You are on page 1of 11
Proiek ORE-LM- 0006. 44. dole zania 16 wreesnia 2016 r. Zatwvierdzony preez UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 16 wraesnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwaly Rady Miejskie] w Rabe ~ Zdroju Nr XV/114/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: zwolnienia w czesci z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlaécicieli nieruchomosci na ktorych zamieszkuja rodziny wielodzietne (Dz.Urz.Woj.Maiop.2015.7204) Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 15, art, 40 ust. I, art, 41 ust. Tustawy zdnia 8 marca 1990 © samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. 22016 r., poz. 446) w zwigzku z art 6k ust. 4 ustawy z 13 wraesnia 1996 r. co utrzymaniu ezystosci i porzadku w gminach (tj. Dz. U. 22016, poz. 250 z péén. zm.) Rada Miejska w Rabce- Zéroju uchwala, co nastepuje: gL Uchyla sig uchwale Rady Miejskiej w Rabce — Zdroju Nr XV/I14/15 2 dnia 25 listopada 2015 . ww sprawie: zwolnienia w czeSci z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlascicieli nieruchomosei na t6rych zamieszkujg rodziny wielodziete (Dz.Urz. Wo} Malop.2015.7204). §2. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Rabki-Zéroju §3. Uchwala wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia je) ogioszenia w Dzienniku Uregdowym Wojewédztwa Matopolskiego. BHR. Fi mgr int, Ewa Plpybyto mgr Mart@Gjwiazdon Raded PYawny KR-NOT aera a hralo,. Magde tna Wate UZASADNIENIE Zgodnie 2 art. 6k ust. 4 ustawy 0 utrzymaniu ezystosci i porzadku w gminach (t. j. Dz. U. 2016, poz. 250) Rada gminy, w drodze uchwaly, moze zwolnié w calosci lub w czesci z optaty za gospodarowanie odpadami Komunalnymi wlascicieli nieruchomosci, na ktrych zamieszkujg rodziny wielodzietne, o ktérych mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 785). W zwigzku z powyzszym uchyla sig uchwale Rady Miejskiej w Rabce ~ Zdroju Nr XV/114/15 z dnia 25 listopada 2015 s Ww sprawie: zwolnienia w czeéci z oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wlascicieli nieruchomosci na ktérych zamieszkujg rodziny wielodzietne (Dz.Urz, Wo} Matop.2015.7204), mdr ink, Ewa Pfqvbyto Spoug dulo . Magdalena, toul« 1: BRGB6FEB-TESP-4SBA-A7C3-CA96BS262B2C. Projekt Sirona I a Peviekt RE RN. Coe. WT. LOE Zdnie 29 lipce 2016 Zatwierdzony przez UCHWALA NR... RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU 2 dnia 29 lipca 2016 r. © sprawie: wyrazenia zgody na odstapienie od obowigzku przetargowego trybu zawarcia umowy dzieréawy N 2015t, poz. 1774 2 poem. zm/ art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy 2 dnia 8 marca 1990, samorzadzie gminnym Ait Da. 2 2016r, poz. 446/ oraz § 8 zalgeanike do Uchwaly Nr LIU/368/10 Rady Miaste Rabka-Zdr6j 2 dnie 18 sas co 10s. w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obcinéania nieruchomose! Gminy Rabka-Zdréj oraz ich Wydzierzwviania lub naimu na okres dhusscy nik tzy lta lub czas nieoznaczony, a takie sasad mmole uméw, 84y po umowie zawarte} na czas oznaczony do lat treech strony zawieraig Koleine umowy, ktérych preedmiotem se mium nieruchomos, zmienione} Uchwala Nz LVU/388/10. Rady Miasia Rabka-Zarjz dni 19 ‘maja 2010r. nabywanie, dopa Pwaty Nr LIV368/10 Rady Miasta Rabka-Zérdj z dnia 18 marca 2010r. w sprawie: zased sabywania, zhywania : obcigdania nieruchomosci Gminy Rabka-Zdro) oraz ich wysiecawiane ne najmu na Claes dluszy nig tezy lta lub czas nieoznaczony, a takte zasad zawierania uméw, gay po unowis zawartej na czas, Senaczony do lat tech strony zawieraja koleine umowy, Ktérych przedmiotem jest ta carne nieruchomosé, Fee Cepetwala Nt XXXIXI255/13 Rady Miejskie} w Rabce- Zatoju z daia 26 sierpnia 2013 w sprawie. Zhiany Uchwaty Nr LIU/368/10 Rady Miasta Rabka ~ Zdréj z dain 18 marca 2010r. w eprawie: sased nabywania, 20) Wanis | obciazanie nieruchomosci Gminy Rabka-Zaroj oraz ich wydzieréawiania hub neve os clone dtussey ie uzy lata Iub czas nieoznaczony, a takze zasad zawierania uméw, gdy po umowie zawarej ne cone oznaczony do {& tech strony zawierajg Kolejne umowy, ktérych praedmiotem jest ta sama nieruchomosy zmienione} Uchwatg Nr LVU388/10 Rady Miasta Rabka ~ Zdrojz dnia 17 maja 2010r.- Rada Miejska w Rebee Zaroju uchwala, co nastepuje: §L 1 nade sie zgode na odstgpienie od obowigzia zastosowania trybu prestargowego na wydeierzawienie casie! aleruchomosei (16.25 m), cznatzonej w ewidenci gruntéw i budynkow jako denike ewes ne 4189/16, polozone] w Rabce-Zdroju prey ul. Nowy Swiat, objete} ksigga wieczysta NS2L/0003]169/3 prowadzona preez Sad Rejonowy w Limanowe} Wydziel VI Zamiejscowy Ksiag Wieezystych w Mseane Doluej, oraz czgéci Picruchomosei (25,25 m?), oznaczonej w ewidencji gruntow i budynkéw jalko dziatca ewid. ne 4189/9, polozone} w Rabce-Zdroju prey ul. Nowy Swiat, objetej ksiggs wieczysta NS2L/00028286/2 prowadzona przez Sad Rejonowy w Limanowe} Wyézial VI Zamiejscowy Ksigg Wieczystych w Mscanie Dolnej 2. Wydzierzawienie nieruchomosei opisanych w ust. 1 nastepi na rzece wnioskodawey (wniosek z daia 15.07.2016) 3. Deierzawa nieruchomosci o ktérej mowa w ust. | nastapi na okres cztemasty lat. 4 Polozenie oraz konfiguracje nieruchomosei opisenych w ust, 1, okresla zalacenile Nr | §2 ‘Wykonanie Uchwaly powierza sig Burmistrzowi Rabki-Zeroju, §3 Uchwata wchodzi w zycie 2 dniem podjecia, 1d: 635994CC-6ECA-4274-8COB-FBT27370B848. Projet Strom 1 Pane Poe, oy UZASADNIENIE Projekt niniejsze) uchwaty zostat praygotowany w zwiazku z wrioskiem Paristwa Jolanty 1 Kezimierza Migkoweéw prowadzacych dziatalnosé gospodarcza - Kiosk ,Rozmaitosci” w Rabce-Zdroju przy ul. Nowy Swiat (bn) w sprawie zawarcia umowy driertawy czesci nieruchomosci (16,25 m"), oznaczone| w ewidencii gruntéw i budynkéw jako dziatka ewid, nr 4189/16, pototone] w Rabce-Zdroju przy ul. Nowy Swiat, objete} ksigga wieczysta NS2L/00031169/2 prowadzong przez Sad Rejonowy w Limanowe] Wydzia! VI Zamiejscowy Ksigg Wieczystych w Mszanie Dolnej, oraz czesci nieruchomosci (25,25 m?), oznaczonej w ewidencj sgruntéw i budynkéw jako dziatka ewid. nr 4189/9, pototone| w Rabce-Zdroju przy ul. Nowy Swiat, objete} ksigga wieczysta NS2L/00028280/2 prowadzona przez Sad Rejonowy w Limanowej Wydzial VI Zamiejscowy Ksigg Wiecrystych w Mszanie Doinej. Zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie dziertawy, jak tei cobowiazujacymi na terenie tutejszej Gminy zasadami gospodarowania nieruchomosciami gminnymi, celem wylonienia dziertawey tej nieruchomosci, winien zostaé zastosowany tryb przetargowy. Jednakie zgodnie 2 48 zalqcanike do uchwaly Rady Miasta Rabka - Zdréj okreslajace] zasady gospodarowania nieruchomosciami odstepstwo od zasad okreslonych w przedmiotowe] uchwale wymage zgody Rady Miejskiej W_ zwigzku 2 powyistym Rada Miejska w Rabce-Zdroju winna podjaé decyzje w przedmiotowej sprawie. mgr int, Ewe Pbybyto 1d: €35994CC-6ECA-4274-8COB-FB727370B848, Projekt Strona! Gp Fane. Gob mp - Zalgcznikt do Uchwaty Nr Rady Miejskiej w Rabce-Zroju 2 dnia 29 lipce 2016 r |: 90B633DC-SASE-4CF3.BDS2.FOUDSA4E0FEF, Projekt Stone 1 8 zdoia. 15 wraesnia 2016 r Zatwierdzony preez UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU zdnia 2016 r ww sprawie zmiany uchwaly Nr XLIV/299/13 zdnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stref platnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju, ustalenia oplat za parkowanie w tyeh strefach i oplaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 8j art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.z 2016 t. poz. 446), w 2wiazku z art 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1 4 oraz art. 13fustawy z dnia 21 trarca 1985 r, o drogach publicznych (tekst jedn:Dz. U. z 2016 r. poz, 1440) Rada Miejska w Rabee-Zdroju “wala, co nastepuje: gi. Zmienia sig § 3 ust. 1 uchwaly Nr XLIV/299/13 2 dnia 30 grudnia 2013 r., KtOry otrzymuje bremienie: , Oplata pobierana jest za pomoca srodkéw —pieniganych —uiseceonychw —parkomacie w dni robocze ‘od poniedziatku do pigtku: a) ad 1 czerwea do 30 wrzeénia w godzinach od 7° do 22%, ») pozastate miesigce w godsinach od 7 do 18% g2 Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Rabki-Zdroju. g3 Uchwala wehodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dzwa Matopolskiego. Fheybyto Id, 52587009.23D0-47EF-9180-454F 94587867, Projekt / Strona | 7, Uzasadnienie dostosowania do obowigzujacych ustawowych regulacji Koniecznogé zmiany uchwaly wynika z potrzeby je} (Naczelny Sad Administracyjny 2 dnia 26 prawnych jak réwniez ugruntowane} w tym zakresie linit orzecznicae} kewietnia 2016 roku (sygn. akt I OSK 3507/15). Na powyzsze zwrécil uwage organ nadzorezy w oc nia 25,08,2016r., nie jest dopuszczalne \wprowadzanie oplat w ustalonych strefach plainego parkowanigh soboty” BU ote mgr inf, Ewa Prellbyto W zwigzku z powyzszym zostal sporzadzony projekt uchwaly. 0-4 TEP. 9180-AS4F94587887, Projekt Svone 1 “a 1d: $25870€9-23 Projekt RG-RA C006. & t.DoIe zdnia 14 wrzesnia 2016 r Zatwierdzony preez UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU zdnia soeses 2016 W sprawie ustalenia przebiegu istniejacej drogi gminnej - ulicy Gorezaiiskiej, zaliczonej do kategorii drég gminnych rozporzadzeniem Wojewody Nowosadeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 roku Nr 12 w sprawie zaliczenia dr6g publicznyeh do kategorii drég lokalnych miejskich na terenie wojewédztwa nowosadeckiego Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2 2016. poz. 446) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicanych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz, 1440), Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala co nastepuje: gu |. Droga gminna - ulica Gorezaiska zaliczona do kategorii drég gminnych rozporzadzeniem Wojewody Nowosgdeckiego z dnia 28 kwietnia 1995 r. Nr 12 w sprawie zaliczenia drég publicznych do kategorii drég Jokalnych miejskich na terenie wojewddztwa nowosadeckiego przebiega w sposdb nastepujacy 1) Odcinek nr 1: droga polozona na dzialce nr ewid. nr 1000 od skrey2owania z Al. Tysiqclecia - dziatka nt ewid 1015 do skrayzowania z ul. Dietla - daiatka nr ewid, 4321 2) Odeinek nr 2: droga polozona na dzialce nr ewid. 994, zlokalizowana pomigdzy droga polodong na daiaice nr ewid, nr 1000. 3) Odcinek nr 3: droga potozona na dzialce nr ewid. 939 od skrzyzowania z ul Dietla - dziatka nr ewid, 4321 do skrzyaowania z droga polozong na dzialce nt ewid. 2182. 4) Odeinek 4: droga polozona na dziaice nr ewid. 1089 od skrzyzowania 2 droga - dzialka nr ewid 939 do skrzyzowania 2 ul. Wéjtowiezowg - dzialka nt ewid. 1185 5) Odeinek nr 5: droga potozona na dzialce nr ewid. 2182 od skrzyzowania z droga - dziatka nr ewid 939 do dzialki nr ewid. 2181, 6) Odcinek 6: droga polozona na dziatce nr ewid. 2237 od skrzyzowania z droga - dziatka nr ewid. 939 do skrzyzowania 2 ul. Lesng - dziatka nr ewid, 4439/2, 7) Odeinek nr 7: droga polozona na dzialce nr ewid. 1087 od skrzyzowania z droga - dziatka nr ewid. 1089 do dziatki nr ewid. 1077. 8) Odcinek nr 8: droga polozona na dziatce nr ewid. 1113 od skrzy2owania 2 drogg - dzialka nr ewid, 1089 do dziatki nr ewid. 1115. 2. Preebieg drogi gminnej - ulicy Gorezatiskiej okresla zalacznik graficany do niniejszej uchwaly §2. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Rabki-Zdroju. §3. Uchwala wehodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym WojewSdzwa Matopolskiego. faride: piazdon ess af , KR-801 dhe ny ) |i: SELOBEES-FD2D£A55.9029.34BCSADBA278, Projekt a f7 leone UZASADNIENIE Projekt niniejszej uchwaly zostal przygotowany w zwigzku 2 koniecznoscig ustalenia praebiegu drogi gminne}, ulicy Gorczafiskie), gdyz w rozporzadzeniu Wojewody Nowosadeckiego Nr 12 z dnia 28. kwietnia 1995t, w sprawie zaliczenia drég publicanych do kategorii drég.lokalnych miejskich na_terenie wojewédztwa nowosadeckiego brak jest okreslenia tego przebiegu. Burmistrz Rabki-Zdroju dzialajgc w oparciu o art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21.marca 1985r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2 2015r. poz.460 z pézn. zm.) jest zarzadca drég gminnych. W zwigzku z powyzszym Rada Miejska w Rabce-Zdroju winna podjaé decyzie w przedmiotowej sprawie, falar gr int. Ewe Prevbyto |d: SE]OBEES-FD2D-4A55.9029-34BCSAD8A278, Projekt Strona | Ar Mapa Ulica Gorczatska cS TSR Ye LT = 2 -A : E oe f_ ol Se - J mV) ely) > - jodcinek 5 ah . Eases pacaval yaa 6s kolor fioletowy - of drogi kolor czervony - granice dziatek i: BELOBEES-FD2D-4AS5.9029-MBCSADEAZT. Projekt Stone 2