Ang pagtuturo ng filipino sa batayang edukasyon

1. 1. Ang Pagtuturo ng Filipino sa Batayang Edukasyon
2. 2. Ang Pagtuturo ng Filipino sa ELEMENTARYA :
3. 3. A. Deskripsyon 1. Mga lawak o kasanayan Lumilinang sa kasayang: Pakikinig Pagsasalita
Pagbasa Pagsulat Pag-iisip
4. 4. 2. Saklaw sa mga lawak o kasanayan a. Ang mga tiyak na kasanayan ay nililinang sa
pamamagitan ng mga sitwasyon ng iba’t-ibang kagamitan sa LUBUSANG PAGKATUTO. b.
SIBIKA at KULTURA – una hanggang ikatlong baitang (1) Maaring gamitin ng Filipino ang
nilalaman ng SK/HKS. (2) Ang batayang kasanayan sa pagbasa ay matutunan nang lubusan
sa tatlong baitang.
5. 5. B. Pagbabago sa Kasanayan o Kompetensi sa Pagkatuto 1. Pagsasaayos, pagbabawas at
pagpapangkat sa kasanayang magkakatulad. 2. Pagtuon sa mga tiyak o batayang
kasanayan. 3. Pagbibigay DIIN SA PAGBABASA at PAKIKIPAGTALASATASAN para sa
paguunawa sa mga BATAYANG KAISIPAN O KONSEPTO SA MATEMATIKA AT AGHAM.
6. 6. C. Mga Inaasahang Bunga MITHIIN: - Mabisang pakikipagtalastasan (Pasalita o pasulat) Patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa
daigdig.
7. 7. D. Nakalaan/Nakatakdang Oras sa Pagtuturo ng Filipino PAGBABAGO: BAITANG NESC
RBEC PAGBABAGO I-III 60 80 Dagdag na 20 minuto IV-VI 60 60 Walang dagdag
8. 8. E. Mga Dapat Isinasaalang-alang sa Pagtuturo ng Filipino 1. Pamaraang Pagsasanib
(Integrative Method) Integrasyon o Pagsasanib ng mga Kasanayan/Lawak sa Filipino (SkillsBased Integration) HULWARAN 1 - Maaring maituro o mapag-ugnay ang limang kasanayan
sa Isang aralin, kung saan samasama o sabayang nalilinang ang limang kasanayan sa mga
mag-aaral.
9. 9. Ang paglinang ng gawain ay PAKIKINIG tungo sa PAGSULAT sa paglinang ng mga
kasanayan sa PAKIKINIG,PAGSASALITA, PAGSUSULAT o PAG-IISIP. Isaalang-alang sa
paglinang ng mga kasanayan ang ANTAS ng MASTERI o LUBUSANG PAGKATUTO.
HULWARAN 2 Sa pagsasanib ng mga kasanayan o lawak, hindi dapat malinang lahat ang
lawak o kasanayan nang sabay-sabay.
10. 10. 2. Pagsasanib ng tiyak na kasanayan sa Filipino sa Nilalaman o Konsepto ng Ibang
Asignatura (Content-Based Integration) TANDAAN: a. Sa Baitang I-III Sibika at Kultura (SK)
ang nilalaman ng FILIPINO Palinang sa kasanayan sa pakikipagtalastasan ang pokus.
11. 11. b. TEKSTO/BABSAHIN/PAKSANG-ARALIN ng SK at PAGPAPAHALAGA/EKAWP
ginagamit na mga KAGAMITANG PANLITERATURA (TULA, KWENTO, ALAMAT at iba pa.)
Ito’y nagiging LUNSARAN/SPRING BOARD sa paglinang ng mga Kanayan sa Filipino
HALIMBAWA: Ang gagamiting LUNSARAN ng ARALIN ay isang kwento.
12. 12. Ang PAKSA o nilalaman ng kwento ay nauukol sa SK at EKAWP, sa ganitong sitwasyon
nalilinang hindi lamang kaalaman sa SK ngunit lalo’t higit ang mga KASANAYAN sa
FILIPINO. c. BIGYANG-DIIN ang ganitong PAGSASANIB sa oras ng TALAKAYAN sa

Binigyang pokus ang masusing pag-aanalisa at pagaaral ng mga tiyak na istrakturang gramatikal ng Filipino bilang isang kasabay sa pagtatamo ng wastong kasanayan sa maunawang pagbasa. 23.Magaganda at napapanahon ang mga teksto at naangkop ang lebel ng pag-unawa ng mga mag-aaral. 18. 14. nararapat na may kabatiran at kasanayan siya sa apat na komponent ng kasanayang komunikatib tulad ng diskorsal. Interaktibong Pagdulog (Interactive Approach) a) Mahalaga para sa isang makabuluhan o makahulugang interaksyon (meaningful interaction) b) Isang gawaing samasama (collaborative activity) c) Pagkakaroon ng komunikasyon o pakikipagtalastasan (1) pagpapahayag ng sariling ideya (2) pag-unawa sa ideya ng iba 14. journalistic. 20. nilalaman ng mga TEKSTO o KAGAMITANG PANLITERATURA na ginagamit na LUNSARAN sa paglinang ng kasanayan.Ang binibigyang pansin sa apat na taong pagaaral sa Filipino ay ang pagtatamo ng kasanayan sa akdemikong wika. (3) nakikinig sa iba (4) bumubuo ng kahulugan sa isang bigayang konteksto (shared context) 15. Kailangang taglay ang kasanayang makro: PAGBSA. 20. lalung-lalo na sa ikaapat na taon. 18. Sa IKAAPAT NA TAON – El filibusterismo Pinagtutuunan ang mga akdang ito ng dalawang linggong sesyon sa bawat markahan. . Binibigyang pansin ang mga tiyak na akda bilang mga akdang pampanitikan.Upang matamo ito. 16. 13. 17.florante at Laura Sa IKATLONG TAON -Noli Me Tangere. 22. sosyolinggwistik at istratedyik. .Bilang sanay na komunikatibong pakikipagtalastasan.Mahusay ang pagkakabuo/pagkakabalangkas ng RBEC sa Asginaturang Filipino sapagkat hindi lang ang kapakanan ng mga mag-aaral ang isinasaalang-alang dito kundi pati rin ang kapakanan ng mga guro. 17. PAGSASALITA at PAKIKINIG.13. SA UNANG DALAWANG TAON . 19. pinagsanib ang mga tekstong prosidyural. Ito’y Pinagtutuunan ng isang linggong leksyon bawat markahan.Makadebelop ng isang gradweyt na mabisang komyunikeytor sa Filipino. .Hindi nagkakaroon ng radikal na pagbabago sa kontent ng Filipino bilang sabdyek sa lebel sekondarya. gramatika. PAGSULAT. Sa UNANG TAON .May sapat na oras ang inilaan sa bawat aralin upang mabigyan ng .Ang pokus ay pagtatamo ng mapanuring pagiisip sa pamamagitan ng kritikal na pagbabasa at pag-unawa sa iba’t-ibang genre ng panitikang nakasalin sa Filipino. Ang Pagtuturo ng Filipino sa SEKONDARYA 16.Binibigyan lamang ng pokus ang maunawaang pagbasa sa tulong iba’t-ibang uri ng text upang malinang ang kasanayang linggwistika ng mga mag-aaral. 22. 19. . .Ibong Adarna Sa IKALAWANG TAON . 23. pamantayan at simulain. . 15. 3. literasi at politiko-ekonomiko at pagkatuto ng iba’t ibang istrakturang gramatikal. reperensya. . HULING DALAWANG TAON . Pangunahing MITHIIN ng Filipino: . SA KABUUAN: . 21. tinitiyak lamang ang batayan at sukatan ng pagkatuto tulad ng mga tiyak sa tema. . . .Sa panitikan. 21.Sa Bawat taon ay binibigyan ng tiyak na atensyon sa paglinang sa pasulat na komunikasyon sa pamamagitan ng eksposyur sa iba’t ibang uri ng komposisyon at malikhaing pagsulat. .Magsisilbing hamon para sa kanila upang sila’y mag-isip.Maayos ang paglalahad ng bawat gawain sa tulong ng ready-made na BanghayAralin.

panitikan Upang na nakasalin matamo ang sa Filipino. sosyo-linggwistik at istratedyik. pagsasalita. Nabibigyang linaw din nito ang araling tinatalakay bago matapos ang sesyon. literasi at politicoekonomik at ang pagkatuto ng iba’t –ibang istrukturang gramatikal. 25. 24. 24. Ang makadebelop ng isang gradweyt na mabisang komyunikeytor sa Filipino. nararapat na may kabatiran at kasanayan siya sa apat na komponent ng kasanayang komunikatib tulad ng diskorsal. 25.pagkakataon ang mga mag-aaral na makagawa ng kanilang mga output. kinakailangang taglay niya angm mga kasanayang makro: ang pagbasa. Ang makadevelop ng isang mahusay o sanay sa komunikatibong pakikipagtalastasan . SALAMAT SA WALANG SAWANG PAKIKINIG!!! :D Inihanda ni: CHARIZE SARING RUBIOS III-D BSE FILIPINO MGA PANGUNAHING MITHIIN SA PAGTUTURO NG FILIPINO SA SEKUNDARYA SA BATAYANG EDUKASYON 1 . 2 . . gramatika. reperensyal.Hindi na mauubos ang oras ng guro sa paghahanda ng banghayaralin. Sa bahagi ng guro: . Sa Unang Dalawang Taon Sa Huling Dalawang Taon Ang binibigyan ng pokus ang masusing pag aanalisa at pag aaral Ang ng pokus mga aytiyak ang na pagtatamo istrukturang ng mapanuring gramatikal ng pag-iisip Filipino sa pamamagitan bilang isang kasabay ng kritikal ng pagtatamo na pagbasa ng wastong at pag-unawa kasanayan sa iba’tsa ibang genre ng maunawang pagbasa. .Nalilinang ang kakayahan ng mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang saloobin/pananaw na may kaugnay sa aralin. journalistic.Maganda ang pagkakaroon ng cooperative leaning dahil sa less talk na ang guro sa loob ng klase. . pinagsanib ang mga interdisiplinaring paksa at ang makabagong nakapaloob sa iba’t-ibang uri ng teksto tulad ng mga tekstong prosidyural. mga ito. pagsulat. pakikinig at pag-iisip.

bawat markahan. Ang mga Benepisyong Matatamo sa Paggamit ng Thematic Curriculum 1 . ng Filipino Itoay ayang pagtatamo ng kasanayan pinagtutuunan ang isang liggong sa akademikong leksyon sa wika. 2 .Sa Bawat Taon Sa Apat na Taonng tiyak na atensyon sa paglinang sa pasulat Binibigyan na komunikasyon sa pamamagitan ng eksposyur sa iba’t-ibang Binibigyan uri ng komposisyon ng pansinatang malikhaing pag-aaral pagsulat. kurso at iba pang mga gawain pampaaralan na naglalaan sa mga mag-aaral sa higit na malawak at pangnilalamang tema. Eksposyur sa mga lingkedyes sa pagitan ng pagkatutong ibinase sa paaralan at pagkatutong nagaganap sa lugar ng . Mga Akdang Pampanitikan na Binibigyan ng Pansin sa bawat Taon Unang Taon Ikalawang Taon Ikatlong Taon Ikaapat na Taon Florante at Laura Noli Me Tangere El Filibusterismo Ibong Adarna Ang Thematic Curriculum Ang Thematic Curriculum ay isang set ng mga organisadong karanasan sa pagkatuto gaya ng programa. Oportunidad na matutuhan sa pamamagitan ng higit na kontekstwalisadong mga karanasan sa pagkatuto.

Oportunidad na masuri ang malawakang pagkakaloob ng hanapbuhay. 5 . 4 . . 3 . Oportunidad para sa mga administrador na magpakita ng pamumuno sa pagsasaayos ng paaralan at pagtulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng mga matagumpay na karanasan sa paaralan. 7 . 6 . Oportunidad na mailantad ang malawakang mga karanasan awtentik. 3 . Higit na malawak na potensyal sa paghahanda ng higit na mataas na edukasyon at paghahanapbuhay. Oportunidad para sa mga guro na magsama-sama silang mga miyembro ng grupo ng mga propesyunal na may mga estratehiya sa pagkatuto. Malalim na eksposyur sa kinagigiliwang Gawain. Oportunidad para sa mga gurong tagapamatnubay nama’y mga positibong impak sa mga mag-aaral.paggawa at komunidad. Kakayahang makilala ang mga naiiba at di-pangkariniwang interes Ang mga Benepisyong Matatamo Para sa mga Edukador 1 . 2 .

akademya klaster. arbitraryo at Isang pormal na sistema ang wika at Isan Glob nak . 4 . Ang Thematic Curriculum ay magsisilbing tulay upang mapagsama angmga karanasan sa pagkatuto na ibinatay sa paaralan at paggawa. Ang Thematic Curriculum ay maaaring maisanib sa ibang mga reporma gaya ng integrasyon ng edukasyong bokasyunal at akademiko. Sistemang pasalita. Ang mga Pangunahing Pagdulog sa Pagtuturo ng Filipino sa Antas ng Elemenytarya Lapit/Pagd ulog Tradisyun al Istruktural Komunikatib Wh Lan Teorya/Prinsi pyo Isang organismo nasusulat.bagamat maaari ring maging kapakipakinabang sa paaralang elementarya. transisyong paaralan-paggawa. 5 .Ang mga Pangunahing Salik sa Lahat ng Aspeto ng Thematic Curriculum 1 . Ang mga hadlang sa lugar ng paggawa gaya ng suplay sa paggawa. Ang Thematic Curriculum ay nakalaan para sa paaralang sekundarya . maliit na produksyon at tradisyon ay binawasan ang pagpapatupad ng thematic curriculum na nabuo mula sa mga aspekto. magnet at ang buong paaralan. 3 . 2 . Ang Thematic Curriculum ay maaaring maipatupad sa maraming paraan gaya ng kurso.

morpema at pangungusap Magkahiw alay na pagsasanay sa pagbuo ng mga ba- may mga gamit ding functional para (lan ang kaya inte kasa ang Map ang tugo espi pan -sosyo-linggwistik -pang-diskors ng m na pag ka- -pang-estratehiya sana pan sa ib gam Patterns. mekanikal ang pagkatuto at huhubog sa mga kaugalian (habits) Pagtatamo ng mga kasanayan pang-ling- sa mga komunikatibong pangangailangan Pagtatamo ng kasanayan Pag liter na nan -linggwistik gwistik (pagbuo ng mga ponema. (aka .pang – komunikasyon ang kumbensy unal ang wika pagkilala at pagbuo Mga Layunin Pagkilala at pagbuo ng mga bahagi ng pananalita . wastong gamit ng salita wika.

tagmemics (pokus sa anyo ng wika)magkahi walay na pagtuturo ng wika at pagbasa exchange. mimicry. group work information gap.taskoriented) ing emp men inte pag interaktibong pagaaral ng wika at pagbasa aara pag n .kom kasy Coo acti ve lear solv coac Cooperative/inter acttive learning (dyadic substitution hagi ng pananalita Drills.

kundi sa wikang gamit bilang midyum ng pagkatuto ng matematika. at iba pang mga asignaturang pang-akademiko. agham panlipunan.Ang Pagdulog sa Pagtuturong Batay sa Nilalaman (Content –Based Instruction o CBI) Binibigyang kahulugan nina Brinton . Ang Cognitive Academic Learning Approach (CALA) MGA ESTRATEHIYA . Ito’y tumutukoy sa kasalukuyang pag-aaral ng paksa at paksang aralin . Snow at Iverche (1989) Ang pagtuturong Batay sa Nilalaman bilang integrasyon ng pagkatuto sa nilalaman at sa mga layunin sa pagtuturo ng wika. Nakapokus ito hindi lamang sa pagkatuto. nang may porma at pagkakasunud-sunod ng presentasyong taglay ng nilalaman ng teksto.

Ito’y interaksyon sa iba pa upang makatulong sa kanyang pagkatuto. PARAAN/TEKNIK Pagkatutong Tulung-tulong (Cooperative Learning) Ito’y isang paraan/teknik sa pagtuturo at kabilang sa mga pilosopiya ng edukasyon na humihikayat sa mga mag-aaral na gumawa nang sama-sama bilang isang pangkat upang matutuhan ang aralin. Ito’y pagpaplano para sa pagkatuto. 2 . pagbubuod) o paggawa ng imaheng mental. Ang estratehiyang kognitib. Ito’y interaksyong may kasamang materyal (pagpapangkat-pangkat. pagtatala. pagbabahagi ng bagong impormasyon sa dati nang natutuhang mga konsepto o mga kasanayan. Natutuhan ng pangkat ang isang partikular na konsepto o nilalaman kung saan inaasahan ang pakikibahagi ng bawat isang miyembro sa diskusyon/usapan. Ang estratehiyang metakognitib.1992). Ito’y estratehiyang gingamit ng mga manmbabasa sa pagkatuto ng mga akademikong disiplina. Ang Apat na mga kasanayan sa Pagkatutong tulung- . Ang Estratehiyang sosyo-apektib. 3 . Ito’y tumutukoy sa pagkakaroon ng kamalayan. kaalaman at kasanayan sa pagkontrol sa sariling proseso ng pag-iisip o pag-unawa (Royo. pagmomonitor at produksyon.1 . sa pagtataya kung paano natamo ang layunin sa pagkatuto.

Pagbuo ng pangkat 2 . Pagbuo ng magkakaibang ideya.tulong na nilahad nina Johnson at Johnson (1986): 1 . Paglutas ng suliranin bilang isang pangkat 4 . Paggawa bilang isang pangkat 3 . MGA BAGONG PANANAW SA PAGTUTURO AT PAGKATUTO .

pakikinig at pagsasalita . nagmungkahi ang DepEd ng mga pananaw at estratehiya sa pagtuturo: 1. i) Pagbabagong-pananaw sa kaayusan ng mag-aaral sa silid-aralan. pagbibigay-diin sa proseso ng pagkatuto at ang mga estilo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. g) Interes sa mga pinagsanib na programa tulad ng wika at araling panlipunan. f) Pokus sa paglinang ng mga programang pangwika na tutugon sa iba’t ibang antas ng pangangailangan. interes at motibasyon ng mag-aaral. c) Pag-angat nang kaunti sa istruktural na pamamaraan at paggamit ng alternatibong pagdulog sa pagtuturo ng wika na batay sa pangangailangang komunikatib. j) Pagbuo sa pamamaraang eklektik at pragmatic tulad ng pagdulog na komunikatib. Batay sa mga nabanggit. Pagbibigaydiin sa tambalan at pangkatang interaksyon at sa peer teaching.a) Muling pagtingin at pagsusuri sa mga layunin ng wika at ang kaugnayan ng mga ito sa nagbabagong layunin ng edukasyon b) Pagbibigay-diin sa pagtuturo ng wika para sa mabisa at makatotohanang pakikipagtalastasan. PAGTUTURONG BATAY SA NILALAMAN O CONTENT-BASED INSTRUCTION (CBI) . d) Pagbibigay-halaga sa gamit ng wika sa iba’t ibang sitwasyong komunikatib e) Higit na malawak na pagkaunawa sa pagkakaugnay-ugnay o integrasyon ng mga kasanayang pangwika tulad ng pagbasa at pagsulat. h) Pokus sa pangangailangan.

d) Inaalam ang eskrima o datihang kaalaman at iuugnay ito sa bagong tapik. c) Naipauunawa ang input sa iba’t ibang kaparaanan tulad ng demonstrasyon. TEMATIK NA PAGTUTURO Ipinaliliwanag ng DepEd ang pakahulugan dito: . Agham at iba pa sa pagtuturo ng wika. kapwa mag-aaral at mga guro f) Hinihikayat/Inaaplay ang iba’t ibang estratehiya sa pagkatuto g) Nililinang/Inaaplay ang iba’t ibang estratehiya sa pagkatuto h) Nahahamon ang katalinuhan ng mag-aaral. Pangunahing katangian ng Pinagsanib na Pananaw a) Nalilinang ang mga kasanayang kognitib at pangwika b) Higit na natutuhan ang wika kung hindi tungkol dito sa pokus kundi kung ginagamit itong instrument sa pagkatuto. Kasaysayan.C Integrasyon ng kontent ng mga asignaturang tulad ng Heograpiya. C mahalaga ang kolaborasyon ng guro ng wika at ng content area subject dahlia sa paggamit ng input sa dalawang lawak. aktwal na pagsasagawa at manipulasyon ng nilalaman na isinasama ng guro sa mga aralin. interaksyon sa materyal. 2. Gumagamit ang guro ng awtentikong materyal para maituro nang makabuluhan ang pagbasa at pagsulat. e) Ipinakikita ang mga kasanayang komunikatib sa pamamagitan ng iba’t ibang teknik. biswal. Sibika at Kultura. C ang layunin ng guro ay malinang nang sabay ang kasanayang pangwika at pagtatamo ng akademikong kaalaman. i) Ginagamitan ng whole language na mga teknik.

f) Kilalanin ang pagsisikap ng indibidwal at pangkat. gayundin ang kanilang natamo. It provides a framework for linking content and processes from a variety of disciplines. INTERAKTIB NA MGA ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO C Mahalaga ang interaksyon sa anumang pagtuturo. g) Paglaanan ang mga gawaing lilinang sa iba’t ibang katalinuhan.” 3. ng tagatanggap at ng konteksto ng sitwasyon. C ayon kay Well Rivers (1987) ay isang gawaing kolaboratib na kinapapalooban ng tatsulok na ugnayang nagpapahatid ng mensahe. c) Pangkatin ang mga mag-aaral. d) I-monitor ang mga pangkat. interaksyon sa guro sa kapwa mag-aaral sa teksto o mga kagamitang pampag-aaral KOLABORATIBONG ESTRATEHIYA SA PAGTUTURO AT PAGKATUTO C Nakapokus sa KOOPERASYON ng mga mag-aaral sa mga gawaing pagkatuto. C May tatlong interaksyon na maaaring lahukan ang mag-aaral:    4. b) Ilahad ang impormasyon.“Thematic teaching recognizes learning around ideas. maging pasalita o pasulat man ang komunikasyon. . e) Ipalahad sa pangkat ang resulta ng kanilang gawain. . SINTAKS NG KOOPERATIBONG MODELO SA PAGKATUTO a) Ilahad ang tunguhin ng gawain. The theme provides coherence and focus for accompanying activities. The theme enables learners to see the meaningful connections across content or skills areas.

h) Pagsanibin ang kahalagahan (values) sa pagtuturo at aplikasyon ng mga pagpapahalagang ito. 2013 by filipinotek https://filipinotek. Posted on March 29.wordpress. Samakatuwid… C Napakalaking hamon sa kaalaman at kakayahan ng guro ang pagpaptupad ng kurikulum lalo na ng 2002 sapagkat ang kurikulum ng 2002 ay interaktib.com/2013/03/29/ang-mgaestratehiya-sa-pagtuturo-ng-wika-at-ang-pamaraangkomunikatib-sa-pagtuturo-ng-wika/ . nakapokus sa mga batayang kasanayan at kahalagahan at lumilinang ng iba’t ibang katalinuhan. kolaboratib at integratib.