[osnutek predloga

]

ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah
Zakona o proizvodnji in
prometu s prepovedanimi drogami
(ZPPPD-A)

Predlog Zakona
o spremembah in dopolnitvah
Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami
(ZPPPD-A)

Cilji predloga:
1. Odpraviti neskladja v zakonu in tako na enostaven in varen način
omogočiti uporabo konoplje za učne, znanstveno-raziskovalne in
medicinske namene.
2. Omejiti področje medicinske uporabe od razprav o morebitni legalizaciji
in zagotoviti čimprejšnjo dostopnost konoplje kot zdravila za bolnike ter
proizvodnjo in raziskave v Sloveniji pod nadzorom medicinske stroke.
3. Popraviti napake v slovenskem prevodu mednarodne Enotne
konvencije o mamilih) in ponovno vzpostaviti strokovno pravilno
poimenovanje konoplje in rastline konoplje v temeljnem zakonu, ki ureja
prepovedane droge.
4. Upoštevati dobro prakso držav, ki so že začele učinkovito reševati
problem dostopnosti konoplje za bolnike.
5. Zagotoviti nadaljnjo skladnost delovanja z mednarodnimi konvencijami,
katerih podpisnica je Republika Slovenija.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
(1) Prvi odstavek 9. člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami ([Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ];
v nadaljevanju besedila: ZPPPD) se spremeni tako, da se glasi:

Ne glede na 7. člen tega zakona se mak (Papaver somniferum L.) in konoplja
(Cannabis) se lahko gojita za prehrambene in industrijske namene na podlagi
dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
2. člen (prehodne določbe)
Doda se nov člen, ki se glasi:
1. Vlada v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona spremeni Uredbo o
razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 45/14 in 22/16) tako,
da uveljavi pravilno konvencijsko poimenovanje prepovedanih drog in v
Uredbi uvede razlikovanje med “rastlino konopljo” in “konopljo”;
1. V Seznamu skupin prepovedanih drog v skupini I pod 75. točko
(KONOPLJA) črta:
1. v stolpcu “Prepovedana droga” prvo alinejo (besedilo:
“rastlina”)
2. v stolpcu “kemijsko ime” v prvi vrstici besedilo “sativa L.” in
prva alineja (besedilo: “herba”).
b. Konopljo (cvet oz. vršičke, smolo in ekstrakte) uvrsti v skupino III tega
seznama za obdobje vsaj 10 let z namenom spodbujanja medicinskih
raziskav, zagotavljanja dostopnosti terapevtskih sredstev ter
spodbujanja njihove proizvodnje v Republiki Sloveniji;
c. Minister, pristojen za zdravje obvesti Združene narode o odločitvi iz
prejšnjega odstavka na način in v roku, določenem z Enotno konvencijo
o mamilih;
d. Agencija, pristojna za zdravila nadzira količine proizvodnje in prometa
prepovedanih drog iz 9. člena tega zakona; pripravi letno oceno
proizvodnje in prometa v skladu z napovedjo imetnikov dovoljenj ter
poroča mednarodnim organizacijam.
e. Morebitne dopolnilne predpise, ki so potrebni za začetek izdaje
dovoljenj proizvajalcem konoplje za namene iz 7. člena ZPPPD sprejme
agencija, pristojna za zdravila v roku 6 mesecev od uveljavitve tega
zakona, pri čemer upošteva določbe zakona, ki ureja zdravstveno
varstvo rastlin ter dobro industrijsko prakso.
3. člen

1. Ta zakon začne veljati v 15 dneh od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV
K 1. členu
Besedilo veljavnega 9. člena Zakona o prometu s prepovedanimi drogami
omejuje pridelavo in gojenje konoplje (in maka) le za namene industrijske in
prehranske proizvodnje. S tem zakon neposredno onemogoča gojenje
konoplje za medicinske in druge namene, ki jih za druge prepovedane droge
dopušča: učne, znanstveno-raziskovalne, medicinske in veterinarske
Gojenje konoplje je tako z veljavnim členom hkrati omejeno samo na dva
namena, za katere ostalih drog ne uporabljamo. Uporaba besede “samo”
omejuje izvršno oblast pri spreminjanju razvrstitve konoplje in njenih derivatov
na seznamih prepovedanih drog; strokovno napačno pojasnilo v zakonskem
besedilu pa z zakonom namesto konoplje - prepovedane droge - regulira oz.
prepoveduje rastlinsko vrsto - rastlino konopljo za industrijske in druge
namene, od regulacije katerih se Konvencija 1961 v 2. odstavku 28. člena
izrecno izvzema.
Črtanje besede “samo” iz besedila 9. člena veljavnega ZPPPD bi pomenilo,
da bi se zakonski člen razumel tako, kot je bila intenca originalnega
zakonodajalca: da je gojenje maka in konoplje za industrijske in prehrambene
namene izjema od sicer dovoljenih namenov gojenja prepovedanih drog, za
katero je v soglasju z ministroma za zdravje in notranje zadeve pristojen
minister za kmetijstvo. Odpravili bi se dvomi, da je gojenje konoplje dovoljeno
samo za prehrambene za industrijske namene in s tem ni dovoljeno za učne
ter znanstveno-raziskovalne namene (kot bi bilo dovoljeno, če bi bila konoplja
še naprej - kot do sedaj - uvrščena v skupino I. Če bi hkrati spremenili še
razvrstitev konoplje in jo uvrstili na seznam III (ali II) - kakor vladi daje
možnost predlagana sprememba tega člena; predlagani 2. člen pa ji to
neposredno nalaga - bi s tem omogočili uporabo obstoječih predpisov za
takojšnjo izdajo dovoljenj in začetek domače proizvodnje konoplje za vse s
tem zakonom definirane namene.
Črtanje besedila “sativa L.” iz besedila 9. člena veljavnega ZPPPD pa vladi
omogoči, da iz seznama I prepovedanih drog črta rastlino konopljo, a na
seznamu ohrani konopljo v takih definiciji, kot jo ponuja Konvencija 1961:

[izraz -konoplja: označuje cvetne ali sadne vršičke rastline konoplje (z izjemo
semen in listov, ki vršičkov nimajo) iz katerih smola ni bila iztisnjena, ne glede
na njihovo uporabo]. Na ta način bi uveljavili konvencijsko in strokovno
pravilno terminologijo ter uveljavili politiko, kot jo - sicer brez posebnega
zakona - že uveljavlja npr. Republika Avstrija.
Latinski izraz Cannabis Sativa L. namreč označuje vse rastline iz rodu
konoplje. Ta rod pozna samo eno vrsto, vse ostale pa predstavljajo njene
podvrste in hibride, ki so medsebojno plodni. Mednarodne konvencije in
stroka pa kot prepovedane droge NE označujejo rastline konoplje ali njenih
(pod)vrst, temveč konopljo - cvet (socvetje), sadež, njuno smolo in njene
tinkture (raztopine) ter ekstrakte (izvlečke) iz konoplje. Rastlina namreč dokler ne cveti - ne vsebuje psihoaktivnih sestavin; tako ni nevarna za
zlorabo in se je zato ne obravnava kot prepovedno drogo; enako velja za
(očiščeno) seme, ki je prehranski izdelek za moko in olja. “Konoplja” kot
prepovedana droga se torej pojavi šele, ko rastlina konoplja zacveti oziroma
ima rastlina konoplja na njej konopljo - cvet!
To priznavajo tudi mednarodne konvencije, ki se v 2. odstavku 28. člena
Konvencije 1961 izrecno izvzemajo iz nadzora konoplje (IN RASTLINE
KONOPLJE?) za namene industrije, prehrane in hortikulture ter državam
podpisnicam prepuščajo podrobnejšo ureditev tega področja.
Razlog za uporabo napačne terminologije v Sloveniji (verjetno) leži v
nepoznavanju, umestimo pa ga lahko v čas, ko je Slovenija kot pravna
naslednica Jugoslavije prevzela tudi nasledstvo podpisnice mednarodnih
konvencij o nadzoru nad prepovedanimi drogami. Konvencije, ki jih je SFR
Jugoslavija podpisala in pravilno izvajala (celo z nekaj - dopuščenimi izjemami), je Slovenija tudi uradno prenesla v svoj pravni red z ratifikacijo
slovenskega prevoda konvencij, ki jih je Državni zbor ratificiral (v paketu z 55
(multilateral treaties) mnogimi drugimi) leta 1992. Ta - ratificirani - prevod
konvencije očitno ne razlikuje med pomensko in terminološko razliko med
rastlino konopljo in konopljo, pomembno pa je pripomniti, da je razlika dovolj
pomembna, da bi Slovenija morala notificirati Združene narode o odstopu od
konvencijske politike oz. strožji regulativi, kot jo predpisujejo konvencije. Tega
Republika Slovenija nikoli ni storila in ob ratifikaciji ni bilo nobenih pojasnil, da
besedilo pomeni odmik od veljavnega po vsem svetu. Kot prikazujemo v
uvodu, je to pomenilo predvsem, da so represivni organi preganjali posest,
proizvodnjo in promet rastline konoplje kot prepovedane droge. To se je še
zaostrilo leta 1999, ko je bil sprejet veljavni ZPPPD, in nato sprememba liste

prepovedanih drog v letu 2000, ki je nerazlikovanje med drogo in rastlinsko
vrsto cementiral v zakonskem določilu; do takrat je namreč v Sloveniji veljal
še stari, jugoslovanski zakon o mamilih, ki je konvencijska določila
interpretiral pravilno. Leta 2004 je končno prišlo tudi do realizacije pravilnika
za industrijsko gojenje konoplje (in maka) po tem zakonu; vendar pravilnik ne
razlikuje med drogo in rastlino, hkrati pa je bilo potrebno 11 let od sprejetja
pravilnika do zakonite možnosti gojenja konoplje za prehranske namene.
Predlagane spremembe 9. člena veljavnega ZPPPD tako omogočajo, da bo
konoplja v skladu z mednarodnimi zavezami Slovenije ostala prepovedana
droga, vendar:
 bo definirana strokovno pravilno,
 dopuščeno bo njeno gojenje tudi za druge namene iz 7. člena
veljavnega ZPPPD (učne, znanstveno-raziskovalne, medicinske in
veterinarske.)
 možna bo uporaba obstoječih predpisov za začetek proizvodnje
konoplje za omenjene namene
 NI več zakonske podlage za prepoved rastline konoplje (do cvetenja),
saj gre za neškodljivo rastlino brez vsebnosti psihoaktivnih snovi
 Spremenjena dikcija daje možnost vladi, da v skladu s strokovnimi
dognanji prerazporedi konopljo (ali njene derivate) v druge skupine
Seznama prepovedanih drog
 Obstoječi pravilnik o industrijskem in prehranskem gojenju konoplje (in
maka) ostaja v veljavi, vključno z vsemi dosedanjimi izboljšavami in ga
ni treba spreminjati.
Predlagana sprememba predstavlja temelj, da se v Sloveniji prične pridelava
konoplje za znanstveno- raziskovalne in medicinske namene v skladu z
obstoječimi predpisi; obenem pa pomeni uskladitev z mednarodno prakso in
slovenskimi zavezami mednarodnemu pravu.
K 2. členu
Predlagani člen kot prehodna določba zavezuje vlado, da po uveljavitvi
zakona spremeni podzakonski predpis - Uredbo o razvrstitvi prepovedanih
drog oz. njeno prilogo, Seznam skupin prepovedanih drog - tako, da bo
upoštevala spremembe iz 1. člena in umaknila prepoved nad gojenjem
rastline konoplje za industrijske namene (vlakna, semena) in za hortikulturne
namene.

Hkrati se Vladi z 2. odstavkom nalaga, da po uveljavitvi zakona konopljo
razvrsti iz seznama I v seznam III, tako da bo dopuščena njena medicinska
pridelava ter čim širše znanstvene raziskave. Na tak način še vedno velja, da
je konoplja prepovedana droga, do katere imajo dostop le pooblaščeni.
K 3. členu
Določa splošni, 15-dnevni vacatio legis za uveljavitev zakona.
IV. ČLEN, KI SE SPREMINJA
9. člen
Vrtni mak (Papaver Somniferum) in konoplja (Cannabis Sativa l.) se
lahko gojita samo za prehrambene in industrijske namene na podlagi
dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.
Natančnejše pogoje za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka
predpiše minister, pristojen za kmetijstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za
zdravje in ministrom, pristojnim za notranje zadeve.