You are on page 1of 10

KANDUNGAN

BAHAGIAN A (1) – ASAS INSURANS

BAB 1 - PENGENALAN INSURANS

Pandangan Menyeluruh 1
1.1 Pengenalan 1-2
1.2 Kepentingan Insurans 2-3
1.3 Bagaimana Insurans Berfungsi 3-5
1.4 Apa itu Insurans? 5
1.5 Fungsi Insurans 5-6
1.6 Kelas-kelas Insurans 7
1.7 Aspek Sejarah Insurans 7-9
1.8 Peranan Seorang Ejen Insurans 9
Soalan 10-12

BAB 2 - CIRI-CIRI RISIKO DAN PENGURUSAN RISIKO

Pandangan Menyeluruh 13
2.1 Konsep Risiko 13-15
2.2 Konsep-konsep yang Berkaitan 15
2.3 Kategori Asas Risiko 15-16
2.4 Kaedah Menangani Risiko 16-18
2.5 Pengurusan Risiko 18-19
2.6 Ciri-ciri Risiko Boleh Diinsuranskan 19-21
Soalan 22-24

BAB 3 - PRINSIP-PRINSIP ASAS INSURANS DAN PENGENALAN TAKAFUL

Pandangan Menyeluruh 25
3.1 Prinsip-prinsip Insurans 25-37
3.2 Takaful 37-39
3.3 Majlis Pengawasan Syariah 39-40
3.4 Takaful dan Insurans 40
3.5 Prinsip Operasi Takaful 40-41
3.6 Aspek Operasi Takaful 41
3.7 Jenis-jenis Perniagaan Takaful 41-42
Soalan 43-44
KANDUNGAN

BAB 4 - PASARAN INSURANS

Pandangan Menyeluruh 45
4.1 Pasaran Insurans 45-50
4.2 Lain-lain Komponen Pasaran 50
4.3 Struktur Organisasi 50-54
4.4 Sentralisasi Berbanding Desentralisasi 54
4.5 Lembaga Pengawasan Insurans dan
Persatuan-persatuan Mandatori 54-63
4.6 Biro Perantaraan Insurans 63-64
4.7 Lain-lain Persatuan 65-68
4.8 Perkhidmatan Pasaran 68
4.9 Institusi Pendidikan Insurans 68-72
Soalan 73-75

BAB 5 - PERLINDUNGAN PENGGUNA DAN UNDANG-UNDANG STATUT

Pandangan Menyeluruh 76
5.1 Industri Insurans dan Pengguna 76-77
5.2 Swa Peraturan 78-79
5.3 Undang-undang Statut 79-86
5.4 Akta Syarikat, 1965 87
Soalan 88-90

BAB 6 - KONTRAK INSURANS

Pandangan Menyeluruh 91
6.1 Undang-Undang Kontrak 91-94
Soalan 95-97

BAB 7 - UNDANG-UNDANG AGENSI

Pandangan Menyeluruh 98
7.1 Peruntukan Perundangan Mengenai Undang-Undang Agensi 98-101
7.2 Tugas Seorang Ejen 101-102
7.3 Hak Seorang Ejen 102
7.4 Tanggungjawab Prinsipal 102
7.5 Penamatan Agensi 102
7.6 Ciri-ciri Ejen Insurans 102-107
7.7 Kesimpulan 107
Soalan 108-110
KANDUNGAN

BAB 8 - PEMASARAN INSURANS DAN KHIDMAT LEPAS JUALAN

Pandangan Menyeluruh 111


8.1 Jualan 111-117
8.2 Perkhidmatan Lepas Jualan 117-119
8.3 Ciri-ciri Umum Proses Pembaharuan Insurans Am 120
8.4 Daftar Polisi 120
Soalan 121-123

BAHAGIAN A (2) – INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN

BAB 9 - PENGENALAN INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN

Pandangan Menyeluruh 124


9.1 Pengenalan kepada Insurans Perubatan
dan Kesihatan (MHI) 124-125
9.2 Prinsip dan Amalan yang berkaitan dengan
Insurans Perubatan dan Kesihatan 125
9.3 Perundangan dan Peraturan berkaitan Insurans
Perubatan dan Kesihatan 125-128
9.4 Tanggungjawab Pemberitahuan 128-129
9.5 Kategori Insurans Perubatan dan Kesihatan 129
9.6 Bayaran Tuntutan Tidak Menamatkan Perlindungan Polisi 130
9.7 Risiko Insurans Perubatan Dan Kesihatan Semakin 130
Meningkat Mengikut Peredaran Masa
9.8 Kaedah Kawalan Kos 130
9.9 Kemasukan ke hospital “tanpa bayaran tunai” 130
Soalan 131-133

BAB 10 - JENIS-JENIS INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN

Pandangan Menyeluruh 134


10.1 Jenis-jensi Insurans Perubatan dan Kesihatan 134-135
10.2 Insurans Perbelanjaan Perubatan 135-137
10.3 Insurans Perubatan dan Kesihatan Berkumpulan 137-139
10.4 Insurans Manfaat Tunai Penghospitalan 139
10.5 Insurans Penyakit Kritikal 139
10.6 Insurans Pendapatan Hilang Upaya 139
Soalan 140-142
KANDUNGAN

BAB 11 - PENGUNDERAITAN INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN

Pandangan Menyeluruh 143


11.1 Tujuan pengunderaitan 143-144
11.2 Anti Pemilihan 144
11.3 Premium yang Munasabah 144
11.4 Proses Pemilihan Risiko 144-145
11.5 Pengunderaitan Perubatan 145-148
11.6 Sumber-sumber Maklumat Pengunderaitan 148-149
11.7 Keputusan Pengunderaitan 149
11.8 Menawarkan Perlindungan Yang Dipinda 149-151
11.9 Pembaharuan Insurans Perubatan dan Kesihatan 151-153
11.10 Bayaran Premium 153
11.11 Penamatan Polisi 153
Soalan 154-156

BAB 12 - PENTADBIRAN POLISI

Pandangan Menyeluruh 157


12.1 Pandangan Menyeluruh Tentang Pentadbiran Polisi 157-158
12.2 Borang Cadangan 158-159
12.3 Dokumen Polisi 160-161
12.4 Endorsemen 162
12.5 Notis Pembaharuan 162
12.6 Dokumen untuk Pelepasan Cukai bagi Bayaran
Premium Insurans Perubatan dan Kesihatan 162-163
Soalan 164-166

BAB 13 - TUNTUTAN INSURANS PERUBATAN DAN KESIHATAN

Pandangan Menyeluruh 167


13.1 Pemberitahuan Kerugian 167-168
13.2 Bukti Kerugian/Tuntutan 168
13.3 Memeriksa Perlindungan 168
13.4 Penyiasatan Tuntutan 169
13.5 Borang Tuntutan Insurans Perubatan dan Kesihatan 169-170
13.6 Penyelesaian Tuntutan Insurans Perubatan dan Kesihatan 170
13.7 Penafian Liabiliti oleh Insurer 170
13.8 Pertikaian 170-172
13.9 Contoh Tuntutan 172
Soalan 173-175
KANDUNGAN

BAHAGIAN B – INSURANS AM

BAB 14 - CIRI-CIRI PRODUK INSURANS AM

Pandangan Menyeluruh 176


14.1 Pengenalan 176
14.2 Ciri-ciri Produk Insurans Am 177-178
14.3 Prinsip Asas Insurans yang Digunakan dalam Insurans Am 178
Soalan 179-180

BAB 15 - KELAS PERNIAGAAN INSURANS AM DAN TAKAFUL AM

Pandangan Menyeluruh 181


15.1 Insurans Marin 182-184
15.2 Insurans Kebakaran 184-191
15.3 Insurans Motor 191-196
15.4 Insurans Kemalangan Pelbagai 196-220
15.5 Jenis Perniagaan Takaful Am 220-221
Soalan 222-224

BAB 16 -
AMALAN INSURANS AM : PENILAIAN RISIKO, PENGUNDERAITAN
DAN PENGKADARAN

Pandangan Menyeluruh 225


16.1 Pengunderaitan 225-226
16.2 Proses Pengunderaitan 226-228
16.3 Penetapan Premium, Terma dan Syarat 229
16.4 Pengesahan Penerimaan 229
16.5 Insurans Semula dan Insurans Bersama 229-230
16.6 Pengkadaran 230-232
16.7 Premium Minimum 232-233
16.8 Bayaran Premium 233-234
16.9 Pengembalian Premium 234-235
16.10 Cara Menggunakan Tarif Kebakaran 235-237
16.11 Cara Menggunakan Tarif Motor 237-240
16.12 Tarif Pampasan Pekerja 240-242
Soalan 243-245
KANDUNGAN

BAB 17 - DOKUMEN INSURANS

Pandangan Menyeluruh 246


17.1 Borang Cadangan 246-249
17.2 Nota Lindung 249-250
17.3 Sijil Insurans 250
17.4 Bentuk Polisi 251-253
17.5 Endorsemen 253-254
17.6 Notis Pembaharuan 254
17.7 Sijil Pembaharuan 254
17.8 Borang Tuntutan 255
17.9 Borang Pelepasan 255-256
Soalan 257-258

BAB 18 - AMALAN INSURANS AM – TUNTUTAN

Pandangan Menyeluruh 259


18.1 Prosedur Tuntutan 260-262
18.2 Dokumen Tuntutan 262-264
18.3 Penyelesaian Tuntutan 264-265
18.4 Tuntutan Kembali dari Reinsurer, Insurer Bersama,
Subrogasi dan Sumbangan 265
18.5 Penolakan Liabiliti oleh Insurer 265
18.6 Averaj 265
18.7 Penyelesaian Tuntutan : Persetujuan Pasaran 266-269
18.8 Perselisihan 269-270
18.9 Tindakan Selepas Penyelesaian 270-271
Soalan 272-274

BAB 19 - AMALAN INSURANS AM : BENTUK POLISI

Pandangan Menyeluruh 275


19.1 Polisi Kebakaran 275-281
19.2 Polisi Motor Kenderaan Persendirian 281-288
Soalan 289-291
KANDUNGAN

BAB 20 - AMALAN INSURANS AM – KOD ETIKA & PERLAKUAN

Pandangan Menyeluruh 292


20.1 Intipati Perjanjian Antara Syarikat bagi Urusniaga Insurans Am 292-307
20.2 Komisen 307-308
20.3 Tunai Sebelum Lindung 308-309
20.4 Garis Panduan Amalan Penyelesaian Tuntutan 309-310
Soalan 311-313

BAHAGIAN C – INSURANS HAYAT

BAB 21- PENGENALAN INSURANS HAYAT

Pandangan Menyeluruh 314


21.1 Pengenalan 314-315
21.2 Ciri-ciri Produk Insurans Hayat 315-317
21.3 Prinsip Asas Insurans yang Digunakan dalam Insurans Hayat 317
21.4 Risiko yang Dilindungi oleh Polisi Insurans Hayat 317-318
Soalan 319-320

BAB 22 -
PRODUK INSURANS HAYAT DAN PERNIAGAAN TAKAFUL KELUARGA

Pandangan Menyeluruh 321


22.1 Pengenalan 321-322
22.2 Jenis-jenis Polisi Insurans Hayat 322-323
22.3 Keterangan Kontrak Insurans Hayat 323-343
22.4 Jenis-jenis Perniagaan Takaful Keluarga 343-345
Soalan 346-348

BAB 23 - SYARAT-SYARAT POLISI

Pandangan Menyeluruh 349


23.1 Definisi Polisi Insurans Hayat 349
23.2 Kemudahan dan Syarat-Syarat 350-354
23.3 Transaksi Polisi 354-355
23.4 Pindaan Polisi 355-357
Soalan 358-359
KANDUNGAN

BAB 24 - AMALAN INSURANS HAYAT : PERNIAGAAN BARU – PEMILIHAN


HAYAT DAN LAIN-LAIN ISU

Pandangan Menyeluruh 360


24.1 Pengenalan 360
24.2 Pengurusan Risiko 361-368
24.3 Perakaunan Premium Perniagaan Baru 368
24.4 Insurans Hayat dan Cukai Pendapatan 368-371
Soalan 372-373

BAB 25 - AMALAN INSURANS HAYAT :


PERNIAGAAN BARU – PENGKADARAN PREMIUM

Pandangan Menyeluruh 374


25.1 Menilai Risiko 374-377
25.2 Mengira Kos Risiko 378-380
25.3 Pengiraan Kadar Premium 380-383
25.4 Lain-lain Pertimbangan 383-384
25.5 Penyelarasan Premium Kasar dalam Buku Kadar 384-386
25.6 Sistem Perkadaran Berangka 386-387
Kesimpulan 387
Soalan 388-389

BAB 26 - AMALAN INSURANS HAYAT : PENGAWASAN DANA INSURANS

Pandangan Menyeluruh 390


26.1 Pengenalan 390-391
26.2 Penilaian Liabiliti 391
26.3 Penilaian Aset 392
26.4 Surplus 392-395
Soalan 396-398
KANDUNGAN

BAB 27 - AMALAN INSURANS HAYAT : DOKUMEN POLISI

Pandangan Menyeluruh 399


27.1 Sumber Maklumat untuk Penilaian Risiko 399-400
27.2 Borang Cadangan 400-401
27.3 Laporan Perubatan/Pemeriksaan Kesihatan 401-402
27.4 Bentuk & Struktur Polisi 402-403
27.5 Endorsemen 403-404
Soalan 405-407

BAB 28 - AMALAN INSURANS HAYAT : TUNTUTAN

Pandangan Menyeluruh 408


28.1 Pengenalan 408
28.2 Tuntutan Kematian 409-410
28.3 Tuntutan Kematangan 410-411
28.4 Tuntutan Hilang Upaya Kekal 411
28.5 Tuntutan Di bawah Polisi Insurans Kemalangan Diri,
Sakit dan Kesihatan Kekal 411-412
28.6 Daftar Tuntutan 412
Soalan 413-415

BAB 29 - INSURANS HAYAT : BEBERAPA KAEDAH MATEMATIK

Pandangan Menyeluruh 416


29.1 Pengiraan Umur 416-417
29.2 Menggunakan Buku Kadar untuk Mengira Premium 417-422
29.3 Caj Faedah 422
29.4 Pengiraan Nilai Serahan Terjamin 422
Soalan 423-426
KANDUNGAN

BAB 30 - AMALAN INSURANS HAYAT : KOD ETIKA DAN PERLAKUAN

Pandangan Menyeluruh 427


30.1 Bahagian I : Garis Panduan Kod Perlakuan 427-430
30.2 Bahagian II : Penjualan Insurans Hayat 430-433
30.3 Bahagian III : Kenyataan Amalan Insurans Hayat 433-434
30.4 Bahan Penjualan/Pengiklanan 434
Soalan 435-436

JAWAPAN UNTUK SOALAN PENILAIAN PENCAPAIAN DIRI


DISERTAKAN DI BAHAGIAN AKHIR BUKU INI
437-438