VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Herzieningsdatum 17.11.2015

Versie 11.1

RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1 Productidentificatie
Artikelnummer

109621

Produktnaam

Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP

REACH registratienummer
CAS-Nr.

01-2119456816-28-XXXX
107-21-1

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geïdentificeerd gebruik

Reagens voor analyse
Voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in de bijlage bij dit
vei ligheidsinformatieblad.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Firma
Verantwoordelijke afdeling
1.4 Telefoonnummer voor
noodgevallen

Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Duitsland * tel.+49 6151 72-2440
EQ-RS * e-mail: prodsafe@merckgroup.com
Merck KGaA * Darmstadt * Tel. +49 6151 722440* Fax +49 6151
727780

RUBRIEK 2. Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)
Acute toxiciteit, Categorie 4, Oraal, H302
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, Categorie 2, Oraal, Nier, H373
Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16.
Indeling (67/548/EEG of 1999/45/EG)
Xn
Schadelijk

R22 - 48/22

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie rubriek 16.
2.2 Etiketteringselementen
Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H373 Kan schade aan organen (Nier) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij
inslikken.
De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www.merckgroup.com

Pagina 1 van 21

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Artikelnummer
Produktnaam

109621
Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP

Veiligheidsaanbevelingen

Maatregelen
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Gereduceerde kenmerking (≤125 ml)

Gevarenpictogrammen

Signaalwoord

Waarschuwing

Indexnr.

603-027-00-1

2.3 Andere gevaren
Niets bekend.
RUBRIEK 3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1 Stof
Formule

HOCH₂CH₂OH

Indexnr.

603-027-00-1

EG-Nr.

203-473-3

Mol massa

62,07 g/mol

C₂H₆O₂ (Hill)

Gevaarlijke bestanddelen (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Chemische naam (Concentratie)

CAS-Nr.
Registratienummer
Ethaandiol (<= 100 % )

Indeling

De stof in het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB op grond van de verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage XIII.

107-21-1

01-2119456816-28XXXX

Acute toxiciteit, Categorie 4, H302
Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling,
Categorie 2, H373

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16.
Gevaarlijke bestanddelen (1999/45/EG)

Chemische naam (Concentratie)

CAS-Nr.
Indeling
Ethaandiol (<= 100 % )
107-21-1
Xn, Schadelijk; R22-48/22
Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie rubriek 16.
3.2 Mengsel
Niet van toepassing

RUBRIEK 4. Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www.merckgroup.com

Pagina 2 van 21

2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Brandbaar.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. noodprocedures volgen.com Pagina 3 van 21 . Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij sterke verhitting.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen. Droogpoeder Ongeschikte blusmiddelen Voor deze stof / dit mengsel gelden geen beperkingen voor blusmiddelen. RUBRIEK 6. Arts waarschuwen. Ataxie (verlies motorische coördinatie). Huid met water afspoelen/ afdouchen. USP Na inademen: frisse lucht. 5.3 Advies voor brandweerlieden Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Bij brand een persluchtmasker dragen.3 Insluitings.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Water. Advies voor de hulpdiensten: Voor beschermingsmiddelen zie paragraaf 13. RUBRIEK 5. Schuim. 5. Ph Eur. een deskundige raadplegen. In geval van brand kunnen er gevaarlijke brandgassen en dampen ontstaan.merckgroup. Uitgeput. Gevarenzone ontruimen. Na oog contact: uitspoelen met ruim voldoende water.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Bewusteloosheid. aërosol niet inademen. Brandbestrijdingsmaatregelen 5.en reinigingsmethoden en -materiaal De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. Misselijkheid. opwinding. 4. 6. Vermijd contact met de stof.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Laxantia: Natriumsulfaat (1 eetlepel/1/4 l water). storingen in het centraal zenuwstelsel 4. beschermde uitrusting en noodprocedures Advies voor niet-hulpverleners Dampen. Braken. Bij aanraking met de huid: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Dampen zijn zwaarder dan lucht en verspreiden zich mogelijk over de vloer. Een arts raadplegen. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel 6. Na inslikken: slachtoffer onmiddellijk water laten drinken (niet meer dan twee glazen).2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Product niet in de riolering laten komen. Nadere informatie Voorkom dat bluswater oppervlaktewater of grondwatersystemen kan verontreinigen. 6.Reag. Zorg voor voldoende ventilatie. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. Kooldioxide (CO2). Toedienen: actieve kool (norit) (20-40 g in 10 % suspensie).

1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Advies voor veilige hantering Voorzorgsmaatregelen op het etiket naleven. Ter afvalverwerking aanbieden. b. Hygiënische maatregelen Verontreinigde kleding vervangen. Gemorst materiaal verzamelen.3 Specifiek eindgebruik Zie het blootstellingsscenario in de bijlage bij dit veiligheidsinformat ieblad. Chemizorb®.com Pagina 4 van 21 . USP Afvoerkanalen afdekken.4 Verwijzing naar andere rubrieken Voor indicaties voor afvalzuivering zie paragraaf 13. Na het werken met de stof handen wassen. Ph Eur.1 Controleparameters De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. met inbegrip van incompatibele producten Opslagomstandigheden Goed afgesloten. 7. opnemen.2 Voorwaarden voor een veilige opslag. Hantering en opslag 7. binden en afpompen . 7. Reinig het getroffen oppervlak. Neem de mogelijke materiaalbeperkingen in acht (zie de paragrafen 7 en 10). 6. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming 8.v.merckgroup. Met vloeistofabsorberend materiaal. Toepassen van huidbeschermende crème aanbevolen. Aanbevolen bewaartemperatuur. RUBRIEK 8. zie productlabel.Reag. RUBRIEK 7.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag.

2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Technische maatregelen De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. langer termijn DNEL consumenten.53 mg/kg PNEC Zuiveringsinstallatie voor afvalwater 199. Ph Eur. lange termijn DNEL consumenten.5 mg/kg 8. Wijze van blootstelling: damp Huidnotatie: Kan door de huid worden opgenomen. lange termijn DNEL voor werknemer. Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) PNEC Zoetwater 10 mg/l PNEC Zeewater 1 mg/l PNEC Intermitterende watervrijgave 10 mg/l PNEC Zoetwater afzetting 20.Plaatselijke effecten inhalatie 7 mg/m³ Aanbevolen waarnemingsprocedures Methoden voor de meting van de atmosfeer op de werkplek moeten voldoen a an de vereisten in de normen DIN EN 482 en DIN EN 689. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. USP Bestanddelen met grenswaarden voor de werkplek Bestanddelen Basis Waarde Grenswaarden Opmerkingen Ethaandiol (107-21-1) EU ELV MAC (NL) NL OEL Tijdgewogen gemiddelde (TWA): 20 ppm 52 mg/m³ Grenswaarde voor kortdurende blootstelling (STEL): Huidnotatie: 40 ppm 104 mg/m³ Time Weighted Average (TWA): Short Term Exposure Limit (STEL): 10 mg/m³ Wijze van blootstelling: nevel 40 ppm 104 mg/m³ Wijze van blootstelling: damp Time Weighted Average (TWA): 20 ppm 52 mg/m³ Wijze van blootstelling: damp Kan door de huid worden opgenomen.Plaatselijke effecten Systeemeffecten inhalatie 35 mg/m³ dermaal 53 mg/kg Lichaamsgewicht Toxiciteit . Huidnotatie: Kan door de huid worden opgenomen.9 mg/kg PNEC Bodem 1. Wijze van blootstelling: damp toegestane kortdurende blootstelling 104 mg/m³ CLV-waarde 15 minuten Wijze van blootstelling: damp tijdgewogen gemiddelde (TGG) tijdgewogen gemiddelde (TGG) 10 mg/m³ Wijze van blootstelling: nevel 52 mg/m³ Wijze van blootstelling: damp Afgeleide doses zonder effect (DNEL) DNEL voor werknemer. langer termijn Systeemeffecten dermaal 106 mg/kg Lichaamsgewicht Toxiciteit .merckgroup.Reag.com Pagina 5 van 21 .

Aanbevolen filtertype: Filter A (volgens DIN 3181) voor dampen van organische verbindingen De ondernemer moet er voor zorgen dat onderhoud. KCL 741 Dermatril® L (spat contact).11 mm doorbraaktijd: > 480 min Handschoenenmateriaal Nitrilrubber : Handschoendikte: 0. USP Technische maatregelen en geschikte werkprocedures zouden prioriteit moe ten hebben boven het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. werden met materiaalproeven van de aanbevolen handschoenen door KCL in laboratoriummetingen vlgs.v.de). Ph Eur.11 mm doorbraaktijd: > 480 min De te gebruiken beschermende handschoenen. bij voorbeeld KCL 741 Dermatril® L (volledig contact). Bescherming van de ogen / het gezicht Veiligheidsbril Bescherming van de handen volledig contact: spat contact: Handschoenenmateriaal Nitrilrubber : Handschoendikte: 0.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Vorm vloeibaar Kleur kleurloos Geur reukloos De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www.Reag. onder andere condities dan vermeld in EN374 neemt u dan svp contact op met de leverancier van de CE-goedgekeurde handschoenen (b. Wanneer het middel wordt opgelost in.kcl. Deze maatregelen moeten uitvoerig zijn gedocumenteerd. reiniging en beproeving van adembeschermingstoestellen worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de leverancier. Zie paragraaf 7. De chemische weerstand van de bescherming moet met de leverancier geregeld worden. Overige beschermingsmiddelen beschermende kleding Bescherming van de ademhalingswegen nodig indien dampen/aerosolen gevormd worden. De bovengenoemde doorbraak tijden. Fysische en chemische eigenschappen 9. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. Beheersing van milieublootstelling Product niet in de riolering laten komen. of vermengd met andere substanties. Individuele beschermingsmaatregelen Het soort lichaamsbescherming moet al naargelang van de concentratie en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek gekozen worden. Internet: www. RUBRIEK 9. Deze aanbeveling heeft alleen betrekking op het in het veilgheidsinformatieblad genoemde product.com Pagina 6 van 21 . voor de door ons aangegeven toepassingen. D-36124 Eichenzell. EN374 onderzocht. KCL GmbH.1.merckgroup.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. moeten voldoen aan de specificaties van EG regeling 89/686/EEG en de daaruit voortkomende norm EN374.

2 Andere gegevens Ontstekingstemperatuur 410 °C Methode: DIN 51794 De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www.6 °C bij 1. Ontvlambaarheid (vast.2 %(V) Bovenste explosiegrens 15.5 bij 100 g/l 20 °C Smeltpunt -14 . dynamisch 21 mPa.14 Dichtheid 1. Verdampingssnelheid Geen gegevens beschikbaar. gas) Geen gegevens beschikbaar. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag.merckgroup.053 hPa bij 20 °C Relatieve dampdichtheid 2. Zelfontbrandingstemperatuur Geen gegevens beschikbaar.013 hPa Vlampunt 111 °C Methode: c.s bij 20 °C Ontploffingseigenschappen Niet geclassificeerd als explosief Oxiderende eigenschappen Niet van toepassing 9.250 °C Viscositeit. USP Geurdrempelwaarde Niet van toepassing pH 6 .VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. Ontledingstemperatuur > 200 .36 (experimenteel) (Lit.com Pagina 7 van 21 .11 g/cm3 bij 20 °C Relatieve dichtheid Geen gegevens beschikbaar. Onderste explosiegrens 3.7.) Een bio-accumulatie is niet te verwachten.Reag.3 %(V) Dampspanning 0.c.-10 °C Kookpunt/kooktraject 197.000 g/l bij 20 °C Verdelingscoëfficiënt noctanol/water log Pow: -1. Oplosbaarheid in water 1. Ph Eur.

Braken resorptie Acute toxiciteit bij inademing LC50 Rat: > 2. Peroxiden. Stabiliteit en reactiviteit 10.com Pagina 8 van 21 .5 mg/l.1 Informatie over toxicologische effecten Acute orale toxiciteit LDLO humaan: 786 mg/kg (RTECS) Verschijnselen: Misselijkheid. chloraten.6 Gevaarlijke ontledingsproducten geen informatie beschikbaar RUBRIEK 11. USP Geleidingsvermogen < 1 µS/cm RUBRIEK 10.1 Reactiviteit Vormt ontplofbare mengsels met lucht bij sterke verhitting.2 Chemische stabiliteit Het product is chemisch stabiel onder standaard omgevingsvoorwaarden (ka mertemperatuur). kaliumpermanganaat Exotherme reactie met: Chloofsulfonzuur. 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaar voor ontploffing met: Aluminium.Reag. Ph Eur. natriumhydroxide. Toxicologische informatie 11. rokend zwavelig zuur.4 Te vermijden omstandigheden Sterke verhitting. perchloorzuur Kans op ontbranding of vorming van brandbare gassen of dampen met: Chromylchloride.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen verscheidene plastics 10. (ECHA) De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. Het kritische bereik is vanaf ca.merckgroup. aërosol (ECHA) Acute dermale toxiciteit resorptie LD50 Muis: > 3. 15 Kelvin lager dan het vlampunt. 10. 6 h . Sterke oxidatiemiddelen. 10.500 mg/kg (ECHA) Huidirritatie Konijn Resultaat: Geen irritatie. zwavelzuur 10.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag.

com Pagina 9 van 21 .merckgroup. Teratogeniteit Deze informatie is niet beschikbaar.Reag. De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. Ph Eur. Gevaar bij inademing Deze informatie is niet beschikbaar.eenmalige blootstelling Deze informatie is niet beschikbaar.2 Nadere informatie Na opname: opwinding. Resultaat: negatief (ECHA) Kankerverwekkendheid Vertoonde geen kankerverwekkende effecten bij dierproeven. storingen in het centraal zenuwstelsel Systemisch effect: Na een latentieperiode: Uitgeput. Specifieke doelorgaantoxiciteit . 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. Ataxie (verlies motorische coördinatie). Specifieke doelorgaantoxiciteit .VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr.herhaalde blootstelling Doelorganen: Nier Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. USP Oogirritatie Konijn Resultaat: Geen oogirritatie (ECHA) Sensibilisatie Patch-test: Resultaat: negatief (IUCLID) Mutageniteit in geslachtscellen Genotoxiciteit in vivo chromosoomafwijkingen Rat mannelijk en vrouwelijk Oraal Resultaat: negatief (ECHA) Genotoxiciteit in vitro Ames-test Escherichia coli/Salmonella typhimurium Resultaat: negatief Methode: OECD testrichtlijn 471 Mutageniteit (zoogdier cel test): chromosomen abberatie. 11. Giftigheid voor de voortplanting Deze informatie is niet beschikbaar. Bewusteloosheid Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.

96 h (extern veiligheidsinformatieblad) Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren statische test Daphnia magna (grote watervlo): > 100 mg/l.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 12. 1907/2006.290 mg/g (IUCLID) Ratio BOD/ThBOD BZV5 60 % (IUCLID) 12.1 Toxiciteit Toxiciteit voor vissen LC50 Oncorhynchus mykiss (regenboogforel): > 18. 16 h DIN 38412 12. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag.Reag. 10 d.2 Persistentie en afbreekbaarheid Biologische afbreekbaarheid 100 %.) Toxiciteit voor bacteriën statische test EC5 Pseudomonas putida: > 10. USP RUBRIEK 12.en zPzB-beoordeling De stof in het mengsel voldoet niet aan de criteria voor PBT of vPvB op grond van de verordening (EG) nr. Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) 780 mg/g (5 d) (IUCLID) Chemisch zuurstofverbruik (CZV) 1.merckgroup. De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www.000 mg/l. bijlage XIII. 12.com Pagina 10 van 21 . 12.5 Resultaten van PBT.3 Bioaccumulatie Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water log Pow: -1.) Een bio-accumulatie is niet te verwachten. aëroob OECD testrichtlijn 301A Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Ecologische informatie 12.6 Andere schadelijke effecten Afvoer in het milieu moet worden voorkomen.500 mg/l. 7 d (Lit.36 (experimenteel) (Lit. 48 h Analytisch volgen: ja OECD testrichtlijn 202 Toxiciteit voor algen IC5 Scenedesmus quadricauda (groene algen): > 10. Ph Eur.000 mg/l.4 Mobiliteit in de bodem Geen gegevens beschikbaar.190 mg/g (IUCLID) Theoretisch zuurstofverbruik (TZV) 1.

1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. Onder www. Regelgeving 15.Reag.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling Voor dit product is geen chemische veiligheidsanalyse uitgevoerd op bas is van de REACHverordering nr.1 Specifieke veiligheids-.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet relevant RUBRIEK 15. Instructies voor verwijdering Afvalverwerkingsmethoden Afval Richtlijn 2008/98 / EG van de note.Werkrestricties gericht op de bescherming van werkneemsters tijdens de z wangerschap zoals bedoeld in richtlijn 92/85/EEG of eventuele striktere nationale regelgeving in acht nemen.1 . Wanneer u nog vra gen hebt kunt u ook contact met ons opnemen. 14.retrologistik. RUBRIEK 14. Informatie met betrekking tot het vervoer Wegtransport (ADR/RID) 14.1 . Ph Eur. Zeetransport (IMDG) 14.com Pagina 11 van 21 . De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van de EU. Bewaar chemische stoffen in de originele verpakking en zorg ervoor da t deze niet worden gemengd met ander afval.com vindt u meer informatie over processen voor het retourneren van chemische stoffen en verpakkingen.14. Binnenwatertransport (ADN) Niet relevant Luchttransport (IATA) 14. Nationale wetgeving Opslagklasse 10 .14. Behandel niet gereinigde ver pakkingen op dezelfde wijze als het product zelf.en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel EU-regelgeving Wetgeving over gevaar bij zware ongevallen SEVESO III Niet van toepassing Beroepsmatige beperkingen Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek. Afvalmaterialen dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de nationale en lokale weten regelgeving.6 Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.6 Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften.6 Niet geclassificeerd als gevaarlijk in de zin van transportvoorschriften. gezondheids.14.1 .merckgroup.13 15. USP RUBRIEK 13.

instructie en training voor de gebruikers.merckgroup. H302 H373 Schadelijk bij inslikken. USP RUBRIEK 16. Opleidingsadviezen Zorg voor goede informatie. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. Stof niet inademen. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken. Ph Eur. Draag geschikte beschermende kleding.com Pagina 12 van 21 . EG-Nr. 203-473-3 EG-etikettering Gereduceerde kenmerking (≤125 ml) Xn Symbo(o)l(e n) R-zin(nen) 22-48/22 Schadelijk Schadelijk bij opname door de mond. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond. H373 Kan schade aan organen (Nier) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken. Etikettering Gevarenpictogrammen Signaalwoord Waarschuwing Gevarenaanduidingen H302 Schadelijk bij inslikken. Veiligheidsaanbevelingen Maatregelen P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen. Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.Reag. Een verklarende lijst van de afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. Volledige tekst van R-zinnen waarnaar in rubrieken 2 en 3 wordt verwezen R22 R48/22 Schadelijk bij opname door de mond.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. Etikettering (67/548/EEG of 1999/45/EG) Xn Schadelijk Symbo(o)l(en) R-zin(nen) 22-48/22 S-zin(nen) 22-36 Schadelijk bij opname door de mond. Overige informatie Volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in rubrieken 2 en 3.

1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. USP worden gebruikt U kunt de gebruikte afkortingen en acroniemen opzoeken onder www. De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www.com Pagina 13 van 21 . Ph Eur. Plaatselijke vertegenwoordiging Merck BV * Postbus 75768 * NL.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr.Reag.org.merckgroup.1118 ZX Schiphol * Tel: +31(0)20 658 2883 * Fax: +31(0)20 658 0557 De informatie is gebaseerd op de huidige beschikbare gegevens. Het beschrijft het produkt met betrekking tot de geschikte veiligheidsvoorzorgsmaatregelen. Het kan niet de eigenschappen van het produkt garanderen.wikipedia.

01 % Emissie of vrijkoming factor: Water 1% Emissie of vrijkoming factor: 0.Reag.1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC1. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. USP BLOOTSTELLINGSSCENARIO 1 (Industrieel gebruik) 1. Ph Eur. continu proces met incidentele.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – Bijlage volgens Verordening (EG) Nr. Bijdragende scenario's: operationele omstandigheden en risicobeheersmaat regelen 2. inclusief wegen) PROC10 Met roller of kwast aanbrengen PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens Milieu-emissiecategorieën ERC1 Vervaardiging van stoffen ERC2 Formulering van preparaten ERC6a Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) ERC6b Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen 2. blootstelling niet waarschijnlijk PROC2 Gebruik in een gesloten. SpERC ESVOC 1 Gebruikte hoeveelheid Dagelijkse hoeveelheid per plek 86773 kg Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden Aantal emissiedagen per jaar 300 Emissie of vrijkoming factor: Lucht 0.merckgroup.01 % Bodem Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. Industrieel gebruik (Reagens voor analyse) Eindgebruiksectoren SU 3 Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving SU9 Vervaardiging van fijnere chemische stoffen SU 10 Formuleren [mengen] van preparaten en/ of ompakken (geen legeringen) Chemisch product-categorie PC21 Laboratoriumchemicaliën Procescategorieën PROC1 Gebruik in een gesloten proces. beheerste blootstelling PROC3 Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) PROC4 Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling PROC5 Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/ of aanzienlijkcontact) PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen PROC8b Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in gespecialiseerde voorzieningen PROC9 Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn.com Pagina 14 van 21 .

USP Type afvalwaterreinigingsinstallatie Percentage verwijderd van de afvalstoffeneter Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie 87 % 2. SpERC ESVOC 4 Gebruikte hoeveelheid Dagelijkse hoeveelheid per plek 100000 kg Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden Aantal emissiedagen per jaar 300 Emissie of vrijkoming factor: Lucht 0. Ph Eur.3 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC6a.com Pagina 15 van 21 .002 % Emissie of vrijkoming factor: Water 1% Emissie of vrijkoming factor: 0. De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www.Reag.merckgroup.1 % Bodem Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf Type afvalwaterreinigingsinstallatie Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie Percentage verwijderd van de 87 % afvalstoffeneter 2. SpERC ESVOC 2 Gebruikte hoeveelheid Dagelijkse hoeveelheid per plek 50000 kg Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden Aantal emissiedagen per jaar 300 Emissie of vrijkoming factor: Lucht 0.5 % Emissie of vrijkoming factor: Water 0.4 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC1 Productkarakteristieken Concentratie van de stof in het Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 100 %.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – Bijlage volgens Verordening (EG) Nr.2 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC2.5 % Emissie of vrijkoming factor: 0.01 % Bodem Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf Type afvalwaterreinigingsinstallatie Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie Percentage verwijderd van de 87 % afvalstoffeneter 2. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag.

PROC4. Ph Eur. 2. USP mengsel/artikel Fysische vorm (tijdens gebruik) Frequentie en duur van het gebruik Gebruiksfrequentie Gebruiksfrequentie Vloeistof met hoge vluchtigheid 8 uur / dag < 240 dagen/ jaar Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers Buiten / binnen Binnen zonder plaatselijk afzuigsysteem (LEV) Organisatorische maatregelen om vrijkomen. PROC15 Productkarakteristieken Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Fysische vorm (tijdens gebruik) Verwerkingstemperatuur Frequentie en duur van het gebruik Gebruiksfrequentie Gebruiksfrequentie Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 100 %.6 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC3. dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur.merckgroup. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur. dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur.com Pagina 16 van 21 . Vloeistof met hoge vluchtigheid 8 uur / dag < 240 dagen/ jaar Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers Buiten / binnen Binnen met plaatselijk afzuigsysteem (LEV) Organisatorische maatregelen om vrijkomen. PROC8b.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – Bijlage volgens Verordening (EG) Nr. De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. PROC9.5 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC2 Productkarakteristieken Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Fysische vorm (tijdens gebruik) Frequentie en duur van het gebruik Gebruiksfrequentie Gebruiksfrequentie Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 100 %. Vloeistof met geringe vluchtigheid < 75 °C 8 uur / dag < 240 dagen/ jaar Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers Buiten / binnen Binnen zonder plaatselijk afzuigsysteem (LEV) Organisatorische maatregelen om vrijkomen. 2.Reag.

dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur.merckgroup.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – Bijlage volgens Verordening (EG) Nr. dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur. Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming. Vloeistof met geringe vluchtigheid < 75 °C 8 uur / dag < 240 dagen/ jaar Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers Buiten / binnen Binnen met plaatselijk afzuigsysteem (LEV) Organisatorische maatregelen om vrijkomen. Vloeistof met geringe vluchtigheid < 75 °C 8 uur / dag < 240 dagen/ jaar Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers Buiten / binnen Binnen zonder plaatselijk afzuigsysteem (LEV) Organisatorische maatregelen om vrijkomen.3 ERC6a Alle compartimenten <1 ECETOC TRA De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www.8 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC8a Productkarakteristieken Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Fysische vorm (tijdens gebruik) Verwerkingstemperatuur Frequentie en duur van het gebruik Gebruiksfrequentie Gebruiksfrequentie Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 100 %. 3.Reag. PROC10 Productkarakteristieken Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Fysische vorm (tijdens gebruik) Verwerkingstemperatuur Frequentie en duur van het gebruik Gebruiksfrequentie Gebruiksfrequentie Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 100 %. 2.2 ERC2 Alle compartimenten <1 ECETOC TRA 2. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan Milieu RCR Beoordelingsmethode van de blootstelling CS Gebruiksdescriptor Msafe Compartiment 2. USP 2. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag..1 ERC1 Alle compartimenten <1 ECETOC TRA 2. Ph Eur. hygiëne en gezondheidsevaluatie Draag geschikte chemicaliënresistente handschoenen (beproefd volgens EN374) in combinatie met geschikte bijzondere opleiding van werknemers.9 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC5.com Pagina 17 van 21 .

6 PROC3 <1 ECETOC TRA 2.4 PROC1 <1 ECETOC TRA 2. USP Werknemers CS Gebruiksdescriptor Blootstellingsduur. ECHA-leidraad voor informatievereisten en chemische Voor de extrapolatie van de blootstellingsbeoordeling voor werknemers me t ECETOC TRA zie het Merck-tool ScIDeEx® op www.6 PROC4 <1 ECETOC TRA 2.Reag.merckgroup. -route.9 PROC5 <1 ECETOC TRA 2. deel E: Risicokarakterisering en deel G: Uitbreiding van h et SDS. hoofdstuk R. CEFIC Guidance Specific Environmental Re lease Categories (SPERCs).5 PROC2 <1 ECETOC TRA 2. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. 4.6 PROC9 <1 ECETOC TRA 2. VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Comm unications in the Supply Chain.8 PROC8a <1 ECETOC TRA 2. -effect RCR Beoordelingsmethode van de blootstelling 2.com Pagina 18 van 21 .12: Beschrijving van de vormen van gebruik.9 PROC10 <1 ECETOC TRA Voor de berekening zijn de standaardparameters en -capaciteiten van het toegepaste beoordelingsmodel voor de blootstelling gebruikt (tenzij ande rs is aangegeven). Ph Eur.com/scideex. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingscenario Zie de volgende documenten: ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordel ing chemische veiligheid.merckmillipore. De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. ECHA Richtsnoer voor downstreamgebruikers. deel D: blootstelling sbeoordeling.6 PROC8b <1 ECETOC TRA 2.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – Bijlage volgens Verordening (EG) Nr.6 PROC15 <1 ECETOC TRA 2. ECHA Richtsnoer inf ormatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid.

5 % Emissie of vrijkoming factor: 0.Reag. Ph Eur. onderwijs. SpERC ESVOC 2 Gebruikte hoeveelheid Dagelijkse hoeveelheid per plek 50000 kg Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden Aantal emissiedagen per jaar 300 Emissie of vrijkoming factor: Lucht 0. SpERC ESVOC 4 Gebruikte hoeveelheid Dagelijkse hoeveelheid per plek 100000 kg Milieufactoren niet beïnvloed door risicomanagement Verdunningfactor (rivier) 10 Verdunningfactor (kustregio) 100 Andere aanvaarde operationele omstandigheden die de blootstelling van het milieu beïnvloeden Aantal emissiedagen per jaar 300 Emissie of vrijkoming factor: Lucht 0. Beroepsmatig gebruik (Reagens voor analyse) Eindgebruiksectoren SU 22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie.2 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC6a. ambachtslieden) Chemisch product-categorie PC21 Laboratoriumchemicaliën Procescategorieën PROC15 Gebruik als laboratoriumreagens Milieu-emissiecategorieën ERC2 Formulering van preparaten ERC6a Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) ERC6b Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen 2. amusement. dienstverlening.5 % Emissie of vrijkoming factor: Water 0.com Pagina 19 van 21 .1 bijdragescenario dat de milieublootstelling beheerst voor: ERC2. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag.01 % Bodem Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf Type afvalwaterreinigingsinstallatie Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie Percentage verwijderd van de 87 % afvalstoffeneter 2.merckgroup. USP BLOOTSTELLINGSSCENARIO 2 (Beroepsmatig gebruik) 1.002 % De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – Bijlage volgens Verordening (EG) Nr. Bijdragende scenario's: operationele omstandigheden en risicobeheersmaat regelen 2.

2 ERC6a Alle compartimenten <1 ECETOC TRA Werknemers CS 2. Vloeistof met geringe vluchtigheid < 75 °C 8 uur / dag < 240 dagen/ jaar Overige operationele voorwaarden aangaande blootstelling van werknemers Buiten / binnen Binnen zonder plaatselijk afzuigsysteem (LEV) Organisatorische maatregelen om vrijkomen. ECHA Richtsnoer voor downstreamgebruikers. -effect PROC15 RCR <1 Beoordelingsmethode van de blootstelling ECETOC TRA Voor de berekening zijn de standaardparameters en -capaciteiten van het toegepaste beoordelingsmodel voor de blootstelling gebruikt (tenzij ande rs is aangegeven).merckgroup.1 % Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot gemeentelijk rioolwaterzuiveringsbedrijf Type afvalwaterreinigingsinstallatie Gemeentelijke waterreinigingsinstallatie Percentage verwijderd van de 87 % afvalstoffeneter 2. Ph Eur. 3. ECHA Richtsnoer inf ormatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid.3 Gebruiksdescriptor Blootstellingsduur.12: Beschrijving van de vormen van gebruik. dispersie en blootstelling te voorkomen/beperken Omvat dagelijkse blootstelling tot 8 uur. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. deel De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. Schatting van de blootstelling en aangeven van de bron ervan Milieu RCR Beoordelingsmethode van de blootstelling CS Gebruiksdescriptor Msafe Compartiment 2. 4.com Pagina 20 van 21 . -route. hoofdstuk R.1 ERC2 Alle compartimenten <1 ECETOC TRA 2.3 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst voor: PROC15 Productkarakteristieken Concentratie van de stof in het mengsel/artikel Fysische vorm (tijdens gebruik) Verwerkingstemperatuur Frequentie en duur van het gebruik Gebruiksfrequentie Gebruiksfrequentie Heeft betrekking op het percentage van de stof in het product tot een gehalte van 100 %. Aanbevelingen voor gebruikers in de keten (gebruikers downstream) om een inschatting te kunnen maken in hoeverre hij werkt binnen de grenzen van het blootstellingscenario Zie de volgende documenten: ECHA Richtsnoer informatie-eisen en beoordel ing chemische veiligheid. USP Emissie of vrijkoming factor: Water Emissie of vrijkoming factor: Bodem 1% 0.Reag.VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – Bijlage volgens Verordening (EG) Nr.

USP D: blootstelling sbeoordeling.com/scideex.merckgroup. deel E: Risicokarakterisering en deel G: Uitbreiding van h et SDS. 1907/2006 Artikelnummer Produktnaam 109621 Ethyleenglycol voor analyse EMSURE® Reag. VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Comm unications in the Supply Chain. De veiligheidsinformatiebladen van de catalogusartikelen staan ter beschikking op www. CEFIC Guidance Specific Environmental Re lease Categories (SPERCs).com Pagina 21 van 21 .VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD – Bijlage volgens Verordening (EG) Nr.Reag.merckmillipore. Ph Eur. ECHA-leidraad voor informatievereisten en chemische Voor de extrapolatie van de blootstellingsbeoordeling voor werknemers me t ECETOC TRA zie het Merck-tool ScIDeEx® op www.