You are on page 1of 47

English-Polish dictionary of legal terms

Abide by - przestrzegać
Aboce board - jawne, uczciwe
to abscond from prison- zbiec z więzienia
to abstract [sth from] arguments from - wychwytywać argumenty z...
Abstruse - zawiły
Absurd - absurdalny
Abuse - nadużywać np. władzy,
open to abuse - podatny na nadużycie
Accessory to - współsprawca
Accident insurance - ubezpieczenie od następstw wypadku
Accomplice - współwinny, wspólnik
According to law - zgodnie z prawem
Account payable - "wierzyciele"
Account receivable - "dłużnicy"
to bring [or call] sb to account for sth - pociągnąć kogoś do odpowiedzialności za
coś
of no account - bez znaczenia
Accrued interest - narosłe odsetki
Accusation - oskarżenie, zarzut
to accuse sb of - oskarżać kogoś o..., zarzucać komuś
the accused - oskarżony
Acknowledge - przyznawać cos, np. fakt
Acquaint sb with sth - zapoznać kogoś z czymś
Acquit - uniewinnić
Acquittal - uniewinnienie
Account for - wyjaśnić - explain
to take into account, take account of - brać pod uwagę
to be accountable (to) - odpowiadać przed
Act - ustawa
Action - powództwo

1
to bring an action against sb - wnosić powództwo przeciwko komuś
Active partner - wspólnik
Addendum - załącznik
Addict - osoba uzależniona
addiction - uzależnienie,
drug addic - uzależniona od narkotyków
Adjudicate - orzekać
adjudication - orzeczenie
the matter is under adjudication - sprawa jest rozpatrywana
Adjudicator - sędzia
Aminister - wymierzać
Admit to - przyznać się do
Adolescent - młodociany
Adopted - adoptowany
Adult - dorosły
Adulterate - fałszować, podrabiać
Adultery - cudzołóstwo
To take advantage of - wykorzystywać kogoś
Advocate - adwokat
Affidavit - pisemne oświadczenie pod przysięga
Affray - zakłócenie np. spokoju publicznego
Agreement - umowa
by mutual agreement - za obopólna zgoda
To aid and abet - udzielać pomocy w dokonaniu przestępstwa
Aide - doradca
Alimony - alimenty
Allegation - zarzut
Alleged - rzekomy
Allegedly - rzekomo
Amicable - polubowny
Annul - znosić
Annulment - zniesienie
Appeal - wnosić apelacje, odwoływać się; apelacja, odwołanie
right of appeal - prawo do odwołania

2
on appeal - przy apelacji w sądzie wyższej instancji
Appear - stawić się
Assasination - zamach stanu
Assault - napad, atak
assault and battery - napaść z pobiciem, czynna napaść
Asset-stripping - wykup majątku przedsiębiorstwa
Assizes - wyjazdowe sesje sadu
Associate - wspólnik
Association - stowarzyszenie, zrzeszenie
Asylum - azyl
Attest - świadczyć, poświadczyć
Attorney - pełnomocnik
power of attorney - pełnomocnictwo
attorney general - minister sprawiedliwości i doradca prawny rządu i Korony [brit];
minister sprawiedliwości i prokurator genneralny[us]
Audit - rewidować, sprawdzać, rewizja ksiąg rachunkowych
Autopsy - autopsja, sekcja zwłok
Avoidance - uchylanie się od płacenia podatków
award - odszkodowanie, zasądzać

Go to the top

Back up - wsparcie
Backhander - łapówka
In bad faith - w zlej wierze
Bad debt - nieściągalny dług
Bag-snatcher - złodziej torebek
Bail - kaucja, zwolnienie za kaucja
bail out - wpłacać kaucje
Bailiff - komornik [us], w brit. urzędnik sądowy-goniec, pilnuje więśniów i porządku
Ballot - tajne glosowanie
ballot box - tajne glosowanie

3
ballot paper - karta do glosowania
Ban - zakaz
Bandit - bandyta
Bank loan - pożyczka bankowa
Bankrupt - bankrut
Bankruptcy - bankructwo
Bargaining - negocjancie
Barrister - adwokat, obrońca
The Bench - Sąd
Beyond the age of - powyżej ... roku życia
Bidding - licytacja
Bill of exchange - weksel
Bill of sale - akt sprzedaży
Bind over - zobowiązywać pod rygorem
Birth certificate - metryka
Blackmail - szantaż
Blame - wina
Blameless - niewinność
Block vote - glosowanie pośrednie
Bobby - policjant angielski
Borough - okręg wyborczy
Breach of contract - naruszenie umowy
Breach of peace - zakłócenie porządku publicznego
Breaking and entering - wtargniecie z włamaniem
Break-up value - suma wartości majątku spółki podzielona przez wyemitowane akcje
Breathalyzer - alkomat
Bribery - przekupstwo
to bribe sb to do st - przekupić kogoś by coś zrobił
Brief - akta sprawy
Bring in - ogłaszać np. verdict
Brother-in-law - szwagier
Burglar - włamywacz
Burglarize, burglar - włamywać się
Bulgrary - włamanie

4
Buy off - przekupywać
By(e)-law - lokalne zarządzenie
Bystander - świadek incydentu

Go to the top

Capital allowance - odpisy amortyzacyjne


Capital assets - aktywa trwałe
Capital gains tax - podatek od zyskowi kapitałowych
Capital punishment - kara śmierci
Capital transfer tax - podatek od spadkowa, transfer kapitału
Card vote - głosowanie za pośrednictwem przedstawiciela
Case - sprawa
to have a good case - mieć duże szanse na wygranie sprawy
Caucus - komitet wyborczy
Certified public accountant - zaprzysiężony rewident, księgowy
Certify - poświadczyć
to certify sb insane - orzekać o czyjejś niepoczytalności
Charge - zarzut, oskarżenie
to charge sb (with) - oskarżać kogoś o
Cheat on - zdradzić [małżonka]
Cheque - czek
to pay by cheque - płacić czekiem
Child benefit - zasiłek rodzinny
Circumstantial evidence - poszlaki
Citation - wezwanie (do sadu)
Cite - wzywać, wezwać (do sadu)
Civil law - prawo cywilne
Civil rights - prawa obywatelskie
Civil servant - urzędnik służby cywilnej
Claimed innccence - twierdzić, że jest się niewinnym
to claim on the insurance - składać wniosek o odszkodowanie

5
to claim responsibility for - przyznawać się do
Claimant - osoba wysuwająca roszczenie
Clarification - wyjaśnienie
Clarify - wyjaśniać
Classified - tajny, poufny
Clause - klauzula
To come clean - przyznać się
To be in the clear - być wolnym od podejrzę
Clemency - łaska
Clerk of Court - pisarz sadowym protokolant
Clue - wskazówka
Clued up - dobrze poinformowany
Codicil - testament uzupełniający
Collective bargaining - negocjancie w sprawie zbiorowego układu pracy
Collision damage waiver - zwolnienie z obowiązku wypłaty odszkodowania
Come out [fact] - wychodzić na jaw
To commit sb for trial - postawić kogoś w stan oskarżenia
To commit suicide - popełnić samobójstwo
Common law - prawo zwyczajowe
Common-law - konkubinat, nieślubny związek
Compensate - dawać odszkodowanie
Compensation - odszkodowanie
Complicity - współudział
Compos mentis - w pełni władz umysłowych
Compound interest - odsetki łączne
Compulsory purchase - wywłaszczenie
Concession - koncesja
tax concession ulga podatkowa
Conciliatory - pojednawczy
Concord - ugoda
Condemn - skazywać
Confer - naradzać się
To confess to - przyznawać się do
Connubial - małżeński

6
Constable - posterunkowy
chief constable - naczelnik policji
constabulary - siły policyjne
Constituency - okręg wyborczy, wyborcy
Constituent - wyborca
Consumer durables - dobra konsumpcyjne trwałego użytku
Consumer goods - towary konsumpcyjny
Contradict - zaprzeczyć
Conviction - skazanie
long rekord of previous convictions - wielokrotnie karany uprzednio
Cooperative - spółdzielnia
Co-ownership - współwłasność
Copyright - prawa autorskie
copyright reserved - zastrzeżone prawa autorskie
Coroner - urzednik zajmujacy sie ustalaniem przyczyn nagłych zgonów
Corporation tax - podatek dochodowy od osób prawnych, podatek CIT
Corpse - zwłoki
Councillor - radny
Counsel - prawnik mogący występować w sądach wyższej instancji
counsel for the defence/the prosecution - obrońca/oskarżyciel
Counsellor - adwokat
Countersign - kontrasygnować
Coup d'etat - zamach stanu
Court - sąd
out of court - załatwić sprawę polubownie
to take sb to court - podawacz kogoś do sądu
court-house - budynek sadu
court-martial - sąd wojenny
court of appeal - sąd apelacyjny
court of inquiry - komisja śledcza, dochodzeniowa
Courtroom - sala rozpraw
Covenant - umowa, ugoda
Car crash - wypadek samochodowy
Credentials - dokumenty tożsamości

7
Crime - przestępstwo, zbrodnia
crime wave - fala przestępczości
Criminal - przestępca
criminal law - prawo karne
Cross-examination - przesłuchanie świadka, strony przeciwnej
Cross-examine - przesłuchiwać świadka, stronę przeciwną
Cross guard - osoba przeprowadzająca dzieci przez ulice
Culpable - winny
Culprit - sprawca przestępstwa
Curfew - godzina policyjna
Current assets - środki obrotowe
current liabilities - zobowiązanie krótkoterminowe

Go to the top

Damages - odszkodowanie
Damafe to property - straty materialne
Damning - obciążający
Daughter-in-law - synowa
Death certificate - akt zgonu
Death penalty - kara śmierci
Death sentence - wyrok śmierci
Debt - dług
Debt collector - poborca należności
Debtor - dłużnik
Deceive sb into - podstępnie nakłonić do
Declassify - odtajnić
Decree - orzeczenie, wyrok
Decree absolute - prawomocne orzeczenie
Decree nisi - warunkowy wyrok rozwodowy
Deed - akt prawny
Deed of covenant - zgoda notarialna

8
Defamation - zniesławienie
Defamatory - zniesławiający
Defend - Brodnic
Defendant - oskarżony [criminal case], pozwany [civil case]
Defer - odraczać
Delinquency - przestępczość, przestępstwo, wykroczenie
Delinquent - winny przestępstwa/wykroczenia; młodociany przestępca
Deny - zaprzeczać
Detention - zatrzymanie
Diffuse - niejasny
Diminished responsibility -ograniczona poczytalność
Disadvantage - wada, ujemna strona
To work to sb's disadvantage - działać na czyjaś niekorzyść
Disallow - odrzucać [appeal]
Discerning - wnikliwy [wyrok]
Disclose - ujawnić
Disclosure - ujawnienie
Dismiss - oddalać [case]
Disorderly conduct - zakłócenie porządku publicznego
Dispensation - wymierzanie
Dispossess - wywłaszczyć
District attorney - prokurator
Divorce - rozwód
Divorcee - rozwodnik
Dock - ława oskarżonych
Domicile - miejsce zamieszkania
Down payment - zadatek
Duty-free - wolnocłowy

Go to the top

9
Earnest - zadatek
Elaborate - zawiły
to elaborate on - podawać szczegóły
Embezzle - sprzeniewieżyć, defraudować
Embezzlement - defraudacja, malwersacja
Embezzler - malwersant
To empower sb to do sth - uprawnić kogoś do robienia czegoś
Enact - uchwalać
Endeavour - usiłowanie
to endeavour to do sth - usiłować coś zrobić
To be entitled to do sth - mieć prawo coś zrobić
To entitle sb to sth/to do sth - uprawnić kogoś do czegoś
Entrepreneur - przedsiębiorca
Equality - równość
Equality of opportunity - równouprawnienie
Equitable - sprawiedliwy
Equity - sprawiedliwość
Escalation clause - klauzula o warunkach zmiany cen
Escape clause - klauzula uprawniająca do uwolnienia się od zobowiązania
Estate - majątek
Estimation - opinia
Estranged couple - para pozostająca w separacji
to be estranged from - pozostawać w separacji
Estrangement - separacja
Ethics - etyka, moralność
Ethical - etyczny
Evade - uchylać się
Evasion - uchylanie się
Evasive - wymijający
Evict - eksmitować
Eviction - eksmisja
Eviction notice - zawiadomienie o eksmisji
Eviction order - nakaz eksmisji
Evidence - zeznania, dowody

10
t o give evidence - składać zeznania
Examination - przesłuchanie
Examine - przesłuchiwać
Exchange rate - kurs dewizowy
Excisable - podlegający akcyzie
Excise - akcyza
Excise duties - opłaty akcyzowe
Excluding VAT - wyłączający VAT
Exclusion clause - klauzula wyłączności
Mutually exclusive statements - wzajemnie wykluczające się stwierdzenia
Exclusive rights - prawa wyłączne
Excuse - usprawiedliwienie, wytłumaczenie
Execution - egzekucja
Executor - wykonawca testamentu
Exempt from - zwolniony z
to exempt sb from - zwalniać kogoś z
Exhibit - dowód rzeczowy
Ex officio - z urzędu
Exonerate - oczyszczać z
Expert witness- biegły, rzeczoznawca
Explain - wyjaśnić
Explain away - znajdować wytłumaczenie
Explanation - wyjaśnienie
to find an explanation for sth - znajdować wytłumaczenie dla czegoś
Explicable - wytłumaczalny
for no explicable reason - z niewyjaśnionych, niezrozumiałych powodów
Exploitation - wyzysk
Extenuating - okoliczność łagodząca
Extortion - wymuszenie
Extradition - ekstradycja,
extradition order - nakaz ekstradycji
Extramarital - pozamałżenski
There's more to this than meets the eye - kryje się za tym coś więcej

11
Eye witness - świadek naoczny

Go to the top

Facet - strona, aspekt [zagadnienia, osobowości]


Face value - wartość nominalna
Fact - fakt
Fact-finding - dla zebrania informacji
Fairly - sprawiedliwie
Fair-minded - bezstronny
Fairness - sprawiedliwość,
In al fairness - gwoli sprawiedliwości
Fake - falsyfikat, podróbka
sb's a fake - ktoś nie jest tym, za kogo się podaje
False imprisonment - bezprawne pozbawienie wolności
Falsely - bezpodstawnie
Farcical, fatuous - absurdalne, niedorzeczne
Far-fetched - naciagany argument, zbyt daleko idący wniosek
Fatality - wypadek śmiertelny
Fatally - śmiertelnie
Fateful - brzemienny w skutki
Father-in-law - teść
It's sb faul - to czyjaś wina
To be at fault - ponosić winę
Features - cecha, rysy twarzy
Feckless - nieodpowiedzialny
Felon - zbrodniarz
Felony - ciężkie przestępstwo
Fiduciary - powiernik
File - akta, kartoteka
To file for divorce - wnosić sprawę o rozwód
Final demand - ostatnie ponaglenie

12
To find sb guilty - uznawać kogoś za winnego
Fire regulations - przepisy przeciwpożarowe
Of no fixed abode - bez stałego miejsca zamieszkania
Flout - świadomie łamać, lekceważyć
Follow - śledzić
Footage - materiale filmowy
Forbid - zakazywać
to forbid sb ti di sth - zabraniać komuś czegoś
Forbidden - zakazany
Force - zmuszać
to force sb to do sth - zmuszać kogoś do czegoś
to force sb's hand - zmuszać kogoś do ujawnienia zamiarów
Forceful - przekonujący, silny
Forcible - bezprawny, dokonany przemocą
Foreclose on - orzekać przepadek, przejmować mienie
Foreclosure - egzekucja mienia
Forego, forewent, forgo - zrzekać się, rezygnować
Forensic - sadowy[med], prawniczy
Forfeit - grzywna
Forger - fałszerz
Forgery - fałszerstw
Fornicate - cudzołożyć
Foul play - przestępstwo
foul play is not suspected - nie podejrzewa się przestępstwa
Foundation - fundacja
Founder member - członek założyciel
To frame sb - wrobić kogoś
Fraud - oszustwo
Freeloader - naciągacz
Free speech - wolność słowa
Free will - wolna wola
If one's own fre will - z własnej woli
Friendly society - towarzystwo wzajemnej asekuracji
Frisk - przeszukiwac [podejrzanego]

13
Further - popierać, wspierać [cause]
I havent nothing further to say - nie mam nic więcej do powiedzenia
Further to your arguments of - w nawiązaniu do pana/pani argumentów

Go to the top

Gainsay - kwestionować, polemizować


Gather - zbierać, gromadzić
to gather from/that - wnioskować z/że
General election - wybory powszechne
Genocide - ludobójstwo
Getaway - zbiec, uciec
Gilt-edged - obligacje państwowe
Give way - ustępować pierwszeństwo przejazdu
Gloss over - tuszować, zatuszować
To give sb the go-ahead (for sth) - dawać komuś zgodę (na cos)
Go-between - pośrednik
Government stock - państwowe papiery wartościowe
Government housing - mieszkania komunalne/ kwaterunkowe
Gown - toga
Graft - łapówka
Grand jury - sąd przysięgłych (US)
Grievous bodily harm - ciężkie uszkodzenie ciała
Ground rent - czynsz dzierżawny
Guarantor - gwarancja
Guarantor - gwarant
Guardian - opiekun/ka
Gunrunning - przemyt broni

Go to the top

14
H

Half-brother - brat przyrodni


Half-sister - siostra przyrodnia
Handcuff - zakładać kajdanki
Handcuffs - kajdanki
Handling charges - opłaty manipulacyjne
Happen (up)on - natrafić na, natknąć się na
Harassment - nękanie
Seksual harassment - napastowanie seksualne
Hardened criminal - zatwardziały kryminalista
Harmonize - harmonizować
to harmonize with - harmonizować z
Harsh judge - surowy sędzia
Harshness - surowość
Hazard (warning) lights - światła awaryjne
Hearing to be - rozprawa
Heed/take heed of - brać pod uwagę
to pay [no] heed to, to take [no] heed of - nie zważać na
to be heedless of - nie zważać na, nie dbać o
No hesitation in saying that - bez wahania mogę powiedzieć
Hideaway - kryjówka
To be in hiding - ukrywać się
Hijack - porwanie
Hijacker - porywacz
Hint - wskazówka
give sb a hint - naprowadzić kogoś
Hire - wynajmować
Hire purchase - sprzedaż ratalna
Hit-and-run driver - kierowca zbiegły z miejsca wypadku
Hitman - płatny morderca
Hold back - powstrzymywać, powstrzymać
Hold forth - rozwodzić się
Hold over - odroczyć

15
Holding company - holding
Hold-up - napad rabunkowy
Home in on - namierzyć, namierzać
Home loan - kredyt mieszkaniowy
Home rule - samorząd
Homicide - zabójstwo
Hoodlum - bandzior
Hooligan - chuligan
Hooliganism - chuliganizm
Horrendous crime - straszliwa zbrodnia
Hush up - tuszować
Hustings - kampania wyborcza

Go to the top

Identify - identyfikować
Identikit [picture] - portret pamięciowy
Identity - tożsamość
Identity papers - dowód tożsamości
Identity parade - konfrontacja [mająca na celu identyfikacje podejrzanego]
Illegal - nielegalny
Illegally - nielegalnie
Illegitimate - nieślubne dziecko, bezprawne zachowanie
Ill-gotten - nieuczciwe zyski
Illicit - nielegalny, zakazany, niedozwolony
Illogical - nielogiczny, niedorzeczny [argument]
Ill-treatment - maltretowanie, znęcanie się
Immaterial - nieistotny
Immature - niedojrzały
Immaturity - niedojrzałość
Immoral - niemoralny
Immorality - niemoralność

16
Immunity - immunitet
Impact - wpływ [prawa na cos]
Impartial - bezstronny
Impartiality - bezstronność
Impeach - postawić w stan oskarżenia
Impeachment - postawienie w stan oskarżenia
To impel sb to do sth - zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
Impersonation - podawanie się za
Impostor - oszust, podający się za kogoś
Impound - konfiskować
Imprint - odcisk
Imprison - zamykać/wtrącać do wiezienia
Imprisonment - kara wiezienia
Inaccurate - niedoskonałość, nieścisłość
Inaction, inactivity - bezczynność
Inactive - bezczynny
Inadequate - niepełny, niezadowalający, nieodpowiedni
Inadvertently - nieumyślnie
Inane - bezmyślny
To be inapplicable to sb/sth - nie stosować się do kogoś/czegoś
Inasmuch as - przez to, ze...
Inattention - nieuwaga, niedbałość
Inattentive - nieuważny
Incapacitate - ubezwłasnowolnić kogoś
Incapacitated - ubezwłasnowolniony
Incest - kazirodztwo
Income tax - podatek dochodowy
Inconclusive evidence - nieprzekonujący dowód
Incorporated company - spółka z osobowością prawna
Incriminate - obciążać, obciążyć
Incriminating - obciążający
Indecent assault - czyn nierządny
Indecent exposure - obnażenie w miejscu publicznym
Indict - stawiać kogoś w stan oskarżenia

17
To indict sb for - stawiać kogoś w stan oskarżenia pod zarzutem
Indictable - podlegający formalnemu oskarżeniu
Indictment - akt oskarżenia
Industrial tribunal - sąd pracy
Sb's ineligible for - komuś nie przysługuje prawo do
Inexplicable - niewytłumaczalny
Infer - wnioskować, wywnioskować
Inference - wniosek, wnioskowanie
Under the influence of.. [ex. alcohol]- pod wpływem
To inform on sb - donosić na kogoś
Infringement - naruszenie
Iniquitous - niesprawiedliwy
Iniquity - niesprawiedliwosc, niegodziwosc
To initiate proceedings against sb - wszczynać przeciwko komuś postępowanie
Injunction - nakaz sądowy
Injured party - poszkodowany
Injustice - niesprawiedliwość
Inland Revenue - Urząd Skarbowy
In-laws - teściowie
Inmate - więzień
Inoffensive - nieszkodliwy
Inquest - dochodzenie [zwłaszcza w celu ustalenia przyczyn zgonu]
To hold an inquiry into - przeprowadzać dochodzenie w sprawie
To make inroads into - naruszać
Insane - chory umysłowo
Insanity - choroba umysłowa
Inside story - relacja z pierwszej ręki
Insolvency - niewypłacalność
Insolvent - niewypłacalny
Installment plan - system ratalny
Instalment - rata
Sb was killed instantly - zginął na miejscu
Insurance - ubezpieczenie
Insurance policy - polisa ubezpieczeniowa

18
Insurance premium - składka ubezpieczeniowa
Insure - ubezpieczać
Insured - ubezpieczony
Insurer - ubezpieczycie
Intentional - zamierzony, celowy
Intentionally - celowo
Interest - odsetki
Controlling interest - pakiet kontrolny
Interest-free - nieoprocentowany, bezprocentowy
Interest rate - stopa procentowa
Interim dividend - tymczasowa dywidenda
Interlock - zazębiać się, łączyć się ze sobą
Interloper - intruz
Intermediary - pośrednik
Internal Revenue Service - Izba Skarbowa [US]
Internee - internowany
Internment - internowanie
Interrelated evidences - powiązane ze sobą dowody
Interrogate - przesłuchiwać
Interrogation - przesłuchanie
Interrogator - przesłuchujący, śledczy
To die intestate - umrzeć i nie pozostawić testamentu
Intimidate - zastraszać, zastraszyć
Intimidation - zastraszenie
Intoxicated - odurzony, upojony alkoholem
Intoxication - upojenie, odurzenie alkoholowe
Intricacy - zawiłość
Intricate - zawiły
Intruder - intruz
Intrusion - wtargnięcie
An invasion of privacy - naruszenie prywatności
Inventory - spis inwentarza
Investigation - dochodzenie
Investigator - oficer śledczy

19
Private investigator - prywatny detektyw
Investment trust - spółka inwestycyjna
Invoice - faktura
to invoice sb for goods - wystawiać komuś fakturze za towar
Invoke - powoływać się na
Involved - zawiły

Go to the top

Jail - więzienie, wsadzać do wiezienia


Jailbird - kryminalista
Jailbreak - ucieczka z wiezienia
Jaywalker - pieszy nieprawidłowo przechodzący przez jezdnie
Jobbing - pracujący na zlecenie
Joint ownership - współwłasność
Joint-stock company - spółka akcyjna, S.A.
Judge - sędzia, sędziować
Judge advocate - asesor sadu, prokurator wojskowy
Judg(e)ment - orzeczenie, wyrok
To pass judg(e)ment on - wydawać wyrok
Judicial - sądowy
Judicial review - rewizja procesu
Judiciary - sądownictwo
Junior minister - podsekretarz stanu
Jurisdiction - jurysdykcja
Jurisprudence - prawoznawstwo
Juror - przysięgły
Jury box - ława przysięgłych
Just - sprawiedliwy/a [decision]
Justice - sprawiedliwość, wymiar spraw.
To bring sb to justice - oddawać kogoś w ręce spraw.
Justice of the Peace - sędzia pokoju

20
Justifiable - uzasadniony, słuszny
Justifiably - słusznie, ze słusznych względów
Justification - uzasadnienie
Justify - uzasadniać
Justly - sprawiedliwie, słusznie
Juvenile - nieletni, młodociany
Juvenile crime - przestępczość nieletnich
Juvenile court - sąd dla nieletnich
Juvenile delinquency - przestępczość nieletnich
Juvenile delinquent - młodociany przestępca

Go to the top

Keep back - zatajać, powstrzymywać


Keep off - zabraniać wstępu
to keep on doing sth - nadal coś robić
to keep sth (back) from sb - zatajać coś przed kimś
to keep sb from doing sth - powstrzymywać kogoś przed czymś
to keep sth from happening - zapobiegać czemuś
Key evidence - kluczowy dowód
Kidnap - porwać, porywać
Kidnapper - porywacz
Kidnapping - porwanie
Kill - zabijać
To be in at the kill - być świadkiem zajścia
Killer - zabójca
Killing - zabójstwo
Kinship - pokrewieństwo
Kinsman - krewny
Kinswoman - krewna
Knotty - zawiły

21
Knowingly - świadomie

Go to the top

Labor union - związek zawodowy


Labo(u)r dispute - spór o warunki pracy
Labo(u)r market - rynek pracy
Labo(u)r relations - stosunki pracy [kierownictwo-pracownik]
Lame duck - bankrut
Lamely explain - nieprzekonywujące wyjaśnienia
Lapse - uchybienie
memory lapse - zawodząca pamięć
Larceny - kradziez
Lascivious - lubiezny
Law - prawo
against the law - niezgodny z prawem
to go to law - iść do sadu
to break the law - łamać prawo
Law-abiding - praworządny
To be a lawbreaker - łamać prawo
Law court - sąd
Lawful - legalny
Lawfully - legalnie
Lawless - bezprawny
Law school - wydział prawa
Law student - student prawa
Lawsuit - proces sadowy
Lawyer - prawnik
Lease - umowa o dzierżawę, najem
on lease to - wydzierżawiony
Lease back - dzierżawić dobra inwestycyjne od firmy, której wcześniej się je
sprzedało

22
Leasehold - dzierżawa, wydzierżawiony
Lecherous - lubieżny
Legacy - spadek
Legal - prawny, legalny
To take legal action/proceedings against sb - wytoczyć komuś proces
Legal adviser - radca prawny
Legally binding - prawnie wiążący
Legal tender - srodek platniczy
Legislate - uchwalac ustawe
Legislation - legislacja
Legislative - legislacyjny
Legislator - legislator
Legislature - ciało ustawodawcze
Lender - pożyczkodawca
Lessee - dzierżawca, najemca
Lessor - wydzierżawiający, wynajmujący
Letters patent - zaświadczenie patentowe
Lewd - lubieżny
Liability - odpowiedzialność [karna]
Liabilities - pasywa
Liable for - odpowiedzialny za
To liaise with - współpracować, współdziałać
Liaison - współpraca, współdziałanie
Libel - zniesławienie
Libellous - zniesławiony
Licence - licencja, koncesja
Licensee - licencjobiorca, koncesjonariusz
Lie detector - wykrywacz kłamstw
Life annuity - renta dożywotnia
Life imprisonment - dożywocie
Life insurance - ubezpieczenie na życie
Life sentence - kara dożywotniego wiezienia, dożywocie
To come to light - wychodzić na jaw
To cast/shed/thhrow light on - rzucać światło na

23
To make light of sth - bagatelizować
Likelihood - prawdopodobieństwo
In all likelihood - najprawdopodobniej
Likely - prawdopodobny
sb is likely to do sth - prawdopodobnie to zrobili
To liken sth to sth - porównywać cos do czegoś
Likeness - podobieństwo
Limitation - ograniczenie
Limited - ograniczony
To be limited to - być ograniczonym do
Limited (liability) company - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o. o.
Litigation - spór
Litterbug - osoba zaśmiecająca miejsce publiczne
Loan - pożyczka, kredyt
Local authority - władze lokalne
Local government - samorząd terytorialny
Lock up - zamykać
Lodgings - wynajęte mieszkanie
Logbook - dowód rejestracyjny
Look over - lustrować
Looter - złodziej, grabieżca
Looting - grabież
Ltd - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o. o.

Go to the top

Magistrate - sędzia pokoju


Maiden name - nazwisko panieńskie
Maintenance - alimenty
Maintenance order - nakaz alimentacji
Malicious intent - zły zamiar
Malpractice - postępowanie niezgodne z etyką zawodową

24
Manslaughter - nieumyślne spowodowanie śmierci
Marauder - rabuś, bandyta
Marital - małżeński
Marital status - stan cywilny
Marriage certificate - akt małżeństwa
Martial law - stan wojenny
Material [evidence] - istotny, mający znaczenie dla sprawy
Maternity benefit - zasiłek macierzyński
Maternity leave - urlop macierzyński
Mediate - pośredniczyć, działać jako mediator
Mediation - mediacja
Mediator - mediator
Medical examiner - ekspert medycyny sadowej
Merger - fuzja
Middleman - pośrednik
Minimum lending rate - minimalne oprocentowanie kredytu
Misadventure - nieszczęśliwy wypadek
death by misadventure - śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku
Misappropriate - sprzeniewierzyć
Misconduct - występek
professional misconduct - zachowanie niezgodne z etyką zawodową
Misconstrue - błędnie zinterpretować
Misdemeanour - występek, wykroczenie
Misinform - wprowadzać w błąd
Misinterpret - błędnie zinterpretować
Misinterpretation - błędna interpretacja
Misjudge - śle osądzić
Missing person - osoba zaginiona
Mistreat - znęcać się nad
Molest - napastować
Money order - przekaz pieniężny
Monkey business - machlojki
Moot point - punkt sporny
Morgue, mortuary - kostnica

25
Mortgage - kredyt hipoteczny, zastaw hipoteczny
Mortgagee - wierzyciel hipoteczny
Mortgagor - dłużnik hipoteczny
Mother-in-law - teściowa
Mover - wnioskodawca
Mugger - uliczny bandyta
Mugging - napad uliczny
Murder - morderstwo
To commit murder - popełnić morderstwo
Murderer - morderca
Murderess - morderczyni
Murderous - zbrodniczy, morderczy

Go to the top

Nagging - dręczący [suspicion]


a nagging suspicion/doubt that - dręczące podejrzenie
National debt - dług publiczny
Neglect - zaniedbywać, nie dostrzegać, lekceważyć
Neglectful - zaniedbujący swe obowiązki
To be neglectful of - zaniedbywać
Negligible - nieistotny
Negotiate - negocjować
To negotiate wirh sb (for sth) - pertraktować z kimś (w sprawie)
Negotiation - negocjacje
under negotiation - w fazie negocjacji
Negotiator - negocjator
NGO - organizacja pozarządowa
No-claims bonus - zniżka za brak szkód, za bezwypadkową jazdę
Non-committal - wymijająca odpowiedś, nie zajmujący jasnego stanowiska
Non-cooperation - odmowa współpracy
Non-taxable - nie podlegający opodatkowaniu

26
Notable - godny uwagi
Notary, notary public - notariusz
Noteworthy - znaczący, godny uwagi
To bring sth to sb's notice - zwrócić na coś czyjąś uwagę
To take no notice of - nie zwracać uwagi na
To escape sb's notice - umykać czyjejś uwadze
It has come to my notice that - dotarło do mnie, że
Notification - zawiadomienie
Notion - pogląd

Go to the top

Objection - sprzeciw, zarzut


To raise/voice an objection - zgłaszać , wyrażać sprzeciw
Objective - obiektywny
Objectively - obiektywnie
Objectivity - obiektywność, obiektywizm
Objector - przeciwnik
Obligation - obowiązek
to be under an obligation to sb - być komuś zobowiązanym
to be under an obligation to sth - być zobowiązanym coś zrobić
"no obligation to buy" - bez obowiązku kupna
Obligatory - obowiązkowy
to oblige sb to do sth - zobowiązać kogoś do zrobienia czegoś
to be obliged to sb for sth - być zobowiązanym wobec kogoś za coś
Obliterate - zacierach, wymazywać z pamięci
Oblivion - stan nieświadomości, niepamięć, zapomnienie
to sink into oblivion - odchodzić w niepamięć/zapomnienie
Oblivious of/to - nieświadomy
Obscurity - niejasność
Obstruct - utrudniać
To be obstructive - stwarzać trudności

27
Occupier - najemca/dzierżawca
Offence - przestępstwo ,wykroczenie
to commit an offence - popełnić przestępstwo
To offend against - naruszać prawo, zasady
Offender - przestępca
Offer - oferta
to makxe an offer for sth - składać ofertę na coś
Offering - propozycja, oferta
Official receiver - likwidator
Old age pension - emerytura
Old age pensioner - emeryt
Ombudsman - Rzecznik Praw Obywatelskich
Open verdict - stwierdzenie, iż nie wykryto sprawcy, lub zgon nastąpił na skutek
nieszczęśliwego wypadku
To get a second opinion - zaciągać opinii innego specjalisty
To have a goos/high opinion of sb - mieć o kimś dobra opinie
Oppose - sprzeciwiać się
Opposing - przeciwny, przeciwstawny
Opprobrium - potępienie
To order sb to do sth - kazać komuś coś robić
A cheque to the order of - czek na kwotę...
Ordinary shares - akcje zwyczajne
Organized labour - związki zawodowe
Ostensible - rzekomy
Ostensibly - rzekomo
Outlaw - banita, osoba wyjęta spod prawa
Outlay - nakład finansowy
Out of bounds - zakazany
Out of bounds area - teren zamknięty/zakazany
Out-of-work - bezrobotny
Outrage - akt przemocy
Overdose - przedawkowanie
to take an overdose - przedawkować
Overpower - obezwładnić

28
Override - unieważniać, uchylać decyzję
Overrule - uchylać, unieważniać
Overstate - wyolbrzymiać
Overturn - unieważniać [decyzję], obalać [rząd]
Own up - przyznać się
to own to sth - przyznawać się do czegoś
to get one's own back on sb - odpłacać się komuś
Owner - właściciel
Owner-occupier - lokator mieszkania własnościowego
Ownership - własność, posiadanie
To be under new ownership - mieć nowego właściciela

Go to the top

Package deal - umowa wiązana


On pain of death - pod kara/groźba śmierci
Panda car - radiowóz policyjny
Panel - komisja
Pardon - ułaskawienie, ułaskawiać
Parent company - firma macierzysta
Parish council - rada gminy
Partnership - spółka
To go into partnership [with], form a partnership [with] - wchodzić w spółkę
Pass - uchwalać [law]
Patently - ewidentnie
Patent office - Urząd Patentowy
Paternity suit - postępowanie o ustalenie ojcostwa
Pawn - zastawiać
Pawnbroker - właściciel lombardu
Pawnshop - lombard
Pay off - spłacać, przekupywać
to pay sth off in instalments - spłacać cos w ratach

29
Paying guest - sublokator
Payment - zaplata, płatność
Advance payment - zaliczka
Penalty - kara
Penalty clause - klauzula o karach umownych
Pension fund - fundusz emerytalny
Peril - niebezpieczeństwo
Perilous - niebezpieczny
Perilously - niebezpiecznie
Perjury - krzywoprzysięstwo
to perjure - krzywoprzysięgać
Permission - zezwolenie, pozwolenie
to give sb permission to do sth - dawać komuś zezwolenie na zrobienie czegoś
Permit - zezwolenie
to permit sb to do sth - pozwalać komuś coś zrobić
Pernickety - drobiazgowy
Persecute - prześladować
Persecution - prześladowanie
Persistent offender - recydywista
Personal loan - kredyt konsumpcyjny
Persuasive - przekonujący
Perversion - zboczenie, perwersja, wypaczenie [truth, justice]
Petition - petition - pozew, petycja
To petition for - wnosić pozew o
Pickpocket - złodziej kieszonkowy, kieszonkowiec
Piddling reason - blachy powoda
Pilfer - krasce [rzeczy małowartościowe]
Pilfering - drobne kradzieże
Pillage - grabież
Plagiarism - plagiat
Plagiarist - plagiator
Plagiarize - dokonywać plagiatu
Plain-clothes - policjant ubrany po cywilnemu
Plaintiff - powód/powódka

30
Planning permission - zezwolenie na budowę
Plc - S.A. [spółka akcyjna]
Plea of guilty - przyznanie się do winy
To plead sb's case - bronić czyjejś sprawy
Plenary powers - pełnomocnictwo
Poach - kłusować
Poacher - kłusownik
Poetic justice - sprawiedliwości stać się musi zadość
To have a police record - być notowanym w kartotece policyjnej
Insurance policy - polisa ubezpieczeniowa
To take out a policy - ubezpieczać się
Policy holder - ubezpieczony
Polling booth - kabina do glosowania
Polling day - dzień wyborów
Polling station - lokal wyborczy
To take possession of - brać w posiadanie
Possessor - posiadacz
Postmortem - sekcja zwłok
Postpone - odraczać
Powwow - narada
Precondition - warunek wstępny
To prefer charges - stawiać/postawić zarzut
Premeditated - z premedytacja
Premise - przesłanka
Premium bond - obligacja
To press-gang sb into doing sth - zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
To pressure sb [to do sth] - zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
To pressurize sb [to do/into doing sth] - wywierać nacisk na kogoś, by coś zrobili
Presumably - przypuszczalnie
Presumably he did it - przypuszczalnie to zrobił
Presumption - domniemanie, zalodzenie
To prevent sb from do'g sth - uniemożliwić komuś zrobienie czegoś
To prevent sth from hapening - zapobiegać czemuś, niedopuszczając do czego
Prima facie - oparty na domniemaniu fakt

31
Prison -wiezienie
Prisoner - wiezieni
The prisoner at the bar - oskarżony przed sadem
Private enterprise - prywatne przedsięwzięcie
Private eye - prywatny detektyw
Private limited company - prywatna sp. z o.o.
It seems probable that - wydaje się prawdopodobne, ze
Probate - poświadczenie autentyczności testamentu
To be on probation - odbywać wyrok w zawieszeniu
Probation officer - opiekun sądowy, kurator
Probity - prawość
To proceed against sb - wszczynać postępowanie przeciwko komuś
Proceedings - postępowanie
Profit margin - marża
Profit-sharing - udział w zysku
Profits tax - podatek od zysku, dochodowy
Promissory note - skrypt dłużny
Pronouncement - oświadczenie
Proof - dowód
Property - własność
Proposer - wnioskodawca
Proprietary band - marka zastrzeżona
Proprietor - właściciel
Proscribe - zakazywać
Prosecuting attorney - oskarżyciel publiczny, prokurator
Prosecution - wniesienie oskarżenia, oskarżenie, zaskarżenie
Prosecutor - oskarżyciel, prokurator
Public prosecutor - oskarżyciel publiczny, prokurator
Protection racket - wyłudzanie pieniędzy w zamian za ochronę
Proviso - zastrzeżenie
To do sth under provocation - zostać sprowokowanym do zrobienia czegoś
To provoke sb to do/into doing sth - prowokować kogoś do zrobienia czegoś
There's a prowler outside - ktoś podejrzany kreci się koło domu
By proxy - przez pełnomocnika

32
Public company - spółka akcyjna
Public limited company - spółka akcyjna
Pummel - okładać pięściami
Punch - uderzenie pięścią
Punch-up - bijatyka
Punishable - karalny
Punishment - kara
Purchase tax - podatek od wartości dodanej
Purloin - przywłaszczenie, przywłaszczyć sobie
Purposely - celowo
Purse-snatcher - złodziej torebek
Pusher - handlarz narkotykami
Putative - domniemany

Go to the top

Quash - unieważniać [np. wyrok]


Quotation - wycena

Go to the top

Ransack - plądrować, przetrząsać


Ransom - okup
to hold to ransom - trzymać jako zakładnika
Rape - gwałt
Rapist - gwałciciel
Rapport - wzajemne porozumienie
Rascal - łobuz, łajdak
Rashly - pochopnie
Rateable value - wartość opodatkowania nieruchomości

33
Ratepayer - osoba płacąca podatek od nieruchomości
Reaffirm - potwierdzać
Real estate- nieruchomość
Real estate business - handel nieruchomościami
Realtor - pośrednik w handlu nieruchomościami
Rebuke - upomnienie
Recall - przypominać sobie
Recognition - rozpoznanie [np. osoby]
to recognize sby by/as - rozpoznawać kogoś po/jako
Recrimination - wzajemne oskarżenie
Red-handed - na gorącym uczynku
To be caught red-handed - być złapanym na gorącym uczynku
Redundancy payment - odprawa
Reflation - reflacja, zwiększenie podaży pieniądza
Reflationary - powodujący reflacje
Reflect on - stawiać w złym świetle
Reformatory - zakład poprawczy
Refugee - uchodźca
Refugee camp - obóz dla uchodźców
Tax refund - zwrot nadpłaconego podatku
First refusal - prawo pierwokupu
Registered company - spółka akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców
Registered trademark - znak towarowy zastrzeżony
Registrar - urzędnik stanu cywilnego
Registration number - numer rejestracyjny
Registry office - Urząd Stanu Cywilnego [USC]
to get married in a registry office - brać ślub cywilny
To be on remand - przebywać w areszcie śledczym
To be remanded in custody - przebywać w areszcie śledczym
Remorseful - skruszony
Remuneration - wynagrodzenie
Renounce - zrzekać się, zrzec się
Rental - opłata
Renunciation - wyrzeczenie się, zrzeczenie się

34
Repay - oddawać, zwracać [np. pieniądze]
Repayment - spłata
Repeal - uchylenie, zniesienie
Report - donosić o, odnotować, zgłaszać
Reported sb to ... for ... - donosić na kogoś, komuś, za coś
Reportedly - podobno
Reprehensible - naganny
Reprieve - ułaskawienie
Repudiate - odrzucić [accusation], wypierać się [kogoś]
Reputed - rzekomy
Reputedly - rzekomo
Resale price maintenance - utrzymanie ceny przy odsprzedaży
Reserve price - cena wywoławcza
Respondent - pozwany
Restitution - rekompensata
To make restitution to sb for sth - zrekompensować komuś coś
Restricted area - strefa ograniczonego ruchu
Restriction - ograniczenie
Retainer - zaliczka dla adwokata
Retired - emerytowany
Retirement - emerytura, przejście na emeryturę
Retirement age - wiek emerytalny
Retrial - rewizja procesu
Retribution - kara
Retroactive - działający wstecz
In retrospect - z perspektywy czasu
Return a verdict - wydawać wyrok
Revoke - unieważnić, uchylić
Righteousness - prawość
Rightful - prawny, prawowity
Rightfully - prawowicie, prawnie
Rigour - surowy/surowe [prawo, wyrok, kara]
Ringleader - prowodyr
Riot - rozruchy

35
Rioter - uczestnik rozruchów
Riot police - oddział prewencji
Risk capital - kapitał spekulacyjny
Rob - rabować
to rob sb of sth - okradać kogoś z czegoś
Robber - rabuś, bandyta
Robbery - napad, rabunek
Robe - toga
Rogue - łobuz
Roguish - łobuzerski
Roommate - współlokator, współmieszkaniec
Rough-and-tumble - bijatyka
Rough justice - surowy, ale sprawiedliwy wyrok
Roughly - pobieżnie, niestarannie, z grubsza
Roughly speaking - mniej więcej
Ructions - afera
Ruffian - zbój
Rule - reguła, przepis
to rule in favour of/against/on - wydawać orzeczenie na korzyść/niekorzyść/ w
sprawie
to rule that - orzekać ze
It's against the rules - to niezgodne z przepisami, niedozwolone
Rule out - wykluczać
Sth cannot be ruled out - nie można czegoś wykluczyć
Ruling - orzeczenie
Runaway- zbiegły
Rundown company - ograniczenie działalności przedsiębiorstwa
Running costs - koszty eksploatacji, użytkowania

Go to the top

36
Sale and lease back - sprzedaż towaru z zastrzeżeniem możliwości dalszego jego
użytkowania na zasadzie wynajmu
Sales tax - podatek od wartości dodanej
Sane - zdrowy psychicznie
Savings account - rachunek oszczędnościowy
Savings bank - kasa oszczędności
Say-so - zgoda, zezwolenie
To do sth on sb's say-so - robić coś za czyjąś zgoda
To scamper away/off - czmychnąć, czmychać
Scandalize - zgorszyć, oburzać
Scandalous - skandalistyczny
Scar - blizna, szrama, piętno, pokrywać bliznami
Scar - [figurative] wywoływać trwały uraz
Bomb scare - panika wywołana informacja o podłożeniu bomby
Scare away - odstraszać
Scoundrel - łajdak
Scramble - szamotanina
To scramble for - rzucać się na, wydzierać sobie
To scrounge sth off sb - wyłudzać coś od kogoś, naciągać kogoś na coś
Scrupulous - sumienny, uczciwy, skrupulatny
Scrupulously - uczciwie, nienagannie
Search - przeszukiwać, rewidować, rewizja
Search through - przeszukiwać, przetrząsać
Search party - ekipa poszukiwawcza
To send out a search party - wysyłać ekipie poszukiwawczą
Search warrant - nakaz rewizji
Second thoughts/thought - po namyśle
To have second thoughts [about sth] - mieć wątpliwości co do czegoś
Secured creditor - wierzyciel zabezpieczony
Seemingly - pozornie
Seize - chwytać, zajmować, zająć
Seizure - zajęcie, konfiskata
Self-defence - samoobrona
To act in self-defence - działać w obronie własnej

37
Self-evident, self-explanatory - oczywisty
Self-governing - samorządny
Self-inflicted wound - rana zadana samemu sobie
Sell-by date - data ważności
Selling price - cena zbytu
Semblance - pozory
Sentence - wyrok, kara
To sentence sb to death/to 25 years in prison - skazywac kogoś na karę śmierci/ 25
lat więzienia
To pass sentence on sb - wydawać wyrok na kogoś
Separation - separacja
Settlement - spłata, odszkodowanie; rozstrzygnięcie, porozumienie [agreement]
in settlement of our account - na pokrycie należnosci
Severance pay - odprawa pieniężna
Severity - surowość, ostrość [np. ataku]
Sexual assault - napad na tle seksualnym
To shack up [with sb] - konkubinat, życ z kimś na kocią lapę
Shadow - sledzić
Sham - pozorny, udawany
Share capital - kapitał akcyjny
Share certificate - certyfikat akcji
Shareholder - akcjonariusz
Share index - wskaźnik kursów akcji
Share issue - emisja akcji
Shoplifter - złodziej sklepowy
Shoplifting - kradzież sklepowa
Sick leave - zwolnienie lekarskie
Sickness benefit/pay - zasiłek chorobowy
Sign away - zrzekać się [praw, wlasności]
Simple interest - odsetki zwykłe
Sinking fund - fundusz amortyzacyjny
Sister-in-law - szwagierka, bratowa
Sitting member - poseł bieżącej kadencji
Slander - zniesławienie

38
Sleuth - detektyw
Slush fund - pieniądze na lapówki
Small print - klauzule napisane drobnym drukiem
Smash - kraksa
Sneak - donosicielka [informal]
to sneak up on sb - donosić na kogoś
Sniffer dog - pies policyjny
Social insurance, social security, social welfare - ubezpieczenie społeczne
Social services - opieka społeczna
Sole trader - firma jednoosobowa
Solicitor - notariusz
Solitary confinement - izolatka więzienna
Solvency - wypłacalność
Solvent - wypłacalny
Son-in-law - zięć
Sought-after - poszukiwany
Spat - sprzeczka
Speed limit - ograniczenie prędkości
Speed trap - miejsce prowadzenia kontroli radarowej
Spending power - siła nabywcza
Spite - zlośliwość, robić na złość
in spite of - pomino
Split personality - rozdowjenie jaźni
Spoil - uszkadzać
to be spoil for a fight - rwać się do walki
to spoil a vote - oddawać nieważny głos
Spouse - małżonek, małżonka
Squad car - samochód patrolowy
Squatter - dziki lokator
Stab - pchnięcie, dśgnięcie nożem
Stabbing - napad z nożem w ręku
Stamp duty - opłata stęplowa
Standard of living - standard życia
Standing order - zlecenie stałe

39
Starting price - cena wywoławcza
State control - nadzór państwowy
Stateless - bezpaństwowiec
State-owned - panńtwowy
State secret - tajemnica państwowa
Statute - ustawa, statut
Statute book - kodeks
on the statute book - w kodeksie
Statutory - ustawowy, statutowy
Statutory meeting - zgromadzenie założycielskie
Stay of execution - zawieszenie wykonania wyroku
Steal - kraść
Steal away - wykradać się
Stepbrother - brat przyrodni
Stepchild - pasierb/ica
Stepdaughter - pasierbica
Stepfather - ojczym
Stepmother - macocha
Stepsister - siostra przyrodnia
Stepson - pasierb
Stick-up - napad z bronią w ręku
Stillborn - martwo urodzony
Stock exchange - giełda papierów wartościowych
Stockholder - akcjonariusz
Stock market - rynek papierów wartościowych
Stowaway - pasażer na gapę
Strangle - dusić, udusić
Strangulation - uduszenie
Strictness - surowość
Strike off - pozbawiać prawa wykonywania zawodu
Students' union - zrzeszenie studenckie
Subcommittee - podkomisja
Subcontractor - podwykonawca
Sub judice - w trakcie postępowania sądowego

40
Sublet - podnajmować
Subpoena - wzywać do stawienia się przed sądem
Subsidy - dotacja
Subsistence allowance - zapomoga, dieta
Subsistence level - poziom minimum socjalnego
Substantiate - potwierdzać, udowadniać
Subvention - subwencja
Sue - podawać do sądu, zaskarżać, procesować się
to sue for divorce - występować o rozwód
to sue sb for damages - pozwać kogoś o odszkodowanie
Suffrage - prawo wyborcze
Suicidal - samobójczy
to be/feel suicidal - być w nastroju samobójczym
Suicide - samobójstwo, samobójca
to commit suicide - popełnic samobójstwo
Suicide attempt, suicide bid - próba samobójstwa
Suit - proces
to bring a suit against sb - wytaczać komuś proces
Summing-up - mowa podsumowująca
Summons - wezwanie, wzywać do sądu
to serve a summons on sb - doręczać komuś urzędowe wezwanie
Superannuation - składka na fundusz emerytalny
Supplementary benefit - zasiłek
Supposition - przypuszczenie
Suppress - zatajać, tuszować, zakazywać rozpowszechniania
Suppression - odebranie [prawa], zakaz, zatajenie
Supreme Court - Sąd Najwyższy
Surcharge - opłata dodatkowa
Surety - gwarancja, poręczenie, poręczyciel
to go/stand surety for sb - poręczyć za kogoś
Surrender value - suma wykupu polisy ubezpieczeniowej
Surrogate mother - matka zastępcza
Suspect - podejrzany
Suspended sentence - wyrok w zawieszeniu

41
Suspicion - podejrzenie
To be under suspicion - być podejrzanym
Arrest on suspicion of... - aresztowany pod zarzutem...
Suspicious - podejrzany
To be suspicious of/about sb/sth - mieć podejrzenia co do kogoś/czegoś
Suss out - rozpracować
Sweepstake - totalizator, zakłady
Sworn - pod przysięga

Go to the top

Takeover bid - oferta przejęcia


Tax - podatek
before tax - przed opodatkowaniem
after tax - po opodatkowaniu
Taxable - podlegający opodatkowaniu
Tax allowance - ulga podatkowa
Tax avoidance - obchodzenie przepepisów podatkowych
Tax collector - poborca
Tax evasion - uchylanie się od płacenia podatków
Tax exemption - zwolnienie od podatku
Tax-free - wolny od podatku
Tax inspector - inspektor kontroli podatkowej
Taxpayer - podatnik
Tax rebate - zwrot nadpłaconego podatku
Tax relief - ulga podatkowa
Tax return - zeznianie/deklaracja podatkowa
Telling evidence - wymowny, znaczący dowód
Tenancy - dzierżawa najem
Tenant - dzierżawca, najemca
Tenet - zasada
Tenure - tytuł własności, kadencja

42
Termination - wygaśnięcie, rozwiązanie [kontrakt]
Test case - precedens sądowy
To be a test case for - mieć precedensowe znaczenie dla
Testify - zeznawać, zeznać
To testify to sth - poświadczyć coś
Testimony - zezanie
Theft - kradzież
Thief - złodziej
Thieving - złodziejstwo
Third party insurance - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej [OC]
Threat - groźba, pogróżka
to be under threat of - byc pod grozba
Threaten - grozić, zagrażać
To threaten sb with sth - grozić komuś czymś
Title to - tytuł/prawo do
Title deed - tytuł własności
Toll - liczba ofiar, opłata za przejazd
Top-security - więzienie o zaostrzonych środkach bezpieczeństwa
Town clerk - urzędnik miejski
Town council - rada miejska
Track - ślad
Trademark - znak towarowy
Trade mission - przedstawicielstwo handlowe
Trade secret - tajemnica handlowa
Trade union - związek zawodowy
Traffic offence,traffic violation - wykroczenie drogowe
Transferable - zbywalny
Treaty - traktat
Trial - proces
the case was sent for trial - sprawa została skierowana do sądu
he went on trial for... - był sądzony za...
Tribunal - trybunał
Intustrial tribunal - sąd pracy
Trickery - oszustwo

43
Trickster - oszust, naciągacz
Trumped up - sfabrykowane oskarżenie
In trust - pod zarządem powierniczym
Trust company - spółka powiernicza
Trustee - powiernik
Trust fund - fundusz powierniczy

Go to the top

Unanimity - jednomyślność
Unanimous - jednomyślny, jednogłośny
Unanimously - jednomyślnie, jednogłośnie
Unauthorized - bezprawny, bez pozwolenia, nieautoryzowany
Unbiased - bezstronny
Unconstitutional - niezgodny z Konstytucją
Uncontested - bezsporny, za zgoda obu stron [rozwód]
Uncorroborated - niepotwierdzony
Undeniable - niezaprzeczalny
Underprivileged - społecznie upośledzony
Underworld - świat przestępczy
Unemployment benefit, unemployment compensation - zasiłek dla bezrobotnych
Unfair dismissal - nieuzasadnione zwololnienie z pracy
Unintentional - niezamierzony
Unintentionally - niechcący
Unit trust - fundusz powierniczy
Unjust - niesprawiedliwy
Unjustifiable - nieuzasadniony, nie dający się sprawdzić
Unjustified - bezpodstawny, nieuzasadniony
Unlawful - nielegalny, bezprawny
Unmarried mother - samotna matka
Unprovoked - nieuzasadniony, bezpodstawny
To go unpunished - nie zostać ukaranym

44
Unsavoury - podejrzany
Unsubstantiated - niepotwierdzony, bezpodstawny
Untried - nieosądzony [więzień]
Untrustworthy - niegodny zaufania
Unwarranted - nieuzasadniony
Unwary - nieświadomy
Uphold - przestrzegać [prawa]
Upset price - cena wywoławcza
Usurer - lichwiarz
Usury - lichwa

Go to the top

Value added tax - podatek od towarów i usług [VAT]


Valuer - rzeczoznawca, taksator
Verdict - orzeczenie, werdykt
Verdict of guilty/not guilty - wyrok skazujący/uniewinniający
Vetting - lustracja [politics]
Victim - ofiara
To be the victim of - padać ofiara
Victimization - represjonowanie
Victimize - represjonować, stosować represje wobec
Villain - złoczyńca
Violation - naruszenie
in violation of - z naruszeniem
Violence - przemoc
Virtue - moralność
Voter - głosujący, wyborca
Voting paper - karta wyborcza
Voting right - prawo wyborcze

45
Go to the top

Wage freeze - zamrożenie plac


No waiting - zakaz postoju
Waiver - zrzeczenie się
Warden - naczelnik [więzienia]
Warder - strażnik [więzienny]
Warning triangle - trójkąt ostrzegawczy
Warped - wypaczony
Warrant - nakaz
Search warrant - nakaz rewizji
Warranty - gwarancja
Under warranty - na gwarancji
Water cannon - armatka wodna
Waybill - list przewozowy
Wealth tax - podatek majątkowy
Wearer - posiadacz
Wedlock - związek małżeński
Welfare state - państwo opiekuńcze
Whistle-stop - spotkania przedwyborcze
White paper - raport rządowy
Wicked crime - haniebna zbrodnia
Widow - wdowa
Widowed - owdowiały
Widower - wdowiec
Wire-tapping - podsłuch [telefoniczny]
Witness - świadek
to bear witness yo - świadczyć o
witness for the prosecution/defence - świadek oskarżenia/obrony
to witness to sth/having seen sth - zaświadczyć o czymś/ że coś się widziało
Witness box/stand - miejsce dla świadka
Working capital - kapitale obrotowy

46
Work permit - pozwolenie na prace
Work-to-rule - strajk włoski
Writ - nakaz urzędowy
to issue a writ against sb, serve a writ on sb - pozwać kogoś

Go to the top

X-rated - od lat 18

Go to the top

Yob(bo) - chuligan

47