You are on page 1of 4

Codi: MF_2-1346-1111_2

Preparaci de la impressi en rotogravat.


Famlia professional: Arts grfiques

Nivell: 2
Durada 120 hores
Data d'actualitzaci: 07/02/2013

Capacitats formatives i criteris d'avaluaci


CF 1
Preparar i ajustar els diferents sistemes d'alimentaci, pas i sortida de les
mquines de rotogravat, mitjanant operacions mecniques o electrniques,
segons les caracterstiques dels suports d'impressi utilitzats.
CA 1.1 Reconixer els mecanismes d'entrada, pas i sortida per la seva estructura i
posicionament a la mquina relacionant-los amb la funci que realitzen.
CA 1.2 Descriure les diferncies de funcionament i regulaci dels sistemes
d'alimentaci pas i sortida de mquines de rotogravat aparells pneumtics,
aparell marcador, sistemes de transmissi, equips de tensi, roleus tensors,
cilindres de pressi, apiladora, bobinador i altres.
CA 1.3 Identificar i explicar l's dels controladors mecnics o electrnics, que
permeten ajustar els elements que formen els equips: alimentaci, transmissi i
sortida.
CA 1.4 En un cas prctic de preparaci dels mecanismes d'entrada, pas i sortida de
mquines de rotogravat degudament caracteritzat:
- Ajustar els elements i mecanismes mecnics i/o electrnics del sistema
d'alimentaci en funci de la mida i tipus de suport.
- Ajustar els mecanismes mecnics i/o electrnics de passada del suport,
assegurant la continutat, tensi i control del suport a imprimir.
- Ajustar els mecanismes mecnics i/o electrnics del sistema de sortida,
assegurant el seu funcionament i la sincronitzaci entre ells.
- Assenyalar i realitzar totes les operacions en condicions de seguretat i
protecci ambiental.
CA 1.5 A partir d'un supsit prctic degudament caracteritzat i plantejada una
incidncia tals com a ruptura de la banda, falta de tensi, lliscament axial,
arrugat, esquinat:
- Identificar els motius i causes que ho provoquen.
- Proposar els ajusts o maniobres necessries als mecanismes mecnics i/o
electrnics d'alimentaci, pas i sortida per a la seva correcci.
CF 2
Realitzar el muntatge de ganivetes operant sobre els controladors que
permetin la seva installaci, fixat i control de maniobra en condicions de
seguretat.
CA 2.1 Descriure els mecanismes de fixat de la ganiveta i contra-ganiveta en el portaganivetes corresponent.

CA 2.2 Relacionar el tipus i tall de la ganiveta amb la seva influncia sobre el cilindre
gravat: netedat, penetraci, desgast.
CA 2.3 Relacionar el tall de la ganiveta i el seu angle de contacte amb la neteja de
blancs del cilindre gravat.
CA 2.4 Relacionar la distncia entre la zona de contacte ganiveta-cilindre gravat i el
punt de transferncia de la tinta al suport amb el tintat i transmissi de la tinta
al suport.
CA 2.5 En un cas prctic de muntatge de ganivetes en un grup dentintat
degudament caracteritzat:
- Seleccionar la ganiveta amb el tall apropiat per a la presumpta impressi
aix com la seva contra-ganiveta corresponent.
- Realitzar el muntatge en el porta-ganivetes assegurant la pressi
uniforme i el parallelisme entre ambdues.
- Ajustar la posici de la ganiveta i contra-ganiveta respecte a la zona de
contacte i el punt de transferncia de la tinta al suport.
CF 3
Realitzar operacions de preparaci i posada al punt del tinter i elements
complementaris, valorant les necessitats del producte a imprimir.
CA 3.1 Descriure els mecanismes i elements de posada al punt dels tinters i elements
complementaris de mquines de rotogravat.
CA 3.2 Identificar els elements complementaris dels tinters en mquines de rotogravat:
dipsit, circuit, bomba, viscosmetre automtic, termmetre, refrigeradors,
dosificadors i d'altres.
CA 3.3 Relacionar els diferents tipus de safata i el seu posicionament amb el dimetre
del cilindre gravat.
CA 3.4 En un cas prctic de preparaci i posada al punt del tinter i elements
complementaris de mquines de rotogravat degudament caracteritzat:
- Realitzar maniobres d'ompliment del dipsit de la bomba, amb la
precauci d'evitar esquitxades i creaci d'escuma.
- Condicionar el circuit tancat de tinta segons necessitats de tintat i tipus de
tinta.
- Collocar el tub d'alimentaci des de la bomba al tinter i el de retorn des
del tinter en el dipsit de la bomba, amb la menor distncia possible i
assegurant l'absncia de plecs que dificultin el flux de la tinta.
- Maniobrar amb la bomba de la tinta ajustant el cabal a les necessitats de
tintat, controlant l'absncia de prdues en el circuit, assegurant el control del
flux i impedint la decantaci de pigments de la tinta.

CF 4
Preparar els diferents sistemes de tintat de la forma impressora relacionant
i valorant les seves diferncies, avantatges i desavantatges.
CA 4.1 Identificar els diferents sistemes de tintat de la forma impressora, relacionantlos amb la manera de tintat i tipus de tintes, segons necessitats i
caracterstiques d'impressi.
CA 4.2 Relacionar els elements comuns i especfics dels diferents sistemes de tintat:
tinter, safates, dipsit, bomba, circuits, escalfadors, viscosmetre, termmetre,
dador i d'altres.
CA 4.3 En un cas prctic de tintat del cilindre gravat degudament caracteritzat:
- Realitzar el tintat del cilindre gravat per immersi.
- Determinar el nivell de tinta al tinter i omplir-lo evitant que arribi fins als
eixos del cilindre, raonant les causes.
CA 4.4 En un cas prctic de tintat del cilindre gravat degudament caracteritzat:
- Realitzar el tintat de la forma impressora per difusor i safata de tintat.
- Comprovar l'estat i funcionament de la safata interior del difusor.
- Ajustar a escala l'alria de la safata del tinter, assegurant el seu
parallelisme amb el cilindre gravat.
- Posicionar el difusor en relaci amb el cilindre, permetent que la tinta
llisqui sobre la superfcie de la safata igualant el moll i impedint l'assecatge
de la tinta als alvols.
- Ajustar els utillatges i elements de protecci d'esquitxades i antievaporaci
del cos de tintat.
CA 4.5 En un cas prctic de tintat del cilindre gravat degudament caracteritzat:
- Realitzar el tintat de la forma impressora per roleu mullador.
- Comprovar la naturalesa i estat del recobriment del mullador.
- Assegurar el parallelisme amb el cilindre gravat.
- Ajustar la pressi del mullador contra el cilindre gravat, en funci del tipus
de tinta i de gravat.
- Ajustar el nivell de tinta al tinter sense superar els eixos del mullador.
- Ajustar els utillatges i elements de protecci d'esquitxades i antievaporaci
del cos de tintat.
CF 5
Preparar i fixar els cilindres gravats i els cilindres de pressi al cos
d'impressi valorant el seu correcte estat.
CA 5.1 Descriure els mecanismes de collocaci i fixat del cilindre gravat al cos
d'impressi.
CA 5.2 Identificar i valorar l'estat dels mecanismes i elements de fixat dels cilindres
gravats: eixos, suports i cons de muntatge, netejant-los i lubrificant-los, si fos
necessari.

CA 5.3 Classificar els diferents cilindres de pressi per la seva naturalesa, duresa i
dimensions, en relaci amb la tinta, gravat i suport a imprimir i l'eficcia per
aconseguir la total transmissi de la tinta del gravat al suport.
CA 5.4 En un cas prctic de preparaci i fixaci dels cilindres gravats i a partir d'una
ordre de treball degudament caracteritzada:
- Encaixar els eixos als cilindres gravats, mitjanant processos manuals o
pneumtics.
- Realitzar la comprovaci del desenvolupament de cada cilindre amb els
estris i aparells de mesura idonis, comprovant la seva correspondncia amb
les especificacions tcniques.
- Comprovar l'absncia de defectes a la superfcie dels cilindres gravats:
cops, esgarrapades, desgasts i d'altres, que puguin afectar la qualitat
d'impressi.
- Comprovar l'absncia d'excentricitat als cilindres gravats: calibre, arc,
capdavanter.
- Netejar exhaustivament els alvols dels cilindres, assegurant l'absncia de
tinta seca o cossos estranys en el seu interior, utilitzant estris adequats que
evitin possibles esgarrapades.
- Comprovar visualment a cada cilindre que el posicionament dels
grafismes, tires de control i encreuaments de registres, correspon amb
l'ordre de treball.
- Prendre dades de les mesures dels cilindres, verificant que l'escala entre
ells s correcta i es correspon amb les especificacions tcniques.
- Acoblar els cilindres gravats al cos impressor realitzant maniobres
precises que impedeixin el seu deteriorament o danys a la seva superfcie.
- Posicionar els cilindres de manera que es puguin sincronitzar les creus de
registre.
CA 5.5 En un cas prctic degudament caracteritzat i tenint els cilindres gravats i de
pressi correctament collocats a la mquina:
- Maniobrar amb diferents pressions entre el cilindre gravat i el cilindre de
pressi, amb diferents tintes i suports, valorant els resultats d'impressi i
comportament del suport, relacionant-los entre ells.
- Determinar la pressi mnima necessria i ajustar el cilindre de pressi de
manera que asseguri un angle d'entrada i sortida adequats al tipus de suport
i caracterstiques de la tinta i gravats.
CA 5.6 Realitzar assaigs de pressi amb diferents cilindres definint:
- La relaci entre flexibilitat, duresa i pressi, aconseguint un punt de
pressi uniforme entre el cilindre de pressi, suport i cilindre gravat.
- Identificar els valors i relacionar-los amb les necessitats d'impressi.
- Classificar els roleus per la seva naturalesa, duresa i dimensions.

Preparar i ajustar els diferents sistemes de registre de les mquines de


CF 6
rotogravat segons les caracterstiques dels suports d'impressi utilitzats.
CA 6.1 Identificar tots els elements que actuen sobre el registre axial i circumferencial i
descriure el seu mode de funcionament.
CA 6.2 Realitzar les operacions d'ajust en els elements que permeten la variaci i
control sobre l'estabilitat del registre: talons, tensors, micrmetres, barniers,
cllules fotoelctriques, cmeres de televisi i d'altres.
CA 6.3 En un cas prctic degudament caracteritzat i a velocitat real de tirada:
- Realitzar maniobres de registre circumferencial actuant sobre els tensors
de banda, relacionant la seva variaci amb el resultat obtingut.
- Realitzar maniobres de registre axial, actuant sobre el suport i el
desplaament del cilindre gravat, valorant la seva variaci amb el resultat
obtingut.
- Realitzar maniobres sobre la tensi del suport, valorant la seva influncia
en el registre.
Realitzar operacions de preparaci de dispositius d'acabat en mquines de
CF 7
rotogravat segons les necessitats d'acabament del producte.
CA 7.1 Descriure els diferents acabats en lnia que poden realitzar-se en una mquina
d'impressi en rotogravat.
CA 7.2 Relacionar els diferents acabats possibles del producte en una mquina de
rotogravat amb els materials i equips necessaris per a la seva realitzaci.
CA 7.3 Valorar la possibilitat tcnica de realitzaci dels diferents acabats sobre
diferents suports d'impressi.
CA 7.4 En un cas prctic degudament caracteritzat i partint de la informaci d'una
ordre de treball donada:
- Preparar els materials i/o dispositius implicats en les diferents operacions
d'acabat a realitzar.
- Preparar els dispositius i realitzar les operacions d'ajust necessries per
aconseguir l'acabat del producte segons les indicacions donades.
- Realitzar totes les operacions aplicant la normativa sobre prevenci de
riscos vinculats a l'ajust i preparaci de dispositius d'acabat en mquines de
rotogravat.
Aplicar el manteniment de primer nivell descrit al manual d'una mquina de
CF 8
rotogravat, assegurant el correcte funcionament de la mateixa.
CA 8.1 Identificar tots els punts de les mquines que precisen de neteja i greixatge
ordinari.
CA 8.2 Interpretar al llibre de manteniment d'una mquina tots els punts de greixatge
per la seva forma, color indicatiu i posicionament a la mquina, relacionant-los
amb el tipus de lubricant i periodicitat de manteniment.

CA 8.3 Reconixer al llibre de manteniment d'una mquina de rotogravat el mtode de


manteniment i la periodicitat de tots els mecanismes auxiliars: pneumtics,
hidrulics, filtres i d'altres.
CA 8.4 Relacionar els productes additius de neteja amb els elements sobre els quals
actuen tils i materials d'autoprotecci en les seves aplicacions.
CA 8.5 En un cas prctic degudament caracteritzat:
- Relacionar els elements de seguretat d'una mquina de rotogravat amb la
seva posici, funci i part del funcionament de la mquina sobre la qual
actua: botons de parada d'emergncia, reixes de seguretat, carcasses i
d'altres.
- Actuar sobre els elements de seguretat comprovant el seu correcte
funcionament i verificant que es produeixen les respostes esperades: parada
d'emergncia, immobilitzaci de la mquina o d'altres.
CA 8.6 En un supsit prctic degudament caracteritzat sobre manteniment d'una
mquina de rotogravat i donat un pla de prevenci de riscos laborals i protecci
ambiental:
- Identificar els riscs i nivell de perillositat que suposa la manipulaci dels
materials, productes i equips ocupats en les operacions de maneig i de
manteniment de les mquines de rotogravat.
- Identificar les normes d'actuaci que apareixen en el pla relacionades amb
les operacions de manteniment, aix com els equips de protecci individual
que s'han d'ocupar.
- Reconixer els protocols d'actuaci en relaci amb el tractament dels
residus produts durant el manteniment de primer nivell.

Continguts d'aprenentatge
Conceptes
Preparaci dels cossos d'alimentaci, pas i sortida de les mquines de rotogravat.
- Controladors mecnics d's. Caracterstiques i s.
- Pupitres de control electrnic. Parts i maneig.
- Preparaci i ajust de l'alimentaci.
- Preparaci i ajust de la transmissi.
- Preparaci i ajust de la sortida i dels grups auxiliars.
- Problemes de regulaci dels elements. Solucions.
Preparaci del cos de pressi en maquines de rotogravat.
- Regulaci del grup de pressi.
- Desenvolupaments i pressions de cilindres.
- Estacions.
- Elements que el componen. Cilindres gravats, tipus de gravats.
- Preparaci, fixaci, regulaci, tractament i correccions al cilindre gravat.
- Preparaci i fixaci del cilindre de pressi: naturalesa, mida, muntatge, tractament.
- Registre axial i circumferencial dels cilindres.
Preparaci dels sistemes de tintat en mquines de rotogravat.

- Sistemes de tintat.
- Regulaci dels elements de tintat.
- Preparaci dels elements de tintat: tinter, safata, dipsit, bomba, circuits i d'altres.
- Adaptaci de les tintes a les necessitats d'impressi.
- Caracterstiques de les ganivetes: tipus i tall.
- Posici i ajust correcte de les ganivetes.
Manteniment de primer nivell en mquines d'impressi en rotogravat.
- Instruccions tcniques de manteniment.
- Neteja de la mquina.
- Elements de seguretat dels diferents cossos de la mquina.
- Normes de seguretat, salut i protecci ambiental vinculades a les operacions de
manteniment.

-Pot centrar-se en els esdeveniments que interessa observar encara que estiguin
envoltats daltres que provoquin distorsi.
Treball en equip.
-s capa demetre crtiques de manera positiva.
-Dna suport per a solucionar els problemes que puguin presentar-se als companys.

Ubicaci en el Catleg de Qualificacions Professionals de Catalunya


Qualificacions vinculades
AF_2-418_2

Impressi en rotogravat

Nivell: 2

Unitats de competncia relacionades

Procediments
Realitzaci del pas i sortida d'alimentaci amb els diferents suports utilitzats normalment.
Realitzaci del muntatge de les diferents ganivetes existents de manera correcta i en
condicions segures.

UC_2-1346-11_2

Ajustar els
rotogravat.

elements

Ocupacions i llocs de treball tipus associats


Operador/a de mquina impressora de rotogravat

Collocaci dels cilindres gravats i el de pressi de manera correcta al cos impressor.

Operador/a de premsa en rotogravat

Realitzaci dels diferents ajustos per posar a punt el tinter i elements complementaris
depenen del producte a imprimir.

Tcnic/a en impressi

Diferenciaci dels sistemes de tintat de la forma impressora.


Regulaci dels diferents sistemes de registre de les diferents mquines de rotogravat.
Diferenciaci dels s dispositius d'acabat existents en mquines de rotogravat.
Realitzaci del manteniment de primer nivell en mquines de rotogravat d'acord amb els
manuals tcnics de les mquines.

Actituds
Autonomia.
-T lactitud permanent dadquirir i compartir nous coneixements.
Innovaci.
-Troba nous usos per als recursos existents.
Organitzaci del treball.
-Utilitza una gran varietat de recursos.
Relaci interpersonal.
-Percep i respon de manera clara a all que se li pregunta.
Resoluci de problemes.
-Modifica el propi comportament dacord amb la situaci.
Responsabilitat.

del

procs

d'impressi

en

Nivell: 2