You are on page 1of 1

ÖRKELLJUNGA

A K T U E L L T - A U G U S T I

Boende för gemenskap
och hållbarhet

2 0 1 6

Här går det bra!

Vi moderater tror på Örkelljunga och vill ta ytterligare
steg in i framtiden tillsammans med Örkelljungaborna.
Vi verkar för att skapa god företagsmiljö och nya arbetstillfällen.
För oss moderater är det därför viktigt att fortsätta utveckla Örkelljunga till ett samhälle med ett boende för
gemenskap och hållbarhet som även gör det attraktivt
för företag. Tillsammans växer vi - vi tror på framtiden.

Vi vill bygga cykelvägar
som sammanlänkar
tätort med byar!

Bland annat hela vägen till Tockarp.
ÖRKELLJUNGA

Kommunikationer och miljö
Kommunens attraktivitet för
boende och näringsverksamhet är helt beroende av
utmärkta kommunikationer
tilll centralorten och våra
byar. Med utvecklingen av
cykelleder vill vi förbättra
infrastrukturen för kommunen. Vi moderater vill satsa
på cykelvägar och göra
Örkelljunga till en cykelkommun. Till kommunikationer hör även de via internet,
vi vill fortsätta bygga ut fibernätet med målet att alla ska
få tillgång till fiber.
Tillväxt och utveckling av
Örkelljunga måste givetvis
gå hand i hand med hänsynstagande till miljön.
Moderaterna vill att kommunen skapar förutsättningar
för och stödjer etablering av
miljöriktiga bilpooler och att
man i upphandlingar ska
sträva efter närodlade livsmedel till våra barn och äldre.
Miljöfrågan är en av de
absolut viktigaste framtidsfrågorna för oss alla. Ett miljövänligt tänkande ska genomsyra alla beslut och verksamheter i kommunen.
Kultur och fritid
Ett nyskapande och fritt
kulturliv är en av grunderna
för ett öppet samhälle - kulturell mångfald stimulerar inte
bara människans intellek-

tuella och emotionella utveckling, utan bidrar också till att
utveckla det civila samhället
och det offentliga samtalet.
Vår fina natur och vår nya
allhall FORUM, utvecklar
Örkelljungas attraktionskraft.
Barn och ungdomar saknar
till skillnad från vuxna egna
medel att finansiera sin fritid
vilket gör dem till en prioriterad grupp för fritids- och kultursatsningar och därmed
målgruppen för riktade subventioner.
Kul i dalen
En av våra största och mest
uppskattade aktiviteter under sommaren är ”Kul i
Dalen” som går av stapeln
under fyra fredagskvällar i
juli månad. Det är många
besökare och Örkelljungabor som besöker arrangemanget som anordnas av
Örkelljunga innebandyförening. Örkelljunga kommun bidrar varje år med
60 000 kr men det stora arbetet görs av föreningen som
förutom själva arrangemanget även säljer lotter och fika
på kvällarna. Varje år görs
en uppföljning med föreningen då vi går igenom ekonomi
men även diskuterar framtid
och eventuella problem. Det
största problemet som ingen
av oss kan styra över är
vädret och regnskurar!

Vi gör ett bra Örkelljunga ännu bättre!
Vår första annons i augusti ser du ovan.

Vår annonskampanj
under hösten 2016
Under hösten kommer
Moderaterna i Örkelljunga
att genomföra en annonskampanj i Söderåsens
Lokaltidning med införande

av åtta olika annonser. På
detta sätt vill vi stärka
moderaternas arbete med
att göra Örkelljunga ännu
bättre.

Välkommen till medlems- och gruppmötet nedan.

Tankar inför budgetarbetet
hösten 2016
Måndagen den 5 september kl.18.30, Forum
Moderat medlems- och gruppmöte där vi diskuterar
underlag för vårt budgetarbete inför hösten.
Här kan du som medlem komma och ställa dina
frågor eller framföra dina synpunkter eller bara lyssna.
Vi bjuder på fika.

Vi Örkelljunga moderater
vill ha ordning och reda!

- Vi förespråkar att det finns kommunala poliser.
- Vi vill motverka buskörning i tätorterna
- Vi vill ha trygghet på gator och torg
- Vi förespråkar kameraövervakning på utsatta platser
- Vi kräver motprestation vid erhållande av bidrag.

Vi gör ett bra Örkelljunga ännu bättre! - Vi kan mer!

Related Interests