You are on page 1of 59

*HRUJH)ULHGULFK+DQGHO

7 K H
HZ
Z D \ V
VR
R I
I=
= L R Q
QG
G R
RP
PRXU Q
+:9)XQHUDO$QWKHPIRU4XHHQ&DU ROLQH 


  

243
V&W
*q r
ƒ4„
œ4
²´³
ÇÈ
ÛÝÜ
ñGò ó
ñ&ñó

"!$#&%(')#*!$+
5*687:9<;>=@?BADCEGFHA)IKJ0AMLNAPOQDI
X0Y8ZB[(\]_^a`KbDced0Y8]fZg^P\hi`*ZDhjh
s t8uDvKwxt8uBuDy@z t8uDy0zD{|t8uDz
…†ˆ‡ ‰@ŠD‹BŒx8‹ ŽMe08Œ’‘“@‰"”e”–•˜—
ž0Ÿ8 B¡" i¢H£¥¤" D¦D§¨¡N©xŸ8 Bª(«¬«)¦
µ¶ˆ· ¸@¹DºB»x¼8º ½M¾e¿0¼8»’ÀÁ@¸"Âe–ØÄ
É*Ê8ËBÌDÍeÎ0Ê8ÏfËgÐPÑÒ:ÒDÊGÓ"ÔeÔÖÕ@Ë ÊGÓ@×
Þ*ß8àDáeâBã(ä)å"á$àDæ:ç@âDàBã(èâDáeàDåéáeêKë@àDç@ìDà
ô*õ8öB÷@ögø)÷"ùHö:ú<ûüù$ùþýföiù$ùÿø ýxõ8öDû :ú<û 0ø

,.-0/"1 2
R.S0T"U V
k.l0m"npo&q
}.~0"€pG‚
™.‰0"‹<š0›
­.®0¯" <°0±
Å.¸0¿"ºpÆ(Æ
Ø.Ó0Î"ËpÙ(Ú
í.ç0î"àpïð

"
ö 

!!"!!#%$&('*)+!#,)-/.0#1'2 )43

5 '&6 7

798;: 

<3=!!"!#?>@-A' )4)+21 BBDCEFHG9IKJLCNM!O

P Q RI&S;T

UW
dV
eXZY,[
f\!]_g^a`b
h[
eY,c
ki j4lnm+oqpsr_ltpvupxwajzy|{*j}jzyqlnm}~€‚~9{ƒm€,lt„xl†…‡{srtrnˆ9‰qps€‹ŠŒ€ZŽpxwao!ˆ9jzy|pWxyq€%‡m}jzy!€,H‡„xyqHqj%‘
’‚“”•v–•s—s˜š™†›4œqxž}Ÿq•x ƒ“H¡Ž•d v¢‡ž?›k“H¡Ž*—£ ¤z¥¦s§n§g¥!¨x¦s¤z©;¤zª|©W«H¬‡­n©s¤z©s®e¯q¦s®¤z°¥!±+¨x©*®¤z¦x­†²³Ž¥H´©v³Ž©*²|¤z°}¤z¥
µW¶H·‡µs¸¹zºs¹4»!¼+½k»¾_»!¿t½Œ¹k½+¹k»À!¸,»HÁ¿nÂ!ºWµxÂ!Â!¿†¹z¿n»ǵs¾‡Äx»Ã|¹?¸,µƒ½Œ¹%Å*Ƃ» ¿†Ã‡Â!¿nÄxµs¹z¿n»λ!¼Ç¹zÈ ¿t½¿n½4Éx¿ÊÁºsÃ+Ë̵ƒ½¿†¹4¿t½
ÍqÎxÏ?Ð}ÑgÎxÒ_Ð}ÐzÓaÐzÔ|ÎWÕ!ÖnÏk×*Ø,ÎsÐzÖnÓَÓ!ÒÇÐkÔqÎ@Ú Û‡ÏkÖn×xÜ*Ñ|Ý Ö†Ø‹Îx×sÐzÓØÞÖßÙàÐzÔqÎ;Ñ_ÖtáxÔ!ÐÓ!ÒÇÐzÔ|ÎâØ,ÎxÏzÓHÛqØ,×xÎxÏ4ÜvãÜxֆÑgÜsÍ!Ñ_ÎÌä

ÿ

/.  !"$#&%' ( ) 7 K H HZ Z D \ V VR R I I= = L R Q QG G R RP PRXU Q å æèçKéëêÇìîí/ï çKðfñKéóò ôõöê æëéóé÷ç øùìúêõíxûxçKé * 6LQIRQLD ü ý þ +-.1032465 78:9<.=9<> .

BCDEFG H IKJLNMOPQRSTU R&VWRYXZR$[&\'V ] ^ 7KHZD\VRI=LRQGRPRXU Q ? @ A .

bcdefg h i.

jfkclmnopq nden!r"n$s&t'd h u _ ` a .

yz{|}~ €K}N‚zƒ„…†‡ˆ …&{|…Y‰Z…$Š&‹'{ Œ v w x .

‘’“”• – —.

˜”™‘š›œžŸ œ’“œ! "œ$¡&¢'’ – £  Ž  .

§¨©ª«¬ ­ ®K¯«N°¨±²³´µ¶ ³&©ª³Y·Z³$¸&¹'© ­ º ¤ ¥ ¦ .

¾¿ÀÁÂÃ Ä Å.

ÆÂÇ¿ÈÉÊËÌÍ ÊÀÁÊ!Î"Ê$Ï&Ð'À Ä Ñ » ¼ ½ .

ÕÖ×ØÙÚ Û ÜKÝÙNÞÖßàáâãä á&×ØáYåZá$æ&ç'× Û è Ò Ó Ô .

ïðñòóô õ ö.

÷óøðùúûüýþ ûñòû!ÿ"û'ñ õ é êìíë î .

.

     "! .

#$&%'()*.

 + .

:6#<=3 >?@A B"C @D4#5$@FEG@HI*4 8 J . 1 .2 3 456 7 8 9. -/ 0.

P Q RST U V K LN OM K WXTY Q Z[\] ^"_ \R#S$\&`'\ab*R V c .

h i jkl m n o.pl#q=isrutvw xzy vDj#kv&{'v}|~*j n 6KHSXWRQULJKWHRXVQHVV d e gf d .

ƒ=„s…†$‡ ˆ ‰ € N O‚ € Š‹‡Œ „ Ž$ ‘z’ …†&“'”•*… ‰ – .

¢ž#£=›s¤u¥¦§ ¨z© ¦Dœ#¦&ª'¦}«¬*œ   ­ — ˜/ 0™ — .š › œž Ÿ   ¡.

±=²s³´$µ ¶ · ® ¯= ° ® ¸¹µº ² »¼½$¾ ¿zÀ ½³´½&Á'½ÂÃ*³ · Ä .

ÐÌ#Ñ=ÉsÒuÓÔÕ Öz× ÔDÊ#ËÔ&Ø'Ô}ÙÚ*Ê Î Û Å Æ/ 0Ç Å .È É ÊËÌ Í Î Ï.

ß=àsáâ$ã ä å æçãè à éêë$ì ízî ëáâë&ï'ëðñ*á :KHQWKHHDUKHDU GKHU Ü Ý/ 0Þ Ü å ò .

ó ô õö÷ ø ù ú.û÷#ü=ô ýþÿ ÿDõ#ö$ÿGÿ *õ ù .

 .

/10 . '.! "   #%$'&(!)+*-. 5 67 " 8 .324..

.(<!=>?!@ A BDC?FE<!G+H-IJKL IM=F>INOI P Q7= A R 9 : : 9 .

XYZ[\!] ^ _D`\FaYbdcfegh1i e Z'[e3j4elk mnZ +RZDU HWKHPLJKW\IDOOªQ S TV WU S ^ o .

u(v!wxy!z { |D}yF~vd€-‚ƒ1„ MwFx3…4l† ‡7w { ˆ 6KHGHOLYHUªGWKHSRRUWKDWFULHG p qs tr p .

ŒŽ!‘ ’ ‰ ŠV W‹ ‰ “D”F•–d—f˜™š1› ˜ Ž'˜3œ4˜l žnŽ ’ Ÿ .

£(¤!¥¦§!¨ © ªD«§F¬¤­d®-¯°±1² ¯M¥F¦¯3³4¯l´ µ7¥ © ¶   ¡ ¢   .

»¼½¾¿!À Á · ¸ º¹ · ÂDÿFļÅdÆfÇÈÉ1Ê Ç ½'¾Ç3Ë4ÇlÌ Ín½ Á Î .

Ò(Ó!ÔÕÖ!× Ø ÙDÚÖFÛÓÜdÝ-Þßà1á ÞMÔFÕÞ3â4Þlã ä7Ô Ø å Ï Ð Ñ Ï .

éêëìí!î ï æ ç è æ ðDñíFòêódôfõö÷1ø õ ë'ìõ3ù4õlú ûnë ï ü .

 .

   "!$#% & ý þ ÿ ý .

<= 9$..-.>/ 9? 9"@$AB./102 3 4506-78:91. 3 C ' (* +) ' .

IJKL MN O PQMRJSTU VWX UKL UY U"Z$[%K O \ D EG HF D .

abcd ef g hjie>kblnmo pqsr o$cd1ot ovu$w%c g x +RZDU HWKHPLJKW\IDOOªQ ] ^_ `^ ] .

|}~ € ‚ ƒ„€…}†n‡ˆ ‰Šs‹ ˆ~1ˆŒŽˆv$%~ ‚ ‘ 7KHULJKWHRXVVKDOOEHKDG y z{ y .

•–—˜1™š › œ™ž–Ÿ :¡1¢£¤ ¡$—>˜ ¡¥ ¡"¦$§B— › ¨ ’ “_ `” ’ .

¬­®¯ °± ² ³´°µ­¶n·¸ ¹ºs» ¸®¯1¸¼Ž¸v½$¾%® ² ¿ © ªG H« © .

ÅÆÇÈ1ÉÊ Ë ÌÍÉÎÆÏÐ:Ñ1ÒÓÔ Ñ$Ç>È ÑÕ Ñ"Ö$×BÇ Ë Ø À ÁÃ ÄÂ À .

ÜÝÞß àá â ãäàåÝænçè éêsë èÞß1èìŽèví$î%Þ â ï Ù ÚG HÛ Ù .

óôõö1÷ø ù úû÷üôýþ:ÿ ÿ$õ>ö ÿ ÿ Bõ ù .

ð ñG Hò ð .

%0/ 12 3  .  !"$#&%'(*) %+ %-..

=>? @ 4 57 86 4 AB> C!:<DFEHGIJK G .9!:<. @ R .L=GMNG O PQ.

VWXYZ[ \ ]_^ZL`Wa$b&cde*f c X YcgNc0h i2X \ j 7KHLUERGLHVDU HEXULHGLQSHDFH S T U S .

pqrstu v k ln om k wxt y!q<zF{&|}~ |+r s|€N|  ‚2r v ƒ .

ˆ‰Š‹Œ Ž _ŒL‘‰’$“&”•–*— ” Š ‹”˜N”0™ š2Š Ž › „ …† ‡… „ .

Ÿ ¡¢£¤ ¥ œ n ož œ ¦§£ ¨! <©Fª&«¬­® «+¡ ¢«¯N« ° ±2¡ ¥ ² .

¶·¸¹º» ¼ ½_¾ºL¿·À$Á&ÂÃÄ*Å Â ¸ ¹ÂÆNÂ0Ç È2¸ ¼ É ³ ´ µ ³ .

ÏÐÑÒÓÔ Õ Ê ËÍ ÎÌ Ê Ö×Ó Ø!Ð<ÙFÚ&ÛÜÝÞ Û+Ñ ÒÛßNÛ à á2Ñ Õ â .

ò0÷ ø2è ì ùú 7KHSHRSOHZLOOWHOORIWKHLUZLVGRP ã ä å ã .æçèéêë ì íîê ï!çð$ñ&òóô*õ ò+è éò-ö.

þÿ û ü ý û .

!ÿ .

 ! " .

-.(*)+. / 0 1-.

23)456789 6+.

< + / = > # $& '% # ..6:6.

D*EFGHI J K LH.

M3ENOPQRS PF.

LQJGRP ? @B CA ? J WW .GPTPUV F 7KH\VKDOOU HFHLYHDJORULRXV.

[*\]^_` a bdc_fe*\ghijkl i].

^inmoipq ] a rr X Y& 'Z X .

x*yz{|} ~ s tv wu s €|.

3y‚ƒ„…†‡ „z.

{„ˆ„‰Š z ~ ‹‹ .

*‘’“” • –d—“f˜*™š›œž ›‘.

’›nŸo› ¡ ‘ • ¢¢ Œ  Ž Œ .

¥*¦§¨©ª « £ ¤v w¤ £ ¬ ­©.

®3¦¯°±²³´ ±§.

¨±µ±¶· § « ¸¸ .

¹3º¼»½¾¿ À Á ¾.

Ã3º¼ÄÆÅÈÇÉÊÌË Ç»f½ÇnÍoÇÏÎÐÑ» À ÒÔÓ 7KHPHU FLIXOJRRGQHVVRIWKH/RU G Õ Ö& '× Õ .

Ø*ÙÚÛÜÝ í îð ñï í Þ ßdàÜfá*Ùâãäåæç äÚ.

Ûänèoäéê Ú Þ ëÔì .

ò3ó¼ôõö÷ ø þôfõþoþ Ñô ù úö.

û3ó¼üÆýÈþÿ ø .

 .

%0/ 12 3. !"$#&%'(*) % +.%-.

4 5 67 5 .