Összeállította

:
Deákné B. Katalin

FELADATLAP

A SIKERES

ISKOLAKEZDÉSHEZ

INTENZÍV ISKOLA-ELŐKÉSZÍTÉS

S
O
P
A
N
25

INTENZÍV
*
S
É
T
Í
Z
S
É
K
Ő
ISKOLA- EL
kolai élet
amiket az is
,
ra
k
o
s
á
ív
ih
s, azokra a k
ve az iskolá
lmegy a ked
a feladatokra
e
r
á
tt
m
la
a
ik
y
p
a
a
g
y
á
n
v
Mag ry hó
tt gyermek
ogy nálunk,
knek néhán
h
e
,
a
rm
k
e
o
y
ik
g
y
Az iskolaére
is
g
k
e
k
m sok
zani. Ennek
rint bedobju
számára. Á
az oviba játs
eket szó sze
k
za
re
s
hoz majd a
e
is
y
,
v
g
n
e
a
a
n
b
s
n
tt, é
k ab
esebben me
óvoda közö
ermekükne
y
z
g
a
s
k
é
e
n
la
é
o
ditól, és szív
tn
k
e
h
t az is
ogyan segít
incs átmene
rkolljanak.
n tudják, h

a
országon, n
ig
kudarcba to
m
e
e
n
n
s
k
é

k
ondolatai
a

n
s
a
e. A
nyt hozz
kolakezdő g
é
is
lm
is
k

e
a
a mély vízb
ik
y
s
g
o
napok
et abban, h
ő hetek, hó
sokat segíth
m
hogy az els
ra
g
ro
p
ó
fogalomapból áll
ára.
erüljön az a
g
k
á
e
il
v
E 25 feladatl
rb
k

o

m
e
y
k, szá
ahhoz, hog
janak a betű
egértését.
gendő lesz
le
e
ráhangolód
rc
e
könnyebb m
p
t
a
z
s
m
ú
a
h
ly
l
fo

e
ő
d
lb
lenezdő
A napi körü
mfogalom e
tembertől k
p

s
ze
il
s
b
a
ta
i
s
ít
g
A
.
i előse
t pontosítja
szöveges
rendszer, am
éget okozó
i ismereteke
a
zs
k
é
ti
h
a
e
n
m
k
te
o
a
s
a
am
. Ezeken túl
k egy része
tvégzésnek
b A feladato
le
e
v
ű
m
a
,
feltétele
jd példákat.
felismerésre
gedhetetlen
találnak ma
tok, amik a
a
is
d
la
re
é
fe
s
a

k
e
azo
elm
a vezetnek
feladatok ért
sás világáb
a
lv
o
,
rajzokat
k

k
e
a
b
,
uszáln .
mikor már a
k
a

l,
a
re
lt
b A hangok
é
á
s
k

to
da
angzók elem
tőség a fela
betűzésre, h
is lesz lehe
ra
á
s

á
b
l az
esség kipró
ladatok, aho
fe
a
i.
k
n
b A kézügy
zo
ta
a

k
zo
á
zz
a cél.
k közé kell s
kítását célo
bizony soro
egállapítása
iáinak kiala
m
g
k

a
te
tr

s
n
i
e
s
ll
á
megis, az e
ondolkod
y a gyermek
tkeztetések
g
e
o
v
h
ö
,
k
b A kicsik g
is
a
a
,
k
rr
e
a
ő idősán
sszefüggés
hogy az els
ly”- ok kapc
z,
á
o
b
h
h
za
a
s
s
ó
ok-okozati ö
d
to
n
n
fo
etarta
l. Ez nagyon
g adódik a „B
elvárásaiva
s
á
rt
b Lehetősé
ta
a
a
n
g
a
nebuló k.
az iskolai m
része a kis
n
e
y
g
merkedjen
le
n
e
ekb
rtására,
zitív élmény
elmére, kita
y
g
szakban po

k
ü
k
e
s sikerét.
k gyerm
iskolakezdé
lzést kapna
z
je
a
za
ik
s
ít
is
g
v
e
s
s
k
hitele
z információ
rán a szülők
ránt. Ezek a
a
y
g
A munka so
e
re
é
s
l, ami
onotóniatűré
ént fogják fe
k
s
é
lz
je
m
kudarc- és m
e
n
darcként, ha
ibákat ne ku
h
a
,
n
a
m
á
vid
feladatokat
gyakorolni.
Végezzék a
g egy kicsit
é
m
ll
e
k
it
m
,
megmutatja

Jó munkát,
s
ö
z
ö
k
a
k
o
n
kívá
t
e
k
e
c
r
e
p
vidám
z!
o
h
k
o
s
á
d
l
o
g
feladatme

eret
lehetőséget.
sség és ism
orlására ad
ak
gy
ok
ap
bb részképe
al

az
ég
ap
m
tl
2.
da
s
*E 25 fela
la-előkészíté
intenzív isko
A 25 napos
majd.
a
lását nyújtj
megtapaszta

1. FELADATLAP
1. Döntsd el, igaz vagy hamis-e ez az állítás!
A macskák hasonlítanak a kutyákra abban, hogy négy lábuk van, a szemfoguk hegyes és ha jól
érzik magukat, dorombolnak.
Ha úgy gondolod, az állítás nem igaz, javítsd ki úgy, hogy igaz legyen. Teljes mondattal válaszolj!
2. Nevezd meg a felső sorban látható síkidomokat!
Egészítsd ki valamennyi ábrát olyanra, amilyennek az oszlop tetején látod!

3. Tanuld meg az alábbi mondatokat úgy, hogy bármikor eszedbe jusson!
A katica egy bogár.
Hártyás szárnyával repülni is tud.
A kemény, piros színű, pöttyökkel díszített szárnya védi a testét és a hártyás szárnyát.

2. négyzet, háromszög, kör, téglalap
1. A macskák hasonlítanak a kutyákra abban, hogy négy lábuk van, a szemfoguk hegyes.
Ha jól érzik magukat, akkor a macskák dorombolnak, a kutyák boldogan futkároznak vagy
ugrándoznak. (Bármilyen megoldás megfelelő.)
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

2. FELADATLAP
1. Jegyezd meg jól ezt a két szót, amit mondok, mert többször is megkérdezem tőled
ma és holnap!
focilabda, papucs
Használd azt a trükköt, hogy elképzeled, ahogy valaki papucsban rúg bele egy focilabdába!
Tartsa fejben, hogy két napon át időnként rékérdezzen a szavakra!
2. Húzd át a gyümölcs neve alatti vonalat olyan színnel, amilyet odaírtunk!
Húzd alá a gyümölcsöket a megfelelő színnel! Mely gyümölcsök hiányoznak
az egyes sorokból? Rajzold be őket a rájuk jellemző színnel.

piros

zöld

kék

sárga

narancssárga

1.
2.
3.
4.
5.

3. Megjegyzendő szabály: Ha ismerősökkel találkozunk, érthetően köszönünk attól függően,
hogyan szoktuk köszönteni. A felnőtteknek „Csókolom” vagy „Jó napot kívánok!” a helyes
köszönés. A gyerekeknek, illetve olyan felnőtteknek, akik megengedik, lehet „Sziá-t” köszönni.
(Figyeljenek arra is, hogy a gyermek kialakítsa a magázódást a felnőttekkel szemben!
A „Maga” szó helyett az Ön legyen az általános. Például: „Az Öné ez a helyes kiskutya?”)

2. szőlő, bánón; 3. körte; 4. eper; 5. sárgabarack
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

3. FELADATLAP
1. Magyarázd meg, mi az összefüggés az alábbi szópárok között!
víz – halak
hús – daráló
cipő – fűző
2. Keresd meg a középre írt betűt az egyes szavakban! Karikázd be, ha megtalálod!
Sorban haladj, ne kapkodj, figyeld meg mindegyik szót!
Rajzolj egy babát a négyzetbe!

b

baba
padló

labda

panda

barack

béka

dob

kabát

bab

kendő

ebben

hab

puli

3. Mondd azt a számot, ami következik!
Miután kimondtad, mutasd az ujjadon!
egy –
három –
négy –
nulla –
kettő –
öt –
1. A halak csak vízben tudnak élni.
A hús aprításához darálót használunk.
Vannak cípők, amiket fűzővel rögzítünk a lábunkon.
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

4. FELADATLAP
1. Jegyezd meg jól azt a három szót, amit mondok, mert többször is megkérdezem
tőled ma és holnap!
tű, patkó, krokodil
Milyen kép segítene abban, hogy könnyebben megjegyezd őket?
Tartsa fejben, hogy két napon át időnként rékérdezzen a szavakra!
2. Milyen kedve van a fenti figuráknak?
Figyeld meg jól az arcon a szemeket! A figurák száját neked kell megrajzolnod
attól függően, milyen kedvük van.

3. Melyik szám áll előtte?
Mutass az ujjaiddal ötöt! Mennyi az, ami eggyel kevesebb az ötnél? (Csukd le egy ujjadat, s máris látod!)
Mutass az ujjaiddal hármat! Mennyi az, ami eggyel kevesebb a háromnál?
Mutass az ujjaiddal kettőt! Mennyi az, ami eggyel kevesebb a kettőnél?
Mutass az ujjaiddal négyet! Mennyi az, ami eggyel kevesebb a négynél?
Mutass az ujjaiddal egyet! Mennyi az, ami eggyel kevesebb az egynél?

2. vidám, szomorú, egykedvű, közömbös (más jelzők is jók az arckifejezésekre)
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

5. FELADATLAP
1. Döntsd el, igazak vagy hamisak-e az állítások!
A helytelen mondatot vagy mondatokat javítsd ki, hogy helyes/helyesek legyen!
● Azok a tányérok, amik porcelánból készülnek, nem törnek el, ha leesnek.
● Amelyik kerékpáros lassabban halad, az ér előbb célba.
2. Rajzold át a képen látható vonalakat!

3. Milyen betűkből állnak az alábbi szavak?
Mondj a betűivel egy-egy másik szót!

KŐ – K és Ő – kutya, őzike
TÓ –
MA –
LÉ –
NE –
Lehet, hogy gyermeke nem érti még pontosan ezt a feladatot. Ez nem baj, majd a következő alkalommal
már ügyesebb lesz.

1. Azok a tányérok, amik… – majd javítani szóban!
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

6. FELADATLAP
1. Rajzold le azt, amit mondok, és válaszolj a kérdésre!
Ha egy tyúknak két lába van, akkor két tyúknak hány lába van?
Rajzoljanak egy madarat, álljon két lábon. Állapítsák meg, hogy egy madárnak két lába van.
Majd rajzoljanak még egy madarat, és kérdezze meg, hány lába van a két madárnak.

3

2. Így írjuk a hármast:
Keresd meg a hármasokat!

3 8 E Ɛ e g 3 B Ɛ E
g E g s 3 B e E s m
m g e Ɛ B g 3 s 3 8
8 B 3 Ɛ g s m e B 3
e Ɛ m B s 8 3 g e Ɛ
B g s 3 m Ɛ E e 8 s
3. Fejezd be indoklással a mondatokat!
Például: Az emeletes házakban azért van lift, hogy az emberek hamarabb feljussanak az egyes
szintekre, és ne fáradjanak el a lépcsőzésben.
- Az ételeket azért kell hűtőszekrényben tartani, mert…
- Az autók azért nem készülhetnek papírból, mert…
3. – Az ételeket azért kell hűtőszekrényben tartani, mert melegben könnyen és gyorsan megromlanak.
(Fűzze hozzá, hogy melegben a szemmel nem látható élőlények szaporodnak el az ételben,átalakítják
azt más, fogyasztásra alkalmatlan anyagokká. Hagyjanak kint egy-két napra pár szelet parizert vagy egyéb
ételt, figyeljék meg, miben lesz más a kinti és a hűtőszekrényben tartott.)
– Az autók azért nem készülhetnek papírból, mert esőben szétáznának (lemosni sem lehetne őket), a nagy
sebességtől eldeformálódnának, nehéz lenne összekapcsolni az alkatrészeket, hogy azok jól működjenek.
(Bármilyen más logikus érv is elfogadható.)
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

7. FELADATLAP
1. Betartandó szabály, amit gyakorolni kell: Amikor egy másik ember beszél, nem beszélünk
bele a mondandójába. Végighallgatjuk, és válaszolunk, ha kérdez, illetve elmondjuk, ha van hozzáfűznivalónk. Az iskolában sem szabad akkor beszélni, amikor az ember akar. Csak akkor szólalhatsz meg,
amikor a tanító engedélyt ad rá, a neveden szólít vagy rád néz, és tőled várja a választ. Az iskolában
majd fel kell tartanod a kezedet, így kell jelezned, ha mondani szeretnél valamit. Játsszunk ma ilyet!
Tartsd fel a kezed, ha mondani szeretnél nekem valamit, és csak akkor szólalj meg, ha megengedem!
2. Ha jól megfigyeled a táblázatot, látni fogod, hogy vannak, ahol ugyanazok a formák
követik egymást. Ahol ilyet találsz, mindkét ábrába tegyél egy-egy piros pontot.

3. Javítsd ki a mondatokat úgy, hogy igazak legyenek!
A tej sárga színű. – Így javítsd: A tej nem sárga színű, hanem fehér.
A madarak pikkelyesek. –
A tojás megpuhul, ha tovább főzzük. –
Aki nem fürdik, az jó illatú lesz. –

3. – A madarak nem pikkelyek, hanem tollasak.
– A tojás nem puhul meg, ha tovább főzzük, hanem a lágy tojásból kemény tojás lesz.
– Aki nem fürdik, az nem lesz jó illatú, hanem kellemetlen szagú lesz a teste, ugyanis
a szennyeződések (izzadság, vizelet, széklet) bűzös anyagokká alakulnak.
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

8. FELADATLAP
1. Mutasd a jobb karoddal az irányokat, amilyen gyorsan csak tudod!
balra, lent, jobbra, fent, lent, jobbra, balra, lent, balra
Fordítsd a fejed arra, amerre mondom!
le, fel, jobbra, fel, balra, fel, balra, le, jobbra
2. Színezd ki a négyzeteket a feladatnak megfelelően! A minták színezésével kezdd!
Mindig mondd meg, hány fekete pötty van a négyzetben!
MINTÁK:

piros

kék

sárga

zöld

fehér

3. Mondj egy harmadik szót, ami illik a másik kettőhöz!
a) orr, száj,.............................................
b) olló, ragasztó,...................................
c) kenyér, paprika,................................
d) kakas, csibe,.....................................
e) felhő, csillag,.....................................

1. a) szem; b) papír; c) vaj; d) tyúk; e) hold (Más megoldás is elfogadható.)
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

9. FELADATLAP
1. Mutogasd el az ellentétes jelentésű szavakat!
keskeny – széles
kicsi – nagy
magas – alacsony
kevés – sok
rövid – hosszú
elöl – hátul
2. Folytasd a sorozatok megrajzolását a megkezdett minta alapján!

3. Mondok egy szót, jegyezd meg!
Akkor tapsolj, ha az újabb szó hasonló jelentésű.
FUT – mászik, szalad, szaporáz, sétál, lohol
ESZIK – kanalaz, harap, fal, karmol, nyel
SZOMORÚ – bánatos, kerge, rosszkedvű, álmos, lehangolt

3. FUT – szalad, szaporáz, lohol
ESZIK – kanalaz, harap, fal, nyal
SZOMORÚ – bánatos, rosszkedvű, lehangolt
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

10. FELADATLAP
1. Jegyezd meg jól azt a négy szót, amit mondok, mert többször is megkérdezem
tőled ma és holnap!
kalap, veréb, kiabál, lusta
Milyen kép segítene, hogy könnyebben megjegyezd őket? Rajzold ide!

Tartsa fejben, hogy két napon át időnként rékérdezzen a szavakra!
2. Keresd a szavakban azt a betűt, amelyik a sor elején áll! Ha megtaláltad,
karikázd be pirossal!

t – matematika

v – kivívja

e – fekete

r – ber reg

h – lohol

o – boszor kány

s – susog

l – lakodalom

3. Próbáld minél hosszabbra kiegészíteni az alábbi mondatokat!
Ön írja le a mondat végső változatát. Kis segítséget adhat a feladat megértése érdekében.
Példa: Valaki kutyája ugat. - A szomszéd nagyon barátságos tacskója már hosszú ideje ugat.
A leves finom.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
A tündér varázsolt.
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Balázs hazudott.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

11. FELADATLAP
1. Betartandó szabály: Figyelj fel rá idejében, ha pisilned vagy kakilnod kell! Végezd el a dolgod
minél előbb, ne halogasd a vécé felkeresését! Gondosan töröld meg a nemi szervedet, illetve a fenekedet, nehogy felcsípje a rajta maradt szennyeződés! Mindig moss kezet, ha használtad az illemhelyet!
Az iskolában mielőbb tudd meg, hol van a vécé, és szünetben végezd el a dolgod, ha kicsit is érzed,
hogy használnod kell.
2. A második négyzeten színezz mindig egyel több pöttyöt, mint amennyi az elsőn volt.
A matematikában így jelöljük, ha valami eggyel több: +1
Példa:

+1
+1
+1
+1
+1

3. Mi jut eszedbe ezekről a szavakról?
Rajzold le a négyzetbe!

orr, talp, fűző

hosszúkás, zöld, saláta

kapcsoló,
ernyő,
zsinór

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

ajtó, fiók, ruhák

3. fagyi, cipő, uborka, szekrény, lámpa

hideg, gombóc, nyal

www.gyermektanoda.hu

12. FELADATLAP
1. Igazak vagy hamisak az alábbi mondatok?
Ha valamelyik nem igaz, javítsd ki, hogy helyes legyen.
● Ha két egyforma tálba müzlit öntünk, az lesz a nehezebb, amelyikben kevesebb van.
● Két kerékpáros közül az ér előbb célba, amelyik gyorsabban megy.
2. Keresd meg az ugyanolyan repedéseket! Színezd olyan színűre a szivet,
amilyen a párja feletti pötty!

3. Tanuld meg az alábbi versikét!
Hangya, varangy, gyíkgyerek,
gyalogúton őgyeleg.
Hangya mondja: „Hegynek fel!”
Varangy mondja: „Völgybe le!”
Merre ment a gyíkgyerek?
Egyikük sem tudta meg.
Murainé Szy Éva

Ön először olvassa el a teljes szöveget, hogy a gyermek felfogja a tartalmát.
Ezután mondja soronként, kérje a gyermeket ismételje el!
Két, összetartozó sor után mondják el újra együtt,
majd kérje a gyermeket, ismételje meg egyedül is.
Végül Ön olvassa el ismét végig, kérje a gyermeket, képzelje el, mi történik, és jegyezze meg
pontosan a sorokat. Majd kérje, próbálja meg önállóan is elmondani.
Nem baj, ha kell még neki segítség. A memorizált anyagnak gyakran érési idő kell.
Másnap reggel vagy délelőtt kérdezze meg, emlékszik-e a versikére.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

13. FELADATLAP
1. Mutasd meg rajzzal azt, amit elmondok!
Egy tálcán öt muffin volt.
Rajz:

Füles, Sára kutyája felfalt belőle egyet. Jelöld ezt a fenti rajzon!
Hány sütit talált ezután Sára a tálcán?
Rajz:

2. Vannak olyan betűk, amelyeket egy hangként mondunk ki, de két betűvel írjuk le.
Karikázd be a szavakban a sor elején lévő kettős betűket!

zs – zsák
gy – gyó gyszergyár
ly – selyemsz ál
c s – lec só
t y – bet yár
ny – pony va
sz – szívósz ál
3. Számolj visszafelé attól a számtól, amit mondok!
Például: öt – négy – …
kettő – …
négy – …
egy – …
három – …

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

14. FELADATLAP
1. Mondd meg, mi az ellentéte!
sovány –
szorgalmas –
éhes –
ideges –
halk –
zavaros –
2. Kösd össze a jeleket az alábbi sorrendben, és ki fog rajzolódni valami!
Vajon mi lesz az? Rajzold át a vonalát pirossal!
Ilyen sorrendben haladj:    
A piros ●-nál kezdd!

3. Tanuld meg az alábbi mondatokat!
A vizet nagyon sok mindenre használjuk. Megisszuk, ha szomjasak vagyunk,
de meg is fürödhetünk benne.
A víz minden élőlénynek fontos, ezért nem szabad feleslegesen folyatni a csapot.
Tanulják meg mondatról mondatra. Nem kell, hogy bemagolt szöveg legyen, az a fontos,
a gyermek értse mondatonként a tartalmát!

1. sovány – kövér; szorgalmas – lusta; éhes – jóllakott;
ideges – nyugodt; halk – hangos; zavaros – tiszta
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

15. FELADATLAP
1. Betűzzük ki az alábbi szavakat!
Például: kék – k-é-k
A szavak: óra, lát, fűz, ami, vas
2. Rajzold át valamennyi téglalapot színessel!
Figyeljenek fel rá, hogy a metszéseknél újabb, kisebb téglalapok is vannak.
Lesz, ahol két színnel is jelölnek egy vonalat.

3. Rajzold le azt, amit mondok, és válaszolj a kérdésre!
Egy szőlőszemben két mag van.
Rajz:

Akkor két szőlőszemben hány mag van?
Rajz:

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

16. FELADATLAP
1. Betartandó szabály: Amit elkezdünk, azt befejezzük.
Beszéljék meg, mit jelent ez pontosan a hétköznapokban!
Például: Miután ettünk, elrakjuk az asztalról az edényeket.
Mondjon olyan példákat, amit szeretne, ha gyermeke már megtenne! Játszanak el a gondolattal, mi lenne
akkor, ha például nem fejeznénk be a vásárlást. Összeszednénk, ami kell, de otthagynánk a boltban.
2. Leírom ide csupa kisbetűvel a keresztnevedet!
(Minél rövidebb, 4–5 betűnél nem hosszabb becenevet írjon!)
Ön olvassa fel a szavakat, és kérdezze meg a gyermeket, mit gondol, van-e a nevéből betű az adott
szóban! Majd kérje, nézze végig egyesével a szavakat, és keressen bennük olyan betűket,
amilyenek a nevében is vannak!
Karikázd be a szóban, ha találsz benne a nevedben is szereplő betűt!

___________________________________________________________
a neved

őszibarack

nyakkendő
lepény

zacskó

jelzőlámpa

gyalogol

lúdláb
puli

nyavalyog

falitükör

motorkerékpár
banánhéj

3. Írd át a sorokba írt mintákat kék színessel!
Emlékszel a szabályra: Amit elkezdünk, azt befejezzük!
Figyelj arra, hogy az egyes jelek között kimarad egy négyzet, és a teleírt sor alatt kimarad egy sor!

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

17. FELADATLAP
1. Elmesélek neked egy történetet. Hallgasd figyelmesen, mert ha a végére értem,
kérdéseket fogok feltenni hozzá!

A DURCÁS KISCICA
Cirmi, a kajla kiscica hetykén rótta a város utcáit. Farkincáját felfelé pöndörítette, bajuszát kiegyenesítette,
fülét az ég felé szegte, és laza, de kecses léptekkel lépdelt a járdaszegélyen. Sértett volt és dacos. Még
érezte a rongy helyét a hátán, amit a gazdaasszonya dobott felé, miután az ablakpárkányról kajlaságból leverte a frissen átültetett virágokat. Nem érezte hibásnak magát, hiszen olyan sűrűn álltak azok a cserepek!
De miért is ugrott fel ő a párkányra? Mivel magyarázat nem jutott eszébe, elhessegette magától ezt
a kérdést.
A sötétség hirtelen telepedett rá az utcákra. A kutyaugatás is egyre élesebben hallatszott, s már a gyomra
is nagyon korgott. Sóvárogva gondolt a finom, langyos tejre, amit a gazdája már biztosan kikészített a lépcsőre.
Valami furcsát érzett a hasában. A szomorúság és a félelem keveréke volt. De hopp! Milyen ismerős ez
a kerítés. És itt van a rés is, amin napközben néha kioson egy kis bóklászásra.
– Cirmi, kiscicám. Gyere, itt a tejcid! – hallotta meg a gazdaasszonya hangját.
Farkát behúzva, bajuszát leeresztve, fülét lehajtva somfordált oda a tányérjához. Mielőtt belelefetyelt
volna, odadörgölődzött a gazdája lábához, aki lehajolt hozzá, és szeretetteljesen megsimogatta. Nagy kő
esett le a kiscica szívéről, és vidáman ugrott oda a tálkájához.
– Amilyen ostoba vagy, nem vetted észre, hogy egész délután körbe-körbe sétálgattál a ház körül. Nem
láttál a haragtól – súgta oda neki a testvére, aki maszatos szájacskáját ekkor emelte ki a tálból.

Kérdések:
1. Hogyan sétálgatott Cirmi a járdaszegélyen?
2. Miért sértődött meg a kiscica?
3. Miért ugrott fel a párkányra?
4. Mit érzett, amikor kezdett besötétedni?
5. Mit készített ki vacsorára a gazdaasszony?
6. Miről ismerte fel Cirmi a kerítést?

7. Hogyan hívta Cirmit a gazdája?
8. Egyből a tányérjához ment a cica?
9. Mit súgott Cirminek a testvére?
10. Honnan lehet tudni, hogy a gazdaasszony
megbocsátott a cicának?

2. Folytasd a sormintákat a megkezdettek szerint!

3. Keresd meg a fenti szövegben valamennyi
Meséld el Te is a történetet!

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

k betűt! Húzd át őket!

www.gyermektanoda.hu

18. FELADATLAP
1. Állapítsd meg az alábbi mondatokról, hogy igazak vagy hamisak-e!
Amelyik mondat hamis, azt mondd el úgy, hogy igaz legyen.
● A gyerekeknek kevesebbet kell aludniuk, mint a felnőtteknek.
● A gyerekek több éve élnek, mint a felnőttek.
● A gyerekek erősebbek, mint a felnőttek.
2. Nevezd meg az állatokat!
Karikázd be a kétlábúakat!
Rajzold át a jobbra mutató nyilat pirossal!

Rajzolj jobbra mutató nyilat azok alá az állatok alá, amelyek jobbra néznek!

3. Tanuld meg az alábbi versikét!
Kecském kucorog,
macskám mocorog,
vizslám vicsorog,
a hörcsögöm vígan vigyorog.
A verset olvassa el Ön egyszer.
Beszéljék meg, kik az állatok, milyen sorrendben következnek a versben, továbbá azt is tisztázzák, mit jelentenek a szavak!
Majd mondjon egy sort, a gyermek ismételje el. Két sor tanulása után ismételjék együtt
a megtanultakat. És így tovább.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

19. FELADATLAP
1. Melyik nem illik a három közé? Indokold meg, hogy miért azt választottad!
nyaklánc – olló – kés
szökőkút – csillár – pad
szalag – madzag – szemüveg
ordít – suttog – kiabál
délelőtt – uszoda – este
2. Találsz ugyanolyan felosztású ábrákat, mint a legnagyobb?
Karikázd be őket!

3. Fejezd be a mondatokat!
Ha a tűz közelébe jeget teszünk,…
Ha a labdák szögletesek lennének és nem gömbölyűek,…
A szívószál azért kapta ezt a nevet, mert…

1. nyaklánc, csillár, szemüveg, suttog, uszoda
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

20. FELADATLAP
1. Vannak olyan szavaink, amelyek két értelmes szóból tevődnek össze.
Ilyen például a cipő–fűző= cipőfűző.
Milyen szó lesz abból, ha egy csikó meg egy hal összetalálkozik?
Hogy hívják a búzanövény virágját?
Mi a neve a lúd lába aljának?
Hogy hívják azt, aki szitát köt?
Hogy hívják az előre-hátra hintázó lovat?
2. Kapcsold össze az egyforma betűket!
Ha jól megnézed őket, látod, hogy a pár egyik tagja kissé hiányos.
Rajzold át pirossal a hiányos betűket, hogy teljessé váljanak!

a
d

c

b

d
a

p

c

p
b

3. Írd végig a sorokat ugyanazzal a mintával, mint amit a sor elején látsz!
Figyelj, mert egy négyzet mindig kimarad közöttük!

1. csikóhal, búzavirág, lúdtalp, szitakötő, hintaló
A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

21. FELADATLAP
1. Nézd meg a 13. feladatlapot, ahol megismerted azokat a betűket, amelyek két betűből állnak, de egy
hangként mondjuk ki őket! Találsz ezekben a szavakban ilyen betűt? Karikázd be a kettőt egy vonallal!
Rajzolj annyi pöttyöt a szavak alá, ahány hangzóból állnak! (Vigyázat, nem a leírt betűket kell megszámolni,
hanem a kimondott hangokat. Betűzzék ki a szavakat!)

pad

csengő

táska

ceruza

könyv

Tegyék ki segítségül a 13. feladatlapot, ahol a kettős betűk láthatók!
2. Mit juttattak eszedbe a fenti szavak?
Most újabb szavakat sorolok. Ezekről mi jut az eszedbe? Rajzold le a négyzetekbe őket!

pedál – küllő – kormány

zsemle – szalámi – paprika

levél – lomb – törzs

3. Rajzolj mindegyik négyzetbe még annyit, hogy a kis képekből öt legyen bennük!

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

22. FELADATLAP
1. Betartandó szabály: A feladatokat nem halogatjuk!
Beszéljék meg, mit jelent a halogatás szó! Mutassa meg Ön is, ha nem mosogat el, egyre csak gyűlnek
a mosatlan edények, és annál tovább tart később elmosni őket. Ha megtesszük a dolgunkat akkor,
amikor kell, hamarabb túl leszünk rajta, és büszkék lehetünk magunkra és az elvégzett munkánkra!
2. Színezd ki pontos, precíz munkával a kis teknősbékát!
Figyelj rá, hogy ne menj ki a vonalból, és ne változtass a színezés irányán! Ahogy elkezdesz egy
területet, azzal az iránnyal színezd végig.

3. Rajzold le, amit a leírás alapján hallassz! Haladj a rajzolással mondatról mondatra!
Autószalonban állt négy piros autó.
Rajz:

Eladtak belőle kettőt. Az eladott autókat húzzák át a fenti rajzon!
Hány autó maradt a szalonban? Rajzold le!
Rajz:

Majd hoztak egy fehéret. Így hány autó lett a szalonban?
Rajz:

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

23. FELADATLAP
1. Mutass kettőt az ujjaidon! Hány ujjadat kell még kinyitnod, hogy öt legyen?
Mutass négyet az ujjaidon! Hány ujjadat kell még kinyitnod, hogy öt legyen?
Mutass egyet az ujjaidon! Hány ujjadat kell még kinyitnod, hogy öt legyen?
Mutass ötöt az ujjaidon! Hány ujjadat kell még kinyitnod, hogy öt legyen?
Mutass hármat az ujjaidon! Hány ujjadat kell még kinyitnod, hogy öt legyen?
2. Rajzold át a sorban az óriásokat, a legényeket és a törpéket!

Másold át a felső sor képeit az alsó sorba!
3. Találj ki egy mesét, amiben szerepel az óriás, a legény és a törpe!
Én leírom, hogy máskor is elolvashassuk, és elmesélhesd majd.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

24. FELADATLAP
1. Tudod, hogyan beszélnek a robotok? Szótagolva mondják a szavakat, azért lesz olyan
döcögös a beszédük. Most neked is szótagolva kellene elmondanod az alábbi szavakat.
Segítsen a szótagolásban, majd kérje a gyermeket, rajzoljon annyi pöttyöt a szó alá, ahány szótagból állt.

állatkert

papucs

vágódeszka

asztalterítő

vacsora

palacsinta

2. Ha egy kiskacsa választhatna két dolog közül, a többet választaná. Arra tátaná a csőrét,
amerre több dolgot lát. Írd át mindkét kiskacsa csőrét pirossal!

a) Melyik virágból van több ezen a fán? Ebből:
vagy ebből:
Számold meg!
b) Színezz ki annyi pöttyöt a négyzetben, ahányat a mellette lévő virágokból látsz!
Rajzold be úgy a kacsacsőrt, hogy a több felé legyen tátva!

a)

b)

Kacsacsőrrel mutasd, melyik a több!
3. Javítsd ki azokat a mondatokat, amelyek nem igazak!
Az iskolában matematika órán a gyerekek számolni tanulnak.
Énekórákon a gyerekek tornáznak.
Olvasás órán a gyerekek írni tanulnak.
Írás órán a gyerekek megismerik, hogyan kell leírni a betűket.
Az iskolába a gyerekek szórakozni járnak.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu

25. FELADATLAP
1. Betartandó szabály: Mindig mindent őszintén elmondunk, nem füllentünk csak azért, hogy
ne kapjunk büntetést. Beszéljék meg, hogy az őszinteség egyben bátorság is. Minden helyzetben
méltányolják a gyermek őszinteségét, és ne rendezzenek jelenetet, ha őszintén bevallja, mit hibázott.
Ha büntetést vagy erős dorgálást kap, érdemesebbnek fogja látni, hogy füllentsen, torzítson.
Márpedig az iskolai dolgok szempontjából fontos lesz, hogy Önök tisztán lássanak, és bízhassanak
gyermekük szavahihetőségében.
2. Mondd ki egymás után, vagyis olvasd össze a képek első hangzóit!

é

r

a

d

ó

l

Látod, így kell majd olvasni!
Hangzós olvasás-előkészítési módszerrel készültek az Óvodások olvasókönyve A
és az Óvodások olvasókönyve C című kiadványok.
3. Rajzold le az alábbi mondatokat, és válaszolj a kérdésekre!
Egy tálcán volt két piros alma. Tettek hozzá három zöld almát.
Hány alma lett összesen a tálcán?
Rajz:

A játékboltban négy maci ült a polcon. Egyet megvettek egy szőke kisfiú születésnapjára.
Hány maci maradt a boltban?
Rajz:

Ha egy nyuszinak két füle van.
Hány füle van két nyuszinak?
Rajz:

A termék szerzői jogvédelem alatt áll, másolása TILOS!

www.gyermektanoda.hu