You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 21 wrzenia 2016 | Nr 19 (220)

GazetaInformator.pl

REGION GOSPODARKA

Ceny wody pjd w gr?


Prezydent Wodzisawia l., Mieczysaw Kieca ostrzega: mieszkacy zapac
za zmiany w prawie wodnym.
Fot. PIXABAY

Kobieta zadbana
REGION EKOLOGIA

Ekoremont w SP 3 w Brzeziu
Nowe sale lekcyjne, wymiana stolarki okiennej,
docieplenie dachu i cian to tylko cz prac wykonanych podczas gruntownego remontu Szkoy Podstawowej w Brzeziu.
Czytaj wicej str. 6

RADLIN STRA MIEJSKA

Gdy tylko Stra Miejska w


Radlinie odebraa zgoszenie o poncym pojedzie,
na miejsce natychmiast
uda si jeden z funkcjonariuszy.
Zgoszenie o tym, e samochd zaparkowany przy ul.
Korfantego ponie, Stra Miejska w Radlinie otrzymaa 13
wrzenia (wtorek), ok. godz.
10:15. Na miejsce niezwocznie
uda si stranik miejski, Mieczysaw Machnik.
Funkcjonariusz,
dziki
sprztowi ganiczemu uyczoPrezydent Wodzisawia l. podkrela, e informuje o prawdopodobnej podwyce ceny ju teraz ze wzgldu na fakt, i projekt
nowej ustawy nie zosta jeszcze przyjty, wic wci s szanse na wypracowanie innego rozwizania, ktre nie obciaoby
tak mocno kieszeni obywateli.
KATARZYNA CZY

Jeli Sejm przyjmie nowelizacj ustawy o prawie


wodnym, to wszyscy poczujemy tego skutki mwi prezydent Wodzisawia l., Mieczysaw Kieca podczas ostatniej
sesji Rady Miasta. Ceny wody
maj wzrosn o co najmniej
15 %. Mieczysaw Kieca podkrela, e proces legislacyjny
toczy si bez przeszkd, mimo
i strona samorzdowa Komisji Wsplnej Rzdu i Samorzdu Terytorialnego wyrazia negatywn opini na temat
proponowanych zmian. Nowe przepisy nie dotkn bezporednio wodzisawskiego
Przedsibiorstwa Wodocigw
i Kanalizacji, ale mieszkacy
powiatu i tak musz si liczy

z wyszymi opatami za wod.


PWiK kupuje bowiem wod
od Grnolskiego Przedsibiorstwa Wodocigw, ktre
zalicza si do najwikszych tego typu rm w kraju. rednio
pobiera ono ze rodowiska 145
mln m3 wody. Do tej pory za
kady m3 odprowadzano do
budetu 9 gr. Jeli nowe prawo wejdzie w ycie, od 1 stycznia kwota ta wzronie do 60 gr
za m3. Do tego trzeba jednak
doliczy koszty niewykorzystanej wody oraz VAT, co w sumie
spowoduje podwyk o przynajmniej 80 gr dla indywidualnego odbiorcy.
Informacje te potwierdza
ukasz Czopik, prezes Grnolskiego Przedsibiorstwa
Wodocigw SA. Podkrela on, e nie da si unikn

podwyek cen, jeli planowane zmiany wejd w ycie. Z


ostatnich komunikatw Ministerstwa rodowiska dotyczcych nowelizacji prawa
wodnego wynika, e czeka nas
olbrzymia podwyka opat za
pobr wody. Dla GPW oznacza
to, e od 2017 roku nasze koszty wzrosn o prawie 60 mln z.
Dla nas to szokujce, zwaszcza w kontekcie realizowanej
od dwch lat polityki cenowej
opartej na zasadzie utrzymywania staej ceny. Takie obcienie bezporednio musi
odbi si na cenie hurtowej
wody, bo nic nie jest w stanie
zrekompensowa takiej wyrwy
w naszym budecie tumaczy
Czopik. Jego zdaniem prawdopodobna podwyka cen bdzie
najwiksza w historii i najbar-

dziej dotknie indywidualnych


odbiorcw. Obecny system
opat z tytuu korzystania ze
rodowiska w zasadniczej czci spenia swoj rol. Dziki
rodkom z tego rda, za pomoc Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzdu
Marszakowskiego,
mona
realizowa przedsiwzicia
chronice nasze rodowisko
naturalne. Nowy system pienidze te centralizuje, a o ich
losach decydowa maj wadze
w Warszawie. Nie daje to adnych gwarancji, e wpyn one
na stan rodowiska w regionie,
z ktrego pochodz dodaje
prezes GPW.
Warto rwnie podkreli,
e projekt nie zostanie poddany konsultacjom spoecznym.

Fot. UM Radlin

POAR SAMOCHODU

nemu z pobliskiego marketu,


stumi ogie w samochodzie
i zabezpieczy miejsce a do
przybycia jednostek poarniczych. W zdarzeniu nikt nie
ucierpia.
K

CZYOWICE POLICJA

KIEROWCA ZBIEG
We wtorek, 13 wrzenia, w
Czyowicach w godzinach
nocnych okoo 3:30 doszo
do wypadku drogowego.
Kierujcy pojazdem marki
opel straci panowanie nad pojazdem i uderzy w drzewo. Nastpnie nie udzielajc pomocy
pasaerom, uciek. Policj poinformowa mczyzna, ktry
bdc w pobliu usysza gony huk. Postanowi sprawdzi,
co si stao. Gdy podjecha bliej spostrzeg samochd marki opel insignia, w ktry znajdowaa si zakleszczona z tyu
osoba. Druga leaa ju obok
samochodu. Za wok pojazdu
biega mczyzna, bdcy zdaniem wiadka, uczestnikiem
wypadku, gdy mia na ubraniach lady krwi.

Dwie osoby zostay przewiezione do szpitala: 32-letni


mieszkaniec Puaw z ran cit gowy i oglnymi potuczeniami ciaa i 25-latek z Bytomia ze zamaniem nogi, ran
gowy i oglnymi obraeniami ciaa. Jak podaje policja
mczyni twierdz, e si nie
znaj i nie wiedz jak znaleli si w pojedzie ani kto nim
kierowa. Pobrano od poszkodowanych krew na zawarto
alkoholu i narkotykw w organizmie.
Wodzisawska policja prosi wszystkie osoby, ktre maj
jak wiedz na temat wypadku lub widziay zakrwawionego mczyzn o pilny kontakt.
J

R E K L A M A

Nowy oddzia
w Wodzisawiu l.

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

16
ulica w. Jana Wodzisaw
l. ul. w. Jana 16, tel. 32 440 89 88
Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18
Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Druga strona

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI RODZINA

Opata mieciowa: nie bdzie ulg dla duych rodzin


katarzyna czy

Na biurko prezydenta Wodzisawia l. trafio pismo w


sprawie obnienia lub likwidacji opat za wywz odpadw
komunalnych dla rodzin wielodzietnych. Doczono do niego
opracowanie, z ktrego wynika, e wraz ze wzrostem liczby
czonkw rodziny spada ilo
wytwarzanych mieci w przeliczeniu na osob. Wnioskodawcy powouj si na wyniki bada
Wodzimierza Urbaniaka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
ktry dowodzi, i gospodarstwa
jednoosobowe wytwarzaj dwa
razy wicej odpadw ni wynosi
mediana iloci mieci wytwarzanych przez mieszkacw danego regionu. Profesor wskazuje,
e najwicej mieci powstaje
w gospodarstwach liczcych 4
osoby, natomiast wraz ze wzrostem liczby domownikw (6 lub

wicej osb) ilo odpadw si


zmniejsza. Argument ten miaby przekona wadze miasta
do zmiany sposobu pobierania
opat za wywz odpadw komunalnych, ktry w tej chwili jest
uzaleniony od liczby osb tworzcych jedno gospodarstwo domowe. Autorzy petycji powouj
si rwnie na przykad innych
miast, ktre zdecydoway si na
wprowadzenie ulg. Wodzisawski Urzd Miasta tumaczy jednak, e nie planuje przychyli
si do wniosku duych rodzin.
Zdaniem urzdnikw wprowadzenie ulg lub zwolnie z opat
rodzin wielodzietnych spowodowaoby wzrost kosztw dla pozostaych mieszkacw o zotwk
miesicznie na osob. Zwolennicy zmian twierdz jednak, e
jest to rozumowanie bdne,
gdy to dziki rodzinom wielodzietnym pozostali mieszkacy
maj nisze opaty.

Fot. pixaby.com

Rodziny wielodzietne po raz kolejny wnioskuj o zniesienie opat za wywz mieci.


Magistrat odpowiada: nie ma takich planw.

Wodzisawski magistrat nie planuje zmian w opatach za


wywz mieci. Zdaniem rodzin wielodzietnych system ten
jest niesprawiedliwy i nadmiernie obcia ich budety.

KOMENTARZ NA GORCO
Anna Szweda-Pigua
rzeczniczka Urzdu Miasta
Wodzisaw lski
Wprowadzenie ulg w
opacie mieciowej dla rodzin wielodzietnych byo
analizowane. Trzeba jednak koniecznie zaznaczy,
e zgodnie z obowizujcymi przepisami, w przypadku opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wpywy z jej tytuu winny
pokrywa koszty funkcjonowania caego systemu.
Oznacza to, e uszczuplenie
dochodw jako konsekwencja wprowadzenia ulg dla
rodzin wielodzietnych powinno zosta uwzgldnione
w stawce opaty, ktr zo-

bowizani bd uiszcza pozostali mieszkacy, ktrych


ulgi by nie dotyczyy. Biorc
pod uwag aktualny poziom
dochodw oraz ponoszone
przez miasto koszty z tytuu funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami,
naley zaznaczy, i w perspektywie wprowadzenia ulg
dla rodzin wielodzietnych
konieczne byoby podniesienie miesicznej stawki opaty
mieciowej. Opata mogaby
wwczas wzrosn nawet o
zotwk na osob. W zwizku z powyszym nie ma planw wprowadzenia wspomnianych ulg.

REGION EDUKACJA

Subregion przeciwko reformie owiaty


Zarzd Subregionu jednomylnie przyj uchwa popierajc stanowisko w
sprawie planowanych zmian
w systemie edukacji. Nowe rozwizania w systemie
owiatowym oznaczaj powrt
do systemu sprzed 1999 roku,
ktry zupenie nie odpowiada wspczesnemu rozwojowi
cywilizacyjnemu - czytamy w
pierwszym zdaniu stanowiska. Wrd najwaniejszych
kwestii znalaz si problem
likwidacji gimnazjw. Przedstawiciele Subregionu zwracaj uwag na kopoty natury
logistycznej i finansowej zwizane z reorganizacj systemu
szkolnictwa.
Nale do nich: sprawa
wyposaenia
dotychczasowych szk podstawowych w
pracownie do nauki przedmiotw takich jak biologia, fizyka czy chemia, ktre do tej
pory byy nauczane w gimnazjach, konieczno wymiany
tablic informacyjnych, sztandarw, pieczci, dokumentacji uczniowskiej itd., a przede
wszystkim znaczna redukcja

zatrudnienia wrd kadry pedagogicznej. - W wikszoci


szk podstawowych nauczyciele pracuj w niepenym
wymiarze godzin i, co oczywiste, to najpierw im bdzie
si uzupenia etaty. Nie ma
moliwoci, ebymy zapewnili prac wszystkim nauczycielom gimnazjw tumaczy
Mieczysaw Kieca, prezydent
Wodzisawia l. i Przewodniczcy Zwizku. - A jednoczenie wemy pod uwag to,
e ci nauczyciele s wietnie
przygotowani do pracy z modzie w wieku gimnazjalnym
dodaje.
Kolejny problem wie
si z pozyskanymi dotychczas
rodkami unijnymi, ktre byy przeznaczone na remonty
czy wyposaenie gimnazjw.
W przypadku likwidacji szk
konieczne jest zabezpieczenie interesu organw [prowadzcych szkoy przyp. red.]
w przypadku niemoliwoci
zrealizowania wskanikw i
zapewnienia trwaoci projektw. Zdaniem Zarzdu mankamentem planowanej zmia-

Zesp redakcyjny
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
44-300 Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:


Martyna Terka-Cebula: 533 355 277
martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Rudzka: 797 593 747
dominika.rudzka@gazetainformator.pl
Aleksandra Krasek: 533 399 344
aleksandra.krasek@gazetainformator.pl
Marta Nabrdalik: 733 755 866
marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

Fot. Justyna Koniszewska

Subregion Zachodni nie popiera szybkiego tempa zmian w edukacji.


Krytyczne stanowisko Zwizku trafio m.in. do prezydenta i premiera RP oraz Ministra Edukacji Narodowej.
ny jest take brak informacji
na temat dalszego funkcjonowania klas dwujzycznych
i sportowych oraz szk mistrzostwa sportowego.
Samorzdowcy naszego
subregionu poruszyli rwnie kwesti powrotu szeciolatkw do przedszkoli. W ich
opinii zmiana ta zmusi organy prowadzce do zwikszenia rodkw na doposaenie
przedszkoli w rodki dydaktyczne do nauki pisania i czytania oraz spowoduje brak
miejsca w tych placwkach dla
wszystkich chtnych (dotyczy
to zwaszcza dzieci trzy- i dwuipletnich).
Potencjalnie niebezpieczna moe si te okaza konieczno przeprowadzenia
nowych konkursw na dyrektorw wszystkich szk, zwizana ze zmian ich nazwy.
Zgodnie z obowizujc procedur konkursow, jednostki
samorzdu terytorialnego nie
bd miay adnego wpywu
na wybr kierownikw placwek. W ten sposb komisja
moe wybra dowoln osob,

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 10 000 egz.
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Nie tylko likwidacja gimnazjw, ale rwnie powrt szeciolatkw do przedszkoli to


zdaniem samorzdowcw powany problem dla gmin. Rewolucyjne (a nie ewolucyjne)
zmiany w systemie owiaty nie przynios spodziewanych efektw napisali w licie do
MEN przedstawiciele Subregionu Zachodniego.
a samorzd bdzie musia finansowa jej pomysy. Oczywicie mamy nadziej, e jak
dotychczas komisje konkursowe bd wybiera na dyrektorw wietnych menaderw,
ale wiemy, e z konkursami
bywa rnie mwi Mieczysaw Kieca.
Zacznijmy zatem wspiera i racjonalnie doskonali
system edukacji w naszym
kraju, zamiast go burzy. Bdzie to dobra zmiana zarwno

dla ucznia, rodzica, nauczyciela, jak rwnie wszystkich


osb i instytucji zwizanych z
owiat - apeluj w posumowaniu przedstawiciele Subregionu.
Zgodnie z treci uchway opinia Zarzdu Zwizku
Gmin i Powiatw Subregionu Zachodniego Wojewdztwa lskiego zostaa przekazana Prezydentowi i Premier
RP, Ministerstwu Edukacji
Narodowej, a take Zwizko-

wi Miast Polskich, lskiemu


Zwizkowi Gmin i Powiatw
oraz Zwizkowi Gmin i Powiatw Subregionu Centralnego Wojewdztwa lskiego.
W skad Subregionu Zachodniego wchodzi 28 jednostek samorzdu terytorialnego, w tym powiat raciborski
i wodzisawski oraz miasta i
gminy lece w tych powiatach.
kc

GazetaInformator.pl >>

Wiadomoci 3

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)


REGION SZPITAL

Fot. Fot. UM Wodzisaw l.

PRZYBDZIE KAMER

Dorota Kowalska szefow


szpitala

Obecnie w Wodzisawiu
lskim monitoring obejmuje ponad 30 punktw.
Kocem roku zamontowane zostan kolejne 3
kamery.
Monitoring miejski nie tylko zwiksza szans na wykrycie przestpstw i wykrocze
jeszcze w momencie ich popenienia, ale take skutecznie odstrasza przestpcw. Dlatego
te, w sierpniu w Wodzisawiu
lskim podpisane zostay dwie
umowy dotyczce montau kolejnych punktw kamerowych.
Nowe kamery znajdowa
si bd przy:

ul. 26 Marca (SUPERSAM),


ul. Waowej (rejon posesji
nr 14),
skrzyowaniu ul. Radliskiej-Leszka.
Termin realizacji zadania
ustalono na 28 grudnia. Caociowy koszt montau nowych
kamer wyniesie 72 237,90 z.
Ponadto, w tym roku planowana jest rwnie modernizacja punktu kamerowego zlokalizowanego na ul. B.
Chrobrego w Radlinie II (rejon parkingu miejskiego).
k

WODZISAW LSKI SAMORZD

Fot. UM Wodzisaw l.

Na czas remontu swoj lokalizacj zmieni m.in. sekretariat


prezydent miasta
Koszt
prowadzonych
prac wyniesie w sumie 1 865
095,17 z brutto. Wykonawc
zadania jest konsorcjum firm,
ktrego liderem jest FOBUD
Sp. z o.o. z Marklowic.
Ze wzgldu na prowadzone prace, wprowadzone
zostay pewne zmiany zwizane z funkcjonowaniem wodzisawskiego magistratu. Do
budynku 4B zostay przeniesione: sekretariat prezydenta
miasta pokoje 103 i 104, sekretariat I zastpcy prezydenta miasta pokoje 315, sekretariat II zastpcy prezydenta
miasta pokj 308. Zmieniy
si te niektre numery telefonw. Z sekretariatem prezydenta miasta kontaktowa
si mona pod numerem: 32
45 90 544. Numer telefonu do
sekretariatu zastpcw prezydenta miasta pozosta bez
zmian (32 45 90 401). Lokalizacj zmieni take Wydzia
Podatkw, ktry przeniesiono
z budynku 4 do budynku 4B
(poziom 0, pokoje 2-6).
k

W konkursie na stanowisko dyrektora Powiatowego


Publicznego Zakadu Opieki
Zdrowotnej w Rydutowach i
Wodzisawiu l. miao wzi
udzia dziewicioro kandydatw, ale jeden z nich wycofa
si po zoeniu dokumentw
aplikacyjnych. 31 sierpnia powoana do tego celu komisja
ogosia, e funkcj t bdzie
sprawowa Dorota Kowalska.
15 wrzenia Zarzd Powiatu Wodzisawskiego przyj
uchwa, w wyniku ktrej z now dyrektor podpisano umow
o prac na sze lat. Miesiczne
wynagrodzenie ma wynosi 16
tys. z brutto.
Dorota Kowalska ma wyksztacenie prawnicze. Ukoczya rwnie studia podyplo-

Dorota Kowalska peni funkcj dyrektora szpitala ju niemal p roku. Dotychczas nie udao jej si jeszcze znale
skutecznej i zadowalajcej wszystkich recepty na popraw
sytuacji placwki.
mowe w zakresie zarzdzania
placwkami suby zdrowia
oraz nieruchomociami. Zanim w kwietniu tego roku zastpia poprzedni dyrektor

wodzisawskiego szpitala, pracowaa m.in. w Grnolskim


Centrum Medycznym i Polsko-Amerykaskiej Klinice Serca
w Bielsku-Biaej.

WODZISAW LSKI GOSPODARKA

REMONT W URZDZIE
MIASTA. JAKIE ZMIANY?

A do koca wrzenia
przyszego roku w wodzisawskim magistracie prowadzone bd prace remontowe.
Prowadzona modernizacja
wodzisawskiego Urzdu Miasta
obejmie budynki 4 i 4A. Prace
w budynku 4 obejmowa bd
przebudow sali narad, renowacj tynkw wewntrznych, aktualizacj sieci teleinformatycznej
systemu, instalacj wentylacji i
klimatyzacji w pomieszczeniach
budynku, budow dwigu osobowego wraz z przystosowaniem strefy wejcia dla osb niepenosprawnych, remont toalet
i dezynsekcj przeciw szkodnikom drewna konstrukcji dachu.
W budynku 4A zaplanowano z kolei: renowacj elewacji wraz z wymian rynien, rur
spustowych, obrbki blacharskiej, instalacja odgromowej,
dobudow klatki schodowej z
dwigiem osobowym, remont
istniejcej klatki schodowej, instalacj wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach budynku oraz dezynsekcj przeciw
szkodnikom drewna konstrukcji dachu.

w skrcie

TENIS STOOWY NA
TRZECH WZGRZACH
Pocztkiem wrzenia ponownie
poszerzya si oferta rekreacyjna
Rodzinnego Parku Rozrywki
od teraz jego gocie pogra bd
mogli rwnie w ping-ponga. Do
dyspozycji odwiedzajcych park
oddane zostay dwa betonowe
stoy do tenisa stoowego.

Wodzisawski szpital ma now dyrektor. Zarzd Powiatu powierzy


t funkcj Dorocie Kowalskiej.
katarzyna czy

Kolejne kamery w miecie montowane s w trosce o bezpieczestwo jego mieszkacw.

REGION

Fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu l.

WODZISAW LSKI BEZPIECZESTWO

Miasto wsppracuje z Krajowym


Rejestrem Dugw
Dziki podpisanej niedawno umowie, miasto bdzie mogo
skuteczniej zarzdza zalegociami dunikw wobec budetu.

Wsppraca Wodzisawia
lskiego z Krajowym Rejestrem Dugw Biurem Informacji Gospodarczej SA realizowana jest w ramach programu
Samorzd na plus, dedykowanego jednostkom samorzdu terytorialnego i podmiotom

zalenym. Dziki programowi


miasto uzyskao szereg praktycznych narzdzi prewencyjnych motywujcych do terminowych patnoci oraz dostp
do systemu KRD BIG SA. Jak
wyjania skarbnik miasta, Jacek Matyja, ju sam fakt moliwoci wpisania do bazy dunikw przekona mieszkacw,
ktrzy unikaj uiszczania nalenoci wzgldem miasta, do ich
uregulowania.
W elektronicznej bazie danych KRD BIG SA mog znale
si wszyscy dunicy - przedsibiorcy, konsumenci, lokatorzy,
ktrzy nie pac czynszu w terminie itd. Tacy dunicy mog

mie zablokowany dostp do


korzystania z usug finansowych (kredyty, zakupy ratalne),
telekomunikacyjnych (moliwo kupna telefonu w abonamencie) czy multimedialnych
(telewizja kablowa, szerokopasmowy dostp do internetu).
Szczeglnie istotny dla miasta jest fakt, i system umoliwia rwnie pobieranie raportw o podmiotach sektora
biznesowego, dziki czemu
szybko mona zweryfikowa
informacje dotyczce przedsibiorcw, z ktrymi miasto
chciaoby nawiza wspprac.
k

REGION KULTURA

Legalnie i na wycignicie rki


Projekt Kultura Na Widoku to powszechny dostp do ponad 1100 utworw
z 30 legalnych rde.
Dziki Kulturze Na Widoku, projektowi Fundacji Legalna Kultura, moecie atwo,
szybko i wygodnie (wystarczy
smartfon lub notebook) korzysta z szerokiej oferty albumw
muzycznych, ksiek i filmw
czy te gier i wirtualnych muzew. Oferta jest bezpatna lub w

atrakcyjnych, niskich cenach.


Dostp do Kultury Na Widoku jest na wycignicie rki
plakaty z kodami QR do pobierania utworw bdzie mona znale np. na przystankach
komunikacji miejskiej, w szkoach, urzdach czy bibliotekach.

Projekt rozpocz si pocztkiem wrzenia. Wicej


informacji o Kulturze Na Widoku znajdziecie na oficjalnej
stronie internetowej projektu: www.kulturanawidoku.pl.
k

POLUB NAS NA FACEBOOKU!


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

kk

BIBLIOTEKA Z DOTACJ
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Wodzisawiu lskim otrzymaa 40 200 zotych
dofinansowania z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Kwota ta zostanie przeznaczona
na zakup wielu nowoci wydawniczych dla wszystkich wodzisawskich czytelnikw.
DOTACJA
DLA PRZEDSZKOLAKW
Miasto Radlin pozyskao ponad
300 tys. zotych rodkw zewntrznych na realizacj projektu edukacyjnego Radlin miasto z sercem dla przedszkolaka.
Projekt ten zakada zwikszenie
liczby miejsc przedszkolnych w
istniejcych placwkach, wprowadzenie zaj wzbogacajcych
aktualn ofert edukacyjn,
wprowadzenie zaj dla dzieci
z rnego rodzaju deficytami
rozwojowymi oraz wsparcie dla
nauczycieli realizujcych zadania
z zakresu pedagogiki specjalnej.
Dodatkowe zajcia realizowane
bd od wrzenia przyszego roku do czerwca roku 2018.
WODZISAW:
REMONTY DRG
Jeszcze w tym roku, w ramach
programu rozwoju sieci drg
miejskich, modernizacji doczekaj si kolejne odcinki drg.
Przebudowa nawierzchni drogi
wewntrznej wykonana zostanie
na ul. Wyszyskiego, ul. Brzozowej, ul. Ustronnej, ul. Modzieowej i ul. Grniczej. Przebudowy
i wykonania mijanek doczeka
si ul. Poomska a zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni ul.
Siarkowa. Termin realizacji prac
ustalono na koniec listopada biecego roku.
DOCZ
DO TEATRU SZYDO
Na zajcia teatralne dziaajcy
w WCK Teatr Szydo zaprasza
modych ludzi powyej 15. roku
ycia. Teatr Szydo nie tylko pracuje nad spektaklami, ale rwnie bierze udzia w przegldach,
festiwalach, warsztatach, wystawia spektakle oraz wspomaga
organizacj imprez WCK. Osoby
zainteresowane doczeniem do
grupy mog zgasza si do jej instruktorki. Zajcia odbywaj si
w kady czwartek, od godz. 16:00
do 19:00, w Wodzisawskim Centrum Kultury. Przyjcie nastpuje po rozmowie kwalifikacyjnej
oceniajcej moliwoci kandydata. Z kocem listopada koczy si
moliwo doczenia do grupy.
Miesiczny koszt uczestniczenia
w zajciach wynosi 15 z.
NASTOLATEK BEZ PRAWKA SPRAWC
WYPADKU
6 wrzenia, tu po godz. 18:00,
na ul. Raciborskiej w Rydutowach kierujcy hond 19-latek,
skrcajc w ulic Radoszowsk,
nie ustpi pierwszestwa przejazdu i doprowadzi do zderzenia
z prawidowo jadc skod kierowan przez 37-latka. W wypadku
poszkodowany zosta pasaer
skody, ktry zosta zabrany do
szpitala z oglnymi obraeniami ciaa. Szybko wyszo na jaw,
e 19-letni sprawca zdarzenia w
ogle nie posiada prawa jazdy.
Nastolatek zosta ukarany dwoma mandatami karnymi - za
nieudzielenie pierwszestwa i
spowodowanie kolizji oraz za jazd bez uprawnie.

4 Sport

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

RYDUTOWY SPORT

Bieg Zakochanych
Zakochani po raz pity pobiegli rydutowskimi ulicami. Uniesieni wzajemnym uczuciem sprawdzili,
jak daleko i szybko potrafi razem dobiec.
justyna koniszewska

lizacji stany 32 osoby. Trasa


przebiegaa ulic Mickiewicza
oraz Ligonia. Uczestnicy mieli
do przebiegnicia okoo 1km.

Wydarzenie skierowane byo


nie tylko do zakochanych par,
ale take dla rodzestw czy
maestw z dziemi czyli dla

wszystkich, niezalenie od wieku czy wzajemnych powiza.


Do miosnej rywalizacji zagrzewaa uczestnikw burmistrz

Kornelia Newy. Z kolei w biegu


wzi rwnie udzia wiceburmistrz Marcin Poomski, z on Katarzyn.
Fot. Justyna Koniszewska

17 wrzenia przy Rydutowskim Fikokowniu RAFA zebra-

li si zakochani mionicy biegania by razem wzi udzia w


V Rodzinnym Biegu Zakochanych. Mimo deszczu do rywa-

Do startu w V Rodzinnym Biegu Zakochanych organizatorzy zapraszali wszystkich chtnych, ktrzy w swoim yciu poczuli, czym jest tak pikne uczucie jak mio. W biegu mogy uczestniczy
wszystkie zakochane pary, w tym rodzestwo, maestwa ze swymi pociechami, niezalenie od wieku czy wzajemnych powiza.
GORZYCE SPORT

Zawody sprawnociowe na 110-lecie OSP Gorzyce


Straacy ochotnicy z Gorzyc i Czech rywalizowali o Puchar Prezesa OSP Gorzyce.
we straakw. Ochotnicy rywalizowali o Puchar Prezesa OSP
Gorzyce. W zmaganiach wzio

udzia 13 zawodnikw. Straacy mieli do pokonania tor przeszkd, w ktrym znalazy si mi-

dzy innymi przeniesienie opony,


zwinicie wa straackiego czy
przejcie pod przeszkod. Rywa-

lizacje miay charakter midzynarodowy za spraw jednostki straackiej z Czech. Zawody zostay

zorganizowane w ramach obchodw 110-lecia OSP Gorzyce.


jk

Fot. Justyna Koniszewska

11 wrzenia przy Wiejskim


Domu Kultury w Gorzycach odbyy si zawody sprawnocio-

10 wrzenia odbyy si oficjalne uroczystoci z okazji 110-lecia gorzyckiej Ochotniczej Stray Poarnej. W ramach obchodw odbya si jubileuszowa Msza w. w kociele p.w. w. Anioa Stra
w Gorzycach oraz powicenie figury w. Floriana, ktra zostaa umieszczona w specjalnej wnce na budynku OSP. Nie obyo si rwnie bez wrczenia midzy innymi zotych, srebrnych i
brzowych medali oraz licznych odznacze.

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 19/2016

GazetaInformator.pl 21 wrzenia 2016 nr 19 (220)

REGION BIZNES

II Spotkanie Networkingowe w Cieszynie przyjd, rozmawiaj,


rozwijaj biznes

Fot. Kazimierz Branny

dominika rudzka

Spotkania networkingowe
zyskuj coraz wiksz popularno wrd lokalnych przedsibiorcw. S one szans na
nawizanie
wartociowych
znajomoci, ktre daj moliwo rozwoju prowadzonego
biznesu. Tego typu spotkania
promuj idee lokalnego patriotyzmu gospodarczego, ktra wspiera rozwj firm w caym
regionie.
Wanym punktem dziaalnoci Klubu Przedsibiorcy
z Cieszyna jest osobisty rozwj jej czonkw, ktry gwarantuje aktywne uczestniczenie w grze rynkowej, midzy
innymi poprzez szukanie nisz
rynkowych i kreatywno. W
ramach jego dziaalnoci organizowane s regularne spotkania biznesowe. I Spotkanie Networkingowe obyo si 18 maja

Fot. Ireneusz Burek

Klub Przedsibiorcy z Cieszyna zaprasza na kolejne Spotkanie Networkingowe, ktrego celem jest propagowanie lokalnego
patriotyzmu gospodarczego. Spotkanie bdzie szans na promocj firm, nawizanie wartociowych kontaktw oraz podjcie
wsppracy z nowymi partnerami biznesowymi.

w hotelu Mercure w Cieszynie.


Miao ono charakter otwarty i
zgromadzio licznie przybyych
goci nie tylko z powiatw cieszyskiego i bielskiego, ale i z
dalszych okolic.
Klub Przedsibiorcy dziaajcy przy Zamku Cieszyn zaprasza przedsibiorcw oraz
przedstawicieli rodowisk biznesowych na kolejne, II Spo-

tkanie Networkingowe, ktre


odbdzie si 5 padziernika w
godz. 16:00-19:00 w Hotelu
Mercure Cieszyn, przy ul. Motelowej 21.
Podczas spotkania zostan wrczone Odznaki Honorowych za Zasugi dla Wojewdztwa lskiego, ktre
wrczy Sylwia Cielar, wiceprzewodniczca Sejmiku Wo-

jewdztwa lskiego. W programie przewidziano rwnie


wystpienia Wilhelma Mikoajczyka, Dyrektora Sprzeday
ds. Sieci Wewntrznej, PKO
TFI nt. Sytuacji gospodarczej
i finansowej na wiecie oraz
Bartomieja Koziea, Dyrektora
Oddziau Regionalnego, PKO
Leasing w Katowicach, ktry wygosi prezentacje pt.Le-

asing jako forma finansowania


zamierze inwestycyjnych.
Tu po wystpieniach nastpi czas rozmw networkingowych i wymiany ofert handlowych.
Sponsorem i Partnerem
II Spotkania Networkingowego w Cieszynie jest PKO Bank
Polski. Spotkanie jest bezpatne. Obowizuje rejestracja i

przesanie formularza zgoszeniowego do 30 wrzenia na adres: buroklub@zamekcieszyn.


pl. Klub Przedsibiorcy prosi o
zabranie wizytwek i materiaw promocyjnych swojej firmy
lub organizacji.

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Wielkimi krokami zblia si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposb.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

6 20 03

2 PLUSY BIZNESU

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny

ledzimy zmiany

Kasy i drukarki fiskalne


kasy przenone, mobilne
kasy systemowe, sieci kasowe
drukarki fiskalne, niefiskalne
materiay eksploatacyjne, rolki do kas

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

Terminale , urzdzenia niefiskalne


terminale patnicze dla kadej brany
czytniki kodw kreskowych
ib.pl
wagi sklepowe, szuflady kasowe

67 47, 697 212 351


raciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

Oprogramowanie dla firm


oprogramowanie magazynowe
oprogramowanie gastronomiczne
aktualizacje, opieka serwisowa
bezpieczestwo danych, backupy
szkolenia i wdroenia
Serwis fiskalny
szkolenia z obsugi kas fiskalnych
naprawa kas i drukarek fiskalnych
KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKL AMY

GRATIS!
*)
o 60% wartoci

Konferencja: II edycja Akademii


Przedsibiorczoci w Tychach
Park naukowo-technologiczny IT Loft Park Tychy wraz z partnerami zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem wasnej dziaalnoci gospodarczej, a
take osoby prowadzce mode rmy i przedsibiorcw z terenu wojewdztwa lskiego na II edycj Akademii Przedsibiorczoci.
Organizatorzy zapewniaj, e kolejna odsona to
kolejne tematy, niezbdne kademu przedsibiorcy tym razem warsztaty
tak istotne dla dziaalnoci
jak: zawieranie umw oraz
ksztatowanie wizerunku.
Akademia jest odpowiedzi na potrzeb edukacji w zakresie zakadania i prowadzenia wasnej
dziaalnoci gospodarczej.
Cykl bezpatnych spotka,
wykadw i bezporednich
konsultacji z organizacjami, instytucjami, bezpatny dostp do prawnika czy

ksigowej ma za zadanie
przybliy wszystkie tajniki startu i prowadzenia
wasnego biznesu.
Przy stanowiskach partnerw jest okazja przedyskutowa z doradcami
biznesowymi i trenerami
pojawiajce si zawsze wtpliwoci, kwestie marketingowe, prawne i inne.
Konsultacje bd przez
cay czas trwania wykadw i warsztatw mona przyj i skonsultowa
swoje pomysy, zasign
bezpatnie opinii czy porady.

Akademia
Przedsibiorczoci odbdzie si 28
wrzenia, w rod w godzinach 10:15-15:15 w parku
naukowo-technologicznym
IT Loft Park, ul. Browarowa 21, Tychy (kompleks
Browaru
Obywatelskiego). Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja przez formularz
zgoszeniowy dostpny na
stronie itloftpark.pl/szkolenia. Udzia w Akademii
jest bezpatny.
DR /RDO:
IT LOFT PARK/

Raport: Skd rodki na rozwj rmy?


Wsparcie nansowe dla maych i rednich rm ze rodkw Unii Europejskiej
to nie tylko dotacje. Firmy mog skorzysta np. z instrumentw nansowych, gwnie poyczek i porcze, czsto na preferencyjnych, w stosunku
do rynkowych, warunkach.
Enterprise Europe Network informuje, i oferta
podmiotw oferujcych ww.
wsparcie moe si rni w
zalenoci od regionu, w ktrym potencjalny benecjent
zarejestrowa swoj dziaalno. Skd mona czerpa
rodki na rozwj rmy?

rencyjnoci przedsibiorstw
oraz MP na lata 2014-2020,
z budetem w wysokoci 2,3
mld euro. W ramach programu COSME MP otrzymuj
wsparcie w nastpujcych
obszarach: uatwienie dostpu do nansowania; wspieranie umidzynarodowienia
i uatwianie dostpu do rynKrajowy
kw; tworzenie warunkw
System Usug (KSU)
sprzyjajcych konkurencyjKrajowy System Usug noci; promowanie kultury
to sie wsppracujcych przedsibiorczoci.
podmiotw, ktre wspieraj rozwj przedsibiorczoci Horyzont 2020
w Polsce. W orodkach KSU dla innowacyjnych rm
przedsibiorcy mog skoHoryzont 2020 to najrzysta nie tylko z szerokie- wikszy w historii Unii Eugo zakresu usug doradztwa ropejskiej program na rzecz
biznesowego, ale take liczy bada i innowacji. Jego czna pomoc w uzyskaniu po- ny, siedmioletni (2014-2020)
yczki lub porczenia. Fun- budet wynosi blisko 80 mld
dusze poyczkowe udzielaj euro. Oferuje instrumenty poyczek gwnie mikro-, nansowe dla innowacji w pomaym i rednim przedsi- staci m.in. preferencyjnych
biorstwom dziaajcym na poyczek i gwarancji udzieterenie obsugiwanym przez lanych przez Europejski
Bank Inwestycyjny i Eurodany fundusz.
pejski Fundusz Inwestycyjny na pen komercjalizacj
Program COSME
COSME jest unijnym wynalazkw i innowacyjprogramem na rzecz konku- nych technologii. Zostanie

na nie przeznaczone ponad


2,8 mld euro.
Inicjatywa JEREMIE
Inicjatywa JEREMIE
(ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium
Enterprises) to program
Unii Europejskiej, ktrego inicjatorem jest Komisja
Europejska. JEREMIE jest
atrakcyjn form wsparcia
nansowego, oferowanego
mikro-, maym i rednim
przedsibiorstwom, rwnie
podmiotom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz tzw. start-upom. Celem
inicjatywy jest pomoc przede
wszystkim tym rmom, ktre rozpoczynaj dziaalno
gospodarcz, nie posiadajc
historii kredytowej lub zabezpiecze o wystarczajcej
wartoci.
Szczegowe informacje mona znale
na stronie internetowej
www.een.org.pl
DR /RDO:
ENTERPRISE EUROPE
NETWORK/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16 | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03


Racibrz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

DLA

ib.pl

m
ie
k
o
r
im
n
t
a
t
s
o
6
1
0
2
Rok
u
zwolnienia z obowizk
h
c
y
ln
a
k
s
fi
s
a
k
ia
n
a
w
instalo
Po ostatnim zamieszaniu wok tzw. fiskalizacji on-line, obecnie coraz czciej nasi Klienci pytaj, jak
interpretowa informacje, i w roku 2017 przestan obowizywa wszelkie zwolnienia z tytuu rejestracji
za pomoc kas fiskalnych.
Co do zasady, zgodnie z ustaw o VAT, jeli firma sprzedaje towary lub usugi na rzecz osb fizycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizana do rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansw wprowadzao okresowe zwolnienia z tego obowizku, ktre stopniowo s wygaszane. Jedno z nielicznych, jakie jeszcze funkcjonuje
to zwolnienie z kasy fiskalnej w przypadku osiganych obrotw detalicznych poniej 20 tys. z.
Nierzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy zaniaj pacone podatki, deklarujc jedynie
cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy w roku limitu 20 tys. z. Ministerstwo Finansw
podkrela, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz detalistw bdzie obowizkowo
korzysta z kasy fiskalnej w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw
oraz praw konsumentw.
Do koca biecego roku jednak w mocy jest nadal rozporzdzenie, zgodnie z ktrym obowizek wprowadzenia kasy nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci. W przypadku kwoty poniej limitu, kasy fiskalnej nie trzeba instalowa.
Takim najwikszym (i najbardziej kontrowersyjnym) zwolnieniem, ktre przestao obowizywa od 2015
roku, byo zwolnienie dla wybranych usug, w tym warsztatw samochodowych, lekarzy, dentystw,
prawnikw, fryzjerw, kosmetyczek oraz lokali gastronomicznych, nawet gdy wykazywany przez tych
podatnikw obrt by niszy ni 20 tys. z rocznie. Natomiast wraz z kocem roku 2016 limit ten przestaje
obowizywa w ogle, co oznacza, e kady przedsibiorca, ktrego klientami s konsumenci detaliczni
lub rolnicy ryczatowi, bdzie musia uywa kasy fiskalnej od 2017 r. niezalenie od wykonywanego
obrotu.
W odpowiedzi na pytania naszych Klientw wyjanilimy jak wyglda sytuacja w wietle obecnych przepisw. Do koca roku mamy jednak jeszcze ponad trzy miesice, a dowiadczenie mwi, e Ministerstwo
Finansw czsto publikuje nowe rozporzdzenia o stosowaniu kas fiskalnych w grudniu, zatem moe
by i tak, e nie zostao powiedziane jeszcze ostatnie sowo w tym temacie.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 30 wrzenia 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

Z regionu

wiadomoci

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

REGION SPORT

Treningi sztuk walki a pozytywny obraz samego siebie


Trenowanie sztuk walki to nie tylko nabywanie umiejtnoci samoobrony, ale rwnie ksztatowanie swojej osobowoci,
wraliwoci, koordynacji oraz psychiki.

R E K L A M A

Treningi Sztuki Walki ucz radzenia sobie w rnych sytuacjach zagroenia, a ta umiejtno
przenosi si rwnie na ksztatowanie pozytywnych cech charakteru.
strachu i umiejtnego wzywania
pomocy.
Pszczyska Akademia Sztuk
Walki istnieje w Polsce od 60
lat. Jej twrc i zaoycielem jest
mistrz Jzef Brudny 10 dan z
Pszczyny.
W tym roku grupy z Raciborza i Wodzisawia l. obchodz
25 lat istnienia.

Treningi w Raciborzu odbywaj si w sali gimnastycznej Orodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesyszcych i


Sabosyszcych przy ul. Karola Miarki 4, natomiast w Wodzisawiu l. treningi odbywaj
si w sali gimnastycznej Szkoy
Podstawowej nr 3 przy ul. 26
Marca 9.

KRZYSZTOF DRONIAK
Tel. 604 422 726
www.polskaszkolawalki.pl
www.facebook.com/
PolskaSzkolaWalki
Artyku sponsorowany

ZAWADA KSICA GOSPODARKA

SPRZEDA BUDYNKU
DAWNEJ PLEBANII
Fot. Gmina Ndza

Treningi sztuki walki w


swoim pierwotnym zaoeniu
zawsze suyy do obrony siebie
i swoich najbliszych. Umiejtno ta powoduje wysoki poziom poczucia bezpieczestwa,
a co za tym idzie wrd modych
ludzi rodzi pozytywny obraz samego siebie, akceptowalny przez
grupy, w ktrych si znajduj.
Treningi Sztuki Walki ucz
radzenia sobie w rnych sytuacjach zagroenia, a ta umiejtno przenosi si rwnie na
ksztatowanie pozytywnych cech
charakteru: odporno na stres
i umiejtno radzenia sobie w
trudnych sytuacjach yciowych,
niedopuszczanie do zaama
psychicznych, waciwe postawy prospoeczne, wraliwo na
krzywd ludzk.
Treningi grupy modziey i
dorosych to nacisk gwnie na
samoobron w sytuacjach zagroenia zdrowia i ycia. Podczas naszych treningw prowadzone s wykady z psychologii
i pierwszej pomocy.
Prowadzimy rwnie treningi dla najmodszych. Dzieci
poprzez zabaw ucz si relacji z
innymi, nabywaj umiejtnoci
sprawnociowych, koordynacji,
rozwijaj inteligencj kinestetyczn (ruchow). Najmodsi
ucz si rwnie prawidowych
reakcji obronnych, opanowania

Nieruchomo posiada urzdzenia infrastruktury technicznej: energia elektryczna, instalacja wodocigowa a


take wasne szambo, dostp do drogi publicznej.
Obiekt bdzie mona naby za minimum 70 tys. z
+ VAT. Taka jest cena wywoawcza. Gmina ogosia
dat przetargu.
W Urzdzie Gminy Ndza na 26 padziernika zaplanowano przetarg na sprzeda
budynku dawnej plebanii z
dziak o powierzchni 0,1582
ha w Zawadzie Ksicej przy
ul. Raciborskiej. Cena wywoawcza wynosi 70.000,00 z

+ VAT. Wadium w wysokoci


7.000,00 z naley wpaci do
20 padziernika. Powierzchnia uytkowa dawnej plebanii
wynosi ponad 143 m2. Na terenie nieruchomoci jest te
budynek gospodarczy. Wicej
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Gminy Ndza w zakadce przetargi
na mienie gminne.
J

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

7 wrzenia 2016, nr 18 (219)

Kobieta zadbana
REGION STYL YCIA

Co naley zrobi, aby czu si wietnie,


dobrze wyglda i do tego cieszy si zdrowiem?
MARTYNA CEBULA

Temat zadbanej kobiety


sta si niezwykle popularny w
ostatnim czasie. W kocu kada z nas chce wyglda i czu
si wymienicie. Jak wic to
osign? Wystarczy kadego
dnia pamita o poniszych
zasadach.
Odywiaj si zdrowo
Odywianie ma ogromny
wpyw na nasze samopoczucie, wygld oraz zdrowie. Bardzo istotne jest to, by wyeliminowa ze swojej diety ywno
przetworzon i smaon na
gbokim tuszczu. Naley je
mniej, ale czciej najlepiej
z zachowaniem takich samych
R E K L A M A

odstpw czasowych pomidzy posikami. Wane jest


take, by wzbogaca swj codzienny jadospis o penoziarniste pieczywo, owoce, warzywa, orzechy, ryby, jajka oraz
nasiona.
Pamitaj
o aktywnoci zycznej
Szczeglnie w przypadku
pracy siedzcej i okresie jesienno-zimowym, wane jest
to, by zapewni swojemu ciau cho odrobin ruchu kadego dnia. Ruch ma bowiem
ogromny wpyw nie tylko na
sylwetk, ale take na oglne
samopoczucie oraz pomaga
unikn wielu problemw ze
zdrowiem.

Usystematyzuj swoje ycie


Organizm bardzo szybko przyzwyczaja si do narzuconych mu nawykw. Warto
wic wypracowa systematyczno przykadowo w porach,
o ktrych si kadziemy lub
wstajemy. Kolejnym cennym
nawykiem jest ilo przespanych godzin (od 7-8 h). Jeeli
bdziesz trzyma si tych zasad, bdziesz zawsze wypoczta i bdziesz si wietnie czu w
cigu dnia.
Codzienna pielgnacja
Zadbana kobieta powinna
pamita o tym, by kadego
dnia zapewni swojej skrze
odpowiednie nawilenie oraz
odywienie, by bya ona pro-

Fot. freepik.com

Regularne dbanie o siebie jest najlepsz drog do tego, aby to osign.


mienna i gadka. Naley rwie
zaopatrzy si w wysokiej jakoci kosmetyki do wosw, olejek do paznokci, krem do doni
i dobrej jakoci mleczko do demakijau. Systematyczne dbanie o wosy, skr i paznokcie
przynosi najlepsze rezultaty.
Badaj si regularnie
Regularne przeprowadzanie bada pozwala unikn
rnych przykrych sytuacji, dlatego kada z nas powinna znale czas, aby raz na jaki czas
sprawdzi stan swoich zbw,
zrobi cytologi lub badanie
krwi. Co wicej, wane jest rwnie to, by obserwowa sam
siebie i nie bagatelizowa nawet
najdrobniejszych symptomw,

ktre wysya do nas nasze ciao.


Rozrywka
Jeeli twoj jedyn rozrywk jest codzienne ogldanie seriali, koniecznie co z tym zrb.

Spotkaj si ze znajomymi, id
na spacer, wyprbuj nowy przepis lub zrb co innego, co Ci
zainspiruje i wyzwoli ca mas
endorn. A przede wszystkim
duo si umiechaj!

66 Wiadomoci
Kobieta zadbana

Zoty rodek

7 wrzenia
2016,
nr nr
1819(219)
21 wrzenia
2016,
(220)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ STYL YCIA

Dzie Otwarty Akademii Fitness


Ponad 90 osb wzio udzia w zajciach sportowych, prezentacji odziey oraz konsultacjach
z trenerami personalnymi, dietetykami i fizjoterapeutami.
Fot. Akademia Fitness

Program Dnia Otwartego w Akademii Fitness


by bardzo bogaty. Odbyo
si 13 pgodzinnych serii
rnych zaj grupowych,
wrd ktrych kady mg
znale co dla siebie. Gocie uczestniczyli m.in. w
zajciach: Fat Burning, Latino Dance, TBC zajcia
Aktywni 50+, Trening Metaboliczny.
Mona byo przekona si take o zaletach zaBeata Kampka 46 lat,
Racibrz
Przyszam dzisiaj do
Akademii, gdy chciaam
sprawdzi czy wiczenia
TRX s dla mnie. Nie
auj, po treningu czuj
si wietnie.
Ilona Rabenda 35 lat,
Samborowice
Regularnie przychodz
na zajcia do Akademii.
Moje ulubione treningi to
TBC i Zdrowy Krgosup.
wiczenia daj mi niesamowit dawk endorn.
Polecam ten klub kademu.
RACIBRZ STYL YCIA

Qui Moda na ulicy Warszawskiej


w Raciborzu
Serdecznie zapraszamy
na dostaw odziey sezonu
jesie-zima 2016/2017. Sezon ten stanowi powrt do
lat 90-tych, gdzie krloway
koszule z konierzykiem, pasujce niemale do wszystkiego oraz due torby. Lata
dziewidziesite to take
ponadczasowe jeansy, skra
oraz wena, za panujce kolory to szaro, biel i czer.
Wsppracujemy z woskimi, zaprzyjanionymi rmami, dziki czemu naszym
Klientkom moemy zaproponowa doskona jako
w szczeglnie atrakcyjnych
cenach. Nasza ostatnia
kolekcja wiosna-lato wyprzedaa si w w przecigu
dwch tygodni, co z pew-

Fot. Justyna Koniszewska

Butik Qui Moda proponuje trendy tego sezonu.


Znaki szczeglne to oryginalno, fantazja i jako!

noci bardzo pozytywnie stemy w stanie zaoferowa


wiadczy o naszej marce.
asortyment na kad kieOfert staramy si dopa- sze i fantazj.
sowa do potrzeb Klientek,
Qui Moda
dlatego uwanie suchamy
ul. Warszawska 13/1
ich opinii oraz obserwuje47-400 Racibrz
my rynek, dziki czemu je-

KUPON PROMOCYJNY

Kupujc 1 koszul otrzymujesz


dowoln bluzk z kolekcji letniej za 1 z!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 10:00-17:00
sob. 9:30-13:00

/ Qui-Moda
Artyku sponsorowany

j TRX, czyli treningu przy rowane do osb chccych


uyciu regulowanych tam. poprawi sw kondycj, a
Jest to najnowsza propozy- przy okazji mona rwnie
poprawi swoj gur. W
tym treningu pracuje wiele
Karolina, Racibrz, 27 lat
grup miniowych jednoczeJu 2 lata trenuj razem z
nie, przede wszystkim miAkademi. Moimi ulubionie gbokie odpowiadajce
nymi zajciami s Mental
za prawidow postaw i staBody, Trening Metaboliczny oraz ABT. Do klubu
bilizacj sylwetki wyjania
przychodz si zrelaksoEwa Koczwara, instruktorka
wa po cikim dniu pracy.
Akademii prowadzca nowe
Lubi przychodzi do
zajcia w klubie. To prawklubu, gdy panuje to dodziwa nowo w tnessomowa, przyjazna atmosfewym wiecie. Ciesz si, e
ra. Instruktorzy s bardzo
profesjonalni i pozytywnie
nastawieni na klientw.
Cay czas podnosz swoje
kwalikacje, bior udzia
w rnych szkoleniach,
maj du wiedz - np. potra wymieni jaki dany
misie pracuje w danym
wiczeniu.

cja klubu, dostpna w Akademii Fitness. TRX to


wiczenia siowo-wytrzymaociowe, polecane kademu,
niezalenie od stopnia tnessowego wytrenowania, skieKlaudia Nagler-Skroban,
Bojanw
Zawsze byam aktywna,
dlatego bdc w ciy
rwnie postanowiam nie
zaprzesta wiczy. Dziki
zajciom Pilates w Ciay
lepiej si czuj, rwnie
dziecko jest bardziej dotlenione. Polecam te zajcia!

Teresa Sokoowska-Kurowska 67 lat, Racibrz


Akademia to mj sposb
na ycie. Zamiast wyczekiwa w kolejce u lekarzy,
przychodz na sal ruch
jest jest moim lekarstwem
na choroby. Od 3 lat
przychodz do klubu, 4
razy w tygodniu. Dziki
wiczeniom zeszczuplaam,
poprawia mi si sylwetka, a przede wszystkich
samopoczucie. Instruktorzy s kompetentni, do
kadej osoby podchodz
indywidualnie, dopasowuj wiczenia do naszych
umiejtnoci. Na zajciach
cigle podnosz poziom.

w Raciborzu rwnie bdzie


mona trenowa za pomoc tam TRX. I oczywicie
zapraszam na moje zajcia TRX CIRCUIT dodaje

Dawid Wgrzyn, instruktor


TRX.
Midzy zajciami odbywao si losowanie nagrd.
Mona byo wygra wejciwki na wybrane zajcia
Pawe Skroban 43 lata,
Racibrz
Pierwszy raz na TRX.
Bardzo przyjemne, siowe
zajcia. Mona powiedzie, e za spraw ony
wicz razem z Akademi.
Maonka przychodzia na
klubu na treningi, a ja si
z niej namiewaem, e nic
na tych wiczeniach nie
robi. Z przekory zapisaem
si na trening, przekonaem si na wasnej skrze
jak te wiczenia wygldaj i zostaem. Teraz
razem z Akademi wiczy
caa nasza rodzina ona,
crka i ja. Z racji pracy o
charakterze wyjazdowym
trenuj w Akademii jedynie w pitki i soboty. Dziki wiczeniom poprawia
mi si kondycja, lepiej si
po prostu czuj. Pracuj
jako spawacz to szkodliwa
praca, wic do Akademii
przychodz rwnie po
zdrowie.

Akademii Fitness oraz zdrowe przekski z Ekobistro


BeFit. Poza tym gocie mogli skorzysta z porad dietetyka, zjoterapeuty i trenera
personalnego. Nie zabrako
te zdrowego poczstunku.

GazetaInformator.pl >>

Kobieta zadbana

7
2016,
nr(220)
18 (219)
21wrzenia
wrzenia 2016,
nr 19

REGION STYL YCIA

Perfekcyjny dzie gwarancja


wyjtkowego i udanego lubu!
lub to najwaniejszy dzie
w yciu kadego z nas. W dzisiejszym zabieganym wiecie,
organizacja lubu i wesela jest
nie lada wyzwaniem. Dziki
nam bdziecie mieli pewno,
e wszystko pjdzie po Waszej
myli! Oferujemy bowiem pomoc w organizowaniu perfekcyjnego lubu.
Nasza kwalikowana konsultantka lubna udzieli Wam
wszelkich porad odnonie organizacji lubu i wesela, a nastpnie krok po kroku zorganizujemy Wasz najwaniejszy
dzie.
Wsppracujemy z najlepszymi podwykonawcami.
Zapewniamy midzy innymi:
pikn opraw muzyczn do
kocioa, aranujemy oryginalny wystrj kocioa i sali, zapewniamy transport dla goci,
pomagamy w organizacji alkoholu na wesele, prezentw dla
goci i rodzicw, dodatkowych
atrakcji i wiele wicej.
Jeli szukacie ciekawych i
niepowtarzalnych dodatkw
na lub, kreatywnych pomysw na wesele to jestemy wanie po to, aby Wam pomc!
R E K L A M A

Posiadamy bogato uposaon


wypoyczalni dekoracji lubnych. Znajdziecie w niej midzy innymi oryginalne dywany
lubne (tylko u nas dywan w
kolorze oletowym i chabrowym jak rwnie zawsze ponadczasowa biel). Co wicej,
oferujemy rwnie nowoczesne krzesa i klczniki, niebanalne stojaki do dekoracji alejek, ramki do numeracji stow
weselnych, pikne lampiony,
szklane wazony i wiele innych
elementw dekoracyjnych.
Perfekcyjny dzie to
rwnie wypoyczalnia stylowych samochodw do lubu.
W naszym samochodzie poczujecie si naprawd wyjtkowo. W ofercie posiadamy
take fotobudk, ktra sprawi,
e Wasz lub bdzie wietn
pamitk na lata. Jako jedyni w Polsce jestemy w posiadaniu podwietlanego napisu LOVE o wysokoci a 130
cm. Napis wyglda naprawd
spektakularnie, podwietlany
jest z przodu, gry i po bokach
owietleniem LED w ciepej
bieli. To co, co z pewnoci
wyrni Wasze wesele.

Fot. Perfekcyjny dzie

Czeka Ci organizacja lubu i wesela, a kompletnie nie wiesz,


jak si za to zabra? Oszczd sobie niepotrzebnego stresu i
umw si z konsultantk lubn!

Nasza konsultantka
lubna zorganizuje Wasz
perfekcyjny lub.
tel. 692 939 283
paulinae@interia.eu
www.perfekcyjnydzien.pl
www.naszabudka.pl
Artyku sponsorowany

Wiadomoci
Zoty rodek 77

Z regionu

wiadomoci

REGION STYL YCIA

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ EKOLOGIA

Konikt midzy dziemi jak Wielkie sadzenie drzew


praw miejskich Raciborza to okazja do wielu wielkich, niecopowinien zachowa si rodzic? 800-lecie
dziennych przedsiwzi. Jednym z takich wydarze majcych uczci
Konflikty wrd dzieci s zjawiskiem do powszechnym. Przyczyn powstawania tych konfliktw jest niezliczenie duo, a metoda na ich rozwizanie powinna by dobrana do sytuacji.
Najczstszym powodem
wystpowania koniktw pomidzy dziemi s przesanki charakterologiczne, czyli
pewne cechy posiadane przez
dziecko, ktre stwarzaj nieustanne powody do sprzeczek
i zatargw z rwienikami lub
po prostu powodem takim moe by zy humor dziecka w danym dniu, czy w danym momencie.
Sposb
rozwizywania
koniktw pomidzy dziemi
musi by dopasowany do sytuacji, w jakiej powsta, do wymiarw, jakie przyj oraz do
wieku uczestnikw koniktu.
Inaczej bowiem naley postpowa w przypadku koniktu
pomidzy dziemi modszymi,
a inaczej pomidzy dziemi
starszymi.
Z reguy rozwizanie zaistniaego koniktu pomidzy
maymi dziemi jest atwiejsze.
Maluchy daj si atwiej i szybciej przekona do zaprzestania
ktni, atwiej je te zainteresowa jakim alternatywnym zajciem, ktre odwrci ich uwag od przyczyny koniktu.
W przypadku dzieci starszych naley uy wicej logiczR E K L A M A

nych, rzeczowych argumentw


i dyplomacji przy doprowadzaniu do zgody oraz pooy
wikszy nacisk na faktycznym
rozwizaniu problemu, a nie
tylko na odwrceniu od niego
uwagi.
Podstawowe zasady postpowania w takich przypadkach
s nastpujce:
nie wolno przechodzi obok
koniktu obojtnie, pozostawienie dzieci samych sobie w
takiej sytuacji zagraa eskalacj problemu i zwikszeniem si ryzyka, jakie moe
si z t eskalacj wiza;
bardzo du rol w rozwizywaniu koniktw midzy
dziemi odgrywa wykazanie
taktu, yczliwoci dla uczestnikw koniktw, bowiem
odnoszenie si z wrogoci,
a co gorsze zbyt szybkie karanie uczestnikw zatargu
nie przyniesie rezultatw, a
takie dziaania mog jedynie
przynie efekt odwrotny do
zamierzonego;
w zetkniciu si z koniktem
naley ustali jego przyczyn,
a take okreli stopie jego
nasilenia;
w miar szybko, jeeli to

moliwe zlikwidowa przedmiot sporu lub znale sporne punkty widzenia, potrzeby, denia uczestnikw;
nastpnie naley doprowadzi do ustalenia kompromisu, ktrego efektem bdzie
zadowolenie obu stron i poczucie odniesienia przez nie
sukcesu;
w przypadku maych dzieci stara si odwrci uwag
dzieci od problemu, ktry by
przyczyn koniktu i zaj je
innym rodzajem aktywnoci
lub zainteresowa inn zabawk.
Zmieniamy si dla Twojego dziecka i dla Ciebie.

ZOOLANDIA
ul. Targowa 5
44-300 Wodzisaw lski
tel. 32 454 70 80
e-mail: biuro@zoolandia.eu
www.zoolandia.eu
Artyku sponsorowany

t rocznic ma by posadzenie na terenie caego miasta 800 drzew.


Wydarzenia zwizane z
obchodami jubileuszu 800-lecia praw miejskich w Raciborzu maj odbywa si przez
cay 2017 rok. Pomysw i
planw jest wiele, maj by to
przedsiwzicia bardzo rnorakie, ale jednym z wikszych
i praktycznie ju pewnym bdzie nasadzenie 800 drzew.
Nie byle jakich drzew. Chcielibymy, aby nasz okrg
rocznic okrasiy szlachetne,

rodzime gatunki takie jak: dby, platany czy lipy zapewniaj w magistracie.
Jubileusz to znakomita
okazja, by w ramach obchodw zaprezentowa Racibrz
jako pikne, zielone miasto,
ktre swoimi dziaaniami chce
wej w przyszo jako przyjazne dla rodowiska.
Magistrat planuje nie tylko sadzenie drzew na gruntach nalecych do miasta.

Apeluje do mieszkacw, by
zechcieli si wczy w t akcj. Kady zainteresowany bdzie mg odebra sadzonk
piknego drzewa i zasadzi j
u siebie. Bdziemy rwnie
prosi aktywne organizacje
ekologiczne, by pomogy nam
promowa to przedsiwzicie
podkrela rzecznik prasowy
urzdu.
PS

WODZISAW LSKI EKOLOGIA

MOESZ ZOSTA TWARZ MIASTA


Wodzisaw l. rozpocz
kampani na rzecz walki
ze smogiem. Kady moe
zosta jej twarz.
Wodzisawski Urzd Miasta zachca wszystkich mieszkacw do zaangaowania si
w akcj na rzecz walki z nisk
emisj. Magistrat szuka osb
w kadym wieku (niepenoletnich za zgod rodzicw), ktre
chciayby wzi w niej udzia i
pojawi si m.in. na miejskich
billboardach.
Zgoszenia s przyjmowane do 30 wrzenia. Wystarczy przesa swoj fotogra (najlepiej portretow) na
adres rzecznik@wodzislaw-

-slaski.pl. Spord nadesanych wnioskw Biuro Prezydenta Miasta dokona wyboru


uczestnikw kampanii. Informacje na temat wybranych

osb zostan zamieszczone


na facebooku i stronie internetowej miasta.
KC

GazetaInformator.pl >>

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

wiadomoci

Z regionu

BLUSZCZW ROZRYWKA

Drezynami po malowniczych liniach kolejowych


Fot. Katarzyna Przypado

Przejadki wasnorcznie zbudowanymi drezynami po stuletniej, malowniczej linii kolejowej nr 176 tak atrakcj
przygotowao Towarzystwo Entuzjastw Kolei z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.
dr zaczynaa si w Bluszczowie i wioda lini kolejow nr
176 (Racibrz MarkowiceOlza), ktrej budowa miaa pocz-

tek ponad 100 lat temu i ktr


ostatni pocig pasaerski przejecha w 1981 roku.
Towarzystwo Entuzjastw

Kolei jest dziaajcym gwnie w


powiatach raciborskim i wodzisawskim stowarzyszeniem, ktre opiekuje si nieuywanymi li-

niami kolejowymi. Czonkowie


pilnuj infrastruktury, dbaj o
ni, a oprcz tego buduj wasne
pojazdy szynowe. Ostatnio ich

drezyny przeyy prawdziwe oblenie podczas doynek w Tustomostach, gdzie z przejadek


skorzystao ponad sto osb.

R E K L A M A

katarzyna przypado

Podobnie jak w zeszym roku, tak i tym razem Towarzystwo


Entuzjastw Kolei wczyo si w
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. EDD s okazj, by pozna bogactwo wasnego regionu zwizane z histori, tradycj
i kultur. 10 i 17 wrzenia dziki
aktywnie dziaajcym lokalnym
mionikom kolei kady chtny
mg przejecha si zbudowanymi przez TEK drezynami, a
nawet sam je poprowadzi. Po-

wizytwki
ulotki >>>

32 414 90 30
533 355 277

Dzia grafiki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

10 Z regionu

wiadomoci

REGION ZDROWIE

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

WODZISAW LSKI ZDROWIE

Bez kolejek do kardiologw

Zaburzenia rytmu serca mog znacznie obnia jako


ycia, powodowa powane powikania i przyczynia
si do przedwczesnej mierci. Nie lekcewa nierwno
bijcego serca. Rozmowa z dr n. med., kardiologiem
Witoldem Streb.

W wodzisawskim Centrum Medycznym


NOVUM-MED pacjentw cierpicych na choroby
ukadu krenia lub cukrzyc przyjmuje a piciu
specjalistw kardiologw.

R E K L A M A

przez 24-48 godzin, a nawet


do 7 dni. Niewielkie wymiary i
waga rejestratora czyni badanie
wyjtkowo mao uciliwym
dla pacjenta, jednoczenie zapewniajc najwysz jako zapisu EKG.
Do analizy holterowskiej
wykorzystujemy program Pathfinder, ktrego wielopaszczyznowe algorytmy pozwalaj
na analiz najbardziej skomplikowanych i trudnych technicznie zapisw EKG. Tego typu
wyposaenie mona spotka jedynie w najlepszych orodkach
medycznych w kraju!
PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

Na ul. Gaczyskiego 2 w
Wodzisawiu lskim w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
przyjmuje piciu specjalistw
kardiologw. Dysponuj oni
dwoma aparatami USG do bada echo serca wraz z kolorowym dopplerem, Holterem do
badania caodobowego EKG,
pracowni rentgenowsk i laboratorium. Wrd chorych na
choroby ukadu krenia du
grup osb stanowi osoby chore na cukrzyc. Pacjenci ci wymagaj dodatkowo okresowej
oceny narzdu wzroku, konsultacji nefrologicznej oraz neurologicznej. W Centrum Medycznym NOVUM-MED mog oni
skorzysta z porad specjalistw
diabetologw, okulistw, nefrologa, neurologa i dietetyczki.
Lekarze ci stanowi jeden skoordynowany zesp specjalistw
wsplnie rozwizujcy problemy
medyczne pacjenta.
Poradnia Okulistyczna Centrum Medycznego dysponuje nowoczesnym tomografem
OCT do badania siatkwki oka,
ktry posiada rwnie opcj badania naczy siatkwki bez uycia kontrastu, co jest szczeglnie
uyteczne u chorych na cukrzyc.

Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, badanie dna oka u chorych


na cukrzyc naley wykonywa
przynajmniej raz do roku.
Do koca padziernika, pacjenci zarejestrowani do poradni kardiologicznej w cenie wizyty
pierwszorazowej bd mieli wykonywane badanie EKG, pulsoksymetri oraz oznaczenie poziomu glukozy i cholesterolu.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52
www.novum-med.pl
Artyku sponsorowany

POWIAT RACIBORSKI ZDROWIE

BLISKO 3 MLN NADWYKONA


W SZPITALU ZA PIERWSZE PROCZE
Najwiksze zapotrzebowanie na wiadczenia wystpuje w zakresie chorb
wewntrznych, neurologii, pediatrii i ginekologiczno-pooniczych. Za I
procze na tych oddziaach nazbierao si nadwykona na kwot 1 942,5
tys. z.
Plan finansowy na 2016
rok zakada przychody netto w
wysokoci 67 590 tys. zotych.
Wykonanie w I proczu wynioso 32 349 tys. z, stanowi to
47,86%. Brak wykonania planu
dochodw wynika gwnie z
braku waciwego oszacowania
przez NFZ potrzeb na usugi
medyczne, dlatego co roku wystpuj wiadczenia wykonane ponad limit. Przekroczenia
te na dzie 30 czerwca 2016 r.
wynosz 2 953,6 tys. z. Szpital Rejonowy w Raciborzu stara si realizowa kontrakty do
wysokoci limitw, jednak zapotrzebowanie na wiadczenia

Fot. Justyna Koniszewska

U kadej osoby, u ktrej


zostaa stwierdzona arytmia
serca, naley pozna jej przyczyn. Oprcz dokadnego badania lekarskiego naley wic
wielokrotnie powtarza badanie EKG.
Arytmia serca moe by
napadowa (pojawia si okresowo) lub dugotrwaa (utrzymujca si przez dugi czas). Wraz
z wiekiem zwiksza si ryzyko
wystpienia arytmii. Jest ono
wielokrotnie wiksze u osb
z tzw. czynnikami ryzyka, do
ktrych zaliczamy: palenie papierosw, nadcinienie ttnicze, cukrzyc, podwyszony
poziom cholesterolu, wystpowanie chorb serca u czonkw
rodziny (rodzice, rodzestwo).
Prawidowo, bez wykonywania wysiku, serce pracuje

miarowo (rwno) z czstoci


od 60 do 100 uderze na minut. U osb zdrowych bdzie ono
wykonywa okoo 60 uderze
na minut w spoczynku, przy
niewielkich wysikach okoo
100 uderze na minut, przy
duych wysikach (gimnastyka)
okoo 130 uderze na minut,
a przy bardzo duych wysikach
(np. forsowne bieganie) nawet
180 uderze na minut i wicej.
W diagnostyce zaburze
rytmu serca i przewodzenia
niezbdnym narzdziem jest
dugotrwae monitorowanie
zapisu EKG metod Holterowsk.
W poradni Kardio-Plus
dysponujemy nowoczesnymi,
cyfrowymi rejestratorami wiatowego lidera w dziedzinie anbulatoryjnej rejestracji i analizy
EKG, firmy Del Mar Reynolds.
Badania wykonywane s przy
uyciu cyfrowego rejestratora Lifecard CF umoliwiajcego zapis 3 lub 12 kanaw EKG

Choroby ukadu krenia


s gwn przyczyn zgonw
w Polsce. Dziki odpowiedniej
profilaktyce mona jednak zapobiega gronym powikaniom. Oprcz waciwego odywania i mdrze rozplanowanego
wysiku fizycznego, istotne jest
okresowe wykonywanie bada
pod ktem oceny ryzyka chorb
cywilizacyjnych: cukrzycy i chorb ukadu krenia. Na cukrzyc leczy si w Polsce okoo 2,5
mln osb, a drugie tyle ma stan
przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy nie daje objaww,
jednak stwierdzono, e wyranie przyspiesza rozwj miadycy naczy, zwiksza ryzyko
zawau serca, udaru mzgu oraz
zwiksza ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Najwicej
osb zmaga si z cukrzyc typu
2, ktrej przyczyny tkwi w niezdrowym stylu yciu. Na nasze
zachowania mamy bezporedni
wpyw i moemy je odpowiednio wczenie skorygowa. Jeli
bdziemy biernie czeka, nieuchronnie naraamy si na ryzyko powika cukrzycy, takich
jak choroba wiecowa, nadcinienie, retinopatia, nefropatia,
neuropatia cukrzycowa.

Fot. Novum-Med

Drcz Ci koatania serca?

Ryszard Rudnik, dyrektor szpitala podkrela, i aktywnie zabiega o renegocjacje kontraktw,


co w przypadku uzyskania wikszych kontraktw powinno skutkowa zmniejszeniem liczby
nadwykona. Natomiast droga formalno-prawna jest moliwa dopiero po zakoczeniu okresu rozliczeniowego, czyli w lutym 2017 r.
zdrowotne na terenie powiatu
raciborskiego jest zdecydowanie wysze.

Najwiksze zapotrzebowanie na wiadczenia wystpuje w zakresie chorb


wewntrznych, neurologii,
pediatrii i ginekologiczno-pooniczych. Za I procze
na tych oddziaach szpital
udzieli wiadcze ponad limit na kwot 1 942,5 tys. z.
wiadczy to o powanym niedoszacowaniu tych zakresw.
Problem ten by i jest wielokrotnie zgaszany do NFZ. W
celu poprawy wyniku finansowego prowadzone s dziaania oszczdnociowe zwiza-

ne z racjonalizacj wydatkw,
a take planowane s zmiany
organizacyjne zwikszajce
efektywno procesu leczenia. Nadwykonania odbijaj
si negatywnie na kosztach,
powodujc ich wzrost, jak i
wzrost zobowiza. wiadczenia udzielone ponad limit
powoduj trudnoci w planowaniu przepyww pieninych, poniewa koszty zwizane z leczeniem pacjentw
zostay poniesione.
ps

WODZISAW LSKI

wiadomoci

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

REKREACJA

MSZANA AKCJE CHARYTATYWNE

Sauny na Mancie

Pomog poszkodowanym
Gmina Mszana organizuje akcj pomocy dla dwch rodzin,
ktre w poarze domu straciy swj dobytek.

Oferta krytej pywalni jeszcze tej jesieni poszerzy ma si


o nowe sauny.
katarzyna kafka

nitarnej doprowadzajcej wod do nowo projektowanych


urzdze oraz wykonanie instalacji elektrycznych zasilania saun i owietlenia tarasw.
Wykonawc inwestycji jest
DOMARO Spka z o.o. z Wodzisawia lskiego.
Fot. UM Wodzisaw lski

Na terenie wodzisawskiej
krytej pywalni, jeszcze tej jesieni, pojawi si taras drewniany z saunami beczkowymi,
bani z piecem zewntrznym
na wgiel i stanowiskami na-

tryskw zewntrznych. Wykonawca bdzie odpowiada


rwnie za budow cianki z
gazonw, wzdu zachodniej
granicy dziaki oraz na fragmencie pnocnej. Prace obejm take wykonanie instalacji
wodocigowej i kanalizacji sa-

Jeszcze tej jesieni pojawi si taras drewniany z saunami beczkowymi, bani z piecem
zewntrznym na wgiel i stanowiskami natryskw zewntrznych.

POWIAT WODZISAWSKI REMONTY

Remont w starostwie
Ruszya modernizacja budynku Starostwa Powiatowego.
Petenci mog spodziewa si utrudnie.
Rozpoczto prace remontowe w gwnej siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisawiu l. Wrd
najwaniejszych znajduje si
odnowienie elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej oraz malowanie cian
wewntrznych, a take zago-

spodarowanie terenu przed


budynkiem.
W zwizku z tym osoby zaatwiajce sprawy m.in.
w Wydziale Finansowo-Budetowym, Gospodarki
Nieruchomociami czy Administracji Architektoniczno-Budowlanej musz liczy si

Z regionu 11

z utrudnieniami.
Mog si rwnie pojawi
przeszkody w cznoci telefonicznej z sekretariatem czonka Zarzdu Leszka Bizonia.
Tymczasowy numer telefonu
do jego biura to 32 453 97 88.

W niedziel, 18 wrzenia o
godz. 4:00 nad ranem wodzisawska stra poarna zostaa
wezwana do poaru domu jednorodzinnego przy ulicy Okrnej w Gogoowej. Na szczcie,
starsze maestwo oraz ona i
malutkie dziecko ich dorosego
wnuka zdyli opuci budynek, zanim ten cakowicie ogarny pomienie. Poarem objte
byo pitro i klatka schodowa.
Ogie gasiy zastpy Pastwowej Stray Poarnej w Jastrzbiu-Zdroju i Wodzisawiu l.
oraz straacy z jednostki OSP
w Gogoowej.
W poncym budynku
straacy znaleli nieprzytomnego psa, ktremu udzielili
pierwszej pomocy przez podanie tlenu i opatrzenie ran, a nastpnie przekazali go przybyemu na miejsce weterynarzowi.
Pies, ktry dozna powanych
oparze, midzy innymi oczu,
znalaz si pod opiek stowarzyszenia "Przyjaciele". Poaru
nie przeya winka morska.
Tu po tragedii, na miejscu
zdarzenia pojawili si pracownicy Urzdu Gminy w Mszanie,
w tym wjt, jego zastpca i sekretarz. Poszkodowanym zostay zaoferowane pomieszczenia zastpcze, jednak ci znaleli
ju schronienie u swoich krewnych. Pracownicy sub komunalnych przywieli rodzinom
rzeczy ocalae z poaru. Za po-

Fot. UG Mszana

GazetaInformator.pl >>

Due zagroenie stwarzaa znajdujca si w kuchni butla


z gazem, ktr straacy wynieli a nastpnie schadzali na
zewntrz budynku. Wysoka temperatura, panujca w domu
podczas poaru, doprowadzia do popkania cian nonych.
O dalszym losie spalonego budynku wkrtce zdecyduje nadzr budowlany.

rednictwem Orodka Pomocy


Spoecznej poszkodowani zostan wsparci zasikiem celowym w zwizku ze zdarzeniem
losowym w wysokoci 6 tys. z
na rodzin. Gmina pokryje take koszty podstawienia konte-

nerw na czas porzdkowania


spalonego budynku. Zbirk
charytatywn na pomoc dla pogorzelcw wkrtce zorganizuje
miejscowy Caritas.
k

kc

WODZISAW LSKI POLICJA

W pitek, 16 wrzenia,
przed godz. 23:00 w Wodzisawiu lskim doszo
do miertelnego wypadku.
Jak ustalia wstpnie policja samochd ciarowy marki daf, gdy skrca w lewo z drogi
dojazdowej do posesji w stron
Marklowic, zderzy si z motocyklem marki suzuki, ktry jecha Marklowick w kierunku

centrum Wodzisawia l. Zdaniem ?wiadkw motocyklista


jecha z nadmiern prdkoci
i wyprzedza kilka samochodw
tu przed zdarzeniem. Te i inne okolicznoci wyjani prowadzone w tej sprawie postpowanie pod nadzorem prokuratury
podkela wodzisawska komenda. Kierowca motocyklu
zosta przewieziony karetk do

Fot. KPP Wodzisaw l.

ZGIN 33-LETNI MOTOCYKLISTA

szpitala, gdzie zmar podczas


operacji. Prokurator zleci rwnie wykonanie sekcji zwok.
j

R E K L A M A

PRZEWZ OSB
POLSKA-NIEMCY-POLSKA
Polska-Niemcy
WYJAZDY Z POLSKI
w niedziel, wtorki i pitki.
POWROTY Z NIEMIEC
w poniedziaki, rody i soboty.
Obsugujemy woj. lskie,
opolskie i dolnolskie
MIRA Przewz osb
Tel. 669 185 529

www.przewozyosobpolska.pl

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

MOTORYZACJA

FINANSE
Potrzebujesz pomocy w skompletowaniu dokumentw kredytowych?
Zastanawiasz si, ktry kredyt w
twojej sytuacji jest najkorzystniejszy? Zadzwo a przyjedziemy z pomoc! Profesjonalna pomoc w wyborze najlepszej oferty na rynku!
Mobilny doradca kredytowy przyjedzie do Ciebie i pomoe ci skompletowa wszystkie potrzebne dokumenty! Tel. 722 108 795.

W przypadku kiedy masz wypowiedziane kredyty, poyczki, wynagrodzenie zostao zajte przez
Komornika zgo si do nas. Zajmujemy si: umarzaniem wszelkich dugw, wstrzymywaniem
postpowania komorniczego lub
windykacyjnego, czyszczeniem
BAZ BIK, BIG, KRD, ERIF. Zapraszam do kontaktu telefonicznego.
Tel. 726 504 071.

PRACA
Praca dla opiekunek osb
starszych w Niemczech od zaraz. Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

ul. w. Jana 16 Wodzisaw lski


tel. 533 399 344, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

PRACA:
HANDLOWIEC
SPRZTU
KOMPUTEROWEGO
Jeli posiadasz:
dobre rozeznanie
w technologiach IT
dobr znajomo internetu
znajomo zagadnie
sieciowych
dowiadczenie
w obsudze klienta

Oferuj pranie tapicerki samochodowej, czyszczenie wntrza.


Pranie odbywa si za pomoc odkurzacza piorcego- Karcher SE
4001. Kompleksowe czyszczenie
trwa okoo 1-2 dni. Moliwo wyprania podsutki (zaley od materiau, samochodu). Cena zaley
od: koloru wntrza, zabrudzenia,
wielkoci samochodu oraz wielu
innych czynnikw. Cena za czyszczenie wntrza ok. 120 z. za samochd. Zajmuj si czyszczeniem
tapicerki materiaowej. Poniej
zdj. przykadowego prania. Za dodatkow opat moliwo umycia
samochodu na zewntrz (wyczyszczenie felg, dressing opon oraz plastikw). Tel. 796 899 338.
Wynajem Lawety. Fabrycznie LAWETA typu szwajcarka, bardzo
solidna! na podzespoach ALKO,
wymiary najazdw 4x2m, DMC
2700kg, adowno 2200 kg, masa
wasna 500 kg, zaczep ALKO 3000
kg, osie ALKO 2x1350 kg, koa
185R14C, rama wykonana ze stali konstrukcyjnej o podwyszonej
wytrzymaoci, cao cynkowana
ogniowo. Wyposaenie: koo zapasowe, wycigarka, koo podporowe, obrysy diodowe, kliny, trapy
wjazdowe. Rwnie dostpne platformy pod busy. Tel. 696 969 006.

Wypoycz profesjonalny miernik


gruboci lakieru polskiej produkcji
prodig tech gl 8s menu po polsku i
funkcja asystent pomiaru ktry interpretuje wyniki!! bardzo wygodny dugi kabel od sondy. 15z/doba
45z/tydzie. Kaucja zwrotna 300
z. Tel. 888 110 113.
Sprzedam ORYGINALNE tarcze
do Mazdy CX-7 z 2008 roku. Silnik 2,3 benzyna DISI 191 kW (260
KM) 4x4. Tarcze jak wida proste
(przetoczone i wyrwnane) czsty problem w tym modelu. Po zaoeniu nowych klockw standardowa procedura docierania ~ 200
km bez ostrego hamowania. Tarcze zakonserwowane po montau koniecznie odtuci powierzchnie. Cena dotyczy przodu, 2 szt. o
wymiarach 320 mm. Tel. 502 266
050.

SERWIS
SAMOCHODOWY

Kamil Majcher

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

tel. 513 369 298


Ndza, ul. Sobieskiego 16
Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

ZDROWIE
MARIKA
Studio Masau
i Kosmetyki

ZAMA

Wyslij CV na adres e-mail:


biuro@softib.pl

w Czechach

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Tel. 602 150 886

Modelowanie sylwetki:
redukcja:
tkanki tuszczowej
cellulitu
rozstpw, blizn i inne...
Tel. 690 617 505
facebook.com/marikamasaze

RNE

NIERUCHOMOCI
Sprzedam mieszkanie w fajnej lokalizacji, na II pitrze w niskim bloku, mieszkanie wymaga odwieenia, wymienione s okna oraz drzwi
wejciowe razem z futryn. Prcz
jednego pokoju suty podwieszane, ciany wyprowadzone w gadzi. W duym pokoju pooony kamie. Parkiet na caej powierzchni
do odwieenia lub uoenia paneli.
Mieszkanie ma duy balkon od strony poudniowej. Tel. 501 422 773.

pokoje, oraz korytarz panele. Okna


PCV w caym mieszkaniu, wszystkie
drzwi wymienione w tym wejsciowe
antywamaniowe. Ogrzewanie miejskie, czynsz z zalenoci od zuycia
ok 400 z. 70 km od Katowic. Blok
ocieplony i odremontowany. Duo
pasw zieleni. Blisko: szkoy, przedszkola, osierodek zdrowia, place zabaw, apteki, bazylika, sklepy, dobre
poczenie komunikacji miejskiej.
Tel. 506 452 822 503 692 932.

Na sprzeda mieszkanie pooone


blisko centrum Pszw, ul. Jagienki 6 b, umeblowane . Dwa pokoje,
kuchnia azienka, duy przedpokj,
balkon zabudowany, (50,5 m2) piwnica. W azience kafelki, kuchnia,

Mieszkanie do wynajcia, czynsz


500 z razem z wod ciep i zimn
+ 200 z odstpnego + media.Mieszkania znajduje si na osiedlu 1-go
Maja. mieszkanie wolne najszybciej
od padziernika. Tel. 881 093 813.

SPRZEDAM
SAMOCHD
Ford Fiesta MK6 rok 2006.
Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel
1.4. Zadbany, ekonomiczny, wszystkie wymiany na
bieco. Oferta prywatna.
Zapraszam do ogldania.
Tel. 512 333 512.

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.
Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

Firma STACH-DREW

oferuje: drewno kominkowe,


drewno opaowe
w dobrej cenie.

Rzuchw, ul. Rybnicka 61


Tel. 512 271 815
32 430 10 45.

Skad znajduje si
z tyu budynku.

Wynajem samochodu Renault


Kangoo. Okolice: Rybnik, Wodzisaw lski, Radlin, lsk,
ory, Czerwionka Leszczyny,
Racibrz, Kornowac, Rydutowy, Mikow, Katowice, Jastrzbie Zdrj. Przeprowadzki, przewz ze sklepu Obi, Castorama,
Agata Meble. Tel. 695 514 394.

Sprzedam obrotowe rolki do


podgrzewania parwek hotdogowych

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

KOMIS
od A-Z
(Kup, Sprzedaj)

Dla Ciebie mie,


Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj
Przynie sprawisz
Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)
Tel. 660 287 150
797 638 860

Regulowanie temperatury w
dwch paszczyznach przd i
ty. Polecam szybkie nagrzewanie. Tel. 504 030 870.

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI SAMOCHODOWEJ, TAPICERKI
MEBLOWEJ, POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI

Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 46
www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 5

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

WODZISAW LSKI ROZRYWKA

Wodzisaw l. jak Monachium, czyli wito piwa trwaj

Zobacz ca fotorelacj

Fot. Justyna Koniszewska

Kufel Mass, bawarskie stroje czy tuste jedzenie to tylko niektre z symboli Okotberfestu.
Wodzisaw lski po raz kolejny bierze udzia w jednym z najwikszych na wiecie festynw ludowych.

justyna koniszewska

Wodzisaw l. sta si stolic chmielnych doynek, poniewa trwa II edycja Oktoberfestu. 17 wrzenia w samo
poudnie beczki pene zotego
trunku wjechay na bryczce
razem z midzy innymi prezydentem Mieczysawem Kiec.
Na rozpoczcie wita piwa,
Teatr Wodzisawskiej Ulicy
przygotowa scenk rozadowania beczek. Udzia w niej
wzili zarwno aktorzy oraz
publiczno. Natomiast tego samego dnia punktualnie
o godzinie 17:00 prezydent
miasta Mieczysaw Kieca wraz
z zastpcami Barbar Chrobok oraz Dariuszem Szymczakiem odszpuntowali pierwsz
beczk piwa. Tym samym ze-

szoroczny rekord zosta pobity, poniewa prezydent nie


potrzebowa trzech uderze
motkiem a tylko jednego.
Kady mg zobaczy chmieln fontann, ktra wypenia
nie tylko kufle, ale rwnie
scen. Wodzisawianie bardzo chtnie wzili udzia w
oficjalnym otwarciu Oktoberfestu. Namiot, ktry znajduje si na wodzisawskiej pycie rynku wypeniony by po
brzegi uczestnikami. Przez cay deszczowy dzie gorc atmosfer podgrzeway zespoy
wokalne, midzy innymi Bayer Rock czy Henio Band.
Wodzisawski Oktoberfest
trwa bdzie do 25 wrzenia.
Jak zapewniaj organizatorzy, podczas imprezy mona
sprbowa prawdziwego piwa

W ramach odbywajcych si chmielnych doynek na terenie miasta w wodzisawskim Muzeum mia miejsce wernisa wystawy pt. Historia warzona piwem. Dzieje wodzisawskiego browarnictwa. Ekspozycja zostaa przygotowana midzy innymi ze
zbiorw Zygmunta Czerwiskiego i Stanisawa Dziergi. Wystawa przyblia w interesujcy sposb przeszo browarw jakie dziaay na terenie miasta. Z tej okazji wydano rwnie publikacj Sawomira Kulpy, dyrektora wodzisawskiego Muzeum,
w ktrej szczegowo wyjanione s dzieje piwowarskie od redniowiecza do pocztku XX wieku.

R E K L A M A

Zobacz sal szkoleniow

Oktoberfest Bier, specjalnie


warzonego na Oktoberfest w
Monachium oraz zje golonk po bawarsku czy kiebaski
monachijskie. Moc atrakcji
przygotowano na cay tydzie
trwania wydarzenia. Kadego
dnia na wodzisawskim rynku
odbywa si bd koncert na
ywo, konkursy czy degustacje specjalnych zotych trunkw. Nie obdzie si rwnie
bez tematycznych blokw
programowych. Na uczestnikw czeka midzy innymi
zlot BWV Team lsk, Otwarty Turniej Sportowy o Puchar
Oktoberfest Wodzisaw czy
Dzie Partnerw Oktoberfest
i Biznesu zorganizowany przy
wsppracy z Izb Gospodarcz w Wodzisawiu l.
jk

6 Ekologia

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
RACIBRZ INWESTYCJE

Ekoremont w SP 3 w Brzeziu
Fot. Jerzy Kunc

Nowe sale lekcyjne, wymiana stolarki okiennej, docieplenie dachu i cian to tylko cz prac wykonanych
podczas gruntownego remontu Szkoy Podstawowej w Brzeziu.

Cakowity koszt modernizacji szkoy w Brzeziu to 1 969 272 z. Udao si j zrealizowa dziki wsparciu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Przeprowadzono termomodernizacj budynku, dostosowano do wymaga przeciwpoarowych, zamontowano energooszczdne owietlenie oraz odnowiono bibliotek i czytelni.
KATARZYNA CZY

Prace trway do 31 sierpnia, nauczyciele spdzili tu ostatnie dni wakacji, ale nowy rok
szkolny udao si nam powita
w piknie odnowionej szkole
Magorzata Popiel-apiniak, dyrektor Szkoy Podstawowej nr 3
w Brzeziu, nie kryje zadowolenia
z remontu placwki. Jestem
dyrektorem tej szkoy ju 23 la-

ta i do tej pory przeprowadzalimy remonty na bieco, maymi krokami. Wic kompleksowa


termomodernizacja i remont naprawd cieszy oko i jest wanym
momentem w naszej historii. A
biorc pod uwag nadchodzc
reform systemu owiaty, to by
naprawd strza w dziesitk.
Wniosek o przyznanie rodkw na renowacj tra do prezydenta Raciborza ju w 2012 r.,

a modernizacja placwki zostaa


ujta w wieloletnich planach inwestycyjnych miasta. W zwizku z obnieniem wieku szkolnego, dyrekcja i Rada Rodzicw
zabiegay o przyspieszenie prac
nad dokumentacj remontow i
wydzielenie rodkw na ten cel.
Remont ruszy w 2015 r.
Najpierw wymieniono
dachwki, zamontowano okna
dachowe i rozpoczto prace

REGION INWESTYCJE

zimowych oraz wakacji w tym


roku. Wyremontowano m.in.
toalety, w ktrych zamontowano czujniki ruchu, dziki czemu wiato wcza si
tylko, kiedy jest taka potrzeba, wykonano wentylacj sali
gimnastycznej, sanitariatw i
szatni na parterze czy wymieniono instalacj centralnego
ogrzewania. Ostatni etap obejmuje osuszenie piwnic, jed-

nak ze wzgldu na tegoroczne


ulewy, termin wykonania tych
robt przesunito na przyszy
rok. Wszystkie prace maj
nie tylko uprzyjemni nauk
uczniom, ale take przyczyni
si do wikszej efektywnoci
energetycznej szkoy. Dziki temu placwka bdzie bardziej przyjazna dla rodowiska
oraz tasza w utrzymaniu dla
samorzdu.

REGION EKOLOGIA

Bilans pilotaowego programu


likwidacji niskiej emisji

SPOTKANIE NA RZECZ
GMINY BEZ SMOGA

wnioskw), a dalej powiaty


rybnicki z miastem Rybnik (112
wnioskw) i pszczyski (106).
Ostatecznie dotacj otrzyma 750 mieszkacw wojewdztwa. Pula rodkw
przeznaczonych na wsparcie inwestycji miaa pocztkowo wynosi 2 mln z, ale w
zwizku z duym zainteresowaniem wnioskodawcw zostaa zwikszona do 4, 2 mln
z. Dziki tym pienidzom 750
starych kotw i piecw zostanie wymienionych na pompy
ciepa lub kotami opalanymi
gazem, biomas lub ekogroszkiem. Oprcz tego przyznano
rwnie dotacje na docieplenie
cian, wymian okien i drzwi
czy budow lub modernizacj
instalacji centralnego ogrzewania.

Fot. WFOiGW w Katowicach

Ponad 1500 wnioskw, 750 benecjentw i ponad 4 miliony z


pierwsza edycja pilotaowego programu WFOiGW dedykowanego osobom zycznym dobiega koca.
Wojewdzki
Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od
14 lat wspiera inwestycje prowadzone w celu ograniczenia
niskiej emisji w wojewdztwie
lskim. Do tej pory pienidze
byy kierowane do samorzdw, a za ich porednictwem
traay do konkretnych odbiorcw. W tym roku Fundusz
opracowa jednak program
skierowany do osb zycznych
wacicieli i wspwacicieli
domw jednorodzinnych.
W cigu dwch tygodni
do siedziby WFOiGW dotaro 1546 wnioskw. Najwicej
poda spyno z Katowic (81
wnioskw), Tych i Pszczyny
(po 73). W klasykacji powiatw na pierwszym miejscu znalaz si powiat raciborski (126

adaptacyjne strychu do celw


edukacyjnych wyjania dyrektor szkoy. Podkrela rwnie,
e wykonawcy (rmie Borbud z
Raciborza) nale si podzikowania za minimalizowanie niedogodnoci zwizanych z trwajcymi dziaaniami, gdy pierwsza
faza modernizacji odbywaa si
w cigu roku szkolnego.
Wikszo prac przeprowadzono jednak podczas ferii

Realizacja inwestycji przez


benecjentw programu realnie przyczyni si do poprawy
jakoci rodowiska. Zdaniem
ekspertw w cigu roku emisja
pyw do atmosfery zmniejszy
si o ok. 134 tony, emisja dwutlenku siarki bdzie mniejsza o
ok. 63 tony, a dwutlenku wgla
o prawie 10 ton.
KC

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ustalenie harmonogramu
dziaa, zatwierdzenie projektu ulotki oraz podzia zada byy gwnymi tematami trjstronnych rozmw
w Godowie.
Projekt Gmina bez Smoga
zakada realizacj szeregu dziaa informacyjno-edukacyjnych,
ktrych celem jest uwiadomienie mieszkacom Godowa i Rydutw przyczyn i skutkw tzw.
niskiej emisji, ktra jest gwnym rdem zanieczyszcze powietrza w naszym regionie.
12 wrzenia w Urzdzie Gminy Godw odbyo si spotkanie
przedstawicieli trzech partnerw
projektu. Uczestniczyli w nim
Marek Wystyrk prezes Stowarzyszenia MOJE MIASTO, Mariusz Adamczyk wjt Godowa
oraz Andrzej Wycisk prezes
Ciepowni Rydutowy i Tadeusz
Dziwoki Dyrektor Techniczny
Ciepowni Rydutowy.
Podczas spotkania omwilimy poszczeglne dziaania
w ramach przyjtego harmonogramu i ustalilimy dokadny podzia zada. Wsplnie za-

twierdzilimy projekt pisma i


ulotki, ktre zostan skierowane
do mieszkacw naszych gmin
oraz zajlimy si kwesti promowania naszych dziaa na
portalach spoecznociowych
opowiada Marek Wystyrk z MOJEGO MIASTA.
Wkrtce w Rydutowach
i Godowie rozpocznie si cykl
spotka, podczas ktrych bdzie
mona m.in. pozna przyjazne
dla rodowiska metody ogrzewania domw, dowiedzie si,
czym s alarmy smogowe oraz
wysucha prelekcji na temat
wpywu zanieczyszcze powietrza na ludzkie zdrowie. Mieszkacy obu gmin bd mogli porozmawia z ekspertami w tych
dziedzinach przedstawicielami Ciepowni Rydutowy, aktywistami na rzecz czystego powietrza z Rybnika czy dr hab.
n. med. Joann Kaszni-Kocot.
Gimnazjalici z Godowa zostan
z kolei zaproszeni na wycieczk
do Ciepowni Rydutowy, podczas ktrej bd mogli zobaczy
jak wyglda proces spalania w
piecach wysokoenergetycznych.

Gmina bez Smoga czy


trzy sektory: samorzdowy, pozarzdowy i
biznesowy. Jego warto
wynosi prawie 14 tys. z,
ponad 8 tys. z pochodzi
z dotacji z WFOiGW
w Katowicach. Celem
projektu jest propagowanie wrd mieszkacw
wiedzy na temat negatywnych skutkw niskiej
emisji oraz moliwoci
podejmowania dziaa na rzecz czystszego
powietrza na wasnym
podwrku.
Wkrtce zostanie rwnie ogoszony konkurs ekologiczny.
Kada ze stron wykazuje
du inicjatyw w podejmowaniu wsplnych dziaa na rzecz
ograniczenia niskiej emisji. Mamy nadziej, e nasze propozycje
spotkaj si z duym zainteresowaniem mieszkacw podsumowuje Marek Wystyrk.
KC

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

Repertuar imprez

WODZISAW LSKI
TRZY WZGRZA - 24 WRZENIA

KULTURA ROZRYWKA

EXTREME DAY FESTIWAL SPORTW


EKSTREMALNYCH

23 WRZENIA MUZEUM RACIBRZ


23 wrzenia w o godz. 17:00 w Muzeum w Raciborzu odbdzie
si wernisa nowej wystawy z Centralnego Muzeum
Jecw Wojennych w ambinowicachOpolu pod
nazw Na nieludzkiej ziemi. Jecy polscy w ZSRR.
Ekspozycja bdzie udostpniona do zwiedzania w budynku przy
ul. Gimnazjalnej 1. Wstp wolny.
23 WRZENIA RCK RACIBRZ
23 wrzenia o godz. 18:00 w DK Strzecha (ul. Londzina 38) wystpi ukraiski zesp ludowy Tysmeniczanka. Bezpatne wejciwki mona odbiera w RCI przy ul. Dugiej 2.
23 WRZENIA PCKZIU WODZISAW L.
23 wrzenia o godz. 18:15 Izba Gospodarcza w Wodzisawiu l.
zaprasza do auli Powiatowego Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego (ul. Gaczyskiego 1, Wodzisaw lski),
gdzie odbdzie si wykad nt. umiejtnoci przemawiania publicznego oraz umiejtnoci przywdczych. Zapisy: biuro@ig.wodzislaw-slaski.pl. Wstp bezpatny.
23 WRZENIA MOK RADLIN
Spektakl Dlaczego zwtpie? wie si cile z tajemnic
miosierdzia i przebaczenia, wpisujc si tym samym w ogoszony przez papiea Franciszka Rok wity Miosierdzia. Na te
wyjtkowe wydarzenie MOK Radlin zaprasza ju 23 wrzenia,
o godz. 18:00. W rolach gwnych wystpi: Mateusz Mucha,
diakon Szymon Szolc. Scenariusz i reyseria: Barbara Branny.
Organizator: RTK.
24-25 WRZENIA POWIAT WODZISAWSKI
Urzd Gminy Marklowice, Starostwo Powiatowe w Wodzisawiu lskim, Samorzd Wojewdztwa lskiego, lsko-Beskidziki Zwizek Narciarski, UMKS Marklowice i Polski Zwizek
Narciarski zapraszaj do uczestnictwa w zawodach: Puchar
lska w Biegach na Nartorolkach oraz Oglnopolskie
Spotkanie UKS w Biegach na Nartorolkach. Zawody
odbywa si bd w dniach 24 i 25 wrzenia. Szczegowe informacje na gazetainformator.pl
25 WRZENIA PARK MSZANA
25 wrzenia o godz. 17:00 w Parku Aktywnej Rekreacji w Mszanie Teatr Wodzisawskiej Ulicy wystawi swj spektakl
Go oczekiwany. Spektakl jest obrazem scenicznym stworzonym na podstawie sztuki Zoi Kossak-Szczuckiej. W razie
niepogody przedstawienie zostanie przeniesione do sali Gminnego Orodka Kultury i Rekreacji w Mszanie. Wstp bezpatny.
27 WRZENIA RYDUTOWY
27 wrzenia, podczas pierwszego dnia wita Rydutw, na terenie Machnikowca zorganizowane zostan zawody wdkarskie dla dzieci i modziey do lat 16. Pocztek zawodw
o godz. 8:00. Zapisy w dniu turnieju lub wczeniej. Kontakt i
informacje pod numerem tel.: 736 651 108.
1 PADZIERNIKA PSZW
1 padziernika z okazji XVII Dni Promocji Zdrowia w Pszowie
zorganizowany zostanie II Turniej Szstek Pikarskich o
Puchar Burmistrza Miasta Pszw pod hasem Stop
naogom. Wydarzenie jest imprez sportow i integracyjn,
promujc honorowe krwiodawstwo oraz zdrowy styl ycia. Organizatorem turnieju jest Klub Honorowych Dawcw Krwi PCK
przy KWK Anna w Pszowie, wsporganizatorem Gminna
Komisja Rozwizywania Problemw Alkoholowych i Przeciwdziaania Narkomanii w Pszowie.
8 PADZIERNIKA
FENIKS RYDUTOWY
8 padziernika o godz. 18:00 w
sali teatralnej Rydutowskiego
Centrum Kultury Feniks odbdzie si koncert Na swojsk nut. Wystpi: zesp
B.A.R, Leszek Filec, Dominika i
Janusz yka. Bilety do nabycia
s w cenie 35 z od osoby. Wicej
informacji pod numerem tel.: 32
45 77 006.

SALA SZKOLENIOWA
do wynajcia!
RACIBRZ CENTRUM
(dogodny dojazd, parking, media)
Idealna na: kursy,
szkolenia, korepetycje,
spotkania handlowe
biuro@raciborskiemedia.pl
Tel. 533 362 362

Zobacz zapowiedzi

24 wrzenia w Rodzinnym Parku Rozrywki Trzy


Wzgrza w Wodzisawiu
lskim odbdzie si 4. edycja Extreme Day. W programie wydarzenia przewidziano m.in. pokazy dirt
jumpingu, freestyle na bicyklach, zawody Open 4X czy
przedstawienie Five O'clock. Wstp na wydarzenie
jest bezpatny. Szczegowy
harmonogram przedstawiamy poniej:
13:00-19:00 Szkolenie z
jazdy na bicyklach i monocyklach

13:00-15:30 Jam rolkowy


15:30-16:00 Pokazy dirt
jumpingu
16:00-16:15 Teatr o historii rowerw
16:15 - 16:30 Freestyle
na bicyklach
16:00-18:00 Zawody
Open 4X
18:00-18:15 Przedstawienie Five O'clock
18:15-18:30 Freestyle na
bicyklach
18:30-19:00 Pokazy dirt
jumpingu.

PIERWSZY ZLOT FOOD


TRUCKW NA
WODZISAWSKIM RYNKU

Od 30 wrzenia do 2 padziernika na wodzisawskim rynku czeka bdzie istne kulinarne


szalestwo na kkach w tym
czasie organizowany jest bowiem
pierwszy w Wodzisawiu lskim
Zlot Food Truckw. Oprcz dobrego jedzenia, na goci wydarzenia czeka bd rwnie takie

atrakcje jak strefa dj (muzyka


live), strefa chillout, strefa dla
dzieci, no i, oczywicie, strefa
dla smakoszy dobrego piwa. Food trucki bd gociy na wodzisawskim rynku przez trzy dni: w
pitek, 30 wrzenia, w godz. 1622 oraz w sobot i niedziel, 1-2
padziernika, w godz. 12-22.

RACIBRZ ROZRYWKA

Wyjtkowe koncerty
dla najmodszych ju od padziernika
8 padziernika w Raciborskim Centrum Kultury odbdzie si pierwszy
koncert umuzykalniajcy zatytuowany Maluchy w krainie dwiku
czyli muzyka, ruch i zabawa w Raciborskim Centrum Kultury.
Z myl o najmodszych
Raciborskie Centrum Kultury przygotowao niecodzienny cykl koncertw umuzykalniajcych zatytuowany
Maluchy w krainie dwiku. Nowa propozycja RCK
skierowana jest do rodzin
z niemowltami i maymi
dziemi do lat 6 a take do
rodzin spodziewajcych si
potomstwa.
Cykl inspirowany jest badaniami i dowiadczeniem
prof. Edwina E. Gordona
muzyka jazzowego, pedagoga
i psychologa muzyki, badacza zwizanego z Uniwersytetem Temple w Filadeli
oraz University of South w
stanie Kolumbia. Dowid
on, e oddziaujc na dziecko
rnorodnoci dwikw,
motyww i melodii mona
doprowadzi do rozumienia
muzyki i optymalnego rozwoju muzycznych zdolnoci.
Celem koncertw gordonowskich jest stymulacja rozwoju dziecka wykorzystujca
jego naturalne predyspozycje i zdolnoci w okresie najwikszej chonnoci modego
umysu.
Zajcia umuzykalniajce
maj wiele zalet, stymuluj zdolnoci komunikacyjne
dzieci, poprawiaj pynno
mowy i lepsz dykcj. Ponadto maluchy znacznie atwiej i
na duszy czas potra koncentrowa swoj uwag, co
wpywa na ich rozwj intelektualny. Uczestnictwo w
koncertach umuzykalniajcych prowadzonych metod
Edwina E. Gordona otwiera
dzieci na bezcenny dar na cae ycie: umiejtno radowania si obcowaniem z muzyk, rozumienia jej, a take
mylenia w cakowicie inny,
twrczy sposb.

Fot. RCK Racibrz

21 WRZENIA KOCI WNMP RACIBRZ


21 wrzenia o godz. 18:45 w kociele pw. WNMP w Raciborzu
odbdzie si koncert organowo-kameralny w ramach
XXIX Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai. Wystpi Magdalena Witczak sopran (Gdask) i
Hanna Dys organy (Gdask). Wstp bezpatny.

WODZISAW LSKI RYNEK 30.09-2.10

Co miesic nowe koncerty, inne tematy i zabawy. Czas


trwania koncertw jest dostosowany do moliwoci
maych odbiorcw i wynosi okoo 45 minut. Koncerty
odbywaj si bez podziau na publiczno i wykonawcw
w swobodnej, prawie piknikowej atmosferze na
kolorowych matach i kocykach.

/ MALUCHYWKRAINIEDZWIEKU

Maluchy w krainie
dwiku cz elementy zaj i zabaw umuzykalniajcych, ruchowych i teatralnych. Koncerty odbywaj si
bez podziau na publiczno
i wykonawcw w swobodnej,
prawie piknikowej atmosferze na kolorowych matach i
kocykach. Czas trwania koncertw jest dostosowany do
moliwoci maych odbiorcw i wynosi okoo 45 minut.
Wykonawcami koncertw
s dowiadczeni we wsppracy z dziemi muzycy i
pedagodzy: Dorota Bana
skrzypce, wokal, prowadzenie, Monika Szczecina et,
animacje, Szymon Gobek
gitara, Ronald Tuczykont
kontrabas, Andrzej Schneider
fortepian i perkusja, za pomysodawc i realizatorem
cyklu jest Grayna Miczka.
Raciborskiego Centrum
Kultury zaprasza w dniu 8
padziernika o godz. 15:30.
Bilety w cenie 25 z doroli, 15 z dzieci . Honorowane karty ,,SENIOR 60+ oraz
,,RODZINA+
Wicej informacji na
stronie internetowej www.
rck.com.pl oraz prolu Maluchw na Facebooku.
Artyku sponsorowany

8 Rozrywka

21 wrzenia 2016, nr 19 (220)

<< GazetaInformator.pl

RADLIN AKCJE CHARYTATYWNE

Taniec z Gwiazdami po radlisku


Fot. Justyna Koniszewska

Gorce latynoskie rytmy rozgrzeway radlisk publiczno podczas charytatywnego tanecznego show.

Zobacz caa fotorelacj

JUSTYNA KONISZEWSKA

17 wrzenia na deskach radliskiego Miejskiego Orodka Kultury odbya si kolejna


edycja Jak Oni Tacz. W tegorocznym tanecznym show
w rytmie latynoamerykaskim
udzia wzio 6 par zoonych z
tancerzy grupy Deja Vu i zaproszonych goci osb aktywnie
dziaajcych w regionie. Dorota
Papciak (nauczycielka) i Grzegorz wity, Daniel Marcol
(szpadzista, reprezentant Polski) i Kamila Kowol, Wadysawa Rduch (pracownik Urzdu
Miasta w Radlinie, instruktorka tness) i Szymon Orzo, Kamil Rauza (siatkarz) i Jadwiga
Paluch, Janusz Paczek (naczelnik jednego z wydziaw
Komendy Powiatowej Policji w
Wodzisawiu lskim) i Kinga
Grabowska, ukasz Materzok
(straak OSP Biertutowy) i Jo-

anna Walecka tak prezentowali si tegoroczni uczestnicy.


Jak Oni Tacz to impreza
charytatywna, w czasie ktrej
zbierane s pienidze na pomoc dla podopiecznych stowarzyszenia Radliska Przysta.
Podczas dwch koncertw
uczestnicy walczyli o jak najwiksze wsparcie dla niepenosprawnych dzieci. Za kadym
razem publiczno wybieraa
swoj ulubion par. Podczas
pierwszego koncertu wygrali
Wadysawa Rduch i Szymon
Orzo, z kolei w drugiej odsonie najlepszymi okazali si ukasz Materzok i Joanna Walecka. Po raz pierwszy przyznano
nagrod specjaln. Traa do
pary, ktra uzbieraa podczas
dwch koncertw najwiksz liczb gosw. Grand Prix
otrzymaa z rk pose Teresy
Glenc para Wadysawa Rduch
i Szymon Orzo.

Podczas minionych edycji na radliskiej scenie pojawio si ponad pidziesicioro zaproszonych goci, reprezentujcych rne
profesje. Byli ksia, dziennikarze, urzdnicy czy nawet kucharz. Najwikszym ewenementem sta si Szymon Orzo. W VIII
edycji mody siatkarz zataczy w parze z King Grabowsk jako gwiazda. Energiczny jive zaszczepi w nim pasj do taca,
ktra przeniosa si na wstpienie w szeregi grupy Deja Vu. W tym roku wystpi ju nie jako gwiazda, lecz tancerz w parze z
Wadysaw Rduch.

WODZISAW LSKI SZTUKA

R E K L A M A

Magia teatru w Wodzisawiu l.


10 wrzenia Wodzisaw
l. sta si stolic ulicznych
spektakli, a to za spraw III
Wodzisawskiej Nocy Teatrw. Bya to kolejna, wyjtkowa okazja, by przez kilka
godzin, zupenie za darmo,
obcowa z rnymi formami sztuki teatralnej. Wodzisawska publiczno tumnie
gromadzia si przed kadym
spektaklem. Wydarzenie zainaugurowa lalkowy spektakl dla dzieci. Przed tumnie
zgromadzon publicznoci
przy Muszli Koncertowej zaprezentowa si Walny Teatr z Warszawy w swojej
sztuce Noe. Dzieci wraz z
opiekunami byli zachwyceni gr aktorsk oraz specjalnie przygotowanymi sprztami muzycznymi. Swoje
sztuki teatralne zaprezentowali rwnie: Teatr Mariana
Bednarka z Rybnika w happeningu Czekoladowy Silnik, Classic! Ballanga Teatr
z Wodzisawia lskiego w
sztuce Owca, Teatr Monitoring z Jastrzbia Zdroju w
przedstawieniu Bajczarz.
III Wodzisawsk Noc Teatrw zakoczy Teatr Przedmiecie z Rzeszowa w sztuce
Circus Paradise wedug J.
Potockiego i Boccacia. Toast
szampana wraz ze wsplnym

Fot. Justyna Koniszewska

Aktorzy wyszli na wodzisawskie ulice dziki kolejnej


edycji Nocy Teatrw.

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE

Zobacz caa fotorelacj

www.delfin-raciborz.pl
Byo zabawnie, ekscytujco i nostalgicznie. Wodzisawska
Noc Teatrw to niecodzienne i niezwyke wydarzenie kulturowe, ktre cieszy si niezmiennie ogromn popularnoci.
piewem i tacem by kulminacyjnym momentem, w
ktry zaangaowaa si publiczno. Organizatorem wydarzenia byo Stowarzysze-

nie Nasz Wodzisaw. Projekt


wspnansowany by przez
miasto Wodzisaw lski.
JK

Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444