You are on page 1of 1

ANEXA nr. 1.

31 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA .


BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
Nr de inregistrare ./2014

CERERE DE RECEPTIE SI INSCRIERE


Subsemnatul,
..,
legitimat
cu
.,
seria.,
nr,
CNP., domiciliat in ............................................................................................................................
tel./fax.,e-mail, imputernicesc persoana fizica Catana Cristian-Alexandru, conform
contract/anagajament nr. . din data , pentru inregistrarea documentatiei la O.C.P.I. si va rog
sa dispuneti:
I.

OBIECTUL RECEPTIEI:
- prima inscriere
- actualizare informatii cadastrale:
- inscriere/radiere constructii
- modificarea limitei de proprietate
- modificarea suprafetei imobilului
- actualizare categorii de folosinta/destinatii
- repozitionare
- alte informatii tehnice cu privire la imobile
- documentatia de identificare a amplasamentului imobilului situate pe un alt UAT
- documentatia de atribuire numar cadastral
- documentatie pentru dezlipire/alipire
- documentatie de prima inregistrare U.I.
- documentatie pentru apartamentare
- documentatie pentru dezlipire/alipire U.I.
- documentatie pentru reapartamentare
- documentatie pentru mansardare
- documentatie pentru descrierea dezmembramintelor deptului de proprietate
- documentatie pentru reconstituirea cartii funciare pierdute, distruse sau sustrase

II.

OBIECTUL INSCRIERII:
- intabularea*..
- inscrierea provizorie**...
- notarea***
- radierea****

IMOBILUL: UAT

Localitate

Strada
(Tarla)

Adresa imobil
Numar
(Parcela)

Bloc

Scara

Etaj

Ap.

Nr. CF/Nr.
cad
(IE)

ACTUL JURIDIC care justifica cererea , anexat in original sau copie legalizata : ................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Solicit comunicarea raspunsului:
- prin posta
- la sediul biroului territorial
- fax nr. ...

Serviciu achitat cu chitanta nr.


Proprietar (semnatura)

Data

Suma

Cod serviciu

Semnatura si stampila
(ing. Catana Cristian-Alexandru)

DATA ../../2014
* Drept de proprietate ,uz, uzufruct ,abitatie ,servitute ,concesiune, ipoteca, privilegiu,etc
** Act sub conditie suspensiva ,hotarare judecatoreasca care nu a ramas irevocabila.
*** Incapacitate ,act sub conditie rezolutorie sau cu termen ,locatiunea ,preemtiunea ,promisiunea de instrainare ,sechestrul judiciar si asigurator, schimbarea rangului
ipotecii, actiuni in justitie asupra imobilului in cauza ,orice alte fapte sau drepturi personale,etc
**** Drepturi reale, ipoteca , privilegiu