You are on page 1of 6

Vežba 5

:
Distantni relej RAZOA
1.

Distantna zaštita

U dvostrano napajanim petljastim mrežama, prekostrujna zaštita ne može obezbediti selektivno
isključenje kvara. Zbog toga, u takvim okolnostima koristi se distantna zaštita. Vreme
reagovanja distantnog releja zavisi od udaljenosti kvara od releja.
Kao mera udaljenosti služi impedansa koju relej meri uz pomoć strujnih i naponskih ulaza.
Ukoliko je kvar udaljeniji, izmerena impedansa biće veća, pa će utoliko biti duže vreme okidanja
releja.
Distantni relej sadrži pobudni član koji služi za određivanje koje faze su pogođene kvarom.
Takođe, mora postojati merni član koji tačno određuje impedansu između mesta kvara i releja i
vremenski član kojim se obezbeđuje da relej reaguje selektivno. Distantni relej mora obavezno
imati i usmereni član koji će mu omogućiti selektivno isključenje kvara u koordinaciji sa drugim
distantnim relejima.
2.

Struktura releja
Trofazni relej;
Pobudni član je podimpedantnog tipa sa kružnom karakteristikom;
Određujivanje smera struje kvara vrši se na osnovu zdravih faza i memorije;
Jednostavno je menjanje zona reagovanja i
Ugrađeni su funkcionalni testovi za proveru ispravnosti uređaja.

Na Slici 1 prikazan ja distantni relej sa podimpedantnim uslovom reagovanja.

Slika 1: Distantni relej tipa RAZOA sa podimpedantnim uslovom reagovanja.

može se jednostavno promeniti usmerenost svih zona zaštite ili se može promeniti samo usmerenost druge i treće zone. Na releju je podešena kružna karakteristika i prikazana je na Slici 3. Vreme reagovanja releja u ostalim zonama podešava se pomoću parametara T2. Time se stiče uvid u to kakav je kvar prepoznao relej i u kojoj zoni. Jedinica pod nazivom RGZB 030 sadrži funkcije za proračun impedanse i nulte struje. Relej sadrži ulaze i izlaze koji služe za komunikaciju sa drugim distantnim relejom koji se nalazi na drugom kraju voda. Žuta lampica pokazuje da je relej pobuđen. Vreme reagovanja releja u prvoj zoni je trenutno. 110125V i 220-250V. Zona reagovanja sadrži tačku Zk koja predstavlja podešenu vrednost granične impedanse štićene zone. . Zona reagovanja definisana je uz pomoć linija koje su ucrtane u R-X koordinatnom sistemu. desno-R/X=2.. Mogu se podesiti tri zone reagovanja i još jedna četvrta. Ovo je jedinica koja služi za pobuđivanje releja. Lampice se gase pritiskom na taster . Pomoćni napon za rad releja je jednosmerni i može biti u sledećim granicama: 48-60V. Slika 2: Oblast reagovanja releja: levo-R/X=0. Parametar Zk podešava se uz pomoć R i X nezavisno jedno od drugog ?. Uz pomoć preklopki na prednjoj strani releja. a doseg štićenja se obično podešava na manje od 100% dužine voda (obično 80-85%).RESET". a crvena (TRIP) da je reagovao. U nastavku će biti detaljnije objašnjene pojedine jedinice releja.Ovaj uređaj je predviđen da radi u mrežama do 110 kV. U laboratoriji je obezbeđeno napajanje od 110 V. T3 i T4. Ta četvrta zona može biti usmerena ili neusmerena. Smer je definisan položajem tačke Z k u odnosu na koordinatni početak.5. Različite oblasti reagovana prikazane su na Slici 2. Relej sadrži crvene i žute lampice na svojoj prednjoj strani. Minimalno vreme reagovanja je 20 ms. Ostale zone su takozvane rezervne (back-up) zaštite.

Proradna vrednost nulte struje podešava se uz pomoć točkića označenog sa I Ns. odnosno pri proveri ispravnosti njegovih logičkih kola. mernom članu releja proslediće se izmereni fazni naponi i fazne struje. Distantni relej meri međufazni napon i fazne struje. Uz to. . Uz pomoć točkića sa oznakom kN podešava se faktor zemljospoja za kvarove sa zemljom. Vrednost reagovanja podešava se uz pomoć točkića sa oznakom Zα. Minimalna struja prorade releja je 0. Na prednjoj strani nalazi se i točkić sa oznakom F. Njime se može podesiti tip kvara pri testiranju releja.nulta reakteansa voda i X1. Postoje dva točkića sa prednje strane: kN i PS.Slika 3: Kružna karakteristika regovanja pobudnog člana releja.2 In (1 A). RGGB 030 jedinica služi za određivanje koji će se signali obrađivati pri merenju. zadaje se i minimalna struja prorade.direktna reakteansa voda. Ako nulta struja bude veća od naznačene. Faktor zemljospoja se uvodi iz razloga što nulta reaktansa voda nije ista kao i direktna odnosno inverzna reaktansa nego je otprilike tri puta veća. Ovaj faktor se izračunava prema sledećoj formuli: (1) Gde su: X0. Praktično se bira koji će se signali proslediti jedinici koja služi za proračun. Test se izvršava pritiskom na taster "TEST".

Ovaj parametar služi da bi se relej prilagodio mreži. Smer reagovanja menja se uz pomoć preklopki obeleženih sa I1. izlazni signali iz releja su blokirani. Crvena dioda pokazuje reagovanje releja. Diode se isključuju pritiskom na taster "RESET". U Tabeli 1 prikazano je koja se merna kola ispituju u zavisnosti od izbora parametra F.Testiranje ispravnosti mernih kola releja vrši se uz pomoć bloka RGZB 030. U Tabeli 2 prikazano je koje se merne veličine dovode releju u zavisnosti od tipa kvara. Točkići su obeleženi sa T2. Nakon aktiviranja diode koja pokazuje četvrti stepen reagovanja. Mogu se promeniti sve tri prve zone reagovanja. T3 i T4 i predstavljaju podešenje vremena reagovanja druge. Dok je pritisnuto test dugme. treće i četvrte zone zaštite. odnosno načinu uzemljenja. upaliće se indikacione žute diode. Na prednjoj strani nalaze se LED diode koje pokazuju kakav je kvar relej prepoznao. Ovim putem se jednostavno može proveriti da li su sva merna kola ispravna. a može i samo jedna. Vreme reagovanja releja u prvoj zoni je trenutno. Oni služe takođe za određivanje karakteristike reagovanja releja za prve tri zone. Pritiskom na taster "TEST" vrši se provera elektronskih kola.Drugi parametar koji se podešava je označen sa PS. Držanjem dugmeta može se videti kako se aktiviraju diode za druge zone zaštite. Postupak pri radu Testiranje mernih kola Najpre je potrebno izvršit testiranje ispravnosti mernih kola. 3. RGSB 030 jedinica služi za merenje i indikaciju reagovanja releja. INs=1. Uz pomoć preklopki na prednjoj strani jedinice RGTA 030 mogu se izvršiti inverzije smera zona reagovanja releja. Ukoliko je merno kolo ispravno. aktiviraće se i crvena dioda koja indicira reagovanje releja. kN=7 a parametar PS ne treba menjati od prethodnog testiranja mernih kola. Oni služe da bi se podesila karakteristika reagovanja releja. Postoji mogućnost da se izabere 16 opcija (od 0 do 15) ali se koristi samo prvih 6 (od 0 do 5). Uz pomoć RGAB 030 jedinice podešavaju se parametri p1. a) Izabrati jedan broj za PS (0-5) i varirati vrednost parametra F od 0 do 15 kako bi se proverilo da li se aktiviraju odgovarajuće diode. Postoji deset preklopki i tri točkića na prednjoj strani RGTA 030 jedinice. I2 i I3. Ovaj parametar praktično određuje koji će se signali proslediti uređaju za merenje. . p2 i p3. Testiranje zona zaštite Proveriti da li su podešene sledeće vrednosti parametara: Zα=13. Ovo je korisno pri ispitivanjima isparavnosti releja. Točkićem koji je označen sa F podesi se koji se kvar pretpostavlja. Na prednjoj strani RGAA 030 jedinice nalaze se točkići sa oznakama "a" i "b".

U fazama za koje je pretpostavljeno da JESU pogođene kvarom. p1=26. U fazama za koje je pretpostavljeno da NISU pogođene kvarom. vrednost struje treba podesiti na 2 A. vrednost napona treba podesiti na . p1. Tabela 1: Prikaz koja se merna kola proveravaju u zavisnosti od izbora parametra F. T2. a u ostalim fazama na 0 A.Prvo treba podesiti zone zaštite relaja i vremena reagovanja u odgovarajućoj zoni. p2. Dijagonala pravougaonog dela karakteristike treba da zaklapa ugao od 30° ili 60° sa R osom. p2=13 i p3=7. Uz pomoć potenciometra za podešavanje napona i faznog stava treba menjati impedanse koje meri relej. potrebno je podesiti odgovarajuće napone i struje kao i njihove fazne stavove koji će se dovoditi releju. p3. Pomoću ispitnog kofera. Jedan od parametara treba da ima vrednost 90 a drugi je potrebno izračunati. T3 i T4. Potrebno je podesiti sledeće vrednosti: T2=10 x 50 ms T3=10 x 200 ms i T4=10 x 400 ms da bi bile uočljivije razlike vremena reagovanja u zonama zaštite. To se radi pomoću parametara a. To treba podesiti uz pomoć parametara a i b. b.

Prilikom ovog postupka isključiti IV stepen zaštite promenom položaja preklopke T4. Za svaki fazni stav ponoviti merenje za vrednosti impedansi pri kojima je relej reagovao u II zoni. Vrednosti impedansi pri kojima je reagovao relej treba upisati u Tabeli 2. b) Na milimetarskom papiru nacrtati zone reagovanja i naznačiti tačke u R-X ravni pri kojima je reagovao relej za svaki podešeni ugao impedanse. Za ugao od 0° simulirati da se desio dvofazni kvar u fazama R i S. za ugao od 30° simulirati da se desio dvofazni kvar u fazama R i T a za ugao od 60° simulirati da se desio trofazni kvar. U ostalim fazama. Zona ϕ0 I II III IV 0° 30° 60° Tabela 2: Vrednosti impedansi pri kojima je reagovao relej u svakoj zoni za zadati ugaoni pomeraj. Ugao impedanse treba varirati da bude 0°. Isto uraditi i za III zonu. c) U kojim zonama je u ovim slučajevima reagovao relej? . 30° i 60° u odnosu na R-osu.vrednost od 15 V. Podesiti da II zona zaštite bude usmerena na suprotnu stranu. napon treba podesiti tako da se izazove reagovanje releja u različitim zonama zaštite. Za svaki ugao treba obezbediti takve napone i struje releju da on odreaguje u sve četiri zone.