You are on page 1of 1

TỔNG HỢP CHI TIÊU

I. Tiền còn lại ngày 22/09/2014 chú Văn bàn giao: 17.237.000 đồng
II. Đã sử dụng
Ngày
Nội dung chi
22/09/2014 - Chi trả công Bác Thoảng dọn vệ sinh

Số tiền
6.000.000

- Chi cho bác Thoảng mua dụng cụ dọn vệ
2.400.000
sinh
- Chi cho cô Mái mua hộ chổi dọn vệ sinh
600.000
lớp
20/11/2014 - Chúc mừng các thầy cô
1.000.000
- Mua hoa tặng nhà trường
100.000
- Viếng bố cô Nhị
200.000
09/01/2015 - Viếng bố cô Thủy (Thị trấn QC)
200.000
20/04/2015 - Viếng mẹ cô giáo (Thị trấn QC)
200.000
16/05/2015 - Viếng bác phụ huynh lớp 3
200.000
- Bác Thiềng chi (có chi tiết kèm theo)
725.000
24/05/2015 - Chi cho các cháu học sinh giỏi
3.500.000
31/05/2015 - Chi mua phích ( 2 chiếc)
300.000
- Bánh kẹo
203.000
- Nước chanh muối
125.000
- Họp hội cha mẹ tổng kết
500.000
- Ghế đá tặng nhà trường
550.000
Tổng chi: 16.803.000
III. Tổng quỹ còn lại tính đến ngày 31/05/2015 là: 434.000
(Ghi bằng chữ: Bốn trăm ba mươi tư nghìn đồng)

Ghi chú