You are on page 1of 23

Bazat e Sistemit Gjyqesore

1.Cilat jane departamentet e Ministrise te Drejtesise?
-Departamentet e ministrise se drejtesise jane:

Sherbimi korrektues i Kosoves.

Sherbimi sprovues i Kosoves.

Departamenti per mjekesi ligjore.

Departamenti per ceshtje ligjore.

Departamenti per bashkepunim juridik nderkombetar.

Departamenti per integrim evropian dhe koordinim te politikave.

2.Ne cilat parime ushtrohet funksioni I gjykatave?
-Gjykatat gjate ushtrimit te funksionit te tyre bazohen ne keto parime:

Parimi e pavarsise.

Parimin e paanshmersie.

Parimin e shumeshkallshmerise.

Parimin e publicitetit.

Parimin e efikasitetit

Parimin e gjykimit te drejte dhe te barabarte.

Parimin e perberjes shumeetnike dhe barazise gjinore.

Parimin e kolegjialitetit.

Parimin e pjesemarrjes se qyqtarve ne gjykim.

3.Cilat jane llojet e gjykatave?
-Ne Kosove ekzistojne keto lloje te gjykatave:
Gjykatat e vecanta: Gjykata Kushtetuese e Kosoves.

Fakulteti Juridik UP
FK

1
Prishtine 2013

Gjykatat e rregullta: Gjykata themelore, Gjykata Apelit, Gjykata Supreme e
Kosoves.
4.Kush mund te inicoj procedure gjyqesore ne gjykaten kushtetuese?
-Para gjykates kushtetuese procedure gjyqesore mund te inicojne:
1. Kuvendi I Kosoves, Presidenti I Republikes se Kosoves, Qeveria e Kosoves dhe
Avokati I Popullit.
2. Komunat.
3. Dhjete (10) a ma shume deputete te Kuvendit te Kosoves, brenda nje afati
prej 8 ditesh.
4. 30 a me shume deputete te KK, jane te autorizuar te ngrene ceshtje nese
presidenti I Republikes te Kosoves ka kryer shkelje serioze te Kushtetutes.
5. Individet jane te autorizuar te ngrene shkelje ceshtje nese ju shkelen te
drejteat dhe lirite nga autoritetet.
6. Kryetari I Kuvendit te Kosoves duhet te referoje amadamentet kushtetuese te
propozuara.
5.Strukutra e gjykates kushtetuese, anetaret e saj?
-Gjykata kushtetuese perbehet nga 9 gjyqetare, te cilet jane jurist te shquar dhe
personalitete me moralin me te larte, jo me mepak se 10 vjete pervoje profesionale.
Ata emerohen nga Presidenti I Republikes se Kosoves me propozimin e Kuvendit te
Kosoves.
-Gjyqetaret e GJK nuk duhet te jene:

Anetar te nje partie apo organizate politike.

Anetar te bordeve drejtuese te nderrmarjeve publike, shoqerive tregtare, ose
organizatave qeveritare.

Anetar te sindikatave.

Gjyqtari I kesaj gjykate nuk mund te emerohet personi qe ushtron ndonje
detyre tjeter publike apo profesionale, perveq nese eshte fjala per
mesimdhenes te ndonje kolegji te akredituar.

-Gjykata Kushtetuese ka kryetarin dhe zv.kryetarin e saj. Zgjedhja e tyre behet nga
gjyqetaret e GJYKATES KUSHTETUESE me votim te fshehet dhe me nje mandat
3vjecar.

Fakulteti Juridik UP
FK

2
Prishtine 2013

Shkarkim. padite civile dhe shkarkimi nga detyra per vendimet e marra.  Te theras dhe te drejtoj seancat verbale te Gjykates Kushtetuese . 5. departamentin per ceshtje Administrative qe do te veproj per te gjithe territorin e Republikes se Kosoves. 6.  Te perfaqesoje GJYKATES KUSHTETUESE  Te nenshkruaj aktet e GJYKATES KUSHTETUESE. 7. kurse kjo gjykat dhe Fakulteti Juridik UP FK 3 Prishtine 2013 . Humbjes se perhrshme te aftesise per te vepruar nga gjykata 4. -Para skadimit te kohes per te cilen jane zgjedhur mandate I gjyqtarit te gjykates kushtetuese mund te pushoj ne rast: 1. mendimet e shprehura dhe veprimet e marrura Brenda fushes se pergjegjesive si gjykates te gjykates kushtetuese. Doreheqje 2.Struktura organizative e Gjykates Themelore? -Sipas dispozitave te neniot 12 Gjykata themelore e Prishtines do te kete: departamentin per ceshtje Ekonmike.  Te kryej detyra te tjera te percaktuara me ligj apo me rregullore te punes. te cilat e bejne te pamundur ushtrimin e funksionit te gjyqtarit te gjykates Kushtetuese (GJYKATES KUSHTETUESE). Vdekje 3. Semundjeve apo problemeve tjera shendetesore.-Gjyqtaret e gjykates kushtetuese gezojne imunitet nga ndjekja penale. 8.Cilat jane autorizimet e Kryetarit te GJYKATES KUSHTETUESE? -Kryetari i Gjykates Kushtetuese ka keto autorizime:  Te koordinoj aktivitetet e GJYKATES KUSHTETUESE dhe punen e gjyqtarve te kesaj gjykate. vetem per kryerjen e krimeve te renda ose per mosperfillje te rend te detyrave.Si mund te pushoj puna e gjyqetarve te GJYKATES KUSHTETUESE? -Gjyqtaret e Gjykates Kushtetuese mund te shkarkohen nga Presidenti I Kosoves me Propozimin e dy te tretave te gjyqtarve te GJYKATES KUSHTETUESE.

3. Selia e gjykates se Apelit eshte ne Prishtine. Departamentin per krime te renda. Departamentin per ceshtje Administrative.Kosoves. Nderkaq secila dege e gjykatave themelore do te kete nga nje gjyqetare mbikqyres. Ai cakton kolegjet gjyqesore dhe kryesuesin e tyre per secilen lende gjyqesore te arritur prane kesaj gjykate. me jurisdiksion territorial ne gjithe R. 4. 9. Fakulteti Juridik UP FK 4 Prishtine 2013 . Kjo gjykate perbehet nga Kolegji I Apelit te Agjencionit Kosovar te Prones si dhe nga Dhoma e Posaqme e Gjykates Supreme.gjykatat tjera themelore do te kene edhe keto departamente: departamentin per krime te renda. -Gjykata e Apelit ka Kryetarin I cili eshte pergjegjes per menaxhimin e punes se gjykates. Pergjegjesi e tij eshte edhe caktimi I gjyqtarve ne departamente. departamentin e pergjithshem dhe departamentin per te mitur. -Selia e Gjykates Supreme eshte ne Prishtine. Departamentin per ceshtje Ekonomike. perfshire edhe ricaktimin e perkohshem te tyre ne to. kurse perberja e saj kerkohet te pasqyroj shumllojshmerin etnike te R. I cili do ti pergjigjet kryetarit te gjykates themelore perkatese per punen e deges. 5. 10.Struktura organizative e gjykates Supreme? -Gjykata Supreme e Kosoves paraqet instancen me te larte gjyqesore ne Kosove qe ka jurisdikcion ne gjithe territorin e R. ku se paku 15% e gjyqtarve dhe jo me pak se 3 gjyqtare duhet te emerohen nga radhet e komuniteteve pakice ne Kosove. Edhe Gjykata Supreme kerkohet te pasqyroje perberjen shumeetnike te Kosoves. Departamentin e pergjithshem 2. -Secila gjykate themelore do te kete Kryetarin e vet. -Me rastin e caktimit te gjyqetarve ne dege nga kryetari I gjykates themelore kerkohet qe.Struktura organizative e gjykates se Apelit? -Sipas ligjit per gjykatat Gjykata e Apelit vepron si gjykate e shkalles se dyte.Kosoves dhe parimet nderkombetare te barazise gjinore.Kosoves. Brenda mundesive. -Sa I perkete organizimit te brendshem gjykata e Apelit ka keto departamente : 1. Departamentin per te mitur. te marre ne konsderate perberjen etnike te jurisdiksionit territorial te asaj dege. I cili eshte pergjegjes per menaxhimin dhe punen e gjykates themelore. kjo gjykate shqyrton dhe gjykon lendet ne kolegj me nga tre gjyqtare profesioniste.

12. percakton qendrimet parimore dhe mendimet juridike per ceshtjet qe kane rendes per zbatimin unik te ligjeve nga gjykatat ne territorin e Kosoves. Departamenti I pergjithshem gjykon ne shkall te pare te gjitha ceshtjet pervec nese kjo eshte nje competence e nje departamenti tjeter. Departamenti per te mitur qe merret me gjykimin e te miturve. sipas ankeses qe eshte lejuar me ligj dhe per konfliktin e juridiksionit ndermjet gjykatave themelore. vepra penale kunder te drejtes nderkombetare. 11.Kompetencat e Gjykates Supreme? -Gjykata Supreme eshte komptente te vendose per mjetet e jashtezakonshme juridike kunder vendimeve te formes se prere.Kushtet per tub ere Gjyqtare? Fakulteti Juridik UP FK 5 Prishtine 2013 . 14. Departamenti per ceshtje ekonomike eshte kompetent per te zgjidhur kontestet ndermjet personave juridik vendore dhe te huaj lidhur me ceshtjen e tyre afariste. Gjykata Supreme mund te therrase nje Séance te pergjithshme te gjithe gjyqtaret e saj per nxjerrjen e vendimeve qe promovojne zbatimin unik te ligjeve.Kompetencat e Gjykates se Apelit? -Gjykata e Apelit eshte kompetente te shqyrtoj te gjitha ankesat e ushtruara kunder vendimeve te gjykatave themelore. te vendose per konfliktin e jurisdikcionit ndermjet gjykatave themelore dhe per ceshtjet e tjera te parapara me ligj. 3.-Kryetari i Gjykates Supreme eshte pergjegjes per menaxhimin me punen e gjykates. 5. Departamenti per krime te renda gjykon veprat penale si ne vijim: angazhimi ne akte terroriste. perpos nese me ligj parashihet ndryshe si dhe per te dhene ndihme juridike nderkombetare dhe per te vendosur per pranimin e gjykatave te huaja.Kompetencat e Gjykates Themelore? . Departamenti per ceshtje administrative gjykon dhe vendos per konfliktet administrative sipas padive kunder akteve administrative perfundimtare dhe per ceshtjet e tjera te percaktuara me ligj. te vendose ne shkalle te dyte. 2. 13. krimet kunder njerzimit dhe krimet e luftes dhe cfardo krimi te denueshem prej 10 e me shume vite. cakton gjyqetaret per te siguruar gjykim efikas te lendeve dhe sigurohet qe secila lende e paraqitur ne gjykate te caktohet tek nje kolegj adekuat i gjyqtarve. 4.Gjykatat themelore ne kuptimin e pergjithshem jane kompetente per te gjykuar ne shkall te pare te gjitha ceshtjet. 1.

por ata nuk gezojn imunitet kur dyshohen per kryerjen e veprave penale.-Qe nje person te zgjedhet gjyqtar duhet ti plotesoj keto kushte:  Te jete shtetas I Kosoves  Te jete se paku 25 vjecar/e  Te kete diplome te vlefshme universitare te juristit . Parimin e hierarkise 7. te paanshme dhe te pavarur. Parimin e efikasitetit 5. te pranuara me ligjet e Kosoves  Te kete dhene provimin e jurisprudences  Te kete dhene provimin per gjyqtar ne pajtim me ligjin per institutin gjyqesor  Te kete reputacion te larte professional dhe integritet moral  Te mos jete I denuar per veper penale te percaktuar me ligjin ne fuqi  Te kete se paku 3 vite pervoje pune juridike 15. Parimin e paanshmerise 3. provat dhe vendimet e cilesdo lende. Parimin e perberjes shumeetnike dhe barazise gjinore 4. Parimin e fitimit dhe humbjes se cilesis se prokurorit te shtetit 6. Parimin e substitucionit Fakulteti Juridik UP FK 6 Prishtine 2013 .Ne cilat parime bazohet prokurori I shtetit? -Prokurori I shtetit bazohet ne : 1. -Gjyqtaret gezojne imunitet nga ndjekjet penale. Atyre u ndalohet te komentojne ne media permbajtjen. padite civile dhe shkarkimi per te gjtha mendimet dhe vendimet e marra ne kuader te ushtrimit te pergjegjesive te tyre si gjyqtare. 16. Parimin e pavarsise 2. gjyqtaretkane pergjegjesi qe te mbrojne konfidencialitetin e cdo informacioni jo-publik.Detyrat dhe ndalesat e gjyqtarve? -Gjyqtaret obligohen qe gjate ushtrimit te pergjegjesive te tyre te veprojne ne menyre objective. Gjate ushtrimit te funksionit gjyqesor.

prokurorit themelore. Ai do jete pergjegjes per menaxhimin administrstiv te punes se prokurorise dhe do te kujdeset qe prokuroret e emruar te kesaj prokurorie te perfitojne sepcializimet perkatese te perfaqsimit te ndjekjes penale para Gjykates se Apelit. ne aspektin e organizimit te brendshem do te perbehet nga Kryeprokurori dhe prokuroret shtetrore. ajo do te kete departamentin e pergjithshem dhe departamentin per krime te renda. Ne krye te prokurorise Sepciale gjendet Kryeprokurori I saj. -Nderkaq zyra e Prokurorit te shetit.Struktura organizative e Prokurorit te Shtetit? -Ne Republiken e Kosoves veprimtarite prokuroriale ushtrohen nga Prokurorit e Shetit. te drejte. -Sipas ligjit per P. -Sa i perket organizimit te brendshem duhet theksuar edhe faktin se secila prokurori themelore do te kete nje kryeprokuror qe ka autoritetin e kreut administrative te prokurorise ne te cilen eshte emeruar. Ata jane pergjegjes per: zbatimin e standardeve me te larta te kujdesit gjate kryerjes se funksioneve zyrtare. Fakulteti Juridik UP FK 7 Prishtine 2013 . duke u siguruar qe te gjithe personat te trajtohen ne menyre te barabarte para ligjit. Ne krye te prokurorit te shtetit do jete Kryeprokurorit te saj. objective dhe te paanshme. ai eshte pergjegjes per drejtimin dhe menaxhimin e prokurorise. nderrmarjen e veprimeve te nevojshme juridike per zbulimin e veprave penale dhe te autorve te krimit si dhe hetimin dhe ndjekjenme kohe te veprave penale. ruajtjen e nderit dhe dinjitetit te prokurorit te shetit.prokuroria e Apelit dhe prokuroria special. Parimin e vendosjes ne menyre monokrate 17. 18. prokurorit themelore jane kompetente per kryerjen e te gjitha veprimeve prokuroriale ne lidhje me lendet e shkalles se pare pervc nese eshte parapare ndryshe me ligj. perkatsisht zyra e prokurorit te shtetit. e Shtetit. -Prokuroria Speciale perbehet nga 10 prokurore publik te Kosoves. -Prokuroria e Apelit do te veproje prane gjykates se Apelit dhe selia e saj do jete ne Prishtine. sjellje te ndershme dhe profesionale duke respektuar ligjin dhe kodin e etikes profesionale.per berje e cila mund te ndryshohet ne varsi te nevojave dhe ngarkese me pune te saj. -Konform ligjit per prokurorin e shtetit Kosova do te kete shtate prokurori themelore te cilat ne parim.Cilat jane kompetencat e prokurorve te shtetit? -Marre ne pergjegjesi prokuroret e shetit kane competence ushtrimin e funksioneve prokuroriale ne menyre te pavarur.8. pervec perjashtimeve te parashikuara me ligj do te kene juridiksion mbi te gjitha lendet e shkalles se pare.

-Kryeprokuroi I Shtetit ne perputhje me nenin 11 te ligjit per Prokurorin e Shtetit ka jurisdiksion ekskluziv mbi lendet ne shkallen e trete prane gjyaktes Supreme si dhe mbi te gjitha lendet qe perfshijne mjetet te jashtezakonshme juridike.Keshilli Gjyqesor I Kosoves (KGJK)? -Keshilli Gjyqesor I Kosoves eshte organ plotesisht I pavarur qe ka pergjegjesi sigurimin e nje sistemi te drejtesis se pavarur. 22. padit civile dhe shkarkimi nga funksioni per veprimet e marra apo mendimet e shprehura qe jane brenda pergjegjesis se prokurorit te shetit.Mbrojtja dhe imuniteti I prokurorve te shtetit? -Me nenin 22 te ligjit per P. te qasshem. apolitik. te drejte.Cilat jane kushtet per tu bere prokuror I shtetit? -Kushtet te cilat duhet ti plotesoj per te qene prokuror I shetit jane: 1) Te jete shtetas dhe banore I Kosoves 2) Te kete diplome te fakultetit jurdik te pranuar nga ligjet e KS 3) Te kete kaluar provimin jurispodences 4) Te kete kaluar provimin pergaditor per prokuror dhe gjyqtare 5) Te kete reputacion te larte pozitiv professional dhe integritet moral 6) Te mos jet I denuar me vendim te plotefuqishem per veper penale me perjashtim te kundervajtjes te percaktuar me ligj 7) Te kete dhene provimin per arsimin ligjor. edhe te atyre ne forme te tentimit dhe format e ndryshme te bashkpunimit ne krim. 19.-Prokuroria e Apelit eshte kompetente te kryej veprimet prokuroriale ne lidhje me ankesat e ushtruara perkitazi me lendet e shkalles se pare. -Prokuroret gezojne imunitet nga ndjekja penale. professional dhe te paanshem I cili pasqyron natyren shume etnik te R. pervec personave qe kane se paku 7 vjete pervoj pune ligjore dhe avokatet qe kane ushtruar profesionin e avokatit se paku 5 vjet. -Prokuroria Sepciale. 21.Cilat jane pergjegjesit e KGJK? Fakulteti Juridik UP FK 8 Prishtine 2013 . Kosoves.SH prokuroret dhe familjaret e tyre kane te drejte ne mas ate vecanta mbrojtese qe jane ne funksion te sigurimit te jetes se tyre e cila eshte kercenuar per shkak te ushtrimit te detyres prokuroriale. conform nenit 5 te ligjit per Prokurorin Speciale eshte kompetente te hetoj dhe ndjek penalisht krimet. 20.

Perberja e KGJK? -Këshilli përbëhet nga trembëdhjetë (13) anëtarë . 5) Shpalljen e rregulloreve mbi transferimin dhe procedurën disiplinore për gjyqtarë. 12) Raportimin tek Kuvendi i Kosovës. 11) Bashkëpunimin me individë dhe organizata përgjegjëse për monitorim të pavarur të sistemit të drejtësisë.-Pergjegjesit e KGJK jane: 1) Sigurimi I pavarsise dhe paanshmerise se sistemit gjyqesore 2) Rekrutimin dhe propozimin e kandidateve per emerimin dhe riemerimin e gjyqtarve. një (1) gjyqtar i Gjykatës së Apelit. të kryetarëve të Gjykatave Themelore dhe emërimin e gjyqtareve mbikëqyrës në përputhje me ligjin për gjykatat. riemërimin dhe shkarkimin e gjyqtarëve në pajtim me Kushtetutën dhe me ligjin. profesorë të universitetit ose profesionistë me përvojë relevante. 7) Propozimin për emërimin e kryetarit të Gjykatës së Apelit. 4) Propozimin te Presidenti për emërimin.të zgjedhur nga gjyqtarët e Gjykatës Themelore. 8) Organizimin dhe mbikëqyrjen e funksionimit të duhur të gjykatave. së paku prej dhjetë (10) vjetësh dhe të cilët kanë njohuri për gjyqësorin e Kosovës 9 Fakulteti Juridik UP Prishtine 2013 FK . Anëtarët e Këshillit kanë këtë përbërjhe: Dy (2) gjyqtarë të Gjykatës Supreme. dhe dy (2) gjyqtarë të Gjykatave Themelore. 9) Shpalljen e konkursit publik për gjyqtarë dhe gjyqtarë porotë 10) Rekomandimin tek Kuvendi për themelimin e gjykatave të reja dhe degëve të reja. të zgjedhur nga gjyqtarët e Gjykatës Supreme. perfshire kandidatet qe nuk jane shumice ne Kosove 3) Duhet të sigurojë përbërjen etnike të gjyqtarëve të zonës së tyre të juridiksionit. ata mund të jenë juristë të jashtëm. Presidenti dhe publiku mbi punën e Këshillit dhe të gjyqësorit në përgjithësi 23. i zgjedhur nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit. -Anëtarët e tjerë të Këshillit zgjedhën nga bota akademike. 6) Propozimin tek Presidenti për Emërimin e Kryetarit të Gjykatës Supreme të Kosovës.

Komisionet e keshillit? . Nëse Kryesuesi është Gjyqtar. ai nuk do të humbasë statusin e tij apo saj si gjyqtar dhe ka të drejtë t’i kthehet shërbimit si gjyqtar i gjykatës në të cilën është caktuar me përfundimin e mandatit. Me dështimin e vazhduar për të marrë pjesë në veprimtaritë e Këshillit për më gjatë se tre (3) muaj. 24. Kur dënohet nga gjykata për vepër penale. Humbje e zotësisë për veprim për më shumë se tre (3) muaj për shkaqe mjekësore të vërtetuara. veprimet. Me pëlqimin e Këshillit.-Këshilli Gjyqësor ka kryesuesin dhe zëvendësin e tij.Këshilli ka komisionet e veta të përhershme si në vijim:  1. cakton anëtarët e komisioneve të përhershme siç ceket me këtë ligj. Me dorëheqje duke i ofruar Këshillit njoftim paraprak prej tridhjetë (30) ditësh. para Kuvendit të Kosovës dhe raporton mbi performansën. 25. Fakulteti Juridik UP FK 10 Prishtine 2013 . së paku një herë në vit.  2.Komisioni për Çështje Normative.  4.Perfundimi I mandatit? -Mandati i një anëtari të Këshillit përfundon me:  1. me përjashtim të veprës së kundërvajtjes siç përkufizohet me ligj. Kryesuesi ka këto autorizime:  1. Kryesuesi i Këshillit shërben si anëtar iKëshillit me kohë të plotë. Ai ka autoritet të plotë për të vepruar në emër të Këshillit në rast të mungesës apo paaftësisë së Kryesuesit. Vdekje. I propozon Ministrisë së Financave dhe Kuvendit të Kosovës buxhetin e propozuar të Këshillit për shpenzimet e veprimeve dhe të personelit të Këshillit dhe të gjykatave.  3. Paraqitet. Kryeson të gjitha takime e Këshillit. dhe ndërmerr detyra të tjera sipas udhëzimit të Këshillit  Zëvendës-kryesuesi plotëson përgjegjësitë dhe detyrat e Kryesuesit kur ai apo ajo mungon.  4.  3.  2.  5. shpenzimet dhe nevojat e gjyqësorit të Kosovës.

Fakulteti Juridik UP FK 11 Prishtine 2013 . paditë civile apo shkarkimi për veprimet e marrura.  4. Personi është dënuar për vepër penale.  4. ose  5.Paperputhshmeria mbi antaresine? -Deri te kjo situatë mund të vijë kur:  1. 27.Asambleja e Kryetarëve të Gjykatave dhe Gjyqtarëve Mbikëqyrës Ky organ ka vetëm karakterkëshillëdhënës mbi çështjen që ndërlidhen me veprimet e gjykatave.Komisioni Disiplinor etj. 2. vendimet e marrura apo për shprehjen e mendimeve që janë brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si anëtar të Këshillit.Cilat jane organet e KGJK?  Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka këto organe:  1. anëtar në Kuvendin e Republikës së Kosovës apo në cilindo kuvend komunal.Komisioni për Buxhet. Financa dhe Personel. përfshirë personat që kryejnë detyra. Personi që ushtron funksionin apo kryen çfarëdo detyre në cilëndo parti politike apo cilëndo shoqatë apo fondacion të lidhur me ndonjë parti politike. 28.Imuniteti i anetarve te KGJK?  Anëtarët e Këshillit gëzojnë imunitet nga ndjekja penale.  Anëtarët e Këshillit nuk gëzojnë imunitet dhe mund të shkarkohen nga zyra nëse kanë kryer shkelje me dashje të ligjit.  3. Personi që punon për administratën. 26.Një (1) gjyqtar apo prokuror nuk është emëruar në detyrë.  Kryesuesi i Këshillit duhet të njoftohet sa më parë në rast kur ndaj një anëtari të Këshillit ngitet aktakuzë apo kur ky arrestohet.Komisioni për Administrimin e Gjykatave. është anëtar në Qeverinë e Republikës së Kosovës apo cilido kryetar komune.  2.  3.

rregulloret dhe politikat e Këshillit lidhur menaxhimin. të respektoj të drejtat e njeriut dhe lirive themelore si dhe të veprojë në mënyrë të paanshme dhe me neutralitet lidhur me bindjet dhe pikëpamjet politike të personave. Asambleja përbëhet nga Kryetari i Gjykatës Supreme. Fakulteti Juridik UP FK 12 Prishtine 2013 . Kryetari i Gjykatës së Apelit.Policia? Policia është organ shtetëror që ka përgjegjësi ruajtjen e rendit publik. 29.  Këshilli mund të ftojë Kuvendin apo anëtarët individualë të Asamblesë për pjesëmarrje në takimet e Këshillit kur Këshilli vendos.  2. Policia në punëne saj duhet të sigurojë trajtim të barabartë dhe të drejtë të të gjithë personave.Sekretariati i Këshillit  Sekretariati themelohet për të ndihmuar Këshillin dhe për të zbatuar rregullat. 30. Kryetarët e Gjykatave Themelore dhe një Gjyqtar Mbikëqyrës nga secila Gjykatë Themelore që caktohet nga Këshilli.dhe tëmbledhë të gjitha informaci onet të cilat mund të përdoren në procedurë penale.  Të ndërmarrë masat e nevojshme për të vërtetuar identitetin e personave dhe të sendeve. buxhetin dhe administrimin e gjykatave.Cilat jane detyrat dhe autorizimet e policise ne luftimin e kriminalitetit?  Heton veprat penale dhe ndërmerr të gjitha masat e nevojshme që të zbulojë vendndodhjen e kryerësit. udhëtarëve dhe valixheve të tyre.  Të kufizojë lëvizjen në zona të caktuara për kohën kur ky veprim është urgjentisht i nevojshëm. të zbulojë dhe të ruajë gjurmët dhe provat tjera të veprës penale dhe sendettë cilat mund të shërbejnë si prova.  Të kryejë kontroll të përkohshëm të automjeteve. Në funksion të realizimit të këtyre detyrave policia është e autorizuar që:  Të mbledhë informata nga personat.të ndalojë kryerësin ose ndihmësin e tij nga fshehja ose arratisja.

 Menaxhoj. përgjegjëse për policinë lokale brenda zonave të caktuara të një komune. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. vëzhgoj.Drejtoria e pergjithshme e Policise? -Drejtoria e Përgjithshme e Policisë drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm dhe përbëhet nga departamente. sipas fushave përkatëse. në çdo rast kur ekziston dyshimi i arsyeshëm se ai ka kryer vepër penale.Policia organizohet në nivel qendror dhe lokal. përgjegjëse për rajonet e përbëra me komunat e caktuara. -Policia mund të kryejë veprime kriminalistike të cilat kontribuojnë për vërtetimin e identitetit të të pandehurit.publikut. 31. stacionet policore që janë përgjegjëse për policinë lokale në secilën komunë dhe nënstacionet policore. 32. analizoj dhe vlerësoj situatën e tërësishme të sigurisë.  Drejtoria e Përgjithshme e Policisë ka këto detyra dhe përgjegjësi të:  Përkrahë Drejtorin e Përgjithshëm në kryerjen e detyrave të tij/saj. ajo mund të fotografojë personin e dyshimtë dhe t’i marrë shenjat e gishtave të tij.  Të merr në pyetje dëshmitarët apo të dyshuarit e mundshëm. Fakulteti Juridik UP FK 13 Prishtine 2013 . Të organizojë kontrollimin për të zbuluar vendndodhjen e individit ose të sendit që kërkohet duke dërguar letërreshtimin.Organizimi i Policise?  .  Mbikëqyrë efektivitetin e Drejtorive Rajonale të Policisë. Niveli lokal përfshin Drejtoritë Rajonale të Policisë.  Të ndërmerr masat e nevojshme për të parandaluar rreziqet e që u kanosen qytetarëve. Në këtë rrjedhë. është niveli qendror përgjegjës për tërë Republikën e Kosovës.

Koordinoj detyra të ndryshme që mund të caktohen nga Drejtoria e Përgjithshme. rregulla ligjore.  Drejtori Rajonal mund t’ia propozojë për miratim Drejtorit të Përgjithshëm. dhe  3. Secilin stacion policor e udhëheq komandanti i stacionit. ndërsa juridiksioni territorial i stacionit policor është i njëjtë me kufijtë e komunës të përcaktuar me ligj. Fakulteti Juridik UP FK 14 Prishtine 2013 .  Stacionet Policore kryejnë detyra policore në kuadër të juridiksionit të tyre brenda territorit komunal. Përkrahë dhe mbikëqyrë efektshmërinë policore përbrenda rajonit ku shërben.Drejtoria rajonale e Policise? -Funksionet e Drejtorisë Rajonale përfshijnë por nuk do të kufizohen vetëm si në vijim të:  1. me instruksione apo urdhra. themelimin e nënstacioneve policore.  2.Stacionet policore locale? -Stacionet Policore ekzistojnë në secilën komunë. objektet dhe pajisjet. Udhëheqë veprimet policore në rrethana të jashtëzakonshme ose urgjente  Kryej punë të tjera të parapara me ligj. 33. Kryej detyra dhe funksione të përcaktuara me ligj. siç janë edukimi profesional dhe trajnimi për zyrtarët policorë dhe stafin ose punët administrative lidhur me financat. udhëzime ose urdhra t  Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë. njësive të tjera organizative në kuadër të stacioneve policore. 34.

do ta përfaqësojë përbërjen etnike të popullatës të asaj komune. Përbërja etnike e policisë në kuadër të komunës. Fakulteti Juridik UP FK 15 Prishtine 2013 . 2. 3.Cilat jane tri kategorit te personelit policore? -Policia e Republikës së Kosovës punëson tri kategori të personelit policor: 1. porqë nuk ka autoritet të ushtroj autorizime policore. gëzon të drejta të njëjta civile dhe politike sikurse qytetarët e tjerë. deri në nivelin e mundshëm. 36. duke iu nënshtruar vetëm kufizimeve në këtë ligj që janë të nevojshme për ushtrimin efektiv të autorizimeve dhe detyrave policore në shoqërinë demokratike. Kadet policor. .Personeli policor nuk ka të drejtë të bëj grevë.Personeli policor. . Staf civil që punësohet për të kryer shërbime mbështetëse dhe administrative.Te drejtat dhe kufizimet e personelit policore? . -Personeli policor gëzon të drejta të njëjta sociale dhe ekonomike sikurse shërbyesit e tjerë publikë. por ka të drejtë t’i shprehë pakënaqësitë e tij nëpërmjet protestave të organizuara dhe të udhëhequra nga organet përfaqësuese. 35.Zyrtarë policorë që bëjnë betimin dhe kanë autoritet t’i ushtrojnë dhe t’i kryejnë autorizimet dhe detyrat policore.

6. 40. Te mos jete I denuar me venim te formes se prere per vepren penale te denushme me legjislacionin e Republikes se Kosoves.Cilat jane kushtet per zgjedhjen e AP dhe zevendesve te tij? -Avokati I Popullit dhe zevendist te tij zgjedhen personat qe I plotesojne keto kushte : 1.Personalei professional dhe 4.Avokati i Popullit është institucion i pavarur që udhëhiqet nga parimet e paanësise. Te mos ushtroje funksion ne parti politike.Avokati I popullit. 2. 38. perbehet nga 1.37.Pese(5) zevendes te Avokatiti te Popullit 3. Te kete Karakter.Avokati i Popullit (AP)? . Të ketë eksperienc dhe njohuri te dalluara ne fushen e te drejtave te njeriut : 5. lirive dhe interesave te te gjithe personavene Republiken e Kosoves dhe jashte saj nga veprimet apo mosveprimet e paligjshme te organeve te autoriteteve pubilke teRepublikes se Kosoves.Administrata 39.Perberja e institucionit te AP?      Institucini I Avokatit te Popullit . deputet ne legjislacionin e Kuvendit te Republikes se Kosoves qe e zgjedhe ate apo antare I kabinetit qeveritar.Papajtueshmeria? Fakulteti Juridik UP FK 16 Prishtine 2013 . ndershmeri dhe moral te larte 4. Te kete arsimim te larte 3. konfidencialitetit dhe profesionalizimit I cili është përgjegjes për mbrojtjen e të drejtave. Te jete shtetas I Republikes se Kosoves 2.

Imuniteti I AP? -Avokati I popullit dhe zevendesit e tij gezojne imunitet nga ndjekja penale. 41. me shumicen e votive te te gjithe deputeteve te tij. njerin nga zevendesit e zgjedhur e cakton zevendes kryesor te tij me rotacion per nje mandate nje (1) vjeqar. padite civile ose shkarkimi per veprimtari ose vendimet qe jane Brenda fushes se pergjegjesise te institucionit te Avokatit te popullit. Zevendsit e Avokatit te popullit zgjidhen njeherazi nga Kuvendi I Republikes se Kosoves me shumicen e votive te deputeteve te pranishem dhe qe votojne/ Avokati I popullit.Shkarkimi nga funksioni i AP dhe zv. 43.Zgjedhja e Avokatit te Popullit dhe zevendesve te tij?    Avokati I popullit e zgjedh Kuvendi I Republikes se Kosoves. 44. ekonomike dhe tregtare: Përveq keyre ndalesave Avokati I Popullit dhe zevendsit e tij nuk kane te drejte te ushtrojne ndonje detyre tjeter pubile apo profesionale per te cilen shperblehen me pagese perveq mesimdhenise ne institucionet e arsimit te larte. per nje mandate pese(5) vjeqar. 42. shtetrore a private profesionale. te tij? . Ne ushtrimin e Funksioneve te tij lidhur me rastet qe paraqiten Brenda territorit te Republikes se Kosoves.Avokati I Popullit dhe zevendesit e tij mund te shkarkohen per arsye ne vijim:  Paaftesia fizike apo mendore qe shkakton pamundesine e tij per kryerjen e funksioneve te tij  Ka kryer vepren penale te denushme me legjislacionin e Republikes se Kosoves me gjashte (6) ose me teper muaj burgim ne baze te nje vendimi gjygjsore te formes se prere. pa te drejte rizgjedhjeje.  Per shkak te sjelljes se tij personale qe eshte ne kundershtim me ushtrimin e funksionit te tij:  Nese kyen veprime te kunderligjshme siq eshte parashikuar me ligj. Avokati I popullit dhe zevendsit e tij nuk marrin pjese ne organizimat drejtues te organizatave civile.   Avokati I popullit dhe zevendesit e tij nuk duhet te jene antare te asnje partie politike e as te ushtrojne veprimtari politike. Avokati I Popullit mund tu ofroje 17 Fakulteti Juridik UP Prishtine 2013 FK .Kompetencat e AP?  Kompetencat e Avokatit te Popullit shtrihen ne mabre territorin e Republikes se Kosoves.

Te rekomandoje nxjerrjen e ligjeve te reja ne Kuvend. Sherbimet e ofruara nga institucioni I Avokatit te Popullit jane falas.sherbime te mira edhe qytetarve te Republikes se Kosoves qe perkohesisht ndodhen jashte territorit te Republikes se Kosoves. me te gjitha organizatat dhe institucionet vendore dhe nderkombetare qe merren me mbrojtjen e te drejtave dhe lirive te njeriut:  10.Te terheqe vemendje per rastet kur institucionet e Republikes se Kosoves I shkelin te drejtat e njeriut dhe te beje rekomandimin qe tu jepet fund rasteve te tilla dhe kur eshte e domosdoshme te shprehe mendimin e vet mbi qendrimet edhe reagimet e institucioneve perkatese ne lidhje me rastet e tilla.Te hetoje shkeljet e pohuara te te drejtave te njeriut dhe te angazhohet per zgjedhjen e tyre. perveq rastet te zvarritjeve te paarsyshme apo keqperdorimit te dukshem te pushtetit. 45.Ti publikoj njoftimet. te cilit I jane shkelur te drejtat dhe lirite e njeriut. duke I Fakulteti Juridik UP FK 18 Prishtine 2013 .  Avokati I popullit mudn te inicoje qeshtje ne Gjykaten Kushtetuese ne pajtim me kushtetuten dhe ligjin per Gjykate Kushtetuese.  Kur Avokati I Popullit fillon proceduren me iniciative te vet lidhur me shkeljen e te drejtave dhe lirive te nje numri me te madh te qytetarve. rekomandimet.Te beje te njohura te drejtat e njeriut dhe perpjekjet per te luftuar te gjitha format e diskriminimimit perms ngritjes se vetdijisimit.Pergjegjesit e AP? -Avokati I Popullit ka keto pergjegjesi :  1. ne pajtim me Kushtetuten dhe legjislacionin ne fuqi.  Avokati I popullit nuk do te nderhyje ne rastet dhe ne procedura tjera ligjore qe jane duke u zhvilluar para gjykatave. eshte e nevojshme pelqimi nga personi .Te rekomandoje harmonizimin e legjislacionit të Kuvendit me standardet nderkombetare per te drejtat dhe lirite e njeriut si dhe zbatimin e tyre efektiv:  9.  3.  Avokati I Popullit i ushtron kompetencat e veta edhe me ane te ndermjetsimit dhe pajtimit .  8.Te bashkepunoj. ndryshimin e ligjeve qe jane ne fuqi dhe nxjerrjen apo ndryshimin e akteve nenligjore dhe administrative nga institucionet e Republikes se Kosoves:  7.  Nese Avokati I popullit fillon proceduren me iniciative te vet ose ndonje person tjeter ne emer te te demtuarit I drejtohet me parashtres Avokatit te popullit per ngritjen e procedures.Avokati I Popullt.  2. mendimet. posaqerisht perms informimit dhe edukimit edhe me ane te mediave:  5.Te pergatit raportet vjetore. zevendesit dhe personeli I tij duhet ruajtur fshehtesine e te gjitha informative dhe te te dhenave qe I merr. propozimet dhe raportet e veta  6. periodike dhe te tjera mbi gjendjen e te drejtave dhe lirive themelore te njeriut ne Republiken e Kosoves. nuk eshte I nevojshem pelqimi nga paragrafi 4 I ketij neni. te femijeve apo personave me aftesi te humbura veprimi.

Kur shkarkohet.Këshilli Prokurorial i Kosovës siguron që të gjithë personat të kenëqasje të barabartë në drejtësi dhe prokurorët ta ushtrojnë funksionin e tyre në mënyrë të pavarur.Keshilli prokurorial i Kosoves(KPK)? .  Të siguruarit se prokuroritë pasqyrojnë përbërjen etnike të zonës së tyre të juridiksionit. 48. profesionale dhe të paanshme gjatë kryerjes së të gjitha funksioneve prokuroriale. përfshirë kandidatët nga komunitetet që nuk janë shumicë në Kosovë. ndersa 3 ( tre) vjeqar per zevendes te Avokatit te Popullit.Perfundimi i funksionit te AP dhe zv.  Rekrutimin dhe propozimin tek Presidenti të kandidatëve për emërim dhe riemërim në prokurori. ne pajtim me ligjin per mbrojtjen e te dhenave.  Shpalljen e konkursit publik për prokurorët. profesionale dhe të paanshme. në përputhje me Ligjin mbi Prokurorinë e Shtetit.kushtuar kujdes te veqant siguris se ankuesve.  Propozimi i kandidatëve tek Presidenti për emërim si Kryeprokuror të Shtetit. Këshilli siguron se Prokurori i Shtetit pasqyron natyrën shumetnike të Kosovës dhe parimet e barazisë gjinore.Detyrat dhe kompetencat KPK?  Të siguruarit që prokurorët veprojnë në mënyrë të pavarur. 46. Fakulteti Juridik UP FK 19 Prishtine 2013 . 47. te tij?     Me vdekjen e tij: Kur jep doreheqje Kur mbaron afati 5 ( pese) vjeqar per avokatin e popullit. paleve te demtuara dhe deshmitareve.  Përcaktimin e numrit të prokurorëve për secilën prokurori.  Emërimin e Kryeprokurorëve për Prokuroritë Themelore dhe Prokurorisë së Apelit.

dhe  4. Kryeprokurori i Shtetit.  Përgatitja e një raporti vjetor mbi veprimtaritë e Prokurorit të Shtetit dhe shpenzimet e Këshillit. Një (1) prokuror nga Prokuroria Speciale që zgjidhet nga prokurorët që shërbejnë në atë zyrë.  2. Raportimi tek Kuvendi i Kosovës.  3. Presidenti dhe publiku mbi punën e Këshillit dhe të Prokurorisë së Shtetit. me anë të propozimit të Këshillit Ekzekutiv të Odës së Avokatëve. 49.  Anëtarët jo-prokurorë të Këshillit emërohen nga Këshilli bazuar në një listë prej së paku pesë  Një (1) anëtar nga Oda e Avokatëve të Kosovës i cili ka specializuar në të drejtën penale.Perberja dhe perzgjedhja e anetareve te KPK?  Këshilli përbëhet nga nëntë (9) anëtarë të cilët janë shtetas të Republikës së Kosovës.  Mbikëqyr administrimin e prokurorive dhe personelit të saj.  2. pesë (5) nga të cilët janë prokurorë..Dy prokurorë nga Prokuroria Themelore që zgjidhen nga prokurorët që shërbejnë në atë zyrë. Nga pesë (5) prokurorët që shërbejnë si anëtarë të Këshillit përfshihen:  1. Fakulteti Juridik UP FK 20 Prishtine 2013 .  Siguron dhe publikon informacion dhe të dhëna statistikore mbi sistemin e prokurorisë. Një (1) prokuror nga Prokuroria e Apelit që zgjidhet nga prokurorët që shërbejnë në atë zyrë. Një (1) profesor nga fakultetet juridike të Republikës së Kosovës sipas propozimit të Departamentit për Arsim të Lartë apo të autoritetit relevant që lidhet me arsimin e lartë.

 2. Një (1) përfaqësues nga shoqëria civile me përgatitje të lartë profesionale dhe me njohuri nga fusha e të drejtave të njeriut. Anëtari i Kuvendit të Republikës së Kosovës apo cilitdo Kuvend Komunal.  6. Fakulteti Juridik UP FK 21 Prishtine 2013 . me përjashtim të Ministrit të Drejtësisë. Personi që mban post apo ushtron çfarëdo detyre në ndonjë parti politike apo në ndonjë shoqatë apo fondacion që është e lidhur me cilëndo parti politike. me përjashtim të Ministrit të Drejtësisë. Gjyqtar. me përjashtim të kundërvajtjes siç përkufizohet me ligj 51. Personi që është dënuar për vepër penale. ose  7. Prokuror i cili nuk është emëruar për të shërbyer si Prokuror Shtetit  3. 50. Të zgjedhurit në këtë pozitë nuk zgjat mandatin e një anëtari të Këshillit. Me humbjen e zotësisë për veprim për më shumë se tre (3) muaj për shkak të arsyeve mjekësorë të vërtetuara. Me vdekje.  5. 3. Personi që punon për administratën.Perfundimi i mandatit? -Mandati i anëtarëve të Këshillit përfundon:  1. Mosperputhshmeria mbi antaresine? -Është në mospërputhje me anëtarësinë në Këshill kur një anëtar është:  1.  2.  4. Anëtari i Qeverisë së Republikës së Kosovës. Këshilli zgjedh Nën-Kryesuesin nga radha e anëtarëve të Prokurorëve të vet për një mandat tre (3) vjeçar.  4. Ministri i Drejtësisë është anëtarë i Këshillit ex officio. përfshirë personat që kryejnë detyra në Qeverinë e Republikës së Kosovës apo në organe administrative apo nën-administrative të themeluara me Kushtetutë apo të krijuara me anë të legjislacionit.

Me dështimin e vazhdueshëm për të marrë pjesë në veprimtaritë e Këshillit për më shumë se tre (3) muaj.  Në rast kur ndaj një anëtari të Këshillit ngritet aktakuzë apo kur ky arrestohet. 2. duke informuar Këshillin me njoftim paraprak prej tridhjetë (30 ) ditësh.  Transferimi mund të ndërmerret në rastet kur një prokurori ka numër të pamjaftueshëm të prokurorëve për të kryer lëndët që i ka në kompetencë. buxhetit dhe administrimit të prokurorive dhe të Këshillit. 3.Ndihmojë Këshillin në administrimin e zyrave prokuroriale dhe në zbatimin e rregullave. Të gjitha rregullat e tilla do të dërgohen tek Këshilli për miratim nga ky i fundit 54. Këshilli mund të transferojë një prokuror në një prokurori tjetër për një periudhë kohore jo më të gjatë se gjashtë (6) muaj për një herë. Propozojë rregulla të nevojshme administrative për zbatimin e urdhëresave të Këshillit. ai apo ajo duhet sa më parë të njoftojnë Kryesuesin e Këshillit. paditë civile apo shkarkimi për veprimet e kryera. rregulloreve dhe politikave sa i përket personelit. 1. nëse emërimi bazohet në një status të caktuar. me përjashtim të kundërvajtjes siç përkufizohet me ligj.Imuniteti i anetareve te KPK?  Anëtarët e Këshillit gëzojnë imunitet nga ndjekja penale. 52.Mbeshtetja administrative per KPK? -Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit siguron mbështetje administrative nëpërmjet një sekretariati me personel të nevojshëm për t’ia mundësuar Këshillit t’i kryejë detyrat në më mënyrë efektive dhe të shpejtë.Transferimi i Prokurorve?  Me paraqitjen e kërkesës nga Kryeprokurori.  Anëtarët e Këshillit nuk gëzojnë imunitetin nëse këta kanë kryer shkelje të qëllimshme të ligjit. 53. Fakulteti Juridik UP FK 22 Prishtine 2013 . Kur dënohet për vepër penale.  4. Me dorëheqje.  5. vendimet e marrura apo për shprehjen e mendimeve që janë brenda fushëveprimit të përgjegjësive të tyre si anëtarë të Këshillit. ose  6. Me pushimin e statusit mbi të cilin bazohet emërimi.

Transferim i ndërmarrë sipas kësaj dispozite nuk mund të tejkalojë tridhjetë (30) ditë përveç nëse Këshilli miraton një periudhë më të gjatë. 56.  Prokurorët nuk mund të transferohen në ndonjë prokurori tjetër kundër vullnetit të tyre përveç nëse ky ligj e përcakton ndryshe.Shkarkimi nga detyra e Prokurorve?  Në bazë të procedurave disiplinore Këshilli vendos nëse sjellja e pahijshme e një prokurori arsyeton shkarkimin nga detyra. 55. në pajtim me Kushtetutën dhe këtë ligjt  Para zbatimit të vendimit të tillë. apo  4. prokurori njoftohet zyrtarisht nga Këshilli lidhur me vendimin e Presidentit për miratimin apo mosmiratimin e shkarkimit nga detyra.  2. ap  5. Çdo rekomandim nga Këshilli për shkarkim të një prokurori duhet të përfshijë arsyet me shkrim për një rekomandim të tillë dhe konkluzionet e Komisionit.Masat disiplinore? -Komisioni mund të shqiptojë masat disiplinore si në vijim:  1 Qortim. Për raste të jashtëzakonshme.  Rekomandimi i Këshillit për shkarkim i dorëzohet Presidentit dheprokurorit në fjalë brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh. Ulje në detyrë brenda sistemit prokurorial.  3. Qortim me urdhër për ndërmarrje të veprimeve korrigjuese. Zvogëlim i përkohshëm i pagës deri në pesëdhjetë përqind (50%) duke marrë parasysh natyrën e sjelljes së pahijshme. Fakulteti Juridik UP FK 23 Prishtine 2013 .  Presidenti vendos mbi rekomandimin e Këshillit për shkarkim. Propozim për largimin nga detyra të Prokurorit të Shtetit. Kryeprokurori i Shtetit mundet përkohësisht të transferojë një prokuror në një prokurori tjetër.