http://taryarminwaimemorial.blogspot.

com/

ကၽၽနနေတ
ငန င တကက သသလ မမ အကၡရမမ

(၁ )

Thursday, April 21, 2011 Labels: အင ငဗမဗ 0 comments
+“အပညပစၥညန ဆဆဆ တ … နလညည ုိဆ ႔မလဆိဆ ခခ စရနန ၽတကနျဖစငယန” ဆဆဆ တကဆဆ ဘယယ ုိဆ ိျမငင သလလ ။
ပမကၡဥသ ေလမ အငန(ဥယမဥနျခခ ဌန)
-လကကဆ က
မ ၽၽနနေတဆဆ ႔ Post Modern World မမ အပညနလ႔ပတတ ကငလ င အယယ အဆ ေိပငန စခိဆေိရယမ ကနပပနန တသလမကန
ရမဆပတယန၊ ကမေၻကမ အပညသမတစနေယကန ကဆဆဆ ရငန သစင ငနေၽတ၊ ေိမ
တကၽတ ကဆဆ ပလတတ တစစ လ ႔ ပတနျပပတယန။
နလညတ ရမလဆိဆ ပဘယ ။ ခခ စရခ ိဆ သကတ ကစလ႔ ရပတယန။ တျခကမေၻကမ အပညသမတစနေယကန ေကတ သလ ေိသငန ျပငန ေပၚမမ
သလ ေိၽတနလ႔ပလ ိျမဆ ိဳ႕တစနျမဆ ိဳ႕ကဆဆ ထဆဆစနျပပတယန။ ေိလတဆဆ ကင လ အ
င ခမမ တ အလ ဒသသလပနနပဆဟ တျဖညနဖညန ၽလငန ငပ
ိျပဆ ိဳကမၽသပတယန။ လရကနၾကညန ရင ဳ မသယေိၽတက ေိမ
မနနတလငအခ အလ ဒသိျပၽကကကလ ႕အမညည ဆ ု ေိရမျမဆ ိဳ႕ေတၾကသ ပမကတသခငန
လဆိဆ ႔ သယ က ပရတနျပလဆဆ ကင တယန။ အလ ဒ မမဆိဳေကမတလညန နလညညဳ ရမ ဆ မမမ ခခ စလဆိဆ ႔ရမယန င ိျပၽကကညမဆိဳပ။ Multi Reality
ကဆဆ လကကခ ထတလင လကကဆ ေမ ိခတနၾကသ မမ အပညအယယ အေဆၽတဟ
မမဆိဳစခိဆရမဆပတယန။ မမဆိဳစခိဆကဆဆ လကကခ ပတယန။
***

+ဆရတရမငန ဝခငငမ..
၁။ ဘယယ ုိဆ စအဆပနေၽတကဆဆ ဆရအဓဆ က ဖတင သလလ ။
၂။ ေိမဒန ညဗမဧ။ိန အစရတ ၊ ရဆ ပယကၡဏ မညတ ဆ ု႔ရမဆသညည ဆ ု ရမငနလငန ပပ။
ေိမင ငကနျမတန [ပစန(ငယန)]
၁။ ဘယယ ုိဆ စအဆပုညဆ မဆဆဆ အဓဆ ကထဖတင တယန။ “စ” က အဓဆ ကမဟဆတတ ူ။ ဆငန ျခငန သခ ိဆသပငလ င ကဆဆယန ငရလ ႕ဥဏည သ အဓဆ ကပ။
၂။ ဒသေိမပခနနကဆဆ ေိိျဖမယယ ဆ ုရငန အရမနရမညယမၽသပလဆ မငိည ယန။ ကမေၻကမ ေကခမသညန တစနေယကည ဆ ု ဂမနယယ စန တစနေယကည
“ဒသကၽကကကလ ႕အဓဆ ပၸယည ဘလလ ” လဆဆ ႔ေမခလင တကဆဆ ေကခမသညန က ိျပနနေိျဖပတယန။ “အလ ဒသလဆိဆ သ ပစမနနလ႔
အၽလယင ကယ ေိိျပ
လဆိဆ ႔ရရငန ကၽၽနညတဆဆ႔အပငင နနခခိျပသ ဘယန က ေိနမလလ ” တလင ။ ဒသေိမပခနနနလ႔ ပတတ တငလ င ကၽၽနနေတ
ေသဘထကလညန အလ ဒသအတဆဆ ငန ပပလ ။ လၽကယ တတပယန ေိိျဖဆဆဆ တယယ ဆ ု႔မထငက ငန အရမန ေိကမဇယတငည ပ။

***

+ဆရခငငမ
တ န ဟသရသကဆဆ ေိပငင သညနဟဆ ေိဖၚျပထပသညန။ “ေိထလန ညနန႔လနန႔”
“ရသစပဧ။ိစဆ ဒနန ” ၽတငန ဆနန႔ကမငညကနျဖစတ ဥည
မမသညန ဟသရသ ငန ငမညတ ဆ ု႔ၽကခပသလလ ခငန ဗမ။ “ေိလမ ကဆဆေမလမ ၊ပင ယယည ဆ ုေိလမ မညန ” ဟယ ေိသ ဆရဧ။ိတ သညန
“ေိထလကနန႔လနန ႔” ိျဖစနေသလညန ဟသရသ ကဆဆ ေမပပ။
ေိလစပစဖငန င
KTR (စဆဆ ကငမဆိဳ )
၁။ “ေိလမ ကဆဆေမလမ ၊ ပင ယယည ဆ ုေိလမ မညန ” ဟယ ေိသစကလခ ိဆသညန ဟသရသဆသ သဆဆ႔ ဥသ တညနေသ အလကမဟဆတင ။
Modern Sensibility အရ ေိရထသ အဖဖလ ႕အ
႕ တစညမဆိဳဖစင သညန။

။ မသ တကယ ဆ ုေိတ နဂဆဆ တညနက ပယ ိျပငန လငနျမဆ ိဳကငတယန။ အရကနေသကင တ ရင က ငလ ပဆိဆ ပယပတယန။ ဒပပလ ။ ေိမဒန ညဗမ၊ ေိမဒနနပညဆဆဆ တေကတ ေိဝဝဖနန႔ကမကငတင လ င အဓဆ ပၸယည ဆ ု ေိဆငင တယန။ *** +ဆရတရမငန ဝ ဆရရလ ႕ကဗမမမေအပၚ ဆရဇဇအငကလ ႕ အဓဆ ပၸယက ငနမ လငန ခမကန ေိဝဖနကမကန ေအပၚ ဆရရလ ႕အျမငန.. April 21. .။ -အငငဗဗ မတစက ုမမ ကၽၽနနေတ ပခလင ဖယ ပပသ ။ “ငဟ ... အရကည ူလတလင မသ တကနေလပ” တလင ။ မသ တကယ ဆ ုတနဂဆဆ တညနက ယဆ မန႕တတင လ င ေသဘရမဆပတယန။ အရကည ူနတလင မသ တကယ ဆ ုေိတ ဘယနေလကညမ ယဆ မနယဆဆ ငုယဆ ကည လလ .၂။ ပထမ ေိမမနနခမကတညန ဆရဇဂမသ ေိရသသ “ရသစပဧ။ိစ ဆ ဒနန” စအဆပန ငန င ပတတ တနေနပသညန။ လကကခ ငတ ရမမရဆ မသလဆဆ ၊ ေိေၽတဝ ငတရမမလညနရမဆေိနပသညန။ တစနေန႔ေန႔မမ ကမမနတစနေစငန ေစငနျပဳ ၍ ေိိျပသငန ငလမ ိမငနေိျပပမညန။ ဤေိနရမမ တ အကမယန မရမငနသပ။ ၃။ “ဆနန႔ကမငညကနျဖစတ ဥန သညန ဟသရသကဆဆ ေိပငင သညန ” ဟယ ေိသအဆဆဆ ကဆဆ ကၽၽနနေတ ေအနငန င လကည ခခပ။ “အဂႁၽကငန မလင” ဆဆဆ လမ ိမင ယကည ခခိျခငန ဖစင သညန။ ၄။ ေိထလကနန႔လနန ႔ေၽတမမဳ အလခ ိဆသညန လညန ဟသရသကဆဆ ေမပပစမနငင ။ ဒသဘဆဆ ေိပဖယ သ ဥပမတစက ုရမဆပသညန။ “ဘတန(စန) ကပၚမမ ခခ ိဆေိၽတိျဖဳ တယဆုကယ ိမမ င တယယ ုိဆ ိျဖစည ညစညန” ၊ “ကပၚမမ လယ ပဆဆ ဆနန႔မညန ။ ခခ ိဆလဆထဆဆ ငန ေသပပ နၽတ၊ ေိယကၽတက မဆ နနမကဆဆ ဥသ စပေရသ ိျပပ နၽတ အတဆဆ ငန အတ တစက ုထဆ ေိိျပလၽညတ င တညန ” သဆဆ ႔ေသ ထဆဆ ေအၽတသညန ဟသရသနမ ငန င မသကယ ဆ ုငင ။ ၅။ ေအၽတသညန ေအၽတဖစင သညန။ ရသသညန ရသျဖစင သညန။ *** အငငဗဗ မဂမနယန အမမ တန-၁၁၄ ၁၃၊ေိေဖဖဝရသ ၊၂၀၀၂။ မမ တမက ကန။ ။ အငငဗဗ မဂမနၽယင ငန ေိဖ ပခလင ဖယ သညန င ဆရတရမငန၀၏ အထကင အင ငဗမဗကဆဆ အသ မလည တဆငန မ င ေိပပဆဆ ႔လသယ ကဆဆ ေိနမဆဆ ၀အ ေိကမဇယတငန ႐မဆပသညန။ ကၽၽနနေတ ငန င တကက သသလ မမ အကၡရမမ (၂) Thursday. 2011 Labels: အင ငဗမဗ 0 comments +ဆရတရမငန ဝခငငမ ေိမဒန ညဗမ၊ဝတတိဳမမကဆဆ မညတ ုိဆ ႔ေသ ေိၽတလခ ိဆမမပၚမမ မယတညနျပသ ၊ ဘယယ ုိဆ ခခစ ေိရသခလင သလလ ဆဆဆတကဆဆ ဆရေအနနလ႕ ဆရရခလင ေိသ ကဗမ၊ဝတတိဳတစင ုဒန ဥပမပ၍ ရမငနေပပစလဆဆ ပသညက ငငမ.။ ကဗမတစင ုဒ ုညဆ အဓဆ ပၸယက ငနမ လငန ရနန လဆဆ မလဆဆ ။ နဆမဆတငခိဆအယယ အဆမမကဆဆ ရမငနလငန ပရနန။ MODERN ကဗမတစင ုဒန အနကန ဓဆ ပၸယန ပဖငန ငဆဆဆ ေိပ ရနန အဓဆ က ကမ /မကမ ေိိျဖၾက ေိပစလဆဆ ပသညန။ အနကန ဓဆ ပၸယည အဓဆ ကကမသယလ ေိိျဖၾကပစလဆိဆ ပသညန ။ ေိမဒန ညဗမလဆဆ႔ သတည တင မ လ င စခ ခမဆနတခညနနမမရဆ မပသလ။ ရမဆခလငရငန ေိိျဖၾကပပရနန။ .

. 2011 Labels: အင ငဗမဗ 1 comments +ဆရတရမငန ဝခငငမ “ကၽၽနနေတ ငန ငနတတ ုရရဆ ပငု ” မမ “မယ လကစ၍ မယ လသဆဆ ႔ျပနနေရကနျခငန ” ဟယ ေိသ အဓဆ ပၸယန ကဆဆ ရမငနလငန ပပခငငမ။ -“ေိတကင ယည မငန” လဆဆ ႔ တရဆ တယ ုိဆ အသခ ၽထကင လ င “တအဆိဆ ဝဒ” ရလ ႕အယယ အဆပ။ အပည(Art) ကဆဆ ကၽၽနနေတဆဆ ႔ .(မျပညန စင ခ ိဆေိပမယန င)အကမဥနပလဆဆ ကယ ုိဆ ႔ရပတယန။ “ေိမဒန ညဗမၽတ ကဆဆ အနကန ဓဆ ပၸၽယည ငန ငဖဆဆ ႔မလဆိဆ အပင ဘယ။နလညညဆ ု႔မဟဆတတ လ ခခ စဖဆဆ ႔သ ဥသ တညင တယန။ ကၽၽနနေတဆဆ ႔ေရသတငနျပခလင တလင ေိဆငန ပၽတဟ ကဗမရလ႕အနကန ဓဆ ပၸယန ကဆဆ ပဖငင ိယဆ ုရငန မဟဆတင ဘယ။ ကဗမဖတတ ူရလ ႕ ခခ စခမကယမနၾကငန ကဆဆ ပဖငင ိငပ။” ဒသေိလကန ပလ ေိိျဖပေရေစတ။ *** +ဆရတရမငန ဝခငငမ .. .ေိမဒနနငန င ပဆဆ ႔စနေမဒနန ၽကခခမကမည ကဆဆလညန ေိိျဖၾကပပရနန။ ဇနညနဝငန မငန -ေိိျပရရငန ဆခ ိဆပငည ယကမရမဆေိတပဘယ ။ “သရဆ ပည နမ ည မမ န ည နသရဆ ငလ င ပဏ တ နနတဆိဆ ငန ေိဖၚကမဗတယန။” “ေိမဒန ည မယ လအတဆဆ ငန မဟဆတတ လ အခမဆိဳဖမကန တငန ျပတယန ” “ပဆဆ ႔စနေမဒန ည ဘသစက စညနမမဥနၽတ ကဆဆ ပခမဆိဳဖမကငယန ” အလ ဒသလဆဆ…. . April 21.။ၽကငန ကေအရမၾကသ ဘလ ေိဘလခ ိဆရကနေနတလင ေိနရကဆဆ Positive Space၊ ေိဘလခ ိဆေမရကင လ င ေိနရကဆဆ Negative Space လဆိဆ ႔ ဆဆဆ ၾကပစဆဆ ႔။ Positive Space မမ ေိဘလခ ိဆနလ႔အတယ ကစနရသယ က ေအရၾကသ သလဆဆ . ေိမဒနငနနခမသၽတငန ဗလနယနဧ။ိန အသကနေရကညဳ ရမ ဆ မေိၾကငန ဖတကဳ ဖမ ယ ပသညန။ ေိမဒနတပ (ဝတတိဳ၊ကဗမ) ၽတငန “ဗလနယန ” ဧ။ိန အသကနေရကငခ ိဆကဆဆ ရမငနလငန ပပရနန ၊ အဆဆဆ ပ “ ဗလနယန ” ကဆဆ မညတ ဆ ု႔ေသနရမမၽတငန အသခ ိဆပဳ သငန ငပသလလ ခငငမ။ -ေိဘလခ ိဆကနနၾကသလဆဆ ေိပ . စမမကနပၚ ေမရကယ ဆ ုကင ဘယ. Negative Space မမ ထလမမ ေိိျပလနရယယ ေိနရသယ ကလညန ေအရပ ပတယန။ ေိဘလခ ိဆနလ႔အတယ ကစတတညဆ ု႔ လဆဆ သလဆိဆ ၊ ေိဘလခ ိဆနလ႔ပခပသ ကစတတညဆ ု႔လညန လဆိဆ ပတယန။ ဗလနယန သသ အဆဆရသ (Blank Theory) နလ႔ ပတတ တနျပသ ကၽၽနနေတ ေိဆငန ပတစန ပဆဒန ေရဖယ ပတယန။ ေအၾကငန ၾကငန ၾကငန င . . . လကနေရမယ ကဆဆ ိျပနက မၽတ႕ရငန ပဆဆ ႔ေပလဆိဆ ကငမယန။ ခကင က ေိမသယ အမညည ပလဆဆ ႔ ခငငမက ဘယတ ူလလ မသဆ ဘယ။ ဘယည ဆ ုပဆဆ ႔ ေိပရမလလ မသဆ ဘယ။ *** အငငဗဗ မဂမနယန အမမ တန-၁၁၅ ၂၀၊ေိေဖဖဝရသ ၊၂၀၀၂။ မမ တမက ကန။ ။ အငငဗဗ မဂမနၽယင ငန ေိဖ ပခလင ဖယ သညန င ဆရတရမငန၀၏ အထကင အင ငဗမဗကဆဆ အသ မလည တဆငန မ င ေိပပဆဆ ႔လသယ ကဆဆ ေိနမဆဆ ၀အ ေိကမဇယတငန ႐မဆပသညန။ ကၽၽနနေတ ငန င တကက သသလ မမ အကၡရမမ (၃ ) Thursday. . .

ေအရငနမမဆိဳမမဆိဳ ဖခလ ိျမငန ေနရတ ဟ အလငန ရလ႕လမ ညန ငစမမဳ ကဆဆလညန ကဆဆ ယည နလညက မယယ ုိဆ ႔ျမငညဆ ပတယန။ *** -ဆရတရမငနဝ အခမစုယဆ တကဆဆ ဆရဘယယ ုိဆ နလညင သလလ ဆရရငက ုန ငတငသလ။ အခမစုယဆ တ ေိမဒန ယုိဆ ႔ ဆရသတည တင မ တလပေပပပ။ အခမစုညဆ အခမစ ယုိဆ ႔ပလ နလညင တယန။ ရငက ုနညဆလဆိဆ ႔ ပလ နလညင တယန။ ရငက ုနညဆ လဆဆ ႔ မဆ နနမရၽသပတယန။ ေိမဒနနျမငစ လ ႔ေိျပ … ..စတငန ေလငလခလင ၾကတယယ ဆ ုပစဆဆ ႔။ ဆနန႔ကမငပ န ည Anti-Art ဆဆဆ တ ထပညခ ေိပေၚပကယ ပတယန။ ခဆပဆဆ ႔စနေမဒန ညလကဆဆ ေိရကနေတ ဗလပခ ိဆစခ (Empty form) သဆညဒသဂရသ ေအရအသ(Zero Degree Writing) ၊ အပည မဟဆတင လ င အပည(Artless Art) စတၽတထပညခ ေိပေၚပ ကယပတယန။ အကမယကငနမ ရငန အရမနရမညယမၽသပလဆ မနမင ယန၊ ေိဆငန ပတစင ုဒန သသ သနန႔ေရပမယန။ *** +ဆရတရမငန ဝခငငမ ၅၂၈ + ၁ = ? ကဆဆ လညန ရမငနလငနပပခငငမ။ -ေိနကင တပ။ ကၽၽနနေတ ကဆဆေိမမယန အ င စ ကဆဆ ယတဆ တနဝငတ တလငေိကေငည လတစနေယကန ေိယကည ဆ ု ၽသပၾကညငိင လ။ အနညနနလ႔ေသလညနကငန အၾကမနနညနနလ႔ေသလညနကငန သယ ိျပနနေိျဖရမငနပလဆ မငိည ယန။ *** +တရမငနဝေအပၚ ကဆဆ ေိရဘဆနနလယရလ ႕ အျမငန နလ႔ ကဆဆ ေိရဘဆနနလယေအပၚ တရမငန ဝရလ ႕ အျမငန ။ မမ နမငလ မ ကဆဆ ယန က င ဆဆ ယည ဆ ု ၾကညန ရင သလဆိဆ ေိပ။ တယ ေိတတယ ပတယန။ ဒပမယန င “ဘကန ” လလလ ေိနတယန။ *** +ဆရတရမငန ဝခငငမ ေိလကၽတငန အျဖဗ ေိရငန ငန င အနကနေရငငဆ ု႔အနကန မညတ ညည ပဆဆ ၍ တနညဆုရမဆပသလလ ။ အကမဆိဳေအၾကငန ငန င ေိိျဖဆဆဆ ေိပပရနနေတငန ဆဆဆအပင သညန။ -ကမေၻပၚမမ လယ ိျဖဗ လယမညနပပ နၾကသ ၽထနတဆနနပပလ ။ ကၽၽနနေတ ေအနနလ႔ေတ လခ ိဆသဖဗ တလငသယ က လယ ိျဖဗ ၊ ိႏိမ လခိဆသမညနတလင လယ က လယ မညနလဆဆ ႔ခခ ယယ ပတယန၊ ဒပမယန င အလ ဒကလညန စကအျဖစစ လ ႔သပရတပ။ လခ ိဆသဆဆဆ တေကတ တစညမဆိဳထလပပလ ။ အနကနေရငုညဆ အျဖဗ ေိရငကလ ႕ ဆနန႔ကမင တကယ ုိဆ ႔ယယ ေဆနၾကတကလညန လလလ ပ တယန။ အျဖဗ ရလ႕ ဆနန႔ကမင တကည မျဖဗ ိျခငန ပပလ ။ ေိနကင စက ေိိျပစရရမဆပသတယန။ ကၽၽနနေတဆဆ ႔ေၽတ . ဆဆိဆ ရငန ေတ အခမစန = အ + ခမစန အ လဆဆ ႔ ခမစယ င န လဆိဆ ႔ပလ ဆဆဆ ၾကပစဆဆ ႔ ။ .

ေိခငန လငန လဆလ ထ ပတလင ေိပခကဆဆ အမမဆ ိဳကငုပငပနေပသလဆဆ ၽလတယ ပပတ ၽတခၚျပသ လဆပနေဆငန ျခငန ဟ ၽလတယ ပပတ ရမင တနနျခငန တစက ုလဆဆ ႔ ထငင တယန။ ( ဟဆတင သလ) -ဟဆတင ပ။ ခငငမလညန ကၽၽနနေတ လဆဆ လယ မမဆိဳ ဆဆဆ ရငန တစန ေန႔ၾကသ ပပဥသ မယန … ။ *** +ဆရတရမငန ဝ ဝတတိဳတဆဆေိရဖဖလ ႔ရ ၽတငန မညတ ညန အ င ခမကမည လဆဆ အပတနညန (သဆဆ ႔မဟဆတန) မညည လ သ င ဆဆ ႔ ေိရဖဖလ ႕ရသနညန။ -ကမေၻကမစရဆရႀကသ တစနေယေကည ိျပဖယ ပတယန။ ၀တတိဳတဆဆေိရဖဖလ ႕ရ မမ အဓဆ က ေအရၾကသ တလင အခမကနၾကသ သခိဆခမကကဆ တ မ ယင လ င … ဒပမယန င ခကင က အလ ဒသအခမကနၾကသ သခ ိဆခမကညဆု ဘယတ ူမမ မသဆ ၾကဘယ တလင … *** +ဆရတရမငန ဝခငငမ . အလ ဒသအခကန ခလ ေိၽတၾက မမ ဝမနသမမဳ ေိၽတ တစက ေတလ ေိၽတ႕တတင တယန။ အလ ဒသဝမနသမမဳ ေိၽတထလ မမ ဘဝမနသဝမနမကညဳ ေမ ိၽတက ေအကငန ဆခိဆလလ လဆဆ႔ . . April 21.. . . 2011 Labels: အင ငဗမဗ 2 comments +ဆရ စအဆပင စ နုပငလ က .အငငဗဗ မဂမနယန အမမ တန-၁၁၆ ၂၇၊ေိေဖဖဝရသ ၊၂၀၀၂။ မမ တမက ကန။ ။ အငငဗဗ မဂမနၽယင ငန ေိဖ ပခလင ဖယ သညန င ဆရတရမငန၀၏ အထကင အင ငဗမဗကဆဆ အသ မလည တဆငန မ င ေိပပဆဆ ႔လသယ ကဆဆ ေိနမဆဆ ၀အ ေိကမဇယတငန ႐မဆပသညန။ ကၽၽနနေတ ငန င တကက သသလ မမ အကၡရမမ (၄ ) Thursday. ဆရလယ ထဆစဆ နနဝငန ရလ႕ “ လကည ကကညန ပခကင လ မမ မဆနုငဆ ငန မမ ” စအဆပုညဆ ဘယယ ုိဆ ထငင သလလ ။ -ကၽၽနနေတ နလ႔ အျမငညတယပဘယ ။ ဒပမယန င အလ ဒသစအဆပုညဆ ေိလလစစ ဖတင တယန။ကမေၻကမစကတပစက နနကဆဆ ပလ ကဆဆ ကပသ ိျပနနေိျပလဆဆ ကင မယန။ “သယ ေိိျပတကဆဆ ကၽၽနနေတ ေသဘမတယ ပဘယ ၊ ဒပမယန သ င ယ ႔ရလ ႕ ၽလတယ ပပတ ပဆဆဆ ပခငန ငကဆဆ လညန ကၽၽနနေတ အသကစ လ ႔ လလ ိျပသ ကၽကယနေပ ပမယန။” *** +ဆရတရမငန ဝခငငမ လယ ဆဆဆ တ အခကန ခလ ေိၽတကဆဆ ၾကခ ိဳ ေိၽတ႕ရတ ဓမၼတပပလ ။ ဒပမယန င .

သဆ ခမငငတယန။ -လယ အမမဆိဳမမဆိဳ ၊ ဘဝ ေအေၽထၽထ ရမဆၾေကေလတ တစနေယကစ ႔လ တစနေယကန တယ ငည ယညထငင ဘယ။ ဝမနမကညဳ ေမ အပၚမမ နလညကခ ယယ ၾကပခ ိဆခမငနလညန လကလ လလလ ငငတယန။ *** +ဆရတရမငန ဝ “ ိျပဆ ိဳငနျမငန တဆဆ႔ရလ ႕ ပခသခ ” အၽတကယ ရ ကဆဆ ေိကမဇယတငင တယန။ ဆရအၽတကက ုဏဏ ူပ တယန။ ဆရရလ ႕ အဂလဆ ပတ ေိလငလမမဳ ေအၽတ႕အၾကခ ိဳ ေအၾက ငနဟပပပ။ -အဂလဆ ပတ ေိလငလနညနၽတေကတ အမမၾကသ ရဆ မပတယန . ။ လယ သဆ နညနပသ ထဆ ေိရကည ယန င “နညန ” တစက ု ေိိျပပပမယန။ ကဆဆ ယန ငကဆဆ ယည ဆ ု … . အဂလဆ ပ ယူမမဆိဳၽတၾက ထလမမ ေိရကနေနတယယ ဆ ု႔ လဆပနၾကညန ပင ။ တရထဆဆ င တလဆိဆ ထဆဆ ငက မမပ။ မဆ နစန၂၀ ေိလကန စမနလဆပနၾကညန ငပ။ အခမဆနနေပငက ငန ေိပေင တလကန လဆပဏူပ။ စဆ တညူထလ က အဂလဆ ပ ယူမမဆိဳၽတနလ႔ရလ ရလတငန တငန ေိရဖတနေိျပဆဆဆ ဆကယခ ေိနပ။ အခမဆနုငဆ တဆိဆ အၽတငန မမ တဆဆ တကယ တကဆဆ ၾကခ ိဳ ဆခိဆရပလဆ မနမင ယန။ ေိနကယခ ိဆ အဆ ပညကန မကက ငနေတငန အဂလဆ ပုယဆ မကယ ပလဆ မငိည ယန။ *** +ဆရတရမငန ဝ ေိထလကနန႔လနန႔ လဆပင တစက တ ခ ယ ိဆ ဒသအတဆဆ ငန ပလိျဖပစသ တ လ။ ဒမမ မဟဆတန ဘယန ခမဆနည တ မ ညငပိတပသလလ ။ -အတစ လ ႔ အတန ေိိျမမ ကကငန ေအပငန ဖစငယညဟဆတယ ။ တစက တခ ေိတ တညန ၽင သ တတင တယန။ *** +ဆရတရမငန ဝ ဆရဇတနေကငန ဂမဆိဳကနလ႔ ဆရ ဘယတ ူ ပဆဆ ေိတပသလလ ။ -ထဆတနေဝသယ က ပဆဆ ေိတပတယန။ *** +ဆရတရမငန ဝ စေပလကထလ ကဆဆ ဝငန ေရကညဆ ု႔ပစနန႔စ တလငလယ တစနေယကန (သဆညကပစနန ႔ဝငလယ ငလ င တစနေယ ကန )ကဆဆ ကဆဆ တရေအနနလ႔ ဘယယ ုိဆ ိျမငင သလလ ။ဘယယ ဆ ုအပခမငငသလလ ။ -ကၽၽနနေတ ရလ႕ ကဗမစသတစင ုဒနတဆဆငန ပပလ ။ “ ေိလကမမ ေလိျပ ကဆဆ ခမညန ေိမမ ိမလငန င စရမလဆဆ ဘယ ၊ မဆနုငဆ ငန မမလညနအကတသ ဂမငင ပတယန ” ရမင တနန ပခငန အ င ျပညန ငရမဆပ တယန။ *** +ဆရမငနခကယ ယကငမင ဆကတ ပနေၽတခၚမမဳ သညန ေိနရတဆဆ ငန ၽတငန အသခ ိဆဝငင သလ ။ ေိထလကနန႔လနန႔ေိျေဖပပရနန ပနန ၾကပသညန။ . . .

-ခမစတရကငန တၽတ ၾကခ ိဳ ခလငရဖယ ပတယန။ တရမငနခကယ ယယုိဆ ႔ ခငငမ ကၽၽနနေတ ကဆဆ သခ ိဆနနတက သဆ ပန အလကေမိျမကင ဘယ။ တစနျခပဆဂလင စနေယကည ဆဆဆရငန ၾကယည ငနဆပလဆ ပလ န ဆ ပနေိျခကယ ယန ကၽၽနနေတ ကဆဆ ေိပပဆဆ ႔ဖယ ပတယန။ သယ ႔နမညည လညန “ဥကက ဝ” လဆဆ ႔ လကည တနေရထ မ ဆ ိဆ ထပတယန။ သယ ႔ကဆဆ ကၽၽနနေတ ဥကက ( ၆၀) ိျပနညပဆဆ႔ငင ။ သယ ႔အဆ မ ည အဆတကလ ေိၽတၾက မမ ဘဆ လပနေိျမ လဆဆ ေိနရငန နညနနညန ိျဖညငိနေပမယယ ဆ ု႔ ကၽၽနနေတ ပနနေိျပလဆဆ ကင တယန။ ဒသ ထကငဆ ုိျပသ ကၽၽနနေတ ဘမမ မတတနငင ။ အမမ နနေတ ပရဆ သတယ ဆ ုတ စရဆရထကန ပဆဆ ေိတပတယန။ *** +Post Modern ိျဖစည ျဖစုညဆ ဖနသ ငသ ယ က ရၽညက ယငပခငန ငရမဆပ သလခငငမ။ -ရၽညက ယတရ မလဆိဆ ပဘယ ။ ိျဖစငလ သယ င က သယ ဟသယ ိျဖစင တယန။ *** +ေိကမကတငငုနနပၚက သဆညနလ႔ ဗလစပရကနေပၚကသဆညဘၽကပသလလ ။ ကၽၽနနေတ ေကတ ေိကမကတငငုနနပၚကဆဆ ေိိျမျဖဗ နလ႔ေရပသ ဗလစပရကနေပၚကဆဆ ခလ ဖမကငတလင ခလ တခနလ႔ေရထလဆဆ ိညိငတယန။ ေိကမကတငငုနနပၚက သဆညအၽတကယ ညန ေိဘဖမကကဆ ပမ တယန။ +ေိမဒနနပည ပဆဆ ႔စနေမဒနနပည မမနလ႔ ကၽၽနနေတဆဆ ႔ကဆဆ မဆ တယကနေပပဆရ။ ခပနၾကမနၾကမန ေိိျပနၾကပတယန။) (နမလညက ငန ေိမဒနနျဖစငယယဆု႔ *** ၁။ေိမဒနန ၊ပဆဆ ႔စနေမဒနန အပညကဆဆ မဆ တယကနေပဖဆိဆ ႔ဆဆဆ တ ေကတ ေအတကဆဆ ကမယနျပနန႔ေနပတယန။ ဒသ ေိနရေကန အကမယနေိျပလဆဆ ႔မရငငကဆဆ ပခငန ငလ တင ။ ၂။ပနနသသတစယခိဆကဆဆ ခငငမစလဆဆ ကင ယယ ဆ ုပစဆဆ ႔။ ခမဆိဳရငကမဆိဳမယန၊ ခမဥကငကမဥညယန၊ အလ ဒသေအပၚမမ ခငငမခခစဖဆိဆ ႔ လဆဆ တယန။ နလညညဆ ု႔မလဆိဆ ဘယ။ နမလညတ လ ခခစရတလင အရၽတ ေိလ ကမမ ရမဆပတယန။ ၾကမနၾကမနတမနတမန ေိိျပတယယ ဆ ုတေကတ ေိဝဖနနေရဆရၽတရလ ႕ စကပဆ ိဳငုယဆ ငညဳ ေမ ိၽတေအပၚမမ ဖဖလ ႕တၽညတ တ လညန ိျဖစနငင တယန။ +ဆရတရမငန ဝ ေိမဒနန ၀တတိဳ၊ကဗမကဆဆဖနသ ငသ ယ တစနေယကနဟ ဘၽတလဆဆ အပင သလလ ။ ဘၽတသဆ ထ သငန ငပသလလ ။ ဘေအၾကငန ကဆဆဘယယ ုိဆ ခခ စပသ ၊ ဘယယ ုိဆ စ၊ ဘယယ ဆ ုဆခ ိဆ ဆဆဆ တကဆဆ ဘယယ ဆ ုသတည တင မ သလလ ဆရ။ -ဒပ နဆဆဆ ငက မပခနနတစက ုရမဆပတယန။ “ေိရကဆဆ ဘယတ ူေစၽတ႕သလလ ၊င တ မဟဆတတ ူ” တလင ။ ေိရထလ မမနတလင ငက ေိရေအၾကငန ကဆဆမသဆ ဘယ ဆဆဆ တသဘဝကမပတယန။ သယ ကလညန ေိလကတစက ုေအနနလ႔ကမင ယညင ကဆဆ ၊ အလ ဒသငနလ႔ေရလဆဆ ပပလ … ကၽၽနနေတဆဆ ႔ ေိလကသၽတကလညန ေိလက ကဆဆ စတငိ တဆ ျမင တူေိၽတဟဆတက လ ႕လ ၊ ေိလကထလ မမ ရမင တနနေေနပမယငိန ေိလကေအၾကငန ရ တကယတ ဆ ၾကရလ ႕လ။ အလ ဒသလဆဆဒပ နမမဆိဳကဆဆ ေအိျခခခ ိျပသ ေိမဒနနပညပေၚပကယ ပတယန။ Law of uncertainly လဆဆ ႔ ေိခၚတလင ေမရရမမဳ ေိၽတ ၊ နလညက ခကညဳ ေမ ိၽတနလ႔အဆခ ိဆအစမလင တလင ေိနရတစက ုမမ ကဆဆ ယည အစေကန ိျပကင စက ု ေအနနလ႔ ိျဖတငဆ ုငန လကည တည မ ရဆ မဘလ ရမင တနနေနရမမဳ . . အလ ဒၽတ ေိပၚေအိျခခခ ိျပသ ေိမဒနနပညပေၚပကယ ပတယန။ ိျမနညလဆဆ စအဆပတ တမနၽတ ရမဆပတယန။ ဖတနၾကညန ေင ိစလဆိဆ ပတယန။ အလ ဒထကငဆ ုိျပသ ေိမဒနနပညၽတကဆဆ . .

စဆ မန ငဝငကခ စၾကညငိနေစလဆဆ ပတယန။ ကဆဆ ယန ဘ င သကဆဆ ယန အလဆဆ လဆိဆ သဆလမမ ပ။ ဒဟ တကယန ငေိစတနၽတနလ႔ ေိိျပ ပတလင အၾကခ ေိပစကပ။ *** အငငဗဗ မဂမနယန အမမ တန-၁၁၇ ၆၊မတန၊၂၀၀၂။ မမ တမက ကန။ ။ အငငဗဗ မဂမနၽယင ငန ေိဖ ပခလင ဖယ သညန င ဆရတရမငန၀၏ အထကင အင ငဗမဗကဆဆ အသ မလည တဆငန မ င ေိပပဆဆ ႔လသယ ကဆဆ ေိနမဆဆ ၀အ ေိကမဇယတငန ႐မဆပသညန။ .