You are on page 1of 5

Codi: MF_2-1348-1111_2

Impressi de productes en serigrafia.


Famlia professional: Arts grfiques

Nivell: 2
Durada 150 hores
Data d'actualitzaci: 07/02/2013

Capacitats formatives i criteris d'avaluaci


CF 1
Relacionar els suports amb els tractaments aplicables que millorin la seva
imprimibilitat mitjanant proves d'assaig de relaci tinta-suport.
CA 1.1 Descriure els tractaments superficials aplicables a suports per a impressi en
serigrafia i les caracterstiques que els confereixen.
CA 1.2 Identificar els materials que per la seva naturalesa necessiten ser tractats per
millorar o permetre la seva imprimibilitat.
CA 1.3 Realitzar assaigs simples amb diferents tintes sobre els suports d'impressi
ms comuns, valorant la seva compatibilitat, assecatge, ancorat, estabilitat
tonal, resistncia mecnica, i resistncia qumica.
CA 1.4 A partir d'uns assaigs de tintat realitzats sobre diferents suports, identificar els
tractaments que necessita cada material partint dels resultats obtinguts.
CA 1.5 Comprovar en diferents materials el tractament a qu se'ls ha sotms,
realitzant diferents test de tintat i valorant els resultats obtinguts.
CA 1.6 En un cas prctic degudament caracteritzat i a partir d'uns suports donats:
- Realitzar assaigs de tintat sobre un mateix suport valorant els resultats en
relaci tinta suport entre materials tractats i no tractats.
- Aplicar tractaments trmics a diferents temperatures sobre un mateix
suport, valorant resultats d'estabilitat dimensional, alteraci superficial i
relaci tinta suport.
CA 1.7 Realitzar assaigs amb diferents tintes i els seus additius: diluent, accelerant i
retardant ajustant-los a les necessitats d'assecatge i ancoratge sobre materials
amb necessitat de tractament superficial, relacionant els resultats amb el tipus
de tinta, pellcula aplicada, tractament superficial i tipus d'assecatge.
CF 2
Identificar la funcionalitat dels sistemes d'alimentaci i registre a les
mquines ms comunes d'impressi serigrfica.
CA 2.1 Relacionar el funcionament de diferents
d'alimentaci possible (manual, automtic).
CA 2.2 En un cas prctic degudament caracteritzat:

mquines

amb

el

sistema

- Descriure les caracterstiques del sistema de marcat manual de suports


flexibles: paper, cartonet, plstic, autoadhesius, d'altres.
- Descriure les caracterstiques del sistema de marcat manual de suports
rgids: cartr, pvc, metall, d'altres.

- Valorar els avantatges i desavantatges del marcat en mquines de taules


fixes o extrables, talons manuals o mecnics, i esfor i rendiments de
l'operari.
CA 2.3 Descriure la funcionalitat dels elements que componen un sistemes
d'alimentaci pneumtica: compressor, capal, tipus de xucladors i politges.
CA 2.4 Relacionar el funcionament dels talons d'alada i costat de les mquines
d'alimentaci pneumtica, amb els elements que el regulen tant en alada com
en la pressi respecte al suport a marcar.
CA 2.5 En un cas prctic i a partir de les instruccions tcniques d'una mquina de
serigrafia:
- Descriure la posada al punt de l'aparell d'alimentaci pneumtica, pressi
de bufat, pressi d'absorci, recorregut de politges i sincronitzat a talons.
- Identificar quins sn els elements de la mquina que possibiliten el registre
del grafisme sobre el suport a imprimir, descrivint les maniobres i elements
sobre els que actuen: pantalla, tauler i taula.
CA 2.6 Identificar els diferents sistemes de registre segons els elements que el
componen, la seva posici i funci, a les mquines ms comunes d'impressi
en serigrafia: manuals, automtiques i semiautomtiques.
CA 2.7 Descriure el funcionament dels dispositius de mobilitat que possibiliten el
desplaaments dels elements sobre els quals actuen per realitzar el registre.
CA 2.8 A partir d'una plantilla o mostra autoritzada:
- Posicionar la pantalla a pre-registre sobre un primer color o plantilla fixat
sobre el tauler en una mquina policroma.
- Modificar el registre actuant sobre els talons d'alada i costat d'una
mquina monocolor fins a posicionar-lo segons instruccions tcniques i
mostra autoritzada.
CA 2.9 Modificar el registre actuant sobre el tauler d'impressi d'una mquina
monocolor fins a posicionar-lo segons instruccions tcniques i mostra
autoritzada.
CF 3
Operar al cos impressor de mquines de serigrafia actuant sobre els
sistemes de fixat, tintat i transmissi de tinta.
CA 3.1 Classificar les mquines en funci de les necessitats i elements necessaris per
al tintat de la pantalla i la transferncia de tinta al suport (manuals,
semiautomtiques i automtiques).

CA 3.2 Classificar les rasquetes per la seva naturalesa i caracterstiques tcniques


(naturalesa, duresa, alada i forma de tall).
CA 3.3 Descriure i classificar els components del cos impressor d'una mquina tipus
de serigrafia per la seva funci i relaci, amb el procs de fixat de pantalla,
tintat i transferncia de tinta.
CA 3.4 Relacionar el funcionament, tipus de mordasses i fixaci de les pantalles amb
la naturalesa i morfologia ms comunes en la fabricaci de bastidors per a
pantalles.
CA 3.5 A partir d'unes instruccions donades en relaci amb les necessitats
d'impressi, posicionar la pantalla en la premsa, facilitant el tintat i la
transferncia de tinta.
CA 3.6 Identificar els dispositius de mobilitat que permeten el registre per la seva
forma, posici funcionament i elements sobre els quals actua (pantalla o taula).
CA 3.7 Realitzar el fixat de pantalles amb diferents marcs i mides, collocant-les a
pre-registre en funci del grafisme i necessitats del suport.
CA 3.8 A partir d'uns elements d'impressi donats: pantalla, tinta i suport, realitzar
proves d'impressi amb diferents rasquetes valorant els resultat i comparantlos entre si.
CA 3.9 A partir d'unes instruccions donades:
- Ajustar l'entintador en alada i parallelisme amb la pantalla assegurant la
pellcula de tinta que es vol donar, en mquines semiautomtiques i
automtiques.
- Determinar l'ordre correcte d'impressi dels diferents colors en relaci
amb el grafisme que cont cada pantalla segons les necessitats d'impressi
en relaci tinta-suport.
- Realitzar totes les operacions aplicant la normativa sobre prevenci de
riscos vinculats al procs d'ajust del sistema de tintat en mquines
d'impressi en serigrafia.
CF 4
Analitzar la relaci entre tinta, caracterstiques de la pantalla, tipus de
grafisme i suport.
CA 4.1 Identificar les tintes ms comunes emprades en serigrafia segons la seva
naturalesa, rendiment i tipus d'assecatge.
CA 4.2 Descriure els tipus de teixit ms comuns emprats en la fabricaci de pantalles
segons la seva naturalesa i estructura: polifilament, monofilament.
CA 4.3 Relacionar el nombre de fils amb el tipus de grafisme imprimible: massa, trama,
lnia i les necessitats de tintat del suport a imprimir, valorant la idonetat en
cada cas.
CA 4.4 A partir d'un producte tipus imprs, identificar el tipus de tinta, les
caracterstiques de la pantalla emprada i el tipus d'assecatge aplicat.
CA 4.5 En un cas prctic i a partir d'un suport i una tinta donats:
- Realitzar assaigs de transferncia de tinta amb pantalles de diferent
nombre de fils i valorar els resultats comparant-los entre si.

- Determinar el valor ptim en relaci amb els elements donats i justificar els
resultats.
CF 5
Operar a les mquines ms comunes d'impressi en serigrafia mantenint
els valors de qualitat, entonaci i registre determinats dins les especificacions
tcniques o mostres autoritzades.
CA 5.1 Descriure els sistemes o mtodes de tintat a les mquines ms comunes de
serigrafia pels mecanismes que el componen.
CA 5.2 Relacionar les tintes de serigrafia amb la pantalla utilitzada en el procs de
tintat, la seva transferncia, naturalesa i tipus d'assecatge.
CA 5.3 En un cas prctic de tintat de pantalla, degudament caracteritzat:
- Realitzar el tintat mitjanant l'anivellament de la contrarasqueta amb
diferents alades, angle i parallelisme respecte al nivell de la pantalla
utilitzant una mateixa tinta, pantalla i suport.
- Valorar els resultats obtinguts en relaci a la mnima pellcula de tinta
necessria en el tintat.
CA 5.4 Realitzar ajusts de desplaament de l'entintador o contrarasqueta assegurant
l'emplenat total del grafisme amb la pellcula de tinta determinada en unes
especificacions tcniques donades.
CA 5.5 Relacionar la naturalesa, duresa, alada, longitud i forma dels cantells de les
rasquetes amb les seves aplicacions i els tipus de portarasquetes ms comuns.
CA 5.6 En un cas prctic degudament caracteritzat:
- Assegurar la transferncia de tinta mitjanant l'anivellament de la rasqueta
amb diferents pressions, angle i parallelisme respecte al nivell de la pantalla
considerant les necessitats de fora de contacte.
- Valorar els resultats obtinguts en relaci a la mnima pellcula de tinta
necessria i transferida en el suport en valors de qualitat preestablerts.
CA 5.7 Realitzar ajusts de desplaament de la rasqueta, assegurant la transferncia
total del grafisme amb la pellcula de tinta transferida al suport en valors de
qualitat preestablerts.
CA 5.8 Realitzar el tintat i transferncia de tinta al suport obtenint la primera prova
impresa que permetin la seva valoraci per comparaci a mostres autoritzades.
CA 5.9 En un supsit prctic degudament caracteritzat sobre operacions en mquines
d'impressi en serigrafia, i a partir d'un pla de prevenci de riscs laborals i
protecci ambiental, identificar les normes d'actuaci que apareixen en
l'esmentat pla relacionades amb el maneig d'equips, aix com els riscos i
perillositat que aix suposa.
CF 6
Valorar la qualitat de la impressi serigrfica i determinar les mesures
correctores necessries que modifiquin els resultats ajustant-los a les
caracterstiques tcniques o proves autoritzades.
CA 6.1 Identificar els defectes ms comuns que es produeixen en la impressi de
primeres proves: pellcula de tinta, el cobriment, entonaci i registre.

CA 6.2 Reconixer les necessitats de registre i optimitzaci de l'ordre d'impressi de


colors segons necessitats del grafisme i d'un suport donat.
CA 6.3 Identificar les necessitats d'entonaci que permetin la impressi d'un color
establert sobre un suport donat.
CA 6.4 A partir d'una primera prova i per comparaci amb una mostra autoritzada:
- Determinar els ajusts a realitzar que permetin el registre a creus.
- Determinar la pellcula de tinta necessria que permeti la omplerta i el
color especificat a la mostra.
- Determinar i ajustar els elements que permeten modificar la pellcula i el
to de la tinta: pressi i angle de la rasqueta, alada del fora de contacte i
manipulat de la tinta.
CA 6.5 En un cas prctic degudament caracteritzat:
- Contrastar uns suports impresos amb mostres autoritzades amb una
freqncia mnima que permeti reajustaments immediats.
- Prendre mesures d'intensitat de color per mitjans ptics, colormetre,
densitmetre o per comparaci amb patrons autoritzats.
- Comparar el resultat de la impressi amb els originals i amb proves de
preimpressi.
CA 6.6 En un cas prctic degudament caracteritzat:
- Contrastar uns suports impresos amb mostres autoritzades amb una
freqncia mnima que permeti reajustaments immediats.
- Prendre mesures d'intensitat de color per mitjans ptics, colormetre,
densitmetre o per comparaci amb patrons autoritzats.
- Comparar el resultat de la impressi amb els originals i amb proves de
preimpressi.
CF 7
Seleccionar els sistemes d'assecat i apilat de productes impresos en
serigrafia, assegurant que el seu funcionament respon a les necessitats del
procs.
CA 7.1 Descriure els sistemes d'assecatge segons el seu funcionament en relaci amb
la tinta i la forma en la qual aquesta es modifica durant el procs.
CA 7.2 Relacionar els tipus d'assecatge d'un imprs en relaci amb la naturalesa de la
tinta, pellcula aplicada i tipus de suport imprs: assecatge per raig d'aire,
infraroigs i UV.
CA 7.3 En un cas prctic degudament caracteritzat i partir d'un material imprs amb
una tinta determinada:
- Seleccionar la font de calor ms apropiada per a la naturalesa de la tinta i
per al suport.
- Ajustar la temperatura del sistema assegurant l'assecatge de la tinta
sense afectar les caracterstiques superficials del suport i l'estabilitat
dimensional.

- Ajustar la velocitat de pas pel forn amb relaci a la temperatura aplicada i


necessitat d'assecatge en els sistemes d'assecatge trmic.
- Comprovar que la radiaci de la lmpada ultraviolada, dins del forn, actua
exclusivament sobre el suport imprs.
- Ajustar la velocitat de pas del suport imprs pel forn d'assecatge UV
segons necessitats d'assecatge de les caracterstiques d'impressi en
relaci tinta-suport.
- Realitzar totes les operacions aplicant la normativa sobre prevenci de
riscs vinculats al procs d'assecat i apilat.
CA 7.4 Contrastar que les mesures correctores d'ajusts de temperatura i velocitat
realitzades en uns equips d'assecatge s'ajusten a la velocitat d'impressi de
l'equip en lnia.
CA 7.5 Elegir la manera d'apilat ms apropiada per a les necessitats i morfologia d'un
suport donat assegurant que no afecti la impressi realitzada i garanteixi
l'estabilitat del suport.
CF 8
Aplicar els procediments de manteniment de primer nivell a les mquines
ms comunes de serigrafia, segons les instruccions dels manuals tcnics.
CA 8.1 Descriure les operacions de neteja que s'han de realitzar sobre una mquina
de serigrafia, identificant els productes apropiats que no facin malb les peces.
CA 8.2 A partir d'un manual de manteniment de mquines de serigrafia:
- Identificar els dispositius de seguretat de les mquines i les
recomanacions sobre la periodicitat de les operacions de neteja i greixatge.
- Descriure les possibles anomalies o deficincies que es poden produir a
les mquines, aix com les solucions per a cada cas.
CA 8.3 En un supsit prctic i a partir d'una mquina tipus de serigrafia:
- Retirar, una vegada acabada la impressi, els elements extrables:
pantalla, rasquetes i contrarasquetes, permetent la seva neteja i impedint
l'assecatge de la tinta a sobre.
- Realitzar la neteja de les pantalles, rasquetes i contrarasquetes amb els
dissolvents apropiats per a la tinta i que no afecti els materials, assegurant la
seva integritat per al seu posterior arxivament i possible reutilitzaci.
- Netejar amb promptitud els components fixos de la mquina una vegada
acabada la impressi, evitant que s'assequi la tinta a sobre.
- Greixar els elements mbils de la mquina amb el lubricant i periodicitat
segons instruccions el llibre de manteniment.
- Realitzar totes les operacions aplicant la normativa sobre prevenci de
riscs vinculats a les operacions de manteniment.

Continguts d'aprenentatge
Conceptes

Sistemes d'alimentaci i registre en mquines de serigrafia.


- Sistemes d'alimentaci manuals i automtics.
- Caracterstiques del sistema de marcat.
- Procs de marcat en mquines de taula fixa o extrable.
- Sistemes d'alimentaci pneumtica: compressor, capal, xucladors i politja.
- Posada al punt del sistema d'alimentaci pneumtica. Pressions de bufat i absorci,
recorreguts de politges i sincronitzat de talons.
- Sistema de registre. Elements que el componen. Funcionalitat.
- Elements de registre. Pantalles, tauler i taula.
- Funcionament dels dispositius de mobilitat que possibiliten el registre.
- Posicionament de la pantalla. Maniobres de pre-registre i registre.
- Normes de seguretat, salut i de protecci ambiental vinculades a les operacions
d'alimentaci i registre.
Preparaci del cos d'impressi en mquines de serigrafia.
- Components del cos impressor.
- Funcionament. Sistemes de fixat, tintat i transmissi de tinta.
- Tipus de mordasses i fixaci de pantalles dispositius de mobilitat que permet el registre.
- Tipus de pantalles. Marcs i mides. Fixat de la pantalla.
- Classificaci de les mquines: manuals, semiautomtiques i automtiques.
- Mquines ms comunes d'impressi en serigrafia.
- Necessitats de tintat i transferncia de tinta.
- Ajusts de tintat. Seqncia d'impressi dels colors.
- Relaci entre tinta, teixit, nombre de fils de la pantalla i grafismes.
- Assaigs de transferncia de tinta a travs de diferents pantalles.
- Normes de seguretat, salut i protecci ambiental aplicables a la preparaci del cos
d'impressi.

- Dispositius de seguretat. Anomalies i deficincies.


- Neteja dels elements extrables i greixatge d'elements mbils.
- Normes de seguretat, salut i protecci ambiental en les operacions de manteniment.

Procediments
Regulaci de tots els mecanismes en les diferents tipus de mquines d'impressi
serigrfica.
Reconeixement de tots els components que formen el cos impressor en els tipus de
mquines serigrfiques.
Selecci correcta dels tipus de pantalles per una correcta impressi.
Impressi de les primeres mostres.
Revisi del producte imprs durant la tirada.
Regulaci i correcci de la impressi.
Selecci i diferenciaci dels diversos tipus d'assecatge.
Realitzaci del manteniment peridic a les diverses tipus de mquines utilitzades en
serigrafia.

Actituds
Autonomia.

La tirada de l'imprs en serigrafia.


- Valors de qualitat, entonaci i registre.
- Angle de la rasqueta alada i parallelisme respecte a la pantalla.
- Ajusts de contrarrasqueta. Desplaament.
- Naturalesa, duresa, alada, longitud i forma dels cantells.
- Tintat i transferncia de tinta.
- Caracterstiques i funcionament dels sistemes d'assecat i apilat.
- Ajusts de temperatura i velocitat de pas del material en els sistemes d'assecatge.
- Ajusts de velocitat dels equips en lnia: impressi, assecat i apilat.
- Normes de seguretat, salut i protecci ambiental aplicables a la impressi en serigrafia
en diferents suports.

-Adapta respostes i tctiques a les circumstncies canviants.

Control de qualitat durant la tirada de serigrafia.


- Qualitat de la impressi. Mesures correctores.
- Defectes d'impressi ms comuns.
- Necessitats de registre.
- Optimitzaci de l'ordre d'impressi.
- Comprovaci de la qualitat. Freqncia de mostreig.
- Ajusts de registre. Pellcula de tinta, pressi i angle de la rasqueta, alada de fora de
contacte Intensitat de color. Mesuraments. Sistemes ptics de mesurament: colormetre i
densitmetre.

Responsabilitat.

Operacions de manteniment de primer nivell en mquines de serigrafia.


- Manuals de manteniment. Periodicitat de les operacions.
- Operacions de Neteja. Productes a utilitzar.

Innovaci.
-Proposa millores de manera habitual.
Relaci interpersonal.
-Percep i respon de manera clara a all que se li pregunta.
Resoluci de problemes.
-Accepta els errors, i treballa decididament per superar-los.
-Sap quins recursos utilitzar per solucionar problemes.

-Pot centrar-se en els esdeveniments que interessa observar encara que estiguin
envoltats daltres que provoquin distorsi.
Treball en equip.
-Dna suport per a solucionar els problemes que puguin presentar-se als companys.

Ubicaci en el Catleg de Qualificacions Professionals de Catalunya


Qualificacions vinculades
AF_2-419_2

Impressi en serigrafia i tampografia

Nivell: 2

Unitats de competncia relacionades


UC_2-1348-11_2

Realitzar la impressi en serigrafia.

Ocupacions i llocs de treball tipus associats


Estampador/a de txtils
Impressor/a de serigrafia
Impressors/es de serigrafia i estampadors/es de planxa i de txtils
Serigrafista de vidre
Tcnic/a en impressi

Nivell: 2