PROIECTUL DE TINERET „9 NE PASA DE TINE(RI)” ADRESA

Issue #

2016

Grupul de Acţiune Locala si Dezvoltare
pentru Tineret - G.A.L.D.T.

Proiectul de tineret „9 ne pasa
de Tine(ri)”

Regulament de funcționare
al Consiliului Consultativ al
Organizațiilor
Nonguvernamentale de
Tineret - Târgu-Jiu
C.C.O.N.G.T. - Târgu-Jiu
http://galdt.blogspot.ro/
Asociația Semanatorul Tismana

PROIECTUL DE TINERET „9 NE PASA DE TINE(RI)” | AST #

1

Regulament de funcționare al Consiliului
Consultativ al Organizațiilor
Nonguvernamentale de Tineret - Târgu-Jiu
Proiectul de
tineret „9 ne pasa
de Tine(ri)”

C.C.O.N.G.T.
- Târgu-Jiu
Consiliului Consultativ
al Organizațiilor
C.C.O.N.G.T. - Târgu-Jiu
Nonguvernamentale de Tineret
PROIECT - Regulament de
funcționare al Consiliului Consultativ al
Organizațiilor Neguvernamentale de
Tineret - Târgu-Jiu

Jiu) conform Acord de parteneriat Nr. 39
/ 25.08.2016 toate acestea reprezintă
Consiliul Consultativ ONGT si a
Secretariatului Tehnic al Grupului
Consultativ ONG

Art.1. Denumirea: Consiliului
Consultativ al Organizațiilor
Neguvernamentale de Tineret C.C.O.N.G.T (care derulează acțiuni si
activități cu tinerii din Municipiul TârguJiu)

d)

e)
f)

Art.2. Durata de funcționare:
Nedeterminată

Art.3. Sediul: Primăria Municipiului
Târgu-Jiu, Bd. Constantin Brâncuși nr.19
Art.4.Consiliul Consultativ ONGT
funcționează sub autoritatea membrilor
consiliului de conducere a GRUPULUI
INFORMAL de inițiativa - Grupul de
Acțiune Locala si Dezvoltare pentru
Tineret precum si a Consiliului
Consultativ a Asociației Semănătorul
Tismana împreuna cu partenerii ONGT
active şi cu experiență dovedită în orice
domeniu (care derulează acțiuni si
activități cu tinerii din Municipiul Târgu-

Art.5. Consiliul Consultativ ONGT este:
a) Un organism neinstituționalizat,
apolitic, non-profit, nondiscriminatoriu, de
reprezentare a societății civile, el
asigurând un parteneriat între
autoritatea publică şi societatea
civilă locală;
b) Consultativ, în sensul că nu are
dreptul de decizie, ci doar pe acela
de a elabora şi
propune instituției primarului şi,
prin aceasta, Consiliului Local o
serie de
inițiative şi proiecte de interes
comunitar, care să constituie
elementele fundamentale ale unei
strategii bine definite, concrete şi
realiste, pentru tineret;
c) Complementar sistemului
instituționalizat, fără a concura
în niciun fel
organizațiile neguvernamentale

g)

h)

1.

2.
3.

(care derulează acțiuni si activități
cu tinerii din Municipiul Târgu-Jiu),
serviciile Primăriei sau comisiile
de specialitate ale Consiliului
Local;
Un grup neremunerat, de analiză,
concepție, elaborare şi planificare a
proiectelor şi programelor pe termen
scurt, mediu şi lung;
Un organism TRANSPAENT si
CONSULTATIV;
Consiliului Consultativ ONGT
trebuie sa sprijine comunicarea cu
cetățenii din Târgu-Jiu si sa
organizeze forumuri tematice cu
cetățenii;
Consiliului Consultativ ONGT
trebuie sa fie angrenat in elaborarea
bugetului local din faza
premergătoare, nu când acesta este
deja propus si adoptat;
Consiliului Consultativ ONGT
trebuie:

Sa primească agenda ședinței de
consiliu local in accesai zi ca si
Consilierii locali,
Sa participe la ședința de consiliul
local,
Sa primească invitație de participare
la ședințele de lucru pe comisii.

PROIECTUL DE TINERET „9 NE PASA DE TINE(RI)” | AST #
Art.6. Obiectivul Consiliului Consultativ
ONGT:

2

domeniu (care derulează acțiuni si
activități cu tinerii din Municipiul TârguJiu)

Unificarea eforturilor
reprezentanților legali ai ONG-urilor
în dezvoltarea societății civile din
Târgu-Jiu, in vederea:


Elaborării programelor comune de
colaborare a ONG-urilor din
diferite domenii;
Facilitarea dialogului dintre ONG,
Consiliul Local şi alți parteneri
sociali;
Facilitarea dezvoltării sectorului
asociativ;
Schimbul de informații între
ONG-uri si municipalitate prin
constituirea de comisii consultative pe
diverse domenii, care sa ofere puncte
de vedere in cadrul procesului
decizional
In cadrul Consiliului Consultativ
ONGT Primăria Municipiului Târgu-Jiu
are obligativitatea alocării în bugetul
prevăzut pentru anul in curs, a
fondurilor necesare acordării
finanțărilor nerambursabile pentru
activități nonprofit de interes general.

Art.7. Componența şi Conducerea
Consiliului Consultativ ONGT, mod de
lucru
Consiliul Consultativ ONGT este
organizat şi își desfășoară activitatea
după cum urmează:
a) Funcționează în componentă a
Secretariatului Tehnic al Grupului
Consultativ ONGT cu 3 membri şi este
alcătuit din reprezentanți ai GRUPULUI
INFORMAL de inițiativa - Grupul de
Acțiune Locala si Dezvoltare pentru
Tineret precum si a Consiliului
Consultativ al Asociației Semănătorul
Tismana împreuna cu partenerii ONGT
active şi cu experiență dovedită în orice

b) Conducerea Consiliului Consultativ
ONGT este formata din membrii
consiliului de conducere a GRUPULUI
INFORMAL de inițiativa - Grupul de
Acțiune Locala si Dezvoltare pentru
Tineret precum si a Consiliului
Consultativ al Asociației Semănătorul
Tismana împreuna cu partenerii ONGT
active şi cu experiență dovedită în orice
domeniu (care derulează acțiuni si
activități cu tinerii din Municipiul TârguJiu)
c) Conducerea Consiliului Consultativ
ONGT este ajutata de un secretar
executiv, numit de membrii consiliului
de conducere a GRUPULUI INFORMAL
de inițiativa - Grupul de Acțiune Locala
si Dezvoltare pentru Tineret precum si a
Consiliului Consultativ al Asociației
Semănătorul Tismana împreuna cu
partenerii ONGT active şi cu experiență
dovedită în orice domeniu (care
derulează acțiuni si activități cu tinerii din
Municipiul Târgu-Jiu),
d) Când este cazul, Consiliul
Consultativ ONGT poate înființa comisii
de sprijin pentru un domeniu sau altul,
în scopul măririi gradului de
performanță al proiectului sau
programului aflat în discuție:
 comitet consultativ
 comisii de specialitate pe
diferite domenii
e) La propunerea Conducerea
Consiliului Consultativ ONGT,
componentă Consiliului Consultativ
ONGT poate fi modificată numeric şi
nominal, în funcție de performanțele
dovedite de fiecare membru

f) Consiliul Consultativ ONGT se
întrunește lunar sau ori de câte ori este
nevoie, la cererea Conducerii Consiliului
Consultativ ONGT, iar avizarea
oportunității unui program sau proiect se
consideră statutar adoptat în prezenta a
două treimi din membri prezenți.
Conducerea Consiliului Consultativ
ONGT
Conducerea Consiliului Consultativ ONGT
este aleasa pe o perioada de 2 ani de
către Consiliul Consultativ ONGT, prin
majoritate simpla, in urma unui concurs
de plan managerial.
 1 membru Coordonator
oportunități proiecte programe si
acțiuni tineret;
 1 membru Responsabil de
informare oportunități proiecte
programe si acțiuni tineret;
 1 membru Responsabil de
consiliere oportunități proiecte
programe si acțiuni tineret;
Pe linie de conducere, nu exista niciun fel
de relație de subordonare pentru
Consiliului Consultativ ONGT intre
membrii consiliului de conducere a
GRUPULUI INFORMAL de inițiativa Grupul de Acțiune Locala si Dezvoltare
pentru Tineret precum si a Consiliului
Consultativ al Asociației Semănătorul
Tismana împreuna cu partenerii ONGT
active şi cu experiență dovedită în orice
domeniu (care derulează acțiuni si
activități cu tinerii din Municipiul TârguJiu),

PROIECTUL DE TINERET „9 NE PASA DE TINE(RI)” | AST #


Activitățile
din
cadrul
Consiliului
Consultativ ONGT se desfășoară pe baza
unui orar propus de Conducerea
Consiliului Consultativ ONGT in raport cu
programul aprobat membrii consiliului de
conducere a GRUPULUI INFORMAL de
inițiativa - Grupul de Acțiune Locala si
Dezvoltare pentru Tineret precum si a
Consiliului Consultativ al Asociației
Semănătorul Tismana împreuna cu
partenerii ONGT active şi cu experiență
dovedită în orice domeniu (care
derulează acțiuni si activități cu tinerii din
Municipiul
Târgu-Jiu),si
adus
la
cunoștința tuturor utilizatorilor.

Se instituie un protocol ce va
reglementa
relația
dintre
Conducerea
Consiliului
Consultativ ONGT si Consiliul
Consultativ ONGT in cadrul
căreia s-a înființat centrul,
statuându-se
coordonatele
definitorii pentru procesele de
consultare si de luare a deciziilor,
servind
in
egala
măsura
beneficiul
organizaționalinstituțional
al
Consiliului
Consultativ ONGT si socialeducativ al comunității.

Inițiativa se garantează Bidirecțional, in timp ce decizia ce
vizează logica administrativa
aparține consiliului de conducere
al Consiliului Consultativ ONGT
proporțional
funcțiilor
si
posibilităților de gestionare, iar
propunerea strategica si planul
de
acțiune
ce
vizează
deschiderea
consiliului
de
conducere
a
GRUPULUI
INFORMAL de inițiativa - Grupul
de Acțiune Locala si Dezvoltare
pentru Tineret precum si a
Consiliului
Consultativ
al
Asociației Semănătorul Tismana
împreuna cu partenerii ONGT
active
şi
cu
experiență
dovedită în orice domeniu,
către Târgu Jiu, precum si
asigurarea comunicării si a
corespondentei
beneficiilor
generate reciproc, cad in
responsabilitatea
Conducerii
Consiliului Consultativ ONGT.

3

membrii consiliului de conducere
a GRUPULUI INFORMAL de
inițiativa - Grupul de Acțiune
Locala si Dezvoltare pentru
Tineret precum si a Consiliului
Consultativ
al
Asociației
Semănătorul Tismana împreuna
cu partenerii ONGT active şi cu
experiență dovedită în orice
domeniu (care derulează acțiuni
si activități cu tinerii din
Municipiul Târgu-Jiu), se obliga
in a promova si susține ctivitățile
desfășurate de Conducerea
Consiliului Consultativ ONGT in
condiția consultărilor in prealabil
si a unei decizii de comun acord.

Conducerea
Consiliului
Consultativ
ONGT
susține
promovarea imaginii Consiliului
Consultativ ONGT pe plan local,
regional, național si european,
alături de membrii echipei și de
tinerii din Târgu Jiu implicați in
activitățile
de
Educație
complementara.

Material

realizat prin intermediul proiectului

de tineret „9 ne pasa de Tine(ri)”
cofinanțat de către Ministerul Tineretului şi
Sportului Conținutul acestui material nu reprezintă în mod
obligatoriu poziția oficială a Guvernului României