You are on page 1of 5

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈАМА У ИНОСТРАНСТВУ

Када се расписује конкурс за стипендирање студената на студијама у иностранству и
колико траје? Фонд за младе таленте расписује конкурс за стипендирање студената
на студијама у иностранству средином године, односно током јуна или јула.
Конкурс траје четири месеца и отворен је до средине октобра.
Како могу да конкуришем за стипендију? Сва обавезна документација доставља се
поштом или непосредно предаје у писарницу Управе за заједничке послове
републичких органа, Булевар Михајла Пупина 2, источно крило, 11070 Београд.
На коверти испод адресе Министарства обавезно написати: „Фонд за младе
таленте- конкурс за стипендирање студената на универзитетима у Европској
унији, Европској асоцијацији за слободну трговину (ЕFТА) и на водећим светским
универзитетима“.
Да ли је неопходно лично присуство приликом подношења пријаве на конкурс? За
подношење пријаве на конкурс није неопходно лично присуство.
Да ли се може послати пријава на конкурс након истека рока за конкурисање?
Небглаговремене пријаве се не разматрају, стога је важно послати пријаву на
конкурс у року који је предвиђен текстом конкурса на следећи начин:
поштом (обичном поштом, пост експресом, курирском службом, доставном
службом и сл.) с тим да је неопходно да пријава послата на овај начин стигне у
писарницу Управе за заједничке послове републичких органа у року за
конкурисање;
или
препорученом пошиљком која је предата у пошти у року за конкурисање
(закључно са последњим даном рока за конкурисање).
Колико студената се може стипендирати по овом конкурсу? По Одлуци о образовању
Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 71/08,
44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 и 59/15 ) може се
стипендирати до 500 студената.
Колико износи стипендија? Износ стипендије зависи од укупног броја добитника
стипендије и буџета Републике Србије а максимално 1.250.000,00 динара по
Одлуци о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени

гласник РС“, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 и
59/15 ).
Да ли се стипендија може уплатити на девизни рачун? Уколико кандидат добије
стипендију, Фонд за младе таленте уплаћује износ стипендије искључиво на лични
динарски рачун добитника стипендије.
Да ли се на конкурс могу пријавити студенти који су завршили струковне студије?
Фонд за младе таленте стипендира само студенте који су завршили минимум једну
годину основних академских студија на акредитованој високошколској установи у
Републици Србији.
Да ли се на конкурс могу пријавити студенти који већ користе стипендију
високошколске установе на којој студирају? Стипендију Фонда за младе таленте не
могу добити студенти који су остварили право на стипендију или другу
финансијску подршку из иностранства условљену останком на раду у страној
држави и уколико истовремено примају стипендију или сличан облик давања по
другом основу из буџета Републике Србије.
Да ли се на конкурс могу пријавити студенти који имају нижу просечну оцену од 8,50?
Један од услова овог конкурса је просечна оцена најмање 8,50 у току основних
академских студија кандидата који подноси пријаву на конкурс.
Како треба попунити обавезан образац за пријаву на конкурс? Образац за пријаву на
конкурс може се попунити електронски или писано, уз обавезу да се кандидат
својеручно потпише.
Да ли је неопходно да се универзитет који кандидат уписује налази на Листи водећих
светских универзитета? Уколико се универзитет налази у земљи чланици Европске
уније или Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA) не мора се налазити
и на Листи водећих водећих светских универзитета. Међутим, уколико се
универзитет налази у земљи која није чланица наведених заједница, универзитет
се мора налазити на Листи водећих светских универзитета.

Да ли је неопходно да се у пријави на конкурс приложи оверено уверење о
држављанству? Један од обавезних докумената за пријаву на конкурс је уверење о
држављанству не старије од шест месеци и не мора бити оверено у складу са
Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр.
93/14 и 22/15).

Да ли је неопходно да се у пријави на конкурс приложи оверена копија личне карте?
Један од обавезних докумената за пријаву на конкурс је копија важеће личне
карте и не мора бити оверена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа
и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15).
Где могу преузети изјаву о редовном студирању? Пример изјаве о редовном
студирању се може преузети на званичној интернет презентацији Министарства
омладине и спорта – Фонда за младе таленте Републике Србије
www.mos.gov.rs/dositeja када се конкурс објави. Документ треба попунити
(електронски, ручно), одштампати, потписати и оверити у складу са Законом о
оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и
22/15), односно код јавног бележника, у судовима, општинским управама или у
дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије.
Да ли може у пријави на конкурс да се приложи потврда о упису коју
универзитет/факултет студенту пошаље електронским путем на мејл? Један од
обавезних докумената за пријаву на конкурс је оригинал потврда о упису под
којом се не подразумевају следећа документа: фотокопија потврде о упису,
скенирана и одштампана у боји потврда о упису и потврда о пријему на студије
која званично не потврђује упис и статус студента у школској 2015/16. години.
Да ли се под потврдом о упису на студије подразумева позивно писмо
универзитета/факултета о пријему кандидата на студије? Под потврдом о упису се не
подразумева потврда о пријему на студије која званично не потврђује упис и
статус студента у школској 2015/16. години.
Да ли је неопходно преводити и оверавати код судског тумача потврду о упису која је
издата на енглеском језику? Превод потврде оверен печатом судског тумача је
обавезан документ за пријаву на конкурс и односи се на сва документа која нису
издата на службеном језику Републике Србије.
Да ли се под овером стране дипломе/ уверења о завршеним студијама прихвата печат
судског тумача који преводи диплому/уверење о завршеним студијама? Оверена
фотокопија уверења о завршеним студијама/дипломе која није издата од стране
високошколске установе у Републици Србији и није написана службеним језиком
Републике Србије се оверава у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа
и преписа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15), односно код јавног
бележника, у судовима, општинским управама или у дипломатско-конзуларним
представништвима Републике Србије. За оверу копије документа који је издат на
службеном језику друге земље неопходно је да се у неку од наведених институција
надлежних за оверу потписа, рукописа и преписа поднесе копија дипломе/уверења

која се оверава, оригинал диплома/уверења на увид и оверен превод судског
тумача.
Када се објављују резултати овог конкурса? Фонд за младе таленте објављује
прелиминарне резултате, односно листе кандидата који имају потпуну
документацију и испуњавају све услове конкурса, кандидата који имају
непотпуну/неодговарајућу документацију и кандидата који не испуњавају један
или више услова конкурса током новембра. Након објављивања резултата и
истека рока који је предвиђен за примедбе и допуну документације, Фонд
објављује коначну листу добитника крајем новембра/почетком децембра.
Када се потписује Уговор о стипендирању? Након објављивања коначне листе
добитника стипендије по овом конкурсу Фонд за младе таленте свим добитницима
стипендије достави на мејл уговор о стипендирању ради информисања о
уговорним обавезама које стипендија носи. Сваки добитник стипендије има право
да се исте и одрекне, уколико није сагласан да потпише наведени уговор. Након
информисања о обавезама из уговора, приступа се потписивању почетком
децембра.
Да ли је неопходно лично присуство на потписивању уговора? Уколико је добитник
стипендије одсутан због обавеза на факултету, услед болести и других оправданих
разлога, уговор може потписати овлашћено лице. Да би друга особа потписала
уговор, неопходно је овлашћење за потписивање уговора оверено у у складу са
Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр.
93/14 и 22/15), односно код јавног бележника, у судовима, општинским управама
или у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије. Поред
овереног овлашћења/пуномоћја овлашћено лице на дан потписивања уговора
треба да има лични важећи документ који је наведен у овлашћењу (лична карта,
пасош или документ којим се доказује статус избеглице) услед регистрације;
податке о студенту у чије име потписује уговор (број личне карте, ЈМБГ, адресу
пребивалишта, број текућег рачуна, податке о уписаним студијама у иностранству
и завршеним студијама у Републици Србији) услед провере података у уговору.

Када се уплаћује стипендија добитницима који су потписали уговор о стипендирању?
Давалац стипендије је у обавези да наведени износ стипендије у року од 20 дана од
дана закључења уговора о стипендирању унесе захтев за преузимање обавезе и
плаћање према кориснику стипендије у систем ФМИС-а. Стипендија се уплаћује
на лични динарски рачун добитника стипендије који је потписао Уговор о
стипендирању до краја године. Стипендија се уплаћује у целости у износу који је
утврђен Одлуком о утврђивању укупног новчаног износа стипендије по конкурсу
који усваја Фонд за младе таленте у динарској противвредности.