You are on page 1of 2

Codi: AF_7-072_2

Impressi fset

Nivell: 2

Famlia professional: Arts grfiques

Data d'actualitzaci: 20/05/2016


Data de publicaci: 30/11/2010
Estat ICQP: 4 - Aprovada Comissi Directora

Competncia general
Realitzar la impressi pel procediment fset, preparant i ajustant els elements del procs
d'impressi i les matries primeres necessries, segons la productivitat i qualitat establertes i
intervenint en el procs grfic, d'acord amb la normativa aplicable de prevenci de riscos
laborals i mediambientals.

Entorn professional
mbit professional
Desenvolupa la seva activitat professional en l'rea d'impressi fset a empreses grfiques
tan de plec com de bobina en tot tipus de suports en entitats pbliques/privades,
petites/mitjanes o grans empreses, independentment de la seva forma jurdica,
desenvolupada generalment per compte ali depenent, si cal, funcional i/o jerrquicament
d'un superior.
Pot tenir personal al seu crrec i/o ser cap d'equip.
En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat
universal d'acord amb la normativa aplicable.

Ocupacions o llocs de treball relacionats


- Maquinista de mquines per imprimir formularis en paper continu
- Maquinista d'fset a dos o ms colors
- Maquinista d'fset a un color
- Operador/a de mquina impressora fset
- Operador/a de mquina fset de petit format
- Operador/a de mquina fset, en general: mquina fset full i mquina fset bobina

Relaci amb el Catlago Nacional de Cualifcaciones Profesionales


Aquesta qualificaci es relaciona amb "ARG072_2 Impresin en offset"

Unitats de competncia
UC_7-0202-11_2

Determinar i ajustar els elements del procs d'impressi Nivell: 2


fset.

UC_7-0200-11_2

Operar en el procs grfic en condicions de seguretat, Nivell: 2


qualitat i productivitat.

UC_7-0201-11_2

Preparar les matries primeres i productes intermedis Nivell: 2


per a la impressi.

UC_7-0203-11_2

Realitzar la impressi fset.

Sectors productius
S'ubica en el sector productiu d'indstries grfiques: art grfiques, manipulats i transformats
d'mbit nacional o internacional que imprimeixin pel sistema fset productes editorials,
publicitat, etiquetes publicacions peridiques, envasos i embalatges i altres, i en qualsevol
altre sector que compti amb alguna d'aquestes activitats.

Nivell: 2

Mduls formatius
MF_7-0200-1111_2

Processos en arts grfiques.

120 hores Nivell: 2

MF_7-0201-1111_2

Matries i productes en impressi

120 hores Nivell: 2

MF_7-0202-1111_2

Preparaci de la impressi fset.

90 hores Nivell: 2

MF_7-0203-1111_2

La impressi fset.

210 hores Nivell: 2