You are on page 1of 6

Codi: MF_2-1674-1111_3

Gesti de color en processos grfics.


Famlia professional: Arts grfiques

Nivell: 3
Durada 180 hores
Data d'actualitzaci: 24/02/2014

Capacitats formatives i criteris d'avaluaci


CF 1
Valorar la coherncia en la reproducci del color, determinant els
desajustos i les seves possibles causes, a partir dels principis bsics de la
cincia del color.
CA 1.1 Reconixer els models de diferncies de color colorimtrics i perceptius,
identificant els mbits d'aplicaci en funci de les condicions d'observaci i de
comparaci entre l'original i la reproducci.
CA 1.2 Determinar la idonetat dels diferents espais de color, tenint en compte el grau
de dependncia de l'especificaci respecte del dispositiu de destinaci i les
caracterstiques de les gammes de color que es poden obtenir.
CA 1.3 A partir de la visualitzaci de diferents imatges, classificar els factors que
afecten l'aparena del color (caracterstiques de l'objecte, fons, entorn, font de
llum, adaptaci cromtica, adaptaci lluminosa, textura, mida, orientaci,
factors psicolgics i d'altres), atenent les normatives aplicables.
CA 1.4 A partir de la visualitzaci d'un conjunt d'imatges degudament caracteritzades,
identificar els fenmens relacionats amb el contrast simultani, solaritzaci, falta
de focus, interpretaci i adaptaci a l'estructura espacial i d'altres.
CA 1.5 Detectar desajustos en la reproducci del color en els programes de gesti del
color, analitzant les incidncies dels parmetres relacionats amb els limitis de
cobertura tonal de les tintes, la generaci del negre i l'equilibri de grisos o
d'altres.
CA 1.6 Determinar les possibles conseqncies sobre la coherncia del color en
alterar el model de conversi entre espais de color en un flux de treball.
CA 1.7 Valorar les possibles incidncies en la reproducci del color degudes als
ajustos ms habituals duts a terme en els fluxos de treball dels principals
processos de preimpressi, relacionant-les amb les mquines, dispositius,
tecnologia, programari i normes relacionades.
CA 1.8 Determinar la falta de coherncia en la reproducci del color deguda a la
interacci suport/tinta en diferents situacions, incidint en els problemes
d'absorci, repinti i alteraci del to derivats de la utilitzaci de tintes lquides,
grasses o de base solvent.
CF 2 Avaluar les possibilitats d'estandarditzaci dels fluxos de treball relacionats
amb la gesti de color en la indstria grfica analitzant, mitjanant diagrames
de processos, els dispositius implicats i els ajustos necessaris.
CA 2.1 Seleccionar i sintetitzar les normes vigents ms utilitzades en els fluxos de
treball de color, confeccionant llistes de comprovaci per a cada una d'elles.

CA 2.2 Identificar els dispositius (mquines, controladors i RIPs) ms comuns que


formen part del flux de producci en preimpressi, determinant els ajustos
bsics necessaris per a la configuraci del color.
CA 2.3 Confeccionar diagrames descriptius de les operacions de preimpressi que
configuren els fluxos de treball relacionats amb les principals tasques del
procs que afecten a la gesti de color.
CA 2.4 A partir de diferents formes impreses (planxes, cilindres, pantalles i d'altres) i
amb els elements de control necessaris, verificar les seves caracterstiques
relacionades amb la reproducci del color (forma del punt, tipus de tramat,
lineatura, resoluci, angles de trama).
CA 2.5 Confeccionar diagrames descriptius dels processos d'impressi ms habituals,
reflectint les mquines i equips utilitzats i relacionant-los amb les condicions
ptimes d'impressi (densitat de tinta, nombre de cossos, rea imprimible,
preajustaments de tinters i d'altres) per dur a terme la seva normalitzaci.
CA 2.6 Valorar les caracterstiques dels materials que influeixen en la reproducci del
color relacionades amb les matries primeres utilitzades en la creaci d'un
producte grfic, com gramatge, brillantor i colorimetria del suport.
CA 2.7 Avaluar les possibilitats d'estandarditzaci, des del punt de vista de la gesti
del color, a partir dels segents diagrames de flux:
- Per a fset, digital, gravat en relleu, serigrafia i flexografia.
- Per als sistemes de filmaci i proves.
- Per a diferents tipologies de productes, com llibres, revistes, embalatge i
d'altres.
CA 2.8 A partir d'un procs de reproducci degudament caracteritzat, indicar les
necessitats de canvi en els elements del procs o procediments de treball
indicats per ajustar-los a les recomanacions donades per les normes nacionals
i internacionals, respecte a les condicions d'observacions d'originals i impresos.
CA 2.9 Donat un flux de treball degudament caracteritzat, analitzar el grau d'idonetat
dels ajustos efectuats en aplicacions, sistema operatiu, formats d'arxius, RIPs i
altres elements relacionats amb la configuraci del color.
CA 2.10 En un procs grfic degudament caracteritzat, mitjanant un flux de treball
determinat:
- Indicar les caracterstiques ms rellevants des del punt de vista de la
reproducci del color en el flux de treball, determinant matries primeres,
processos, aplicacions, ajustos, condicions d'observaci i estndards
d'impressi aplicables.
- Generar el diagrama de flux corresponent, aplicant les recomanacions en

matria de gesti de color donades per normes nacionals i internacionals.


- Valorar la possibilitat d'adaptaci del procs a un estndard de producci
que permeti la utilitzaci de perfils de color de tipus genric recomanats pels
organismes de normalitzaci.
CF 3
Determinar els procediments tcnics de calibratge i manteniment en els
equips, dispositius i mquines que intervenen en la reproducci, del color des
de l'entrada fins a la seva impressi fixant els parmetres de control necessaris.
CA 3.1 Descriure els parmetres de control de la producci que permeten verificar les
recomanacions donades per fabricants i organismes de normalitzaci respecte
de l'estat de calibratge d'equips i dispositius, com lineatures, resoluci, angles
de trama, densitats, colorimetries i d'altres.
CA 3.2 Identificar i seleccionar elements de control per al diagnstic de l'equilibri de
grisos, l'alineaci de capals, el registre i l'absncia de defectes ms comuns
en impressi.
CA 3.3 A partir de diferents casos prctics degudament caracteritzats, comprovar o
especificar els elements de control necessaris per verificar el correcte
funcionament de:
- Monitors, quant a brillantor, contrast, punt blanc, gammes i altres
parmetres relacionats.
- Impressores i dispositius de proves, quant a linealitzaci, colorimetria de
les masses, absncia de defectes i altres parmetres relacionats.
- Dispositius de filmaci, quant a lineatures, angles de trama, forma i mida
del punt, compensaci del guany de punt, densitats i altres parmetres
relacionats.
CA 3.4 Sobre una imatge de control, verificar el correcte estat de calibratge dels
dispositius de reproducci del color, avaluant:
- La colorimetria en colors primaris i secundaris, mesurats sobre les tires de
control per mitj de colormetres o espectrofotmetres.
- Els limitis de reproducci tonal sobre tira de control, avaluats de forma
visual o amb densitmetre.
- El contrast d'impressi verificat visualment o per mitj de densitmetre,
colormetre o espectrofotmetre.
- L'equilibri de grisos en manera qualitativa o quantitativa.
- La correcta generaci del punt de trama per observaci directa mitjanant
comptafils.
- El guany de punt i correcta compensaci en sistemes de proves tramats,
mitjanant control densitomtric de compensaci de punt.
CA 3.5 Confeccionar llistes de comprovaci per a la verificaci de l'estat de calibratge
de diferents dispositius a partir de les recomanacions donades pel fabricant o
per l'organisme de normalitzaci corresponent, indicant la font, els parmetres
del control, el sistema de mostreig, els mitjans de comprovaci i els criteris
d'acceptaci o rebuig.
CA 3.6 En un cas prctic degudament caracteritzat, mitjanant els equips i dispositius
d'un sistema d'impressi:
- Identificar els possibles defectes d'impressi que poden aparixer a les

mquines convencionals, descrivint-los breument.


- Identificar-ne les possibles causes (excs de tinta, pressions, imatge
fantasma, lliscament o d'altres) i determinar les possibles mesures
correctores.
- Localitzar elements de control de qualitat estndards a travs de diferents
organismes, com UGRA, GATF, FOGRA i d'altres, associats a detecci dels
defectes recollits en la llista.
CF 4
Aplicar procediments de caracteritzaci i generaci de perfils per a
dispositius, mquines i equips de producci grfica en funci de les
caracterstiques dels fluxos de treball, determinant en cada cas les estratgies,
ajustos i mitjans necessaris.
CA 4.1 Descriure els elements que componen un sistema de gesti de color, explicant
l'estructura dels perfils i la missi dels mduls d'ajust del color (CMM).
CA 4.2 Identificar les fases necessries per a la generaci d'un perfil de color,
explicant la diferncia entre calibratge, caracteritzaci i obtenci del perfil.
CA 4.3 Descriure els passos a seguir per crear perfils d'entrada, sortida i visualitzaci i
la seva dependncia de les caracterstiques del flux de treball.
CA 4.4 En un supsit prctic degudament caracteritzat, a partir d'un equip de fotografia
digital i conegut el sistema de reproducci (sobre suport imprs o imatge
digital) i el flux de treball a utilitzar, proposar la millor estratgia per a la
determinaci o generaci d'un perfil de color i la seva transformaci a l'espai de
treball RGB ms adequat.
CA 4.5 En un supsit prctic degudament caracteritzat, a partir d'un monitor donat i
coneguda la condici d'observaci i avaluaci de proves i impresos, proposar
la millor estratgia per a la caracteritzaci i l'obtenci del perfil de color del
monitor, especificant la temperatura de color ms adequada i els ajustos de
brillantor i contrast recomanats.
CA 4.6 Establir la millor estratgia per a la caracteritzaci i l'obtenci del perfil d'una
impressora digital en un flux de treball determinat per a un tipus de suport i un
joc de tintes donats.
CA 4.7 En un supsit prctic degudament caracteritzat, determinar els ajustos i els
mitjans necessaris per a l'obtenci del perfil de color d'un dispositiu d'impressi
convencional, tenint en compte el flux de treball, el suport, les tintes, la
seqncia d'impressi, el mtode de generaci del negre, la lineatura, el tipus
de tramat, el contrast d'impressi i l'equilibri de grisos.
CA 4.8 Donat un perfil de color, verificar-ne la qualitat i operativitat tenint en compte
les recomanacions donades per normes nacionals i internacionals.
CA 4.9 Redactar les directrius per a la conformitat peridica del funcionament correcte
d'un perfil de color, d'acord amb les recomanacions dels fabricants de
programari de gesti de color o normes nacionals i internacionals.
CA 4.10 A partir d'un dispositiu d'impressi a color degudament caracteritzat des del
punt de vista de la gesti de color:
- Verificar l'estabilitat del dispositiu, comprovant que es van realitzar els
passos de calibratge i ajustos adequats segons indicacions del fabricant.
- Determinar la carta de color que s'ha d'utilitzar per crear el perfil, tenint en

compte les caracterstiques del dispositiu de mesurament, el tipus de perfil i


les caracterstiques tcniques del dispositiu a caracteritzar.
- Imprimir la carta de color i verificar que s adequada per a la
caracteritzaci des del punt de vista del calibratge.
- Efectuar la lectura colorimtrica de la carta de color utilitzant instrumental
de mesurament adequat.
- Crear el perfil de color proposant els ajustos de lmit de tinta i generaci de
negre ms adequats al sistema d'impressi.
CA 4.11 A partir de cartes de color impreses sobre diferents suports i amb diferents
tecnologies d'impressi en plec:
- Seleccionar el programari ms apropiat per a la creaci del perfil segons
les caracterstiques del suport i la tecnologia d'impressi.
- Determinar l'instrumental de mesurament, espectrofotomtric o
colorimtric, ms adequat a les caracterstiques de cada un dels suports.
- Realitzar les lectures de les cartes de color tenint en compte les
recomanacions donades per les normes de mesurament del color d'originals
sobre diferents suports.
- Crear el perfil de color a partir dels mesuraments sobre els plecs de
caracteritzaci impresos en mquina.
CF 5
Valorar el grau d'idonetat dels perfils de color a utilitzar en un flux de
treball de reproducci, analitzant les gammes de color dels dispositius implicats
i les condicions d'observaci proposades.
CA 5.1 Efectuar una estimaci de les gammes de perfils de color de dispositius
d'entrada, sortida i visualitzaci a partir de les cartes de caracteritzaci
utilitzades per a l'obtenci dels perfils.
CA 5.2 En diferents casos prctics, analitzar uns perfils proposats mitjanant el
programari adequat:
- Comparar les gammes de color entre perfils sRGB i Adobe RGB i
determinar el grau d'idonetat d'un i un altre per a l'emulaci del color de
dispositius CMYK.
- Comparar les gammes de color de perfils de treball CMYK estndard en
impressi fset i gravat en relleu.
- Analitzar, a partir dels perfils corresponents, la gamma de color
reproduble en diferents dispositius, indicant les rees de les gammes de
color d'un dispositiu que no es poden obtenir en l'altre.
CA 5.3 Determinar si s correcta la selecci de perfils en una aplicaci donada, tenint
en compte les caracterstiques de l'original i del sistema destinaci i les
condicions d'observaci proposades.
CA 5.4 Comprovar el correcte calibratge i caracteritzaci dels equips de proves, amb
els corresponents perfils de color, tenint en compte les recomanacions
donades pels fabricants i organismes de normalitzaci.
CA 5.5 Comprovar, en diferents dispositius de visualitzaci, si el perfil del monitor s
capa de reproduir tota la gamma cromtica d'un dispositiu de sortida
determinat i les condicions d'observaci proposades.

CA 5.6 A partir d'un perfil de color donat, verificar-ne la qualitat i operativitat tenint en
compte les recomanacions donades per normes nacionals i internacionals.
CA 5.7 Redactar les directrius per a la conformitat peridica del correcte funcionament
d'un perfil de color d'acord amb les recomanacions dels fabricants de
programari de gesti de color o normes nacionals i internacionals.
CA 5.8 A partir d'un sistema de proves i d'un dispositiu de sortida en un estat
determinat, comprovar si el perfil del dispositiu de proves s capa de reproduir
tota la gamma cromtica del dispositiu de sortida, tenint en compte les
condicions d'observaci.
CA 5.9 Donat uns perfils de color d'entrada, sortida o visualitzaci, verificar el grau de
compliment dels estndards nacionals o internacionals en vigor.
CF 6 Definir les pautes per a la implementaci d'un sistema de gesti de color en
els fluxos de treball que garanteixin la major coherncia possible en la
reproducci del color, considerant les normes especfiques.
CA 6.1 Descriure les fases del procs, materials i altres elements que intervenen en la
implementaci de sistemes de gesti de color, identificant les variables i els
parmetres d'ajust en cada cas.
CA 6.2 Valorar els avantatges inherents de la implementaci d'un sistema de gesti
del color en un procs de normalitzaci que permeti assegurar el
comportament estable dels dispositius de reproducci.
CA 6.3 A partir de les normes especfiques establertes per associacions nacionals i
internacionals de normalitzaci, relacionades amb les condicions d'observaci i
comparaci d'originals, mostres i proves, identificar i classificar les pautes i
consideracions tcniques a tenir en compte.
CA 6.4 Identificar els problemes tcnics ms comuns de la gesti de color,
relacionant-los amb les accions correctives necessries, incloent la proposta
de modificaci d'espais de treball, perfils, renderitzats i retocs de color.
CA 6.5 En diferents casos prctics, identificar el mtode de renderitzaci recomanat
per les normes nacionals i internacionals i/o fabricants de programari,
conegudes les caracterstiques dels originals, les gammes de color dels
dispositius de reproducci utilitzats i les condicions d'observaci.
CA 6.6 En un supsit prctic degudament caracteritzat mitjanant un flux de treball
especfic:
- Determinar el punt adequat del flux de treball per realitzar les
transformacions de color per a cada un dels elements de la reproducci
(imatges, grfics vectorials i tintes planes).
- Determinar els espais de color adequats en cada aplicaci.
- Determinar els ajustos en sistema operatiu, controladors o RIPs per
garantir la major coherncia possible en la reproducci del color, aplicant
criteris objectius d'ajust quant a l'aparena del color, reproducci tonal i
equilibri de grisos.
- Definir els formats de fitxer recomanats en els fluxos de treball a fi de
garantir la compatibilitat i integraci en totes les fases del procs de
reproducci
- Efectuar les verificacions finals ("preflight") amb l'eina informtica
adequada per comprovar que tota la informaci de color est correctament
especificada en funci del tipus de gesti de color desitjat.

- Definir les condicions i ajustos per a la realitzaci de proves a fi de garantir


l'emulaci del sistema d'impressi final segons un estndard establert.
- Establir les condicions necessries per a la certificaci de proves de
contracte a partir de les caracterstiques del sistema de proves i el sistema
emulat.
CA 6.7 A partir d'un conjunt d'impresos de mostra degudament caracteritzats,
diagnosticar les possibles causes dels defectes, deguts a alteracions en l'ordre
d'impressi de les tintes, valors de superposici tonal, densitats, registre o
excs d'aigua.
CA 6.8 Donada una aplicaci de gesti de fluxos de color i conegut un procs de
reproducci, generar les "carpetes calentes/carpetes automatitzades" o "les
impressores virtuals" amb les propietats especfiques de cada flux de treball.
CF 7
Avaluar la possibilitat de certificaci de sistemes de proves de color,
conforme a estndards d'impressi normalitzats, analitzant els mitjans utilitzats
i especificant els ajustos necessaris.
CA 7.1 Identificar les variables que intervenen en la generaci de proves de color en
els diferents sistemes de proves, que permetin la certificaci conforme a les
directrius establertes per les associacions de normalitzaci.
CA 7.2 Descriure les condicions necessries per a la certificaci de proves de
contracte a partir de les caracterstiques del sistema de proves i del sistema
emulat.
CA 7.3 A partir d'un estndard d'impressi donat, valorar la possibilitat d'ajust dels
valors tonals en les proves respecte a la impressi.
CA 7.4 Descriure les condicions ambientals de temperatura i humitat necessries per a
l'estabilitat dels diferents sistemes de proves, detallant la seva influncia en el
comportament del suport i les tintes.
CA 7.5 Identificar les caracterstiques que han de complir els suports utilitzats per a
l'obtenci de proves de diferents un estndard d'impressi donat.
CA 7.6 Descriure possibles alternatives de conversi de color en sistemes de proves
basats en perfils ICC, LAB, RGB i CMYK i els avantatges o inconvenients.
CA 7.7 En un cas prctic degudament caracteritzat, realitzar diferents proves de color
mitjanant propsits de conversi perceptiva i relatius colorimtrics i valorar la
qualitat de la simulaci segons criteris quantitatius i qualitatius.
CA 7.8 A partir d'unes proves de color impreses, analitzar-les verificant el compliment
de les condicions requerides per un estndard d'impressi donat:
- Comprovar la tolerncia de desviaci avaluada per les diferncies de color
entre els valors mesurats mitjanant espectrofotmetre, en la prova i els
valors recomanats per l'estndard.
- Comprovar la tolerncia de variaci avaluada segons les recomanacions
donades per l'estndard seleccionat.
- Comprovar els rangs de reproducci tonal, guany de punt, lineatures,
resolucions, registre d'imatge i altres de recomanats per l'estndard.
- Comprovar les caracterstiques ptiques i mecniques dels suports i les
tintes utilitzades.
- Comprovar els ajustos recomanats pel fabricant de sistemes de proves

des del punt de vista de la gesti de color.


CF 8
Valorar les possibilitats de millora de la reproducci del color en diferents
fluxos de treball utilitzant criteris objectius i subjectius de comparaci, segons
les noves tendncies d'avaluaci del color.
CA 8.1 Indicar els avantatges i inconvenients de l's dels diferents models de mesura
de diferncies de color entre mostres uniformes i els camps d'aplicaci.
CA 8.2 Descriure les noves tendncies sobre avaluaci quantitativa de diferncies de
color d'imatges i els avantatges i inconvenients respecte als mtodes de
comparaci tradicionals.
CA 8.3 Establir la relaci quant a la falta de detall en la reproducci d'una imatge i el
contrast en llums, ombres i tons mitjos.
CA 8.4 Determinar diferents procediments per mesurar quantitativament el contrast
d'impressi en llums, ombres i tons mitjos.
CA 8.5 Definir de manera qualitativa l'equilibri de grisos en la reproducci d'una imatge
i proposar mtodes quantitatius per a la seva avaluaci.
CA 8.6 Definir de manera qualitativa el balan de color i proposar mtodes quantitatius
per a la seva avaluaci.
CA 8.7 En un cas prctic degudament caracteritzat mitjanant un flux de treball i a
partir de diferents originals i les seves reproduccions corresponents:
- Efectuar un diagnstic de tipus qualitatiu sobre la millora produda desprs
de l'ajust del flux de treball, valorant la reproducci tonal, el contrast, el
balan de grisos i l'equilibri de color.
- Efectuar un diagnstic de tipus quantitatiu sobre la millora produda
desprs de l'ajust del flux de treball, valorant la reproducci tonal, el
contrast, el balan de grisos i l'equilibri de color.
CA 8.8 En diferents casos prctics definits mitjanant fluxos de treball especfics per a
unes imatges digitals donades:
- Realitzar una valoraci en la reproducci, analitzant les proves de
contracte i la reproducci de cada una d'elles.
- Analitzar la coherncia del color en el flux de treball tenint en compte les
noves teories sobre avaluaci de diferncies de color entre imatges.
- Realitzar propostes d'ajustos en els fluxos de treball definits que millorin la
reproducci del color, a partir de les possibles desviacions observades.

Continguts d'aprenentatge
Conceptes
Estandarditzaci dels sistemes relacionats amb la gesti del color en la indstria
grfica.
- Perfils de color registrats segons l'estndard d'impressi utilitzat.
- Caracterstiques de les matries primeres: pellcules, planxes, tinta, suports.
- Imatges de control.
- Densitometria, colorimetria i espectrofotometria.

- Qualitat de la imatge a la pellcula; estndards i observacions; guany de punt,


afinament i contrast.
- Comportament de la tinta; transferncia; desviaci monocromtica; error de to; contingut
en gris.
- Estandarditzaci de sistemes d'impressi: fset, flexografia, gravat en relleu, serigrafia i
digital.
- Registre de processos d'impressi estandarditzats i no estandarditzats.
- Traabilitat.
Certificaci de proves de color.
- Sistemes comercials de proves de color.
- Materials implicats: suports i elements de visualitzaci.
- Elements de control en les proves: densitat, contrasti d'impressi, equilibri de grisos,
lmits de reproducci tonal.
- Qualitat en la simulaci de la reproducci.
- Lmits de reproducci tonal.
- Equilibri de grisos.
- Verificaci de la colorimetria.
- Guany de punt.
- Contrast d'impressi.
- Defectes: registre, arrencat, repintat, taques, punts o marques.
- Ajust de la prova a un estndard d'impressi.
Definici dels fluxos de treball en la reproducci del color.
- Sistemes de representaci de diagrames de flux.
- Registre de les caracterstiques dels originals.
- Registre de les caracterstiques dels materials.
- Ajustos en maquinari i programari dels dispositius de captura.
- Ajustos de color en els programes d'edici d'imatges.
- Ajustos de color en els programes de creaci de grfics vectorials.
- Ajustos de color en els programes de maquetaci.
- Ajustos per a la visualitzaci d'imatges.
- Preparaci, transmissi i verificaci de fitxers.
- Fluxos de treball amb arxius PDF.
- Verificaci d'arxius ("preflight").
- Ajustos d'imposici i filmaci.
- Ajustos i verificaci de formes impressores.
- Ajustos i verificaci dels sistemes de proves.
Manteniment, calibratge i verificaci de dispositius en preimpressi.
- Especificacions tcniques dels fabricants.
- Recomanacions de les normes nacionals i internacionals.
- Parmetres de control en el calibratge de monitors.
- Elements de control en el calibratge dels dispositius de filmaci i revelatge.
- Generadors de formes impressores.
- Sistemes de comprovaci de registre.
- Parmetres de control en el calibratge d'impressores i dispositius de proves.
- Elaboraci de llistes de comprovaci i verificaci del calibratge.
- Elements de control estndards: UGRA, GATF, FOGRA.
Implementaci de sistemes de gesti de color en processos grfics.
- Representaci del color: espais i coordenades de color.
- Factors que afecten la percepci del color, adaptaci lluminosa i cromtica.

- Models d'aparena, diferncia de color i de predicci del color.


- El problema de la reproducci del color en els fluxos de treball.
- Components dels sistemes de gesti: perfils i mdul d'administraci de color (CMM).
- Arquitectura dels perfils de color.
- Mtodes de renderitzat, adaptaci cromtica i "gammut mapping".
- Sistemes de gesti del color comercials.
- Fases de la implantaci d'un sistema de gesti del color calibratge, caracteritzaci,
obtenci de perfils, utilitzaci i verificaci.
- Criteris per a l'avaluaci de la coherncia en els processos de reproducci del color.
- Recomanacions per a la utilitzaci de perfils en els sistemes de gesti de color.
- Formats de fitxer recomanats.
- Accions correctives en la gesti del color.
- Conversi entre espais de color.

Procediments
Actituds

Ubicaci en el Catleg de Qualificacions Professionals de Catalunya


Qualificacions vinculades
AF_2-515_3

Gesti de la producci en processos de preimpressi

Nivell: 3

AF_2-514_3

Gesti de la producci en processos d'impressi

Nivell: 3

Unitats de competncia relacionades


UC_2-1674-11_3

Gestionar la reproducci del color en els processos Nivell: 3


grfics.

Ocupacions i llocs de treball tipus associats


Ajudant/a de producci en indstries grfiques
Coordinador/a de processos de producci grfica
Planificador/a de processos grfics
Pressupostador/a d'indstries grfiques
Responsable de taller de preimpressi
Responsable de taller d'impressi
Responsable d'organitzaci de processos de preimpressi
Responsable d'organitzaci de processos d'impressi
Tcnic/a d'oficina tcnica en indstries grfiques
Tcnic/a en control de qualitat de processos de preimpressi
Tcnic/a en gesti ambiental i seguretat laboral en empreses de preimpressi
Tcnic/a en gesti ambiental i seguretat laboral en empreses d'impressi
Tcnic/a en gesti de color en indstries grfiques

Tcnic/a en impressi
Tcnic/a en preimpressi