You are on page 1of 7

สสสำนนักงสำนกองททุนสนนับสนทุนกสำรสรร้สำงเสรริมสทุขภสำพ

ประกสำศแนวทสำงสนนับสนทุนททุน ปปี 2557
โครงกสำร “รร่วมสรร้สำงชทุมชนและทร้องถริถิ่นใหร้นร่สำอยร่ยู่”
หลลักการและเหตตุผล
กสำรพนัฒนสำชทุมชน/ทร้องถริถิ่นใหร้เขร้มแขข็งจสสำเปข็ นตร้องเรริถิ่มตร้นทปีถิ่กสำร
พนัฒนสำคน ใหร้รร้ยู่จนักตนัวเอง รร้ป
ยู่ นั ญหสำของตนเองและชทุมชน รร้ยู่ทรนัพยสำกรทปีถิ่
มปีอยร่ยู่ในชทุมชน และเชชถิ่อวร่สำตนจะพพถิ่งตนัวเองไดร้จนนสสำไปสร่ยู่ชทุมชนเขร้มแขข็ง
โดยเรริถิ่มจสำกกสำรคร้นพบศนักยภสำพของตนเอง คร้นพบภยู่มริปนัญญสำของ
ตนเอง คร้นพบแนวทสำงทปีถิ่จะพนัฒนสำตนเองจสำกททุนเดริมทปีถิ่มปีอยร่ยู่ ซพถิ่งจสสำเปข็ น
ตร้องอสำศนัยกสำรพนัฒนสำ กสำรเรปียนรร้ยู่ กสำรรร่วมคริดรร่วมทสสำ และมปีควสำมรนับ
ผริดชอบตร่อสนังคม ตลอดจนมปีกสำรเชชถิ่อมโยง และประสสำนงสำนกนับหนร่ วย
งสำนภสำยนอก เพชถิ่อใหร้เกริดกสำรพนัฒนสำทปีถิ่สอดคลร้องและเหมสำะสมกนับพชพื้นทปีถิ่
จนเกริดชทุมชนพพถิ่งตนเองไดร้ พรร้อมทนัพื้งนสสำหลนักปรนัชญสำเศรษฐกริจพอเพปียง
มสำประยทุกตต์เปข็ นแนวทสำงกสำรดสสำเนริ นงสำน เนร้นกสำรพพถิ่งตนเอง โดยสรร้สำง
สนังคมแหร่งกสำรเอชพื้ออสำทรพพถิ่งพสำอสำศนัยกนันนสสำไปสร่ยู่วริธปีกสำรคริดและกสำรปรนับ
เปลปีถิ่ยนพฤตริกรรมของชทุมชน/ทร้องถริถิ่นตร่อไป ดนังนนัพื้นกสำรพนัฒนสำชทุมชน/ทร้อง
ถริถิ่นใหร้เขร้มแขข็ง นร่ สำอยร่ยู่ จะสร่งผลใหร้ชทุมชน/ทร้องถริถิ่นมปีสทุขภสำวะทปีถิ่ดปี และหสำกมปี
กสำรดสสำเนริ นงสำนอยร่สำงกวร้สำงขวสำงแลร้วนนัพื้น ยร่อมสร่งผลใหร้เปข็ นประเทศทปีถิ่นร่สำ
อยร่ยู่ตร่อไป
สสสำนนักสรร้สำงสรรคต์โอกสำสและนวนัตกรรม (สสสำนนัก 6) มปีแนวคริดเปริ ด
โอกสำสใหร้กลร่ทุมบทุคคล องคต์กร และชทุมชนทนัถิ่วไปทปีถิ่สนใจดสสำเนริ นโครงกสำร
สรร้สำงเสรริมสทุขภสำพทปีถิ่สรร้สำงสรรคต์และสอดคลร้องกนับควสำมตร้องกสำรและ
ปนั ญหสำของพชพื้นทปีถิ่ เพชถิ่อใหร้เกริดประโยชนต์ตร่อสร่วนรวม และสอดคลร้องกนับเปร้ สำ
หมสำย 10 ปปี สสส. โดยตนัพื้งแตร่ปปี 2553 สนนับสนทุนโครงกสำรรร่วมสรร้สำง

ชทุมชนและทร้องถริถิ่นใหร้นร่สำอยร่ยู่ไปทนัพื้งสริพื้นกวร่สำ 1. จพงขอ เชริญชวนชทุมชนและทร้องถริถิ่นเสนอโครงกสำรเพชถิ่อรร่วมสรร้สำงสรรคต์ชทุมชนและ ทร้องถริถิ่นใหร้นร่สำอยร่ยู่ทถิ่ส ปี ทุด วนัตถทุประสงคต์ .100 โครงกสำร กระจสำย 66 จนังหวนัดทนัถิ่วประเทศ ผลกสำรดสสำเนริ นงสำนพบวร่สำ เกริด “ชทุมชนนร่ สำอยร่ยู่ดร้วยกสำรจนัดกสำรสริถิ่ง แวดลร้อม”เชร่นกสำรจนัดกสำรขยะดร้วยกสำรเลปีพื้ยงไสร้เดชอนดริน จนัดทสสำแผนทปีถิ่ ชทุมชนเพชถิ่อแสดงตสสำแหนร่ งครนัวเรชอนทปีถิ่ปลยู่กผนัก ลดกสำรใชร้สสำรเคมปีในกสำร ทสสำนสำ คร่สำใชร้จร่สำยในกสำรทสสำเกษตรลดลง รวมถพงมสำตรกสำรลดกสำรเผสำ ฟสำงขร้สำวและซนังขร้สำวโพดเพชถิ่อลดปนั ญหสำหมอกควนัน เกริด “ชทุมชนลดปนั จจนัย เสปีถิ่ยงตร่อสทุขภสำพ” เชร่น กสำรทสสำนสพื้ สำดชถิ่มสมทุนไพรทดแทนกสำรเลปีพื้ยงสทุรสำใน งสำนศพ ใชร้”รถเรร่เลริกเหลร้สำ”เปข็ นกลยทุทธต์ในกสำรเขร้สำถพงพชพื้นทปีถิ่ปลอด แอลกอฮอลต์ มปีกสำรกสสำหนดกตริกสำ ขร้อตกลง และมสำตรกสำรของหมร่ยู่บร้สำน ในกสำรลดละเลริกเหลร้สำในงสำนบทุญประเพณปีตร่สำง ๆ มปีรร้สำนคร้สำ /ผร้ยู่จสสำหนร่ สำย บทุหรปีถิ่ประกสำศเปข็ นรร้สำนคร้สำสปีขสำว ประชสำชนลด ละ เลริกเหลร้สำ จนทสสำใหร้ ปนั ญหสำตร่สำง ๆ ทปีถิ่มปีอยร่ยู่ในชทุมชนมปีแนวโนร้มลดลงอยร่สำงเหข็นไดร้ชนัดเจน ตลอด จนมปี “สภสำผร้ยู่นสสำชทุมชน”ซพถิ่งมปีกสำรจนัดโครงสรร้สำงและแบร่งบทบสำทหนร้สำทปีถิ่ ชนัดเจน พรร้อมทนัพื้งมปีสร่วนรร่วมในกริจกรรมอยร่สำงสมสถิ่ สำเสมอ เปข็ นกลไก สสสำคนัญในกสำรขนับเคลชถิ่อนโครงกสำรและสร่งผลใหร้เกริดกสำรมปีสร่วนรร่วมของ คนในชทุมชนอยร่สำงแทร้จรริงในกสำรจนัดกสำรปนั ญหสำดร้วยชทุมชนและเพชถิ่อชทุมชน ไดร้อยร่สำงตร่อเนชถิ่ อง ดนังนนัพื้น เพชถิ่อใหร้กสำรดสสำเนริ นงสำนเกริดกสำรขยสำยผลในวงกวร้สำง สสส.

กลร่ทุมเปร้ สำหมสำย/ผร้ยู่ไดร้รนับประโยชนต์จสำกโครงกสำรตร้องเปข็ นคนใน ชทุมชน โดยไมร่เจสำะจงเฉพสำะสมสำชริกกลร่ทุม ชมรม หรชอหนร่ วยงสำนใดหนร่ วย งสำนหนพถิ่ ง 4.เพชถิ่อสร่งเสรริมสนนับสนทุนกสำรพนัฒนสำชทุมชนและทร้องถริถิ่นใหร้มปีศนักยภสำพ ในกสำรดสสำเนริ นโครงกสำร โดยผร่สำนกระบวนกสำรมปีสร่วนรร่วมอยร่สำงเปข็ นระบบ ทปีถิ่ครอบคลทุมทนัพื้ง 4 มริตริ คชอ กสำย ใจ สนังคม และปนั ญญสำ คทุณสมบนัตริของผร้ยู่เสนอโครงกสำร 1. หสำกคณะผร้ยู่รนับผริดชอบโครงกสำรเคยไดร้รนับททุนจสำก สสส. เจร้สำหนร้สำทปีถิ่สสำธสำรณสทุข ขร้สำรสำชกสำรทปีถิ่อยร่ยู่ในชทุมชน หรชอตนัวแทนกลร่ทุมตร่สำงๆทปีถิ่มปีภยู่มริลสสำเนสำอยร่ยู่ใน ชทุมชน/ทร้องถริถิ่นนนัพื้น เชร่น กลร่ทุมออมทรนัพยต์ ชมรมผร้ยู่สยู่งอสำยทุ ฯลฯ เปข็ นองคต์ ประกอบหลนักในกสำรดสสำเนริ นโครงกสำร 2. โครงกสำรทปีถิ่เสนอตร้องแสดงขร้อมยู่ลเชริงประจนักษต์เกปีถิ่ยวกนับปนั ญหสำ และททุนเดริมทปีถิ่ชทุมชนมปีอยร่ยู่ (ททุนทสำงสนังคม ททุนวนัฒนธรรม ททุน ทรนัพยสำกรธรรมชสำตริ หรชอททุนภยู่มริปนัญญสำ) มปีกสำรวสำงแผนและกสำรดสสำเนริ น . แนวทสำงกสำรดสสำเนริ นงสำน 1. ทรสำบ 5. ทปีถิ่ ไมร่ปฏริบนัตริตสำมเงชถิ่อนไขในสนัญญสำ รวมถพงผร้ยู่ทถิ่อ ปี ยร่ยู่ระหวร่สำงกสำรรนับททุนเพชถิ่อ ดสสำเนริ นโครงกสำรกนับ สสส. สงวนสริทธริไธิ์ มร่พริจสำรณสำโครงกสำรในกรณปีทถิ่ผ ปี ร้ยู่เสนอโครงกสำร ไมร่มปีคทุณสมบนัตต ริ สำมระบทุขร้สำงตร้น และ เปข็ นผร้ยู่ทถิ่ม ปี ปีประวนัตริกสำรรนับททุน สสส. พชพื้นทปีถิ่ดสสำเนริ นกสำร คชอ หมร่ยู่บร้สำน/ชทุมชน/ทร้องถริถิ่น 3. หรชอ แหลร่งททุนอชถิ่นๆ จะตร้องแจร้งใหร้ สสส. สสส. คณะผร้ยู่รนับผริดชอบโครงกสำรอยร่สำงนร้อย 3-5 คน ประกอบดร้วย ผร้ยู่ใหญร่บร้สำน หรชอประธสำนชทุมชน สมสำชริก อบต.

ควรเปข็ นชทุมชนทปีถิ่มปีกสำรประชทุมหมร่ยู่บร้สำนอยร่สำงสมสถิ่ สำเสมอ อยร่สำงนร้อย เดชอนละครนัพื้ง และมปีกสำรสสสำรวจขร้อมยู่ลพชพื้นฐสำนชทุมชน เพชถิ่อนสสำไปจนัดทสสำแผน ชทุมชน และตริดตสำมผลกสำรทสสำงสำน โดยใชร้หลนักกสำรบรริหสำรจนัดกสำรดร้วย 8 ก.มปีควสำมตนัพื้งใจในกสำรศพกษสำขร้อมยู่ลในพชพื้นทปีถิ่ ควสำมมร่ทุงมนัถิ่นอดทนใน กสำรพนัฒนสำโครงกสำร มปีศนักยภสำพทปีถิ่จะบรริหสำรจนัดกสำรโครงกสำรใหร้สสสำเรข็จ ไดร้ และมปีโครงสรร้สำงกสำรบรริหสำรจนัดกสำรโครงกสำรและมปีกสำรวสำงแผนกสำร ทสสำงสำนทปีถิ่ชนัดเจน โดยมปีแนวโนร้มดสสำเนริ นงสำนไดร้อยร่สำงตร่อเนชถิ่ องภสำยใตร้กลไก “สภสำผร้ยู่นสสำชทุมชน” ทปีถิ่มสำจสำกแกนนสสำกลร่ทุมตร่สำง ๆ ในหมร่ยู่บร้สำน ซพถิ่งอสำจมปี ควสำมยชดหยร่ทุนหลสำกหลสำยเหมสำะกนับพชพื้นทปีถิ่ 3. ซพถิ่งเปข็ นองคต์ประกอบสสสำคนัญในกสำรขนับเคลชถิ่อนงสำนในชทุมชนไดร้แกร่ · แกนนสสำ กลร่ทุม/องคต์กร:มปีแกนนสสำชทุมชน หรชอกลร่ทุม/องคต์กรหลนักในกสำร รนับผริดชอบและขนับเคลชถิ่อนงสำน · กนัลยสำณมริตร:มปีกสำรสรร้สำงสนัมพนันธภสำพ ภสำคปีเครชอขร่สำยในกสำรรร่วม สนนับสนทุนและขนับเคลชถิ่อนงสำน · กองททุน:มปีกสำรระดมทรนัพยสำกรเพชถิ่อเปข็ นกองททุนของชทุมชนเพชถิ่อใชร้ใน กสำรขนับเคลชถิ่อนงสำน · กสำรจนัดกสำร:มปีระบบกสำรจนัดกสำร มปีกสำรแบร่งหนร้สำทปีถิ่/โครงกสำรสรร้สำง กสำรทสสำงสำนทปีถิ่ชนัดเจน · กสำรเรปียนรร้ยู่:สร่งเสรริมกสำรเรปียนรร้ยู่ของชทุมชน .กสำรเพชถิ่อแกร้ไขปนั ญหสำทปีถิ่ตรงกนับควสำมตร้องกสำรของชทุมชนไดร้อยร่สำงแทร้จรริง แสดงควสำมมร่ทุงมนัถิ่นทปีถิ่จะพนัฒนสำและมปีกริจกรรมสรร้สำงสรรคต์ เนร้น กระบวนกสำรมปีสร่วนรร่วมของคนในชทุมชนในททุกกระบวนกสำรตนัพื้งแตร่รร่วมคริด รร่วมวสำงแผน รร่วมสสสำรวจและวริเครสำะหต์ขร้อมยู่ล รร่วมดสสำเนริ นงสำน และรร่วม ตริดตสำมประเมรินผล เพชถิ่อทสสำใหร้ชทุมชนและทร้องถริถิ่นนร่ สำอยร่ยู่ 2.

ผร้ยู่สนใจเสนอโครงกสำรตสำมแบบฟอรต์ม “ขร้อเสนอแนวคริด โครงกสำร”โดยแสดงรสำยละเอปียดใหร้ชนัดเจน และกริจกรรมตร้องเชชถิ่อมโยง กนับกสำรสรร้สำงเสรริมสทุขภสำพ โดยมร่ง ทุ ทปีถิ่จะทสสำใหร้เกริดผลลนัพธต์ตสำมเปร้ สำหมสำยทปีถิ่ กสสำหนด 2. พริจสำรณสำคนัดเลชอกขร้อเสนอแนวคริดโครงกสำรทปีถิ่เขร้สำขร่สำยกสำร สนนับสนทุนตสำมแนวทสำงทปีถิ่กสสำหนด .สนนับสนทุนททุน ชทุมชนทนัถิ่วประเทศ ชทุมชนละ 1 โครงกสำร ๆ ละไมร่เกริน 200. สสส.· กสำรสชถิ่อสสำรเผยแพรร่ประชสำสนัมพนันธต์:มปีกสำรสชถิ่อสสำรขร้อมยู่ลโครงกสำร เปข็ นระยะ เพชถิ่อสรร้สำงควสำมตชถิ่นตนัวของชทุมชน ตลอดจนสชถิ่อสสำรขร้อมยู่ลทปีถิ่เปข็ น ประโยชนต์แกร่ชทุมชน · กระบวนกสำรพนัฒนสำ : มปีกระบวนกสำรพนัฒนสำเสรริมศนักยภสำพสสสำหรนับ คนในชทุมชน · กฎกตริกสำ/กฎระเบปียบชทุมชน : ควรมปีกสำรกสสำหนดกฎกตริกสำ ระเบปียบ ชทุมชนเพชถิ่อเปข็ นแนวทสำง ขร้อปฏริบนัตริรร่วมกนันของชทุมชน ขนัพื้นตอนกสำรพริจสำรณสำโครงกสำรและกสำรสนนับสนทุนโครงกสำร 1. ผร้ยู่รนับผริดชอบโครงกสำรพนัฒนสำขร้อเสนอโครงกสำรรร่วมสรร้สำงชทุมชน และทร้องถริถิ่นใหร้นร่สำอยร่ยู่ใหร้ชนัดเจนและสมบยู่รณต์ ทนัพื้งนปีพื้ สสส.000 บสำท ระยะเวลสำดสสำเนริ นโครงกสำร 12-15 เดชอน ทนัพื้งนปีพื้ จนังหวนัดทปีถิ่ไมร่เคยเสนอ โครงกสำรมสำกร่อน ไดร้แกร่ หนองบนัวลสสำภยู่ มทุกดสำหสำร บพงกสำฬ ชลบทุรปี อทุทนัยธสำนปี อร่สำงทอง สระบทุรปี พระนครศรปีอยทุธยสำ สมทุทรปรสำกสำร และ นนทบทุรปี จะไดร้รนับกสำรพริจสำรณสำเปข็ นพริเศษ 3.

) กลร่สำววร่สำ สสสำนนักสนนับสนทุนสทุขภสำวะชทุมชนรร่วมกนับองคต์กรปกครองสร่วนทร้องถริถิ่นใน เครชอขร่สำยรร่วมสรร้สำงชทุมชนทร้องถริถิ่นนร่ สำอยร่ยู่จสสำนวน 440 แหร่ง จสสำนวน 2.กสำรควบคทุมกสำรบรริโภคยสำสยู่บโดยสรร้สำงและขยสำยครอบครนัว ปลอดบทุหรปีถิ่ สรร้สำงคนตร้นแบบ และสรร้สำงคร่สำนริ ยม "ไมร่สยู่บบทุหรปีถิ่" ในชทุมชน รวมถพงจนัดใหร้มปีสภสำพแวดลร้อมทปีถิ่ปลอดบทุหรปีถิ่ สรร้สำงกตริกสำหรชอมสำตรกสำร . พริจสำรณสำสนนับสนทุนททุน โครงกสำรตสำมหลนักเกณฑต์ทถิ่ก ปี สสำหนด และขอสงวนสริทธริก ธิ์ สำรใชร้ดทุลยพรินริจ หสำกโครงกสำรทปีถิ่เสนอไมร่ตรงตสำมเกณฑต์ น.4.ดวงพร เฮงบทุณยพนันธต์ ผร้ยู่อสสำนวยกสำรสสสำนนักสนนับสนทุนสทุขภสำวะชทุมชน สสสำนนักงสำนกองททุนสนนับสนทุนกสำรสรร้สำงเสรริมสทุขภสำพ (สสส.ส.200 คน จนัดประชทุมเชริงปฏริบนัตริกสำรเพชถิ่อกสำรจนัดกสำรควสำมรร้ยู่และพริธปีควสำม รร่วมมชอประเดข็นเฉพสำะนวนัตกรรมลดปนั จจนัยเสปีถิ่ยงดร้สำนสทุขภสำพโดยเอสำพชพื้นทปีถิ่ เปข็ นตนัวตนัพื้ง 6 ประเดข็น/ ซพถิ่งสสำระสสสำคนัญในกสำรลงนสำมควสำมรร่วมมชอ ไดร้แกร่ 1.สรร้สำงเสรริมสทุขภสำวะเดข็กและเยสำวชนโดยเอสำพชพื้นทปีถิ่เปข็ นตนัวตนัพื้ง โดยสร่งเสรริมและสนนับสนทุนใหร้มปีสร่วนรร่วมขนับเคลชถิ่อนขบวนกสำรรร่วมสรร้สำง ชทุมชนทร้องถริถิ่นนร่ สำอยร่ยู่ เนร้นทนักษะ "4 สรร้สำง"ไดร้แกร่ สรร้สำงจริตอสำสสำ อสำสสำทสสำ ดปี สรร้สำงวรินนัย และนริ สนัยอดออม 3.พนัฒนสำระบบ กสำรดยู่แลผร้ยู่สยู่งอสำยทุ โดยจนัดตนัพื้งโรงเรปียนผร้ยู่สยู่งอสำยทุ เปข็ นศยู่นยต์ดยู่แลผร้ยู่สยู่งอสำยทุ 2. คณะกรรมกสำรผร้ยู่ทรงคทุณวทุฒริของ สสส.ขนับเคลชถิ่อนเกษตรกรรมยนัถิ่งยชนสร่ยู่อสำหสำรเพชถิ่อสทุขภสำวะ โดยสร่ง เสรริมสนนับสนทุนปลยู่กผนักสวนครนัวไมร่นอ ร้ ยกวร่สำรร้อยละ 50 ของครนัวเรชอนทปีถิ่มปี อยร่ยู่ในชทุมชนและสนนับสนทุนใหร้มต ปี ลสำดสปีเขปียว 4.

ลดกสำรบรริโภคเครชถิ่องดชถิ่มแอลกอฮอลต์และอทุบนัตริเหตทุ โดยลดกสำร บรริโภคเครชถิ่องดชถิ่มแอลกอฮอลต์ในงสำนบทุญสรร้สำงเครชอขร่สำยรร้สำนคร้สำในพชพื้นทปีถิ่ไมร่ จสสำหนร่ สำยเครชถิ่องดชถิ่มแอลกอฮอลต์ใหร้แกร่บทุคคลทปีถิ่มปีอสำยทุตสำกวร่ สถิ่ สำ 20 ปปี และงด จสสำหนร่ สำยเครชถิ่องดชถิ่มในวนันสสสำคนัญทสำงศสำสนสำ "กสำรจนัดกสำรควสำมรร้ยู่และรร่วมลงนสำมบนันทพกขร้อตกลงควสำมรร่วมมชอ เพชถิ่อรร่วมกนันขนับเคลชถิ่อนและพนัฒนสำนวนัตกรรมลดปนั จจนัยเสปีถิ่ยงดร้สำนสทุขภสำพ โดยเอสำพชพื้นทปีถิ่เปข็ นตนัวตนัพื้งทนัพื้ง 6 ประเดข็นครนัพื้งนปีพื้ มก ปี สำรใชร้กฎ กตริกสำ กสำรมปีสว ร่ น รร่วมในกสำรควบคทุมกสำรบรริโภคยสำสยู่บ และกสำรควบคทุมกสำรบรริโภคเครชถิ่อง ดชถิ่มแอลกอฮอลต์ลดอทุบนัตริเหตทุจรสำจร .สรร้สำงครอบครนัวอบอร่ทุนและเฝร้ สำระวนังตนัพื้งครรภต์ในวนัยรร่น ทุ เนร้นกสำร สรร้สำงเครชอขร่สำยครอบครนัวเปข็ นกลไกในกสำรขนับเคลชถิ่อนโดยใชร้ททุนและ ศนักยภสำพของกลร่ทุมแมร่บร้สำน เพริถิ่มพชพื้นทปีถิ่ปลอดภนัยในชทุมชน สนนับสนทุนกสำรจนัด ตนัพื้งกองททุนสวนัสดริกสำรครอบครนัว 6.ทสำงสนังคมทปีถิ่เปข็ นขร้อตกลงรร่วมกนันในชทุมชน และมปีชร่องทสำงกสำรบสสำบนัด ฟชพื้ นฟยู่และใหร้คสสำปรพกษสำแกร่ผร้ยู่สยู่บบทุหรปีถิ่ทถิ่ต ปี ร้องกสำรลด ละเลริก 5.