfercombinatie.

Bron: Google Earth

Het Kehlsteinhaus, het nog bestaande Adelaarsnest, oorspronkelijk


een theehuis, vlakbij de voormalige Berghof, was evenals de verplaatsing en inwijding van de Siegessule een geschenk aan Hitler
naar aanleiding van zijn 50e verjaardag. Kijkt u naar de 50 in de
cijferreeks. Het getal wordt een tweede maal benadrukt en geeft een
goed verstaander een niet mis te verstaan signaal.
37

2.4

Leonding, Linz en de Freinberg

De afstand van het Schwarzwald bij Mittenwald naar de Freinberg


aan de Donau, bij Linz, waar Hitler zijn Fhrermuseum wilde bouwen, en bij Leonding, zijn woonplaats van 1898 tot 1905, bedraagt
243 kilometer. Deze afstand is exact gelijk aan de 162 uit de cijfercombinatie vermenigvuldigd met de factor 1.5.
De factor 1.5 zit verstopt in de cijfercombinatie. Als de letter o na het
eerste cijfer 1 hier, per instructie, niet als een getal beschouwd wordt
en we het negeren, dan staat er: (1 + 0.50) * 162 = 243. U ziet hier
een van de redenen waarom 50 hoger staat dan de andere getallen.

De Freinberg illuminatie
Op de Freinberg had Hitler, na het bijwonen van een opvoering van
Wagners opera Rienzi, de door zijn jeugdvriend August Kubizek in
het boek The young Hitler I knew beschreven extatische Freinberg
Illuminatie. Hij werd er emotioneel getroffen door het licht van de
Arische Zon.
Nu waren we in het theater, brandend van enthousiasme, ademloos
Rienzis beklimming van het Tribuun van de volken van Rome en zijn
daaropvolgende val doorlevend. Toen het uiteindelijk voorbij was, was
het na middernacht. Mijn vriend, met zijn handen in zijn jaszakken gedrukt, stil en teruggetrokken, door de straten de stad uit schrijdend.
Meestal, na een artistieke ervaring die hem ontroerd had, zou hij meteen zijn gaan praten, de voorstelling scherp bekritiserend, maar na
Rienzi bleef hij een lange tijd stil. Dit verbaasde me, en ik vroeg hem
wat hij ervan dacht. Hij wierp me een vreemde, bijna vijandige blik toe.
Hou je mond, zei hij bruusk.
De koude, vochtige mist lag beklemmend over de nauwe straten. Onze
eenzame stappen echoden op het plaveisel. Adolf nam de weg die op
naar de Freinberg leidde. Zonder een woord te zeggen, schreed hij
38

voort. Hij zag er bijna onheilspellend uit, en bleker dan ooit. Zijn opgezette kraag verhoogde de impressie.
Ik wou hem vragen, Waar ga je heen? maar zijn bleke gelaat toonde
zo grimmig dat ik de vraag achterwege liet.
Alsof voortgedreven door een onzichtbare kracht, klom Adolf naar de
top van de Freinberg. En pas nu besefte ik me dat we niet langer in
eenzaamheid en duisternis verkeerde, want de sterren straalden schitterend boven ons.
Adolf stond voor me; en greep nu mijn beide handen en hield ze vast.
Nooit tevoren had hij zon gebaar gemaakt. Ik voelde aan de greep van
zijn handen hoe diep ontroerd hij was. Zijn ogen blonken koortsachtig
van opwinding. De woorden vloeiden niet makkelijk uit zijn mond zoals ze dat gewoonlijk wel deden, maar eerder uitbarstend, hees en
schel. Uit zijn stem kon ik opmaken hoe zeer zijn beleving hem had geschokt.
Langzaamaan loste zijn spraak, en vloeiden zijn woorden vrijer. Nooit
eerder en nooit daarna heb ik Adolf horen spreken zoals hij dat deed
op dat uur, toen we daar stonden alleen onder de sterren, alsof we de
enige wezens ter wereld waren.
Ik kan niet elk woord herhalen die mijn vriend toen uitbracht. Ik was
geschokt door iets vreemds, dat ik nooit eerder bij hem had bemerkt,
zelfs niet toen hij tegen me sprak op momenten van grootste opwinding. Het was alsof iemand anders vanuit zijn lijf sprak, en hem evenveel bewoog als het mij deed. Het was helemaal niet zon geval waarbij
een spreker zich door zijn eigen woorden laat meeslepen. Integendeel;
het voelde bij hem eerder aan alsof hij zelf met verbazing en emotie
luisterde naar wat een oerkracht uit hem losbarstte. Ik ga niet proberen het verschijnsel te verklaren, maar het was een staat van complete
extase en vervoering, waarin hij het karakter van Rienzi, zonder hemzelf als een model of voorbeeld te nemen, met visionaire kracht overhevelde naar het vlak van zijn eigen ambities. Maar het was meer dan
een goedkope bewerking. Het effect van de opera was inderdaad eerder een louter externe stimulans die hem dwong te spreken. Zoals

39

vloedwateren door de dijk breken, braken de woorden uit hem. Hij toverde in grandioze, inspirerende beelden zijn eigen toekomst en dat
van zijn volk tevoorschijn.
Tot dan toe was ik ervan overtuigd geweest dat mijn vriend een artiest,
schilder, of misschien architect had willen worden. Nu was dat niet langer meer het geval. Nu streefde hij naar iets hogers, dat ik nog niet
helemaal kon vatten. Het verbaasde me veeleer, omdat ik dacht dat de
roeping van de artiest voor hem het hoogste, meest begerenswaardige
doel was. Maar nu sprak hij over een mandaat dat hij, op een dag, van
zijn volk zou krijgen, om ze uit de slavernij te leiden naar de hoogten
van de vrijheid.
Het was een onbekende jongeling die tot me sprak op dat vreemde uur.
Hij sprak over een bijzondere missie die hem eens toevertrouwd zou
worden, en ik, zijn enige toehoorder, kon nauwelijks bevatten wat hij
bedoelde. Vele jaren moesten voorbijgaan voordat ik me bewust werd
van de significantie van dit verrukte uur voor mijn vriend.
In 1938, toen Hitler zijn jeugdvriend na vele jaren opnieuw ontmoette, zei hij: Dat is waar het allemaal begon. In neonazi kringen
is het een cruciaal gegeven.
De Freinberg Illuminatie over waar het allemaal begon,
wordt ook conscintieus als zodanig weergegeven op de partituur, te weten helemaal aan het begin van het muziekstuk. Kijkt u
eens naar de beide aan F gerelateerde codes, de F-muzieksleutel en
de rune F (Fehu). Deze referte aan een begin treedt ook op als wenk
naar het eerste Hebreeuwse woord in het eerste Bijbelboek Genesis:
in den beginne.
Op de volgende foto ziet u het omcirkelde (hedendaagse) huis op het
adres Michaelsbergstrasse 16 te Leonding. Hitler woonde er. Het getal 16 staat in de cijfercombinatie.

40

In Leonding bezocht Hitler de lagere school en later in Linz de middelbare. Leonding geldt nu als een voorstad van Linz, de stad waarvoor Hitler plannen ontwierp voor de bouw van een Fhrermuseum
annex cultureel complex.
Op de begraafplaats tegenover het huis liggen zijn moeder Klara
Plzl, zijn vader Alos en zijn broer Edmund begraven. In 1938 na de
Anschluss van Oostenrijk bezocht Hitler het graf van zijn ouders. De
dood van zijn moeder ten gevolge van borstkanker op een jonge leeftijd van 47 jaar greep Adolf Hitler diep aan. Hij droeg het verdriet en
haar portret een leven lang met zich mee. Omdat ook de geboorteplaats van Hitler genoemd wordt op de partituur, wordt hier mogelijk ook de bijzondere band met zijn moeder belicht.

Bron: Google Earth

Op loopafstand van Leonding ligt de Freinberg, aan de zuidoever van


de Donau. Op de volgende afbeelding ziet u de bestemmingen waarheen vectoren in de cijferreeks leiden, met weglating van de verbindingen met Berlijn. De plaats Leonding vertegenwoordigt de cluster
Leonding/Freinberg/Linz.
De afstand van Mittenwald tot de gemeentegrens van Wenen bedraagt vrijwel 162 + 219 = 381 kilometer. De afstand van Mittenwald
tot Stumpergasse 29 in Wenen, waar Hitler de toneelscne schreef,
41

bedraagt exact 388 km. Let wel, 3-88, de triade en 88, ofwel driewerf
Heil Hitler. Dat is voor een Armaan een magisch-numerieke alliteratie bij uitstek.

Bron: Google Earth

2.5

De retourvector

De grote dans is daarmee nog niet ten einde. Er blijkt nog een vector
verborgen te zitten in de cijfercombinatie.
Het betreft de beide laatste getallen 2 en 19. Twee maal 19 staat voor
tweemaal de negentiende letter uit het alfabet, de letter S. Er staat
dus SS, dezelfde SS als die voor de Siegessule. De gefluisterde boodschap is deze: er moet een laatste vector geconstrueerd worden tussen de beide plaatsen gelieerd aan de 50e verjaardag van Adolf Hitler. Dat zijn het Kehlsteinhaus in het zuiden en de Siegessule in het
noorden.
De volgende afbeelding toont de vector die van het Kehlsteinhaus /
de Berghof noordwaarts pal langs Braunau am Inn loopt in de richting van Berlijn.
Een aantal belangrijke zaken hangen hiermee samen.

42

Bon: Google Earth

Klara Plzl, de moeder van Adolf Hitler


De hoek van de lijn van Matthias in Mittenwald naar Braunau am Inn
met de slotvector naar Berlijn, bedraagt om en nabij 1270. Toeval of
niet, maar het is mogelijk dat met dit getal Hitlers moeder Klara Plzl
wordt herdacht. Klara was 28 jaar oud toen ze beviel van Adolf Hitler
en 27 bij de conceptie, het moment waarop leven ontstaat. De overeenkomst tussen 100 plus 27 en de hoek van ~127o is in het kader
van de gedachte aan wedergeboorte/heropstanding/levend water
te opvallend om die geheel achteloos weg te wuiven als toeval. De
portee van het getal 100 wordt weldra uit de doeken gedaan.

43

Het getal 27 (iteratief 3*3*3, omne trium perfectum12, dat is: al wat
komt in drien is volmaakt) vonden we eerder terug op het runenpaneel. De 2 staat voor de tweede rune in de oudere Futhark alfabet
en in Lists Armanen Futharkh, dat is de Uruz voor oeros/strijder.
Het getal 7 staat in de oudere Futhark voor de rune Gebo en betekent
gift en het AL en godsdienst. De verborgen wijsheid van de runen
en de getallen vertelt ons dat het getal 27 op deze plek de betekenis
aanneemt van de goddelijke gift [door Klara Plzl] uit het AL van
een groot strijder. Inderdaad, hetzelfde verhaal als op het fresco van
Michelangelo. En Klara Plzl de vrouw, zijn moeder, die Hitler
meende te zien in het schilderij van Franz von Stuck.

Bron: Google Earth

12

Vergelijk dit met de datum 12-12-12 (gereduceerd 3-3-3) toen Karl Hammer
het document voor de tweede maal presenteerde aan het publiek in zijn boek
Gezocht Codebrekers.

44

De 100e geboortedag van Adolf Hitler


Van eminent belang is ook het volgende. De hoek tussen de lijn Mittenwald-Kehlsteinhaus en van het Kehlsteinhaus naar Berlijn bedraagt exact 1000.
Een vergelijkbaar getal treffen we prominent aan als drie cijfers aan
het begin van de cijferreeks, als de tweede karakter uitgelegd wordt
als een nul. Honderd, tien maal tien, het getal als het esoterische superlatief van de goddelijke volmaaktheid, en haar plaats aan het begin als een symbool voor het begin van het volmaakte leven.
Het getal 100 is de optelsom van tweemaal 50, samenhangend met
de beide verjaardagscadeaus en de vijftig die deel uitmaakt van de
cijferreeks. De vijfheid van 50 (vijfmaal de goddelijke perfectie) en
de cijferreeks met vijf bouwstenen verwijzen ook naar de vijfheid
waarmee de (inverse van) het getal phi, alias de gulden snede, alias
Tau, kan worden uitgedrukt, namelijk uitsluitend in termen van vijf,
als 5^0.5 * 0.5 + 0.5 = 1.618. U ziet in de formule dat
driemaal
voorkomt, omne trium perfectum. In de oudheid was vijf ook het aantal van de natuurelementen, gelijk aan het aantal snaren die de Magir aan de viool gaf ten einde het leven van Hitler en de dansen te
begeleiden, en de zoektocht te boetseren.
Niet voor niets treffen we zonder toeval dezelfde hoek van 1000 aan
op de partituur in de volgende afbeelding.
De runen op de drie punten van de geometrische constructie verhalen muzikaal dat de rijkdom (Fehu) van Adolf een gift (Gebo) is die
schittert als de zon (Sowilo) op het vergulde beeld van godin Victoria
op de Siegessule, de overwinningszuil.
Recapitulerend zien we dat het getal 100 maar liefst vijfmaal wordt
getaleerd: in het getal 100 aan het begin van de cijfercombinatie, in
de 2 x 50 (jaar) verbonden aan de Siegessule en het Kehlsteinhaus,
in de hoek tussen de runen Fehu-Gebo-Sowilo, in de hoek bij de Berghof en in de hoek van 100 + 27 graden bij Braunau am Inn.
Vijfmaal het getal 100. Vijf, ook de plek waarop de rune Raido staat,
voor de letter R en het begrip reis. De reis die wij met de grote dans
45

hink-stap-sprong ondernemen om het leven van Hitler te kunnen


aanschouwen.

De nadruk op het getal 100 verwijst naar de honderdste verjaring


van Hitlers geboortejaar in 1989. De levensgrote hint is dat de
Marsch werd ontworpen ter gelegenheid van de feestelijke herdenking door de Armanen van het 100e geboortejaar van Adolf Hitler op
20 april 1989. Een eeuwfeest, een jubeljaar.
Deze conclusie vermorzelt Hammers bedrieglijke argument dat het
document door Bormann in 1945 samengesteld zou zijn. We verwijzen het, opnieuw en ten overvloede, volledig naar de prullenmand.
2.6

Mnchen

De heen-vector van Berlijn naar Mittenwald passeert Mnchen rakelings. Het zal de bedoeling geweest zijn om ook Mnchen aan te stippen als een van de woonplaatsen van Adolf Hitler. In Mnchen werd
46

de NSDAP opgericht en de partij had er haar hoofdkantoor. Hitler


bezat er een appartement aan de Prinzregentenplatz, met verbaast
het u nog? het nummer 16 op de 2e etage, gelijk aan 16 2 in de cijferspreuk.
2.7

Acht plaatsen

Als we resumerend de plaatsen opnoemen die een rol speelden in


Hitlers leven, dan zijn dat: Berlijn, Mnchen, Mittenwald, Kehlsteinhaus, Berghof, Braunau am Inn, de cluster Leonding/Freinberg/Linz,
en Wenen. In totaal worden dus 8 plaatsen aangestipt.
De laatste regel Enden der Tanz 10 050 16 2 19 bestaat ook uit 8
elementen, een hint naar het aantal van de belangrijke oorden in Hitlers leven, door de grote dans aangedaan, en naar de achtste letter,
H, van zijn achternaam.
1
2 3
4 5
6 7 8
Enden der Tanz 1o 050 16 2 19
{Chapeau!}
Het moet de ontwerper werkelijk grote moeite en heel veel hoofdbrekens gekost hebben om zoveel doelmatige, praktische en symbolische, welhaast encyclopedische informatie in zo weinig getallen te
kunnen verstoppen. Het lijkt op een hard bevochten compromis met
als einduitkomst een ronduit compact, zelfs magisch Zwitsers zakmes. Geniaal. Bijgevolg hadden ook de codebrekers er meer dan een
vorstelijke kluif aan.
2.8

De retourvector en de Siegessule

Het eindpunt van de grote dans is de plek waar hij begon, de Siegessule. Begin en einde, alfa en omega. Daverende opmaat n slotakkoord. De zuil die met de godin Victoria krachtig symbool staat
voor de Overwinning; een gevleugelde overwinning, want Hitler arriveert hier op een vliegend paard, begeleid door een Walkre, zoals
uiteengezet in het vorige boek. Opnieuw is het Gouden Elsje beeld
47

geheel verguld, van goud dus, net zoals tal van fysieke en abstracte
objecten op de partituur die in het eerste boek de revue passeerden.
De Overwinningszuil wordt zonder meer ten tonele gevoerd als een
Irminsul, een grote exoterische dat wil zeggen: voor iedereen zichtbare , naast de kleine esoterische verborgen Irminsul op de
Schwarzkopf, die alleen herkenbaar is voor ingewijden.
Victoria op haar sokkel, Matthias Klotz op de zijne. Beide beginpunten van dansen. De Siegessule op de Grosser Stern in de ooit beoogde Wereldstad Germania, als symbool voor onoverwinnelijkheid,
en voor de Poolster, het symbool voor Thule, de hoofdstad van het
mythische thuisland Hyperborea van de Arirs. De feestelijke grote
dans ter gelegenheid van Hitlers 100e geboortejaar begint en eindigt
thuis mt de belofte van, ooit, de mythische eindoverwinning.
De viering ter gelegenheid van het 100e geboortejaar van Adolf
Hitler door de Armanen-Orden
In 1989 droeg grootmeester Adolf Schleipfer, de naoorlogse heroprichter van de Armanen-Orden, het voorzitterschap van dit geheime
paganistische, racistische, antisemitische, quasi-vrijmetselarij en
neonazi genootschap over aan een ons onbekende opvolger. Het was
een feestelijke afsluiting van een periode die de Amerikaanse auteur
Stephen E. Flowers, alias Edred Thorsson, vermoedelijk zelf lid van
de Armanen-Orden en dan aangeduid als Edred Thorsson /AO, omschreef als het hoogtepunt van de meest productieve periode ooit in
de geschiedenis van de broederschap. Kennelijk besloot men de
overdracht van het voorzitterschap samen te laten vallen met de
grootse viering van het 100e geboortejaar van Adolf Hitler, der
Starke von Oben uit de Vlusp profetie, de Messias, de grootste leider die Duitsland ooit kende.
Ysa Pastora vermoedt dat het document in 1989 werd vervaardigd
door ofwel Adolf Schleipfer, grootmeester en scheidend voorzitter,
ofwel en zelfs waarschijnlijker door de nieuwe aantredende
voorzitter. De praktijk van de vrijmetselarij volgend, heeft hij daarmee tegelijk ook een bouwsteen afgeleverd, een eclatante proeve
van verworven maonnieke kennis en inzicht, ter verkrijging van
48

een hoge graad binnen de Hoge Armanen-Orden, zeer goed mogelijk


zelfs die van een grootmeester.
Het zou Pastora niet verbazen als ons versleutelde document, een
huzarenstuk, bestaat uit juist die bouwsteen. Een bouwsteen die vervolgens 18 (!) jaar later, in 2007, en ten tweeden male vijf jaar later,
op 12 december 2012, aan het Nederlandse en Vlaamse publiek
werd voorgelegd. Met andere woorden: op 12-12-12 -> 3-3-3, omne
trium perfectum, en als symbool voor de 12 maanden per jaar dat de
Levensboom vruchten schenkt. Een herrijzenis, geopenbaard door
Peter Schulz en Karl Hammer, omgeven door een mysterieus, oncontroleerbaar web aan beweringen
Gebeurde dit met medeweten, goedkeuring of zelfs hulp door de
broederschap? Met als mogelijke objectieven de rekrutering van
nieuwe leden en bedekte propaganda, agitprop, voor het Grote
Werk, de Armaanse zaak? We weten het niet. Maar het is zeker wel
mogelijk.

49

3. De staf van Hermes


Hermes speelde Mozart op zijn staf, en Apollo riep:
Dat moet ik hebben. De meisjes zullen er wild van worden!
Vrij naar Rick Riordan, Percy Jacksons Greek Gods
De Kepler driehoek en de staf van Hermes
In de volgende afbeelding ziet u de grote Kepler driehoek, die zich
tot op de graad nauwkeurig verbergt op de partituur. De driehoek
verbindt de Z bindrune rechtsonder met de odal rune bovenin en
de Eihwaz linksonder.

Met andere woorden, zoals ontdekt in Het Mysterie van Mittenwald:


gerelateerde runen die vertellen over de dood en hergeboorte van
Hitler aan de boom Yggdrasil (zoals in de Edda met Wodans zelfkruisiging, rencarnatie en verlichting), gekoppeld aan Hitlers erfgoed en
aan de mond van God die het schitterende van het legaat aan zijn
volgelingen bezingt. Voor niet-ingewijden is dit de onzichtbare realiteit.

50

In de zichtbare realiteit verbindt de driehoek de Predigtstuhl berg


met het Kreuz op de Buckelwiesen en met de Kranzberg. Deze topografische plekken worden letterlijk genoemd in de tekstregel Predigtstuhl, Kreuz u. Kranz. Zie Het Mysterie van Mittenwald.

Het geheim van de hoeken van de Kepler driehoek 90, 54 en 36


graden is dat ze alle meervouden zijn van 18, het getal van Adolf
Hitler. Bovendien zien we: 5*18 + 3*18 + 2*18 = 10*18. Tien maal
achttien. Tien, het volmaakte getal, als de overstijging van het getal
negen dat de eeuwige wederkeer voorstelt, en met de doorbraak
daarvan het begin van de hemelse ruimte. Niet dat Hitler erin
slaagde maar de loftuiting is groot.

Bron: Bayern Atlas

De staf van Hermes, alias caduceus, is de zinnebeeldige spil die de


de mond van de god Wodan hemels bovenin, koppelt aan de vinger
van God bij het aardse standbeeld van Matthias onderin. Haar be-

51

gin- en eindplekken staan dus beide op posities gelieerd aan de magische gulden snede13. De staf wordt ook wel de ondeugende toverstok van de Hermes genoemd.
De staf geeft de Axis Mundi weer, de as tussen hemel en aarde. Het is
een pendant van de Irminsul. Letterlijk betekent Irminsul immers
de zuil van Irmin, dat is de zuil van Hermes.

De staf van Hermes, de caduceus

13

Lezers van Het Mysterie van Mittenwald betwistten de vondst in dat boek
van de positie van M op een vermeende gulden snede punt. Die zou uit de
lucht gegrepen zijn, en daarmee de (geometrische) argumentatie en zelfs de
hele oplossing op losse schroeven stellen. Betreft het werkelijk een waanvoorstelling die door Pastora uit de mouw werd geschud? De repliek is dat de stellingname beslist niet arbitrair is, op grond van (a) de relatie van M met de bijzondere scheidslijn op een gulden snede plaats op de - door de maker aangegeven - prominent aanwezige Kepler driehoek, en (b) de in dit boek getoonde
koppeling van M aan de vinger van God op het gulden snede punt op Michelangelos fresco. De gewiekste kennisgeving door de Armaanse ontwerper
komt luid en duidelijk over. Ze is verre van willekeurig of eigendunkelijk.

52

De mond van God verkondigt de blijde boodschap van de Armanen


en mobiliseert haar leden voor de viering van het eeuwfeest van Hitlers geboortedag. Dat gebeurt vanuit de top van de staf bij de heidense Antoniuskapel op de Buckelwiesen.
De eeuwige wederkeer en de harmonie van de delen
De staf van Hermes doorsnijdt van boven naar beneden de onderlijn
van de grote Kepler driehoek op zijn gulden snede plek. Het is een
doorlopende loodlijn op de hypotenusa.
De grote Kepler driehoek wordt daardoor in twee delen gesplitst,
met ieder opnieuw de eigenschappen van een Kepler driehoek. De
kleinere Keplers kunnen op dezelfde manier gesplitst worden in
weer kleinere, in een proces dat zich eindeloos kan herhalen en door
de magische gulden snede wordt geregeerd. Het is een zinnebeeld
van de goddelijke ordening van de kosmos, van de infiniteit en de
eeuwige wederkeer.
De ordenende staf deelt de bijzondere driehoek in tween, als symbool voor de nheid en harmonie van de tegendelen die immers elk
ook Kepler driehoeken zijn.
De vleugels van de staf
Na lang puzzelen kwam een nieuw donker geheim in een klaar licht
te staan. Zo bleek dat op de partituur de odal rune verticaal wordt
geflankeerd door de letters ODE en RON, de tweede letters uit elk van
de zes tekstregels. Samen betekenen ze ODERON. Daarmee wordt
gedoeld op OBERON, de Franse vertaling van de naam van de dwerg
Alberich die in de Nibelungen sage de bewaker is van het goud. Het
goud dat hier het erfgoed van Hitler verzinnebeeldt.
De tweede letters staan voor de kenning van de tweede rune uit de
Futharkh, dat is Uruz: een strijder, hier Hitler.
De termen ODE en RON staan symmetrisch aan weerszijden van de
odal, verticaal op de gulden snede van de partituur. Zorgzaam omarmen en beschermen ze de rune. Ze stellen daarnaast de vleugels van
Hermes voor, traditiegetrouw bovenaan de staf gehecht.
53

De vleugels duiden op reizen, dat wil zeggen het verspreiden van de


Armaanse boodschap, en op transcendentie, het overstijgen van het
aardse, het op een mystieke wijze ondervinden van het bovennatuurlijke. Ergo, de Marsch handelt over het erfgoed van Hitler, als
een metafysische boodschap van God die rondgestrooid moet worden.
Een ambassadeur, lelies en een kroon
In de gedaante van Hermes of Mercurius doet Karl Hammer zich
voor als een koerier of onderhandelaar, die de Marsch onder de publieke belangstelling brengt. Hij draagt immers de Tau om zijn hals,
een van de verschijningsvormen van de staf van Hermes14. De Tau
beschermt hem en verleent hem onschendbaarheid. Aan de staf en
de stafdrager moet volgens de overlevering ongehinderde doorgang
14

https://nl.wikipedia.org/wiki/Caduceus

54

worden geboden. Zoals aan een hedendaagse ambassadeur die politieke en diplomatieke immuniteit geniet. Treedt Hammer op als een
boodschappende ambassadeur van de Armanen-Orden?
In zijn geheel verbeeldt de staf bescherming, genezing en vooral de
Eenheid, door de verzoening van zichtbare en onzichtbare delen en
tegenpolen.

De staf van Hermes en Karl Hammer met de Tau om zijn hals

De staf wordt traditioneel omwonden door twee slangen en toont


vleugels, maar tooit zich ook wel met Franse lelies of de kroon. De
lelies staan voor de drie-eenheid, de triade van Hermes Trismegistus
en komen voor op het volgende beeldmerk van de Armanen-Orden.

55

De lelies worden ook opgevoerd als symbool van rassenreinheid, zoals door Jrg Lanz von Liebenfels15, die antisemitische brochures
met de titel Ostara publiceerde, gretig door Hitler geraadpleegd.

Het woord Krone uit de vijfde16 tekstregel Nordost Die Krone


verwijst naar de kroon op de staf. Ze verbeeldt de goddelijke autoriteit.
In de context van de Marsch stelt de kroon specifiek de berg Schwarzkopf voor. Waarom is dat zo? Omdat we in Het Mysterie van Mittenwald het originele gemeentewapen van Mittenwald vonden in de Nikolaus kerk, met de gekroonde Moor, een Schwarzkopf. Deze kerk,
de kerk van Wodan, is een belangrijk tussenstation in de zoektocht
die de kleine dans is.

De staf van Hermes als een van de vijf vioolsnaren


Een synopsis van de kleine dans
De Marsch legt een lijn voor als de staf van Hermes en als een van de
vijf vioolsnaren die als een zoekopdracht in de queeste gevonden
moeten worden. Deze gedachte staat overdrachtelijk voor het leerproces dat Armanen tijdens hun leven moeten doorlopen.
15

http://austria-forum.org/attach/AEIOU/Lanz,_Josef/Lanz_Kurzfassung.pdf
Ook dit kan verwijzen naar de vijfheid waarmee het getal phi, alias de gulden snede of Tau, kan worden uitgedrukt.
16

56

De staf samen met de drie in de tekst aangeduide snaren vormen de


vier begrenzingslijnen van een rechthoek, een vierkantig object, als
het volgend ontwikkelingsstadium in de speurtocht zie Het Mysterie van Mittenwald, waarin de Nikolaus kerk het doel blijkt te zijn.
De viool telt vijf snaren, als een vingerwijzing naar de vijf klassieke
natuurelementen. Deze laatste per instructie te vinden vioolsnaar,
de vijfde17, blijkt scherpzinnig uit te vallen als een ongewone hoge
(Duitse) H voor Hitler snaar die van de kerk van Wodan naar de top
van de Schwarzkopf voert. Ze wordt buitendien geportretteerd als
een leylijn, een krachtlijn, die door een heidense begrafenisstoet als
een Geisterwege wordt gevolgd.
Op de berg Schwarzkopf wordt de speurder door middel van een
gouden driehoek vervolgens exact naar een onopvallende, letterlijk
en symbolisch, morsdode naaldboom geleid met een unieke
afwijkende vorm overeenkomstig de gestalte van de laatste Zrune, zie de fotos. Hij stelt de Irminsul voor en fungeert tevens als een cenotaaf, een leeg grafmonument voor Hitler. De viool
wordt er denkbeeldig gedeponeerd als een votief offer en grafgift.

17

Verwijzend naar het vijfde element ether

57

De bijzondere gouden driehoek, met hoeken die opnieuw veelvouden zijn van Adolf Hitlers getal 18, en die ook wordt bestuurd door
de gulden snede, staat exact zo op de Marsch aangeduid als stille
hint, zie de volgende afbeelding.

58

Bovendien blijkt die driehoek, verrassenderwijs, volstrekt identiek


te zijn aan de geboortehoroscoop, als een Yod, die de astroloog Wulff
maakte voor Hitler tijdens diens leven. De horoscoop werd ter gelegenheid van het eeuwfeest van Hitlers geboorte ingezet bij de zoektocht om op de kop af die reden.
De queeste leidt als een klap op de vuurpijl tot de finale ontdekking
van een groot monogram (zie de volgende afbeelding) bovenop Mittenwald, een religieus symbool van formaat. Het stelt de Kubus van
God voor en de Graalkelk. De kelk waarnaar de reine dwaas Parsifal
in een dramatische queeste op zoek ging. Hitler was buitengemeen
gecharmeerd van de Parsifal sage, getoonzet door Richard Wagner,
met zijn oude gnostische boodschap over de natuur, het goddelijk en
het duivelse. Daarop, nam hij zich voor, wilde hij een nieuwe religie
bouwen. Het monogram fungeert als een re-enactment van die opvatting.
Het monogram telt vijf bouwstenen: het lichtend middelpunt met
symbolisch, de Arische Zon en, praktisch, de kerk van Wodan18, een
Hagal rune, een hexagoon/zeshoek die de Hagal omvat, de Tetraktis,
die de drie sacrale punten uit de zoektocht verbindt en tenslotte een
cirkel die de Hagal omringt als bescherming tegen vreemde invloeden van buitenaf.
De afbeelding toont negen hoeken, zes van de Hagal en drie van de
Tetraktis, als symbool voor de infiniteit en eeuwige wederkeer.
Uit de kubus daalt Hitlers volmaakte hemelbrood overvloedig neer
op Mittenwald. Uit de Graalkelk stroomt Hitlers Levend Water (zie
Het Mysterie van Mittenwald).
Met niet meer dan een passer en een winkelhaak, de werktuigen van
een vrijmetselaar, kan de figuur in een oogwenk geconstrueerd worden. Het demonstreert haar eenvoud, het Ene.

18

De kerk is de Friedhofskerk, nu gewijd aan Sankt Nikolaus maar in de visie


van de Armanen overwon Wodan zijn gekerstende versie, een vreemde indringer, en nam Wodan zijn rechtmatige plaats weer in. Dezelfde Wodan die
Hitler op dertienjarige leeftijd wilde worden,

59

Het religieuze monogram bovenop Mittenwald

De staf van Hermes telt vijf krachten. Vier ervan zijn al bestempeld,
te weten de staf zelf, de vleugels, de kroon en de lelies. De vijfde betreft twee slangen die zich in een gewijde helix om de slang winden.
Ze geven de mythische slangen Jormundgand en Ouroboros weer.
Jormundgand is in de Noordse mythologie de Midgaardslang die in
een cirkel omheen de wereld ligt, zoals de cirkel rondom het monogram. Zijn kop reikt tot aan de tip van zijn staart en als hij daarin bijt
schudt hij van woede waardoor er aardbevingen ontstaan. Ouroboros, uit de Griekse mythologie en alchemie (maar terug te voeren tot
Egypte) is ook zon staart-bijter die een eeuwige cirkel vormt. Beide
verbeelden ze de kringloop en noodlot gedachten van opgaande perioden van groei en bloei en een catastrofaal einde, gesymboliseerd
door de aardbevingen, waarna het proces opnieuw plaatsgrijpt. Het
fabelachtige doel is het doorbreken van die kringloop.

60

4. Een magisch paneel


A bowl of spells
Swirls a mix
Smoke and bubbles
Seek the fix
William OBrien, Peter, Enchantment and Stardust: The Poems
Het document bevat een groot aantal toevoegingen: een microkosmos van zes tekstregels, 18 runen, 3 balkjes en de letter M. In dit
hoofdstuk zijn het de runen en de getallen die onze aandacht opeisen. Ze houden zich alle bezig met de magische, bovennatuurlijke
propriteiten van de natuur en de mens waaraan het paganisme appelleert en waaruit ze profijt wil trekken.
4.1 ODAL, het erfgoed als episch zwaartepunt
De geheimzinnige runen zijn op een bijzondere wijze gegroepeerd.
In de linker marge, zie de volgende afbeelding, staan achtereenvolgens van boven naar beneden de drie runen Fehu, Gebo en de Eihwaz
uit het oude Futhark alfabet. Samen met de rune Odal in het midden
vormen ze een belangrijke spreuk die reeds eerder aan de orde
kwam, de belangrijkste op de Marsch, het episch zwaartepunt.
De runenletters en hun kennings zijn:
F

Fehu: vee, roerend kapitaal zoals geld, goud en diamanten

Gebo: gift, schenking

Ei/Y

Eihwaz: levensboom

Odal: erfgoed, erfenis van een leider; de mond van God19

19

Rudolf von Gorsleben, uit de bijbel van het Armanisme: Hoch-Zeit der Menschheit,

p.269

61

Het verhaal of de uitspraak, uit de os, de mond van God, luidt: Rijkdom (Fehu) ligt als een Gift (Gebo) bij de Levensboom (Eihwaz). Ze bestaat uit het erfgoed (Odal) van een groot leider, een Fhrer, aan zijn
volgelingen. Zo klinkt zijn testament.
Het erfgoed zou materieel bestaan uit Hitlers schat. Dat is wat het
introducerende verhaal van de aanbrenger van het document in
2007 en opnieuw in 2012 het publiek wilde doen geloven; het is een
valse belofte die velen op het verkeerde been zette. In werkelijkheid,
weten we nu, bestaat zijn rijkdom helemaal niet uit een alledaagse
fysieke schat, maar uit een oneindig kostbaarder gedachtegoed dat
schittert als de zon.

62

Sta mij toe u mee te nemen op een korte magical trip, een bovennatuurlijke excursie Een reisje waarmee we ons nog eens in het
hoofd proberen te wurmen van de ontwerper van de Marsch, een
Grootmeester, een Armaanse magir die de spreuk bezwerend uitgilt. De reden daarvoor ontspruit aan de volgende uitspraak van Stephen Flowers alias Edred Thorsson, zijn alter ego bij de Armanen:
De persoonlijke kracht van [Guido von] List en die van zijn uitgebreide en invloedrijke Armanen Orden was in staat om met de runen
theorien van de Duitse tovenaars te vormen vanaf dat moment tot
aan de dag van vandaag. [] Het Armanen systeem van runen was
tegen 1955 bijna traditioneel geworden in Duitse kringen. 20
List, de grondvester van de Armaanse geloofsleer, tooide zich niet
voor niets als laatste nog levende uit het geslacht der Armanen met
de romantische maar koeterwaalse bijnaam Ario wiz Aithari: de hoge
leraar en magir van de Arirs. Tijdens een periode van blindheid
ten gevolge van een staaroperatie, zou hij het bijzondere voorrecht
genoten hebben van de openbaring dat de rune Hagal, als een zeshoekig kristal, de moederrune is die uit het licht dat erdoor stroomt
de andere runen in de Armanen Futharkh reeks voortbrengt.
Als we van de eerste twee runen in de spreuk hun numerieke posities in Lists runenreeks nemen en die optellen tot hun bovenzinnelijke som, dan staat er:
1 (Fehu) + 7 (Hagal) = 8 Nauth/Not, met de kenning Behoefte / Nood
/ Verlangen
Fehu betekent Rijkdom, Hagal letterlijk hagelstenen (ijskristallen
la List) of neerslag. Symbolisch staat dat in deze context voor manna
ofwel overvloedig hemelbrood.

20

Edred Thorsson (Stephen Flowers), Futhark: A Handbook of Rune Magic,


New York, 1984.

63

Deze twee runen plus de Eihwaz en de Odal leiden tot een smekend
verlangen naar en behoefte hebben aan het erfgoed als hemelbrood
in rijke overvloed bij de Levensboom.
Als we ons vervolgens realiseren dat de som van 8 tegelijk de achtste
letter H van Hitler is, dat de optelsom van 1 + 7 = 8 in muziektermen
leidt tot het Pythagoresche volmaakte octaaf, de overgang naar een
(mystiek) hoger energieniveau, en dat het getal 7 numerologisch de
godsdienst, het goddelijke, het AL belichaamt, lezen we cumulerend
de spreuk als volgt:
Wij verlangen naar Hitlers volmaakte, goddelijke erfgoed
als overvloedig hemelbrood bij de Levensboom
De Magir gilt in vervoering en uit naam van de congregatie bij de
goden om verlossing, waarbij hij poogt de magische krachten van de
runen en de getallen te ontketenen, in de strijd om de voltooiing van
de utopische wens tot een gelukzalige ultieme doorbraak.
Karl Hammer beschrijft in zijn boek Gezocht Codebrekers ene pastoor
Otto, een kindervriend die een Joodse wees in nood hielp21. De zoon
van die wees, Peter Schulz, zou Hammer ingelicht hebben over de
onbekende historie en de Marsch aan hem hebben doorgespeeld. In
het verhaal werd de pastoor opgedragen de partituur naar Schwarz
in Mnchen te brengen.
Het Mysterie van Mittenwald daarentegen legt uit dat Hammers personage pastoor Otto een heel andere betekenis heeft, waarvan de auteur drommels goed op de hoogte was. Otto staat in het Noors voor
tte oftewel acht. Met de pastoor (letterlijk: goede herder) wordt
hoogstwaarschijnlijk op Johannes de Doper gewezen, een van de
schutspatronen van de Armanen en de vrijmetselarij. Met pastoor
Otto wijst Hammer voor ingewijden onomwonden Hitler als de
Goede Herder aan (nummer 8 = Hitler). Deze Goede Herder moet in
Hammers relaas dus zijn eigen blijde boodschap afleveren bij Schwarz = bij de Levensboom op de berg Schwarzkopf.
21

Een van de vele agitprop vergoelijkingen van Hammer, met betrekking tot
het nazisme.

64

Met de precisering door Hammer kan de spreuk ook als volgt gelezen
worden:
Wij smeken dringend om het volmaakte, goddelijke erfgoed
van U, Goede Herder,
dat u als hemelbrood overvloedig neer laat dalen
bij de Irminsul op de berg Schwarzkopf
Op het titelblad van Hammers boek prijkt een rune, een wolfsangel,
het embleem van de Werwolf Organization. Echter, in de Armanen
Futharkh, bij Hammer bekend, staat die als een Gibor rune op de 18e
plek; het ook al bekende Adolf Hitler getal en de rune als het latere
hakenkruis.
Inmiddels veinst Karl Hammer als een sfinx met een stalen gezicht
niet op de hoogte te zijn van de occulte betekenis van de Marsch en
zijn kernspreuk. Hammer, die na deze en andere onthullingen zijn
boek noodgedwongen wel uit de handel haalde22.
4.2 KREUZ, de dood, hemelvaart en rencarnatie van Hitler
In de rechtermarge staat verticaal het uit vier runen en n bindrune
bestaande woord KREUZ.
K
Kenaz: toorts, licht
R
E
U

Raido: reis
Ehwaz: paard
Uruz: oeros, (gevallen) strijder, held

Man+Thorn: levensboom, dood en wedergeboorte

22

Hij deed dat met een bijzonder doorzichtige smoes, door Cyril Whistler, auteur van een rockopera met wie hij voorheen niets te maken wilde hebben
(maar die merkwaardig genoeg wel The Tears of the Wolf was gedoopt, naar
de Engelstalige titel die Hammer aan zijn eerste boek over de kwestie had gegeven) tot vinder van Hitlers schat te kronen. De theorie van Whistler stelt
niet veel meer voor dan een voetnoot, is ingebed in onvervalste paganistische
symboliek Hammer eveneens welbekend , en niet gestoeld op enig bewijs.
Zijn werk is dan ook een artistiek product, dat geen enkele feitelijke geloofwaardigheid bezit, en duidelijk dienst moet doen als bliksemafleider.

65

Ook deze runen hebben elk een bepaalde magische betekenis. De


Uruz rune wordt genterpreteerd als een wild dier dat vecht met
horens. Het beschrijft beeldend een Viking strijder met een gehoornde helm, zoals ook gedragen door sommige Duitse soldaten in
de Eerste Wereldoorlog. In een authentiek Angelsaksisch
runenschrift wordt Kenaz omschreven als the torch that is known
to every living man by its pale, bright flame; it always burns where
princes sit within.23
Als u de runen van onder naar boven leest ziet u het volgende verhaal:
Ik ben (Man+Thorn:) de gevallen en weer tot leven gewekte (Uruz:)
strijder die (Ehwaz:) te paard (Raido:) op reis is gegaan naar (Kenaz:)
het licht.
De numerieke som van deze runen in de oude Futhark bedraagt 6 +
5 + 19 + 2 + 18 (de waarde van de bindrune 3 + 15) = 50. Het getal
dat we eerder in de cijferspreuk aantroffen en dat interpretatief verwijst naar de vijfheid van de gulden snede als de vinger van een
goedkeurende God.
Anders verwoord, in de taal van de oude Germanen, luidt de spreuk:
Ik, de gevallen strijder, werd opnieuw tot leven gewekt en door een
Walkre te paard begeleid op de reis naar het Walhalla.
Het is de voorstelling door sjamanen van een oud-Germaanse hemelvaart. Walkren waren de diensters of dochters van de god Wodan,
schone maagden die op het slagveld op gevleugelde paarden naar de
heldhaftigste gedode strijders zochten om ze mee te nemen naar het
Walhalla, wat letterlijk betekent: Odins/Wodans hemelse feestzaal
voor de gevallenen. Als ze niet op zoek waren, hadden de Walkren
de taak de helden in het Walhalla te bedienen. Zolang ze maagd bleven, zouden ze ook onsterfelijk en onkwetsbaar zijn.
23

en.wikipedia.org/wiki/kaunan

66

Hitler besefte eind april 1945 dat hij de oorlog definitief verloren
had, hoewel hij dat niet publiek wilde toegeven. Omdat hij door de
Russen niet levend gevangen genomen wenste te worden, besloot hij
na het wegzenden van de meeste getrouwen uit de bunker zelfmoord te plegen. Dat vond plaats toen de Russen op slechts enkele
honderden meters afstand genaderd waren. Ook had hij misschien
al besloten om zijn heengaan op een dramatische, zelfs mythische
wijze te ensceneren. Immers, al getrouwd met de natie, treedt hij
verbazingwekkend en volkomen onverwacht op 29 april met Eva
Anna Paula Braun in het huwelijk (met Bormann en Goebbels als getuigen), en vervolgens plegen ze een dag later samen zelfmoord. Op
30 april.
De nacht van 30 april op 1 mei heet Walpurgisnacht. Tijdens deze
nacht herdachten de Germanen Wodans offer, toen hij zichzelf vrijwillig negen dagen en nachten lang ophing aan de boom Yggdrasil.
Hiermee verwierf hij volgens de Hvaml, in het lied van de Hoge in
de potische Edda, toegang tot de geheimen van de runen der wijsheid. Sommigen beweren dat Hitler zijn zelfmoord opzettelijk uitstelde tot de dag met de Walpurgisnacht. Waarschijnlijk is hier eerder sprake van een opmerkelijke samenloop, een gegeven waarvan
later door neonazis grif gebruik werd gemaakt.
Het Walpurgis festival is een nacht van zowel feestvreugde als duisternis. De negen nachten van 22 April (interessant genoeg het hedendaagse festival met de Dag van de Aarde) tot 30 april worden aanbeden ter herinnering aan de zelfopoffering door de Alvader (Odin/Wodan) aan de Wereldboom Yggdrasil. Het was op de negende nacht (30
april, Walpurgisnacht) dat hij de Runen zag, ze vastpakten, en ritueel
een ogenblik stierf. Op dat moment doven alle lichten in de 9 werelden,
en heerst de totale Chaos. Op de laatste slag van middernacht, keert
het Licht met een verblindende helderheid terug, en worden de strobalen in brand gestoken. Tijdens Walpurgisnacht zijn de doden in volle
gang op aarde; het is de laatste nacht van de Wilde Jacht.24

24

www.wizardrealm.com/norse/holidays.html

67

Slaat de runenvertelling eveneens op Eva Braun? Heeft Hitler Eva


Braun door het huwelijk aan zich willen binden als een Walkre met
de zinnebeeldige taak om hem, de gevallen krijger, op een paard naar
het Walhalla, het licht en de wedergeboorte, te voeren? Tijdens de
laatste nacht van de Wilde Jacht, de Walkrenrit? Geldt die rit als het
symbool voor het einde van zijn regiem? Wilde hij met zijn aardse
echtvereniging symbolisch zijn lotsverbinding met Duitsland beklemtonen?
Eva Braun bleef, net als een Walkre, kinderloos. Volgde Eva vrijwillig Hitler tot in de dood, zoals ze ooit schreef dat te willen doen?
Werd ze niet gedwongen? Vermoedelijk niet, want Hitler had haar in
zijn onmiddellijk na de huwelijksvoltrekking gedicteerde persoonlijke testament een jaarlijkse aardse toelage toebedeeld. Eva die Hitler vrijwillig tot in de dood volgde, wordt dus voorgesteld als een
Walkre en krijgt daarmee als vrouw nadrukkelijk een typisch voor
het Armanisme dienende huis en haard rol toegeschreven.
De vraag die men zich moet stellen is of dit de mythische scne is die
Hitler (volgens de runenmeester, de maker van het document) als
een wilsbeschikking in gedachte had bij zijn zelfdoding, en die allegorisch vastgelegd werd op het document. Wilde hij zijn ultiem vertrek niet laten aflopen met een sisser, maar integendeel in een mythologische climax? Bieden de runenvertellingen een vluchtig kijkje
op het mythische sterfmoment van het Derde Rijk, zoals de runenmeester ons dat wil doen geloven?
Een gevolg van deze vertelling is ook dat Martin Bormann het document nooit samengesteld kan hebben, omdat het huwelijk en de
dood van Hitler pas plaatsvonden toen het document in het verhaal
van Karl Hammer al goed en wel op weg was naar Mnchen.
Het Mysterie van Mittenwald doet uit de doeken dat het woord
KREUZ een krachtige betekenis heeft in esoterische en occulte kringen. Het wordt verkregen door de zes vlakken van de kubus van
God, de Kaaba Allah uit de Hebreeuwse mystieke Kabbalah leer,
uiteen te vouwen. Zo ontstaat een klassieke kruisvorm, of een balkenkruis met de dwarsliggende balk bovenop. Het balkenkruis staat
68

ook bekend als de Irminsul in het Germaanse heidendom en het


(neo)nazisme. Het staat centraal op het document.
De kubus is de perfecte bouwsteen van de vrijmetselaars. Vanaf de
buitenkant zijn nooit meer dan drie vlakken tegelijk te zien, het basisgetal in de vrijmetselarij, en nooit meer dan zeven hoekpunten.
Wie de zes vlakken, vierkanten, wil zien, moet dat vanuit de ene binnenkant doen. Ook de acht punten zijn dan te zien. De kubus wordt
zinnebeeldig opgevat als het lichaam van de mens, de verblijfplaats
van de goddelijke energie die bezieling geeft aan het verlangen terug
te keren naar de hemel. KREUZ als de kubus van God, afgebeeld in
het eindmonogram bovenop Mittenwald
Een geheim ondergronds complex?
Het Kreuz bevond zich op de Buckelwiesen voordat het vervangen
werd door de heidense Antoniuskapel. De Buckelwiesen werd in de
jaren 30 en 40 gegaliseerd door brigades van de Reichsarbeitsdienst. Oorspronkelijk had het tot doel er een militair terrein te vestigen, naast de drie reeds bestaande kazernes in Mittenwald. De
spoorweg die Mnchen met Innsbruck verbindt, loopt er op korte
afstand langs en was strategisch van belang voor het transport van
troepen en materialen. De bouw van de kazerne werd echter nooit
doorgezet.
Na de oorlog kocht een gewezen hoge nazi-officier het terrein en
bouwde er het huidige Landhotel Tonihof en de Antoniuskapel. Deze
officier had een uitgeverij in Berchtesgaden die nazi lectuur verspreidde.
Een intrigerende gedachte is de volgende. Wat als de RAD zich niet
beperkte tot egalisering maar, heel plausibel, zich tevens bezighield
met de aanleg van een systeem van ondergrondse gangen en depotruimten voor opslag en andere doeleinden? In vergelijking met andere gesteenten is graven in zoutgesteenten vrij eenvoudig te doen.
En het plateau bestaat in zijn geheel uit zoutgesteenten.
Kolonel Franz Pfeiffer kan gebruik gemaakt hebben van dit complex
toen hij in april 1945 opdracht kreeg om in grote haast goud, edelstenen en andere zaken uit onder andere Berlijn, Berchtesgaden en
69

Konstanz, te verbergen en uit de handen te houden van de snel oprukkende Amerikaanse troepen. Deels werden ze verstopt bij de
Walchensee op de Steinriegel en andere heuvels, deels verdwenen
de aangevoerde kostbaarheden mysterieus uit het Forsthaus in Einsiedl, waar ze heel kort in transito lagen. Onder de laatste categorie
bevonden zich kisten met kostbaarheden uit Berchtesgaden25. Het
vermoeden is dat kolonel Pfeiffer, die wel meer zaken verstopte in
Mittenwald, ze (tijdelijk) opgeborgen kan hebben onder het
Kreuz26 op de Buckelwiesen, meer bepaald in een mogelijk ondergronds opslagcomplex waarvan het bestaan toen al geheim was. Van
zoutmijnen werd vaak gebruikt gemaakt voor de opslag van edelmetalen, vreemde valuta, kunstwerken en andere goederen. Denkt u
maar aan de vermaarde depots in de zoutmijnen bij Altaussee en
Merkers, en die bij Berchtesgaden.
Welke argumenten voeden deze veronderstelling? Dat zijn er drie.
Ten eerste ligt er een plan klaar voor een groot luxe hotelproject op
de Buckelwiesen met 35 chalets (toeval of niet: 3 + 5 = 8). Het maakt
melding van het verbinden van de chalets door middel van onderaardse corridors. De verklaring is dat in de winter dikke sneeuwdekken het verkeer binnen het hotel hinderen en dat die corridors dan
van groot nut zijn. Een vergelijkbare situatie doet zich werkelijk voor
in het nabij gelegen Schloss Elmau. Echter, de aanleg van een nieuw
ondergronds gangenstelsel zou een kostbare aangelegenheid worden, vooral als er sprake is van maar liefst 35 chalets, en de bouwsom aanzienlijk verhogen. Tenzij uiteraard gebruik gemaakt kan
worden van een gangensysteem dat reeds bestaat en de lay-out van
het plan daarmee rekening houdt. Er is niet veel fantasie nodig om
op de bouwtekening in de lay-out de vorm van een Tau, een balkenkruis, te herkennen. Maar is dit eventuele bestaande gangenstelsel
groot genoeg, intact en nog steeds in gebruik? En waarom zou een
luxehotel zich bedienen van neonazi symbolen, tenminste als ze dat
zijn?
25

Sayer and Botting, Nazi Gold, 1984


De tekstregel luidt: Predigtstuhl, Kreuz u. Kranz. Kreuz u. kan uitgelegd
worden als Unter dem Kreuz.
26

70

Op de tweede plaats staat er op het huidige terrein aan de zuidkant


een Speicher gebouwtje van circa 6 x 6 meter, dat een aggregaat
huisvest. Wat is de functie van het apparaat en het gebouw? Het kan
een noodaggregaat zijn voor het hotel en de woning, maar de afstand
daar naartoe is met 120 meter nogal groot. Of is het een onafhankelijke stroomvoorziening voor de verlichting van een ondergrondse
constructie? Bovendien kunnen dit gebouwtje, of de Antoniuskapel
en het Landhotel, ongezien toegang verschaffen tot een onderaards
complex.
Ten derde ontving een metaaldetectorist in de omgeving van de kapel onmiskenbare signalen dat zich metalen bevinden in de ondergrond, waarschijnlijk koperen leidingen. Zijn dat misschien de leidingen die de stroom van de aggregaat distribueren voor de verlichting en energievoorziening in het gangenstelsel?
Door de combinatie van deze zaken met de vaststelling dat de heidense Antoniuskapel n van de drie cruciale hoekpunten is van de
heilige Tetraktis, dringt de vraag zich op of de Armanen in verband
gebracht kunnen worden met zulk een onderaards complex. Zijn Hitlers persoonlijke kostbaarheden er ooit opgeslagen geweest, een gegeven dat de Marsch met nadruk zou herdenken? Werden er tijdens
en na de oorlog ook andere zaken verborgen, zoals bijvoorbeeld
kunstschatten? Fungeert het momenteel nog steeds als een ruimte
voor opslag of andere bestemmingen?
Een alternatieve verklaring is dat het complex een rol speelt of
speelde in zogenaamde stay-behind netwerken, waarvan Gladio27
een voorbeeld is. Tijdens de Koude Oorlog werden die opgericht in
het kader van een geheim verdedigingssysteem tegen het Warschau
Pact, met clandestiene cellen voor sabotage, guerrilla oorlogsvoering en moordpartijen achter vijandelijke linies. Diverse bronnen getuigen ervan dat daarbij ex-nazis betrokken waren, die altijd al gebrand waren op verzet tegen het bolsjewisme. Werd Hitlers Werwolf
Organization op enigerlei wijze daarvoor ingezet?
Wellicht vormen een mogelijk ondergronds complex in combinatie
met Franz Pfeiffers toenmalige activiteiten en Operatie Werwolf,
27

https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

71

aangestipt door Hammer, de voedingsbodem van de populaire mythe van de nog altijd niet ontdekte Hitler schat.
4.3 BAUM, de boom van het Arische volk.
Vier runen bovenaan in het midden, vormen het woord BAUM. Samen met hun kennings zijn dit:
B

Berkanan: boom, berk, levensboom, (weder)geboorte,


vruchtbaarheid

A
U

Ansuz: goden
Uruz: oeros, held, strijders

Mannaz: mensen

Ook dit woord heeft meer betekenissen met andere oogmerken dan
het bij een eerste aanblik prozasch doet vermoeden. Ook hier is
sprake van meervoudige magische bodems.
BAUM verwijst in engere zin naar de boom Yggdrasil. Volgens Guido
von List symboliseert die boom het Arische volk; een volk dat puur
moet blijven en niet door de wortels van vreemde bomen van andere
volken bezoedeld mag worden.
BAUM verwijst naar de Axis Mundi als de verbinding tussen de negen werelden uit de Noordse kosmogenie.
De Berkanan (B) rune bezet numeriek de 18e plek in de oudere
Futhark en de som van de runen is 18 + 4 + 2 + 20 = 44 -> 4 + 4 = 8!
Derhalve wijst de magir, zwanger van symboliek, tersluiks weerom
naar Adolf Hitler, wiens ziel onstuitbaar rondwaart op alle plekken
op de Marsch, achter elke rune, in ieder getal, in alle hoeken en gaten.
En overal waar de aarde trilt, de wind waait, water stroomt, vuur
vlamt en ether leegten vult. In de cyclus van lente, zwoele zomer,
herfst en barre winter. In het bewogen verleden, het verzengende nu
en de hoopvolle toekomst. Op de vlietende gedachten als U ons tot
leven wekt en in alle porin van onze huid. In alle eenvoud. Bezwerend telt hij af: van de vijf elementen naar de vier seizoenen, van de
drie tijden naar de twee wezens tot het Ene. En dan, juist voor het
krieken van de zon in de dageraad van de Magirs, heft hij als Mozes
72

de armen hoog ten hemel als een Heimdall, de helderziende en


wachter bij de zonsopgang. Wenend smeekt hij: Papaoutai, waar
bent U, als wij U het meest nodig hebben, in het donkerste uur wanneer onze tranen woestijnen ontzanden en wij met onze schepen
dorstig en hongerig omkomen? Ik smeek U om manna en water en
om ons te ontdoen van de schaduw die ons over de ogen viel. Nederig
bekennen wij dat het kalf niet van goud was. Wij willen U aanschouwen in uw volle glorie en uw alomtegenwoordige macht opdat wij
onze lange en gevaarlijke reis voort kunnen zetten.
Tja, het kan verkeren in het heilige bos op de berg, Mitten im Wald,
met een verzoenende sjamaan die extatisch als een uitgetreden Roeland bij de Geest pleit voor verbetering van de precaire omstandigheden onder zijn discipelen en hen anderzijds sidderen laat voor het
alziende oog.
Het woord BAUM brengt met de drie laatste letters bovendien de
hirarchische driedelige Armaanse samenleving in kaart. Het woord
zegt dat de boom bestaat uit Ansuz: de goden; daaronder Uruz: de
helden/strijders; en vervolgens Mannaz: de gewone Arische mens.
Ook de vrijmetselarijstructuur van de Armaanse broederschap volgt
deze hirarchie. De laagste drie inwijdingsgraden hebben immers
betrekking op de gewone mensen; de bovenste zes, de hogere echelons zijn voor de helden/strijders, dat wil zeggen de kaste van ingewijde priesters/koningen, intellectuelen en autoritaire leiders. Zij
beschikken over esoterische kennis die niet tot de geestelijke boedel
van de gewone mens behoort. De negen graden staan samen voor
een volledige cyclus en voor de taak ooit de doorbraak naar de goddelijke tien te bewerkstelligen.
Het woord BAUM in het midden van het document moet ook gezien
worden in de traditie van de spreuken van de drie bekende runengedichten uit IJsland, Noorwegen en de Angelsaksische wereld. De
spreuken met magische bedoelingen sommen de namen op van de
runen en hun kennings.28 Ze werden in een voordracht recitatief,
28

Runic and Heroic Poems of the old Teutonic peoples, door Bruce Dickins, 1915, en
archive.org/details/runicheroicpoems00dick

73

soms theatraal door een solist uitgesproken, gezongen of uitgegild.


De spreuk portretteert en benadrukt het zorgdragende karakter van
de Levensboom:
(Berkanan:) Gij, heilige vruchtbare boom in het kloppende hart van
de wereld, breng voorspoed en bied bescherming aan (Ansuz:) de goden, (Uruz: ) de helden, en (Mannaz:) aan de gewone Arische mens.
In de wereld van de esoterie brengt het eten van de vruchten van de
Levensboom, het Levensbrood, tijdens alle 12 maanden van het jaar,
wijsheid en onsterfelijk leven. De Armanen gebruiken deze metafoor
in termen van het schitterende, eeuwige immaterile erfgoed van
Adolf Hitler als de eeuwigdurende vrucht van de Irminsul met eendere bedoelingen.
De 22 paden van de Levensboom
In de Kabbalah, de mystieke Hebreeuwse leer, lopen er 22 paden
vanaf de Sefirot, de Levensboom. Dat zijn de 22 paden van wijsheid,
te vergelijken met vruchten, en gelijk aan het aantal letters in het Hebreeuwse alfabet.
Is het louter toeval dat het aantal runen op het document 18 bedraagt, en dat de M plus de drie balkjes het totaal op 22 tekens brengen? Of gaat het opnieuw om een berekende numerologische zet om
de magische kracht van het paneel verder te vergroten?

74

Sefirot

De levensboom is een begrip dat nog altijd springlevend aanwezig is


in de samenleving. Voorbeelden hiervan vormen Jezus (vgl. Osiris en
Wodan) hangend aan een kruis, een boom, die sterft en weer tot leven komt. Zo ook de bomen op grafheuvels en boerenerven in Scandinavi. Maar in onze contreien komt het zinnebeeld even goed voor,
zoals in de monumentale bomen op dorpspleinen die vaak met
moeite en tegen hoge kosten in leven worden gehouden, op oorlogsmonumenten, bij meiboomvieringen, als ornament in de bovenlichten van voordeuren en op haardschermen, en in de drie lindenbomen voor oude boerderijen. Men is zich er niet meer van bewust dat
het diepgewortelde relieken en gewoonten betreffen uit een ver verleden, die de kerstening overleefden.
4.4 STEIN, de heilbrengende deugden van de Odalgift
Het woord STEIN verwijst naar edelstenen. Volgens Hammer en
Schulz, en daarna ook volgens Whistler, werden de edelstenen van
Hitler de tranen van de wolf genoemd. Intimi noemden Adolf Hitler
immers Wolf (Adolf betekent edele wolf).
In de Oudheid stonden edelstenen bekend als de gestolde tranen
van de goden. Ze werden geplengd wanneer, zoals in de Wet van het
75

Ritme der Veranderingen van Pythagoras, het getal volgend op zijn


culminerende zes een terugval gebiedt naar het uitgangspunt en een
nieuw begin, en bij toepassing van het getal negen als de voltooiing
van een kringloop en een herstart.
STEIN verwijst ook naar de rune Hagal, Guido von Lists moederrune
uit het Futharkh alfabet. Het schitterende licht van de (Arische) zon
valt, volgens hem, door de hexagonaal-kristalvormige structuur van
de Hagal, bevrucht de moederrune en brengt de andere runen voort,
en de runenverhalen en -spreuken waaruit magische liederen
vloeien.
De Stein runen en hun kennings zijn achtereenvolgens:
S

Sowilo, Sig: zon, licht, levenskracht, overwinning

Tiwaz: de god die door toedoen van de reuzenwolf Fenrir een


hand verloor om andere goden te redden; zelfopoffering,
standvastigheid; it is even on its course over the mists of night
and never fails; rune geplaatst bij de sterfdatum van gedode
SS-ers
Ehwaz: paard, transport, beweging

E
I

Isaz: ijs, it glistens as clear as glass and most like to gems,


transformatie, verandering; het vroege embleem van Hitlers
persoonlijke SS-adjudanten

Naudiz: noden, behoeften, verlangen, problemen

De aanroepen/smeekbeden laten zich in de traditie vertalen als:


Sowilo: breng (het licht van) de overwinning. Dit is het doel van de
bezwering.
Om dit te bereiken wordt gesmeekt om:
Tiwaz:

hulp bij het bereid maken tot totale zelfopoffering om tijdens


crises vernieuwingen te kunnen forceren

Ehwaz: een positieve beweging, een opklimmende reis (de cyclus), die
het tij ten goede keert
76

Isaz:

de gestolde tranen van de goden, alias de tranen van de


wolf; roep om hulp bij het tot stand brengen van noodzakelijke veranderingen, gedurende alle dagen en onder bittere
omstandigheden

Naudiz: hulp bij het verlangen om problemen op te lossen, noden te


lenigen en bij tijden van stilstand en stagnatie nieuwe en radicale veranderingen te kunnen bewerkstelligen
Bedenk dat hier net als bij de KREUZ- en BAUMspreuken telkens de
eerste rune het doel van de bezwering aangeeft, respectievelijk de
Zon, het Walhalla en de Irminsul.
De STEINspreuk hamert op de deugden van de runen en Hitlers erfgoed als edelstenen. Ze worden als gestolde tranen in de strijd tegen het kwaad en de tirannie geworpen, en om het Arische bestaan
te verzekeren. Ze ondersteunen cycli van ontplooiingen en de opbouw van krachten, totdat op een dag een doorbraak geforceerd
wordt, aangeduid door de zon (Sowilo), die tot een sublieme climax
leidt, met de hemelse eindoverwinning en het aardse Vierde Rijk als
uitkomst.
De som van de runen in de oude Futhark is 16 + 17 + 19 + 11 + 10 =
63 -> 6 + 3 = 9. Dit wijst toverkrachtig nogmaals op de (in de oude
Futhark) negende rune Hagal, voorgesteld als Hitlers hemelbrood,
en numerologisch op de infiniteit en de eeuwige wederkeer.
STEIN kent een nog diepere esoterische betekenis. Daarover later
meer als de Smaragden Tafel ter sprake komt.
4.5 De getallen zeven en negen, het zonnewiel, de magische
Blt en Zarathustra
Het getal zeven en het gebruik van Guido von Lists geloofspunten
De totale som van de uit het perfecte aantal van tien karakters bestaande cijferreeks is 1 + 0 + 0 + 5 + 0 + 1 + 6 + 2 + 1 + 9 = 25, gereduceerd tot 2 + 5 = 7. Het getal van het eeuwige leven, het Al en van
de godsdienst.
77

Guido von List geeft het getal 7 een geheime, occulte betekenis en
legt het als volgt uit:
De zeven ontwikkelt zich uit een driehoek. het is het geheim van het
begin, de ontwikkeling en de verandering in het Al in alle opzichten
en sluit daarmee de cirkel van de eeuwigheid. Dat is waarom alle afbeeldingen in de geometrie gemeten kunnen worden in driehoek en
vierkanten. De zeven is zowel een glyph [een geheim woord en een geheime betekenis] als een numerieke waarde, omdat het alleen verworven kan worden door de symbolen van de driehoek en het vierkant.29
Is het dan toeval dat de climax van de kleine dans gevonden wordt
in Lists uitspraak dat alle getallen in de geometrie gemeten kunnen
worden door de driehoek en het vierkant en dat de som 3 + 4 = 7
het getal van de religie is? Zeker niet! Zeven is het getal van de Hagal
in de Futharkh, die door de voltooide kleine dans hogepriesterlijk
bovenop Mittenwald geplaatst wordt.
De optelsom van drie en vier duidt tevens het aantal van zeven vlakken aan (met n dubbeltelling) van een uitgeslagen kubus die een
(balken)kruis verbeeldt. Gevat in een zeshoek verwekt de Hagal
rune dan weer een driedimensionele beeltenis van de kubus met zes
vlakken.

Hagal rune, Hagal in een zeshoek, en de kubus

Zonder aarzeling mag geconcludeerd worden dat de ontwerper van


de zoektocht zijn bezieling voor de codering rechtstreeks ontleende
aan de Ariosofische ideen van zijn geestelijk leidsman. De bouwstenen van de zoektocht bestaan immers uit bouwstenen van Lists geloofsleer.
29

Dusty Sklar, The Nazis and the Occult, 1990, p.52

78

Sceptici die nog immer in dubio verkeren omtrent Ysa Pastoras oplossing zouden deze constatering ter harte moeten nemen. Niets in
de queeste en in de oplossing is het brouwsel van frivole hersenspinsels, onkunde, waanvoorstellingen, toeval of bedrieglijke willekeur. Alles getuigt van een minutieuze, vooropgezette beraming. Een
die totaal niet te rijmen valt met de opvatting van de Marsch als een
vulgaire schatkaart. Hammer was blijkbaar zo onder de indruk van
de verborgen weelde en diepgang van het document dat hij zich uit
de naad werkte om haar boodschap, op een weliswaar schimmige
manier, aan de wereld te verkondigen.
De kleine dans, als de occulte optelsom, bestaat uit een gerichte benutting van facetten van Lists leer, met als opzettelijk resultaat de
Hagal die voor Hitler en voor rijkelijk hemelbrood staat.
Hitlers lidmaatschapskaart van de DAP, de latere NSDAP, droeg oorspronkelijk het nummer 555, eigenlijk nummer 55 omdat de telling
bij 500 aanving. In Mein Kampf claimde Hitler dat hij het zevende lid
was; in werkelijkheid was hij het zevende lid van het uitvoerende
centrale comit. De kaart werd ook al eens doelbewust vervalst zodat die juist het perfecte getal 7 van de geloofsovertuiging zou krijgen.

Hitlers originele lidmaatschapskaart van de (NS)DAP, en een vervalste.

Anton Drexler, een van de oprichters en de eerste voorzitter van de


NSDAP, en ondertekenaar van de kaart, protesteerde tegen die vervalsing in een brief aan Hitler uit 1940 die hij nooit verzond.

79

Het getal negen


Het hardnekkig terugkerende getal negen in de analyses wijst, zoals
we eerder zagen, op de afronding van een cyclus, de eeuwige wederkeer, die aangeeft dat een heerlijke doorbraak uitbleef en dat de
mensheid gedoemd is hem eindeloos te doorlopen totdat een verlossende breuk wordt bewerkstelligd. Het document spoort de Armanen aan om niet te versagen en zich onbaatzuchtig in dienst te blijven stellen van de idealen van dat Grote Werk.
Het getal negen wordt op het paneel op meerdere manieren uitgebeeld. De Odal vertelling links telt 4 runen, de KREUZ-beeldspraak
rechts 5, dus samen 9. Het aantal woorden in de bovenste en onderste tekstregels bedragen samen ook 5 + 4 = 9 als de cijferspreuk als
n data item, n heilig woord, wordt beschouwd. BAUM en STEIN,
verticaal in het midden, tellen samen eveneens 9 runen.
De rondgang vormt als het ware een negen-ring rondom het magische paneel. Zoals verbeeld door de mythische slang Ouroboros, de
Noordse draak Jormundgand en het zonnewiel.
Het zonnewiel
De volgende afbeelding toont u het zonnewiel. Het bestaat uit de
Odal rune in het midden, die het Armaanse erfgoed, de Graalkelk en
de alwijze mond van God verbeeldt (zie Het Mysterie van Mittenwald). Het is verbonden met alle toegevoegde dataelementen
rondom het paneel, nu met elk van de dataelementen van de cijferreeks afzonderlijk, als de spaken van een wiel.

80

Het aantal van de spaken en de as bedraagt 22. Een getal gelijk aan
het aantal paden van de wijsheid. Eerder al merkten we op dat het
aantal n-karakter toevoegingen op het paneel eveneens 22 bedraagt. Twee-en-twintig levenswegen geplaveid met edele stenen
van begrip. Opnieuw een fraaie proeve van vormgeving en symboliek.
De magische Blt
In een nieuw-heidens ritueel, de Blt30, groeperen gelovigen zich na
een fakkeldragerprocessie in de vorm van een grote cirkel. Meestal

30

www.paganlibrary.com/rituals_spells/blot.php

81

worden de rituelen s avonds in het donker uitgevoerd, op belangrijke tijdstippen zoals bij de wisseling van de seizoenen. Het heidendom is per slot van rekening een natuurgodsdienst. U wordt aangeraden om het volgende YouTube filmpje in zijn geheel te bekijken:
http://www.youtube.com/watch?v=lptvpRMpiLU (of te zoeken op
blot agdermarked12).
Een voorganger, een priesteres genaamd Gythia, loopt binnen de cirkel het trac van een labyrint na, zich kriskras bewegend, de zoekende mensheid verbeeldend. Er worden spreuken en aanroepingen
gereciteerd en er wordt gezongen. Daarna kan de kring cirkelend in
beweging komen. Dit ritueel beeldt het grillige Wiel van het Lot uit,
het Rad van Fortuin, en de eeuwige wederkeer.
Het paneel op de partituur is letterlijk en figuurlijk, en als zodanig
bedoeld, een weergave van een heidense Blt met het Wiel van het
Lot, het Zonnewiel en de magische spreuken. Op het filmpje is binnen het Wiel een labyrint goed zichtbaar; het wordt stapsgewijs gevolgd door de Gythia. Overdrachtelijk stelt het een labyrint voor dat
wij, met de draad van Ariadne in de hand, moesten ontdekken in de
complexe zoektocht. Een schijnbare wanorde, maar met een goddelijke ordening als basis. Het is de esoterische nazifilosofie in een notendop.
In een ander type van het Blt ritueel wordt een offer gebracht aan
de (Noordse) goden en aan de geesten van het land, vaak in de vorm
van een sacramentele maaltijd of een feest waarbij de mede of een
andere alcoholische drank rijkelijk vloeit. Dit Blt kan eenvoudig
zijn, maar ook uitgebreider. Het bestaat uit drie delen; de consecratie
van het geofferde, het delen van het offer en het drinken.
De consecratie bestaat uit het heffen van de armen door een Gothi
(of vrouwelijke Gythia) in een Y-vorm, als een imitatie van de rune
Algiz (vergelijk het Z-icoon en de Man rune), en het aanroepen van
de god of godin. Daarna kan een toepasselijke rune of ander symbool
in de lucht geschreven worden met een vinger of de staf. Vervolgens
pakt de Gothi een runderhoorn en laat een assistent er mede in gieten. Hij maakt over de hoorn het teken van een hamer (de hamer van
Thor), een omgekeerde T, en biedt het de goden aan. Ten slotte
wordt na het uitspreken van gebeden de mede vanuit de schaal over
82

de grond uitgegoten, als een hernieuwd dankoffer aan de goden,


maar traditioneel ook aan Moeder Aarde om haar te danken en te
herdenken.
Bij Armanen stelt de genoemde kelk symbolisch de Armaanse Graalkelk voor, gelijk aan het centrum van het Zonnewiel, de Fylfot/Swastika, de mond van Wodan/Hitler, van waaruit de mede, de wijze
boodschap van Wodan/Hitler, als Levend Water stroomt (zie Het
Mysterie van Mittenwald).

Also Sprach Zarathustra


Het getal negen en het afsluitende Z-icoon, de Man+Thorn bindrune,
een compositum met een christelijk dubbelkruis en een heidense
boom en levensrune, hielden Ysa Pastora een langere tijd bezig. Wat
betekende het Z-icoon, behalve dat wat er al over geschreven is in
Het Mysterie van Mittenwald? Is het een visuele identificator van de
boom, een handtekening van Hitler en het Armanisme, een standvastig groot-omarmer van ruimte en tijd, een symbool van wedergeboorte en onontkoombare verandering, van de overwinning op het
christendom? Welke boodschap gaat schuil achter het laatste en
grootste toegevoegde teken op de brief?
Het antwoord op deze vraag moet gezocht worden in Hitlers wereldbeschouwing. Het document mag immers ook beschouwd worden
83

als een politieke getuigenis, tegelijk krachtig en in nevelen gehuld.


Hitler kende het werk van de denker Arthur Schopenhauer goed,
werd door hem benvloed maar nam er enkel uit wat in zijn kraam
van pas kwam, zoals het antisemitisme en zijn benadrukking van de
wil bij de verlossing van een samenleving. Het gaat hier over de ijzeren wil om te overheersen, wat betekent: het vernietigen van het
oude en het kwade, zoals de god Thor dat doet, en de wederopbouw
in het licht van zijn idealen.
De gedachten gingen ook naar het werk van de filosoof Friedrich
Nietzsche. Het werd door fascisten, onder andere door de invloedrijke partij-ideoloog Alfred Rosenberg, gretig maar selectief gelezen.
De nazis maakten de ideen van Nietzsche op een perfide wijze de
hunne. Ook Hitler kende Nietzsche en herkende de aansluiting bij
zijn eigen gedachten over athesme, wilskracht (der Wille zur
Macht) en de Arische bermensch, die in de toekomst onvermijdelijke een dominante rol moest spelen bij vernietiging en heropbouw
op wereldschaal. Nietzsches boek met de titel Also sprach Zarathustra: Ein Buch fr Alle und Keinen (1892) handelt over ideen zoals
de eeuwige wederkeer van hetzelfde, behandelt de parabel van de
dood van God en bevat de voorzegging van de bermensch. Bij
(de niet geheel authentiek geachte) Rauschning lezen we hierover:
De nieuwe mens leeft onder ons, Hij is er! riep Hitler triomferend. Is
dat niet genoeg voor u? Ik vertel een geheim. Ik zag de nieuwe mensen,
onbevreesd en wreed. Ik schrok van hen. 31
Dat Hitler erkentelijk was voor Nietzsches werk blijkt uit het volgende:
In 1932 ontving Elisabeth Forster-Nietzsche [de zus van Friedrich
Nietzsche] een boeket rozen van Adolf Hitler bij de Duitse premire van
Benito Mussolinis 100 Dagen, en in 1934 schonk Hitler haar persoonlijk een krans voor Nietzsches graf met daarop de woorden Aan een

31

Hermann Rauschning, Gesprche mit Hitler, 1940

84

Groot Strijder. Ook in 1934 gaf Elisabeth Nietzsches favoriete wandelstok aan Hitler, en werd Hitler gefotografeerd toen hij in de ogen
staarde van een witte marmeren buste van Nietzsche. Heinrich Hoffmans populaire biografie Hitler zoals Niemand Hem Kent (waarvan
tegen 1938 bijna een half miljoen boeken waren verkocht) toonde zijn
foto waarop in een onderschrift te lezen stond: De Fhrer voor de
buste van de Duitse filosoof wiens ideen twee grote volksbewegingen
hebben bevrucht: het Nationaalsocialisme van Duitsland en het Fascistische van Itali.32
Het beeld van Jormundgand die de negen werelden omcirkelt en van
Ouroboros, de slang of de draak die ook zijn eigen staart opeet, is een
voorstelling van de voortdurende kringloop. Nietzsche benadrukt
dat het niet voldoende is om slechts vrede te hebben met of je neer
te leggen bij die kringloop, maar dat men het zoals de Pythagorers
dat deden en SS-occultist Wiligut het omschrijft moet omarmen,
moet vieren als een amor fati: de liefde voor het (nood)lot.
In 1896 componeerde Richard Strauss33 een toongedicht genspireerd door Nietzsches boek. Het droeg dezelfde titel: Also Sprach Zarathustra. De letter Z in de naam Zarathustra is dezelfde als die in de
Man+Thorn rune. Is dat toeval en de constatering wat naef? Niet
voor de codemaker, voor wie dit een vooropgezet plan lijkt. Of is het
ook een toeval dat het werk van Strauss bestaat uit negen delen, dat
Wiligut negen Godsgeboden formuleerde en dat de Armanen-Orden
negen graden van inwijding kennen? Negen, een aantal gelijk aan de
negen runen uit de spreuken, een getal negen dat weliswaar een afgerond kringproces verbeeldt maar toch als een pyrhus overwinning
en tantaluskwelling net niet de perfectie haalt, het hoogste, want dat
is tien: the beginning of heavens space.34 Is het een toeval dat de
titel van het negende en laatste lied van Strauss het Nachtwanderlied
is, waarin de dolende wandelaar omgord wordt door licht maar toch

32

en.wikipedia.org/wiki/Influence_and_reception_of_Friedrich_Nietzsche
Richard Strauss woonde en werkte in Garmisch-Partenkirchen, een plaats
heel dichtbij Mittenwald.
34
Stephen Flowers, The Secret King, p. 104
33

85

niet opgemerkt wordt door de aardse nachtelingen? Is het een toeval


dat Nachtwandler een van de namen is van Wodan, die negen dagen
en nachten aan de boom Yggdrasil hing?35 En dat het werk van
Strauss begint met de zonsopkomst en eindigt met het lied van de
dolende nachtwaker, in een tijdkring die een vol etmaal in beslag
neemt?
Het intrigerende van het muziekstuk is dat het de B-majeur36 toonaard (die de gemankeerde mensheid verbeeldt) tegenover de C-majeur toonaard plaatst, die staat voor het volmaakte universum. De
toonaarden harmoniren allerminst: B heeft vijf kruisen nodig, C
geen enkel.
De idee komt overeen met de 18e Man+Thorn rune, het ambivalente
Z-icoon, en het schrijnende contrast tussen het dubbelkruis, het
aardse graf voor de sterfelijke mens, en de reine Algiz rune, voor het
universum alias het eeuwige goddelijke leven van de bermensch.
De afsluiting van het Nachtwandlerlied blijft onopgelost, blazers spelen afwisselend een B-majeur akkoord en de bassen een Cis (C#)
klank. Wat is dan de grondtoon? Een antwoord blijft uit. Al meer dan
een eeuw wordt deze kwestie, die de wijsgerige term het wereldraadsel kreeg, met Nietzsche verbonden.
De codemaker stelt met de Man+Thorn bindrune retorisch een vergelijkbare vraag. Het Derde (mensen) Rijk gaat ten onder, dus opnieuw aan de slag om ooit een Vierde met de goddelijke bermensch
te bereiken. Blijft de mensheid onmachtig of komt de eindoverwinning, het hemelse, als de climax van een volgende omloop?
Hitler omarmde het lot en het lot van Duitsland. Zijn lot, zijn amor
fati, zegt de runenmeester. Beeldsprakig fluistert hij dat Hitler zijn
falen omarmde door enerzijds met een aards huwelijk symbool
voor leven en regeneratie een liefdesverbintenis te beklinken met
Eva Braun en daarmee allegorisch met heel Duitsland, en anderzijds
door zijn gelijktijdige zelfdoding in een, althans op het document,
mythische enscenering.
35

De vele namen van Wodan in de Edda worden door Rudolf John Gorsleben
genoemd in Hoch-Zeit der Menschheit, p. 188
36
In Belgi: si majeur, C = ut

86

5. Het kistje van Franks


Hierin, zie je hierin heb ik een kleine kistje.
En in dat gesloten kistje sla ik al mijn beeldhouwers visioenen op.
Vrij naar Henrik Ibsen, When We Dead Awaken
Er is een stevige lans te breken voor de stellingname dat de vormgeving van het document, als een runenpaneel, mede genspireerd is
op het Kistje van Franks, ook wel bekend onder de naam Franks Casket of Le Coffret dAuzon. Dit kistje is een hoogstaand en rijkversierd
Angelsaksisch object uit het Northumbria van de achtste eeuw, dat
zich in het British Museum bevindt. Op vijf panelen van walvisbeen
worden diverse scnes uit legenden uitgebeeld, oud-Germaanse en
Bijbelse, met snijwerk en daar omheen runenletters als magische
spreuken.

Het frontpaneel werkt alliteratief bezwerend met de Fehu en Gebo


runes die, heel sugnicant net als op het document, gewag maken van
een erfelijke feohgift en een huldebetoon:
87

In deze kist bewaarde onze strijder zijn schat, gouden ringen, banden
en armbanden, juwelen die hij gekregen had van zijn heer, die hij
overdroeg aan zijn eigen volgelingen Dit is een feohgift, een geschenk niet alleen om te bewaren door deze of gene volgeling, maar
ook om hem te eren ten overstaan van zijn wapenbroeders in de
[feest]zaal.37
Het kistje bevatte oorspronkelijk de kostbaarheden van een Germaanse leider die doorgegeven werden aan nakomende generaties.
De runenmeester van het document heeft ongetwijfeld kennis gehad
van objecten met daaraan verbonden oud-Germaanse tradities, en
hij heeft het kistje van Franks als model gebruikt voor de boodschap
van Adolf Hitlers gift, de spreuken en de verwijzing naar een scne
uit zijn leven.
Wieland de Smid
De maker had, in het kader van een re-enactment, namelijk nog een
bijzondere reden om zijn inspiratie voor de vormgeving van het document te halen uit Franks kistje. Het document refereert aan een
aantal gebeurtenissen in het leven van Hitler, genoemd in The young
Hitler I knew, van zijn jeugdvriend August Kubizek, zoals de extatische Freinberg Illuminatie bij Linz en de toneelschrijverscne in
Wenen. Ook het kistje doet dit. Op het frontpaneel aan de linkerzijde
is een oude, grotendeels vergeten legende weergegeven: het bloederige verhaal van Wieland de Smid.
Kubizek deelde in 1908 in Wenen een kamer met Hitler, toen hij terloops meldde dat van de hand van Richard Wagner postuum een
summiere schets gevonden was van een muzikaal drama over Wieland. Hitler reageerde meteen met een op niets uitlopende verwoede
poging om op de piano een stuk te componeren dat onderdeel had
moeten worden van een opera met dezelfde naam: Wieland de Smid.
Dit schreef August Kubizek:
37

en.wikipedia.org/wiki/Franks_Casket en nl.wikipedia.org/wiki/Franks_Casket

88

In die weken schreef Adolf nogal wat, hoofdzakelijk toneelstukken,


maar ook een paar verhalen.
Ik weet dat bijna alles wat hij schreef zich situeerde in de wereld van
Richard Wagner; dat wil zeggen, in de Germaanse oudheid. Op een dag
merkte ik tussen neus en lippen op dat ik gehoord dat, tijdens lessen
over de Geschiedenis van de Muziek, de contouren van een muzikaal
drama over Wieland, de Smid, gevonden waren tussen Wagners postume geschriften. Het was, in feite, slechts een korte, haastig geschreven tekst waarvan geen grotere concepten voor een theaterversie bestonden, noch was er iets bekend over de muzikale behandeling van
het materiaal.
Onmiddellijk zocht Adolf de Wieland legende op in een boek over goden en helden. Vreemd genoeg toonde mijn vriend geen bezwaar tegen
het verhaal van de Wieland legende, ofschoon Koning Nidurs handeling helemaal gemotiveerd werd door hebzucht en gierigheid. De honger naar goud, zulk een belangrijk element in de Duitse mythologie,
bracht bij hem een negatieve noch positieve respons teweeg. En hij was
al evenmin onder de indruk van het feit dat Wieland zijn zonen uit
wraak vermoordt, zijn dochters verkracht en drinkt uit bekers vervaardigd uit de hersenpannen van zijn zonen. Hij begon nog diezelfde
nacht te schrijven. Ik was er zeker van dat hij me s morgens zou verrassen met een opzet voor zijn nieuwe drama, Wieland, de Smid.
Toch pakte de zaken anders uit. s Morgens was er niets gebeurd.
Maar toen ik voor de lunch terugkeerde trof ik Adolf, tot mijn grote
verbazing, gezeten aan de piano. De scne die toen volgde heeft zich in
mijn geheugen gegrift.
Zonder verdere uitleg, groette hij me met de woorden. Luister, Gustl,
ik ga van Wieland een opera maken.

En toen ik s avonds thuiskeerde was hij wat gekalmeerd. Nu is de prelude klaar luister!
En hij speelde, uit zijn geheugen, wat hij verzonnen had als het voorspel van de opera.

89

6. Op naar de sterren
Mensen zijn dom.
Op een trommel slaan om een beer aan het dansen te krijgen,
terwijl we de sterren zouden willen ontroeren.
Michael Cunningham, By Nightfall
Een deel van de nazis, hun ideologen zeker, waren in hun pseudoreligieuze en pseudowetenschappelijke filosofie geobsedeerd door
esoterie, symboliek en het occulte. Om die reden mag ook de volgende gedachtengang u niet ontzegd worden.
De Kleine Beer, de kleine dans
Het uit zeven sterren bestaande sterrenbeeld Kleine Beer (Ursa Minor) vertoont een vormovereenkomst met het snarentableau dat gevonden wordt in de sacraal-geometrische zoektocht, met de kleine
dans op de Mittenwaldse dansvloer (zie Het Mysterie van Mittenwald). Let in de volgende afbeelding van de Kleine Beer op de rechthoek links, de sprong rechts weg van de rechthoek, en de Poolster.
Het aantal van zeven sterren en plekken komt overeen als de
Kreuzwand-Nikolauskerk lijn en de plek van de kerk zelf ook in
ogenschouw worden genomen.

Sterrenbeeld Kleine Beer


(ten behoeve van het betoog vertikaal omgeklapt)

90

De constellatie verzinnebeeldt dat de hemelse muziek van (viool)snaren in een moment suprme uitmondt bij de Noordster, de
Irminsul. Plato beschreef de astronomie en de muziek als tweeling
studies van zintuiglijke herkenning: astronomie voor de ogen, muziek voor de oren. Beide vereisen kennis van numerieke verhoudingen. Het zijn exact zulke verhoudingen die de loop van de zoektocht
bepalen.
In het sterrenbeeld Ursa Minor staan twee sterren met de Arabische
namen Pherkad en Kochab. Beide sterren zijn circumpolair; dit wil
zeggen dat ze door de aardrotatie elk etmaal een korte cirkel tekenen rondom de Poolster. Om die reden worden ze sinds de Oudheid
de Beschermers van de Poolster genoemd. Op locaties vanaf 18(!)
graden noorderbreedte (daar waar het mythische Hyperborea, het
thuisland van de Arirs zich zou bevinden) zijn ze altijd zichtbaar. Ze
zakken daar nooit onder de kim. Vergelijk de beide sterren met ODE
en RON, als OBERON de bewaker van de schat, die op het document
vermeld staat.
De Grote Beer, de grote dans
De grote dans leidt van de Siegessule op de Grosser Stern rotonde,
de Poolster, in Berlijn via Mnchen naar Mittenwald en via het Kehlsteinhaus/Berghof en Braunau am Inn terug naar Berlijn. Vanuit Mittenwald zijn er uitstapjes naar de andere plaatsen. De vorm van de
figuur, die ontstaat als de vijf genoemde plaatsen met lijnen verbonden worden, lijkt op die van (een deel van) de Grote Beer, Ursa Major. Merk ook de noord-orintatie op van de lijn Berghof-Berlijn, die
de richting naar de Noordster uitbeeldt.
Het patroon van de grote dans oogt als die van de constellatie. Door
de draaiing van de aarde om haar as lijkt het alsof er, de seizoenen
volgend, een Hemelse Swastika aan het firmament staat, met de
Poolster als centrum. In het Sanskriet betekent Svasta dat alles goed
mag zijn, of goede gezondheid, wat wijst op evenwicht en harmonie in het universum, de natuur en het menselijk lichaam.
Een afbeelding op de volgende pagina toont een omgekeerde swastika, met de verbondenheid van de sterrenbeelden Grote en Kleine
91

Beer (met elkaar en met de Poolster). Op massabijeenkomsten van


de NSDAP werd in het duister van de avond met behulp van fakkels
een roterende swastika, het hakenkruis, uitgebeeld38.

Bron: Google Earth

Bron: Rudolf John Gorsleben,


Hoch-Zeit der Menschheit, p. 327
38

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=us_VEA_RiB0 vanaf 27 (!) seconden van het begin.

92

Het zijn de sterren die de ziel vormden van het Egyptische religieuze
systeem. Door Mozes beschreven als tekenen die de goddelijke wijsheid onderwijzen en elders als snelle slangen en als de pilaren van de
hemel die deel uitmaken van de uiteinden van Gods wegen.
Werpt u s avonds bij een wolkeloos hemeldak eens een blik omhoog
naar de sterren, naar de stelsels van de Kleine en de Grote Beer. De
sterren die zo schitterend gloorden toen de edele wolf zijn mythische illuminatie ervoer. Alleen onder de sterren, u, samen met Adolf
en August toen ze zich de enige wezens ter wereld waanden. Wat
voelt u zich klein. Kijk eens naar hun vormen, beide net wagens die
de kinderen Gods dragen, innig vereend met de Poolster en beide in
een gelijk quantum van zeven zichtbare sterren; het tal van het AL en
de veelheid van de godsvrucht. Als in een majesteitelijke Svasta aan
het hof van de hemelvorst onthalen ze u. Dan waant u zich koning.
Moge het u allen goed gaan. Shanti.
Bewaar wel uw kalme zelf, niet zoals exaltatie Adolf, want was het
niet Einstein die opmerkte: twee zaken zijn oneindig: het universum en menselijke domheid; maar van het universum ben ik nog niet
zo zeker.

De Zwarte Zon
We treffen twee hoofdletters S aan in de eerste tekstregel Wo Matthias Die Saiten Streichelt. Zoals eerder betoogd zijn de mogelijke
interpretaties daarvan Schutzstaffel, Solis Sacerdotibus en Siegessule.
Een vierde interpretatie van SS gaat verder. Het kan ook begrepen
worden als de afkorting van Schwarze Sonne. De Noordster staat
zinnebeeldig voor de Zwarte Zon, de onzichtbare zon van geestelijke
verlichting.

93

SS kan in de combinatie uitgelegd worden als het esoterische begrip enkel voor ingewijden die door de Zwarte Zon verlicht werden, als d drijvende occulte kracht achter de Schutzstaffel.
Naar verluidt werd de Schwarze Sonne (Santur in het nazi mysticisme) getekend voor Heinrich Himmler, aan de hand van een oud
Arisch embleem en met het vermelde esoterische begrip zon van de
innerlijke verlichting. Elk van de 12 spaken of zonnestralen vertegenwoordigt een ridder, een SS-officier. De Zwarte Zon staat gelijk
aan de Axis Mundi. De zon is de meest indringende manifestatie van
god, en het getal twaalf (uit de 12 tekens van de Zodiak) is van groot
belang voor de zaken van het doel en de voltooiing. Ze verenigt de
drie belangrijkste nazisymbolen in n: het zonnewiel, het hakenkruis en sig, de overwinningsrune. En ze prijken ook alle op het het
document.
De Zwarte Zon geldt tegenwoordig als een substituut voor de (verboden) swastika en fungeert als een mythologische bron van energie. De overeenkomst met de twaalf apostelen en de paladijnse Ridders van de Ronde Tafel uit de Arthur legende zal u niet ontgaan.
Het kasteel Wewelsburg bij Paderborn, gelijkend op een gouden
driehoek en qua vorm gelijk aan Hitlers officile geboorthoroscoop
van Wulff, werd tijdens het Derde Rijk het representatieve en ideologische centrum van de SS. Heinrich Himmler wilde daar het Centrum van de Nieuwe Wereld vestigen, een SS-Vaticaan, als een bolwerk tegen de oprukkende sub-mensen uit het oosten, de Bolsjewieken en het katholieke Vaticaan.
Op de laagste verdieping van de noordelijke toren van de Wewelsburg (op de foto de meest rechtse) lag het Walhalla, waar de Totenkopf ringen van gesneuvelde SS-ers bewaard werden. Een verdieping hoger lag het waarschijnlijk ook door Karl Maria Wiligut ontworpen interieur van de Obergruppenfhrersaal, de Graal-kamer,
94

bedoeld voor ceremonien bijgewoond door de 12 hoogste generaals van de SS, der innere Kreis. In de tegelvloer van de cirkelvormige zaal bevindt zich een Zwarte Zon (in werklijkheid is de kleur
groen) met twaalf stralen, staan er twaalf zuilen en zijn er evenveel
nissen.

De Wewelsburg bij Paderborn

Volgens sommigen stamt het begrip Zwarte Zon uit het oude Soemeri en uit Babylon. Hier werd al gezegd dat er twee zonnen zijn, de
witte zon in het centrum van ons zonnestelsel, en een zwarte zon
een verborgen zon van (geestelijke) verlichting. Soms wordt de
Zwarte Zon in het centrum van de Melkweg geplaatst en wordt ze
genoemd als een van de oorzaken van onsterfelijkheid en hergeboorte van de ziel.
Andere mythologische varianten koppelen de Zwarte Zon zinnebeeldig aan het Atlantis van Plato, en aan het Thule van Seneca: de hoofdstad van Hyperborea, het mythische kosmische huis en de hemelse
oorsprong van het Arische ras. Zulke occulte en esoterische zaken
waren koren op de molen van Heinrich Himmler en van een groep
rondom hem, aangestuurd door Karl Maria Wiligut. Voor de ideolo95

gische onderbouwing en legitimering van het regime werden ze mythomaniakaal bestudeerd door enkele van de meer dan vijftig strikt
geheime afdelingen binnen de SS-Ahnenerbe, die kon beschikken
over immense budgetten.

De Obergruppenfhrersaal of Graal-kamer van de Wewelsbrug

In 1939 werd in dit kader in Berlijn een wetenschappelijk onderzoek


gestart door de Forschungssttte fr Urgeschichte. Wilhelm Wulff,
een astroloog, gevangene van de SS en gedwongen er te werken, beschreef de functie van het instituut als: het aanwenden van niet alleen de natuurlijke maar ook de bovennatuurlijke krachten. Alle intellectuele, natuurlijke, en bovennatuurlijke krachtbronnen van de moderne technologie tot middeleeuwse zwarte magie, en van de leringen
van Pythagoras tot de pentagram incantatie van Faust moesten uitgebuit worden in het belang van de eindoverwinning.39
Het teken van de Zwarte Zon heeft aantoonbare historische wortels,

39

Dusty Sklar - The Nazis and the Occult, 1989, p. 102

96

schrijft Hans-Jrgen Lange40. Op veel plaatsen werd het symbool in


de jaren voor de oorlog aangebracht, zoals op de het Bismarck monument in Hamburg.
Na het voorgaande gezegd te hebben is een waarschuwing op zijn
plaats. De doctrine van de Zwarte Zon, zoals de huidige generaties die
kennen, leefde voordat de afbeelding opdook in een vloer van de
Wewelsburg alleen bij ingewijden. Lange schrijft dat de doctrine pas
ruim na de oorlog meer publiekelijk opdook en door mythenbouwers verder ontwikkeld werd41. De vrienden en voormalige SS-ers
Rudolf J. Mund en Wilhelm Landig worden beschouwd als de verspreiders van het hedendaagse begrip Zwarte Zon. Ze legden de kiem
voor een esoterisch Hitlerisme dat historische feiten overschrijft
en een ideale rechtvaardiging voor alles biedt42. De verbinding tussen het zinnebeeld Zwarte Zon en de afbeelding in de Wewelsburg
werd voor het eerst gelegd in 1991 in de roman Die Schwarze Sonne
von Tashe Lhunpo, van een onbekende Oostenrijkse auteur die
schreef onder de naam Russell McCloud. Daarna was het commerciele hek van de dam en verscheen een groot aantal romans en andere
publicaties met de Zwarte Zon als onderwerp. Zij verspreidden de
mythe verder en bliezen ze op tot grotere proporties.
Intrigerend is ook het volgende Het schrijversteam Norbert Jrgen
Ratthofer en Ralf Ettl is waarschijnlijk de grondlegger van de Weense
Tempelhof Societas Templi Marconi die hun eigen Babylonische
mythologie baseren op het werk van Friedrich Delitzsch:
[In 1992] gebruikt het auteursteam Norbert Jrgen Ratthofer en Ralf
Ettl de Schwarze Sonne in hun schrifturen, om de zelf bedachte Herren vom Schwarzen Stein naar voren te brengen. Men ziet opnieuw de

40

Zoals in het werk van Jrg Lechler, Vom Hakenkreuz. Die Geschichte eines
Symbols, uit 1934 en in Die deutsche Volkskunst und ihre Beziehungen zur germanischen Vorzeit van Frederick Adema van Scheltema uit 1938.
41
www.antiquariatlange.de/texte/schwarze-sonne/
42
Landig schreef een drietal romans, Gtzen gegen Thule uit 1971, Wolfszeit
um Thule uit 1980 en Rebellen fr Thule uit 1990, waarin de leerstelling van
de Zwarte Zon gaandeweg gestalte kreeg.

97

tweevoudige S in de beginletters, waarmee een geheime nabijheid tot


de SS aangeduid zou worden.43
De onderstreping in de zin doet natuurlijk een lampje branden, als
de dubbele S vergeleken wordt met de eerste letters van Saiten
Streichelt
Die Herren vom Schwarzen Stein
Een vijfde betekenis van de twee letters S voert tot de kern van de
Armaanse boodschap op het document. Rudolf von Sebottendorf
nam in 1918 deel aan de oprichting van het Thule-Gesellschaft. Hij
was occultist en lid van onder andere de Germanenorden en vrijmetselarijloges. Een magische zwart-violette steen was in zijn bezit, zoals een die een belangrijke rol zou hebben gespeeld in de geschiedenis van een Tempeliersorde, genaamd Die Herren vom Schwarzen
Stein (DHvSS). Het is ook de naam van een Weense vrijmetselaarsloge met dezelfde overtuiging. De steen zou een band hebben met de
Untersberg bij Berchtesgaden en het mysterie van de tijdcorridors
waaraan een onbeperkte macht ontleend kan worden44. We laten het
waarheidsgehalte hiervan voor wat het is.
Dietrich Eckart, occultist, Thule-lid en tot zijn dood in 1923 in
Berchtesgaden de onbetwist grootste benvloeder een ware Raspoetin van Adolf Hitler, zou hem geadviseerd hebben op zoek te
gaan naar de Heilige Graal. Want die kon hem verzekeren van onbeperkte macht.

43

http://www.antiquariatlange.de/texte/schwarze-sonne/ Lange maakt hier


een fout. De naam Die Herren vom Schwarzen Stein bestond wel degelijk al
sinds de jaren twintig of nog daarvoor.
44
http://thuletempel.org/wb/index.php/Die_Herren_vom_Schwarzen_Stein
Hitlers Haus Wachenfeld, het latere Berghof, had vanaf de Obersalzberg een
onbelemmerd uitzicht op de mythische Untersberg. Er zijn lieden die hierin de
occulte reden zien voor de locatiekeuze van de Berghof. Lees ook: Steine der
Macht, Das Mysterium vom Untersberg, Stan Wolf, 2009.

98

Hitler met Dietrich Eckart

Eckart bezat ook een zwarte steen, die hij zijn Steen van Mekka of
Kaaba noemde, zijn kubus van God45. Als een toegangspoort tussen
de werelden van de geest en de materie, zo beschouwde hij zijn
steen van adel.
Eckart leefde niet lang genoeg om Hitler de macht te zien grijpen. In
de herfst van 1923 was hij stervende, opgebrand door een leven van
verslaving aan alcohol en morfine. Met zijn laatste adem riep hij de
oude Goden op door middel van zijn Mecca Steen, een zwarte meteoriet waarvan hij geloofde dat die diende als een portaal tussen de we-

45

Vergelijk dit met de islamitische, uit het paradijs afkomstige heilige steen
Kaaba in de stad Mekka

99

relden van de geest en de materie. Zijn laatste woorden worden beschouwd te zijn geweest: Volg Hitler. Hij zal dansen, maar ik ben het
die het deuntje bepaalde. Ik ben het die hem inwijdde in de [Theosofische heilige teksten van de] Geheime Doctrine, die de brandpunten van
zijn visie blootlegde en die hem de middelen gaf om te communiceren
met de Machten. Rouw niet om me want ik zal meer invloed op de geschiedenis hebben uitgeoefend dan welke andere Duitser ook.46
Let wel: u leest hier de woorden: Hij zal dansen, maar ik ben het die
het deuntje bepaalde. Trefzeker is dat wat er op de Marsch gebeurt.
Hitler danst, en Eckart leidt het magisch ballet. Beschouw de Marsch
als een re-enactment van deze beruchte uitspraak.
De invloed van Eckarts ideen op Hitler was zo intens beweert
men dat als hij en bijvoorbeeld Jrg Lanz von Liebenfels er niet geweest waren, de Holocaust niet zou hebben plaatsgevonden.
Hitler als der Sonnensohne
Een additionele verklaring voor de twee S-en in de eerste tekstregel
is Sonnensohne, naast de eerder vermelde Schutzstaffel, Solis Sacerdotibus, Siegessule, Schwarze Sonne en Schwarzen Stein.
Het Thule-Gesellschaft, waaruit de NSDAP voortkwam, kende een
zwarte zon als occult symbool. Het is daarom zeker dat Hitler door
de nazis en hun runenmeesters beschouwd werd als de zoon van
de zwarte zon. Via deze route arriveren we bij een interpretatie
van SS als Sonnensohne, zoon van de zon, lichtend symbool voor
Thule. In feite gold dat volgens de nazidoctrine voor iedereen van
het Herrenvolk; dat is voor iedereen met een puur-Arische afkomst.
Omdat Hitler als leider en alleenheerser in de ogen van de nazis een
nobele en charismatische voortrekkerpositie innam, kan meer in het
bijzonder bedoeld zijn: de verlichte, werkelijk ingewijde, zoon van
van de Zwarte Zon.

46

The Nazis and the Occult: The Dark Forces unleashed by the Third Reich,
Paul Roland, London, 2011

100

Het Amerikaanse leger vond in 1945 in een zoutmijn bij Berchtesgaden de privbibliotheek van Hitler. Daaronder bevonden zich heel
wat occulte en esoterische werken. Ze wordt bewaard in the Third
Reich Collection van de US Library of Congress. Een van die boeken
draagt de titel de titel Sonnensohn: Lieder des Lichtes in drei Ringen47.
Ook Rudolf John Gorsleben weidt in zijn Armanen Bijbel uitgebreid
uit over de Sonne-Sohn. Waarschijnlijk als een verjaardagscadeautje
schonk Dr. Babette Steininger een ander boek in die bibliotheek. Het
gaat om een gebonden uitgave van Rabindranath Tagores essay
over Nationalisme, met op het schutblad de handgeschreven frase:
To Adolf Hitler my dear Armanen-brother, April 20, 192148.
In dezelfde zoutmijn bij Berchtesgaden troffen de Amerikanen ook
een verzameling edelstenen van Hitler aan waaronder een robijn.
De Nederlandse diamantair Asscher herkende hem echter als een
uiterst zeldzame Zuid-Afrikaanse rode diamant, als oorlogsbuit gestolen in Arnhem. In de jaren twintig van de vorige eeuw werd die
gevormd tot een diamant van 5.05 karaat, met smaragdslijpsel. Bij
een kaars gehouden lijkt hij op een druppel bloed. De diamant staat
nu bekend onder de naam Kanzanjian Red49. Rood, de kleur van het
pure Arische bloed in de ogen van de Armanen. Was het niet Hitler
die in 1934 volgens Hermann Rauschning in Gesprche mit Hitler
gezegd zou hebben: Zouden we niet een grote groep werkelijk ingewijden moeten vormen? Een Orde, de broederschap van Tempeliers rondom de Graal van het reine Bloed? Dat is precies wat veertig jaar later gebeurde met de heroprichting van de Armanen broederschap.
Welke van de zes genoemde verklaringen van de SS-lettercombinatie is de juiste? Waarschijnlijk is dat, telkens binnen hun context, alle

47

Karl Engelhard, uitgeverij Melsungen Heimatschollen-Verlag A. Bernecker,


1924
48
Joseph Howard Tyson: Hitlers Mentor: Dietrich Eckart, His Life, Times, &
Milieu, 2008, p. 291-92, en Desiree Ntolo: The Sacred and the Profane, 2008,
p. 254. Lees ook Nicholas Goodrick-Clarke over dit onderwerp.
49
http://www.amnh.org/exhibitions/kazanjian-red-diamond

101

verwijzingen als correct en ter zake betekenisvol betiteld mogen


worden.

102

7. De Smaragden Tafel
Een hond is een echte heer;
ik hoop naar zijn hemel te gaan, niet naar die van de mens.
Mark Twain
De denkwereld achter de boodschap op de Marsch-Impromptu is te
herleiden tot de leer van Hermes Trismegistus. De staf van de
Griekse god Hermes (en de Romeinse Mercurius) is getooid met
twee vleugels en lelies ter verwijzing naar zijn alchemistische eenheidsboodschap. Via de Theosofie van Helena Petrovna Blavatsky,
behoort die leer tot het fundament van de Ariosofie van Guido von
List, de geestelijke grootvader van de Armanen-Orden. De staf van
Hermes is de evenknie van de zuil van Hermes/Irmin, alias de Irminsul, waarnaar de Armanen hun tijdschrift noemen dat hun boodschappen uitdraagt.
Hermes Trismegistus is een niet-bestaande, mythische leraar aan
wie een verzameling geschriften van onbekende auteurs wordt toegeschreven. Zijn naam staat voor Hermes, driemaal de grootste, dat
wil zeggen: de grootste filosoof, priester en koning. Hermes fungeert
als de geestelijke leider van het hermetisme, gekenschetst als de
kennis van het goddelijke, het universum, de mens en de verhouding
tussen de drie - als n. Haar doel is de inwijding van de mens in de
verborgen werkelijkheid die verscholen zit achter de zichtbare realiteit. Ook op de Marsch gaat het ondubbelzinnig om de verborgen
werkelijkheid achter de zichtbare realiteit.
Het axioma Zoals boven, zo beneden
Een van de invloedrijkste werken uit de hermetische traditie is de
Smaragden Tafel, waarvan hier de korte tekst volgt:
Het is waar en ongelogen, zeker en zeer waar.

103

Wat beneden is, is zoals dat wat boven is en dat wat boven is, is
er evenals dat wat beneden is om de wonderen van slechts n
ding te verrichten.
En zoals alle dingen geweest zijn en ontstaan zijn uit n door
de bemiddeling van n: zo worden alle dingen geboren uit dit
ene ding door aanpassing.
De Zon is zijn vader, de maan is zijn moeder, de wind heeft hem
in zijn buik gedragen, de aarde is zijn verzorgster. De vader van
alle volmaaktheid in de hele wereld is hier. Zijn kracht of macht
is volledig als deze veranderd wordt in aarde.
U moet de aarde scheiden van het vuur, het subtiele van het
grove, mild en met grote ijver. Hij stijgt op van de aarde naar de
hemel en vervolgens daalt hij weer af naar de aarde en ontvangt
de kracht van hogere en lagere dingen.
Op deze manier zult u de glorie van de hele wereld krijgen en
daardoor zal alle onbekendheid of duisternis van u wijken.
Zijn kracht is boven alle kracht verheven, want zij overwint ieder
subtiel ding en dringt door in ieder solide ding.
Zo werd de wereld geschapen.
Hieruit zijn en ontstaan bewonderenswaardige adaptaties
waarvan het middel (of het proces) hier is en hierin.
Vandaar dat ik Hermes Trismegistus genoemd word, daar ik
drie delen bezit van de filosofie van de hele wereld.
Hetgeen ik gezegd heb over de werking van de Zon is volbracht
en beindigd.
De tekst handelt over de verbinding tussen de macro- en microkosmos, over n enkele bewustheid, de wereldziel, waaruit al het andere voortvloeit. Het beroemde axioma zoals boven, zo beneden
of zo beneden, zo ook boven ontspruit eraan. Omdat in het hermetisme Geest en Materie n zijn, beschrijft dit axioma de innigste intentie van de documentmaker. Met behulp van de volgende uitspraken kan zijn vrijmetselend, hermetisch plan uitmuntend onder
woorden gebracht worden:

104

Als u, als rechtgeaarde Arir, het goddelijke van de oeroude Wijsheid


van de Arirs persoonlijk wilt ervaren, de bevrijding wilt beleven, moet
u tot uw ware zelf komen. Dit is een moeizaam pad vol belemmeringen.
Veel zullen het pad nooit vinden of het steeds weer kwijtraken.
Als u desondanks de zware zoektocht met goed gevolg hebt volbracht,
bent u een ingewijde geworden in de wijsheid (van de Arirs) zoals die
verborgen zit in de Marsch-Impromptu. U bent geliefd boven anderen.
U zocht naar kleine rijkdommen op aarde, in de vorm van het prachtige goud en de diamanten van Adolf Hitler, in werkelijkheid vond u
zijn vele malen grotere, hemelse en eeuwigdurende schitterende gedachtegoed. Mijn gelukwensen, u bent deelgenoot geworden van de hemelse verlichting.
De Smaragden Tafel wordt op zijn beurt op de Marsch als een metafoor gebruikt voor de stenen tafelen van Mozes waarop de tweemaal
vijf = tien Geboden van God staan. Waarom dat zo is, leest u in het
volgende hoofdstuk.
De zelfverklaarde spiritueel Karl Hammer introduceerde als een heraut de Marsch bij het grote publiek en poogde u met aardse middelen te verleiden op zoek te gaan naar het goud en de diamanten van
Adolf Hitler. Koesterde hij daarmee de hoop u overtuigd deelgenoot
te kunnen maken van de ideen en het rampzalige streven van de
Armanen-Orden? Is er een ander dan bevestigend antwoord denkbaar?
De KREUZ-symboliek
De tekst van de Smaragden Tafel bevat de zinsneden: Hij stijgt op
van de aarde naar de hemel en vervolgens daalt hij weer af naar de
aarde en ontvangt de kracht van hogere en lagere dingen. Op deze manier zult u de glorie van de hele wereld krijgen en daardoor zal alle
onbekendheid of duisternis van u wijken.
Deze beeldspraak krijgt letterlijk gestalte door middel van de
KREUZ-symboliek. Het document belicht de geboorte, het leven en
de dood van Hitler en zijn wederopstanding/hergeboorte die, mt
105

zijn verlichting, terugkoppelend voert tot de glorie van de hele wereld.


In aardse termen: tot het Vierde Rijk met de werelddominantie.

STEIN, de Steen der Wijzen


De Smaragden Tafel wordt ook uiteengezet als het zinnebeeld van de
chemische bruiloft van de Zon en de Maan. Het beschrijft een alchemistisch proces van de samensmelting van het mannelijk (zon) en
vrouwelijk (maan) principe, en hun spirituele transformatie. Dat wil
zeggen: distillatie, transcendentie met het vrijkomen van waterdamp (geest) die oprijst naar de hemel, en via sublimatie als een
elixer terugkeert naar de aarde. Het huwelijk van Hitler met Eva
Braun zou in deze denkwijze geplaatst kunnen worden.
Het alchemistische proces wordt de Steen der Wijzen genoemd. De
steen wordt zinnebeeldig en in engere zin begrepen als een substantie die gewone metalen in edelmetaal, in het bijzonder goud, kan omzetten. Hiermee hebben we naar alle waarschijnlijkheid nog een betekenis gevonden van het runenwoord STEIN: als de Steen der Wijzen. Eerder werd het woord STEIN uitgelegd als een gebed, een verzameling magische spreuken, waarin hartstochtelijk gesmeekt
wordt om de ondersteuning van de macht en wijsheid van de runen,
in de worsteling om het alledaagse bestaan van gewone Arische
mens en in de strijd om de opperheerschappij. In de gedaante van de
Steen der Wijzen transmuteert STEIN bovendien de ijver, de vreugdekreten en de tranen als vruchten van die strijd om ze vervolgens
op de mens terug te laten dalen als spreekwoordelijk goud, als een
levenselixer, als hemelbrood. Allegorisch staat dit voor het verwezenlijken van de geestelijke overwinning die uiteindelijk ook terug
zal voeren naar de aardse victorie en die de hemel en aarde n
maakt.
Zoals verbeeld door de finale triomfantelijke terugkeer naar de Siegessule, de overwinningszuil.
Zoals boven, zo beneden.
106

8. De Armanen Orde
Sinds Auschwitz weten we waartoe de mens in staat is.
En sinds Hiroshima weten we wat er op het spel staat.
Victor Frankl, De Zoektocht van de Mens naar Betekenis
8.1 De reis van Mozes
De Marsch draagt opmerkelijke objecten voor en getuigt van dansen.
De grote dans is een reis, de kleine dans een lerend intermezzo tijdens die reis. We zagen dat daarbij telkens het getal vijf om de hoek
komt kijken, wijzend naar de vijfde rune Raido, die Reis betekent.
Het getal zit in de vijfheid van de gulden snede formule en in de cijferspreuk die de grote dans stuurt. Waarom toch telkens die vijf en
de Reis? Omdat het getal wijst naar de goddelijke ordening van de
natuur en naar de Pentateuch de vijf rollen van Mozes, de eerste
vijf boeken uit het Oude Testament in de joodse traditie: de Thora,
met Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Vooral
Exodus is hier interessant omdat het bericht over de bevrijdende uittocht van de Isralieten uit de slavernij van Egypte onder leiding van
Mozes die hen door de wildernis van de woestijn naar het Beloofde
Land in Kanan brengt. Dit Bijbelboek, het tweede, wijst naar de
tweede rune, de Uruz, die Mozes als een strijder portretteert. De eerste letter van zijn naam is de M, dezelfde M die opvallend op de partituur prijkt.
De Marsch werd kunstzinnig ontworpen als n allesomvattend metafoor, een stijlfiguur, een beeldspraak voor de lange en gevaarlijke
reis met veel omzwervingen die de mythische Mozes als een pelgrim
ondernam met zijn bij tijd en wijle koppige en ongehoorzame volk.
Tijdens onze reis troffen we attributen aan met belangrijke kwaliteiten.
1. De staf van Hermes, in vijf delen, verbeeldt de wijsheid en kennis die vrij over de wereld uitgestrooid dient te worden. De staf
van Hermes is de staf die Mozes vasthoudt als het symbool van
107

Gods autoriteit, macht en hulp. Hij bood Mozes volgelingen vrije


doorgang door de Rode Zee. Mozes is in wezen gelijk aan Hermes, een magische priester uit Egypte.
2. De viool telt vijf snaren die de klassieke natuurelementen verbeelden; door Guido von List romantisch ten tonele gevoerd als
het instrument van het leven, in de reis vanaf de geboorte tot aan
de dood.
3. Het juwelenkistje van Franks met de vijf panelen van walvisbeen
waarop oud-Germaanse en Bijbelse scnes met bezwerende runen, verbeeldt de Bijbelse tabernakel. Op aanwijzingen van Mozes werd die vervaardigd en in gebruik genomen als de verplaatsbare tent der samenkomst en de plaats van Gods verblijf.
Daarin stond de gouden Ark van het Verbond waarin kostbaarheden bewaard werden.
4. Het grote eindmonogram bestaat eveneens uit vijf bouwstenen,
waarin we de Kubus van God en de Graalkelk vinden. Het is ook
te herkennen als een tabernakel. De kubus stelt het Heilige der
Heiligen voor, met daarin de Ark van het Verbond. Uit de Kubus,
Franks kistje, daalt het levensreddende manna in de woestijn
neer. Uit de Graalkelk stroomt Levend Water dat uit een rots
gutste nadat Mozes er met zijn staf op had geslagen; een metafoor voor het stillen van de dorst naar wijsheid en kennis. De
runderhoorn gebruikt in paganistische Blt rituelen is de evenknie van de kelk.
5. De Smaragden Tafel geldt als een zinnebeeld voor de twee Tafelen met de Tien Geboden (tweemaal vijf) die Mozes van de berg
Gods met zich meebracht en waarvan de stukken in de Ark van
het Verbond bewaard werden.
Vijf objecten met ieder vijf bouwstenen, met het numerologische
aanzien van 5 * 5 = 25 -> 2 + 5 = 7, het magische getal van de eredienst en van het ne universum. De eredienst van Mozes Reis.
108

De Marsch-Impromptu is een door-en-door religieus document. Haar


ontcijfering en interpretatie leiden tot een bloemrijke evocatie van
delen uit het Oude en Nieuwe Testament. Een eclectische Bijbel en
Thora in het kleinst mogelijke pocketformaat, waarin gewiekst maar
dubbeltongig en met een onwelriekend aroma gezocht wordt naar
een Goddelijke onderbouwing en legitimatie voor het (funeste) streven van de Armanen.
Op de Marsch speelt, uiteraard, Hitler de rol van Mozes als een door
God gezonden verlosser, een Messias. Als een Fhrer neemt ook hij
zijn volk, de Armanen, in een exodus mee op sleeptouw naar hn Beloofde Land: het mythische Hyperborea met Thule als hoofdstad.
Herinneren wij ons in dat verband vooral ook de passage uit de
Freinberg Illuminatie, zoals beschreven door Hitlers jeugdvriend
August Kubizek, wanneer hij beseft dat Hitler naar iets hogers streeft
dan naar een bestaan als artiest: Nu sprak hij over een mandaat dat
hij, op een dag, van zijn volk zou krijgen, om ze uit de slavernij te leiden
naar de hoogten van de vrijheid.
Welk volk is het dat Hitler met zijn mandaat vanuit de slavernij naar
de hoogten van de vrijheid moest brengen? Wie zijn Hitlers enige
chte volgelingen, en wat doen ze?
8.2 Het volk van Mozes
In het midden van de jaren zestig ontdekte Adolf Schleipfer (geboren
1947) in een antiquariaat enkele werken van Guido von List. Het inspireerde hem om Irminsul, een runisch en Armanistisch tijdschrift
uit te geven, in de hoop gelijkgestemden te motiveren om een op List
gebaseerde orde te doen heropleven.
Hans Bierbach, de toen nog levende voorzitter van het oorspronkelijke Guido-von-List Gesellschaft stemde in, en Schleipfer werd in
1969 benoemd tot de nieuwe president. Hij ging verder met de publicatie van Irminsul als de stem van het Guido von List Genootschap. Hij zou tot in 1989 voorzitter blijven.
Tijdens zijn bezoek aan een verwante vlkisch-georinteerde organisatie, de Gode-orde, ontmoette hij zijn latere vrouw Sigrun Hammerbacher (1940-2009), de dochter van de vlkische auteur en
109

voormalig NSDAP districtleider Dr. Hans Wilhelm Hammerbacher.


In 1976 werd de Armanen-Orden opgericht als het gereorganiseerde
Guido von List Genootschap. Beiden hebben sindsdien gefungeerd
als de Grootmeesters van de orde. Ze bliezen opnieuw leven in de
Hoge Armanen-Orden en brachten die volgens Stephen Flowers tot
een ongekend hoog niveau van activiteit. In 1911 had List zelf al eens
de Hohen Armanen-Orden opgericht als de binnenste kring van het
List Genootschap. Die trok echter maar weinig leden en viel na enkele jaren uiteen.
In 1977 grondvestte Sigrun Schleipfer de Gemeinschaft zur Erhaltung der Burgen, die kastelen hield voor laatste paradijzen van een
romantische tijd in deze koude moderne dagen, en die het als haar
voornaamste taak zag om voor de orde een kasteel te verwerven en
te restaureren. Uiteindelijk werd het feenkasteel Rothenhorn in
Szlichtyngowa (Polen) aangekocht, een rune uit de 12de eeuw waarvan het merendeel van de complexen dateert uit de 16de eeuw. Na
haar scheiding zou Sigrun zich naar het kasteel noemen, als Sigrun
Freifrau von Schlichting.
Adolf en Sigrun hebben in de loop van de jaren het hele oeuvre van
List heruitgegeven, evenals veel andere publicaties gerelateerd aan
de Armanen runen, en dit in het oorspronkelijke Duits.
Adolf Schleipfer exploiteert een boekenpostorderbedrijf en boekenuitgeverij (het huiseigen Armanen-Verlag) in Keulen. De ArmanenOrden heeft een website50 die echter sinds 2011 niet meer bij de tijd
gehouden wordt.
In brochures51 profileert de Armanen-Orden zich met de volgende
algemene uitgangspunten:
 De Armanen-Orden belichaamt de gehele Germaanse en Keltische bevolking in haar mentale, spirituele en fysieke eigenheid.

50 http://armanen-orden.blogspot.de
51

http://en.wikipedia.org/wiki/Armanen-Orden

110

 De Armanen-Orden belichaamt de ware tenuitvoerlegging


van de goddelijke wereld, op grond van de Germaanse en Keltische wijsheid, waarvan de religieuze en eredienstige verschijningsvorm gevormd wordt door de inheemse mythen van de goden.
 Het Herontwaken van de Armanen-Orden is de hergeboorte
van het leven, gebaseerd op de natuurlijke fundamenten van de
Germaanse en Keltische volkeren.
De orde viert seizoensfeesten op een gelijkaardige wijze als andere
Odinische (op Odin gebaseerde) groeperingen en nodigt belangstellenden uit tot deelname. De hoogtepunten zijn drie Things met Pasen, Midzomer en Herfst (Wodans zelfoffer) die merendeels gecelebreerd worden in de nabijheid van kastelen als sacrale plaatsen, zoals bijvoorbeeld de Externsteine en vrijwel zeker ook op de Buckelwiesen bij Mittenwald.
In 1990 nam de schrijfster Stefanie von Schnurbein deel aan een
Herfst Thing waarover ze het volgende schreef:
de deelnemers komen samen in een ruimte versierd met handgeweven wandkleden en afbeeldingen van Germaanse goden, in dit geval
Odin en Frigga Aan de ene kant van de kamer staat een tafel bedekt
met een zwarte doek. Daarop worden een 1.20 m hoge houten Irminsul, een speer, een zwaard, een replica van een zonneschijfwagen, een
in leer gebonden kopie van de Edda en ook rituele schalen en kaarsen
gezet. De deelnemers zitten in een halve cirkel voor de tafel, de eerste
rij ingenomen door Orde leden gekleed in hun rituele gewaden (zwart
shirt voor de mannen en lange witte jurken voor de vrouwen; beiden
met het AO-embleem erop genaaid.) Na meerdere oproepen wordt
de vlam van de geest, die Odin in de geestenwereld verbeeldt, aangestoken in een schaal gevuld met lampolie. Het doel van deze cult viering is het tonen van Odins concentratie van geest in materie. Na het
reciteren van het eerste deel van Odins runengedicht () uit de Edda,
begint het bloed offer, waarbij een schaal met dierenbloed opgetild
wordt bij het slaan op een gong en een oproep tot offerdoening. Dan
wordt Odin in de ruimte genodigd door de deelnemers die de houding
111

van de Odal rune aannemen, en negen keren fluisteren W-O-D-A-N en


die tenslotte een ode aan Odin zingen met de volgende woorden: OdinWodan kom bij ons, od-uod, uod. Wodans offer aan hemzelf wordt verbeeld door het doven van de vlam.52
Let wel, Schnurbein werd toegelaten bij de eredienst van het Wotanisme dat alleen een rol speelt bij de lagere graden van inwijding in
het Armanisme. Dit geeft een vertekend beeld. Diepergaande kennis
van de Armanen-Orden, waarmee de groepering niet te koop loopt,
kan vanwege de hermetische geslotenheid alleen verkregen worden
uit publicaties van anderen53. Het toont aan dat het nieuw-heidendom voor een groot deel als dekmantel fungeert voor clandestiene
politieke activiteiten en ambities.
De Armanen-Orden is in wezen een geheim genootschap dat de occulte ariosofe leringen van Guido von List aanhangt, maar tevens de
ideen onderschrijft van Lanz von Liebenfels, Karl Maria Wiligut, Julius Evola, Johann von Leers en Alain de Benoist. Naar buiten toe
draagt de orde niet meteen een rechtsextremistisch karakter uit, om
potentieel genteresseerden niet af te schrikken en om repressie
door de overheid te ontlopen.
De interne sociale opbouw van de orde omvat negen graden, genspireerd op de vrijmetselarij. De eerste drie graden leerling, gezel,
meester worden Goden-graden genoemd, die het gewone Volkspriesterschap vertegenwoordigen. Ze zijn voor iedereen bereikbaar.
De burgerrechten van deze lagen worden beschermd: onder andere
onderwijs, stemrecht, particulier bezit zoals grondbezit en het recht
op een basisinkomen op het niveau van een bestaansminimum. Minderwaardige rassen ontberen zulke rechten, kunnen niet opwaarts
sociaal mobiel zijn, en blijven aangewezen op dagloon- en slavenarbeid. Voor Lanz von Liebenfels dienen ze in de oorlog als kanonnenvoer.

52
53

Stephanie von Schnurbein, 1995, Religion als Kulturkritik


Martin Marheinecke, www.rabenclan.de/index.php/Magazin/MartinMarhei-

neckeListAriosophie e.a.

112

Op de Goden-graden niveaus koestert men het Wotanisme, een


meer-goden heidendom, en is er nog maar weinig te bespeuren van
zaken als racisme, antisemitisme en anti-democratie. Dat verandert
drastisch naarmate men de hogere graden binnen hun vrijmetselarij,
de binnenste kringen met het hogepriesterschap betreedt, die gereserveerd zijn voor overtuigde, rasechte Arirs.
Deze elite/kaste van ingewijde Armanen (oorspronkelijk wetenschappers, priesters, rechters en koningen) koestert een snoeihard
monothestisch en racistisch wereldbeeld la List en Liebenfels.
Rassenvermenging wordt absoluut verworpen als moderne verloedering, omdat een onsterfelijke ziel niet kan rencarneren in een lichaam samengesteld uit gemengde rassen. De Arir wordt immers
beschouwd als behorend tot het hoogst ontwikkelde ras, de schepper van alle hoge culturen en het hoogtepunt in de ontwikkeling van
de mensheid. Hij mag het ras niet bezoedelen.
Democratie wordt verworpen omdat die de heerschappij van bovenliggende machten versluiert. Een sterke centrale leider, een verlichte
Fhrer, neemt haar plaats in. De rechten van vrouwen worden beperkt tot die van huis en haard. Zij worden verre gehouden van het
overige arbeidsproces. Elk land krijgt een volkseigen munt en ter bestrijding van kapitalisme en materialisme mag geen roofzuchtige
rente in rekening gebracht worden. Internationale samenwerking
kent geen hoge prioriteit en onevenwichtigheden in internationale
betrekkingen worden geaccepteerd, ook als die bijvoorbeeld postkoloniale roofbouw met zich mee brengen.
Merkwaardig is het vast te moeten stellen dat, hoewel vrouwen in
het Armanisme geen leidende rol toebedeeld krijgen, Sigrun Schleipfer de hoogste graad van Grootmeester bereikte. Zij richtte het ANSE
op (Arbeitsgemeinschaft Naturreligiser Stammesverbnde Europas, een exoterische satellietvereniging van de AO) en de Gemeinschaft zur Erhaltung der Burgen. En ze vertegenwoordigde die ook.
Helena Blavatsky, wederom een vrouw, wordt bovendien gefteerd
als grondlegster van de wortelras-theorien.
Het sterk gelaagde en elitaire organisatiemodel van de Armanen is
vergelijkbaar met concentrische uienschillen. De buitenste schillen
113

omvatten de vele satelliet-organisaties uit het heidense milieu waarmee de Armanen verbanden zijn aangegaan, samenwerken of vervlochten zijn. Bijvoorbeeld via het ANSE dat alle natuurreligies tot
aansluiting moet bewegen. Vervolgens kunnen ze dan benvloed en
gemanipuleerd worden, en kan men zich als een vijfde kolonne
schaamteloos als hun belangenbehartiger voordoen. Men kan zelfs
als spreekbuis optreden, uiteraard zonder de geheime agenda mee
te delen54. Andere voorbeelden zijn de samenwerking met de door
de Duitse Verfassungsschutz in 2005 als rechtsextremistisch betitelde Artgemeinschaft Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemer Lebensgestaltung, die tot 2009 door de bekende advocaat-verdediger van neonazis Jrgen Rieger geleid werd, en de Bund
der Goden e.V.
Ook doen de Armanen pogingen om natuurminnende eco-romantici
en Groene partijen, de Antroposofen en zelfs linkse groeperingen bedrieglijk te betrekken bij samenwerkingsverbanden om opnieuw beinvloeding, infiltratie, vervlechting en groei van het ledental tot
stand te brengen.
De kennis die nodig is om hoger dan de Goden-graden te geraken,
wordt door de leider van de orde ter beschikking gesteld in de vorm
van Leitbriefen. De inhoud van deze Leitbriefen wordt geheimgehouden, maar een groot deel is toch uitgelekt. De dominante rol en positie van de Arir wordt erin benadrukt, en men neemt een neerbuigende houding aan tegenover de rechteloze (gekleurde) rest.
Als voorbeeld nemen we een citaat uit Leitbrief 32. De vet afgedrukte
woorden staan zo in het origineel, Blavatskys theorie over wortelrassen wordt verkeerd voorgesteld en misbruikt, het Arische ras
wordt bezongen en de niet-Arische mens zonder mededogen neergehaald:
Veelmeer bestaat er slechts n enig organisch geworden Mensenras: het arische (blanke) ras. De gekleurde bestanddelen van de mensheid, zijn door vroege kruisingen tussen voormens-vormen met het

54

http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/armanen-verlag

114

vijfde (arische) wortelras ontstaan. Alles wat er bij de mens menselijk uitziet, hebben alle rassen van het arische wortelras. Wat
echter van het arische wortelras afwijkt, stamt uit het bereik van
de voormensen!
Deze sociaal darwinistische zienswijze gaat zelfs zo ver dat de vernietiging van de niet-Arir weliswaar wreed en heel onaangenaam
genoemd wordt, maar ook onvermijdelijk. En er is nu eenmaal een
goddelijke rechtvaardiging voor.
De Armanen-Orden beschouwt zich als de zelfbenoemde dominante
en overkoepelende hoeder en redder van het heidendom, van de
Germaanse en Keltische tradities, van de Europese cultuur en het
blanke ras. Ze is het meest onderschatte religieuze splintergenootschap in Duitsland (n daarbuiten). In verhouding tot haar klein ledental (in de diepste kern, op de hoogste niveaus, geschat op niet
meer dan 150-200) moet de orde door haar aanzienlijke mate van
vervlechting met andere organisaties, zieltjeswinnerij en compromisloos uitdragen van de ideenwereld van List en Liebenfels, zonder twijfel geschaard worden bij de gevaarlijkste onder de destructieve culten55.
Tijdens een treinrit door het Rijnland in 1936 vroeg Hitler om voor
hem een opname af te spelen van Karl Mucks uitvoering van het
voorspel van Parsifal, een meesterwerk van de componist Richard
Wagner. Daarna gaf hij diep nadenkend te kennen: Uit Parsifal zal
ik voor mijzelf een godsdienst maken, een religieuze dienst in een
plechtige vorm zonder theologisch gesteggel. Elders zegt hij: De
oude overtuigingen zullen weer in ere hersteld worden. De volledige
geheime kennis van de natuur, van het goddelijke, het duivelse. We
zullen het christelijk laagje fineer wegwassen en een religie naar boven halen, eigen aan ons ras.

55

www.rabenclan.de/index.php/Magazin/MartinMarheineckeListAriosophie
Zie ook: www.rabenclan.de/index.php/Magazin/LucasCorsoVolkmann en www.rabenclan.de/index.php/Magazin/HansSchumacherAriosophyE over de clash tussen de Armanen-Orden en de niet-ariosofische Rabenclan.

115

Voor Hitler werden de gnostische themas van de Zoektocht naar de


Graal en de kosmische strijd tussen Licht en Duisternis perfect uitgebeeld in Parsifal. Hitler, zelf een ingewijde in het occulte, was zich
bewust van de gnostische boodschap achter het uiterlijke vertoon
van het verhaal, met zijn christelijk borduurwerk de echte boodschap was puur en nobel bloed, ter bescherming en verheerlijking
waarvan de broederschap van ingewijden tezamen was gekomen.56
De Marsch-Impromptu vertegenwoordigt zinnebeeldig Mozes trektocht naar het Beloofde Land, Parsifals Zoektocht naar de Graal en
de kosmische strijd tussen Licht en Duisternis. De Armanen-Orden
heeft de taken van de broederschap, van de tochten en de strijd, op
zich genomen.
Ze s de broederschap van ingewijden.
Ze is het volk dat door Hitler de oneindig lange weg naar hun BeLoofde land gewezen wordt, hun Omega.

56

http://thirdreichocculthistory.blogspot.nl/2013/05/hitler-und-wagner-most-momentous-non.html

116

Samenvatting
Als ik mezelf bekijk en mijn denkwijzen,
kom ik tot de conclusie dat de gave van fantasie
meer voor me heeft betekend
dan welk talent voor abstract, positief denken ook.
Albert Einstein
Ysa Pastora kan niet in het hoofd kijken van de documentmaker, en
kan derhalve niet weten of de geboden oplossing het resultaat van
een denkproces van jaren in alle opzichten de door hem bedoelde
betreft. Dat wordt ook niet beweerd. Bijgevolg mag u kritiek hebben
op onze analyse, dat het stuk een volbloedige representant is van het
Armanisme, en dat de documentmaker als een verrukte sjamaan met
vuur en vlam het leven en de herrijzenis van Adolf Hitler en zijn eeuwigdurende boodschap celebreert. U mag onze zienswijze zelfs in
zijn totaliteit verwerpen. In dat geval zouden wij het hogelijk appreciren een integrale alternatieve verklaring te mogen vernemen, die
evenzeer recht doet aan alle toevoegingen.
Puntsgewijs worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek, een studie van apocalyptische fantasien met in het verleden
angstaanjagende gevolgen, als volgt samengevat, in 22 paden van begrip:
1.

De Marsch-Impromptu is in wezen n groot metafoor waarin


Hitler geportretteerd wordt als Mozes die zijn volk naar het Beloofde Land leidt. In geheime beeldspraken belicht het bovendien de geboorte, het leven, de dood en de wederopstanding van
Adolf Hitler als der Starke von Oben, de bijna-volbrenger van
de Vlusp profetie, de grootste leider die Duitsland ooit had.

2.

Het document benadrukt Hitlers schitterende gedachtengoed,


het immaterile Ariosofe erfgoed dat hij overdroeg aan de leden

117

van zijn clan, zijn volgelingen. Zinnebeeldig wordt het weergegeven als bestaande uit goud en diamanten, potisch als de
tranen van de edele wolf en als overvloedig hemelbrood.
3.

Zijn volgers zijn de Armanen, verenigd in de Armanen-Orden.


De orde beschouwt zich als Hitlers enige ware erfgenaam en als
bewaker van het pure bloed van de Arirs, van hun wijsheid,
cultuur en fundamentele zijn. Hitler was hun meest illustere
broeder.

4.

De Armanen-Orden komt voort uit de Armanenschaft, een


priesterschap gesticht door haar geestelijke vader Guido von
List, die als een groezelige Germanenfantast en in een monumentaal geval van pseudowetenschap de Wijsheid van de Ariers herontdekte en ontrukte aan de vergetelheid.

5.

Het document roept haar leden passioneel op tot een onzelfzuchtige voortzetting van de strijd ter verwezenlijking van het
utopische Arische ideaal, een zuiver pan-Germaans Rijk met wereldhegemonie.

6.

De Armanen-Orden is een nationaalsocialistisch genootschap


binnen het Germaans paganisme dat het Wotanisme aanhangt
en het christendom, het Vaticaan en het pausschap bestrijdt.

7.

De Armanen-Orden zijn georganiseerd volgens de richtlijnen


van een niet-reguliere vrijmetselarijloge met Grootmeesters en
negen oplopende graden van inwijding. De leden van de eerste
drie graden zijn niet ingewijd in de diepere wijsheid van de
Arirs, zoals die verkondigd wordt in het document. Deze blijft
voorbehouden aan de zes hogere echelons. Het logo van de Pruisische vrijmetselarij wordt getoond.

8.

De Armanen hanteren een compromisloos nationaalsocialistisch wereldbeeld met een extreme vorm van racisme en antisemitisme en een onwrikbaar geloof in het Fhrer principe; een
niet-democratische centralisering van de uitvoerende, rechterlijke en wetgevende macht in de hand van n machtige leider.
118

Van deze geheime stellingname wordt het publiek niet op de


hoogte gebracht.
9.

Het document werd vermoedelijk samengesteld ter gelegenheid


van de viering van het eeuwfeest van de geboorte van Adolf Hitler op 20 april 1989. Het is de boodschap van deze viering die
door Hammer-de-heraut als een staf van Hermes werd aangeboden aan het grote publiek, en waarvoor hij wonderlijk genoeg
vrije toegang kreeg van de onnozele pers en andere media.

10. Het document werd gecreerd door hetzij Adolf Schleipfer, de


Grootmeester en heroprichter van de Armanen-Orden, die samenvallend met het herdenkingsfeest het voorzitterschap van
de Orden overdroeg aan een nieuwe voorzitter, f door de
nieuwe voorzitter. Deze kan het document ontworpen hebben
als een, in de vrijmetselarij gebruikelijke, bouwsteen ter verkrijging van een hogere graad, mogelijk zelfs die van Grootmeester.
11. Het document verbergt zoektochten. Het symbolische vertrekpunt daarvan ligt bij het wereldberoemde fresco van Michelangelo dat de Schepping van Adam verbeeldt. Het is een allegorische verwijzing naar Hitlers geboorte, naar Hitlers kennis van
de Arische wijsheid en de vrijmetselarij, en naar het belang van
de gulden snede en de sacrale geometrie als sleutels tot de ontcijfering van geheimen op het document.
12. De sacrale geometrie wordt door Guido von List gekoppeld aan
het getal zeven als de occulte som van driehoeken en vierkanten;
aan de zevende rune uit het Futharkh alfabet, de Hagal met de
klankwaarde H. De documentmaker voegt daar Hitlers naam
aan toe en Hitler als het zevende lid van de NSDAP. De bouwstenen van de zoektocht spruiten letterlijk voort uit geheime dimensies van de geloofsleer van List en zijn nazaten.
Het zijn de mond en de vinger van God die met de staf van Hermes orde brengen in de chaos ordo ab chao en licht in de
duisternis lux e tenebris. De staf verbeeldt een lijn, een vioolsnaar die in de zoektocht getraceerd moet worden.
119

13. De toevoegingen op de Marsch-Impromptu bevatten verholen


instructies die de choreografie van twee dansen bepalen, een
grote en een kleine. De grote dans trekt als in een Wilde Jacht
langs plaatsen in Duitsland en Oostenrijk die van gewicht waren
in Hitlers leven. De kleine, uiteengezet in het boek Het Mysterie
van Mittenwald, speelt zich bezinnend af in en rondom Mittenwald, met de sacrale geometrie als wegwijzer.
14. Een viool wordt beeldend opgevoerd als het instrument van de
geboorte, het leven, en als grafgift (zie Het Mysterie van Mittenwald). Op de partituur vertegenwoordigen de vijf notenlijnen
haar vijf snaren. De dunste daarvan, te vinden in de zoektocht,
stelt zowel een etherisch hoge B-snaar voor (in het Duits met de
toon H voor Hitler, in Belgi: si) met goddelijke klank. Als een
heidense leylijn, een Geisterwege wordt die in een slotscne
door een begrafenisstoet gevolgd, van de Friedhofskapel - de
kerk van Wodan - naar de Schwarzkopf. Het symboliseert Hitlers dood. Aansluitend tekent de Kreuz-symboliek bij de Irminsul Hitlers hemelvaart en wedergeboorte.
15. De dansen volgen routes die (deels) vergelijkbaar zijn met de
patronen van de sterrenstelsels van de Kleine Beer, de Grote
Beer en de Poolster. Hun samenstanden en beweging aan het
firmament verbeelden een roterend hakenkruis aan het firmament en bovenop Europa, met Berlijn en de Irminsul, Levensboom als middelpunt.
16. De moeilijke zoektocht, een bovenzinnelijke en onmiskenbaar
smartelijke queeste, symboliseert de afmattende en onzelfzuchtige strijd die iedere rechtgeaarde Arir zich tijdens zijn leven
moet getroosten om het bevrijdende Arische licht te mogen ervaren, het meest kostbare goud op aarde: de zon.
17. Opperpriesterlijk tekent de voleindigde zoektocht in de kleine
dans een monogram bovenop Mittenwald, met de Kubus van
God en de Graalkelk. Het brandpunt is de kerk van Wodan en de
Arische Zon. De in een zeshoek gevatte Hagal rune stelt tevens
de letter H van Hitler voor. De gelijkbenige driehoek is de Delta
120

van de vrijmetselarij, de Tetraktis van de Pythagorers. De Tetraktis wijst op de vier letters van Hitler (HTLR), een Tetragrammaton, en op de goddelijke legitimatie van de Armaanse
ambitie. De cirkel biedt een omsluitende bescherming tegen ongewenste invloeden van buitenaf.
18. De vormgeving van het document en haar idee is terug te voeren
op het Kistje van Franks. Het deed dienst als de schatkist van
een Germaanse koning uit het Northumbria van de achtste
eeuw, met daarin kostbaarheden die overgedragen werden aan
een nieuwe generatie van volgelingen. De parallelle beeldspraak is treffend.
In vormgeving en aantal verzinnelijken de toevoegingen op het
document eveneens een zonnewiel, het paganistische Wiel van
het Lot, en de twee-en-twintig esoterische paden van de wijsheid voortspruitend uit de Irminsul, de Levensboom. De 18 runen, meest gehecht aan n-achtste (1/8) muziektekens, en de
numerologische waarde 18 van de grote slotrune stellen Adolf
Hitler en zijn herrijzenis voor.
19. Het document belicht episoden uit het leven van Adolf Hitler; als
re-enactments gebruikelijk in neonazi kringen. We vonden onder andere verwijzingen naar de Wilde Jacht, de Freinberg illuminatie, de toneelschrijverscne en Wieland de Smid. Drie ervan passeren in de geboekstaafde herinneringen van August
Kubizek, Hitlers jeugdvriend. Hitlers moeder, Klara Plzl, wordt
herdacht.
Daarnaast zijn er verwijzingen naar de Schwarzen Stein, een andere naam voor de Kubus van God, een meteoriet als een fragment van de onzichtbare zon van de Arische verlichting, in het
bezit van Dietrich Eckart, Hitlers invloedrijkste mentor en diens
Noordster. Ook hem wordt eer betoond.
20. De gedachte die ten diepste ten grondslag ligt aan het document
komt voort uit de Steen der Wijzen en Hermes Trismegistus
axioma zoals boven, zo beneden uit de Tafel van Smaragd. U
mag in die benaming opnieuw een verwijzing zien naar een
121

edelsteen. De leer van het hermetisme beschouwt geest en materie, hemel en aarde als n. Via de theosofie van Blavatsky
schoot deze idee wortel in de Ariosofie van de Armanen en de
nationaalsocialisten. Toegepast zegt het axioma hier: U zocht
naar kleine rijkdommen op aarde, in de vorm van het prachtige
goud en de diamanten van Adolf Hitler. In werkelijkheid vond u
zijn hemelse en eeuwigdurende schitterende gedachtengoed
dat zo veel groter en machtiger is dan om het even welke aardse
schat ook. U bent deelgenoot geworden van de goddelijke verlichting.
21. Ysa Pastoras ontcijfering en interpretatie van de toevoegingen
op de Marsch maken korte metten met de niet gesubstantieerde
beweringen en beloften van Karl Hammer aan het grote publiek.
In het bijzonder met zijn voorstelling van het document als een
banale klassieke schatkaart, en niet meer dan dat, door Martin
Bormann gemaakt, die zou leiden naar een nog immer onontdekte stoffelijke Hitlerschat. Weliswaar leidt het document als
een schatkaart naar het spreekwoordelijke kruis, een rune-X,
maar dan uitsluitend overdrachtelijk in haar nazi-symbolische
betekenis als de gift van het hakenkruis.
22. Het volgende citaat stamt uit het krantenartikel uit 1930 van
een onbekende historicus, dat u vindt in het voorwoord van dit
boek. Het wordt hier herhaald om de crux van de boodschap te
benadrukken.
Dus Guido von List Daarmee komen we binnen in het eigenlijke
allerheiligste van het Nationaal-Socialisme. Want men mag niet
vergeten, dat de Hakenkreuzlerei eerst en vooral een systeem
van wereldbeschouwing is, om niet te zeggen een godsdienst. De
politiek van de secte volgt eenvoudig uit haar geloof, zooals een
plant uit het zaad, zooals regen uit wolken, zooals de kip uit het
ei. En juist daarmee wordt in den strijd tegen het nationaal-socialisme altijd en altijd te weinig rekening gehouden - vooral
daarom, omdat de Nazis zelf er niet gaarne van spreken. Want,
hier, in de wereldbeschouwing, ligt hun eigenlijke grond
122

Lezers van Het Mysterie van Mittenwald vonden het boek verrassend,
maar heel moeilijk. U begrijpt nu waarom; de oorzaak ligt niet zozeer
in het preciserende technische betoog, maar aan de onwennigheid
van de lezer met het onderwerp, in haar vreemde esoterische diepte
en reikwijdte en in de opzettelijke complexiteit, aangebracht door de
maker en regisseur van de zoektocht. Zoals hij zelf zegt: elke oplosser (vooral de niet-ingewijde, niet-Arische, niet-Armaanse) moet
van zeer goeden huize zijn om de klus te kunnen klaren. Hij moet
immers op de hoogte zijn van verborgen kennis en de thesen van
Guido von List, en zich daarenboven nog eens onwezenlijk veel
moeite getroosten. Het collectief Ysa Pastora deed het voor u.
Het nationaalsocialisme en haar godsdienstig fundament stierf niet
met de val van het Derde Rijk. Het stond weder op en is opnieuw
springlevend aanwezig in de gedaante van onder meer de ArmanenOrden, waarvan akte in de Marsch-Impromptu. In n korte zin samengevat handelt de Marsch-Impromptu over het credo van de Armanen en hun viering van het eeuwfeest van Hitlers geboorte.
Een royale slag van oorspronkelijke en lyrische begeestering mag de
ontwerper van de queeste niet ontzegd worden. Hij ressorteert evident niet in de rijen van afgeleefde epigonen. Hoewel op de eerste
plaats gedecreteerd door Guido von List en de verrichtingen van zijn
nazaten, dwingt zijn enscenering respect af: met het pientere, zelfs
verrassende gebruik van de viool en haar koorden, van de staf van
Hermes en de Geisterwege, de slinkse verwijzingen naar schouwtonelen in de kleine stede Mittenwald, naar muziekstukken uit het
klassieke repertorium, een museumobject en episoden uit de levenswandel van Hitler. Zo ook de doortimmerde mis-en-page van de
symboliek, de beeldspraken, de duivelse inventiviteit van de cijferen andere spreuken en het diabolische spel van het draaiboek. Hij
bracht een compositie voort die getuigt van eruditie, affectie voor de
muzen en een verbluffende kennis van en vertrouwdheid met de
gnostiek.
Voor ingewijden is het relaas op de Marsch-Impromptu een kunstwerk, a piece of art van het donkere soort. Het kan zich in zekere zin
123

meten met Michelangelos fresco en von Stucks schilderij, waarop


het berust en voortborduurt. Groots is het, occult en meeslepend tegelijk, maar ook macaber en afschrikwekkend als een boosaardige
nachtmerrie. Geassembleerd uit vele componenten, met een nauwelijks te bevatten diepgang en finesse, sluwheid en zwier leeft het ver
voorbij de waarnemingshorizon van vluchtige lezers en onfortuinlijke speurders. Grootmeesterlijk huwt de Marsch-Impromptu wetenschap met magie, water met vuur, duisternis met licht met het
bekrachtigende zegel van Hermes eenheidsleer tot slot.
Zonder daarbij een uitspraak te doen over de wenselijkheid of juistheid van de moraal en ethiek verbonden aan het kunstwerk, spreekt
Ysa Pastora haar appreciatie uit voor deze avontuurlijke symfonie.
Maar waarschuwt ook met klem voor de nachtmerrie die het voorzegt en die zich in het verleden al miljoenen keren bewees. Zoals ene
Judith schreef: Nazi-minnende esoterici zeggen dat Hitler een hoog
ontwikkeld wezen was [ maar is het ook niet zo dat] hoe groter het
licht; hoe groter de schaduw is.57
Ysa had met de eenzame paradigmaverschuiving in het onderzoek
van een banale schatkaart naar een fabelachtige schepping groot
emplooi aan haar ontcijfering in een schier eindeloze schaaktweekamp. Wat werd het: schaakmat of remise?
Oedipus en de Sfinx
De Griekse mythologie vertelt het verhaal van Oedipus en de sfinx.
De sfinx legt Oedipus een raadsel voor. Als hij het antwoord niet
kent, zal de sfinx hem verslinden. In het andere geval zal de sfinx zich
van de rots storten.

57

http://astrologyking.com/adolf-hitler/ in een commentaar gedateerd 21


april 2011

124

Oedipus, de zuil van Hermes, en het raadsel van de sfinx

De getoonde antieke afbeelding beeldt een zuil uit met daarop Hermes in de vorm van een sfinx met een kroon en vleugels. Ook gestileerde lelies worden getoond. Als geheel een post-Griekse Irminsul.
De sfinx stelt de god van kennis en wijsheid voor.
Betekent dit dat de zoekplaat op de Marsch de naaste is van het levenswijze raadsel van de sfinx? Dat de sfinx Ysa Pastora voor haar
antwoord niet zal verscheuren? Maar ook dat de sfinx zich nu van de
zuil neer zal storten?

125

Appendix
Andrea: Ik denk dat een hond een uitstekend idee is.
Ik stelde me je alleen nooit voor met een gemuteerde poedel.
Kate: Dat is geen poedel. Het is een Doberman kruising.
Andrea: Aha. Blijf dat dan maar tegen jezelf herhalen.
Ilona Andrews, Magic Bleeds

126

Karl Hammer, de boodschapper


Karl Hammer stelt in zijn boeken over de tranen van de wolf dat
hem door ene Peter Schulz het versleutelde Marsch-Impromptu
document ter beschikking werd gesteld. Schulz noch hij zelf, zo luidt
de mededeling, zouden in staat geweest zijn de code te kraken. Geen
ander persoon wist, tot nu toe, een omvattende ontcijfering tot stand
te brengen. De auteurs van dit boek stellen dat Hammers bewering
een onjuiste voorstelling van zaken is. We kunnen ons bovendien afvragen of de grootmeesterlijke ontwerper, hoofd van een schimmige
ridderorde, Peter Schulz is en/of de persoon die door Hammer in
een eerder boek Tom R.58 genoemd werd. Trad hij ook in deze op
als zijn leidsman?
De decompositie van caleidoscopische fotomontages
Hammer produceert en verkoopt opmerkelijke fotomontages. Op de
website www.karlhammer.eu staan sinds 2014, dus ver voor de onthullingen in dit boek, montages van Karl Hammer, die zichzelf middels een Wikipedia nickname bestempelde als een Rembrandt onder de fotografen.59 Veel van de fotos ademen een dreigende, afschrikwekkende apocalyptische sfeer.
Op http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Hammer maar ook op zijn eigen website heeft Karl Hammer het uitdrukkelijk over zijn gebruik
van mythologische en religieuze verhaallijnen, kleuren, symbolen en
geometrische figuren, vaak verstopt in details. Hammer nodigt iedereen uit de symboliek in zijn werk te onderzoeken. Wij namen de

58

Satans Lied (Elmar, 2006), later heruitgegeven als De grootste kunstroof uit
de geschiedenis (Elmart, 2011).
59
Het gebruik van verscheidene nicknames wordt in het lang en het breed uit
de doeken gedaan in De Hamer van Thor en in de Belgische krant De Morgen,
die op 12 juni 2015, als gevolg van de onthullingen van Ysa Pastora, een artikel van twee paginas wijdde aan de figuur Karl Hammer, onder de titel Schat
aan verzinsels.

127

uitdaging voor u aan en legden twee van zijn producties onder de


loep: de fotomontages Pagan en Resurrection.
Pagan
Om redenen van auteursrecht kunnen wij de afbeelding Pagan (heiden) hier niet reproduceren. We verwijzen u hiervoor naar de website van Karl Hammer, afdeling Photopgraphy, Themes Classic60. Een
puntsgewijze analyse van het tafereel ontbloot in onze ogen de volgende onderliggende symboliek.
1. De mis-en-scne van het tafereel toont ons een noordelijk
loofbos, te duiden als een sacred grove, een heilig bos, geheel in lijn met het halgadom (heiligdom) in het bos op de
Schwarzkopfberg bij Mittenwald.
2. Hammer plaatst het tafereel in een bladerloze winterse setting, dat wil zeggen aan het einde van de tijdkring van de seizoenen. Een nieuw begin, een nieuwe tijd, de lente, zal aanbreken.
3. Centraal op de foto treft u een naakte, pure pagan aan, een
Arische heiden. Hij is een strijder, zoals aangeduid door het
zwaard in zijn rechterhand.
4. De strijder wordt dienstbaar, zelfopofferend, afgebeeld in
een geknielde houding die met wat verbeeldingskracht de
vorm van een gestileerd hakenkruis aanneemt.
5. Rechts ziet u twee wolven. De oppergod Wodan had twee
wolven, Geri en Freki. Wolf is een bijnaam van Adolf Hitler;
Hitlers code is: H. Twee wolven bijeen geplaatst brengen
zinnebeeldig de Hitlergroet Heil Hitler.
6. Links ziet u een inheemse boom, een beuk, met een verhoudingsgewijs zeer grote afmeting. De boom domineert. Het
betreft een representatie van de reuzenboom Irminsul,
Yggdrasil, de Axis Mundi, waarvoor de strijder nederig
knielt.

60

http://www.karlhammer.eu/p993791095/h1327ac6c#h1327ac6c

128

7. Op de borst van de strijder ziet u een Christelijk kruis dat qua


positie en afmeting volledig ondergeschikt is gemaakt aan de
Irminsul.
8. Linksonder bij de wortel van de beuk, de Irminsul, staat een
vogel, de raaf van Wodan. De raaf is een boodschapper. Dit
lijkt ook de taak die Hammer actief op zich genomen heeft.
Verspreidt hij de heidense boodschap van Hitler en van het
Armanisme?
9. De strijder bevindt zich te midden van de raaf en de wolven.
Ze richten zich tot de strijder en brengen hem ieder een
boodschap; zowel die van Wodan als de opdracht van Hitler.
10. Raaf, strijder en wolven bevinden zich op n rechte lijn. Dat
symboliseert de loyaliteit aan en de onverzettelijkheid van
de boodschap.
11. Een wolf stapt over een gevallen boom. Het duidt op de noodzaak tot overwinning van belemmeringen en tegenstand in
de strijd.
12. Het aantal symbolen in de rechte lijn is drie, raaf-strijderwolven, het getal van de Armaanse triade, de Drei-Heiligkeit.
Die staat bijvoorbeeld gelijk aan het verleden, het heden en
de ongewisse toekomst; aan het goddelijke, het universum
en de mens; aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
De strijder is God de Vader, de zoon wordt verbeeld door de
wolven terwijl de raaf, de brenger van de boodschap, de Heilige Geest weergeeft.
13. Het aantal levende wezens (de bomen uitgezonderd) is vier;
mogelijk een verwijzing naar het Vierde Rijk.
14. De enige schijnbare concessie aan het Arische ideaalbeeld
is dat de strijder niet blondharig is. Maar dat is inderdaad
slechts schijn want Hitler was het ook niet. Ergo: de strijder
kan een representant van Adolf Hitler zijn.
Het totaalbeeld van de montage met zijn opmerkelijke Arisch-Armaanse karakteristieken is een getrouwe afspiegeling van enkele
van de kerntaferelen en -boodschappen op het document, namelijk
het neonazisme en nieuw-heidendom. In een cultus setting leggen zij
de heilige belofte af het Vaticaan te zullen bestrijden, het christendom te overwinnen en een nieuwe tijd te laten aanvangen.
129

The Resurrection
Prominent op de Wikipediapagina van Karl Hammer61 vinden we de
fotomontage The Resurrection terug: Imaginary Realism by Dutch
art photographer Karl Hammer. Wij kunnen deze prent hier wel afdrukken, omdat de auteur dat uitdrukkelijk toestaat, en het werk
zelfs met die bedoeling ter beschikking heeft gesteld, op 1 november
2014:
This work is free and may be used by anyone for any purpose. If
you wish to use this content, you do not need to request permission as long as you follow any licensing requirements mentioned
on this page.
Wikimedia has received an e-mail confirming that the copyright
holder has approved publication under the terms mentioned on
this page. This correspondence has been reviewed by an OTRS
member and stored in our permission archive.62
Op zijn website toont Karl Hammer deze fotomontage ook, eveneens
onder Photography, Themes Classic 63. Dit werk staat bol van de
symboliek. De lijst met toegelichte verwijzingen die wij menen aan
te treffen is lang. U bent bij voorbaat gewaarschuwd.
Mandala
De fotomontage is vergelijkbaar met een spirituele Tibetaanse mandala die symbolisch de kosmos uitbeeldt. De basisvorm typisch voor
een mandala is een vierkant die een cirkel omsluit met een centraal
punt. De aarde, de hemel en alle zaken daartussen worden veraanschouwelijkt.

61

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Hammer
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Hammer#/media/File:The_Resurrection.jpg
63
http://www.karlhammer.eu/p993791095
62

130

Thule

131

De verticale lijn deelt de voorstelling in twee symmetrische delen,


links en rechts. Dat staat voor Balans/Evenwicht, een van de betekenissen van het begrip Thule/Tula, maar evenzeer voor dualiteit, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van het zichtbare en het verborgene.
Het verborgene achter het zichtbare is eveneens waarover deze decompositie handelt.
Zoals boven, zo beneden
In occulte en magische kringen circuleert het hermetische gezegde
zoals boven, zo beneden. Met andere woorden, dat wat boven gebeurt, vindt ook beneden plaats. Wat zich op een bepaalde manifestatie van de werkelijkheid voordoet fysiek, emotioneel of mentaal
doet zich ook voor op de andere. Het belichaamt het wonder van
Het Ene, het verbondene. Deze stelregel is ook in de fotomontage
gevisualiseerd.

In de montage is het de zon bovenin die neerwaarts het boek en de


hele scene verlicht; dit wil zeggen, dat ze geestelijk verlichte (hemelse) kennis verspreidt.
Opwaarts stijgt de lijn in het midden van het boek, bron van aardse
kennis, door hart (gevoel) en hoofd (rede) met kennis gevuld, opwaarts naar de bestemming. Dat is de gesluierde (Zwarte) Zon als

132

het symbool van geestelijke verlichting. De hemelse en aardse kennis zijn onderdeel van het Ene.
Let u op de vorige afbeelding. Het is de eerste kaart in de Grote Arcana van de Tarot. Het toont de Magir met de lemniscaat, een liggende acht, boven zijn hoofd. Die staat voor de oneindigheid, de eeuwige wederkeer, het eeuwige leven en voor problemen die bedwongen moeten worden.
Occulte nazis zien hierin ook de code voor 8, de achtste letter H van
Hitler, en zijn eeuwige leven. Dat wil zeggen dat de houdbaarheidsdatum van Hitlers gedachtengoed eeuwig is en dat met behulp daarvan, en de magie die ervan uit gaat, uitdagingen positief overwonnen
zullen worden.

In de fotomontage wordt ogenschijnlijk gepoogd een verborgen liggende acht te presenteren, reikend tot en met de gouden vlakken en
met de leeuwen daarin.

133

De Irminsul en de Zwarte Zon

De verticale lijn is tevens de as die de hemel, voorgesteld door de


zon, met de aarde, onderin voorgesteld als de aardbol, verbindt. De
as of zuil refereert aan de oud-Germaanse Irminsul, de Axis Mundi.
In de Noordse mythologie wordt die aangeduid als Yggdrasil, die de
negen werelden de onderaardse, de aardse en de hemelse bijeenhoudt.

De Irminsul en de Zwarte Zon ook zonnewiel of zonnekruis genoemd zijn verwante begrippen. De doctrine van de Zwarte Zon
wordt uitgedragen door neopaganisten en neonazi groeperingen.
Het symbool toont de zwarte zon in het midden, en twaalf spaken
(sig runen) binnen een beschermende cirkel. Ze verbeeldt volgens
(neo)nazis de twaalf Ridders van de Ronde Tafel en de 12 maanden
in het jaar dat de Levensboom vruchten schenkt. Het geldt daarnaast
als het symbool voor het legendarische Thule, de hoofdstad van het

134

mythische Arische thuisland Hyperborea. Het wijst op het begrip illuminatie, dat wil zeggen: geestelijke, in plaats van fysieke, verlichting.
De Zwarte Zon is synoniem aan het hakenkruis en de fylfot (viervoet), die belangrijke rollen spelen in het nazi occultisme.

Het heilige boek

Het boek stelt een opengeslagen heilig boek voor. In de reguliere


vrijmetselarij is dat de Bijbel, de Koran of bijvoorbeeld de Thora. In
de oud-Pruisische (nazi) vrijmetselarij kan het duiden op Guido von
Lists werk of het boek Hoch-Zeit der Menschheit, de Armaanse bijbel van Rudolf John Gorsleben.
Victorie
De schuine lijnen in de eerder getoonde foto stellen de letter V voor,
van het woord Victorie, voor overwinning, en van de godin die hoog
bovenop de Siegessule op de Grosser Stern in Berlijn staat te blinken. Aan de schuin opgaande lijnen zijn, zo lijkt het, zijn wolken als
vleugels gehecht.
Nieuw-heidenen, rechtsextremisten en neonazis dichten het nationale Duitse monument de bijzondere betekenis toe van een Irminsul,
de zuil van Hermes met Victoria, die een kroon en vleugels draagt.

135

Kracht en waakzaamheid
Leeuwen worden vereenzelvigd met kracht, heldhaftigheid en
macht. In de middeleeuwen dacht men dat de leeuw sliep met open
ogen. Om die reden werd de leeuw ook het symbool van waakzaamheid.
Een leeuw is bovendien een metafoor van de runenletter S Sowilo/Sig die staat voor de Arische Zon en de overwinning. Twee
leeuwen staan samen voor het
embleem van de Waffen-SS, hun
beschuttingsamulet.

De leeuwen zijn evenwaardig aan de pilaren in de vrijmetselarij die


gepasseerd moeten worden om de hogere graden van inwijding te
kunnen bereiken.
Een beslissingsmoment
Twee leeuwen met de zon erboven duiden op verleden en toekomst. Samen met de scheidende verticale lijn betekent het dat men
n, op de grens tussen verleden en toekomst, op een belangrijk
kruispunt in de geschiedenis staat; het moment is aangebroken om
een fundamentele beslissing te nemen.
In rechtsextremistische milieus betekent op dit moment bijvoorbeeld dat men het oprukkende islamitische fundamentalisme met
zijn bedreigingen voor (het Arische) Europa en ook de Russische
dreiging in Oekrane een halt wil toeroepen. De afbeelding is dan te
beschouwen als een oproep: verenigt u tegen het aanstormende gevaar.

136

Naar aanleiding van de verwarring die hij zelf in het leven geroepen
heeft over zijn naam en geboortedatum64 verklaarde Karl Hammer
op zijn website65 dienaangaande het volgende:
Ik ben geboren op 19.09.195966 in Amsterdam als Karl Kaatee en
kreeg na het overlijden van mijn biologische vader de achternaam van
mijn pleegvader (Hammer). Als volwassen man wilde ik graag om
emotionele redenen de naam Kaatee terug en publiceerde om die reden mijn eerste twee boeken onder Karl Hammer Kaatee. Uiteindelijk
bleek dat ik niet formeel de naam Kaatee kon blijven behouden en heb
het daarom losgelaten, te meer omdat de naam voor de internationale
lezers (Polen, Engeland, Turkije) lastig was.
Wat betreft de fout in de geboortedatum; mijn website wordt niet door
mijzelf gemaakt of aangevuld. De persoon die dit deed heeft een typefout overgenomen die op mijn facebookpagina stond en een 6 i.p.v. 5
geschreven waardoor 1959 opeens 1969 werd. Niets bijzonders dus.
Karl Hammer, de auteur van de foto, heeft met andere woorden zelf
gekozen voor een naam die rechtstreeks verwijst naar de historische
strijdnaam Karel Martel (het Franse woord martel betekent hamer). In rechts-radicale kringen geldt Karel Martel als een icoon,
een symbool voor de verdediging van Europa tegen de Arabieren.
Bovendien is Karl Hammer ook het pseudoniem en zelfs de strijdnaam van Gary Lauck, Fhrer van de Amerikaanse NSDAP/AO, en
van Opal Soltau. Onder de naam Karl Hammer publiceerden zij eind
jaren 80, begin jaren 90 verscheidene naar het Engels vertaalde SSbrochures, zoals SS Ideology en SS Race Theory and Mate Selection
Guidelines. Een rechtsextremistische activist genaamd Peter Schulz
was allesbehalve een onbekende in hun kringen. In De Hamer van
64

Door Ysa Pastora werd op de website www.rauna.eu en in De Hamer van


Thor gemeld dat Karl Hammer opereerde onder twee namen, en met twee
geboortedata.
65
http://www.topcrew.nl/nl_codebrekers.html
66
Op zijn Wikipedia pagina, die onderhouden wordt door verscheidene nicknames van Hammer, is het nog steeds 1969. Zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Hammer

137

Thor hebben wij dit driedubbel toeval dat we ook een Peter
Schulz (1) en een Karl Hammer (2) in (neo)nazikringen (3) aantreffen uitgebreid gedocumenteerd.
De negen treden en de staf van Hermes
De trap op de fotomontage telt negen treden; dat zijn de negen verschillende lagen (graden) van inwijding in de oud-Pruisische vrijmetselarij van de Ariosofische Armanen-Orden, die o.a. het tijdschrift Irminsul Stimme der Armanenschaft publiceert. De Armanenschaft beschouwt zich als geestelijke leider van de Germanen, en
de Arirs als de hoofdstam van het superieure en dominant blanke
ras, de enige cultuurbrenger op aarde. De orde van vrijmetselaars
wordt geleid door Grootmeesters.

Ziet u de Franse lelie die in hun logo voorkomt? Die is nauw verbonden met Sint-Franciscus, de heilige Antonius, de staf van Hermes, de
caduceus, het Tau symbool en de Irminsul.
De volgende afbeelding toont u de Tau om de hals van Karl Hammer.

Het getal negen is ook het esoterische symbool voor een voltrokken
aardse cyclus. N moet er een kroning, een energetische doorbraak
(uitgebeeld op The Resurrection) volgen naar de overtreffende trap,
138

de bovenmenselijke tien, die staat voor de eindoverwinning, het begin van de hemelse ruimte, de totale winst. Zo niet treedt een terugval op waarbij het aardse kringproces opnieuw doorlopen moet
worden. De fotomontage zegt: Bereid u voor op de eindstrijd, zoals
mythisch verbeeld in de Noordse Ragnarok.
Dat de fotomontage ook de staf van Hermes en het hermetisme verbeeldt, wordt getoond door de uitwaaierende wolken achter de leeuwen die, symmetrisch, de beide vleugels verbeelden. Traditiegetrouw zijn zij met de staf verbonden. De jongeling op de montage kan
derhalve ook beschouwd worden als een Hermes.
De laagste drie graden van inwijding
De bolvorm onder in de fotomontage waarop het boek rust, wijst op
de aardbol; hij reikt tot de derde trede. Dit indiceert dat de eerste
drie van de in totaal negen vrijmetselarijgraden van de Armanen Orden vrij toegankelijk zijn voor iedere rechtgeaarde Arir op onze
wereldbol. Het betreft de Volkspriesterschaft met de zogenaamde
Goden-Grade: leerling, gezel en meester. De hogere graden van de
Armanen, de Hohen Armanen Orden (HAO, Armanenschaft), de elitaire binnenste kring van ingewijden, zijn niet vrij toegankelijk. Ze
vereisen speciale toelating; alleen zij die voldoen aan bepaalde criteria komen in aanmerking. De hogere echelons zijn alleen te bereiken door middel van kennis die wordt verspreid via geheime Leitbriefen, met een teneur die onverbloemd nationaalsocialistisch, racistisch en antisemitisch is. Over activiteiten anders dan de openbaar-religieuze wordt niet in de openbaarheid getreden.
De Tetraktis, de naam van Hitler en het Vierde Rijk

De rode driehoek bovenop het platform is een gelijkzijdige driehoek.


Die stelt de Delta voor in de vrijmetselarij en de Tetraktis uit de oud139

Griekse mysterieschool van de Pythagorers. Ze staat voor het wiskundige driehoeksgetal vier.
Het is ook, uit de Kabbala, het Tetragrammaton, bestaande uit vier
letters, die de vier letters (zonder medeklinkers) van God voorstelt:
JWHW. Naar analogie wordt op de afbeelding gedoeld op de 4-letterige naam zonder medeklinkers van Hitler: HTLR. De montage
beeldt de hemelvaart van Hitler uit.

In het Hindoesme is de leeuw tevens de vierde incarnatie van de god


Vishnoe. Narasinha, half-leeuw half-mens, zou de wereld bevrijden
en het lijden verlichten van zijn aanhangers in hun strijd tegen het
kwaad en de tirannie. Savitri Devi67, een van de grootste gurus van
het neonazisme en het nazi occultisme, projecteert dit onomwonden
op Adolf Hitler.
Er worden vier levende wezens getoond; dit verwijst naar het na te
streven levend Vierde Rijk.
Het getal 10; de goddelijke perfectie, voltooiing, orde en een piramide
De Tetraktis heeft ook het numerologische kengetal 10, dat de goddelijke perfectie belichaamt. De optelsom van de getallen 1 tot en

67

http://en.wikipedia.org/wiki/Savitri_Devi

140

met 4 is 10. Telt u daartoe de stippen in een eerdere afbeelding van


de Tetraktis.
De tien volgt, ter vervolmaking, op de negen voorgaande traptreden.
Samen beelden ze een voleindigde piramide uit.

De 10e letter uit het Hebreeuwse alfabet is de Yod. Zijn numerieke


waarde verbeeldt de tien krachten van Sefirot, de Levensboom uit de
Kabbala mystiek. Het duidt op het getal dat op shelemut
voltooiing en orde wijst. De Sefirot is de evenknie van de
Germaanse Irminsul. De letter Yod, de tiende letter, en de
corresponderende letter J uit ons alfabet, refereren ook aan Jeshua,
Jezus.
Als u u het aantal paden in de Sefirot telt, komt u tot het getal 22,
gelijk aan het aantal n-karakter toevoegingen op het paneel.
Omne trium perfectum
Als de Tetraktis, de gelijkzijdige driehoek, driemaal gedeeld wordt
door vanuit de hoeken een loodlijn neer te laten op de tegenoverliggende zijden, dan ontstaan driemaal twee rechthoekige driehoeken,

141

driehoeken van Pythagoras, alle met hoeken van 300, 600 en 900. Dit
heeft numerologische implicaties.

De hoeken van elke driehoek kunnen gereduceerd worden tot 3 + 0


= 3, 6 + 0 = 6 en 9 + 0 = 9. Het getal drie komt in die optellingen dus
1x3, 2x3 en 3x3 keer voor. Het sleutelgetal drie is het heilige getal
van vrijmetselaars, Armanen en de nazis. Omne trium perfectum; alles wat komt in drie is perfect. Door de nazis wordt het voorgesteld
als de wet van drie, zoals in de Tri-fos (drievoet) en in de Drie-Eenheid, het kernidee van het hermetisme.
De som van 1 x 3 + 2 x 3 + 3 x 3 = 18. In de voor de nazis essentile
numerologie staat de 1 in 18 voor de eerste letter A van het alfabet,
de 8 voor de letter H. Tezamen levert dat de codenaam AH van Adolf
Hitler op.
Het verborgen symbool, de hagal

142

De driehoek, volgens de Armaanse wet van drie gedeeld vanuit iedere hoek, levert de drie gekruiste lijnen van de rune Hagal op, de
zevende rune uit het Armaanse Futharkh alfabet met de klankwaarde H voor Hitler. Zeven, het getal van de godsdienst, maar ook in de Pythagoresche muziektheorie die handelt over de sacrale ordening van het universum als het zevende interval bovenop de
grondtoon, die zo het volmaakte 7 + 1 = octaaf vormt. Dit brengt ons
opnieuw bij het getal acht van Hitler en met Hagal (letterlijk: hagelstenen) als zijn volmaakt en overvloedig voedende hemelbrood.

De Hagal wordt in de Armaanse en nazi esoterie beschouwd als het


hexagonale moederkristal, dat door projectie de andere Armanen
runen en hun wijsheid voortbrengt. Het middelpunt waar de lijnen
ontspringen, staat bekend als het goddelijke punt van oorsprong, als
een zon. De jongeman kijkt naar de zon waarnaar hij op zal stijgen.
Heinrich Himmler liet de rune als symbool opnemen op de Totenkopfring gedragen door SS-ers. Het staat voor het onwrikbare geloof
en vertrouwen in de Ariosofische (nazi) ideologie en in de eindoverwinning zoals ontwikkeld door de Germaanse occultist Guido von
List en zijn spirituele nazaten.
143

De solar plexus
Het geometrisch centrum van de afbeelding en het goddelijke punt
van oorsprong van de Hagal bevinden zich op de solar plexus van de
jongeman. Het is genoemd naar de zon omdat daar zenuwbanen uitwaaieren. Een klap op dat punt veroorzaakt aanzienlijke pijn en de
sensatie dat je de adem geheel ontnomen wordt.
Achter de solar plexus ligt de derde primaire chakra volgens de Hindoe traditie, genaamd Manipura, dat letterlijk juwelenstad betekent. Het heeft associaties met de Ram, het teken uit de dierenriem.
Hitler werd geboren onder het teken van de Ram. Manipura wordt
gezien als het centrum van de dynamiek, van energie en wilskracht.
Door middel van meditatie gericht op de Manipura zou men siddis
verwerven dat is spirituele, paranormale, bovennatuurlijke of een
anderszins magische macht of vermogen om de wereld te scheppen, te redden of te verwoesten. De Noords-mythologische en Germaanse god Thor, Donar, met in zijn hand de hamer Mjllnir, in de
vorm van een Tau, houdt zich onledig met grootschalig vernietigen
en wederopbouwen. Koren op de molen van de occulte (neo)nazis.
Het scheppings- of reddingsidee vinden we terug in de geboorte van
het Vierde Rijk.
De afbeelding biedt zich ook aan voor de rituele meditatieve praktijk
van de tantra yoga, gericht op geestelijke verruiming en bevrijding,
en voor de directe confrontatie met moeilijke omstandigheden, voor
het overwinnen van angsten en zwakheden in bijvoorbeeld de aanstaande strijd.

Een nieuwe wereldorde


Vrijmetselaars plaatsen een alziend oog in een driehoek een zwevende hoeksteen of sluitsteen bovenop een piramide, zoals op het
Amerikaanse n-dollar biljet. Het scherpe oog van de roofvogel kan
een vergelijkbare functie hebben.

144

Het onderschrift Novus Ordo Seclorum, Nieuwe Orde van de Tijden wijst op een nieuwe wereldorde. De term annuit coeptis zegt
letterlijk: hij/zij keurt onze onderneming goed. Wie keurt de onderneming goed? Normaliter is dat God, maar in een neonazi context
kan dat Adolf Hitler zijn.
De Armanen en de neonazis vervingen het alziend oog door de rune
Hagal.
Het logo van de vrijmetselarij

Twee schuine lijnen in de tweede foto van The Resurrection kunnen


een passer verbeelden, de andere twee schuine lijnen een winkelhaak. Dat is het universele symbool van de vrijmetselarij. In de context van de afbeelding kan het duiden op de oud-Pruisische (nazistische) vrijmetselarij die voortleeft in geheime loges zoals de Armanen-Orden. Tussen passer en winkelhaak staat traditiegetrouw de
letter G, voor God, de Grote Geometer, en Geometrie. In het Ar-

145

maanse nieuw-heidendom en de oud-Pruisische vrijmetselarij vertegenwoordigt de runenletter G een verborgen hakenkruis/fylfot, de


rune met de vorm X, als symbool van het licht.
In Angelsaksische landen staat de G ook wel voor Gate, toegangspoort. Het passeren van de leeuwen die een poort vormen, gelijk aan
het passeren van maonnieke pilaren, is het doel van de hogere inwijdingsgraden.
De persoon Adolf Hitler, als een Messias
De frisse jongeling in de Tetraktis, in de sluitsteen van de piramide,
stelt de wedergeboren Hitler voor in overeenstemming met de gegeven titel Resurrection.

Bovenop de maonnieke piramide wijst de driehoek met het oog op


Jezus als de Messias. In de onderhavige neonazi context wordt Adolf
Hitler ook gepresenteerd als een Messias. Via de tiende letter Yod,
de J, treedt een vergelijking op met de opgestane Jezus. Voor nazis
geldt Jezus als een super Arir.
Als een jeugdige mensgod rencarneert Hitler, de Messias, en stijgt
op naar de Zwarte Zon, zijn mystieke thuis.
Hitler leidt zinnebeeldig de strijd om de overwinning door zijn volgelingen aan te sporen om met gevoel (hart) en rede (hoofd) zijn
schitterende gedachtengoed te eren en het in praktijk te brengen.

146

De kleur goud; de algiz/levensrune

De tinten aan beide zijden van en boven de leeuwen zijn goudkleurig.


De rune algiz is verbonden met de kleur goud. In het nazi occultisme wordt de algiz als Lebensrune dan weer gekoppeld met de begrippen leven en geboorte. Laat dat nou net het thema van Hammers
fotomontage zijn.
De wederopstanding
Als geheel verbeeldt The Resurrection met zijn dreigende ambiance
de (aanstaande) wederopstanding van het Derde als een Vierde Rijk,
met Hitler als inspirator en leidraad, die gelijk staat aan een nieuwe
wereldorde. Een streven dat heel dicht komt bij wat de Illuminati
voorstaan. Wellicht fungeert de montage ook als een actuele neonazi
waarschuwing tegen aanstormend gevaar en als middel om nieuwe
leden te ronselen.
Een swastika?
Op zijn websites attendeert Karl Hammer op de insluiting van verhalen, symbolen en figuren in details.

147

U ziet hier zon detail, een sterke uitvergroting van de navel van de
jongeling. Richt uw aandacht eens op de weergave en oordeel dan
zelf of u er naar vorm en beweging een minieme suggestie van een
hakenkruis/swastika in ziet, zoals die op die plaats verwacht mag
worden, als gevolg van de genoemde aanwezigheid van de passer en
winkelhaak (symbolen uit de oud-Pruisische vrijmetselarij). Gewoonlijk wordt een Nazi-swastika linksom draaiend afgebeeld, en
n-achtste slag gedraaid om het vernieuwende van het nationaalsocialisme te accentueren. Of deze visualisering, als een maskering,
een wezenlijk verschil maakt, wordt betwijfeld in het licht van de
overige symboliek.

148

Een open boek


De roofvogel met de scherpe observerende ogen, bij het boek, zegt
dat ingewijden de symboliek begrijpen. Voor hen is de allegorische
voorstelling een open boek. Ook u, lezer, hebt na lezing scherp observerende ogen gekregen, en ook voor u is de montage nu een open
boek.
Eindoordeel
Een diepgravende analyse toont aan dat Karl Hammer als producent
en geestelijk vader van de fotomontage prima onderlegd is in de verborgen symboliek en leerstukken van allerlei groeperingen uit het
verleden en die van het nationaalsocialisme in het bijzonder. Hij
treedt op als Mercurius met de blijde boodschap van de caduceus in
zijn handen. U duldde een mateloze herhaling - ad nauseam? - van
wat u eerder al voorbij zag komen, en dat is ook precies wat het is.
De montages stralen een verwachting uit, identiek aan de MarschImpromptu, een gelijke adorerende toon weerklinkt erin.
Bekeerd werd Hammer, naar eigen zeggen, in jaren 90 door ene
Tom R., de persoon die de hoofdrol speelt in zijn boek Satans Lied:
De Jacht van de CIA op Jezus. Waargebeurd Verhaal. Hammer beschouwt Tom R. als zijn spirituele mentor, zijn Dietrich Eckart, die
een ommekeer teweegbracht in zijn persoonlijke leven. Heeft hij het
na zijn bekering, een spirituele transformatie, en na de dood van
Tom R. (de naam is een anagram van mort, dood) tot zijn levenstaak
gemaakt om Tom R.s spirituele erfgoed als een boodschapper uit te
dragen? Als een apostel of zoals de beide schutspatronen van de vrijmetselarij, Johannes de Doper en Johannes de Evangelist? Zijn latere
boeken, over de Hitlerschat en De zetel van Franciscus, vertonen dezelfde krachtlijnen, motieven, symboliek. Wij stellen daarom een
aantal vragen.Is Tom R.s spirituele bagage gelijk aan die van de Armanen?


Heeft Tom R. de Marsch ontworpen en mag hij betiteld worden
als een Armaanse Grootmeester?
149
Heeft Hammer de Marsch gekregen van Tom R.?


Is Tom R. in wezen dezelfde persoon als Peter Schulz? Indien
ja, dan is dit laatste personage uiteraard ook overleden68. Hammer bevestigde het verdwijnen van Schulz in interviews, maar
antwoordt bewust niet op de vraag die hij zelf stelt en die Ysa
Pastora eerder stelde over de precieze identiteit van deze Peter Schulz. Integendeel, door te focussen op slechts n artikel
in Der Spiegel en andere artikels alweer bewust te verzwijgen, maakt de zelfverklaarde onderzoeksjournalist de verwarring alleen groter.69

Karl Hammer nam als de monnik Markhar Lem een anagram van
zijn aangenomen naam , lang voor hij boeken ging publiceren, deel
aan raadselachtige Misa Ecoutas in (niet langer gebruikte) kerken
verspreid over Europa. Een Misa Ecouta zou een muzikale kerkdienst zijn zonder preek of tekst. Meestal is de muziek van een klassieke en intensere spiritualiteit dan New Age. De dienst wordt meest
s avonds, na het invallen van het donker, bij kaarslicht gehouden70.
Karl Hammer profileerde zich in dezelfde periode onder weer een
andere schuilnaam gebaseerd op een anagram van zijn aangenomen
naam (Mark Harlem) op internetfora over alternatief-religieuze onderwerpen zoals de Graal, de Arma Christi, Maria Magdalena Hij
was toen ook geassocieerd met een groep genaamd Loge 1990.
Dezelfde Karl Hammer produceerde een videofilm naar aanleiding
van de tweede maal dat hij eenzelfde boek over de Hitlerschat op de

68

De intialen van Peter Schulz en van Tom R. staan dicht bijeen maar gekruist
door elkaar in het alfabet: P Q R S T. Bij wijze van spreken als twee armen
gekruist op n buik. Wil Hammer daarmee in alweer een mystificerende bui
zeggen dat zijn geestelijke leider Tom R. wel heel dicht bij Peter Schulz staat,
en misschien wel zijn alter ego is? Schuilt er bovendien enige betekenis in het
acronym PQRST dat in gebruik is als een aide-memoire bij hartaandoeningen?
Stierf Tom R. aan een hartaandoening?
69
http://www.topcrew.nl/nl_codebrekers.html
70
Deze beschrijving heeft enige tijd op Wikipedia gestaan, maar werd ten tijde
van de onthullingen door Ysa Pastora verwijderd, zoals Hammer ook zijn boek
over de Hitlerschat terugtrok en ettelijke andere webpaginas verwijderde.

150

markt bracht, en presenteerde dat in Nederland aan een dagelijks


nieuwsprogramma op televisie. In deze ook uitgezonden regelrechte
publiciteitsclip voor zijn werk verborg hij, als een rebus, een stille
boodschap.71 Ingewijden zien dat hij een Irminsul onthult en optreedt als een strijder tegen het Vaticaan en het pausschap, in de
oude burcht Hlchrath die eertijds dienstdeed als opleidingscentrum van de Werwolf Organization. De aanvankelijk niet-wetende
omroep liet het toe, en verleende hem als een Mercurius onbeperkte
toegang. Door medewerkers van het collectief Ysa Pastora herhaaldelijk gewezen op deze onoirbare gang van zaken, verkoos men er
het zwijgen toe te doen. Is men te beschaamd om deze faux pas en de
ontmaskering door Ysa Pastora toe te geven?72 De video wordt via
het internet nog steeds veelvuldig bekeken, bevestigt de autoriteit
van Karl Hammer als onderzoeksjournalist en verspreidt de subliminale boodschap.
Op de video die Karl Hammer produceerde naar aanleiding van zijn
nieuwste boek, De zetel van Franciscus, vinden we in de sleutelscne
opnieuw de lelies terug. Als u weet op welk detail te letten, zult u ook
opnieuw de Irminsul te zien krijgen.73 Naar aanleiding van de onthullingen van Ysa Pastora werd de uitgave van dit boek overigens
twee keer uitgesteld.74 We hebben goede aanwijzingen om aan te nemen dat de versie van De zetel van Franciscus die uiteindelijk uitkwam in de tussentijd gevoelig is bijgewerkt geworden.

71

Op de blog Rauna hebben wij hier omstandig verslag van uitgebracht: De


EenVandaag Publireportages & de Indiana Brown Story van Karl Hammer.
http://www.rauna.eu/2015/06/de-eenvandaag-publireportages-de.html
72
Ook in Belgi lieten de geschreven pers en de openbare omroep zich voor
het publicitaire karretje van Karl Hammer spannen. Toen de betrokken media
door Ysa Pastora, naar aanleiding van de publicatie van De Hamer van Thor,
op enige bezwarende feiten werden gewezen, werd alleen de krant De Morgen bereid gevonden een eerder verschenen artikel te herroepen en een eigen onderzoek te starten, dat nog meer feitenmateriaal aan het licht bracht.
73
http://youtu.be/IMLLCwZgh64
74
http://www.rauna.eu/2015/06/de-zetel-van-franciscus-het-fascinerend.html

151

Aangetast door een paganistisch virus, blijkt Hammer in zijn boeken


maar ook in zijn fotografisch werk gefascineerd door themas uit het
spiritualisme, heidendom, neonazisme, occultisme. Hij draagt dat
openlijk uit, verwijst zelf naar de veelgelaagde symboliek in zijn
werk. Wanneer een journalist van De Morgen hem echter een vraag
stelt over de symboliek van de fotomontage Pagan, is hij zich van
geen kwaad bewust.75 Als Hammer de door hem gehanteerde symboliek bestempelt als onschuldig, zuiver spiritueel, en niet meer
dan dat, moeten we dit dan niet beschouwen als de overtreffende
trap van veinzerij?
Met al de bagage die Hammer verwerkt in zijn boeken en in zijn fotografie, pretendeert hij niet bij machte geweest te zijn de code in de
Marsch te duiden en haar verborgen missie te doorgronden. Enerzijds zou hij de code op een haar na gekraakt hebben, anderzijds ontgaat de paganistische en neonazistische symboliek hem volstrekt en
volledig. Het contrast tussen zijn zogenaamde spirituele inwijding
en creatieve verrichtingen aan de ene kant en zijn naeve verklaringen aan de andere kant, maakt hem compleet ongeloofwaardig. Hermetische, occulte begrippen, symbolen en motieven verschijnen als
hamerende rode draden in zijn boeken, fotomontages en videos die
feiten mengen met doelgerichte fictie. Door de almaar eendere occulte beeldspraak oogt zijn kunstzinnigheid en levenshouding ontegenzeggelijk tendentieus. Onstuitbaar doemt dan ook het vraagstuk
op of Hammer sympathien koestert voor of verstandhoudingen cultiveert met geheime organisaties zoals de Armanen-Orden. Is hij lid
van die orde en daarmee een neonazi?
Hammer houdt zijn publiek kennelijk voor benvloedbaar en lijkt het
te minachten. Maar hoewel de meesten lang voor het lapje gehouden
kunnen worden, geldt dat niet voor iedereen en voor altijd. Benut

75

Zie de voetnoot op zijn site http://www.topcrew.nl/nl_codebrekers.html


waarin hij (bij wijze van een FAQ) ofwel niet antwoordt op de netelige vragen
die hij zelf stelt, ofwel in een wijde boog om het antwoord heen schaatst, ofwel de vermoorde onschuld speelt, ofwel opnieuw fictie gaat schrijven.

152

Karl Hammer zijn publieke website als een bulletinboard, een prikbord, waarop onder het mom van commercieel artwork uiteraard
wordt er ook onschuldig werk aangeboden (cfr. de modus operandi van de AO) gecodeerde berichten aan zielsverwanten verschijnen, met het oogmerk om nieuwe zielen te werven? Elke cryptoloog zal zich immers de vraag stellen of er sprake is van steganografie waarbij in de minst significante bits van de individuele fotopixels voor het oog onzichtbaar versleutelde berichten opgenomen
zijn. Mits men beschikt over de geschikte software en de juiste ontcijferingssleutel kunnen die berichten eenvoudig uitgelezen worden.
Is dat hier ook zo?
Hebben de geportretteerden zelf wel benul van de context waarin zij
geplaatst worden, de rol die hij hen toebedeelt? Wie koopt zulke suggestieve werken van deze Rembrandt, en doet men dat dan met
kunstmin als enige drijfveer?
Is het toelaatbaar om de vraag te stellen of Karl Hammer propaganda
voert, in de vorm van agitprop, die hoofdzakelijk verspreid wordt
door middel van literatuur, drama, muziek of kunst, teneinde zoals
een definitie van propaganda luidt de publieke opinie te benvloeden om aanhangers te winnen voor bepaalde opvattingen of standpunten?
Propaganda kenmerkt zich vaak door het systematisch geven van
eenzijdige informatie, die al dan niet (deels) onwaar is, waarbij selectief bepaalde feiten worden benadrukt en andere bewust achterwege worden gelaten, lezen we verder nog.
Veel vragen. Retorische vragen, omdat heraut Hammer niet genegen
bleek om op een bevredigende voet tekst en uitleg te verschaffen,
zelfs niet nu zijn geloofwaardigheid grootschalig in het geding is.
Zich verschuilend achter een ijzige faade, als een sfinx, houdt hij zijn
ware streven en intenties dicht aan de borst. Hij leidt een verborgen
leven met een obscure agenda waarmee hij koketteert, maar waaruit
hij niet in klare taal wil voorlezen.
Is Hammers rol als stille boodschapper na de onthullingen in dit
boek voorbij? Is zijn spel voor het voetlicht uit en valt het doek voor
hem? Geen breek-een-been meer?
153

De ironie van de kwestie is dat Ysa Pastora wel in klare taal voorleest
uit zijn werk en dat ook doet met betrekking tot de Marsch-Impromptu. Niets meer of minder wil dat zeggen dat de verborgen
boodschap van Hammer en die van de Armanen, met een omweg,
toch bij u aanbelandde. Ingevolge de vermoedelijke wens van de
broederschap. Wie optreedt onder de strijdnaam Ysabella Hannah
Geertruida Pastora doet dat echter uitdrukkelijk met het voorbehoud dat zij geen banden onderhoudt met Karl Hammer en het genootschap, dat zij de boodschap objectief poogt weer te geven en te
becommentariren, en dat zij zich met klem distantieert van de inhoudelijke strekking, het credo, de tijdingen en de daarin doorklinkende aspiraties.

154

155

Epiloog

Kaddiesh-jatom

Jitgaddal vejitkadash sjmeh rabba, bealma die vera chiroeth,


Vejamlech malchoeth bechajeechon oevejomeechon oevechajj
dechol bet jisral, Baagala oewizman kariev,
Veimroe amn.
Jeh shemeh rabba meworach, leolam oelealm olmaj.
Jitbarach vejisjtabbach vejitpa'ar vejitromam vejitnass
vejithaddar vejitalle vejithallal sjmeh dkoedesja,
Beriech hoe, oeleella min kol birchata vesjierata
toeshbechata venechmata daamieran bealma,
Veimroe: amn.

156