You are on page 1of 2

మహలయపక వవరణ

మహలయపక పపడ ప
ట మనక
ప ధననత వధ వధనల అన వషయలన సకత వరహ ససమ భదవత ససయపగ చపపనట
వరహ పరణమ తలపతపద. ఈ పరణమనపద "నమ" అన ఒక సదదదహహణడ చరత
ప చపపడప జరగతపద. వరక నతన
సపధనవపదనప ల తరపణప వలన దవ-పతత-తరపణ ఫలతప లభససపద అననద పరణ వచనప. అయత మనక పద
ద ల చపపనట
ట దవ
కరనమ కపట కడ పతతకరనమ శపష
మ నద అనటక ప
ట మ
ప మణ గ
ప పథమ వరహ పరణమ. ఈ నట కలపల ఇపట
ట కకకలన
మనషల కపట కడ ప
మ ఆప
ట నశ
ద కరహ
ప మగ ఆచరససనన నపథనమల ఆ కకక నడయడన ప
ప దశమ అపవత
ప మ
ప దశమల పట
ప ద
వనర
మ పతతదవతల శపమనక గర చససననద అన మనక తలయచననద.
ర మ
"యనన పశననస త భజనప శసనన కకకటసకరన

ప హహణశశపనపఙసయ నరన సపసకర వర
ర తన ॥
సరసకరహకర య సరసభకశశ య నరన
నతన శ
ద న పశనత పతత యజ
జ ష సపదర"
ప ద

మ నబ
ద వధలయపద అత మఖనమ
ప ద
ప హహణ భజన వధన కకకలగన, పపదలహన, కళళగన, అపపకసయల (సహపపకస ల
కరశన అర

లన
వర)
సపసకర
వహనల గన చడరద.

ఓ భదవ, సపదర, అనన పనల చయవర కన, అనన వససవలన తనవర కన శ
ద కపయన చడరద.
ప ద
మర అలపట అకతతనమ జరగత ఏమవతపద?
"ఏత పశనపత యన శ
ద ప తత శ
ద ప రకసప వదన
ప ద
ప ద
మయ ప
ప కలపతప భగప అసరపద
ప బలన పర॥
దతస స మయ త మ తదలకనప శక
ర త
ప సనర
ప వక
ప మ
ఏవప శ
ద పప
ప ద
ప తకనస మపత
ప హనవధకపయమ॥
మ రత పతతయజ
వర
జ ష సపదర ॥
ర నయ బధ
అట
మ నశ
ద నక త
ద ప రకసమతపద. పరసమ బల చక
ప మ
ప ద
ప వరసన అడగ ఇపద
ప వక
ప మ రపమత మడలకమల నచశతన.
ట అపవత

ఆ వధమగ ఈ పతతయజ
ఫలమ

తమ
నక
చపదన.
యగనవపతమమన
పతతదవతల ఎదర చచచపదర.


ప ద
మపత
మ నశ
ద మ తనజనమ.
ప , కపయహనమ
ప ద
ఈ వకకలన బట
ట , పతతకరన వశషణమ అవగతమగచననద.
ఇక మహలయమ వశష
ట త మనక దవ సపసశతల కనపడచననద. మహలయమ నట అమహ అవతరమ తదపర నవరత


రపభమ
మదలగనవ.
రవ
తల
సపక
మణమన
పపద
సమయమ
మహలయ
పక
ఆరపభమ
అన
శస
మ.

పకప రపభమ

నపడ పదహర రజల పతతదవతలన తతపసపరచవలనన శస
ట , అష
ట మ, దశమ, ఏకదశ మదలకన
స మ. అట
ట కనచ పపచమ, షష
అమవసనపతమ చయవలన. ఇపద కడ అశకసడయనచ నషద
ద మ కన ఒక దనమ నపద సకతనహహలయమ చయవలన.
ఇపద కనన నషద
ద మలన శస
ద మల
స మ చపప ఉననద. అయత దనక పరహరమ మ స తమ సచపచడప జరగపద. తలత ఆ నషద
తలసకపదమ. పరస పకమనచరపచ వరక ఏ నషద
ద మ లద. అట
ద శన
ప రపభపచ వర మత
ప మ చతర
ట కక పపచమ నపడ ప
వడవవలన. సకతనహహలయమ కడ చతర
ద శ నడ కడద. ప
ట , ఏకదశ, శక
ప తపత, షష
ప వరమ, జనహ నకత
ప మ, దనక
దశమమ, 19 వ నకత
ద మల. ఒకవళ సకతనహహలయమ పతతతధ
ప మ, రహణ, మఖ, రవతయ, సకతనహహలయమనక నషద
యపద చయచ ఎట
ట నషద
ద మల లవ. అయత అశకసమ డ నచ అతడ చస ఒకకరజ మత
ప మ చయన కనక ఎటవపట

ప ద ప మన శ ప ద ప ద "అశకసన పతతపకష కరతనకదన యతన నషద ద ప దన కరనత పపడదనప యథవధన ॥" ఇల ఎనన నయమల. భరణ నకత ద మ గయ శ ద ఫలమ ఇససపద. వసలబట ద .అన శస నషద మ నదగ మనక భరణ ద మపద స మ తలపతననద.మ నన యథవధగ చసకనవచశన. పరసకల మ ప న భకస. . వటక అననటక కడ ఉతసమమ శ ద మ కనపడతపద. ప ద ట మనక పరసకల అపదపచ ఉననర. ఇతర మతమలల లగ సపవతలరమల ఒకకసర సమధలన శభ ప ప చస కసపసకరప మతప కద సనతనప. వటననపటక మ ప న కవలలపద శ మన వపశమ నలబడలపట దనక మలప పరసకల అనన సపగత మరవకడద. వరక మన మనసలలల ప ప త నతనమ చట ఇచశ వర ఆతహశపతత మన మ ద నపదన జవన వధనమన సపతషదయకమగ నలపకన ఒక సపసకర ధరహప సనతనప.