You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.
Kdzierzyn-Kole

CZYTAJ OBOWIZKOWO
Biece
i archiwalne
numery

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 21 wrzenia 2016 | Nr 19 (220)

GazetaInformator.pl

Pene wydanie na:

GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Barki wrc na Odr i dopyn


do Europy?

Kobieta zadbana

Coraz pewniej mwi si o


wznowieniu eglugi na Odrze.
Sprzyja temu przychylno
obecnej ekipy rzdzcej, ktra
w ubiegym roku powoaa Ministerstwo Gospodarki Wodnej i eglugi rdldowej. Premier Beata Szydo ju w swoim
expose wskazaa na potrzeb
odbudowy tej czci gospodarki, ktra dotychczas bya zaniedbana. Przywrcenie znaczenia
gospodarczego egludze rdldowej jest dla Kdzierzyna-Kola szczeglnie wane. Mamy tu bowiem nieuytkowany
od lat port w Kolu, ale take, o
czym nie wszyscy wiedz, port
znajdujcy si na terenie Zakadw Azotowych w Kdzierzynie. W ubiegym tygodniu
spka bya gospodarzem konferencji zainicjowanej przez
wojewod opolskiego Adriana
Czubaka. W wydarzeniu wzili
udzia m.in. armatorzy i przedstawiciele MGM i z Dyrektorem Departamentu eglugi
rdldowej Przemysawem
Dac na czele.
To ju nie jest konferencja, na ktrej tylko si rozmawia, ale spotkanie robocze.
Przechodzimy do dziaania
mwi wojewoda opolski Adrian Czubak. Powiedzia za
premier Beat Szydo, e transport wodny i polityka rzeczna
powinny wrci na map polskiej gospodarki, szczeglnie
w Kdzierzynie-Kolu, dawnej
stolicy polskiej eglugi. Jest
to przedsiwzicie realizowane konsekwentnie, najpierw
przez utworzenie ministerstwa i departamentu eglugi
rdldowej, a teraz zespow
doradczych, z ktrych pierwszy powsta przy wojewodzie

opolskim. Przed nami bardzo


wiele pracy, ale jestem przekonany, e ju za kilka lat Odr
bd pyny barki z towarami
do rm caego wojewdztwa
opolskiego i innych rm na terenie caej Polski podkrela
Czubak.
Eksperci twierdz, e towary bd spawiane nie tylko
do polskich rm, ale rwnie
na rynki europejskie. Niektre
zagraniczne rmy z Niemiec,
Czech czy Sowacji ju od dawna rozpytuj o tak moliwo.
Grupa Azoty, ktrej szczeglnie zaley na udronieniu
Odry, obliczya, e transportem
rzecznym moe wozi nawet do
120 tys. ton nawozw rocznie.
Biznesmeni widz duy potencja w transporcie rzecznym,
ten bowiem jest duo taszy ni
drogowy i kolejowy. Rozbudowa Odrzaskiej Drogi Wodnej
umoliwiaby Kdzierzynowi,
a konkretnie Zakadom Azotowym bezporedni eksport towarw drogami rzecznymi na
rynki europejskie. Drog wodn mogaby rwnie odbywa
si wymiana towarw pomidzy Azotami i partnersk spk w Policach. By tego dokona,
potrzebne s jednak wielomiliardowe inwestycje dotyczce
zarwno samego przyzakadowego portu, jak rwnie m.in.
remontu stopni wodnych pitrzcych wod na caym odcinku Odrzaskiej Drogi Wodnej,
bez ktrych transport towarw
jest praktycznie niemoliwy.
Spotkanie nieprzypadkowo
odbyo si na terenie dawnego
portu Grupy Azoty. Jego budowa rozpocza si w 1966 roku.
By to pierwszy element projektu dotyczcego rdldowej
drogi wodnej na odcinku Odra
- Dunaj. Port w zakadach Azo-

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

BENZEN W MIECIE.
FIRMY POD LUP
Wojewdzki Inspektorat
Ochrony rodowiska we
wszystkich zakadach, ktre
wykorzystuj w technologii
benzen, rozpocz kontrole.
Kdzierzysko-kozielskie
zakady wykorzystujce w technologii benzen musz liczy si
z kontrolami, ktre prowadzi
Wojewdzki Inspektorat Ochrony rodowiska. To w sumie
siedem rm wraz z zakadem w
Zdzieszowicach podaje Krzysztof Gaworski, Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska.
Podkrela rwnie, e mamy
do czynienia z podwyszonymi
steniami benzenu, a nie przekroczeniem normy. Porwnywanie danych godzinowych ze
redni roczn zaprzecza jakiej-

Fot. SP KK

KATARZYNA SOLARZ

Fot. Katarzyna Solarz

Administracja rzdowa rezerwuje due pienidze na wznowienie transportu na Odrzaskiej Drodze Wodnej. Taka polityka podoba si Zakadom
Azotowym Kdzierzyn, ktre chc spawia swoje towary Odr.

Krzysztof Gaworski,
Wojewdzki Inspektor
Ochrony rodowiska
potwierdzi informacj o
kontrolach w zakadach.
kolwiek logice, poniewa istotnie
mamy do czynienia z podwyszonymi steniami benzenu,
a nie przekroczeniem normy
wyjania Gaworski. Czytaj rwnie na str. 3.
J

KDZIERZYN-KOLE POLICJA

Prezes spki ZAK Kdzierzyn, Mateusz Gramza pokazuje


przyzakadowy port, ktry w przyszoci moe mie due
znaczenie w transporcie nawozw.
towych Kdzierzyn uruchomiono w 1970 roku. Prowadzi do
niego tzw. Kana Kdzierzyski, ktry wwczas umoliwia
transport drog wodn przez
Kana Gliwicki i dalej przez Odr. Do 1983 roku transportowano t drog nawozy sztuczne.
Obecnie jest otwarty dla eglugi, jednak niewykorzystywany,
bowiem nie spenia parametrw technicznych potrzebnych
do transportu rzecznego. Odra
ma tzw. drugi stopie eglownoci, a do spawiania towarw
potrzebny jest czwarty.
Jak zaznaczy dyrektor Departamentu eglugi rdldowej Przemysaw Daca, polski
rzd bdzie wnioskowa do Komisji Europejskiej o wpisanie

dwch najwikszych polskich


rzek do europejskiej sieci korytarzy transportowych. Pozwoli to na dostosowanie Odry i
Wisy do parametrw midzynarodowych i donansowanie
przez UE (ponad 80%) niezbdnych inwestycji.
Teraz, gdy rzd realnie rozpatruje powrt do transportu wodnego, ronie nadzieja
tutejszych wadz i biznesu, e
Odra stanie si dwigni lokalnej gospodarki i autostrad do
midzynarodowego sukcesu.
Konferencja miaa te na celu zasygnalizowanie lokalnym
przedsibiorcom, e pojawi si
szansa nowych rozwiza logistycznych zwizanych wanie z
transportem rzecznym.

OKRADLI 4 SKLEPY
Dziki interwencji wiadka policji udao si zatrzyma zodziei.
7 wrzenia zaniepokojony wiadek zawiadomi policj, e na parkingu jednego z
supermarketw, kilka osb co
jaki czas podchodzi do osobowego mercedesa i wkada
do niego rne przedmioty.
Policjanci udali si na miejsce
zdarzenia, gdzie znajdowa si
samochd odpowiadajcy zgoszeniu. Kiedy kierowca auta
zorientowa si, e podjeda
patrol policji, prbowa odjecha. Mundurowi zatrzymali
pojazd. W rodku znajdowa
si 29-letni mczyzna wraz z
trzema kobietami w wieku od
41 do 64 lat. Wszyscy to mieszkacy wojewdztwa lskiego
relacjonuje policja. Podczas
kontroli policja znalaza w sa-

mochodzie markowe ubrania,


chemi gospodarcz, kosmetyki, artykuy spoywcze oraz
urzdzenia suce do cigania klipsw zabezpieczajcych
towar przed kradzie i torby
zakcajce wysyany przez nie
sygna.
Zodzieje zostali zatrzymani. Skradzione przedmioty,
pienidze oraz samochd zostay zabezpieczone. Ustalono,
e grupa okrada w tym dniu 4
sklepy. Straty oszacowano na
ponad 3 tys. z.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty kradziey. Dwie
z kobiet dziaay w warunkach
recydywy. Za kradzie grozi do
piciu lat pozbawienia wolnoci, a w przypadku recydywy
nawet do 7,5 roku.
J

R E K L A M A

kasy dla kadego


Bingo XL
Klasyka
gatunku

Terminale patnicze

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Najtaniej w regionie

Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47


Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Wodzisaw l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88

2 Druga strona

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE SAMORZD

Miasto chce odzyska poczenia kolejowe


Fot. Katarzyna Solarz

Rada miasta pisze wniosek do Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury o przywrcenie pocze z Grnym
lskiem i Kotlin Kodzk. Zaapeluj te o przyspieszenie remontu linii E 30 z Kdzierzyna-Kola do Opola.
katarzyna solarz

Jeszcze kilka lat temu Kdzierzyn-Kole by wanym


wzem kolejowym lska. Bez
problemu mona byo std dojecha do Berlina, Warszawy
czy Krakowa. Dworzec ttni
yciem, pocze byo mnstwo, cho sam budynek i jego
otoczenie nie byo najlepsz wizytwk miasta. Teraz, gdy PKP
zadbao o jego europejskie standardy estetyczne, jednoczenie
zlikwidowao wikszo strategicznych pocze.
Dla przykadu, jeszcze niedawno z Kdzierzyna-Kola do
pobliskich Gliwic, od ktrych
dzieli nas niecae 40 kilometrw jechao si p godziny.
Dzi taka podr moe nam
zaj ponad trzy godziny, a po
drodze odwiedzimy Opole. Jeli chcielibymy dojecha jeszcze dalej, do Katowic czeka nas
przesiadka w Gliwicach. Jakby
tego byo mao wikszo pocze, ktre kiedy prowadziy
przez nasze miasto, dzi kierowane s na Strzelce Opolskie.
Tamtejszy odcinek jest po modernizacji nieporwnywalnie
lepszy dla pocigw dalekobienych, ktre mog rozwija
prdko do 160 km/h. Kolejowe absurdy, ktre dotkny nasze miasto s gwnie efektem
zego stanu linii kolejowych na
trasie Kdzierzyn-Kole Opole. Modernizacja tej magistrali
wci odkadana jest na pniej,
dlatego wadze miasta postanowiy osobicie interweniowa w
ministerstwie o przyspieszenie
prac. Pomys na apel wyszed
podczas gosowania nad innym

Kdzierzyn-Kole by kiedy wanym wzem kolejowym na lsku. Dzi kursuje tu niewiele


pocigw.
wanym wnioskiem do ministerstwa, dotyczcym uruchomienia w rozkadzie jazdy na
lata 2016-2017 pocze kolejowych TLK na linii 137 (magistrala podsudecka przyp.
red.) relacji Kudowa Zdrj,
Kodzko, Nysa, Katowice, Krakw, ktrych obecnie miasto
jest rwnie pozbawione.
W naszym interesie jest
zadba o to, by pocze kolejowych prowadzcych przez Kdzierzyn-Kole znw byo jak
najwicej powiedzia podczas
ostatniej sesji radny Andrzej
Kopacki.

Utracone poczenia z Katowicami dotkliwie odczuj


m.in. studenci uczelni lskiej,
ale te mieszkacy, ktrzy na
co dzie dojedali t tras do
pracy. Teraz bardziej opaca
si pasaerom dojeda samochodem, bo wyjdzie taniej
i szybciej. Dlatego rada miasta
chce walczy o to, by te pocigi
wrciy na nasze tory i liczy na
pozytywny odzew ministerstwa
w tej sprawie.
Kluczowy jest jednak drugi wniosek, nad ktrym radni
bd gosowa podczas wrzeniowej sesji. Chodzi wanie o

przyspieszenie prac remontowych na linii E 30 czcej


Opole z Kdzierzynem-Kolem.
Tragiczny stan tego odcinka pozbawi miasto Kdzierzyn-Kole wielu istotnych pocze, ktre puszczono przez
Strzelce Opolskie, bo tam linia
zostaa gruntownie zmodernizowana. W zwizku z tym
naleaoby wystosowa apel
ze strony Rady Miasta do Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury, aby wadze centralne miay na uwadze to, jak
wana jest dla nas ta magistrala, tym bardziej, e ma poczy

KOMENTARZ NA GORCO
Andrzej Kopacki
radny miejski
Magistrala E-30 gwarantuje nam poczenia dalekobiene typu Intercity, ktre
obecnie omijaj Kdzierzyn
-Kole ze wzgldu na zy stan
torw na odcinku czcym
stolic Opolszczyzny z naszym
miastem. Przykre jest to, e tu,
gdzie bije gospodarcze serce
Opolszczyzny na trasie biegncej przez Kdzierzyn-Kole,
gdzie jest zagbie przemysu chemicznego, Zdzieszowic
gdzie jest ogromna koksownia,
Gogolina i Groszowic, gdzie

dziaa przemys wapienniczy,


modernizacja linii kolejowej
schodzi na list rezerwow.
Trudno mi zrozumie, e linii kolejowej nie modernizuje
si tu, gdzie jest ycie gospodarcze, a wkada si pienidze
w modernizacj mniejszych i
mniej istotnych gospodarczo
gmin, take w kontekcie interesu pastwa. Rozumiem, e
chodzi o motywy finansowe,
bo koszt jest wysoki, ale odcicie nas od reszty Polski skazuje miasto na marginalizacj
gospodarcz.

ona pnoc Polski z Czechami.


Wiele strategicznych pocze
usunito z rozkadu jazdy Kdzierzyna-Kola, nie mona
si dosta na lsk, coraz trudniej dojecha do Warszawy. To
martwi i marginalizuje miasto powiedzia radny Kopacki, ktrego popar te radny Ryszard
Masalski.
Powinnimy take zabiega o to, aby nie likwidowano
ju wicej linii nadal przebiegajcych przez Kdzierzyn-Kole,
a take wnioskowa o przywrcenie czci linii ju zlikwidowanych. Nie chodzi tylko o
magistral podsudeck 137, ale
ca reszt pocze, ktre nam
odebrano.
Uwaam, e pomys wystosowania dodatkowego apelu jest bardzo wany uwaa
z kolei prezydent Sabina Nowosielska. Bdziemy te na-

woywa nasze ocienne gminy


do poparcia tej inicjatywy dodaje.
Kdzierzyn-Kole, cho ma
ogromne tereny inwestycyjne (Katowicka Strefa Ekonomiczna i kdzierzysko-kozielski Park Przemysowy przyp.
red.) jest le skomunikowany.
Brak bezporedniego dostpu
do autostrady, a teraz saba komunikacja kolejowa skazuje go
na mniejsze znaczenie gospodarcze ni na przykad maego,
ale wietnie prosperujcego
Ujazdu, gdzie wci lokuj swoje firmy nowi inwestorzy. Pytanie rwnie, czy brak porzdnej komunikacji kolejowej nie
zniechci potencjalnych studentw ze lska, mogcych tu
studiowa na startujcej wkrtce Uczelni Technicznej (7 oddzia zamiejscowy Politechniki
Opolskiej).

KDZIERZYN-KOLE BEZPIECZESTWO

Problem Romw czy Polakw?


Jeden z naszych Czytelnikw napisa do nas emocjonalnego maila na temat problemw wynikajcych z cigej
obecnoci Romw na kozielskim rynku. Pisze o mczyznach, ktrzy powinni pracowa, a nic tylko snuj si caymi
dniami, siedz, gdzie si da i tylko czekaj, eby komentowa,
jak kto przechodzi i dodaje,
e kobiety zreszt nie s lep-

sze, nie ma mowy, eby ktra


cho troch ustpia drogi jak
si idzie. W ogle wszyscy nie
dbaj o jaki porzdek brzydko mwic: po prostu robi syf
na naszym rynku. Czasem a
strach przechodzi przez ten
rynek czyli przez miejsce,
gdzie powinno si wypoczywa,
spotka ze znajomymi. A stra
miejska nie reaguje. Nikt nic z
tym nie robi! To jest skandal!.

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
tel. 77 482 67 47, 533 327 477, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Skierowalimy
spraw
do Urzdu Miasta. Zapytalimy, czy magistrat trzyma w
tej sprawie rk na pulsie oraz
czy otrzymuje skargi na niewaciwe zachowanie Romw.
Poprosilimy take o opis dziaa integrujcych, ktre wadze
miasta kieruj do czonkw tej
mniejszoci. Jarosaw Jurkowski, rzecznik kdzierzyskiego ratusza wyjania, e Stra

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Miejska monitoruje sytuacj,


przede wszystkim poprzez patrole na rynku. Dodaje take,
e do stranikw nie wpyway
dotd skargi na zdarzenia tego rodzaju. Miasto prowadzi rwnie dziaania na rzecz
integracji Romw, a ich spoeczno wsppracuje m.in. z
Miejskim Orodkiem Kultury mwi Jurkowski. Szerok
ofert integracyjn posiadaj
Publiczne Szkoy Podstawowe
nr 1 i 12. Otrzymay one ponad 36 tys. dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
(obecnie podzielonego na dwa
resorty). Pienidze te s przeznaczone m.in. na doposaenie gabinetu logopedycznego,
pracowni asystenta romskiego,
pracowni romskiej, organizacj
dnia kultury i tradycji romskiej,
dofinansowanie do wyjazdw
szkolnego zespou Romano
Kheliben czy wyjazd na zielon szko. Z kolei Ministerstwo
Edukacji Narodowej przekazao gminie rodki finansowe
na zakup wyprawki szkolnej i
wykupienie ubezpieczenia dla
romskich uczniw. Czy podej-

Fot. Urzd Miasta KK

Bandy Cyganw, siedz caymi dniami na rynku i zaczepiaj ludzi pisze Czytelnik. Spoeczno romska
wsppracuje m.in. z MOK odpowiada Urzd Miasta.

Publiczna Szkoa Podstawowa nr 12 oraz Publiczna Szkoa


Podstawowa nr 1 otrzymay w 2016 roku dotacj Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu
integracji spoecznoci romskiej w Polsce na lata 2014-2015
w wysokoci ponad 36 tys. z. Pienidze przeznaczono m.in.
na wsparcie czonkw romskiego zespou muzyczno-tanecznego Romano Kheliben, ktrego koncert odbdzie si w
padzierniku w Domu Kultury Chemik w ramach integracji rodowiska lokalnego oraz promocji uczniw i szkoy.

mowane dziaania przynios


pozytywne efekty? Z pewnoci
nie spowoduj nagej zmiany
zachowania dorosych przesiadujcych byle gdzie, ale mog uatwi integracj polskich i

romskich dzieci, ktre ju za par lat stan si dorosymi mieszkacami miasta, od ktrych bdzie zalee jego przyszo.
kc

Wiadomoci 3

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)


KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

KDZIERZYN-KOLE KOMUNIKACJA

Ofensywa przeciw benzenowi


Fot. Urzd Miasta KK

OTWARTY PRZEJAZD
POD WIADUKTEM

Prezydent Kdzierzyna-Kola oraz Starostwo Powiatowe intensyfikuj dziaania na rzecz czystszego powietrza
w miecie. Wzmoone kontrole i specjalistyczne badania
maj wskaza najwikszych trucicieli.
Fot. Starostwo Powiatowe w KK

GazetaInformator.pl >>

katarzyna czy

Nowy wygld zyskao prawie 500 metrw al. Jana Pawa


II (poczwszy od wiaduktu kolejowego a do krzywki
Gowackiego/Matejki) i ssiednich ulic wraz z chodnikami.
Remont pierwszego odcinka alei Jana Pawa II oficjalnie zakoczony.
Przejazd pod wiaduktem
kolejowym zosta oficjalnie
otwarty. Rondo czce Pogorzelec ze rdmieciem zostao
oddane do uytku publicznego.
W trakcie trzeciego etapu prac
nowy wygld zyskao prawie
500 metrw al. Jana Pawa II
(poczwszy od wiaduktu kolejowego a do krzywki Gowackiego/Matejki) i ssiednich ulic wraz z chodnikami.
U zbiegu alei, ul. Grunwaldzkiej i ul. Miarki powstao rondo z szecioma wlotami. Pity
wjazd jest od strony ul. Dworcowej, ktra rwnie zostaa
wyremontowana, a szsty od
ul. Traugutta. Aleja Jana Pawa
II zostaa poszerzona z siedmiu
do 12 metrw i powstay przy
niej cieki rowerowe.

Przy dworcu kolejowym


zostaa przebudowana cz
parkingw i stworzono stacj
przesiadkow dla pasaerw autobusw. Powstaa rwnie wiata rowerowa z 28 stanowiskami
do przypicia jednoladw. Inwestycja wizaa si te z przebudow kanalizacji deszczowej,
przeoeniem okablowania, sieci
wodocigowych, gazowych i kanalizacji sanitarnej oraz budow
nowego owietlenia ulicznego.
Przebudowa pierwszego
fragmentu alei Jana Pawa II
trwaa od pocztku maja i kosztowaa ponad 3,7 mln z. Inwestycja zostaa dofinansowana
z Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej (1,25 mln z) oraz przez
powiat kdzierzysko-kozielski
(630 tys. z).
mn

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

Aleja Jana Pawa II i ulica


Wojska Polskiego zostan
zmodernizowane.
Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni ustalili, e przeka gminie Kdzierzyn-Kole
pomoc finansow w wysokoci 630 tys. z w formie dotacji
celowej. Przekazana kwota na
zosta przeznaczona na rozbudow alei Jana Pawa II. W
wieloletniej prognozie finansowej dla powiatu przewidziano
rwnie dodatkowe p miliona zotych na t sam realizacj. Gmina Kdzierzyn-Kole
rwnie dziaa w porozumieniu z powiatem. Dziki temu
atwiej zdoby pienidze na realizacj inwestycji zwizanych
z budow i modernizacj drg.
Wadze powiatu przedstawiaj rwnie plany na modernizacj ul. Wojska Polskiego,
z ktrej codziennie korzysta
wiele tysicy osb. Planujemy wyremontowa ulic Wojska Polskiego przy udziale
rodkw z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2020. W pierwszej kolejnoci przebudowywany ma
by odcinek od hotelu Solidaris do wiaduktu kolejowego
poinformowaa podczas sesji
starosta Magorzata Tudaj.
Radni powiatowi jednomylnie poparli uchwa dotyczc przywrcenia pocze
kolejowych na linii Kodzko-Gliwice. Linia ma uatwi dojazd do szk i miejsc pracy.

Fot. PIXABAY

PLANOWANE
REMONTY DRG

Wielokrotnie przekraczane normy stenia benzenu w


powietrzu, ktrym oddychaj
mieszkacy Kdzierzyna-Kola, waciwie nikogo ju nie
dziwi. Nie oznacza to jednak,
e ludzie s gotowi pogodzi si
z obecnoci trucizny w powietrzu i glebie. Sprzeciw wobec tej
sytuacji, wyraany zwaszcza w
ramach facebookowej grupy
Benzen w Kdzierzynie-Kolu brzmi coraz powaniej. Pada ju propozycja organizacji
spoecznego protestu na ulicach miasta. By moe gniew
mieszkacw wpyn na decyzje, ktre wanie podjto w
miejskim ratuszu i Starostwie
Powiatowym.
Prezydent Sabina Nowosielska powoa specjalny zesp ds. strategii dziaa zwizanych z popraw jakoci
powietrza. Znaleli si w nim
radni, urzdnicy, szef stray
miejskiej oraz przedstawiciele Miejskiego Zarzdu Budynkw Komunalnych i Miejskiego
Zakadu Energetyki Cieplnej.
Zarekomendowali oni wpisanie do wieloletniego gminnego
Programu ochrony rodowiska
kompleksowych bada emisji
benzenu na obszarze Blachowni i os. Azoty, a take zbadanie
stanu zatrucia gleby (w razie
koniecznoci ma zosta ona
oczyszczona), powoanie grupy
zrzeszajcej zarwno urzdnikw jak i przedstawicieli firm
korzystajcych z benzenu oraz

Podczas gdy samorzdowcy obraduj nad sposobami


walki z benzenem, kdzierzynianie dziel si na Facebooku
wynikami pomiarw dokonywanych za pomoc specjalnych aplikacji internetowych.
reprezentantw Wojewdzkiego Inspektoratu Ochrony
rodowiska w Opolu. Ich zadaniem bdzie okrelanie kierunkw dalszych dziaa, analiza wynikw bada i rzetelna
okrelenie istniejcych zagroe. Dokument zawiera take
opis ju zrealizowanych zada
oraz propozycj ograniczenia
emisji pyw zawieszonych PM
10 i PM 2,5.
Z kolei starosta Magorzata
Tudaj zorganizowaa spotkanie, w ktrym uczestniczyli jej
zastpca Jzef Gisman, senator Grzegorz Peczkis, Andrzej
Krebs, radny powiatu i dyrektor biura senatora, dyrektor
Departamentu Ochrony rodowiska Urzdu Marszakowskiego Manfred Grabelus oraz
komendant powiatowy stray
poarnej i kierownik wydziau zarzdzania kryzysowego i
wydziau ochrony rodowiska.

Podczas narady zdecydowano o wysaniu pilnej proby do


Gwnego Inspektora Ochrony rodowiska w Warszawie
o uyczenie Wojewdzkiej Inspekcji Ochrony rodowiska w
Opolu urzdzenia pomiarowego, ktre umoliwi wykonanie
dokadnych pomiarw stenia
benzenu. Przygotowano take pismo na temat zmian prawa tak, aby atwo mona byo
ustali kto i w jakim zakresie
odpowiada za uwalnianie benzenu. Ponadto WIO zapowiedzia szczegowe kontrole w
przedsibiorstwach wykorzystujcych benzen.
Oprcz dziaa kierowanych do przedsibiorstw, samorzdowcy zamierzaj w
dalszym cigu prowadzi proekologiczne kampanie informacyjne i edukacyjne wrd
wszystkich mieszkacw.

KOMORNO GOSPODARKA

Do trzech razy sztuka?


Wadze gminy Reska Wie po raz trzeci prbuj sprzeda zabytkowy
dworek w Komornie. Cena wywoawcza zostaa obniona o poow.

Wadze licz take na wzrost


rozwoju turystyki w naszym
regionie.
Do marszaka pismo w
tej sprawie zoy przewodniczcy sejmiku wojewdztwa.
Wedug PKP, przywrcenie
linii jest moliwe. - Obecna
infrastruktura pozwala na realizacje takiego poczenia
potwierdzaj przedstawiciele
przewonika.
Radni podczas sesji podjli take temat bezpieczestwa
przeciwpowodziowego. W starostwie gocili kierownik Wojewdzkiego Centrum Zarzdzania Kryzysowego, zastpca
dyrektora Wydziau Bezpieczestwa i Zarzdzania Kryzysowego Opolskiego. Radni
pytali m.in. o stopie zabezpiecze przeciwpowodziowych, a
take planowane inwestycje w
tym zakresie.
mn

Dworek w Komornie, przylegajcy do niego zabytkowy


park oraz budynek byego internatu po raz kolejny czekaj
na kupca. Wadze gminy Reska Wie ogosiy trzeci przetarg ustny nieograniczony na
sprzeda nieruchomoci, ktra
stanowia pewne zadouczynienie za przejcie przez gmin
pieczy nad szko w Komornie.
W 2012 r. kdzierzyski starosta przekaza dworek wadzom
gminy w zamian za utrzymanie
przez ni Zespou Szk (gimnazjum i technikum) znajdujcego si na terenie gminy.
Starosta zastrzeg jednak, e
w przypadku sprzeday nieruchomoci poowa kwoty wpa-

conej przez nabywc trafi na


konto powiatu.
Tymczasem los przejtej
przez gmin szkoy jest niepewny (pisalimy o tym pod
koniec sierpnia), a dworek nie
cieszy si zainteresowaniem
kupcw. Pierwszy przetarg
zaplanowano na 18.02.2016,
ale nie zosta on rozstrzygnity. Cena wywoawcza wynosia
wwczas 2 370 000 z. Kolejn prb zbycia nieruchomoci
podjto latem, obniajc cen
o niemal 900 tys. z. Jednak i
tym razem nie udao si znale nabywcy. Trzecie ogoszenie o przetargu pojawio si 6
wrzenia. Tym razem cena jest
dwukrotnie nisza ni na po-

cztku i wynosi 1 185 000 z.


Osoby fizyczne i prawne zainteresowane kupnem maj czas
na wpacenie wadium (w wysokoci 10% ceny wywoawczej)
do 2 listopada br. Przetarg ma
odby si 7 listopada. Wjt
gminy, Marian Wojciechowski,
zwraca uwag, e przejmujc
nieruchomo spodziewano si
kopotw z jej sprzeda. Jedn z przyczyn braku chtnych
nabywcw moe by wpisanie
parku i przylegego parku do
rejestru zabytkw, co utrudnia lub ogranicza wszelkie inwestycje oraz czyni je kosztowniejszymi.
kc

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

REGION

w skrcie

KONKURS OPOLSKIEGO
ORODKA DORADZTWA
ROLNICZEGO
Opolski Orodek Doradztwa Rolniczego w osiowie organizuje
konkurs pn.: Najaktywniejszy
Lider Spoecznoci Wiejskiej.
Gmina Cisek serdecznie zaprasza
i zachca do udziau w konkursie
wszystkie te osoby, ktrych praca
spoeczna przyczynia si do rozwoju i integracji rodowiska wiejskiego. Jestemy przekonani,
i dziaania na rzecz budowania
kapitau ludzkiego na terenach
wiejskich powinny zosta propagowane i doceniane podkrela
urzd.
EUROPEJSKIE
DNI DZIEDZICTWA
Europejskie Dni Dziedzictwa
odbywaj si w tym roku pod
hasem Gdzie duch spotyka si
z przestrzeni witynie, arcydziea i pomniki. W sumie w
kilkudziesiciu miastach regionu
przygotowano ponad 200 wydarze kulturalnych. Europejskie Dni Dziedzictwa trway dwa
tygodnie celem jest promocja
i ochrona lokalnych zabytkw.
Miejska Biblioteka Publiczna w
Kdzierzynie-Kolu zorganizowaa wycieczk do Polskiej Cerekwi.
Zwiedzano koci oraz zamek,
gdzie odbya si rwnie prelekcja Powiatowego Konserwatora
Zabytkw, Grzegorza Naumowicza.
MAUZOLEUM
REIBNITZW
Dobieg koca remont dachu
zabytkowego mauzoleum grobowca rodziny Reibnitzw w
Miejscu Odrzaskim w Gminie
Cisek. Rada powiatu przekazaa
pienidze na remont, niedawno
dokonano odbioru inwestycji.
Mauzoleum znajduje si obok
drewnianego kocioa, ktry naley do parafii witego Jerzego
w Sawikowie. Modernizacja
dachu rozpocza si na pocztku
kwietnia i kosztowaa ponad 60
tys. z, blisko poowa to rodki z
budet powiatu.
W TROSCE
O RODOWISKO
Celem konkursu plastycznego W
trosce o rodowisko WFOiGW
w Opolu jest rozwijanie wrd
najmodszych wraliwoci ekologicznej, ksztatowanie ich poczucia harmonii ze rodowiskiem i
ca przyrod, wyzwalanie w nich
pozytywnego stosunku do wiata
przyrody i dostrzegania przez
nich jego niezwykych walorw
oraz umoliwienie zaprezentowania ich indywidualnych zdolnoci
twrczych. Konkurs trwa do
koca wrzenia. Szczegowe inf.:
tel. 77 453 76 11 wew. 137, e-mail:
a.urbanek@wfosigw.opole.pl.
WSPARCIE DLA
PRODUCENTW MLEKA
O pomoc unijn bd mogli
wnioskowa jak informuje
gmina Polska Cerekiew producenci mleka, ktrzy zmniejsz
dostawy do podmiotw skupujcych. Realizacja mechanizmu
rozpocznie si w drugiej dekadzie
wrzenia 2016r. w Agencji Rynku
Rolnego. Kwota przewidziana
dla caej wsplnoty europejskiej
wynosi 150 mln euro. Wsparcie
bdzie wynosi 14 EUR za 100
kg mleka w odniesieniu do iloci
odpowiadajcej rnicy midzy mlekiem dostarczonym w
trakcie okresu referencyjnego, a
mlekiem dostarczonym podczas
okresu redukcji.

4 Edukacja

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
EDUKACJA

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Praktyki w Niemczech
szans dla uczniw

SPRZEDA INTERNATU
SFINALIZOWANA

Podczas pierwszego wyjazdu w ramach projektu uczniowie ZS nr 1 pracowali w Bad Freienwalde oraz zwiedzali Berlin.
Zobaczyli m.in. Reichstag, Bram Brandenbursk, Muzeum Techniki i Muzeum Figur Woskowych. Kolejna grupa uczniw
wyjedzie do Niemiec 20 listopada.

Projekt Dobre praktyki


szans na dobry start i lepsze
jutro ma umoliwi uczniom
rozwijanie kompetencji zawodowych, jzykowych i interpersonalnych. Jest on realizowany w Zespole Szk nr
1 im. Powstacw lskich
w Kdzierzynie-Kolu, a
uczestnicz w nim uczniowie
technikum ywienia i usug
gastronomicznych oraz kucharze. W ramach projektu

trzy szesnastoosobowe grupy uczniw wraz z opiekunami na miesic wyjedaj do


Niemiec, by odbywa praktyki w restauracjach, rozwija
umiejtnoci jzykowe i poznawa kultur kraju za nasz zachodni granic. Warto projektu wynosi 100 tys.
euro. Pierwszy wyjazd odby
si wiosn tego roku, kolejne zaplanowano na listopad
2016 r. i maj 2017 r.
Aby skorzysta z szansy
na dobry start i lepsze jutro

uczniowie musz pomylnie przej proces rekrutacji, podczas ktrego ocenia


si ich kompetencje, postaw i motywacje. Nastpnie zakwalifikowane osoby uczestnicz w zajciach
przygotowujcych do wyjazdu. Obejmuj one zarwno
szkolenie z zakresu technologii gastronomicznej, jak
i nauk jzyka oraz kultury
niemieckiej. Gwnym partnerem projektu jest firma
Berufsbildungsverein Eber-

svalde e.V zajmujca si porednictwem w organizacji praktyk. Po zakoczeniu


praktyk uczniowie otrzymuj
certyfikaty w jzyku polskim
i niemieckim, ktre zawieraj m.in. opini pracodawcy o konkretnym uczestniku.
Przedsibiorcy przyjmujcy
uczniw w ramach pierwszego wyjazdu zgodnie ocenili,
e wykazuj si oni odpowiednimi kompetencjami, s
dobrze zorganizowani i gotowi podejmowa wyzwania.

Starostwo Powiatowe w
Kdzierzynie-Kolu moe
pochwali si zakoczeniem sprzeday budynku
po byym internacie w Sawicicach.
Wadze powiatu sprzeday
budynek po byym internacie
w Sawicicach. Nowi waciciele Alina Ryzner-Dkrobocz
i Adam Skrobocz przychylnie
wyraali si o wsppracy z zarzdem powiatu oraz wydziaem geodezji. W trakcie konferencji prasowej, ktra odbya
si w gabinecie starosty, Magorzata Tudaj obiecaa wszelkie wsparcie dla powstajcej
dziaalnoci.
Postawilimy sobie za
cel, eby ten budynek zosta
zagospodarowany. To prawdziwa pereka. Ogromnie si
cieszymy, e pastwo nabylicie t nieruchomo. Deklarujemy nasz pomoc i wsparcie
dla waszej dziaalnoci mwia starosta powiatu Magorzata Tudaj.

Gimnazjalici zgarniaj medale


Fot. Urzd Miasta KK

Szeciu sportowcw z Publicznego Gimnazjum nr 1 stano na podium


w trakcie krajowego finau Nestle Cup odbywajcego si w Toruniu.

R E K L A M A

Dziesicioosobowa druyna
lekkoatletw zdobya pi medali w trakcie krajowego finau
Nestle Cup odbywajcego si
w Toruniu. 2 i 3 wrzenia odbyy si zawody w wielobojach
lekkoatletycznych. Kozielscy

uczniowie reprezentowali wojewdztwo opolskie wraz z pitnastoma innym osobami.


Zote medale zdobyli Kevin
Goombek w wieloboju potkarskim i Karol Korna w wieloboju sprinterskim. Srebrne medale

wywalczyli Mateusz Kocot (wielobj skocznociowy), Jakub Panek (wielobj potkarski) i Alan
Zygmund (wielobj rzutowy).
Wszyscy sportowcy s
uczniami klas sportowych o profilu lekkiej atletyki, ktrych tre-

nerem jest Andrzej Saczko. Medalow pul powikszya Alicja


Rak z Publicznej Szkoy Podstawowej nr 12, ktra zwyciya w
trjboju.
mn

mn

Nowi waciciele zamierzaj w budynku po byym


internacie prowadzi dom seniora.

KDZIERZYN-KOLE WYDARZENIE SPORTOWE

Mimo, e rok szkolny dopiero si zacz, sportowcy z Publicznego Gimnazjum nr 1 nie prnuj.

Nowy waciciel, Adam


Skrobocz potwierdzi wczeniejsze informacje, e w budynku powstanie dom spokojnej staroci.
Jestemy bardzo zadowoleni z tego zakupu. Nieruchomo jest bardzo atrakcyjna, a
do tego pooona w ciekawej
lokalizacji. W budynku planujemy uruchomi dom seniora,
ktry poczony bdzie z domem dziennego pobytu. Docelowo miejsce w domu seniora
ma znale okoo 80 osb, ktre bd mieszkay w pokojach
jedno i dwuosobowych mwi.
Jechalimy oglda inn
nieruchomo, rwnie znajdujc si w Swicicach, gdy
po drodze ona zauwaya budynek z szyldem na sprzeda,
pooony w piknej lokalizacji,
przy drodze, w parku. Od razu
nam si spodoba - doda w rozmowie z dziennikarzami.

Fot. Starostwo Powiatowe KK

Fot. Zesp Szk nr 1 KK

Uczniowie ZS nr 1 w Kdzierzynie-Kolu przygotowuj si do kolejnego


wyjazdu do Niemiec. Bd pracowa w restauracjach, szlifowa jzyk i
uczestniczy w licznych wycieczkach.

katarzyna czy

<< GazetaInformator.pl

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 19/2016

GazetaInformator.pl 21 wrzenia 2016 nr 19 (220)

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

Jubileusz firmy IMFITEX


Firma IMFITEX z Kdzierzyna-Kola w 2016 r. trafia do grona prestiowego rankingu miesicznika Forbes,
rok wczeniej zostaa laureatem rankingu Gepardy Biznesu 2015 wedug wzrostu wartoci rynkowej. W tym roku
obchodzi swoje 25. urodziny.
dominika rudzka

wych firm w Polsce oferujcych


urzdzenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych.
Od pocztku swojej dziaalnoci IMFITEX jest firm

rodzinn z cakowicie polskim


kapitaem. Waciciele firmy,
Aleksandra Jarawka oraz Jerzy Jarawka, pracownicy firmy
oraz zaproszeni gocie, 25-le-

cie firmy witowali w Ustroniu, gdzie odbyy si oficjalne


uroczystoci. Waciciele firmy
otrzymali gratulacje z rk prezydent Kdzierzyna-Kola Sa-

biny Nowosielskiej. yczenia


popyny rwnie od przedstawicieli gmin i powiatu: starosty
Magorzaty Tudaj oraz wicestarosty Jzefa Gismana.
Fot. Starostwo Pow. KK

Przedsibiorstwo IMFITEX
rozpoczo dziaalno w 1991
roku. W 2003 roku, w zwiz-

ku z dynamicznym rozwojem,
firma zostaa przeksztacona
w Spk Jawn i w tej formie
dziaa do dzi. IMFITEX Jerzy
Jarawka sp.j. jest jedn z czoo-

Jubileusz firma IMFITEX z Kdzierzyna-Kola witowaa w Ustroniu.


R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposob.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Konferencja: II edycja Akademii


Przedsibiorczoci w Tychach
Park naukowo-technologiczny IT Loft Park Tychy wraz z partnerami zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem wasnej dziaalnoci gospodarczej, a
take osoby prowadzce mode rmy i przedsibiorcw z terenu wojewdztwa lskiego na II edycj Akademii Przedsibiorczoci.
Organizatorzy zapewniaj, e kolejna odsona to
kolejne tematy, niezbdne kademu przedsibiorcy tym razem warsztaty
tak istotne dla dziaalnoci
jak: zawieranie umw oraz
ksztatowanie wizerunku.
Akademia jest odpowiedzi na potrzeb edukacji w zakresie zakadania i prowadzenia wasnej
dziaalnoci gospodarczej.
Cykl bezpatnych spotka,
wykadw i bezporednich
konsultacji z organizacjami, instytucjami, bezpatny dostp do prawnika czy

ksigowej ma za zadanie
przybliy wszystkie tajniki startu i prowadzenia
wasnego biznesu.
Przy stanowiskach partnerw jest okazja przedyskutowa z doradcami
biznesowymi i trenerami
pojawiajce si zawsze wtpliwoci, kwestie marketingowe, prawne i inne.
Konsultacje bd przez
cay czas trwania wykadw i warsztatw mona przyj i skonsultowa
swoje pomysy, zasign
bezpatnie opinii czy porady.

Akademia
Przedsibiorczoci odbdzie si 28
wrzenia, w rod w godzinach 10:15-15:15 w parku
naukowo-technologicznym
IT Loft Park, ul. Browarowa 21, Tychy (kompleks
Browaru
Obywatelskiego). Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja przez formularz
zgoszeniowy dostpny na
stronie itloftpark.pl/szkolenia. Udzia w Akademii
jest bezpatny.
DR /RDO:
IT LOFT PARK/

Raport: Skd rodki na rozwj rmy?


Wsparcie nansowe dla maych i rednich rm ze rodkw Unii Europejskiej
to nie tylko dotacje. Firmy mog skorzysta np. z instrumentw nansowych, gwnie poyczek i porcze, czsto na preferencyjnych, w stosunku
do rynkowych, warunkach.
Enterprise Europe Network informuje, i oferta
podmiotw oferujcych ww.
wsparcie moe si rni w
zalenoci od regionu, w ktrym potencjalny benecjent
zarejestrowa swoj dziaalno. Skd mona czerpa
rodki na rozwj rmy?

rencyjnoci przedsibiorstw
oraz MP na lata 2014-2020,
z budetem w wysokoci 2,3
mld euro. W ramach programu COSME MP otrzymuj
wsparcie w nastpujcych
obszarach: uatwienie dostpu do nansowania; wspieranie umidzynarodowienia
i uatwianie dostpu do rynKrajowy
kw; tworzenie warunkw
System Usug (KSU)
sprzyjajcych konkurencyjKrajowy System Usug noci; promowanie kultury
to sie wsppracujcych przedsibiorczoci.
podmiotw, ktre wspieraj rozwj przedsibiorczoci Horyzont 2020
w Polsce. W orodkach KSU dla innowacyjnych rm
przedsibiorcy mog skoHoryzont 2020 to najrzysta nie tylko z szerokie- wikszy w historii Unii Eugo zakresu usug doradztwa ropejskiej program na rzecz
biznesowego, ale take liczy bada i innowacji. Jego czna pomoc w uzyskaniu po- ny, siedmioletni (2014-2020)
yczki lub porczenia. Fun- budet wynosi blisko 80 mld
dusze poyczkowe udzielaj euro. Oferuje instrumenty poyczek gwnie mikro-, nansowe dla innowacji w pomaym i rednim przedsi- staci m.in. preferencyjnych
biorstwom dziaajcym na poyczek i gwarancji udzieterenie obsugiwanym przez lanych przez Europejski
Bank Inwestycyjny i Eurodany fundusz.
pejski Fundusz Inwestycyjny na pen komercjalizacj
Program COSME
COSME jest unijnym wynalazkw i innowacyjprogramem na rzecz konku- nych technologii. Zostanie

na nie przeznaczone ponad


2,8 mld euro.
Inicjatywa JEREMIE
Inicjatywa JEREMIE
(ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium
Enterprises) to program
Unii Europejskiej, ktrego inicjatorem jest Komisja
Europejska. JEREMIE jest
atrakcyjn form wsparcia
nansowego, oferowanego
mikro-, maym i rednim
przedsibiorstwom, rwnie
podmiotom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz tzw. start-upom. Celem
inicjatywy jest pomoc przede
wszystkim tym rmom, ktre rozpoczynaj dziaalno
gospodarcz, nie posiadajc
historii kredytowej lub zabezpiecze o wystarczajcej
wartoci.
Szczegowe informacje mona znale
na stronie internetowej
www.een.org.pl
DR /RDO:
ENTERPRISE EUROPE
NETWORK/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

DLA

ib.pl

m
ie
k
o
r
im
n
t
a
t
s
o
6
1
0
2
Rok
u
zwolnienia z obowizk
h
c
y
ln
a
k
s
fi
s
a
k
ia
n
a
w
instalo
Po ostatnim zamieszaniu wok tzw. fiskalizacji on-line, obecnie coraz czciej nasi Klienci pytaj, jak
interpretowa informacje, i w roku 2017 przestan obowizywa wszelkie zwolnienia z tytuu rejestracji
za pomoc kas fiskalnych.
Co do zasady, zgodnie z ustaw o VAT, jeli firma sprzedaje towary lub usugi na rzecz osb fizycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizana do rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansw wprowadzao okresowe zwolnienia z tego obowizku, ktre stopniowo s wygaszane. Jedno z nielicznych, jakie jeszcze funkcjonuje
to zwolnienie z kasy fiskalnej w przypadku osiganych obrotw detalicznych poniej 20 tys. z.
Nierzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy zaniaj pacone podatki, deklarujc jedynie
cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy w roku limitu 20 tys. z. Ministerstwo Finansw
podkrela, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz detalistw bdzie obowizkowo
korzysta z kasy fiskalnej w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw
oraz praw konsumentw.
Do koca biecego roku jednak w mocy jest nadal rozporzdzenie, zgodnie z ktrym obowizek wprowadzenia kasy nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci. W przypadku kwoty poniej limitu, kasy fiskalnej nie trzeba instalowa.
Takim najwikszym (i najbardziej kontrowersyjnym) zwolnieniem, ktre przestao obowizywa od 2015
roku, byo zwolnienie dla wybranych usug, w tym warsztatw samochodowych, lekarzy, dentystw,
prawnikw, fryzjerw, kosmetyczek oraz lokali gastronomicznych, nawet gdy wykazywany przez tych
podatnikw obrt by niszy ni 20 tys. z rocznie. Natomiast wraz z kocem roku 2016 limit ten przestaje
obowizywa w ogle, co oznacza, e kady przedsibiorca, ktrego klientami s konsumenci detaliczni
lub rolnicy ryczatowi, bdzie musia uywa kasy fiskalnej od 2017 r. niezalenie od wykonywanego
obrotu.
W odpowiedzi na pytania naszych Klientw wyjanilimy jak wyglda sytuacja w wietle obecnych przepisw. Do koca roku mamy jednak jeszcze ponad trzy miesice, a dowiadczenie mwi, e Ministerstwo
Finansw czsto publikuje nowe rozporzdzenia o stosowaniu kas fiskalnych w grudniu, zatem moe
by i tak, e nie zostao powiedziane jeszcze ostatnie sowo w tym temacie.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

Z regionu

wiadomoci

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

REGION SPORT

Treningi sztuk walki a pozytywny obraz samego siebie


Trenowanie sztuk walki to nie tylko nabywanie umiejtnoci samoobrony, ale rwnie ksztatowanie swojej osobowoci,
wraliwoci, koordynacji oraz psychiki.

R E K L A M A

Treningi Sztuki Walki ucz radzenia sobie w rnych sytuacjach zagroenia, a ta umiejtno
przenosi si rwnie na ksztatowanie pozytywnych cech charakteru.
strachu i umiejtnego wzywania
pomocy.
Pszczyska Akademia Sztuk
Walki istnieje w Polsce od 60
lat. Jej twrc i zaoycielem jest
mistrz Jzef Brudny 10 dan z
Pszczyny.
W tym roku grupy z Raciborza i Wodzisawia l. obchodz
25 lat istnienia.

Treningi w Raciborzu odbywaj si w sali gimnastycznej Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesyszcych i


Sabosyszcych przy ul. Karola Miarki 4, natomiast w Wodzisawiu l. treningi odbywaj
si w sali gimnastycznej Szkoy
Podstawowej nr 3 przy ul. 26
Marca 9.

KRZYSZTOF DRONIAK
Tel. 604 422 726
www.polskaszkolawalki.pl
www.facebook.com/
PolskaSzkolaWalki
Artyku sponsorowany

ZAWADA KSICA GOSPODARKA

SPRZEDA BUDYNKU
DAWNEJ PLEBANII
Fot. Gmina Ndza

Treningi sztuki walki w


swoim pierwotnym zaoeniu
zawsze suyy do obrony siebie
i swoich najbliszych. Umiejtno ta powoduje wysoki poziom poczucia bezpieczestwa,
a co za tym idzie wrd modych
ludzi rodzi pozytywny obraz samego siebie, akceptowalny przez
grupy, w ktrych si znajduj.
Treningi Sztuki Walki ucz
radzenia sobie w rnych sytuacjach zagroenia, a ta umiejtno przenosi si rwnie na
ksztatowanie pozytywnych cech
charakteru: odporno na stres
i umiejtno radzenia sobie w
trudnych sytuacjach yciowych,
niedopuszczanie do zaama
psychicznych, waciwe postawy prospoeczne, wraliwo na
krzywd ludzk.
Treningi grupy modziey i
dorosych to nacisk gwnie na
samoobron w sytuacjach zagroenia zdrowia i ycia. Podczas naszych treningw prowadzone s wykady z psychologii
i pierwszej pomocy.
Prowadzimy rwnie treningi dla najmodszych. Dzieci
poprzez zabaw ucz si relacji z
innymi, nabywaj umiejtnoci
sprawnociowych, koordynacji,
rozwijaj inteligencj kinestetyczn (ruchow). Najmodsi
ucz si rwnie prawidowych
reakcji obronnych, opanowania

Nieruchomo posiada urzdzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, instalacja wodocigowa a


take wasne szambo, dostp do drogi publicznej.
Obiekt bdzie mona naby za minimum 70 tys. z
+ VAT. Taka jest cena wywoawcza. Gmina ogosia
dat przetargu.
W Urzdzie Gminy Ndza na 26 padziernika zaplanowano przetarg na sprzeda
budynku dawnej plebanii z
dziak o powierzchni 0,1582
ha w Zawadzie Ksicej przy
ul. Raciborskiej. Cena wywoawcza wynosi 70.000,00 z

+ VAT. Wadium w wysokoci


7.000,00 z naley wpaci do
20 padziernika. Powierzchnia uytkowa dawnej plebanii
wynosi ponad 143 m2. Na terenie nieruchomoci jest te
budynek gospodarczy. Wicej
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Gminy Ndza w zakadce przetargi
na mienie gminne.
J

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

Kobieta zadbana
REGION STYL YCIA

Co naley zrobi, aby czu si wietnie,


dobrze wyglda i do tego cieszy si zdrowiem?
MARTYNA CEBULA

Temat zadbanej kobiety


sta si niezwykle popularny w
ostatnim czasie. W kocu kada z nas chce wyglda i czu
si wymienicie. Jak wic to
osign? Wystarczy kadego
dnia pamita o poniszych
zasadach.
Odywiaj si zdrowo
Odywianie ma ogromny
wpyw na nasze samopoczucie, wygld oraz zdrowie. Bardzo istotne jest to, by wyeliminowa ze swojej diety ywno
przetworzon i smaon na
gbokim tuszczu. Naley je
mniej, ale czciej najlepiej
z zachowaniem takich samych
R E K L A M A

odstpw czasowych pomidzy posikami. Wane jest


take, by wzbogaca swj codzienny jadospis o penoziarniste pieczywo, owoce, warzywa, orzechy, ryby, jajka oraz
nasiona.
Pamitaj
o aktywnoci zycznej
Szczeglnie w przypadku
pracy siedzcej i okresie jesienno-zimowym, wane jest
to, by zapewni swojemu ciau cho odrobin ruchu kadego dnia. Ruch ma bowiem
ogromny wpyw nie tylko na
sylwetk, ale take na oglne
samopoczucie oraz pomaga
unikn wielu problemw ze
zdrowiem.

Usystematyzuj swoje ycie


Organizm bardzo szybko przyzwyczaja si do narzuconych mu nawykw. Warto
wic wypracowa systematyczno przykadowo w porach,
o ktrych si kadziemy lub
wstajemy. Kolejnym cennym
nawykiem jest ilo przespanych godzin (od 7-8 h). Jeeli
bdziesz trzyma si tych zasad, bdziesz zawsze wypoczta i bdziesz si wietnie czu w
cigu dnia.
Codzienna pielgnacja
Zadbana kobieta powinna
pamita o tym, by kadego
dnia zapewni swojej skrze
odpowiednie nawilenie oraz
odywienie, by bya ona pro-

Fot. freepik.com

Regularne dbanie o siebie jest najlepsz drog do tego, aby to osign.


mienna i gadka. Naley rwie
zaopatrzy si w wysokiej jakoci kosmetyki do wosw, olejek do paznokci, krem do doni
i dobrej jakoci mleczko do demakijau. Systematyczne dbanie o wosy, skr i paznokcie
przynosi najlepsze rezultaty.
Badaj si regularnie
Regularne przeprowadzanie bada pozwala unikn
rnych przykrych sytuacji, dlatego kada z nas powinna znale czas, aby raz na jaki czas
sprawdzi stan swoich zbw,
zrobi cytologi lub badanie
krwi. Co wicej, wane jest rwnie to, by obserwowa sam
siebie i nie bagatelizowa nawet
najdrobniejszych symptomw,

ktre wysya do nas nasze ciao.


Rozrywka
Jeeli twoj jedyn rozrywk jest codzienne ogldanie seriali, koniecznie co z tym zrb.

Spotkaj si ze znajomymi, id
na spacer, wyprbuj nowy przepis lub zrb co innego, co Ci
zainspiruje i wyzwoli ca mas
endorn. A przede wszystkim
duo si umiechaj!

66 Wiadomoci
Kobieta zadbana

Zoty rodek

7 wrzenia
2016,
nr nr
1819(219)
21 wrzenia
2016,
(220)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ STYL YCIA

Dzie Otwarty Akademii Fitness


Ponad 90 osb wzio udzia w zajciach sportowych, prezentacji odziey oraz konsultacjach
z trenerami personalnymi, dietetykami i fizjoterapeutami.
Fot. Akademia Fitness

Program Dnia Otwartego w Akademii Fitness


by bardzo bogaty. Odbyo
si 13 pgodzinnych serii
rnych zaj grupowych,
wrd ktrych kady mg
znale co dla siebie. Gocie uczestniczyli m.in. w
zajciach: Fat Burning, Latino Dance, TBC zajcia
Aktywni 50+, Trening Metaboliczny.
Mona byo przekona si take o zaletach zaBeata Kampka 46 lat,
Racibrz
Przyszam dzisiaj do
Akademii, gdy chciaam
sprawdzi czy wiczenia
TRX s dla mnie. Nie
auj, po treningu czuj
si wietnie.
Ilona Rabenda 35 lat,
Samborowice
Regularnie przychodz
na zajcia do Akademii.
Moje ulubione treningi to
TBC i Zdrowy Krgosup.
wiczenia daj mi niesamowit dawk endorn.
Polecam ten klub kademu.
RACIBRZ STYL YCIA

Qui Moda na ulicy Warszawskiej


w Raciborzu
Serdecznie zapraszamy
na dostaw odziey sezonu
jesie-zima 2016/2017. Sezon ten stanowi powrt do
lat 90-tych, gdzie krloway
koszule z konierzykiem, pasujce niemale do wszystkiego oraz due torby. Lata
dziewidziesite to take
ponadczasowe jeansy, skra
oraz wena, za panujce kolory to szaro, biel i czer.
Wsppracujemy z woskimi, zaprzyjanionymi rmami, dziki czemu naszym
Klientkom moemy zaproponowa doskona jako
w szczeglnie atrakcyjnych
cenach. Nasza ostatnia
kolekcja wiosna-lato wyprzedaa si w w przecigu
dwch tygodni, co z pew-

Fot. Justyna Koniszewska

Butik Qui Moda proponuje trendy tego sezonu.


Znaki szczeglne to oryginalno, fantazja i jako!

noci bardzo pozytywnie stemy w stanie zaoferowa


wiadczy o naszej marce.
asortyment na kad kieOfert staramy si dopa- sze i fantazj.
sowa do potrzeb Klientek,
Qui Moda
dlatego uwanie suchamy
ul. Warszawska 13/1
ich opinii oraz obserwuje47-400 Racibrz
my rynek, dziki czemu je-

KUPON PROMOCYJNY

Kupujc 1 koszul otrzymujesz


dowoln bluzk z kolekcji letniej za 1 z!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 10:00-17:00
sob. 9:30-13:00

/ Qui-Moda
Artyku sponsorowany

j TRX, czyli treningu przy rowane do osb chccych


uyciu regulowanych tam. poprawi sw kondycj, a
Jest to najnowsza propozy- przy okazji mona rwnie
poprawi swoj gur. W
tym treningu pracuje wiele
Karolina, Racibrz, 27 lat
grup miniowych jednoczeJu 2 lata trenuj razem z
nie, przede wszystkim miAkademi. Moimi ulubionie gbokie odpowiadajce
nymi zajciami s Mental
za prawidow postaw i staBody, Trening Metaboliczny oraz ABT. Do klubu
bilizacj sylwetki wyjania
przychodz si zrelaksoEwa Koczwara, instruktorka
wa po cikim dniu pracy.
Akademii prowadzca nowe
Lubi przychodzi do
zajcia w klubie. To prawklubu, gdy panuje to dodziwa nowo w tnessomowa, przyjazna atmosfewym wiecie. Ciesz si, e
ra. Instruktorzy s bardzo
profesjonalni i pozytywnie
nastawieni na klientw.
Cay czas podnosz swoje
kwalikacje, bior udzia
w rnych szkoleniach,
maj du wiedz - np. potra wymieni jaki dany
misie pracuje w danym
wiczeniu.

cja klubu, dostpna w Akademii Fitness. TRX to


wiczenia siowo-wytrzymaociowe, polecane kademu,
niezalenie od stopnia tnessowego wytrenowania, skieKlaudia Nagler-Skroban,
Bojanw
Zawsze byam aktywna,
dlatego bdc w ciy
rwnie postanowiam nie
zaprzesta wiczy. Dziki
zajciom Pilates w Ciay
lepiej si czuj, rwnie
dziecko jest bardziej dotlenione. Polecam te zajcia!

Teresa Sokoowska-Kurowska 67 lat, Racibrz


Akademia to mj sposb
na ycie. Zamiast wyczekiwa w kolejce u lekarzy,
przychodz na sal ruch
jest jest moim lekarstwem
na choroby. Od 3 lat
przychodz do klubu, 4
razy w tygodniu. Dziki
wiczeniom zeszczuplaam,
poprawia mi si sylwetka, a przede wszystkich
samopoczucie. Instruktorzy s kompetentni, do
kadej osoby podchodz
indywidualnie, dopasowuj wiczenia do naszych
umiejtnoci. Na zajciach
cigle podnosz poziom.

w Raciborzu rwnie bdzie


mona trenowa za pomoc tam TRX. I oczywicie
zapraszam na moje zajcia TRX CIRCUIT dodaje

Dawid Wgrzyn, instruktor


TRX.
Midzy zajciami odbywao si losowanie nagrd.
Mona byo wygra wejciwki na wybrane zajcia
Pawe Skroban 43 lata,
Racibrz
Pierwszy raz na TRX.
Bardzo przyjemne, siowe
zajcia. Mona powiedzie, e za spraw ony
wicz razem z Akademi.
Maonka przychodzia na
klubu na treningi, a ja si
z niej namiewaem, e nic
na tych wiczeniach nie
robi. Z przekory zapisaem
si na trening, przekonaem si na wasnej skrze
jak te wiczenia wygldaj i zostaem. Teraz
razem z Akademi wiczy
caa nasza rodzina ona,
crka i ja. Z racji pracy o
charakterze wyjazdowym
trenuj w Akademii jedynie w pitki i soboty. Dziki wiczeniom poprawia
mi si kondycja, lepiej si
po prostu czuj. Pracuj
jako spawacz to szkodliwa
praca, wic do Akademii
przychodz rwnie po
zdrowie.

Akademii Fitness oraz zdrowe przekski z Ekobistro


BeFit. Poza tym gocie mogli skorzysta z porad dietetyka, zjoterapeuty i trenera
personalnego. Nie zabrako
te zdrowego poczstunku.

GazetaInformator.pl >>

Kobieta zadbana

7
2016,
nr(220)
18 (219)
21wrzenia
wrzenia 2016,
nr 19

REGION STYL YCIA

Perfekcyjny dzie gwarancja


wyjtkowego i udanego lubu!
lub to najwaniejszy dzie
w yciu kadego z nas. W dzisiejszym zabieganym wiecie,
organizacja lubu i wesela jest
nie lada wyzwaniem. Dziki
nam bdziecie mieli pewno,
e wszystko pjdzie po Waszej
myli! Oferujemy bowiem pomoc w organizowaniu perfekcyjnego lubu.
Nasza kwalikowana konsultantka lubna udzieli Wam
wszelkich porad odnonie organizacji lubu i wesela, a nastpnie krok po kroku zorganizujemy Wasz najwaniejszy
dzie.
Wsppracujemy z najlepszymi podwykonawcami.
Zapewniamy midzy innymi:
pikn opraw muzyczn do
kocioa, aranujemy oryginalny wystrj kocioa i sali, zapewniamy transport dla goci,
pomagamy w organizacji alkoholu na wesele, prezentw dla
goci i rodzicw, dodatkowych
atrakcji i wiele wicej.
Jeli szukacie ciekawych i
niepowtarzalnych dodatkw
na lub, kreatywnych pomysw na wesele to jestemy wanie po to, aby Wam pomc!
R E K L A M A

Posiadamy bogato uposaon


wypoyczalni dekoracji lubnych. Znajdziecie w niej midzy innymi oryginalne dywany
lubne (tylko u nas dywan w
kolorze oletowym i chabrowym jak rwnie zawsze ponadczasowa biel). Co wicej,
oferujemy rwnie nowoczesne krzesa i klczniki, niebanalne stojaki do dekoracji alejek, ramki do numeracji stow
weselnych, pikne lampiony,
szklane wazony i wiele innych
elementw dekoracyjnych.
Perfekcyjny dzie to
rwnie wypoyczalnia stylowych samochodw do lubu.
W naszym samochodzie poczujecie si naprawd wyjtkowo. W ofercie posiadamy
take fotobudk, ktra sprawi,
e Wasz lub bdzie wietn
pamitk na lata. Jako jedyni w Polsce jestemy w posiadaniu podwietlanego napisu LOVE o wysokoci a 130
cm. Napis wyglda naprawd
spektakularnie, podwietlany
jest z przodu, gry i po bokach
owietleniem LED w ciepej
bieli. To co, co z pewnoci
wyrni Wasze wesele.

Fot. Perfekcyjny dzie

Czeka Ci organizacja lubu i wesela, a kompletnie nie wiesz,


jak si za to zabra? Oszczd sobie niepotrzebnego stresu i
umw si z konsultantk lubn!

Nasza konsultantka
lubna zorganizuje Wasz
perfekcyjny lub.
tel. 692 939 283
paulinae@interia.eu
www.perfekcyjnydzien.pl
www.naszabudka.pl
Artyku sponsorowany

Wiadomoci
Zoty rodek 77

Z regionu

wiadomoci

REGION STYL YCIA

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ EKOLOGIA

Konikt midzy dziemi jak Wielkie sadzenie drzew


praw miejskich Raciborza to okazja do wielu wielkich, niecopowinien zachowa si rodzic? 800-lecie
dziennych przedsiwzi. Jednym z takich wydarze majcych uczci
Konflikty wrd dzieci s zjawiskiem do powszechnym. Przyczyn powstawania tych konfliktw jest niezliczenie duo, a metoda na ich rozwizanie powinna by dobrana do sytuacji.
Najczstszym powodem
wystpowania koniktw pomidzy dziemi s przesanki charakterologiczne, czyli
pewne cechy posiadane przez
dziecko, ktre stwarzaj nieustanne powody do sprzeczek
i zatargw z rwienikami lub
po prostu powodem takim moe by zy humor dziecka w danym dniu, czy w danym momencie.
Sposb
rozwizywania
koniktw pomidzy dziemi
musi by dopasowany do sytuacji, w jakiej powsta, do wymiarw, jakie przyj oraz do
wieku uczestnikw koniktu.
Inaczej bowiem naley postpowa w przypadku koniktu
pomidzy dziemi modszymi,
a inaczej pomidzy dziemi
starszymi.
Z reguy rozwizanie zaistniaego koniktu pomidzy
maymi dziemi jest atwiejsze.
Maluchy daj si atwiej i szybciej przekona do zaprzestania
ktni, atwiej je te zainteresowa jakim alternatywnym zajciem, ktre odwrci ich uwag od przyczyny koniktu.
W przypadku dzieci starszych naley uy wicej logiczR E K L A M A

nych, rzeczowych argumentw


i dyplomacji przy doprowadzaniu do zgody oraz pooy
wikszy nacisk na faktycznym
rozwizaniu problemu, a nie
tylko na odwrceniu od niego
uwagi.
Podstawowe zasady postpowania w takich przypadkach
s nastpujce:
nie wolno przechodzi obok
koniktu obojtnie, pozostawienie dzieci samych sobie w
takiej sytuacji zagraa eskalacj problemu i zwikszeniem si ryzyka, jakie moe
si z t eskalacj wiza;
bardzo du rol w rozwizywaniu koniktw midzy
dziemi odgrywa wykazanie
taktu, yczliwoci dla uczestnikw koniktw, bowiem
odnoszenie si z wrogoci,
a co gorsze zbyt szybkie karanie uczestnikw zatargu
nie przyniesie rezultatw, a
takie dziaania mog jedynie
przynie efekt odwrotny do
zamierzonego;
w zetkniciu si z koniktem
naley ustali jego przyczyn,
a take okreli stopie jego
nasilenia;
w miar szybko, jeeli to

moliwe zlikwidowa przedmiot sporu lub znale sporne punkty widzenia, potrzeby, denia uczestnikw;
nastpnie naley doprowadzi do ustalenia kompromisu, ktrego efektem bdzie
zadowolenie obu stron i poczucie odniesienia przez nie
sukcesu;
w przypadku maych dzieci stara si odwrci uwag
dzieci od problemu, ktry by
przyczyn koniktu i zaj je
innym rodzajem aktywnoci
lub zainteresowa inn zabawk.
Zmieniamy si dla Twojego dziecka i dla Ciebie.

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

t rocznic ma by posadzenie na terenie caego miasta 800 drzew.


Wydarzenia zwizane z
obchodami jubileuszu 800-lecia praw miejskich w Raciborzu maj odbywa si przez
cay 2017 rok. Pomysw i
planw jest wiele, maj by to
przedsiwzicia bardzo rnorakie, ale jednym z wikszych
i praktycznie ju pewnym bdzie nasadzenie 800 drzew.
Nie byle jakich drzew. Chcielibymy, aby nasz okrg
rocznic okrasiy szlachetne,

rodzime gatunki takie jak: dby, platany czy lipy zapewniaj w magistracie.
Jubileusz to znakomita
okazja, by w ramach obchodw zaprezentowa Racibrz
jako pikne, zielone miasto,
ktre swoimi dziaaniami chce
wej w przyszo jako przyjazne dla rodowiska.
Magistrat planuje nie tylko sadzenie drzew na gruntach nalecych do miasta.

Apeluje do mieszkacw, by
zechcieli si wczy w t akcj. Kady zainteresowany bdzie mg odebra sadzonk
piknego drzewa i zasadzi j
u siebie. Bdziemy rwnie
prosi aktywne organizacje
ekologiczne, by pomogy nam
promowa to przedsiwzicie
podkrela rzecznik prasowy
urzdu.
PS

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

MOESZ ZOSTA TWARZ MIASTA


Wodzisaw l. rozpocz
kampani na rzecz walki
ze smogiem. Kady moe
zosta jej twarz.
Wodzisawski Urzd Miasta zachca wszystkich mieszkacw do zaangaowania si
w akcj na rzecz walki z nisk
emisj. Magistrat szuka osb
w kadym wieku (niepenoletnich za zgod rodzicw), ktre
chciayby wzi w niej udzia i
pojawi si m.in. na miejskich
billboardach.
Zgoszenia s przyjmowane do 30 wrzenia. Wystarczy przesa swoj fotogra (najlepiej portretow) na
adres rzecznik@wodzislaw-

-slaski.pl. Spord nadesanych wnioskw Biuro Prezydenta Miasta dokona wyboru


uczestnikw kampanii. Informacje na temat wybranych

osb zostan zamieszczone


na facebooku i stronie internetowej miasta.
KC

GazetaInformator.pl >>

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

wiadomoci

Z regionu

BLUSZCZW ROZRYWKA

Drezynami po malowniczych liniach kolejowych


Fot. Katarzyna Przypado

Przejadki wasnorcznie zbudowanymi drezynami po stuletniej, malowniczej linii kolejowej nr 176 tak atrakcj
przygotowao Towarzystwo Entuzjastw Kolei z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.
dr zaczynaa si w Bluszczowie i wioda lini kolejow nr
176 (Racibrz MarkowiceOlza), ktrej budowa miaa pocz-

tek ponad 100 lat temu i ktr


ostatni pocig pasaerski przejecha w 1981 roku.
Towarzystwo Entuzjastw

Kolei jest dziaajcym gwnie w


powiatach raciborskim i wodzisawskim stowarzyszeniem, ktre opiekuje si nieuywanymi li-

niami kolejowymi. Czonkowie


pilnuj infrastruktury, dbaj o
ni, a oprcz tego buduj wasne
pojazdy szynowe. Ostatnio ich

drezyny przeyy prawdziwe oblenie podczas doynek w Tustomostach, gdzie z przejadek


skorzystao ponad sto osb.

R E K L A M A

katarzyna przypado

Podobnie jak w zeszym roku, tak i tym razem Towarzystwo


Entuzjastw Kolei wczyo si w
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. EDD s okazj, by pozna bogactwo wasnego regionu zwizane z histori, tradycj
i kultur. 10 i 17 wrzenia dziki
aktywnie dziaajcym lokalnym
mionikom kolei kady chtny
mg przejecha si zbudowanymi przez TEK drezynami, a
nawet sam je poprowadzi. Po-

wizytwki
ulotki >>>

32 414 90 30
533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

10 Z regionu

wiadomoci

REGION ZDROWIE

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI ZDROWIE

Bez kolejek do kardiologw

Zaburzenia rytmu serca mog znacznie obnia jako


ycia, powodowa powane powikania i przyczynia
si do przedwczesnej mierci. Nie lekcewa nierwno
bijcego serca. Rozmowa z dr n. med., kardiologiem
Witoldem Streb.

W wodzisawskim Centrum Medycznym


NOVUM-MED pacjentw cierpicych na choroby
ukadu krenia lub cukrzyc przyjmuje a piciu
specjalistw kardiologw.

R E K L A M A

przez 24-48 godzin, a nawet


do 7 dni. Niewielkie wymiary i
waga rejestratora czyni badanie
wyjtkowo mao uciliwym
dla pacjenta, jednoczenie zapewniajc najwysz jako zapisu EKG.
Do analizy holterowskiej
wykorzystujemy program Pathfinder, ktrego wielopaszczyznowe algorytmy pozwalaj
na analiz najbardziej skomplikowanych i trudnych technicznie zapisw EKG. Tego typu
wyposaenie mona spotka jedynie w najlepszych orodkach
medycznych w kraju!
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

Na ul. Gaczyskiego 2 w
Wodzisawiu lskim w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
przyjmuje piciu specjalistw
kardiologw. Dysponuj oni
dwoma aparatami USG do bada echo serca wraz z kolorowym dopplerem, Holterem do
badania caodobowego EKG,
pracowni rentgenowsk i laboratorium. Wrd chorych na
choroby ukadu krenia du
grup osb stanowi osoby chore na cukrzyc. Pacjenci ci wymagaj dodatkowo okresowej
oceny narzdu wzroku, konsultacji nefrologicznej oraz neurologicznej. W Centrum Medycznym NOVUM-MED mog oni
skorzysta z porad specjalistw
diabetologw, okulistw, nefrologa, neurologa i dietetyczki.
Lekarze ci stanowi jeden skoordynowany zesp specjalistw
wsplnie rozwizujcy problemy
medyczne pacjenta.
Poradnia Okulistyczna Centrum Medycznego dysponuje nowoczesnym tomografem
OCT do badania siatkwki oka,
ktry posiada rwnie opcj badania naczy siatkwki bez uycia kontrastu, co jest szczeglnie
uyteczne u chorych na cukrzyc.

Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, badanie dna oka u chorych


na cukrzyc naley wykonywa
przynajmniej raz do roku.
Do koca padziernika, pacjenci zarejestrowani do poradni kardiologicznej w cenie wizyty
pierwszorazowej bd mieli wykonywane badanie EKG, pulsoksymetri oraz oznaczenie poziomu glukozy i cholesterolu.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52
www.novum-med.pl
Artyku sponsorowany

POWIAT RACIBORSKI ZDROWIE

BLISKO 3 MLN NADWYKONA


W SZPITALU ZA PIERWSZE PROCZE
Najwiksze zapotrzebowanie na wiadczenia wystpuje w zakresie chorb
wewntrznych, neurologii, pediatrii i ginekologiczno-pooniczych. Za I
procze na tych oddziaach nazbierao si nadwykona na kwot 1 942,5
tys. z.
Plan finansowy na 2016
rok zakada przychody netto w
wysokoci 67 590 tys. zotych.
Wykonanie w I proczu wynioso 32 349 tys. z, stanowi to
47,86%. Brak wykonania planu
dochodw wynika gwnie z
braku waciwego oszacowania
przez NFZ potrzeb na usugi
medyczne, dlatego co roku wystpuj wiadczenia wykonane ponad limit. Przekroczenia
te na dzie 30 czerwca 2016 r.
wynosz 2 953,6 tys. z. Szpital Rejonowy w Raciborzu stara si realizowa kontrakty do
wysokoci limitw, jednak zapotrzebowanie na wiadczenia

Fot. Justyna Koniszewska

U kadej osoby, u ktrej


zostaa stwierdzona arytmia
serca, naley pozna jej przyczyn. Oprcz dokadnego badania lekarskiego naley wic
wielokrotnie powtarza badanie EKG.
Arytmia serca moe by
napadowa (pojawia si okresowo) lub dugotrwaa (utrzymujca si przez dugi czas). Wraz
z wiekiem zwiksza si ryzyko
wystpienia arytmii. Jest ono
wielokrotnie wiksze u osb
z tzw. czynnikami ryzyka, do
ktrych zaliczamy: palenie papierosw, nadcinienie ttnicze, cukrzyc, podwyszony
poziom cholesterolu, wystpowanie chorb serca u czonkw
rodziny (rodzice, rodzestwo).
Prawidowo, bez wykonywania wysiku, serce pracuje

miarowo (rwno) z czstoci


od 60 do 100 uderze na minut. U osb zdrowych bdzie ono
wykonywa okoo 60 uderze
na minut w spoczynku, przy
niewielkich wysikach okoo
100 uderze na minut, przy
duych wysikach (gimnastyka)
okoo 130 uderze na minut,
a przy bardzo duych wysikach
(np. forsowne bieganie) nawet
180 uderze na minut i wicej.
W diagnostyce zaburze
rytmu serca i przewodzenia
niezbdnym narzdziem jest
dugotrwae monitorowanie
zapisu EKG metod Holterowsk.
W poradni Kardio-Plus
dysponujemy nowoczesnymi,
cyfrowymi rejestratorami wiatowego lidera w dziedzinie anbulatoryjnej rejestracji i analizy
EKG, firmy Del Mar Reynolds.
Badania wykonywane s przy
uyciu cyfrowego rejestratora Lifecard CF umoliwiajcego zapis 3 lub 12 kanaw EKG

Choroby ukadu krenia


s gwn przyczyn zgonw
w Polsce. Dziki odpowiedniej
profilaktyce mona jednak zapobiega gronym powikaniom. Oprcz waciwego odywania i mdrze rozplanowanego
wysiku fizycznego, istotne jest
okresowe wykonywanie bada
pod ktem oceny ryzyka chorb
cywilizacyjnych: cukrzycy i chorb ukadu krenia. Na cukrzyc leczy si w Polsce okoo 2,5
mln osb, a drugie tyle ma stan
przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy nie daje objaww,
jednak stwierdzono, e wyranie przyspiesza rozwj miadycy naczy, zwiksza ryzyko
zawau serca, udaru mzgu oraz
zwiksza ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Najwicej
osb zmaga si z cukrzyc typu
2, ktrej przyczyny tkwi w niezdrowym stylu yciu. Na nasze
zachowania mamy bezporedni
wpyw i moemy je odpowiednio wczenie skorygowa. Jeli
bdziemy biernie czeka, nieuchronnie naraamy si na ryzyko powika cukrzycy, takich
jak choroba wiecowa, nadcinienie, retinopatia, nefropatia,
neuropatia cukrzycowa.

Fot. Novum-Med

Drcz Ci koatania serca?

Ryszard Rudnik, dyrektor szpitala podkrela, i aktywnie zabiega o renegocjacje kontraktw,


co w przypadku uzyskania wikszych kontraktw powinno skutkowa zmniejszeniem liczby
nadwykona. Natomiast droga formalno-prawna jest moliwa dopiero po zakoczeniu okresu rozliczeniowego, czyli w lutym 2017 r.
zdrowotne na terenie powiatu
raciborskiego jest zdecydowanie wysze.

Najwiksze zapotrzebowanie na wiadczenia wystpuje w zakresie chorb


wewntrznych, neurologii,
pediatrii i ginekologiczno-pooniczych. Za I procze
na tych oddziaach szpital
udzieli wiadcze ponad limit na kwot 1 942,5 tys. z.
wiadczy to o powanym niedoszacowaniu tych zakresw.
Problem ten by i jest wielokrotnie zgaszany do NFZ. W
celu poprawy wyniku finansowego prowadzone s dziaania oszczdnociowe zwiza-

ne z racjonalizacj wydatkw,
a take planowane s zmiany
organizacyjne zwikszajce
efektywno procesu leczenia. Nadwykonania odbijaj
si negatywnie na kosztach,
powodujc ich wzrost, jak i
wzrost zobowiza. wiadczenia udzielone ponad limit
powoduj trudnoci w planowaniu przepyww pieninych, poniewa koszty zwizane z leczeniem pacjentw
zostay poniesione.
ps

GazetaInformator.pl >>

wiadomoci

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

POWIAT INWESTYCJE

KDZIERZYN-KOLE EKOLOGIA

Ulica Mostowa
oficjalnie otwarta

Kdzierzyn-Kole si zazieleni
Miasto pozyskao ponad 4,2 mln zotych dofinansowania
na budow zielonych skwerw.

Uroczycie przecili wstg: starosta Magorzata Tudaj,


prezydent Sabina Nowosielska, prezes ZAK SA Mateusz
Gramza oraz Arkadiusz Kry dyrektor Powiatowego
Zarzdu Drg.
ca Rady Powiatu Danuta Wrbel, wiceprzewodniczcy Henryk Chromik, wicestarosta Jzef
Gisman, Andrzej Krebs, radny
powiatu i dyrektor biura senatora Grzegorza Peczkisa, radny
powiatu Rajmund Frischko, a
take przedstawiciel wykonawcy robt.
Ta inwestycja to znakomity przykad wsppracy samorzdu z podmiotami gospodarczymi powiedzia Mateusz
Gramza, prezes Grupy Azoty
ZAK. Jako najwiksza fir-

ma w regionie wykorzystujemy
swj potencja w celu wspierania inicjatyw lokalnych, co
znakomicie wpisuje si w nasz
polityk odpowiedzialnego biznesu doda.
Modernizacja ulicy Mostowej moga zosta przeprowadzona dziki udziaowi rodkw pochodzcych z budetu
pastwa, powiatu oraz gminy, a
take Grupy Azoty ZAK SA oraz
firmy Chemkol.
Wyremontowano prawie 3
kilometry nawierzchni.

Dziki dofinansowaniu w
miecie powstan cztery
skwery. Ich budowa bdzie
kosztowaa ponad 5 mln z.

Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu uzyskao akceptacj


wniosku na dofinansowanie
rozwoju terenw zielonych. Polityka eKKo Kdzierzyna-Kola
zakada, e miejsc przyjaznych
czowiekowi, gdzie moe odpocz w otoczeniu rolin nigdy za
wiele. Unijne wsparcie na budo-

w czterech zielonych skwerw


wyniesie ponad 4,2 mln zotych.
Dziki dofinansowaniu w
miecie powstan cztery skwery przy ul. Bolesawa Chrobrego w Kolu i ul. Bolesawa Krzywoustego na osiedlu Piastw,
przed kryt pywalni przy al.
Jana Pawa II oraz na placu
Pamici Roda na Pogorzelcu.
Oprcz sadzenia rolin plan zakada postawienie awek oraz
koszy na mieci.
Park Lotnikw na osiedlu
Blachownia przejdzie cakowit metamorfoz. Zostan w
nim posadzone nowe drzewa
oraz krzewy, a na starych zostan zawieszone budki lgowe dla
ptakw. Powstan nowe alejki
dla spacerowiczw, ktre bd
wietnym miejscem na rodzinne przechadzki.

Ulica
Dunikowskiego,
prowadzca z Kola do Kodnicy, zmieni swoje oblicze.
cieka biegnca wzdu niej
zyska now nawierzchni, a
przydrona ziele zostanie
odnowiona. To dobra wiadomo przede wszystkim dla
rowerzystw, ktrzy adn, a
przede wszystkim bezpieczn tras bd mogli si przemieszcza midzy dzielnicami
miasta.
Na rozwj terenw zielonych gmina Kdzierzyn-Kole otrzymaa dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko w
wysokoci ponad 4,2 mln zotych. Koszt caej inwestycji to
prawie 5 mln z.
mn

KDZIERZYN-KOLE POWIAT

NOWA DROGA Z ZALESIA LSKIEGO


Fot. SP KK

Fot. Starostwo Powiatowe KK

marta nabrdalik

R E K L A M A

Fot. UM KK

3 kilometry drogi wyremontowane za 3 miliony zotych.


Modernizacja przebiegaa w dwch etapach.
W pierwszy poniedziaek wrzenia wadze miasta i
powiatu oficjalnie otworzyy
przebudowan ul. Mostow w
Kdzierzynie-Kolu. Jedna z
najwikszych inwestycji drogowych, na jak zdecydowa si
powiat, bya podzielona na dwa
etapy. Modernizacja pochona
3 mln z . Powstaa nowa droga
oraz cieka rowerowa prowadzca wzdu Zakadw Azotowych Kdzierzyn, co znacznie
uatwio pracownikom dojazd
do zakadw.
Dla naszych mieszkacw, ktrzy codziennie dojedaj t drog do pracy i nie
tylko, to bardzo wana inwestycja. Jest wygodniej, a przede
wszystkim bezpieczniej - powiedziaa starosta Magorzata
Tudaj w trakcie podzikowania
partnerom uczestniczcym w
inwestycji oraz zarzdowi i radzie powiatu.
Uroczycie przecili wstg: starosta Magorzata Tudaj,
prezydent Sabina Nowosielska, prezes ZAK SA Mateusz
Gramza oraz Arkadiusz Kry
dyrektor Powiatowego Zarzdu Drg. W uroczystoci wzili
rwnie udzia: przewodnicz-

Z regionu 11

Wikszo rodkw potrzebnych do realizacji inwestycji bdzie pochodzio


z Unii Europejskiej.

Czonkowie Subregionu Kdzierzysko-Strzeleckiego przegosowali ostateczn form duego projektu, ktry otrzyma

dofinansowanie ze rodkw z
budetu Unii Europejskiej. Powiat zyska kolejn now drog
i ciek rowerowa, a inwestycja bdzie warta okoo 7 mln z.
Blisko 6 kilometrowy odcinek
prowadzcy od ronda grunwaldzkiego do Zalesia lskiego
zyska now nawierzchni. Trasa czy dwa powiaty, dlatego
inwestycja bdzie realizowana
wsplnymi siami. Zgodnie z
zaoonym planem na pocztku
2017 roku ma zosta ogoszony
przetarg, majcy wyoni wykonawc robt.
Prawdopodobnie zadanie
bdzie realizowane etapami.
Remont nie bdzie atwy, gwnie za spraw dwch obiektw
mostowych znajdujcych si
w cigu drogi. Sporym wyzwaniem bdzie przecignicie
cieki rowerowej przez Kana
Gliwicki, bdziemy musieli wyprowadzi j na zewntrz opowiada Magorzata Tudaj.
Cay projekt subregionalny
pochonie prawie 30 mln z, z
czego 75 procent rodkw bdzie stanowio dofinansowania
unijne, pozosta cz doo
czonkowie organizacji.
mn

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

OPEN FINANCE S.A.


Konsolidacja kredytw. Prowizja: od 0%, Opata brokerska: 0%. Kdzierzyn-Kole, ul.
Marii Skodowskiej-Curie 2.
Tel. 669 564 718, 785 906 451.

TAXI na lotniska i w kade inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511 929 121.

Praca dla opiekunek osb


starszych w Niemczech od zaraz. Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

Nauka jzyka niemieckiego


na poziomie komunikatywnym i korepetycje. Tel. 888
723 964.

Dworek Komorno przyjmie do


pracy od zaraz barmana/barmank. W zmianowym systemie pracy.
Tel. 882 053 895.

Firma porzdkowa poszukuje osoby do sprztania sklepu odzieowego CH Galerii Ogrody Odrzaskie od godziny 8-10, od pon. do
niedz. 9 z/godz. Tel. 732 918 358.

Zatrudni fryzjerk damsko-msk. Salon Fryzjerski w Kdzierzynie-Kolu. Peny etat, typ


umowy: umowa o prac Tel. 505
665 752.
Firma Knig Metall Polska z Kdzierzyna Kola zatrudni osob
na stanowsko operatora maszyny zgrzewajcej. Zgrzewnie naktek do elementw metalowych
na maszynie zgrzewajcej i kontrola tych elementw. Inne prace lusarskie. Praca w systemie
3 zmianowym. Tel. 77 4801210.

MOTORYZACJA
Piaskowanie, szkiekowanie, rutowanie dowolnej powierzchni materiaem ciernym w strumieniu
spronego powietrza, ewentualnie
cieczy. Efekt piaskowania jest podobny do szlifowania, jednak czyszczona powierzchnia jest rwniejsza
i uzyskuje wymagan do malowania szorstko, a take nie ma problemw z czyszczeniem trudno dostpnych rogw lub zakrzywie.
Tel. 604 124 057, 797 168 546.

Sprzedam mieszkanie wasnociowe, bez czynszowe o powierzchni


mieszkalnej 75 m2. Mieszkanie
znajduje si na parterze w budynku dwukondygnacyjnym. Mieszkanie posiada zadaszony taras o
powierzchni 35 m kw. z wyjciem
na duy ogrd, dwie piwnice oraz

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Zapraszam na masa: klasyczny,


limfatyczny, relaksacyjny. Czciowy lub caociowy. Plecy (40z).
Profesjonalnie, posiadam kozetk
i mog do domu pacjenta przyjecha, lub w gabinecie w Raciborzu
moliwo dogadania si. Tel.
504 355 510.
DJ z wasnym nagonieniem o
bardzo duej mocy oraz owietleniem ktrego nie powstydziy by
si nawet kluby oraz due sale weselne (ruchome gowice oraz Led
pary i wiele innych efektw)! Tel.
889 915 576.
Firma wiadczy usugi spawalniczo-monterskie na terenie woj.
opolskiego, lskiego, moliwe
rwnie dalsze wyjazdy. W razie
pyta o szczegy prosz o kontakt
tel. 533 807 205.

ZAMA
szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886


Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.
Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98
MARIKA
Studio Masau
i Kosmetyki

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

oferuje drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Kamil Majcher

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

dyspozycyjno, Vat, 663 735 317


Kompleksowe usugi wykocze i
remontw wntrz domw, mieszka, biur: malowanie, szpachlowanie, suty podwieszane, zabudowy
karton- gips, , cianki dziaowe,
monta drzwi, okien, parapetw,
, ukadanie glazury, paneli, drobne
instalacje elektryczne, owietleniowe i hydrauliczne i inne. Posiadam
wieloletnie dowiadczenie w wykonywaniu tego typu prac. Usugi dobrej jakoci w rozsdnej cenie. Tel.
794 102 184.
Kompletny zestaw do piaskowania.
Sprarka Atlas Copco 4m sze na
min.Silnik Deutz 3 cyl. Po wymianach oleju. Sporo wy gumowych.
Piaskarka 100l Sinva plus hem z

w Czechach

Tel. 690 617 505


facebook.com/marikamasaze

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298

Transport przeprowadzki, Odbir


Starych Mebli! Skrcanie Mebli W
Paczkach! CAY KRAJ! Tel. 604
563 984. Ford tranzit 1.5 t MAX
plus przyczepa kraj i zagranica,

Wylewki maszynowe Mixokretem


zacierane mechaniczne oraz tynki
maszynowe gipsowe i cementowe
z agregatu na terenie wojewdztwa lskiego. Oferujemy bezpatny, niezobowizujcy pomiar. Pracujemy dla osb prywatnych oraz
rm. Tel. 510 575 039

SERWIS
SAMOCHODOWY

Ndza, ul. Sobieskiego 16


Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

od strony lasu duy plac parkingowy. Cao ogrodzona. Ogrzewanie miejskie, gaz, prd, zewntrzne docieplenie. Okolica spokojna,
w pobliu sklepy, przychodnia,
apteka, szkoa, przedszkole, przystanek autobusowy oraz park. Tel.
668 892 319.

RNE

PRACA

Firma zartudni pracownika zycznego. Praca przy zakladaniu ogrodow I utrzymaniu zieleni. Wymagania: dowiadczenie przy pracach
budowlanych . Murki, kostka brukowa, podstawowa znajomosc
pielegnacji roslin. Mile widziane
prawojazdy kat. B. Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie w zalenoci od posiadanych umiejtnoci. Tel. 693 520 752.

ul. W. Planetorza 9/2 (rg Planetorza i Zotniczej) Kdzierzyn-Kole


tel. 533 399 344, 77 482 67 47, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

NIERUCHOMOCI

FINANSE
Biznes-plany, konsultacje, pisanie wnioskw na potrzeby Urzdu
Pracy. Due dowiadczenie i wiele sukcesw- posiadam referencje. Pomog rwnie w kwestiach
ksigowych i prawnych. Konsultacje po otwarciu dziaalnoci w
cenie (e-mailowe oraz telefoniczne). Tel. 518 326 696.

na kolorowym tle 14 z

Modelowanie sylwetki:
redukcja:
tkanki tuszczowej
cellulitu
rozstpw, blizn i inne...

Firma STACH-DREW

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

doprowadzonym powietrzem do
oddychanaia. Zestaw sprawny ,
gotowy do pracy. Nie zamieniam
. Prosz o kontakt po godzinie
18,00. Tel. 512 465 295.
Masa klasyczny,relaksacyjny i
antycellulitowy bak chisk.
Dojazd do mieszkania pacjenta.
Moliwo umwienia wizyty w
godzinach wieczornych i popoudniowych. Masaz wykonuje zjoterapeuta z dowiadczeniem. Tel.
667 100 310.
Nauczyciel logopeda oferuje pomoc w usuwaniu wad wymowy
u dzieci w wieku przedszkolnym
i szkolnym, terapi niepynnoci
mowy, terapi dzieci z trudnociami w czytaniu i pisaniu. Tel. 511
954 020.

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Sport 5

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

RACIBRZ MOTORYZACJA
KDZIERZYN-KOLE
WYDARZENIE SPORTOWE

ZAKSA najlepsza w turnieju o puchar prezydenta


KATARZYNA PRZYPADO

III Midzynarodowy Turniej w Pice Siatkowej o Puchar


Prezydenta Miasta Racibrz
przeszed do historii. Czterodniowa rywalizacjaod 15 do
18 wrzenia, w ktrej uczestniczyy trzy druyny PlusLigi i
mistrz Austrii, zakoczya si
zwycistwem ZAKSY Kdzierzyn-Kole.
W pitek mecz rozegray
druyny, ktre triumfoway w
poprzednich edycjach: Effector Kielce i Hypo Tirol Innsbruck. Pierwszy set pad upem
zespou z Austrii, ktry ju na
pocztku wypracowa du
przewag i zdoa utrzyma j
do koca. Druga cz spotkania rozpocza si podobnie,
jednak kielczanom udao si
ostatecznie wygra 25:22. Lepsi okazali si rwnie w trzecim secie. Czwarta cz meczu
znw bya wyrwnana, a po jej
zakoczeniu cieszyli si zawodnicy Hypo Tirol Insbruck, ktrzy doprowadzili do tie-breaku.
Po emocjonujcej kocwce
pierwsze zwycistwo w turnieju
na swoim koncie zapisaa druyna z Austrii. Dzie wczeniej
w Jastrzbiu-Zdroju w ramach
turnieju odbyo si spotkanie
Jastrzbskiego Wgla z ZAKS
Kdzierzyn-Kole poczone z
prezentacj zespou gospodarzy. Lepsza okazaa si w nim
druyna z Kdzierzyna-Kola,
ktra wygraa 3:1.
W pierwszym sobotnim
meczu mistrz Polski pokona
mistrza Austrii, jednak zwycistwo nie przyszo kdzierzynianom atwo. Pierwszego seta
wygrali pewnie, lecz w drugim
gr byli siatkarze Hypo. Trzeci cz spotkania rwnie wygra zesp z Austrii, lecz siatkarze ZAKSY nie odpuszczali
R E K L A M A

i udao im si doprowadzi do
tie-breaka po pewnym zwycistwie w czwartym secie. Ostatnia partia bya bardzo zacita.
Po ciekawej i emocjonujcej
kocwce z wygranej cieszyli
si zawodnicy i kibice ZAKSY.
Pniej na parkiecie pojawili
si zawodnicy Jastrzbskiego
Wgla i Effectora. W pierwszym secie jastrzbianie szybko
wypracowali prowadzenie, ktre utrzymali do koca. Potem
gra siatkarzy Effectora poprawia si, dziki czemu wygrali
drug, a pniej rwnie trzeci parti. W czwartej jednak
to siatkarze z Jastrzbia-Zdroju okazali si lepsi i ostatecznie
cieszyli si ze zwycistwa nie
tylko w tym secie, ale i w tie-breaku i caym meczu.
W niedziel rozegrano dwa
ostatnie mecze. Najpierw zmierzyy si ze sob Jastrzbski
Wgiel i Hypo Tirol Innsbruck.
By to kolejny piciosetowy pojedynek w tej edycji turnieju, a
lepsi w nim okazali si siatkarze ze lska, ktrym wygrana
daa drugie miejsce. Nie byo
to jednak atwe zadanie. Dwa
pierwsze sety wygrali Austriacy. Dopiero w trzeciej partii,
po zacitej kocwce, udao
si zwyciy graczom Marka
Lebedewa. Podobnie byo w
czwartym, wyrwnanym secie. W tie-breaku gra bya pod
kontrol jastrzbian i to oni wygrali 15:12. Gocie z zagranicy
musieli zadowoli si trzecim
miejscem. Ostatnie spotkanie,
w przeciwiestwie do poprzednich, zakoczyo si trzema
setami. Pewne zwycistwo
odniosa w nim ZAKSA Kdzierzyn-Kole, nie dajc szans
siatkarzom Effectora Kielce. W
poowie pierwszej czci spotkania mistrzom Polski udao si uzyska kilkupunktowe

Fot. Katarzyna Przypado

Cztery dni, cztery druyny, sze meczw, mnstwo emocji i wygrana ZAKSY tak w skrcie mona
podsumowa trzeci edycj Midzynarodowego Turnieju w Pice Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Racibrz.

Na trybunach raciborskiej Areny Rafako nie zabrako


kibicw ZAKSY.

W tegorocznej edycji turnieju cztery mecze zakoczyy si


po tie-breaku.

Zobacz caa fotorelacj

W swoim ostatnim meczu ZAKSA gadko pokonaa Effector.


prowadzenie, ktre utrzymali
do koca. Dominowali rwnie
w drugiej i trzeciej partii, zwyciajc do 15 i 14.
ZAKSA okazaa si bezkonkurencyjna. Zapisaa na swoim koncie trzy zwycistwa, a
najlepszym graczem turnieju
wybrany zosta rodkowy zespou z Kdzierzyna-Kola Mateusz Bieniek. Jest to dobry

prognostyk przed startujc 1


padziernika lig. Mio nam,
e jestemy zaproszeni na taki
turniej jak ten, tym bardziej, e
jest to turniej midzynarodowy. Przy okazji tych rozgrywek
moemy dokona ostatnich
szlifw i przetestowa rne
warianty przed pierwsz kolejk PlusLigi stwierdzi prezes
ZAKSY Sebastian widerski.

Statuetk dla najlepszej druyny odebra Benjamin Toniutti.


Na zdjciu z pomysodawc turnieju Jakubem Michalakiem
i prezydentem Raciborza Mirosawem Lenkiem.
Jak powiedzia Jakub Michalak, pomysodawca i wsporganizator wydarzenia, turniej
jak co roku odby si w domowej atmosferze. Jednoczenie podkreli, e wane jest
to, aby kady zesp mg si
sprawdzi, grajc na wysokim
siatkarskim poziomie. Zdra-

dzi te plany na przyszy rok.


Chcemy zorganizowa turniej
na sze druyn. Ju teraz mog powiedzie, e na 99% wystpi trzy druyny z PlusLigi i
trzy zagraniczne. Z roku na rok
hala si zapenia, wida wic, e
to zapotrzebowanie na siatkwk tutaj jest zauway.

6 Rozrywka

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE UROCZYSTOCI

Huk armat i zapach prochu opanowa Kdzierzyn-Kole

Zobacz caa fotorelacj

X obchody kdzierzyskich Dni Twierdzy obfitoway w wiele atrakcji. Nawet niedzielny intensywny
deszcz nie zdoa zgasi ducha woli walki podczas inscenizacji.
justyna koniszewska

oraz ostrzaem Kola przez


Odr. W kolejnym dniu na
boniach obok Domu Kultury Kole ju po raz dziesity odtworzono zmagania
wojsk pruskich bronicych
miasta przed Wielk Armi
Napoleona. Oblenie Kola
miao miejsce w 1807 roku,

a od 200. rocznicy tego wydarzenia zmagania o miasto


s inscenizowane przez mionikw historii. Trwajce niemal godzin zmagania
wojenne oglday z zaciekawieniem tumy widzw. Dla
mionikw gonego brzmienia odby si koncert orkiestr

dtych z rnych zaktkw


Europy. Ju po raz drugi Kdzierzyn-Kole by gospodarzem Midzynarodowych
Spotka Orkiestr Dtych. X
Oblenie Twierdzy nie obyo si bez tacw dworskich
z okresu epoki napoleoskiej, jarmarku rkodzielni-

czego czy folkowego brzmienia, ktry wykonaa Kapela


ze wsi Warszawa. Organizatorem widowiska byo miasto Kdzierzyn-Kole wraz
z kdzierzyskim Miejskim
Orodkiem Kultury.

Fot. Iwona Naworska

Jubileuszowe Dni Twierdzy Kole, ktre odbyy si


17 i 18 wrzenia w Kdzierzynie-Kolu to niezwyke spotkania skierowane do osb
interesujcych si histori
XVIII i XIX stulecia. Kade-

go roku impreza skupia tysice widzw nie tylko z Polski,


ale i zza granicy. To wyjtkowe widowisko jest niebywa okazj, by przenie si w
sam rodek wydarze z 1807
roku.
Tegoroczne obchody rozpoczy si przejazdem wojsk

Twierdza Kozielska naleaa do systemu obronnego omiu twierdz pruskich. W Kdzierzynie-Kolu zachowao si wiele elementw dawnych fortyfikacji oraz unikatowa pod wzgldem sztuki
inynierskiej wiea obronna z przeomu XVIII i XIX. ywa lekcja historii, jak jest rekonstrukcja historyczna podczas trwania wydarzenia, przyblia publicznoci obraz surowej dyscypliny
koszarowej i bojowej wojen napoleoskich.

R E K L A M A

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

KDZIERZYN-KOLE
DK CHEMIK 23-24 WRZENIA

Repertuar imprez

WRZOSOWISKO 2016

KULTURA ROZRYWKA

XXIX Oglnopolski Przegld Poezji piewanej Piosenki


Turystycznej i Sztuk Rnych
Wrzosowisko 2016 odbdzie
si w DK Chemik w Kdzierzynie. W pitek, 25 wrzenia wystpi Grzegorz Grunwald, Piotr
Bukartyk, a w sobot, 24 wrzenia Wiktoria Grudniok i gwiazda wieczoru Maria Peszek. Nie
zabraknie rwnie wystpw
laureatw poprzedniej edycji
wydarzenia. Imprez towarzyszc bdzie wystawa fotograczna Marka Zarankiewicza.
Bilety do nabycia w kasach kin
Twierdza i Chemik.

23 WRZENIA MUZEUM RACIBRZ


23 wrzenia w o godz. 17:00 w Muzeum w Raciborzu odbdzie
si wernisa nowej wystawy z Centralnego Muzeum Jecw
Wojennych w ambinowicachOpolu pod nazw Na nieludzkiej ziemi. Jecy polscy w ZSRR. Ekspozycja bdzie udostpniona do zwiedzania w budynku przy ul. Gimnazjalnej 1. Wstp
wolny.

SPOTKANIE
Z PODRNIKIEM

R E K L A M A

spotkania o godz. 16:00 w Galerii Sztuk Wszelakich. Przemysaw Supernak jest mionikiem podry i fotograi,
organizatorem wypraw i imprez podrniczych, wsptwrc Opolskiego Festiwalu
Podrniczego, pomysodawc i organizatorem akcji pomocy oarom trzsienia ziemi w Nepalu Opole dla
Nepalu. Prowadzi prelekcje
podrnicze dla szk, na ktrych zapoznaj uczniw z odmiennymi kulturami i obyczajami dalekich krajw, a take
stron SuperGlob, na ktrej
publikuje zdjcia i historie z
wasnych podry.

23 WRZENIA RCK RACIBRZ


23 wrzenia o godz. 18:00 w DK Strzecha (ul. Londzina 38)
wystpi ukraiski zesp ludowy Tysmeniczanka. Bezpatne
wejciwki mona odbiera w RCI przy ul. Dugiej 2.
24 WRZENIA KOLEJ WSKOTOROWA RUDY
24 wrzenia o godz. 16:00 Zabytkowa Stacja Kolei Wskoto-

rowej w Rudach zaprasza na kolejkowe wito pieczonego


ziemniaka. W programie znajdzie si przejazd kolejk do stacji
Stanica i konkursy zwizane z ziemniakami. Koszt uczestnictwa: 30 z osoba dorosa, 25 z dzieci w wieku od 3 do 18
lat, 75 z bilet rodzinny.
25 WRZENIA
PRZEJCIE GRANICZNE CHAUPKI
25 wrzenia Gmina Krzyanowice zaprasza na kolejny Jarmark na granicy. Odbdzie si on w miejscu starego przejcia
granicznego ChaupkiBohumn. Teren wystawcom zostanie
udostpniony od godz. 5:00, a organizator nie pobiera opat.
28 WRZENIA KOCI WNMP RACIBRZ
28 wrzenia o godz. 18:45 w kociele pw. WNMP w Raciborzu
odbdzie si koncert organowo-kameralny w ramach XXIX
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai. Wystpi uczniowie i pedagodzy Konserwatorium Kocielnego w
Opawie oraz laureaci konkursw organowych: Marcin Knura i
Mariusz Wycisk.

RACIBRZ ROZRYWKA

Wyjtkowe koncerty
dla najmodszych ju od padziernika
8 padziernika w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si pierwszy
koncert umuzykalniajcy zatytuowany Maluchy w krainie dwiku
czyli muzyka, ruch i zabawa w Raciborskim Centrum Kultury.
Z myl o najmodszych
Raciborskie Centrum Kultury
przygotowao niecodzienny
cykl koncertw umuzykalniajcych zatytuowany Maluchy w krainie dwiku. Nowa
propozycja RCK skierowana
jest do rodzin z niemowltami i maymi dziemi do lat 6 a
take do rodzin spodziewajcych si potomstwa.
Cykl inspirowany jest badaniami i dowiadczeniem
prof. Edwina E. Gordona
muzyka jazzowego, pedagoga
i psychologa muzyki, badacza zwizanego z Uniwersytetem Temple w Filadeli oraz
University of South w stanie
Kolumbia. Dowid on, e
oddziaujc na dziecko rnorodnoci dwikw, motyww i melodii mona doprowadzi do rozumienia muzyki
i optymalnego rozwoju muzycznych zdolnoci.
Celem koncertw gordonowskich jest stymulacja rozwoju dziecka wykorzystujca
jego naturalne predyspozycje i zdolnoci w okresie najwikszej chonnoci modego
umysu.
Zajcia umuzykalniajce maj wiele zalet, stymuluj zdolnoci komunikacyjne
dzieci, poprawiaj pynno
mowy i lepsz dykcj. Ponadto maluchy znacznie atwiej i
na duszy czas potra koncentrowa swoj uwag, co
wpywa na ich rozwj intelektualny. Uczestnictwo w koncertach umuzykalniajcych
prowadzonych metod Edwina E. Gordona otwiera dzieci
na bezcenny dar na cae ycie: umiejtno radowania
si obcowaniem z muzyk,
rozumienia jej, a take mylenia w cakowicie inny, twrczy
sposb.
Maluchy w krainie

Fot. RCK Racibrz

KDZIERZYN-KOLE
GALERIA SZTUK WSZELAKICH 25 WRZENIA

W ramach Wrzosowiska
2016 odbdzie si spotkanie
z podrnikiem, Przemysawem Supernakiem pt. Himalaje dla kadego. Pocztek

21 WRZENIA KOCI WNMP RACIBRZ


21 wrzenia o godz. 18:45 w kociele pw. WNMP w Raciborzu
odbdzie si koncert organowo-kameralny w ramach XXIX
Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai. Wystpi Magdalena Witczak sopran (Gdask) i Hanna Dys
organy (Gdask). Wstp bezpatny.

Co miesic nowe koncerty, inne tematy i zabawy. Czas


trwania koncertw jest dostosowany do moliwoci
maych odbiorcw i wynosi okoo 45 minut. Koncerty
odbywaj si bez podziau na publiczno i wykonawcw
w swobodnej, prawie piknikowej atmosferze na
kolorowych matach i kocykach.

/ MALUCHYWKRAINIEDZWIEKU

dwiku cz elementy zaj i zabaw umuzykalniajcych, ruchowych i teatralnych. Koncerty odbywaj si


bez podziau na publiczno
i wykonawcw w swobodnej,
prawie piknikowej atmosferze na kolorowych matach i
kocykach. Czas trwania koncertw jest dostosowany do
moliwoci maych odbiorcw i wynosi okoo 45 minut.
Wykonawcami koncertw
s dowiadczeni we wsppracy z dziemi muzycy i
pedagodzy: Dorota Bana
skrzypce, wokal, prowadzenie, Monika Szczecina et,
animacje, Szymon Gobek
gitara, Ronald Tuczykont
kontrabas, Andrzej Schneider
fortepian i perkusja, za pomysodawc i realizatorem
cyklu jest Grayna Miczka.
Raciborskiego Centrum
Kultury zaprasza w dniu 8
padziernika o godz. 15:30.
Bilety w cenie 25 z doroli, 15 z dzieci . Honorowane karty ,,SENIOR 60+ oraz
,,RODZINA+
Wicej informacji na
stronie internetowej www.
rck.com.pl oraz prolu Maluchw na Facebooku.
Artyku sponsorowany

8 Wiadomoci
SYLWETKI

<< GazetaInformator.pl

KDZIERZYN-KOLE DROGI ROWEROWE

Ewa Haambiec kandydatk


na LIDERA 25-lecia

CIEKI ROWEROWE.
GDZIE S, GDZIE BD?
Fot. Urzd Miasta KK

KDZIERZYN-KOLE

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

Fot. Starostwo Powiatowe w KK

Starostwo Powiatowe w Kdzierzynie-Kolu nominowao Ew Haambiec do konkursu LIDER 25-lecia


PFRON. Ta praca to moja misja mwi kandydatka.

Istniejce cieki rowerowe w Kdzierzynie-Kolu


19,7 km
Planowane cieki rowerowe w Kdzierzynie-Kolu
34 km
Planowane cieki rowerowe w Subregionie
Kdzierzysko-Strzeleckim*
209 km
Legenda

Ewa Haambiec jest trenerk osb niepenosprawnych, szefow opolskiego oddziau Olimpiad Specjalnych, organizatork Wigilii dla niepenosprawnych i Dni Godnoci.
KATARZYNA CZY

26 wrzenia w Warszawie
odbdzie si jubileusz 25-lecia
Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych. Wtedy te poznamy laureatw konkursu LIDERZY
25-lecia, ktrego celem byo
wyrnienie osb, organizacji i
instytucji majcych szczeglny
wkad w dziaania na rzecz rehabilitacji zawodowej i spoecznej osb niepenosprawnych.
Wrd nominowanych znalaza si rwnie Ewa Haambiec,
ktra w rozmowie z nami opowiada o swojej pracy.
Kiedy zaangaowaa si
Pani w prac z osobami
niepenosprawnymi?
Prac w Zespole Szk
Specjalnych jako nauczyciel
wychowania zycznego i gimnastyki korekcyjnej rozpoczam w
1992 roku, a trenerem w Sekcji
Olimpiad Specjalnych Krzy
dziaajcej przy naszej szkole
jestem od 1996 roku. Od 2000
roku peni funkcj opolskiego
dyrektora regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska.
Na czym polega dziaalno Olimpiad?

W wojewdztwie opolskim dziaa 31 Klubw Olimpiad Specjalnych, w ktrych


zrzeszonych jest 1295 zawodnikw z niepenosprawnoci
intelektualn. Misj Olimpiad
Specjalnych jest organizowanie caorocznych treningw i
zawodw sportowych w rnych olimpijskich dyscyplinach
sportu dla dzieci i dorosych z
niepenosprawnoci intelektualn. Ma to na celu zapewnienie im moliwoci lepszego
rozwoju zycznego, zachcania do odwagi, odczuwania radoci, dzielenia si talentami,
umiejtnociami i przyjani
ze swoimi rodzinami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych,
a take spoecznoci lokaln.
Od kilkunastu lat organizuje Pani rwnie Dni
Godnoci. Dlaczego?
21 wrzenia ju po raz
pitnasty odbdzie si u nas
DZIE GODNOCI OLIMPIAD SPECJALNYCH. To nasze cykliczne spotkanie integracyjne. Organizujc festyn,
staram si zwrci uwag na
nasze stowarzyszenie: zawodnikw, trenerw, rodziny, wolontariuszy i przyjaci Olimpiad Specjalnych jako ma

spoeczn ojczyzn. Mamy swj


gos, swoje prawa i swoj godno. Chcemy y i by w peni
uznawanymi, penoprawnymi
czonkami spoeczestwa. Nasz
kolejny marsz jest uhonorowaniem wszystkich wielkich wartoci, w ktre wierzymy: wiary, nadziei, mioci, szacunku,
godnoci i prawoci. Chcemy
tra do wszystkich serc, znajdujc tam szczeglne miejsce
pamici o osobach, ktre potrzebuj i wymagaj wsparcia,
ale ktre jednoczenie s w stanie da wicej ni oczekujemy.
Kto mgby zapyta,
dlaczego Pani to robi?
Praca na rzecz osb niepenosprawnych to dla mnie
nieodczny element ycia. To
moja misja...
Niegasnce na twarzach
naszych zawodnikw umiechy
s najwspanialszym podzikowaniem dla wszystkich osb
zaangaowanych w pracy na
rzecz osb niepenosprawnych.
Dlatego jestem zaszczycona
i piknie dzikuje Starostwu
Powiatowemu w Kdzierzynie-Kolu za docenienie mojej
pracy i wytypowanie mnie do
konkursu Liderzy 25-cio Lecia
PFRON.

KDZIERZYN-KOLE INWESTYCJE

URZD CZEKA NA OPINIE


MIESZKACW
Program rewitalizacji miasta Kdzierzyn-Kole z perspektyw do
roku 2030 zosta opracowany.
Propozycje
mona zgasza do 28
wrzenia.
Urzd Miasta w Kdzierzynie-Kolu zachca mieszkacw do zapoznanie si z
opracowanym programem
rewitalizacji miasta Kdzierzyn-Kole (z perspektyw
do roku 2030). Zachcamy do zapoznania si z ma-

teriaem opublikowanym na
stronie http://www.kedzierzynkozle.pl/strona/rewitalizacja-miasta i wnoszenie
ewentualnych uwag. Propozycje zmian mona wysya do 28 wrzenia na adres
rewitalizacja@kedzierzynkozle.pl za pomoc przygotowanego formularza konsultacyjnego, dostpnego na
wspomnianej stronie informuje magistrat.
Zgodnie z harmonogramem prac w przyszym

miesicu dokument zostanie oceniony przez zesp


ds. rewitalizacji powoany
przez marszaka wojewdztwa opolskiego. Z kolei jeeli do programu rewitalizacji
zostan wniesione uwagi,
bd one wprowadzane na
przeomie padziernika i listopada. Pod koniec roku
program powinien zosta
ostatecznie oceniony i zatwierdzony przez ekspertw.
J

Opracowanie kartograficzne:
Studio PLAN Wrocaw
www.plan.pl

* Subregion Kdzierzysko-Strzelecki: Bierawa, Cisek, Pawowiczki, Ujazd, Lenica, Strzelce Opolskie, Kdzierzyn-Kole,
Zawadzkie, Jemielnica, Polska Cerekiew, Reska Wie, Powiat Strzelecki, Powiat Kdzierzysko-Kozielski.

Informacje zawarte w niniejszej


mapie s prawnie chronione. adna cz tej mapy nie moe by
w jakikolwiek sposb powielana
ani wykorzystana do innej publikacji bez zgody Studia PLAN.

Mapa przedstawia prawie


20 km istniejcych cieek oraz planowane cieki rowerowe.
Rowerzyci w Kdzierzynie-Kolu w tej chwili mog
korzysta z 20 km cieek rowerowych. W planach jest budowa cieek rowerowych o
cznej dugoci 34 km. Mia-

sto jak podkrela Jarosaw


Jurkowski z Urzdu Miasta,
pamita o rowerzystach, przebudowujc ulice, jak i przeprowadza je przez tereny lene.
O rowerzystw chc te zadba gminy zrzeszone w subregionie kdzierzysko-strzeleckim. Wanie zostaa oddana
do uytku przez nasz powiat

cieka wzdu ul. Mostowej,


a kolejna ma pobiec ul. Grunwaldzk przez Cisow a do
Zalesia lskiego. Zwikszenie
bezpieczestwa poruszania si
rowerzystw poprawi te sytuacj na naszych drogach wyjania Jurkowski.
J

R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444