You are on page 1of 4

Hogyan használja a tanácsadó önmagát?

2012.05.23. 14:59 :: VIKOTE
Dave Mearns – Brian Thorne: A személyközpontú pszichoterápia és tanácsadás a gyakorlatban
(Oriold és Társai Kiadó, 2011.) 3. fejezet, 45-69
Az összefoglalót készítette: Dr. Móritz Hajnalka

Bevezetés:
A magyar fordításban 2011-ben megjelent könyv 3. fejezetében a szerzők a személyközpontú tanácsadó saját
személyével kapcsolatos attitűdjét, felelősségét, a megfelelő terápiás kapcsolat kialakításához szükséges
készségeit, és ezek fejlesztési lehetőségeit veszik sorra, példákkal világítva meg a lényeget, helyenként
összefoglaló táblázatban emelve ki legfontosabb meglátásaikat. A következőkben a 3. rész alfejezeteinek
összefoglalása következik.
Szilárd fegyelem
A szerzők felhívják figyelmünket arra, hogy a személyközpontú tanácsadó alapvető törekvése egy olyan terápiás
kapcsolat kialakítása, ahol a kliens egyenlőnek és elfogadva érzi magát – emiatt a tanácsadó nem bújhat sem
diagnosztikai jártassága, sem terápiás technikák, de még a szakértő szerep mögé sem, viszont késznek kell
lennie arra, hogy belemenjen egy mély kapcsolatba: a bevonódásnak, intimitásnak és érzelmi
kockázatvállalásnak egy olyan szintjébe, ahol a kliens képes szembenézni rejtett fájdalmaival, félelmeivel. A
tanácsadó nem maradhat objektív, sem tudatosan távolságtartó, a terápia hatékonyságát éppen az fogja
meghatározni, mennyire képes belépni a kliens világába, olyan kapcsolatot nyújtva, melyben a kliens saját belső
bölcsessége és lehetőségei felszabadulnak és erősödnek. Ezért a tanácsadó elsődleges felelőssége önmaga
megértése és ápolása – az a személyközpontú tanácsadó, aki nem tud saját magára is pozitív, elfogadásra
méltó személyként tekinteni, aki elutasítja, vagy bünteti önmagát, azt kockáztatja, hogy a kliens felé irányuló
elfogadása és empátiája pusztán színészi előadássá válik.
A tanácsadó önmaga iránti attitűdje
Kultúránkban – elsősorban a keresztény hagyományok félreértelmezése miatt – általában összekeveredik az
önszeretet és az önzés fogalma. E szerint az ember saját szükségleteit alá kell rendelnie mások szükségleteinek.
Az ilyen fajta segítség azonban mártíromságba mehet át, ami tovább rombolhatja a segített személy
önbecsülését. A tanácsadó terápiás gyakorlatának sarkköve, hogy képes legyen elfogadni saját magát.
Az önelfogadást nem könnyű elérni, és ha már sikerült, állandó gondozást igényel. Alapvető, hogy a terapeuta
kész legyen időt, figyelmet és törődést nyújtani saját magának – munkája és kliensei iránti felelősségérzetből. A
tanácsadó önmagához való viszonya meghatározza a klienseivel folytatott munka minőségét is.
Önmagunkra figyelés
A tudatosság és az önismeret kialakítása nem megy egyik napról a másikra. A személyközpontú terapeutának is
ki kell alakítania kapcsolatát a saját zsigeri értékelő folyamataival, és tudomásul venni, hogy az önmagunkra
figyelés folyamata sokszor fájdalommal jár. A terapeuta rendszeres önmagára figyelése nemcsak a tudatosság
kialakítása szempontjából, hanem hitelességének felépítése miatt is fontos.
A tanácsadó rendszeresen megvizsgálja saját belső világát, ez segíti belső biztonsága megszerzésében is, így
csökken annak lehetősége, hogy egy kliens zavarodottsága, vagy félelme magával rántsa a tanácsadót is.
A szerzők számos lehetőséget ajánlanak a folyamat megvalósításához, ezek nem mindegyike jelent formális
terápiás kapcsolatot, bár elismerik, hogy „a tanácsadó az önmagára való rendszeres figyelést legjobban egy
másik ember jelenlétében és szakszerű segítségével tudja végezni.” További lehetőségként sorolják fel:

A képzésben levő tanácsadók csoportját

A folyamat során a terapeuta környezetében élők is észreveszi. hogy a (leendő) terapeuta felismerje a különbséget a helytelen (nem felelt meg mások elvárásainak) és helyes (cserbenhagyta saját magát) bűntudatérzés között. valamint támogatást. A hitelesség nem egy viselkedési technika. Ezen faktorok nem mindegyike jelenik meg minden terápiás kapcsolatban. költők. nem pedig diagnózist felállító és a pácienst kezelő szakemberként . amit a tanácsadó bekapcsol. Az empátia fejlesztése Az empátia az a képesség. Önelfogadás Egy személyközpontú tanácsadó. hanem egész egzisztenciáját jellemzi. nem az események leírása)  A levélírást  A versírást Mivel a tanácsadó legértékesebb eszköze saját belső világa. akár éveken át elnyomott konfigurációinak kifejezése akár meg is botránkoztathatja környezetét. és ez nem minden esetben jelent egyértelműen pozitív eredményt – jelentheti egy kapcsolat fejlődésének lehetőségét. hogy egyenlőként viszonyuljon a klienséhez. A tanácsadó és kliens közötti egészséges kapcsolat A személyközpontú tanácsadó munkáját több olyan faktor jellemzi. Ez(ek) a személy(ek) lehet(nek):  A tréningcsoport tagjai  Oktatók  Szupervizorok  Egyéni terapeuták  Esetleg megbízható barátok vagy rokonok Fontos. hogy elveszítenék a kapcsolatot saját valóságunkkal. A szerzők arra is felhívják a figyelmet. ha írók. ilyen módon éppen ellentéte az önzésnek. amelyek összességükben egy egészséges terápiás kapcsolatot jeleznek. az önmagára való figyelés alkalmait és lehetőségét tudatosan terveznie kell. drámaírók műveihez fordul. hogy a növekvő hitelesség következménye a változás – a terapeuta saját emberi kapcsolataiban. Ennek elemei:  A tanácsadó törekvése. Az önelfogadás nem egyenlő az önteltséggel. értékeinkkel és hiányosságainkkal együtt”.  A képzelet gazdagítása és erősítése: ezt nem feltétlenül a tudományban találja meg a terapeuta – jobban jár. vagy akiktől fenyegetve érzi magát. de valószínűleg felfedezhetőek lesznek a különböző kliensekkel való kapcsolataiban. Az önismeret növekedésével új kihívások jelenhetnek meg a világban való hiteles létre. elfogadást biztosítani. Ez a képesség fejleszthető. Az önelfogadást a fejlődés vágya és az igazsággal való szembenézés készsége motiválja. hogy a másik ember szemével lássuk a világot. „egyben önmagunk táplálása és megerősítése. akikről alig van ismerete. hogy a terápiás munka lényegét érintő ellentmondásban él. A szerzők két módszerre hívják fel a figyelmet:  A társadalmi tapasztalatok szélesítése: a tanácsadó jól teszi. akiből hiányzik az önelfogadás. amely a személyközpontú tanácsadónak nem csak szakmai tevékenységét. Önmagunk reális értékelésén alapul. Egy megbízható barátot  A meditációt  A kontemplatív imádságot  A sétát (egyedül)  Egy természeti környezet figyelését  A saját módszer kialakítását  A Gendlin-féle fókuszolást  A napló vezetését (lelkiállapot és érzelmi világ. de veszélyeket is hordoz magában. és sok esetben visszajelzik a változásokat. amikor szükség van rá. Az önszeretet egy magasabb szintje önmagunk elfogadásának. ha kilép saját megszokott társadalmi környezetéből. akiktől fél. aki(k) képesek biztonságos teret nyújtani az önvizsgálathoz. Az önmagát szerető terapeuta képes félelem nélkül és teljes mértékben jelen lenni a másik számára. vagy a fáradt lemondással. anélkül. és olyanokkal találkozik. A terapeuta saját. A hitelesség tanulása hosszú folyamat és nem korlátozódik a terápiás helyzetre. Az önelfogadáshoz szinte biztosan szükséges olyan személy(ek) jelenléte. azt kockáztatja. A hitelesség tanulása A hitelesség egy olyan létmód.

de elfogadja. hogy figyelmen kívül hagyná szociális környezete korlátait. saját élményén keresztül mutatja be a fenti folyamatot ebben az alfejezetben. valamint felhívják a figyelmet arra. míg a kliens számára saját személyes folyamata. hogy egy adott társasági helyzetnek megfelelően úgy mutathassa be magát. ott. saját önismeretének folyamatos fejlesztése. melyek problémája hátterét képezik. és ennek megosztása a klienssel: mit tud és kész vállalni a terapeuta a kliensért. és teljesebben. bizalmi kapcsolat . (Mearns. és saját maga szemében is. hogy kliense ún. A tanácsadó változó énje A szerzők itt lényegében visszautalnak a fejezet elején megfogalmazott önmegfigyelés és önismeret fontosságára. de a speciális adottságok valószínűleg nem válnak nyilvánvalóvá a gyakorlat első éveiben. a kliens előrehaladásának megítélése sem az ő feladata  A manipuláció elviselésére való készség: kész hagyni. A terapeuta törekszik arra. és nem alkalmaz manipulációs eszközöket. valamint képessé válik klienseivel mély. hogy a kliens ezt feltétlenül elfogadja. hogy kliensének most erre van szüksége). amennyiben ez segíti a terápiás kapcsolat elmélyítését)  A tanácsadó készsége. hogy legyél. az önmagára figyelés – azaz. amelyben mindketten teljesen valódiak a másikkal. Thorne. A felkínálás azonban nem jelenti azt. hogy felkínálja a terápiás alapfeltételeket (melyek itt egységként jelennek meg. ami kívül esik elkötelezettsége határain?  A tanácsadó nem állítja magáról. ezáltal olyan területre merészkedik. és azt a célt szolgálják. anélkül. ahogy szeretné. vagy a kliens tehetetlenségét megerősítő folyamattá Összefoglalóan: „Hagyni. a munkájához szükséges feladatait. amelyekről azt gondolja. hogy nem veszi észre. hogy feladja önvédelmét. amely magas szinten önszeretetté alakul – így biztosítva azt a belső állapotot. A tanácsadó számára a kapcsolat van előtérben. A kapcsolati mélység tehát: „Mély kapcsolat és elkötelezettség állapota két ember között. sőt. hogy fejlődj. vagy válaszol is rá. hogy „becsapják” (ez nem jelenti azt. hogy ha megmutatja. hogy elmenj. és általában a terápiás kapcsolatba is egy ilyen arccal érkezik. „társasági arculata mögé hatoljon”. hitelesebben fejezze ki önmagát. ahol ez helyénvaló. vagy védekező magatartását (emellett képes az intenzív és hosszan tartó negatív érzései kifejezésére. vagy a terapeuta „inváziójának”)  A tanácsadó készsége. melyhez a kapcsolat adja a hátteret. azaz egyediségét is bevigye a terápiás kapcsolatba. és egzisztenciális énjét is megmutassa. Egy kliensnek több ilyen arca is van. A terápiás kapcsolat egyedülálló környezetében a kliens képessé válik arra. elfogadhatatlan lesz mások. akkor a tanácsadónak is kötelessége. az önelfogadása. hogy fenntartsa a dinamikus folyamatot. a mögé az arcok mögé.” A tanácsadó egyedisége Az alapelvekhez való ragaszkodáson túl a személyközpontú tanácsadók temperamentuma és egyéni jellegzetességei nagyon különbözőek lesznek. és hagyni. mi a jó a kliensének. hogy tudja. hagyni. Az egyediség megjelenítése a terápiában merészséget kíván. Az egyedi én kockára tétele Az egyik szerző. hanem a kliens folyamataival is. és magas szinten képesek megérteni és értékelni a másik élményeit. hogy ebben a helyzetben lássák. hogy ezen arcaitól megváljon. melyet a kliens saját. A döntő változó az. hiszen bármelyik alapfeltétel meglehetősen értelmetlen a másik kettő nélkül). hogy a kliens mennyire képes autonóm lényként gondolkozni. B. A mély kapcsolat élménye A személyközpontú tanácsadásban a terapeuta nemcsak a bemutatott problémával foglalkozik. amelynek segítségével kliensei számára a lehető legbiztonságosabb és legelfogadóbb környezetet tudja nyújtani. egyéni szocializációja során sajátított el. A célokat és szándékokat illető nyitottság. és mi az. így az nem válik egy kényelmes. hogy állandóan fejlődjön. hogy a tanácsadó egyéni erősségeit és gyengeségeit. hogy a tanácsadó önmagán végzett munkája soha nem lehet befejezve – ha a tanácsadás a változásról és fejlődésről szól. érezni és cselekedni. Így a tanácsadó tulajdonképpen sokat vár a kliensétől: mutassa meg énjének azon oldalait is. Cooper. A szerzők kiemelten fontosnak tartják. ami új számára az emberi kapcsolataiban. 2005:XII)” A mély kapcsolat megteremtésében a tanácsadó feladata. Minden terapeutának megvan a saját repertoárja. A mély kapcsolat segíti a klienst abban. Összefoglalás: A fejezet első részében a szerzők részletesen végigveszik a személyközpontú tanácsadó önmagával szembeni. hogy kifejezze kliense számára az elkötelezettségét (ugyanakkor a kliens ne érezze ezt kötelezőnek. mint a tanácsadó önmaga iránti attitűdje.  Elviseli a kliens ellenségességét.

valamint azt. és ennek módjára ajánlásokat.kialakítására. . Végül kitérnek arra. mint egyén. és milyen hatással van – vagy lehet – a kliensre. javaslatokat tesznek. és ez milyen módon. hogy a terapeuta. milyen módon vesz részt ebben a kapcsolatban. Mindezt összekötik az empátiás készség és a kongruencia szükségszerű fejlesztésével. mit jelent a mély terápiás kapcsolat. A fejezet második felében a szerzők szemügyre veszik az egészséges terápiás kapcsolat jellemzőit.