PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN

__________________________________________________________________________
_
MPU3113
HUBUNGAN ETNIK
SEPTEMBER 2016
___________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR
1. Tugasan ini mengandungi SATU soalan sahaja yang disediakan dalam Bahasa
Melayu.
2. Jawab dalam Bahasa Melayu.
3. Anda dikehendaki menyerahkan tugasan dalam format MsWord melainkan
dinyatakan sebaliknya. Anda tidak dibenarkan untuk menukar teks/frasa
tugasan tersebut kepada format grafik seperti .jpeg / .gif / print screen / dan
lain-lain format berkaitan.
4. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada
myVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda
hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan
langkau baris 1.5.
5. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak
termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung
tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan
anda.
6. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ONLINE melalui myVLE. Sila
rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan
anda secara online. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang
diserahkan untuk rujukan sendiri.
7. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.
8. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 31 Oktober 2016 hingga 13
November 2016. Serahan selepas 13 November 2016 TIDAK akan
diterima.

9. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan
orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain
sebagai kerja sendiri.

1 2 3 4 % Kumpulan Pertindihan (Similarities Group) 0 – 30 30. Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula.01-100. PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini menyumbang sehingga 50% daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik yang dilampirkan. akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan. markah akan dipotong seperti berikut: No.01 – 70 70.Sila ambil maklum tentang PENALTI yang akan dikenakan ke atas penghantaran lewat tugasan seperti yang tertera di pekeliling pejabat Pendaftar 6/2012 (Rujuk Registrar’s Announcement di myVLE). Bagi pelajar dalam kategori pertindihan tugasan kumpulan 70. Jika plagiarisme dikesan. secara automatik. .01 – 100 % Potongan Markah (Marks Deduction) 0 5 10 100 Tugasan yang dikenal pasti mempunyai pertindihan tugasan bagi mana-mana kumpulan pertindihan di atas tidak dibenarkan untuk rayuan.10. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan.Anda perlu memastikan RESIT yang dikeluarkan bagi penghantaran tugasan disimpan sebagai bukti penghantaran. akses online rayuan semakan semula tugasan bagi subjek berkaitan dilupuskan dari pilihan rayuan.01 – 50 50. Kegagalan mengemukakan resit dalam sebarang isu yang timbul berkaitan penghantaran tugasan akan mengakibatkan tugasan dianggap TIDAK dihantar . 11.

[Jumlah: 50 markah] ________________________________________________________________________________ SOALAN TAMAT .SOALAN TUGASAN TUJUAN Tugasan ini bertujuan untuk menilai kefahaman pelajar tentang peranan Rukun Tetangga (RT) dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Jelaskan kesan sekiranya masyarakat di kawasan kejiranan tidak aktif dalam aktiviti komuniti kejiranan. tempat anda. jumlah RT yang berdaftar dengan JPNIN berjumlah lebih 7. sehingga kini. kefahaman dan pandangannya berkaitan dengan keberkesanan program-program yang menggalakkan interaksi merentas etnik anjuran Rukun ii. Bincangkan impak aktiviti-aktiviti RT yang dapat memupuk perpaduan kaum dalam iv.000 di seluruh negara. KEPERLUAN Matlamat penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) adalah untuk memupuk dan memelihara perpaduan dalam kalangan pelbagai etnik di Malaysia. Berdasarkan rekod. Tetangga (RT) di kawasan mereka. Anda dikehendaki menemu bual empat rakan anda dan bertanyakan mereka tentang pengetahuan. Bincangkan faktor-faktor halangan keaktifan masyarakat dalam program RT di iii. masyarakat. terdapat institusi di peringkat kejiranan dalam komuniti yang dipanggil Rukun Tetangga (RT) yang berperanan khusus dalam perpaduan pelbagai etnik di Malaysia. Di bawah JPNIN. Berdasarkan pernyataan di atas: i.

LAMPIRAN RUBRIK TUGASAN MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / SEPTEMBER 2016 / FASS .

12 .5 Tiada penjelasan dibuat. Menjelaskan EMPAT faktor halangan keaktifan masyarakat dalam program RT di tempat anda berserta EMPAT contoh yang relevan. Menjelaskan dengan terperinci pandangan rakan-rakan berkaitan RT dan keberkesanan program interaksi merentas etnik anjuran RT di kawasan mereka. Menjelaskan dengan baik pandangan rakanrakan berkaitan RT keberkesanan program interaksi merentas etnik anjuran RT di kawasan mereka. 2. 2. Membincangkan DUA impak aktiviti RT yang dapat memupuk perpaduan kaum dalam masyarakat secara ringkas. Menjelaskan TIGA faktor halangan keaktifan masyarakat dalam program RT di tempat anda berserta TIGA contoh yang relevan.5 Tiada perbincangan dibuat. 3 Tiada perbincangan dibuat. Pengenalan topik yang sangat umum dan tidak menjurus kepada objektif tugasan. Menjelaskan secara umum pandangan rakan-rakan berkaitan RT dan keberkesanan program interaksi merentas etnik anjuran RT di kawasan mereka. Menjelaskan DUA faktor halangan keaktifan masyarakat dalam program RT di tempat anda berserta DUA contoh yang relevan. 10 Perbincangan mengenai impak aktiviti-aktiviti RT yang dapat memupuk perpaduan kaum dalam masyarakat. 0 1 2 3 4 ah Penu h 4 1 Tiada pengenalan diberikan. Membincangkan SATU impak aktiviti RT yang dapat memupuk perpaduan kaum dalam masyarakat secara umum. Membincangkan SATU faktor halangan keaktifan masyarakat dalam program RT di tempat anda berserta contoh yang relevan. Pengenalan tentang topik yang jelas dan menyatakan objektif dan isi kandungan tugasan dengan baik berserta rujukan/fakta yang terperinci. Pengenalan topik agak jelas dengan huraian yang ringkas berkaitan topik berserta rujukan/fakta yang tepat. Membincangkan TIGA impak aktiviti yang dapat memupuk perpaduan kaum dalam masyarakat dengan baik. 10 Perbincangan mengenai faktorfaktor halangan keaktifan masyarakat dalam program RT di tempat anda.LAMPIRAN RUBRIK TUGASAN MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / SEPTEMBER 2016 / FASS an Pengenalan topik. Menjelaskan secara ringkas pandangan rakan-rakan berkaitan RT dan keberkesanan program interaksi merentas etnik anjuran RT di kawasan mereka. Penjelasan mengenai Rukun Tetangga (RT) berdasarkan temu bual dengan rakanrakan berkaitan keberkesanan program interaksi merentas etnik anjuran RT di kawasan mereka. Membincangkan EMPAT impak aktiviti RT yang dapat memupuk perpaduan kaum dalam masyarakat secara terperinci. Pengenalan topik yang ringkas dan kurang menjurus kepada objektif tugasan.

2 Format laporan yang bersesuaian (Muka depan. Menjelaskan dengan terperinci EMPAT kesan sekiranya masyarakat tidak aktif dalam aktiviti di kawasan kejiranan berserta contoh yang sesuai. 0. Format penulisan yang agak baik dan mengikut kriteria tetapi kurang tersusun. Format penulisan yang amat baik dan mengikut kriteria. mukasurat. Kesimpulan yang lemah dengan penjelasan yang tidak berkaitan dengan isu keseluruhan. isi kandungan. serta susunan yang baik dan lengkap.5 Tiada penjelasan diberikan. Kesimpulan yang sangat menyeluruh.LAMPIRAN RUBRIK TUGASAN MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / SEPTEMBER 2016 / FASS Penjelasan mengenai kesan sekiranya jika masyarakat tidak aktif dalam aktiviti di kawasan kejiranan. Menjelaskan dengan baik TIGA kesan sekiranya masyarakat tidak aktif dalam aktiviti di kawasan kejiranan berserta contoh yang sesuai. 0. Kesimpulan yang ringkas dengan penjelasan yang berkaitan dengan isu keseluruhan.5 Tiada format penulisan atau tidak berkaitan. 10 Kesimpulan. 2. dengan penjelasan yang berkaitan dengan isu keseluruhan dan memberikan hubung kait antara isu-isu.5 50 . serta susunan yang baik dan lengkap serta mengikut gaya APA. Menjelaskan secara umum SATU kesan sekiranya masyarakat tidak aktif di dalam aktiviti kawasan kejiranan berserta contoh yang sesuai. Format penulisan tidak mengikut kriteria ditetapkan. dengan penjelasan yang berkaitan dengan isu tetapi tidak memberikan sebarang hubung kait antara isuisu. format rujukan APA. dll.5 Tiada kesimpulan diberikan. 2 JUMLAH 12. Menjelaskan secara ringkas DUA kesan sekiranya masyarakat tidak aktif dalam aktiviti di kawasan kejiranan berserta contoh yang sesuai. Kesimpulan yang agak baik. Format penulisan yang baik dan mengikut kriteria.