You are on page 1of 2
Gestió de la producció en processos d'impressió Codi: AF_2-514_3 Nivell: 3 Data de publicació: 24/02/2014 Família

Gestió de la producció en processos d'impressió

Codi: AF_2-514_3

Nivell: 3

Data de publicació: 24/02/2014

Família professional: Arts gràfiques

Estat ICQP: 6 - Publicada al DOGC

Competència general

Planificar la fabricació de productes gràfics i organitzar els processos d'impressió en el marc del pla de producció general de l'empresa, gestionant els materials implicats, optimitzant i supervisant els processos productius i participant en el pla de qualitat, així com en el pla de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental establerts.

Entorn professional

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional en la indústria gràfica, en empreses privades o públiques d'impressió, petites, mitjanes o grans, amb nivells organitzatius i tecnològics molt diversos.

S'integra en un equip de treball on desenvolupa tasques individuals i en equip, com a tècnic independent o com a comandament intermedi que organitza i dirigeix la feina d'un equip tècnic, assumint funcions de col·laboració en la gestió de seguretat i prevenció ambiental, com les de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals. Depèn jeràrquicament del director de producció i/o del gerent de l'empresa.

Sectors productius

Sector d'indústries gràfiques, constituint el seu propi subsector d'impressió o bé formant part d'altres sectors productius en els quals es realitzin diferents treballs d'impressió.

Ocupacions o llocs de treball relacionats

  • - Ajudant/a de producció en indústries gràfiques

  • - Coordinador/a de processos de producció gràfica

  • - Planificador/a de processos gràfics

  • - Pressupostador/a d'indústries gràfiques

  • - Responsable de taller d'impressió

  • - Responsable d'organització de processos d'impressió

  • - Tècnic/a d'oficina tècnica en indústries gràfiques

  • - Tècnic/a en gestió ambiental i seguretat laboral en empreses d'impressió

  • - Tècnic/a en gestió de color en indústries gràfiques

  • - Tècnic/a en impressió

Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Aquesta qualificació es relaciona amb "ARG514_3 Gestión de la producción en procesos de impresión"

Gestió de la producció en processos d'impressió Codi: AF_2-514_3 Nivell: 3 Data de publicació: 24/02/2014 Família
Gestió de la producció en processos d'impressió Codi: AF_2-514_3 Nivell: 3 Data de publicació: 24/02/2014 Família

Unitats de competència

UC_2-1675-11_3

Organitzar i supervisar la producció en els processos d'impressió.

Nivell: 3

UC_2-1676-11_3

Col·laborar en la gestió de la qualitat en els processos d'impressió.

Nivell: 3

UC_2-1677-11_3

Col·laborar en la gestió de la seguretat i de la protecció ambiental en els processos d'impressió.

Nivell: 3

UC_2-1674-11_3

Gestionar

la reproducció del color en els processos

Nivell: 3

UC_2-1669-11_3

gràfics. Planificar la fabricació de productes gràfics.

Nivell: 3

UC_2-1670-11_3

Determinar els materials de producció en la indústria gràfica.

Nivell: 3

Mòduls formatius

MF_2-1669-1111_3

Planificació

 

de

la

fabricació

de

150

hores

Nivell:

productes gràfics.

 

MF_2-1670-1111_3

Materials

de

producció

en

indústries

120

hores

Nivell:

MF_2-1674-1111_3

gràfiques. Gestió de color en processos gràfics.

180

hores

Nivell:

MF_2-1675-1111_3

Control de la producció en processos d'impressió.

150

hores

Nivell:

MF_2-1676-1111_3

Gestió

de

la

qualitat

en

processos

120

hores

Nivell:

d'impressió.

 

MF_2-1677-1111_3

Gestió de la seguretat i de la protecció ambiental en els processos d'impressió.

90 hores

Nivell:

3

3

3

3

3

3

Unitats de competència UC_2-1675-11_3 Organitzar i supervisar la producció en els processos d'impressió. Nivell: 3 UC_2-1676-11_3
Unitats de competència UC_2-1675-11_3 Organitzar i supervisar la producció en els processos d'impressió. Nivell: 3 UC_2-1676-11_3