You are on page 1of 3
Codi: MF_7-0698-1111_3 Arquitectura tipogràfica i maquetació. Nivell: 3 Família professional: Arts gràfiques Durada 120 hores Data

Codi: MF_7-0698-1111_3

Arquitectura tipogràfica i maquetació.

Nivell: 3

Família professional: Arts gràfiques

Durada 120 hores Data d'actualització: 20/05/2016

Capacitats formatives i criteris d'avaluació

CF 1

Crear pàgines mestres, ordenant i classificant els espais, a partir d'un esbós donat i utilitzant un programa informàtic de maquetació.

CA 1.1

Fixar els criteris de maquetació a partir de la lectura d'instruccions per a la realització.

CA 1.2

Ordenar i classificar els espais de la pàgina determinant marges, longitud de les línies, nombre de columnes i interlineat per a un projecte gràfic.

CA 1.3

En un supòsit pràctic de creació de pàgines mestres a partir de les instruccions del producte gràfic a realitzar i de l'esbós:

 • - Crear les pàgines mestres tenint en compte les necessitats de diversos productes gràfics: de comunicació, editorials i envasos i embalatges.

 • - Realitzar la pàgina mestra utilitzant un programa específic de maquetació

d'acord amb el producte gràfic donat.

 • - Ordenar els espais a la pàgina mestra seguint les instruccions de l'esbós

del producte gràfic donat: marges, línies de tall, blancs de pàgina i altres.

 • - Corregir, aplicant els principis de maquetació i la distribució dels espais en les maquetes proposades.

CA 1.4

Adaptar una maqueta donada als tipus de plegat i enquadernat més freqüents utilitzats en l'elaboració de productes gràfics.

CF 2

Seleccionar fonts tipogràfiques i crear fulls d'estil, en funció de les instruccions per realitzar-les.

CA 2.1

Classificar un conjunt de fonts tipogràfiques en funció de l'estètica, analitzant- ne el poder comunicatiu.

CA 2.2

Identificar

les

famílies tipogràfiques més comunes a partir dels trets

CA 2.3

característics. Determinar la llegibilitat d'una tipografia donada per a diferents mides,

CA 2.4

distàncies de lectura, sistemes d'impressió, dispositius de visualització i combinacions de color de lletra i fons. Determinar el cost de la utilització d'una sèrie de fonts tipogràfiques donades.

CA 2.5

Determinar el grau de disponibilitat d'un grup de fonts donades, tant en l'entorn del dissenyador com en els processos posteriors de filmació.

CA 2.6

Valorar la llegibilitat, estètica, cost i disponibilitat en unes determinades fonts seleccionades.

Codi: MF_7-0698-1111_3 Arquitectura tipogràfica i maquetació. Nivell: 3 Família professional: Arts gràfiques Durada 120 hores Data

CA 2.7

Definir les fulles d'estil, definint mides, estil de text, gruix del traç, ample dels caràcters, inclinació i colors per a una maqueta donada.

CF 3

Distribuir textos i imatges aplicant els paràmetres establerts en una maqueta dissenyada.

CA 3.1

Incloure diverses imatges i textos a les diferents maquetes proposades.

CA 3.2

Retallar i enquadrar diverses imatges en les caixes d'imatge proposades.

CA 3.3

Vincular diferents caixes de text perquè el text hi flueixi de manera adequada.

CA 3.4

Assignar a cada paràgraf l'estil de text que li correspon, segons diferents fulls d'estil proposats.

CA 3.5

En una simulació pràctica de distribució de textos i imatges, a partir de la maqueta i d'unes instruccions donades:

 • - Ajustar

els

textos

de

la

maqueta per

a una correcta visualització,

modificant la partició, l'interlineat i els mètodes de justificació.

CA 3.6

En un supòsit pràctic de definició d'ajustos de visualització del color al programa de maquetació tenint en compte els principis de gestió del color i un flux de treball proposat.

 • - Ajustar el programa de maquetació en funció de diferents processos de visualització, filmació i impressió proposats.

 • - Ajustar el programa de maquetació al desenvolupament d'un producte de

comunicació per a ser reproduït imprès o per mitjans

digitals.

 • - Ajustar el programa de maquetació al desenvolupament d'un producte editorial per ser reproduït imprès o per mitjans digitals.

Continguts d'aprenentatge

Conceptes

Arquitectura tipogràfica.

 • - Introducció a la tipografia.

 • - Parts del tipus. Tipometria.

 • - Variables visuals de la tipografia: gruix del traç, expansió o condensació i altres.

Codi: MF_7-0698-1111_3 Arquitectura tipogràfica i maquetació. Nivell: 3 Família professional: Arts gràfiques Durada 120 hores Data
 • - Classificació de famílies tipogràfiques.

 • - Els drets de propietat intel·lectual en la utilització de fonts tipogràfiques.

 • - Criteris de llegibilitat.

 • - La tipografia i el color.

 • - Criteris generals per a la selecció de tipografies en un document.

 • - Problemes en la selecció de tipografies per ordinador segons plataformes.

Maquetació i composició de la pàgina.

 • - Principis generals de maquetació.

 • - Justificació: mètodes i paràmetres.

 • - Distribució de l'espai en blanc. Color tipogràfic.

 • - Distribució del text sobre una imatge. Arrencada i recorregut.

 • - Caplletres, sagnies i tabulació.

 • - Columnes, marges, interlineat i longitud de línia.

 • - Fulls d'estil.

 • - Estètica tipogràfica.Vídues i òrfenes, interlletrat de parells i alineació òptica.

 • - Mida de pàgina i proporcions.

 • - Estructura de la maqueta: marges i retícula.

 • - Estils de maquetació.

 • - Parts d'un producte editorial.

Eines informàtiques de maquetació.

 • - Conceptes relacionats amb la maquetació i edició electrònica per ordinador.

 • - Ajusts del programa. Caixa de text i imatge. Vinculació.

 • - Creació de pàgines mestres: numeració, divisió de documents en seccions.

 • - Definició de pàgines mestres segons el producte editorial.

 • - Treball amb fluxos de text i amb columnes.

 • - Ajustaments de text: atributs de caràcters, atributs de paràgrafs, alineació i sagnies,

interlineat i espai entre paràgrafs, tabulacions.

 • - Control sobre partició de paraules, justificació de text i línies vídues i òrfenes.

 • - Resseguiment de text al voltant de gràfics i caixes d'imatge.

 • - Importació, manipulació i exportació d'imatges.

 • - Gestió del color en els programes de maquetació.

 • - Ajusts d'impressió. Ajusts de visualització de la versió digital.

 • - Especificació de configuracions per filmar, imprimir o convertir a format digital.

Procediments

Distribució dels espais de la pàgina determinant marges, longitud de les línies, nombre de columnes i interlineat per a un projecte gràfic.

Creació d’una pàgina maqueta i les seves pàgines mestres en un programa informàtic seguint les indicacions d'un esbós donat i tenint en compte les necessitats pròpies del producte.

Creació de fulles d'estil seleccionant fonts tipogràfiques en funció de les característiques o instruccions proporcionades.

Valoració de la llegibilitat d'una tipografia donada per a diferents mides, distàncies de lectura, sistemes d'impressió i combinacions de color de lletra i fons.

Distribució de textos i imatges en una maqueta prèviament realitzada. Ajustament dels textos de la maqueta per a una correcta visualització, modificant la

- Classificació de famílies tipogràfiques. - Els drets de propietat intel·lectual en la utilització de fonts

partició, el interletratje i els mètodes de justificació.

Actituds

Autonomia

Extreu aprenentatge de qualsevol situació viscuda o observada. Se sent segur quan treballa amb poques directrius i supervisió.

Innovació

Roman informat sobre les noves tendències i innovacions.

Organització del treball

Sap administrar simultàniament diversos projectes dins de l’àrea de treball. Assumeix diferents rols sense dificultat i de manera simultània.

Relació interpersonal

Capta la informació de forma efectiva fins i tot en situacions i missatges complexos. S'interessa per conèixer els punts de vista dels altres per ajudar-los amb més eficàcia a arribar als seus objectius. Motiva els altres per a què entenguin el canvi com una oportunitat de millorar. Assumeix el punt de vista dels usuaris o clients externs / interns. Influeix i dinamitza el seu entorn.

Resolució de problemes

S’anticipa als esdeveniments.

Responsabilitat

El nivell d’autoexigència és coherent amb les decisions i responsabilitats que assumeix. Pot centrar-se en els esdeveniments que interessa malgrat que siguin simultanis i diversos.

Treball en equip

Col·labora i comparteix plans de treball, informació i recursos.

Ubicació en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya

Qualificacions vinculades

AF_7-219_3

Disseny de productes gràfics

Nivell:

3

Unitats de competència relacionades

 

UC_7-0698-11_3

Compondre elements gràfics, imatges i textos segons la teoria de l'arquitectura tipogràfica i la maquetació.

Nivell:

3

Ocupacions i llocs de treball tipus associats

Art finalista

- Classificació de famílies tipogràfiques. - Els drets de propietat intel·lectual en la utilització de fonts

Grafista

Maquetista

Grafista Maquetista
Grafista Maquetista