You are on page 1of 3
Proiekt Re LN. O¢ zdnia 15 wreesnia 2016 r, Zatwierdzony przez UCHWALA NR... RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU Z dia ne 2016 r. ww sprawie zmiany uchwaly Nr LV/378/14z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejacej drogi gminnej - ulicy Norwida, zaliczone| do kategorii dr6g gminnych rozporzadzeniem Wojewody Nowosadeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w spr. zaliczenia drég publicznych do kategorii drég lokalnych miejskich na terenie wojewddztwa nowosqdeckiego. Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U 2 2016r, poz, 446) oraz art. 7 ust, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz, U.z 2016 r. poz. 1440), Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co nastepuje: g. |. Zmienia sig § 1 ust. 1 pkt | uchwaly Nr LV/378/14 z dnia 29 pagdziernika 2014 r., ktéry otrzymuje bramienie: .od ul. Nowy Swiat koto dziatki ewid nr 4364/1 do dzialki ewid. nr 4397/1" 2. Zmienia sie zalacznik graficany do uchwaly Nr LV/378/14 z dnia 29 paédziemnika 2014 r., ktdry otrzymuje bramienie jek zatacznik raficany do niniejszej uchwaly: §2. ‘Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Rabki-Zéroju, §3. Uchwata wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewédztwa Maiopolskiego. URIS tt fw igr int. Ewa frzvbyto | ©480227-EA18-4B6D-9C6F-27915C137F99, Projekt Strona | br UZASADNIENIE W zwigzku 2 nadaniem nazwy ulica Juliana Kewalca odcinkowi ulicy Norwida przebiegajgcemu po dzialce nr ewid. 4392/2 od dziatki nr ewid. 4397/1 do dzialki nr ewid. 4393 konieczna jest zmian dotychezasowego praebiegu drogi gminnej ul. Norwida. Zgodnie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2 2016 r poz. 1440) ustalenie preebiegu istniejacych drog gminnych nastepuje w drodze uchwaly rady gminy gr ing. Ewa Arzvbyie Id: C645D227-EA 4B6D-9C6F-27915C137F9P, Projekt & Sona | Mapa Ulica Norwida — = j po a0 on \y 4 1-4597/4 - lodcinek 5 we sae [ulica N Loa I — ae eee Ul O | esyo - - = ~ = ~ = a 4 = 0 — Be Hy OL e (2 ot ym = me 2 en eee S 7 . ea 7 J Legenda eae BHERMEST. a — kolor fioletowy - 08 drogi L ! kolor czerwony - granice dziatek 1d: C645D227-EA18-4E6D-9C6F-27915C137F99, Projekt mgr nz. Ewa Prepbyto Strona 2