You are on page 1of 35

KNJIGOVODSTVO S OBRAUNOM PROIZVODNJE

PROF BORIS TUEK


Ispit teorija 60%+zadaci 60%, crtice nadopuniti, nabrajanje, nadopunjavanje,
zaokruivanje i zadaci
Literatura: Tuek,ager, Vulin, Perevi : Poslovno planiranje kontrola i analiza
2012.
Udbenik iz Raunovodstva sa sveuilinog studija ima dosta vjebi

Uvod u Knjigovodstvo proizvodnje


Definiranje knjigovodstva proizvodnje i njegova povezanost s FINANCIJSKIM i
UPRAVLJAKIM raunovodstvom.
FUNKCIONALNA STRUKTURA RAUNOVODSTVA :
PRVI PRISTUP:
1. Financijsko raunovodstvo (FR)
2. Upravljako raunovodstvo (UR)
3. Raunovodstvo trokova (RT)
DRUGI PRISTUP :
1. Financijsko raunovodstvo
2. Upravljako raunovodstvo (Menaersko raunovodstvo)
-

Raunodstvo je temeljeno na racionalnom prosuivanju koje se temelji na


istinitim podacima (NE INUITIVNO koje je danas esto)
Financijsko raunovodstvo je u funkciji zadovaljavanja zahtjeva EKSTERNIH
korisnika.
Upravljako raunovodstvo je orjentirano na INTERNE korisnike
Bilanca je najvaniji financijski izvjetaj gdje sve poinje i sve zavrava
- Trgovac vrednuje ZALIHE TRGOVAKE robe prema nabavnoj cijeni
TROKA NABAVE
- Proizvodno poduzee = Zalihe GOTOVIH PROIZVODA (TROAK
PROIZVODNJE)
Podruje KNJIGOVODSTVA S OBRAUNOM PROIZVODNJE ima obiljeja i
FINANCIJSKOG i UPRAVLJAKOG raunovodstva u sebi, Obiljeavaju ga oba interno
i eksterno.
FINANCIJSKO RAUNOVODSTVO
- Prua informacije svim interesno utjecajnim skupinama radi ostvarivanja
njihovog cilja
- Korisnici su prije svih VANJSKI SUBJEKTI sadanj i potencijalni investitori,
kupci, dobavljai, drava...
- Informacije Financijskog raunovodstva odnose se prije svega na
PROLOST
- Objavljivanje informacija Financijskog raunovodstva mora biti u skladu s
OPEPRIHVAENIM RAUNOVODSTVENIM NAELIMA
- Malo je fleksibilnosti glede opsega i oblika financijskih informacija za
potrebe vanjskih korisnika
- Financijsko raunovodstvo daje saet pregled poduzea kao CJELINE
UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO
- Pomo je menamentu poduzea u planiranju (definiranju ciljeva) i nadzoru
ostvarivanja postavljenih ciljeva
- Korisnici su prije svih UNUTARNJI SUBJEKTI

Informacije Upravljakog raunovodstva odnose se prije svega na


BUDUNOST
- Informacije Upravljakog raunovodstva usmjerene su menamentu za
posebno odluivanje i najee nisu dostupne VANJSKIM korisnicima pa
nema posebnih zahtjeva za kozistentnost, opreznost i sl.
- Visok stupanj fleksibilnosti u pripremi svih izvjetaja
- Upravljako raunovodstvo daje detaljan pregled svih razina ili centara
odgovornosti (odjela, proizvodnih linija i sl.)
RAZLIKA S INFORMACIJSKOG STAJALITA
Sa stajalita UPRAVLJANJA POSLOVANJA PODUZEA sveukupno raunovodstvo je
UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO.
Proces pripreme informacija okrenutih BUDUNOSTI i interno izvjeivanje naziva
se UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO, a procesiranje podataka koji se odnose na
PROLE DOGAAJE i EKSTERNO izvjeivanje naziva se FINANCIJSKO
RAUNOVODSTVO.
TRADICIONALAN KONCEPT raunovodstva trokova ukazuje na metodu
AKUMULIRANJA i ALOCIRANJA povijesnih trokova na jedinice proizvoda ili usluga
ili pojedine dijelove poduzea radi procjene ZALIHA i obrauna REZULTATA
POSLOVANJA.
SUVREMENI KONCEPT raunovodstva trokova RT je proireno podruje
upravljakog raunovodstva s dijelom financijskog raunovodstva i to
PROCIJENOM ZALIHA I OBRAUNOM PROIZVODNJE
UPRAVLJAKO RAUNOVODSTVO ima svoj UI koncept podruje djelovanja
(proces planiranja i kontrole) i IRI koncept (procjena zaliha s obraunom
proizvodnje te aktivnosti planiranja i kontrole)
KNJIGOVODSTVO S OBRAUNOM PROIZVODNJE
Predmet raunovodstvo proizvodnje je proces prizvodnje od trenutka kada je
pokrenut do trenutka kada su njegovi uinci tj.proizvodi dovreni i kada ga
naputaju.
PRIMARNI CILJA rauvodstvenog obuhvaanja trokova i uinaka u
ZADOVOLJAVANJU INFORMACIJSKIH ZAHTJEVA INTERNIH KORISNIKA.
O kvaliteti internog obrauna ovisi i kvaliteta te pouzdanost EKSTERNO
PREZENTIRANIH FINANCIJSKIH IZVJETAJA.
SPECIFINOST POJEDINIH DJELATNOSTI- POVRATNA VEZA
FINANCIJSKO
RAUNOVODSTVO
dnevnik
glavna knjiga
bruto bilanca
financijski izvjetaj

UPRAVLJAKO
RAUNOVODSTVO

RAUNOVODSTVO
OBRAUNA
PROIZVODNJE

planiranje

kontrola

RAUNOVODSTVO
TROKOVA

S FUNKCIONALNOG ASPEKTA RAUNOVODSTVO PROIZVODNJE


UKLJUUJE:
1.
2.
3.
4.

Knjigovodstvo proizvodnje
Raunovodstveno planiranje proizvodnje
Raunovodstveni nadzor proizvodnje
Raunovodstvenu analizu proizvodnje

KP
RPP
RNP
RAP

Informacije o trokovima u proizvoakim poduzeima ima sljedeu


namjenu:
1. vrednovanje u bilanci zaliha nedovrene proizvodnje i gotovih proizvoda
2. utvrivanje rezultata poslovanja, odnosno trokova koji se nadoknauju iz
prihoda razdoblja u kojem su nastali (RdiG)
3. financijsko planiranje
4. kontrola poslovanja
5. odluivanje
Funkcije (zadaci)
1. potreba sastavljanja realnih i objektivnih financijskih izvjetaja- obuhvaanje i
razvrstavanje trokova- utjecaj na bilancu i raun dobiti i gubitka
2. kontrola poslovanja poduzea
3. oblikovanje i provedbu poslovne i razvojne politike poduzea prognostika
funkcija
Evidencijsku osnovicu za utvrivanje, alokaciju, planiranje, kontrolu nastalih
trokova ine analitika knjigovodstva:
1.
2.
3.
4.
5.

AK
AK
AK
AK
AK

razredi

dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine


sirovina, materijala, rezervnih dijelova
procesa proizvodnje mjesta trokova i nosioca trokova
gotovih proizvoda
rezultata poslovanja

0
3
60
63
7-8-9

-AK mjesta trokova i nositelja trokova ine knjigovodstvo proizvodnje i


evidencijsku osnovicu raunovodstva proizvodnje (600..)
-knjigovodstveno praenje troka proizvodnje po nositeljima trokova i po
mjestima trokova (radi utvrivanja odgovornosti za uinke i trokove)
NOSITELJ TROKA = PROIZVOD
MJESTO TROKA = DIO ORGANIZACIJE, DIO PODUZEA GDJE NASTAJU PROIZVODI
CIJENA KOTANJA = SVI TROKOVI KOJI PROIZVOA TREBA ZBROJITI DA BI IMAO
CJENU GOTVOG PROIZVODA
FAZE OBRAUNA TROKOVA PROIZVODNJE (ISPITNO PITANJE)

1.razvrstavanje trokova i evidentiranje trokova po prirodnim vrstama trokova


u razredu 4
2.rasporeivanje i evidentiranje trokova po mjestima trokova
3.obraun internih uinaka i rasporeivanje sekundarnih trokova na mjestima
trokova
4.rasporeivanje trokova na nositelje trokova
5. obraun trokova za dovrenu proizvodnju tijekom razdoblja, odnosno
nedovrenu proizvodnju na kraju razdoblja (prijenos trokova za dovrene
proizvode s konta proizvodnje na konto zaliha gotovih proizvoda)
U UVIJETIMA PRIMJENE SUVREMENIH INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA
FAZA 1. I FAZA 2. SE SJEDINJUJU
Imovina = prirodna vrsta troka, vrsta imovine koja se troi
DEFINIRANJE OSNOVNIH POJMOVA :
IMOVINA resurs kojeg kontrolira poduzee kao rezultat prolih dogaaja iz
kojeg se oekuje priljev budue ekonomske koristi.Budua ekonomska korist
utjelovljena u imovini jest potencijalni doprinos, izravno ili neizravno priljev
novaca, novani ekvivalenata u poduzee.
OBAVEZA postojei dug poduzea proizaao iz prolih dogaaja za ije se
podmirenje oekuje odljev resursa(imovine) poduzea.
KAPITAL(GLAVNICA)- ostatak imovine poduzea nakon odbitka svih njegovih
obveza.
UTROAK predstvalja fiziko troenje resursa s ciljem stvaranja uinaka
UINAK rezultat poslovnog procesa PROIZVOD ILI USLUGA
IZDATAK izdatak novca sa iro-rauna, novana isplata
TROAK - vrijednosno izraeni utroci elemenata poslovnog procesa nastali pri
stvaranju uinaka
RASHODI smanjenje ekonomskih koristi tijekom razdoblja u obliku smanjenja
imovine ili poveanja obaveza to za posljedicu ima smanjenje kapitala (glavnice)
ali ne u svezi s raspodijelom sudionicima u glavnici.
PRIHOD poveanje ekonomskih koristi tijekom razdoblja u obliku poveanja
imovine ili smanjenja obaveza to za posljedicu ima poveanje kapitala(glavnice)
ali ne u svezi s raspodjelom sudionicima u glavnici.
NOVANI IZDACI smanjenje novaca i novanih ekvivalenata
NOVANI PRIMICI poveanje novaca i novanih ekvivalenata
NOVAC- gotovina u blagajni i potraivanja na depozitnim raunima po vienju
NOVANI EKVIVALENT kratkotrajna, visoko likvidna ulaganja koja se mogu
brzo pretvoriti u poznate iznose novaca i koja nisu pod znaajnim utjecajem rizika
promjene vrijednosti
Vremenska nepodudarnost prihoda i primitaka
a)primitak moe prethoditi prihodu (predujam za prodaju proizvoda, roba ili
usluga,naplaeni prihodi budueg razdoblja)
b) primitak moe nastati istodobno s prihodom (prodaja proizvoda , robe ili usluga
za gotovinu)

c) prihod moe prethoditi primitku (prihodi se priznaju u trenutku nastanka, a ne


kada je novac stvarno primljen i unose se u raun dobiti i gubitka razdoblja u
kojem su nastali)
RIZIK TRANSFORMACIJE PRIHODA U PRIMITAK
Vremenska nepodudaranost trokova i izdataka
a)izdatak moe prethoditi troku (unaprijed plaeni trokovi najamnina ,
osiguranja i sl.)
b)izdatak moe nastati istodobno s trokom(trokovi plaeni u gotovini i ukljueni
u blagajniki izvjetaj)
c)troak moe prethoditi izdatku (raun dobavljaa za razne usluge)

POJAM I PODJELA TROKOVA


TROKOVI su najznaajniji dio rashoda koji nastaju u skladu s ciljem, svrhom i
zadacima poslovanja poduzea
TROKOVI su vrijednosno izraeni utroci rada, dugotrajne i kratkotrajne
imovine, te tuih usluga u poslovnom procesu, iskljuivo radi stvaranja uinaka
-trokovi su ua kategorija od rashoda, meutim ine njihov najznaajniji dio
RASHODI mogu biti CILJANI, SVRSISHODNI nastali iskljuivo u svezi stvaranja
uinaka (trokovi) i NEUTRALNI koji nisu nastali radi stvaranja uinaka (nemaju
obiljeje troka)
*Neki rashodi ne maju za posljedicu stvaranje UINAKA
*TROKOVI imaju UVIJEK za posljedicu stvaranje UINAKA
Izmeu trokova i rashoda mogu se pojaviti slijedei odnosi:
a) vremenski nesklad rashoda i trokova
b) rashodi koji nemaju karakter troka
c) trokovi koji nemaju karakter rashoda
d) vrijednosno nepodudaranje pojedinih vrsta rashoda
* U raunovodstvenoj literaturi postoji veliki broj kriterija podjele trokova
*Trokovi se evidentiraju uvijek na dugovnoj strani knjigovodstvenog konta

PODJELA TROKOVA PREMA PRIRODNIM VRSTAMA (razred 4)


1.Trokovi sirovina i materijala, energije i rezervnih dijelova i sitnog
inventara
trokovi sirovine i materijala
trokovi energije
trokovi rezervnih dijelova
trokovi sitnog inventara
2.Trokovi usluga
prijevozne usluge
usluge odravanja
trokovi propagande i reklame
trokovi zakupnina
3.Dugorona rezerviranja
dugorona rezerviranja za rizike
dugorona rezerviranja za mirovine, poreze i sl.
dugorona rezerviranja za trokove investicijskog odravanje
4.Amortizacija
trokovi amortizacije dugotrajne nematerijalne imovine
trokovi amortizacije dugotrajne materijalne imovine
5.Ostali trokovi poslovanja
naknade trokova zaposlenicima
reprezentacija
premije osiguranja
bankarske usluge i trokovi platnog prometa
6.Trokovi osoblja
6

bruto plae i nadnice ( ako su radnici radili taj mjesec)


naknade bruto plaa i nadnica (plaa ali ako je radnik npr.bio na godinjem
po ugovoru)

PODJELA TROKOVA PREMA VREMENU NASTANKA

povijesni (proli) trokovi koji su nastali do danas


zamjenski (sadanji) trokovi- trokovi * cijena danas
budetni (budui) trokovi - oekivani, procjenjeni, predraun

PODJELA TROKOVA U ODNOSU NA PROMJENE RAZINE AKTIVNOSTI


(OBUJMA PROIZVODNJE)

fiksni (stalni, nepromjenjivi) trokovi


apsolutno fiksni trokovi ( uvijek isti bez obzira na obujanm proizvodnje)
relativno fiksni trokovi (obujam proizvodnje utjee na njih)
*prosjeni fiksni trokovi se s obujmom proizvodnje smanjuju po jedinici
proizvoda

varijabilni (promjenjivi) trokovi


proporcionalni ( za svaku novu jedinicu se poveavaju)
progresivni
degresivni

mjeoviti trokovi

PODJELA TROKOVA U FINANCIJSKIM IZVJETAJIMA (ISPIT)


1. nedospjeli sadrani u imovini poduzea
2. dospjeli rashodi u obraunskom razdoblju
-

trokovi proizvoda (ukljuuju se u cijenu proizv.)- koji su ukljueni u


vrijednost zaliha, naplauju se onda kada su zalihe prodane u bilanci

trokovi razdoblja (tr.prodaje-nadoknauju se iz prihoda tog razdoblja)


pokrivaju se iz prihoda razdoblja one godine kada su nastali (RDG),
ukljueni su u imovnu uprave i prodaje
3. primarni trokovi direktan materijal
-

4. konverzijski trokovi direktan rad + opi trokovi proizvodnje (OTP)


7

*Dok se ne utroi u procesu proizvodnje troak je nedospjeli, a kad se proda


troak je dospjeli.
PODJELA TROKOVA PREMA UTJECAJU NA DONOENJE ODLUKA (ISPIT)

relevanti trokovi koji su vani za donoenje odluka


nataloeni trokovi ukljuuju se u cijenu zaliha, gotovi proizvodi
oportunitetni trokovi
direktni trokovi
indirektni trokovi
kontrolabilni trokovi koji se mogu kontrolirati
nekontrolabilni trokovi- dodjeljeni, nemoe se utjecati
diferencijalni trokovi- trokovi vezani uz alternative

PODJELA TROKOVA PREMA POSLOVNIM FUNKCIJAMA


trokovi istraivanja i razvoja
trokovi projektiranja proizvodnje, usluga i procesa
trokovi proizvodnje
trokovi marketinga
trokovi distribucije
trokovi usluge kupcima
trokovi uprave
Direktni trokovi i indirektni trokovi podjeljeni su prema kriteriju mogunosti
alociranja trokova na nositelje trokova.
Direktni trokovi - oni koji se direktno mogu alocirati na nositelje
Indirektni trokovi(OPI) trokovi koji se ne mogu direktno alocirati na
nositelje (npr. kod izrade
cipela indirektni troak je ljepilo i konac, a direktni troak guma), rasporeuju se
prema nekakvom kljuu za raspored
DIREKTNI RAD sati rada * cijena rada jednog radnika koji je direktno radio na
tom proizvodu
Trokovi proizvoda su trokovi koji su ukljuuju u vrijednost nedovrene
proizvodnje i gotovih proizvoda, kapitaliziraju se i mogu biti rashod kad se
proizvod proda
Trokovi razdoblja pokrivaju se iz prihoda one godine kad su stvarno nastali

TROKOVI PROIZVODA U SKLADU S MRS-om 2 ZALIHE


(HSFI 10) ISPIT
*Pitanje za ispit :
- to su trokovi proizvoda?
- to ulazi u trokove proizvoda prema MRS2?prema bilanci
-to ulazi u trokove proizvoda prema linearnoj metodi?
-troak koji se iz ukupnog prihoda nadoknauje u razdoblju u kojem su proizvodi i
usluge prodani proporcionalno koliini prodanih proizvoda
8

-trokovi koji se obraunavaju po proizvodima, odnosno sve one vrste trokova


koji se ukljuuju u trokove zaliha
-trokovi proizvoda, cijena kotanja, uskladitivi trokovi
-pisani akt o raunovodstvenim politikama-treba uvaiti i naela MRS-a 2
zalihe (HSFI10)
Prema MRS-u 2 trokovi zaliha ine:

trokovi nabave
trokovi konverzije
drugi trokovi koji su nastali u procesu dovoenja zaliha u sadanje stanje i
sadanju lokaciju

*Raunovodstveni standardi nude alternativno, drugi izbor


*trokovi NABAVE unjih spadaju ZALIHE SIROVINA i MATERIJALA tj., njihova
vrijednost se obraunava po trokovima nabave, svi trokovi koji su nastali do
trenutka iskrcavanja sirovina i materijala. PLUS OVISNI TROKOVI (prijevoz ,
dobavlja,roba)

Zalihe nedovrene proizvodnje i gotovih proizvoda ine :

trokovi nabave utroenog direktnog materijala


umnoak koliine materijala* nabavna vrijednost

trokovi konverzije opi neizravni trokovi proizvodnje

trokovi direktnog rada


bruto plaa radnika koji radi na proizvodu

opi trokovi proizvodnje neizravni, indirektni trokovi

razliiti proizvodi

Opi trokovi proizvodnje (OTP) dijele se na:


fiksni OTP oni koji se ne mijenjaju ovisno o koliini proizvodnje
varijabilni OTP oni koji se mijenjaju ovisno o koliini proizvodnje
Fiksni OTP:
-amortizacija tvornikih zgrada, postrojenja, opreme
-odravanje tvornikih zgrada, postrojenja, opreme
9

-premije osiguranja tvornikih zgrada, postrojenja, opreme


-zakupnine tvornikih zgrada, postrojenja, opreme
-troak tvornikog managementa
-troak tvornike administracije
* FIKSNI OTP razliiti proizvodi, fiksni(stalni), ova komponenta se treba podijeliti
na ZALIHE i na RASPORED TROKOVA KOJI IDU U RASHOD naplauju se iz
prihoda
Fiksni OTP - troak koji ne moemo raspodijeliti na nositelje
- opi zato jer su trokovi nekih zgrada, a fiksni zato jer se ne
poveavaju ovisno
o proizvodnji
(NPR.- troak amortizacije jedne zgrade se ne moe vezati na proizvod koji se u
toj zgradi proizvodi jer ne mijenja se troak amortizacije ovisno o tome
proizvodimo li mi 1 ili 100 proizvoda)
Raspored fiksnih OTP na trokove konverzije odnosno trokovi koji se mogu
uraunati u vrijednost zaliha temelji se na normalnom kapacitetu.
Dio fiksnih OTP za neiskoriteni normalni kapacitet nadoknauje se iz ukupnog
prihoda u razdoblju nastanka.

Iskoriteni fiksni OTP koji se ukljuuju u trokove proizvoda- KAPITALIZACIJA

iskoriteni fiksni OTP = fiksni OTP


iskoritenog kap
neiskoriteni fiksni OTPtrokovi razdoblja

iskoriteni kapacitet
------------------------ = % od
ukupni kapacitet

-ostvareni kapacitet je manji od normalnog kapaciteta


-ostvareni kapacitet je jednak od normalnog kapaciteta
-ostvareni kapacitet je vei od normalnog kapacitet
Varijabilni OTP
-neizravni (indirektni) trokovi sirovine i materijala, energije nastao na mjestima
trokova koji su neposredno vezani uz uinke (pogon za proizvodnju osnovnog
proizvoda i sl.)
-neizravni (indirektni) trokovi tvornikog managementa
neizravni (indirektni) trokovi tvornike administracije
Drugi trokovi koji su nastali pri dovoenju zaliha u njihovo sadanje stanje i
sadanju lokaciju
-trokovi dizajniranja proizvoda za posebne kupce
-amortizacija trokova razvoja koje se odnosi na odreeni proizvod ili proces
10

-trokovi skladitenja koji su nuni u procesu proizvodnje


-trokovi posudbe (kamata) za zalihe za koje je potrebno dulje razdoblje da ih se
dovede u stanje pogodno za prodaju
* ako od banke dignemo kredit npr.30 god za maslinarstvo, prvih 5 godina emo
staviti na tro.proizvoda (maslina), a ostalo ide na rashode razdoblja 5 god dok
masline ne narastu, sadnice
FIKSNA KOMPONENTA OTP
ISKORITENO (stavljamo u trokove proizvoda)
NEISKORITENO(knjiimo na
trokove razdoblja)

KALKULACIJA TROKOVA koji se ukljuuju u trokove zaliha proizvodnje i


gotovih proizvoda prema MRS-u 2 zalihe
1.Troak direktnog materijala
2.Trokovi direktnih plaa
3.Ukupni direktni trokovi

DM
DR
(1+2)

4.Varijabilni opi trokovi proizvodnje


VOTP
- neizravni (indirektni) troak sirovine i materijala i energije nastao u
mjestima troka koji su neposredno vezani uz uinke
- neizravni (indirektni) troak tvornikog managementa
- neizravni (indirektni) troak tvornike administracije
5.Opi fiksni trokovi proizvodnje za iskoriteni normalni kapacitet
FOTP
- amortizacija tvornikih zgrada, postrojenja, opreme
- odravanje tvornikih zgrada, postrojenja, opreme
- premije osiguranja tvornikih zgrada, postrojenja, opreme
- zakupnine tvornikih zgrada, postrojenja, opreme
- troak tvornikog managementa
- troak tvornike administracije
6.Ukupni opi trokovi proizvodnje (4+5)
UOTP
11

7.Dodatni trokovi
trokovi dizajniranja proizvoda za posebne kupce
amortizacija trokova razvoja koje se odnosi na odreeni proizvod ili
proces
trokovi skladitenja koji su nuni u procesu proizvodnje
trokovi posudbe za zalihe za koje je potrebno dulje razdoblje da ih se
dovede u stanje pogodno za prodaju
8.Ukupni trokovi proizvoda (trokovi proizvodnje) (3+6+7)

TROKOVI PROIZVODA

Direktni materijal

TROKOVI PROIZVODA

TROKOVI PROIZVODA

Direktni materijal

Primarni trokovi

Direktni rad ( plae)


Trokovi konverzije

Sekundarni troak

Opi trokovi proizvodnje

Iskoriteni FOTP koji se ukljuuju u trokove proizvoda-kapitalizacija.


Iskoriteni FOTP = FOTP x ostvareni kapacitet
FOTP=troak razdoblja
normalni kapacitet

Neiskoriteni

Ako je ostvareni kapacitet MANJI od normalnog kapaciteta, dio FOTP ide u


zalihe(zavrit e u proizvodima), a dio e zavriti u trokovima razdoblja.
Ako je ostvareni kapacitet JEDNAK normalnom svi trokovi zavravaju u
zalihama.
Ako je ostvareni kapacitet VEI od normalnog -- svi trokovi zavravaju u
zalihama.

TROKOVI RAZDOBLJA u skladu s MRS-om 2 zalihe


-trokovi koji se nadoknauju iz ukupnog prihoda u razdoblju u kojem su
nastali u ukupno nastalom iznosu
-trokovi koji se ne mogu ukljuiti u vrijednost zaliha i tretiraju se u cijelosti
rashodima razdoblja u kojem su nastali
Prema MRS-u 2 u trokove razdoblja se ukljuuju
a) neuobiajeni iznos otpadnog materijala, nepotrebnog rada i drugi
proizvodni trokovi
b) trokovi skladitenja (osim ako su nastali u proizvodnom procesu prije
daljnje faze proizvodnje)
-------------------------------------------------------------------------c) opi administrativni trokovi koji ne pridonose dovoenju zaliha u sadanje
stanje i lokaciju
d) trokovi prodaje (uprava, marketing, raunovodstvo)
c) i d) se ne ukljuuju u zalihe jer nisu izravno vezani uz proizvodnju proizvoda
12

Rashodi razdoblja-ako nema prihoda-izvora za pokrivanje, ovi trokovi nas mogu


dovesti u gubitak

Raspored (prijenos) trokova- kod proizvoakih poduzea


490 PRIJENOS
TROKOVA ZA OBRAUN
PROIZVODA I USLUGA

(1)

491 PRIJENOS TROKOVA


NEPOSREDNO NA TERET
UKUPNOG PRIHODA

(2)

600 PROIZVODNJA U
TIJEKU

(1)

(3)

630 ZALIHE GOTOVIH


PROIZVODA

(3)

(4)

700 RASHODI PRODANIH


PROIZVODA

(4)

701 RASHODI RAZDOBLJA

(2)

13

Prijenos trokova uslune djelatnosti

4 TROKOVI
(1)

PRIJENOS
TROKOVA
NEPOSREDNO NA
TERET UKUPNOG
PRIHODA

(1)

TROKOVI
OBRAUNATI PO
USLUGAMA

(1)

4 TROKOVI
(1)

4 TROKOVI
(1)

4 TROKOVI
(1)

Prijenos trokova trgovine


4 TROKOVI
(1)

PRIJENOS TROKOVA
NEPOSREDNO NA
TERET UKUPNOG
PRIHODA

(1)

TROKOVI TRGOVINE

(1)

4 TROKOVI
(1)

4 TROKOVI
(1)

4 TROKOVI
(1)

14

Trgovac = prihod rashod (trokovi plaa) opi trokovi (osiguranje...)


Mara uzvor za pokrie ostalih trokova trgovine + dobit

MJESTA TROKOVA i NOSITELJI TROKOVA(ISPIT)


Mjesto troka -funkcionalno i prostorno ili stvarno zaokruena cjelina u sklopu
pravne osobe u kojoj ili u svezi s kojom se u poslovanju pojavljuju trokovi koji
je poslije mogue rasporediti na nositelje trokova i za koje postaji
odgovornost
-mjesto troka je ono mjesto na kojem nastaju trokovi vrenja odreene
funkcije
Postoje razliiti kriteriji oblikovanja mjesta trokova
(ISPIT)Funkcionalni kriterij podjele:
a)

priroizvodna mjesta troka

1.MT osnovne (glavne) djelatno


- mjesta u kojima se neposredno odvija proces proizvodnje (proizvodni
pogoni i sl.)
- u stoarskoj proizvodnji tovilite A,B,C
- u ratarskoj proizvodnji odreene povrine, mehanizacija, silosi i sl
- u graditeljstvu gradilite A,B...tehniki sektor, proizvodnja betona...
2.MT sporedne djelatnosti
15

-mjesta u kojima se odvija proizvodnja tzv. sporednog proizvoda


(npr. u prehrambenoj industriji proizvodnja ambalae i proizvodnja
proizvoda od otpada)
3.MT neindustrijske djelatnosti
-mjesta u kojima se obavlja djelatnost koja nema obiljeje
industrijske djelatnosti (npr. restoran, transport, tvornike trgovine..9
4.MT pomone djelatnosti
-servisi osnovnih djelatnosti (alatnice, radionice za odravanje
objekta i opreme)
b)

nepriroizvodna mjesta troka


1.MT nabavne djelatnosti
2.MT upravne djelatnosti
3.MT prodajne djelatnosti

Podjela MT prema kriteriju prostora obrauna

skladite
upravne zgrade
proizvodne hale
prodavaonice

Podjela MT prema kriteriju odgovornosti

trokovni centri odgovornosti (trokovi)


prihodni centri odgovornosti
(prihod)
profitni centri odgovornosti
(trokovi i prihod)
investicijski centri odgovornosti (sve investicije)

Podjela MT prema obraunsko tehnikom kriteriju


glavno mjesto troka - POGON
pomono mjesto troka SERVISI GLAVNOJ DJELATNOSTI
Nositelj trokova je:
1.
2.
3.
4.

proces proizvodnje proizvoda


faze proizvodnje odreenog proizvoda
odreeni proizvod
grupe srodnih proizvoda ili drugi uinak

Pogonski obraunski list.dokument s pomou kojeg se sa sporednog MT na


glavno mjesto troka prenose trokovi.
TROAK PROIZVODNJE =koliina dovrenih proizvoda tijekom razdoblja i
koliina nedovrenih proizvoda na kraju razdoblja
Proizvodnja u tijeku proizvodnja penice, kukuruza i sl.
PRIVREMENI I KONANI NOSITELJI TROKOVA
(principi)NAELA oblikovanja mjesta troka

16

princip ekonominosti pri oblikovanju MT treba voditi rauna o odnosu


trokova koji nastaju poveanjem broja MT i koristi koje se time mogu
postii.
kalkulacijski pristup zahtjeva praenje trokova po MT da bi se
omoguilo to objektivnije rasporeivanje trokova po nositeljima trokova.
funkcionalni pristup zahtjeva da se pri formiranju MT vodi rauna o
funkciji koju pojedino MT ima u procesu poslovanja (u tom smislu oblikuju
se MT nabave, MT proizvodnje, MT prodaje, MT uprave)
princip odgovornosti zahtjeva da se MT formiraju tako da se omogui
bolja kontrola trokova po nositeljima odgovornosti za trokove
raunovodstvo odgovornosti
princip preglednosti obraun trokova ne optereivati detaljima
teritorijalni princip-zahtjeva da u pravilu jedno MT ini organizacijsku
jedinicu na jednom mjestu

Sustavi obrauna trokova proizvoda


Postupak planiranja, evidentiranja, obrauna i kontrole trokova.
Metodologija raunovodstvenog planiranja, identificiranja, praenja i alokaciju
trokova u cilju utvrivanja JEDININOG TROKA PROIZVODA ili usluge (nositelja
troka)
Opi zadatak knjigovodstva proizvodnje jednak je kod svih vrsta proizvodnje, ali
je metodologija izvravanja tog zadatka razliita.
Temelji se na nainu alokacije opih trokova proizvodnje na proizvode :
1. TRADICIONALNI SUSTAVI OBRAUNA TROKOVA
2. SUVREMENI SUSTAVI OBRAUNA PROIZVODNJE
Razlika je u pristupu alokacije OTP-a na proizvode :
17

Tradicionalni pristup MJESTA TROKA


Suvremeni pristup AKTIVNOSTI,MJERA AKTIVNOSTI

TRADICIONALNI SUSTAV npr. Direktni materijal OPE TROKOVE


rasporeujemo tako da ih vie alociramo na proizvode koji imaju vredniji materijal
SUVREMENI SUSTAV prema kriteriju koji su proizvodi koristili vie aktivnosti,
vie aktivnosti VIE OPIH TROKOVA PROIZVODNJE, VEA MJERA AKTIVNOSTI
VIE SE RASPOREUJE OPIH TROKOVA PROUZVODNJE

TRADICIONALNI SUSTAVI, SUSTAVI OBRAUNA TROKOVA

VRSTE :
1. Obraun po radnom nalogu (po narudbi)
2. procesni obraun
Obraun trokova u proizvodnji po radnom nalogu ( po narudbi)
Odluka o proizvodnji odreenog proizvoda temelji se na:
- narudbi kupca pojedinana proizvodnja
- plan proizvodnje serijska proizvodnja
Radni nalog, odnosno koliina proizvoda koja e se proizvesti prema odreenom
radnom nalogu je nositelj trokova (proizvodnja zrakoplova, graevinskih
objekata, namjetaja, konfekcijapopravci i odravanja, usluge montae, grafike
usluge, projektiranje)

Faze obrauna trokova po radnom nalogu:


1. utvrivanje radnog naloga (proizvoda) kao nositelja trokova
2. utvrivanje direktnih trokova po jednom radnom nalogu (TDM I TDR)
3. utvrivanje indirektnih trokova povezanih s radnim nalogom OTP
(trokovi indirektnih materijala, trokovi amortizacije i pogonske reije)
4. raspored OTP-a na pojedini radni nalog (proizvod - nositelj troka) na
temelju izabrane baze ili kljua rasporeda
5. mogue baze troak direktnog materijala, troak direktnog rada. direktni
sati, strojni sati, ukupni direktni trokovi, jedinice proizvodnje
6. tope dodatka = OTP / baza

18

7. klju = OTP / baza


*najbolja mjera aktivnosti u pogonu
Obraun trokova proizvodnje po radnom nalogu
INDIREKTNI TROKOVI
PROIZVODNJE-OPI

OTP

BAZA ZA RASPORED OTP


MJERA PROIZVODNE AKTIVNOSTI

NOSITELJ TROKA-RADNI
NALOG (PROIZVOD)

INDIREKTI TROKOVI PROIZVODNJE


DIREKTI TROKOVI PROIZVODNJE

DIREKTNI TROKOVI
PROIZVODNJE

TDM

TDR

Tok trokova u proizvodnji koje primjenjuju obraun po radnom


nalogu(shema)

DIREKTNI MATERIJAL
DIREKTAN RAD

POSAO
radni nalog 100
POSAO
radni nalog 100

GOTOVI
PROIZVODI

TROKOVI PRODANIH
PROIZVODA-RASHODI

OTP
POSAO
radni nalog 100

49 RASPORED TROKOVA
(1)

600 PROCES PROIZVODNJE


radni nalog 100
(1)

(2)

630 GOTOVI
PROIZVODI
(2)

700TROAK GOTOVIH
PROIZVODA
(3)

(3)

19

600 PROCES PROIZVODNJE


radni nalog 100
(1)

(1)

(2)
(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

600 PROCES PROIZVODNJE


radni nalog 100
(1)

(1)

(2)
(2)

OBRAUN TROKOVA PO RADNOM NALOGU


Direktni trokovi proizvodnje (trokovi dir.materijala i dir.rada)direktno
(neposredno) se rasporeuju na radne naloge
Indirektni trokovi proizvodnje (opi trokovi proizvodnje) rasporeuju se na
radne naloge na temelju stope dodatka(baza za rasporeivanje, ili klju)

OBRAUN TROKOVA U PROCESNOJ PROIZVODNJI


1. Proces proizvodnje jednog proizvoda ili vie srodnih proizvoda odvija se
kontinuirano za sve kupce
2. Poetak proizvodnje nije neposredno iniciran narudbom kupca razlika od
radnog naloga
3. Koliina proizvoda koja e biti NOSITELJ TROKOVA poznata je na kraju
razdoblja za odreeno razdoblje
4. S organizacijsko-tehnikog aspekta procesa proizvodnje ima obiljeja
masovne proizvodnje, UKUPNA PROIZVODNJA KONANI NOSITELJ
TROKOVA
5. Fazna proizvodnja u svakoj fazi se odvija proizvodni proces, PROIZVODNI
PROCES = privremeni nositelj troka
6. Procesni obraun se primjenjuje u proizvodnji bezalkoholnih
pia,brana,eera, ulja,sladoleda, papira,gume,stakla,boja,benzina,
plina,bijele tehnike, automobila,kompjutera i sl.
PROCESNI OBRAUN TROKOVA
1. Trokovi proizvodnje se prate po proizvodnim procesima
20

2. Proizvodni proces prenosi svoje trokove na sljedeu fazu proizvodni


proces
3. Trokovi proizvodnog procesa trokovi nastali u samom procesu+trokovi
preneseni iz prethodnog procesa
4. U posljednjoj fazi (proizvodnom preocesu) kumuliraju se UKUPNI TROKOVI
PROIZVODNJE
PROCESNI SUSTAV OBRAUNA TROKOVA

Tok trokova u proizvodnji koje primjenjuju procesni obraun (SHEMA)

DIREKTNI MATERIJAL
DIREKTAN RAD

proces mijeanja

proces oblikovanja

OTP
proces grijanja

GOTOVI
PROIZVODI

TROKOVI PRODANIH
PROIZVODA

21

FAZE PROCESNOG OBRAUNA TROKOVA(ISPIT)


1.
2.
3.
4.

Utvrivanje kretanja fizikih jedinica proizvodnje


Izraunavanje ekvivalentnih jedinica za koliinu proizvodnje
Utvrivanje trokova proizvodnje za ekvivalentne jedinice
Utvrivanje ukupnih trokova proizvodnje za rasporeivanje na dovrenu i
nedovrenu proizvodnju
5. Rasporeivanje ukupnih trokova proizvodnje na trokove dovrene i
nedovrene proizvodnji

OBILJEJA

osnovna svrha
tokovi trokova

OBRAUN TROKOVA U PROIZVODNJI


PO NARUDBI

evidentirati proizvodne trokove


sirovine-nedovrena proizvodnja
gotovi proizvodi-trokovi prodanih
proizvoda

OBRAUN TROKOVA U PROCESNOJ


PROIZVODNJI

isto kao i u proizvodnji po narudbi


isto kao i u proizvodnji po narudbi

vrsta proizvoda

heterogena

homogena

primjeri tvrtke koje


primjenjuju metode

proizvodnja namjetaja, teke


opreme, graevinarstvo

proizvodnja kemijskih preparata,


nafte, brana, boja

22

kontrolni dokument
izvjetajno razdoblje

radni nalog
vrijeme trajanja posla

izvjetaj o trokovima proizvodnje


razdoblje kao to je 1 mjesec

izraun jedininog troka

po poslu

po preradnom centru

tok proizvodnje
mjerenje outputa

izdvojen po poslovima
broj zavrenih poslova
razlikovanje zasnovano na
naruenim poslovima kao
nositeljima trokova

kontinuiran
ekvivalentne jedinice proizvodnje

proizvodni trokovi koje je


potrebno predoiti

svi trokovi nastalu u svezi s


poslom

svi trokovi nastali u svezi


preradnim centrom

zahtijevano voenje knjiga

vrlo detaljno, zbog obrauna posla

manje detaljno od obraun trokova


u proizvodnji po narudbi

direktni nastup indirektnim


trokovima

direktni se odnose samo na


preradne centre

METODE VREDNOVANJA ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA


Metoda potpunih (punih) trokova, apsorpciona metoda (full costing
ili apsorbing costing)

je metoda obrauna zaliha prema kojoj se svi direktni (izravni trokovi)


proizvodnje i svi OTP (kako varijabilni tako i fiksni) tretiraju kao trokovi
proizvoda
Ova metoga nije prema MRS2 tj., ne primjenjuje se prema njemu u
obraunu zaliha, MRS2 NISU svi fiksni trokovi ukljueni nego samo oni koji
se odnose na proizvode

Metoda nepotpunih trokova, varijabilna metoda, marginalna metoda(direct


costing, variable costing)
23

je metoda obrauna ili vrednovanja zaliha kojom se svi direktni (izravni)


trokovi proizvodnje kao i svi varijabilni OTP tretiraju kao trokovi proizvoda
(bez fiksnih)
Stvar je u elementu FIKSNIH TROKOVA koje u prvoj godini stavimo u
RASHOD, ako je ostalo zaliha samo ih u drugoj godini varijabilni trokovi
optereuju

*Navedene metode utjeu na vrijednost zaliha nedovrene proizvodnje i gotovih


proizvoda (financijski poloaj poduzea) te na obraun rezultata poslovanja
(uspjenosti poduzea)
* Prema MRS2 samo se metode FIFO i prosjenih cijena mogu
primjenjivati u obraunu cijena zaliha.
Temeljna razlika ove dvije metode je u poloaju fiksnih OTP .
1) kod metode potpunih(apsorcione) (ukupnih) trokova fiksni OTP su
trokovi proizvoda
ukljuuju se u cijenu kotanja proizvoda
2) kod metode nepotpunih trokova ( varijabilna metoda) su trokovi
razdoblja
(rashod razdoblja)
-navedene metode utjeu na vrijednost zaliha nedovrene proizvodnje i gotovih
proizvoda (financijski poloaj poduzea) te na obraunati rezultat poslovanja
(uspjenost poduzea)
* Uz vrednovanje zaliha po varijabilnim trokovima, KUMULATIVNO DOK POSTOJE
ZALIHE, rezultat poslovanja MANJI JE u odnosu na vrednovanje zaliha po
POTPUNIM TROKOVIMA
* U godinama kada je PRODANA koliina proizvoda VEA od PROIZVEDENE
KOLIINE u istom razdoblju, rezultat poslovanja u obralunu po POTPUNIM
TROKOVIMA je VEI u odnosu na OBRAUN PO POTPUNI TROKOVIMA
pozitivna karakteristika ove metode jer je rezultat poslovanja naglaenije
povezan s koliinom prodanih proizvoda

APSORPCIONA METODA PROCJENA ZALIHA PROIZVODA


DIREKTNI
MATERIJAL
TROKOVI

DIREKTNI RAD

24

PROIZVODA
FIKSNI
OTP

UKUPNI
TROKOVI

VARIJABILNI
TROKOVI
PRODAJE
TROKOVI
RAZDOBLJA

ADMINISTRATIVNI
TROKOVI

VARIJABILNA METODA PROCJENA ZALIHA PROIZVODA


DIREKTNI
MATERIJAL
TROKOVI
PROIZVODA

DIREKTNI RAD

OTP

UKUPNI
TROKOVI

VARIJABILNI

TROKOVI
PRODAJE
TROKOVI
RAZDOBLJA

ADMINISTRATIVNI
TROKOVI

OTP

FIKSNI

*ispit_Razlika, sustavi obrauna proizvodnje se NE BAVE


cijenama, ne bave se obuhvatom trokova nego se bave
METODOLOGIJOM
Uz obraun po varijabilnim trokovima:
kad je prodana koliina proizvoda
rezultat poslovanja

> proizvedena koliina

vei

je

Izvjetaj o dobiti po metodi trokova


(potpunih trokova) situacija koju imamo u sluaju eksternog
izvjeivanja
Prihod od prodaje

xx
25

Trokovi prodanih proizvoda:


Poetne zalihe (koliina * troak proizvodnje po jedinici)
Trokovi proizvodnje u toku razdoblja(direktni trokovi + OTP)
-Konane zaliha (koliina * troak proizvodnje po jedinici)
(xx)
Ukupno Trokovi prodanih proizvoda
Bruto mara

xx
xx
(xx)
xx

Trokovi prodaje (varijabilni i fiksni)

(xx)

Administrativni trokovi (varijabilni i fiksni)

(xx)

Dobit prije oporezivanja

xx

Porez na dobit

(xx)

Neto dobit

xx

*Obuhvat trokova koje ine trokove proizvoda = METODE SUSTAVA OBRAUNA


PROIZVODNJE
*AMORTIZACIJU moemo izraunati pomou 4 metode prema
RAUNOVODSTVENIM STANDARDIMA, ne mogu se svake godine mjenjati mora
se izabrati jedna metoda
- Kriterij izbora mora se znati alternative i ta su posljedice toga
-HRVATSKE STANDARDE (HSFI) koriste mala poduzea
-MEUNARODNE STANDARDE koriste velika poduzea
*ISPIT_Metode?ta ih ine 8varijabilna, Full costing), u emu je razlika (u
fiksnoj komponenti OTP)
-PREDNOST : Varijabilna metoda jer se u RTG- u zalihe drugaije vrednuju,
povezuje dobit s prodajom, ane kao u metodi FULL COSTINGA s proizvodnjom (to
nije dobro, ispravno)
-Izvjetaj o dobiti MENAERSKI RTG onaj koji pogoduje nekim kategorijama,
meusuma koju koriste menaeri

Izvjetaj o dobiti po varijabilnoj metodi


26

Prihod od prodaje
xx
Varijabilni trokovi :
Poetne zalihe (koliina*varijabilni trokovi proizvodnje po jedinici)
xx
Trokovi proizvodnje (varijabilni trokovi proizvodnje)
xx
Konane zalihe(koliina*varijabilni trokovi proizvodnje po jedinici)
(xx)
Varijabilni trokovi prodanih proizvoda (rashod)
xx
Varijabilni dio trokova prodaje
xx
Ukupni varijabilni trokovi
(xx)
Marginalna kontribucija
xx
Fiksni trokovi proizvodnje
Fiksni dio prodaje
Fiksni dio administrativnih trokova
xx
Ukupni fiksni trokovi
(xx)

xx
xx

Dobit prije oporezivanja


xx
Porez na dobit
(xx)
Neto dobit

xx

*Marginalna metoda kontribucije je razlika izmeu prihoda od prodaje i


fiksnih trokova
Postoje oblici RTGa i oblici Izvjetaja o novanom toku
METODE OBRAUNA TROKOVA PREMA VRSTI, OPSEGU UKLJUENIH
TROKOVA U TROKOVE PROIZVODA
TROKOVI PROIZVODA
VARIJANTE :

27

*VARIJANTA 3 PREMA MRS2 ZALIHE

KALKULACIJE
Kalkulacija je postupak izraunavanja neke cijene na osnovi stvarnih ili
anticipativnih trokova, vezanih za stjecanje nekog uinka.
Kalkulacija = To je isprava o izraunatim cijenama
Metode kalkulacije raunsko tehniki postupak koji omoguava da se trokovi
podjela na jedinicu uinka.
Podjela kalkulacija prema vremenu sastavljanja
a) planske kalkulacije
- sastavljaju se za odreeno plansko razdoblje i sastavni su dio master ili
ukupnog plana poduzea
- uraunavaju se veliine koje se ele ostvariti
b) prethodne ili pred-kalkulacije
- takoer planske, ali se sastavljaju neposredno prije poetka odreenog
poslovnog procesa
c) meu-kalkulacije(procesni obraun)
- sastavljaju se u faznoj proizvodnji s ciljem utvrivanja cijena poluproizvoda
odreene faze proizvodnje
d) naknadne ili obraunske kalkulacije
- sastavljaju se nakon zavretka odreenog poslovnog procesa, a temelje se
na stvarnim podacima (radi alokacije trokova na proizvod)
Podjela prema cijenama koje se izraunavaju:
a) kalkulacija nabavne cijene ili trokova nabave
b) kalkulacija cijene proizvoda ili usluga
c) kalkulacija prodajne cijene
Prema potpunosti obuhvaanja trokova mogu biti:
a) kalkulacije kojom se obuhvaaju svi trokovi (kalkulacija po punoj cijeni
kotanja)
28

b) kalkulacije kojom se obuhvaa samo dio trokova (kalkulacija po varijabilnim


trokovima)
Prema karakteru trokova koji se uzimaju u obzir kao temelj
vrednovanja uinaka kalkulacija se moe temeljiti na:
a) planskim trokovima
b) stvarnim trokovima
c) standardnim trokovima

METODE KALKULACIJE
A) DJELIDBENE ILI DIVIZIJSKE METODE KALKULACIJE (homogena
proizvodnja, kada na jednom mjestu troka imamo sline ili iste srodne
prouzvode)

ista ili jednostavna djelidbena


pomou ekvivalentnih brojeva

B) DODATNE ILI ADICIJSKE METODE KALKULACIJE (kada se na jednom


mjestu troka proizvode potpuno razliiti proizvodi)

sumarne
elektivne (diferencijalne)

C) METODE VEZANIH PROIZVODA


D) KOMBINIRANE
*metode kalkulacije se provode ovisno o vrsti proizvodnje
DJELIDBENE ili DIVIZIJSKE metode kalkulacije primjenjuju se onda kada se na
jednom mjestu troka (pogonu) proizvodi samo jedan proizvod ili jedna vrsta
proizvoda
ista ili jednostavna djelidbena kalkulacija
-koristi se u sluaju kad se proizvodi jedan proizvod, najee u velikim serijama
-jedinina cijena se izraunava dijeljenjem trokova s koliinom uinaka
kalkulacija pomou ekvivalentnih brojeva
-koristi se kad se na jednom mjestu troka ( pogonu) izrauje nekoliko proizvoda,
iji su trokovi zajedniki i po sastavu srodni, pa je nemogue po jedinici proizvod
pojedinano mjeriti njihov uinak

29

-podloga za izradu ove kalkulacije je tehnikim normativima utvren ekvivalent


(odnos) apsorbiranja trokova u odnosu izmeu proizvoda
DODATNE ili ADICIJSKE kalkulacije primjenjuju se onda kada se na jednom
mjestu troka (pogonu) dva ili vie vrsta razliitih proizvoda s razliitim sastavom
trokova
- direktnim trokovima se dodaju indirektni s ciljem utvrivanja jedinine cijene
proizvoda
sumarna dodatna kalkulacija
-za raspored indirektnih trokova na uinke (ili dodjeljivanje indirektnih trokova
direktnim) koristi se jedan klju (npr. direktni materijal, direktni rad)
elektivna dodatna kalkulacija
-za raspored svake grupe indirektnih trokova na uinke (ili dodjeljivanje
indirektnih trokova direktnim) koristi se vie razliitih kljueva

Kalkulacija vezanih proizvoda


-primjenjuje se onda kad se uz iste trokove dobiva vie proizvoda, odnosno
kada se od jedne zajednike sirovine proizvodi vie vrsta razliitih proizvoda
-ne postoji dovoljno egzaktna metoda da se u takvim uvjetima trokovi realno
raspodjele na vie nositelja
-metoda oduzimanja (ostataka) matematiki pristup oduzimanja
pretpostavljanih trokova sporednih proizvoda od ukupnih trokova da bi se dobili
trokovi glavnog proizvoda
-metoda raspodjele postupak slian djelidbenoj metodi kalkulacije pomou
ekvivalentnih brojeva
Raspored (prijenos) trokova - radi utvrivanja cijene kotanja uinaka
PRIJENOS TROKOVA
ZA OBRAUN
PROIZVODA I USLUGA

(1)

PRIJENOS TROKOVA
NEPOSREDNO NA
TERET UKUPNOG
PRIHODA

(2)

PROIZVODNJA U
TOKU

(1)

(3)

ZALIHE GOTOVIH
PROIZVODA

(3)

(4)

RASHODI PRODANIH
PROIZVODA

(4)

RASHODI
RAZDOBLJA

(2)

30

OBRAUN TROKOVA PREMA AKTIVNOSTIMA


-ABC METODA
- ABC activity based costing
- Robert Caplan i Robin Cooper
- osnovica za rasporeivanje trokova na nositelje trokova su trokovi
aktivnosti
- proizvodni sektor, usluni sektor i financijski sektor
Razvoj ABC metode povezan je s promjenom strukture trokova proizvodnje
proces automatizacije proizvodnog procesa.
Udio OTP u strukturi ukupnih trokova tradicionalni i suvremeni sustavi
obrauna trokova proizvodnje
- OTP u visokoautomatiziranim uvjetima proizvodnje postaju sve znaajniji zbog
veih trokova kontrole kvalitete te servisa glavnih proizvodnih pogona
ABC METODA
-podruja koritenja metoda obrauna trokova
odluivanje o cijenama proizvoda
odluivanje o cijenama narudbi
odluivanje o kapitalnoj imovini
donoenje odluka o proizvodnji i nabavi
-odnos trokova koristi u primjeni ABC metode, naroito pri prijelazu s
tradicionalnih na suvremene metode obrauna trokova proizvodnje

31

Faze primjene ABC metode:


1. utvrivanje proizvoda koji su nositelji trokova
2. utvrivanje direktnih (izravnih) trokova troak direktnog materijala i
direktnog rada
3. utvrivanje aktivnosti i baza ili imbenika troenja po tim
aktivnostima (mjere aktivnosti)
4. utvrivanje indirektnih (neizravnih) trokova na proizvode pomou
izabranih baza ili faktora troenja
5. utvrivanje indirektnih (neizravnih) trokova po jedinici proizvoda
6. Rasporeivanje indirektnih(neizravnih) trokova po jedinici proizvoda
7. utvrivanje ukupnih trokova proizvoda i trokova po jedinici proizvoda
*Razlika od tradicionalnih metoda je da se trokovi ne rasporeuju na mjesto
trokova nego se raspureuju po AKTIVNOSTIMA. Prve dvije faze su iste kao
tradicionalni sustavi ostalo je sve razlika.
*ABC METODA = dobra, precizna, ali skupa
-Najznaajnija faza primjene ABC metode je utvrivanje aktivnosti po kojima
se prate OTP
Aktivnost moe biti svaki zadatak ili dio proizvodnog odnosno poslovnog
procesa koji uzrokuje trokove u cilju proizvodnje proizvoda npr. planiranje
proizvodnje, kontrola kvalitete, priprema proizvodnje, pakiranje i otprema
-kad se OTP-u pridrue aktivnosti koja ih je uzrokovala, pomou baze ili faktora
troenja rasporeuju se na proizvode

32

-baza ili faktor troenja odraava mjeru u kojoj neki proizvod koristi odreenu
aktivnost strojni sati, broj narudbi, vremenski ciklus, broj kontrola
-kod primjene ABC metode, u odnosu na tradicionalne metode obrauna, nije
nuna identifikacija trokova po mjestima trokova ve po aktivnostima
-pojedina aktivnost moe ukljuivati trokove nastale na razliitim mjestima
troka

Primjer

Primjena tradicionalne metode obrauna trokova

Troak izravnog direktnog materijala


proizvod A
10 kg / kom 20 kn/kg
200 kn/kg
proizvod B
15 kg / kom 25 kn/kg
375 kn/kg
Troak izravnog direktnog rada
proizvod A
5 sati/kom 10 kn/sat
50 kn/kom
proizvod B
7 sati/kom 10 kn/sat
70 kn/kom
Proizvedena
koliina
proizvod A
300 kom
proizvod B
400 kom
Opi trokovi proizvodnje
Baza za raspored OTP sat izravnog rada
Stopa dodatka OTP na proizvod A i B
OTP
300 000
=69,767441 kn/h
stopa
sati direktnog rada 4 300
Rasporeivanje OTP na proizvod A i B
proizvod A
1500sati 69,77
104.651,16
proizvod B
2800 sati 69,77
195.348,84
Utvrivanje ukupnih trokova proizvoda po jedinici proizvoda A
proizvod A
DM + DR + rasporeeni OTP
60.000+15.000+104.651,16
179.651,16
proizvod A po jed.
179.651,16/300
598,84 kn/kom
Utvrivanje ukupnih trokova proizvoda po jedinici proizvoda B
proizvod B
DM + DR + rasporeeni OTP
150.000+28.000+195.348,84
373.348,84
proizvod B po jed. 373348,84 / 400
993,37 kn/kom

33

primjer
Primjena ABC metode
OTP po
aktivnostima
priprema
proizvoda
70.000
montaa
120.000
kontrola kvalitete
50.000
pakiranje
60.000
baze ili imbenici trokova
uk br proizvedenih nizova
A 10 B 15
uk br narudbi
A 20 B 15
sati montae
A 30 B 40
rasporeivanje OTP na proizvode pomou baza ili faktora aktivnosti
priprema
proizvoda
70.000 / (10+15) = 2.800 kn po proizvodnom nizu
proizvod A
10 2.800
28.000,00
proizvod B
15 2.800
42.000,00
120.000 / (30+40) =
montaa
1.714,2857
proizvod A
30 1.714,2857
51.428,57
proizvod B
40 1.714,2857
68.571,43
kontrola kvalitete
50.000 / (10+15) = 2.000
proizvod A
10 2000
20.000,00
proizvod B
15 2000
30.000,00
60.000 / (20+15) =
pakiranje
1.714,2857
proizvod A
20 1.714,2857
34.285,71
proizvod B
15 1.714,2857
35.714,29
ukupni OTP
proizvod A
28.000+51.428,58+20.000+34.285,71
133.714,28
proizvod B
42.000+68.571,43+30000+35.741,29
166.285,72
Utvrivanje ukupnih trokova proizvoda po jedinici proizvoda A

34

proizvod A

DM + DR + rasporeeni OTP
60.000+15.000+133.714,28
208.714,28
proizvod A po jed. 208.714,28 / 300
695,71 kn/kom
Utvrivanje ukupnih trokova proizvoda po jedinici proizvoda B
proizvod A
DM + DR + rasporeeni OTP
proizvod B
150.000+28.000+199.285,72
344.285,72
344285,72 / 400
860,71 kn/kom

35