You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Klaus Reinwald, Mistrz Małodobry z Kemperbad:


LICZBA MODELI W DRUŻYNIE: 0-1 CHARAKTERYSTYKA KLAUSA REINWALDA:
KOSZT REKRUTACJI: SPECJALNE MAŁODOBRY SZ WW US S WT ŻW I A CP
ŻOŁD: SPECJALNE Początkowa 4 4 3 4 3 2 3 1 7
PRESTIŻ DRUŻYNY: +38 PUNKTÓW Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
PODSTAWKA: 20 X 20 MM BROŃ/PANCERZ: Mistrz Małodobry posiada SZTYLET oraz BROŃ WIELKĄ, gracz wedle
uznania może wyposażyć Postać Dramatu w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY
Urodzony w Kemperbad małomówny Klaus Reinwald niewiele zdradza na temat
EKWIPUNKU DRUŻYNY.
swojej przeszłości. Niektórzy powiadają, że jako młodszy syn reiklandzkiego szlachcica
ZASADY SPECJALNE:
wstąpił na nowicjat do Świątyni Sigmara. Gdy jednak w AS2502 wybrany na
NIEZŁOMNOŚĆ, SZERMIERZ, ZABÓJCZY CIOS.
Imperatora młody Karl Franz rozpoczął reorganizację Armii Imperialnej Klaus
HYCEL: Ta umiejętność może zostać użyta przed potyczką. Mistrz Małodobry chwyta
Reinwald przerwał nauki i wybrał służbę wojskową, wykazując się w czasie kampanii
K3 psy bojowe, które zostają umieszczone w odległości do 12” od Klausa Reinwalda.
szczególną zajadłością w walce z wrogami Imperium. Zapał i słuszny gniew płonący w
Psy bojowe, jeśli przeżyją potyczkę odchodzą po zakończeniu rozgrywki, ponadto
sercu pochodzącego z Kemperbadu szlachcica został zauważony przez
ZWIERZĘTA nie są wliczane do limitu modeli w drużynie oraz nie są brane pod
towarzyszących żołnierzom Prezbiterów Sigmara, którzy namówili Klausa Reinwalda
uwagę na potrzeby testu rozbicia.
do dokończenia nauk rozpoczętych w Świątyni Sigmara. Młody szlachcic wysłuchał
SIŁACZ: Mistrz Małodobry w czasie wielu przygód nabrał niesamowitej
rady kapłanów, jednak zamiast kariery duchownego wybrał trudną drogą łowcy
krzepy. Klaus Reinwald posługujący się bronią do walki wręcz może
czarownic, przez wiele lat wiernie służąc Kościołowi Sigmara.
zignorować cechę oręża UDERZA JAKO OSTATNI. Ponadto, Postać Dramatu
Wiele lat później, gdy Stary Świat zalały prowadzone przez Archaona
może chronić się w walce dowolnym pancerzem, ignorując ograniczenia
Wszechwybrańca Hordy Chaosu Klaus Reinwald dołączył do armii flagelantów i
wynikające z zapisów LISTY EKWIPUNKU DRUŻYNY. Należy jednak
żołnierzy prowadzonych na północ Imperium przez Wielkiego Teogonistę, by pośród
zauważyć, że zdolność nie pozwala na używanie Zbroi Chaosu
jałowej tundry Krainy Trolli stawić czoła Wybrańcowi Mrocznych Bogów. Choć
SPALIĆ WIEDŹMĘ!: Mistrz Małodobry odczuwa NIENAWIŚĆ do wszystkich modeli
Wielki Teogonista i jego wojownicy walczyli bohatersko, to nie byli w stanie dorównać
podlegających zasadzie specjalnej MAG, NIEUMARŁY lub ISTOTA ETERYCZNA,
potędze Archaona, a Klaus Reinwald w bitwie u stóp Gór Środkowych został
LEŚNY DUCH oraz DEMON, OPĘTANY i wszystkich stworzeń o naturze
ostatecznie zraniony i pojmany przez Kultystów Chaosu. Lecz łowcy czarownic nie
CHAOTYCZNEJ.
dana była łaska śmierci, przez wiele tygodni ciało Klausa Reinwalda poddawano
ŻOŁD: Po zakończeniu fazy eksploracji należy wykonać rzut K6, którego wynik
wymyślnym torturom. W końcu Niewolnicy Ciemności porzucili okrutnie
określi wartość wynagrodzenia o które ‘upomni’ się Mistrz Małodobry. Wynik 1
poranionego, konającego łowcę czarownic na pastwę dzikich psów licznie
oznacza, że stare wojenne rany Klausa Reinwalda uniemożliwiły mu
podążających za Hordą Chaosu i ruszyli na południowy zachód. Jednak duch
kontynuowanie kampanii, Mistrz Małodobry udaje się do najbliższej Świątyni
niemłodego już Klausa Reinwalda był niczym hartowana stal i nie pozwolił ciału
Sigmara - należy usunąć Postać Dramatu z KARTY DRUŻYNY. Wynik 2-5 oznacza,
umrzeć. W czasie gdy Wojownicy Chaosu oblegali Middenheim, łowca czarownic żył
że Klaus Reinwald zażądał żołdu w postaci Mikstury leczniczej (zobacz ROZDZIAŁ
pośród dzikich psów, które zamiast pożreć okaleczonego człowieka lizały jego rany i
XV: EKWIPUNEK). Natomiast rezultat 6 oznacza, że Mistrz Małodobry
grzały go ciepłem własnych ciał.
zaaferowany ostatnimi wydarzeniami zapomina o żołdzie.
Powiadają, że po wielu tygodniach spędzonych pośród dzikich psów Klausowi
Reinwaldowi udało się odzyskać wystarczająco dużo sił by dotrzeć do położonego w
pobliżu Wolfenburga Klasztoru Sigmara.
Pomimo pomocy udzielonej przez duchownych Sigmara, rany zadane przez
Kultystów Chaosu nigdy nie zagoiły się całkowicie. Klaus Reinwald niezdolny do
polowania na wiedźmy zrezygnował z kariery łowcy czarownic i został oprawcą,
Mistrzem Małodobrym wspierającym łowców czarownic i duchownych Sigmara
umiejętnościami i niezwykłą wiedzą na temat tortur, którą poznał w czasie niewoli…
UWAGI: Mistrz Małodobry może zostać zatrudniony przez następujące drużyny: Łowcy
czarownic oraz Siostry Sigmara. Aby zatrudnić Postać Dramatu służący w szeregach
kompanii DOWÓDCA musi posiadać Malleus Maleficarum oraz Pieczęć Czystości (zobacz
ROZDZIAŁ XV: EKWIPUNEK).
Klaus Reinwald, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach
rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nauczyć się jednej zdolności z listy
umiejętności WALKI, SIŁOWYCH lub SZYBKOŚCIOWYCH. Ponadto, Mistrz Małodobry
może nauczyć się jednej z wymienionych poniżej umiejętności specjalnych:
FELCZER: Bohater odebrał podstawowe wykształcenie medyczne i potrafi
udzielić pomocy rannym sojusznikom. Jeżeli felczer brał udział w
rozgrywce, a w trakcie sekwencji po potyczce nie wykonywał rzutu na TABELĘ
POWAŻNYCH OBRAŻEŃ to w trakcie rozgrywania bieżącej sekwencji po
potyczce może przerzucić wynik MARTWY, WIELOKROTNIE ZRANIONY,
RANA NOGI, RANA RĘKI, STRZASKANA NOGA, RANA KLATKI
PIERSIOWEJ, OŚLEPIONY, STARE WOJENNE RANY, USZKODZENIE
UKŁADU NERWOWEGO, RANA DŁONI, GŁĘBOKIE RANY w rzucie na
TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ dla jednego dowolnego Wyłączonego z
akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
PRAWDZIWA WIARA: Wiara bohatera specjalnego chroni go przed zrodzoną z
Chaosu plugawą magią. Model podlega zasadzie specjalnej ODPORNOŚĆ NA
MAGIĘ (2).
PSIARCZYK: Bohater opiekuje się psami oraz potrafi nauczyć zwierzęta
różnych sztuczek i słuchania prostych poleceń. Pies bojowy który w
momencie rozpoczęcia fazy ruchu znajduje się w odległości do 6” od
Mistrza Małodobrego do początku następnej tury kompanii podlega zasadzie
specjalnej FURIA, a wszystkie ATAKI wykonane przez ZWIERZĘ w czasie
szarży podlegają zasadzie specjalnej DRUZGOCZĄCY. Ponadto zwierzę może
użyć jako podstawę testu wartość współczynnika CECHY PRZYWÓDCZE
bohatera. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku,
gdy Klaus Reinwald jest Oszołomiony!, został Powalony na ziemię! lub Ucieka!.

1|Strona

Related Interests