You are on page 1of 5

Codi: MF_2-1669-1111_3

Planificaci de la fabricaci de productes


grfics.

Nivell: 3
Durada 150 hores
Data d'actualitzaci: 24/02/2014

Famlia professional: Arts grfiques


Capacitats formatives i criteris d'avaluaci
CF 1
Valorar la viabilitat tcnica d'un projecte grfic, considerant els mitjans de
producci, recursos tcnics i estructura organitzativa i funcional necessaris per
dur a terme la seva reproducci.
CA 1.1 Descriure l'organitzaci bsica de les empreses ms significatives del sector
grfic, identificant-ne les estructures organitzatives i funcionals i especificant la
capacitat i volum de producci.
CA 1.2 Identificar les principals dades que ha d'incloure un projecte de reproducci per
a un producte grfic, considerant els mitjans i equips necessaris, segons la
tipologia i funcionalitat.
CA 1.3 Relacionar els elements estructurals, funcionals i esttics del producte amb els
recursos i mitjans necessaris per reproduir-lo, identificant les opcions ms
viables tcnicament.
CA 1.4 Valorar totes les dades que apareixen en un document d'especificacions tipus,
identificant-ne la incidncia directa en el desenvolupament del projecte:
aspectes tcnics, terminis de lliurament, aspectes econmics, aspectes
funcionals i d'altres.
CA 1.5 Determinar els apartats que ha de contenir una fitxa de planificaci, que
permeti emplenar les dades tcniques necessries per iniciar l'elaboraci d'un
producte grfic.
CA 1.6 A partir d'un producte grfic establert, determinar les possibles alternatives de
producci que rendibilitzin els mitjans i recursos necessaris per reproduir-lo,
proposant alternatives que en facilitin la producci i moderin els costos.
CA 1.7 En diferents supsits prctics, definir un producte grfic i la posterior elaboraci
tenint en compte conceptes d'ecodisseny: enfocament mediambiental,
delimitaci de l'impacte del producte durant el seu cicle de vida o d'altres.
CA 1.8 A partir d'uns projectes per a l'elaboraci de diferents productes grfics, amb
unes instruccions de funcionalitat definides:
- Identificar el tipus de producte grfic: llibres, revistes, bosses, display,
envasos i embalatges i d'altres, observant les caracterstiques estructurals
de cadascun i la seva incidncia sobre el procs grfic a seguir.
- Analitzar els elements formals del producte com la mida, el nombre
d'exemplars, manipulats tipus de suport, sistema d'impressi, acabats i
altres parmetres que afectin de manera directa sobre la viabilitat tcnica del
producte grfic.
- Analitzar l'organitzaci productiva necessria per dur a terme la producci
i els professionals a intervenir.

- Proposar les alternatives ms adequades, optimitzant recursos, mitjans i


costos.
- Realitzar la valoraci tcnica dels diferents productes a partir de les
opcions de reproducci ms adequades a cada producte d'acord a les
necessitats plantejades en relaci amb l'estructura, esttica i funcionalitat.
CF 2
Definir els processos que intervenen en la fabricaci d'un producte grfic
especificant les seqncies del flux de treball que permetin optimitzar els
mitjans i recursos necessaris per a la producci.
CA 2.1 Identificar els processos grfics que interv en el desenvolupament d'un
producte, reconeixent les diferents operacions, recursos i necessitats de
producci.
CA 2.2 Definir els processos productius implicats en l'elaboraci d'un producte grfic,
establint el flux de treball en un document, mitjanant sistemes convencionals,
o utilitzant programari de gesti i control, de manera que es garanteixi el
compliment dels requeriments del producte grfic sollicitat.
CA 2.3 Definir totes les especificacions tcniques necessries per als processos de
preimpressi en la reproducci d'un producte grfic: format, resoluci,
lineatura, nombre de tintes i d'altres, de manera que es garanteixi la qualitat en
els processos posteriors.
CA 2.4 Analitzar, mitjanant programari de gesti de processos, la producci de
diferents productes grfics degudament caracteritzats, verificant que la
proposta del programa s la ms adequada a les necessitats plantejades i que
es compleixen els requeriments del producte grfic en qesti.
CA 2.5 Descriure el concepte d'ecodisseny i valorar-ne la integraci en els diferents
processos d'elaboraci de productes grfics tenint en compte l'impacte
ambiental dels esmentats productes durant tot el seu cicle de vida.
CA 2.6 En un supsit prctic, en el qual s'estableixen els processos per a la fabricaci
de diferents productes grfics:
- Definir el sistema d'impressi ms adequat a cada tipus de producte
grfic: editorial, paraeditorial, extraeditorial, publicitari, embolcall flexible,
envs i embalatge, que optimitzi els costos i la qualitat de reproducci.
- Definir el sistema i tipus d'enquadernaci industrial ms adequat a cada
producte grfic: llibres, catlegs, revistes, fullets, talonaris, bloc i d'altres,
que optimitzin els costos i la qualitat del procs.
- Definir el sistema i tipus de transformats ms adequats a l'esttica,

funcionalitat i resistncia mecnica dels productes grfics definits: cop sec,


fesos, acabats superficials i altres que optimitzin els costos i la qualitat del
procs.
- Identificar els manipulats que per necessitats funcionals del producte
grfic s'han d'aplicar per a l'acabament.
CF 3
Definir criteris de contractaci d'empreses per a la realitzaci de processos
grfics externs, aplicant parmetres tcnics, de qualitat, capacitat de producci,
suport tecnolgic, logstica, costos i condicions de lliurament.
CA 3.1 Identificar, per a un producte donat, els processos grfics que per la seva
especificitat i volum s'han de subcontractar en empreses especialitzades i
calcular les condicions idnies que ha de complir l'empresa per assolir un grau
de qualitat determinat.
CA 3.2 A partir d'una empresa grfica degudament caracteritzada, relacionar les
necessitats de producci, qualitat i volum, amb els mitjans disponibles,
identificant els processos que sn necessaris subcontractar per dur a terme la
producci del producte grfic en un temps establert.
CA 3.3 En un cas prctic degudament caracteritzat d'anlisi d'empreses
especialitzades en serveis grfics externs:
- Seleccionar diferents empreses provedores de serveis grfics, segons
criteris econmics i tcnics que garanteixin els nivells de qualitat, costos i
compliment de lliuraments establerts.
- Desenvolupar una base de dades amb les empreses provedores de
serveis grfics especfics amb criteris econmics, de qualitat i capacitat de
producci.
CA 3.4 En un supsit grfic degudament caracteritzat de subcontractaci de serveis
grfics:
- Definir les condicions de lliurament i recepci de les subcontractacions,
establint els compromisos que garanteixin la qualitat del procs, costos i
logstica d'emmagatzemament i lliurament.
- Analitzar les ofertes rebudes de contractaci de serveis, comprovant que
s'ajusten a les caracterstiques tcniques sollicitades i als terminis de
lliurament requerits.
- Realitzar diverses propostes de subcontractaci, detallant els elements
que les distingeixen, especificant les diferncies de procs i resultats entre
elles.
- Detallar en la proposta de contractaci de serveis grfics realitzada, tots
els requeriments tcnics necessaris per a una correcta identificaci.
CF 4
Aplicar tcniques de valoraci de costos per a la fabricaci de productes
grfics, considerant els diferents conceptes que intervenen en el procs.
CA 4.1 Identificar tots els conceptes que de forma directa o indirecta, incideixen en el
cost del producte grfic: energia, tecnologia, serveis i d'altres.

CA 4.2 Reconixer les diferents tcniques ms utilitzades en la valoraci de costos,


relacionant-les amb l'aplicaci en realitzaci de pressuposts mitjanant
sistemes convencionals o aplicacions informtiques.
CA 4.3 Analitzar el cost econmic dels mitjans de producci que intervenen en un
procs grfic, segons el grau d'utilitzaci.
CA 4.4 Analitzar tarifes de preus de materials i serveis grfics que es puguin
subcontractar, mitjanant el contacte amb les empreses provedores
homologades
CA 4.5 En un cas prctic d'elaboraci de pressupostos de productes grfics,
degudament caracteritzat:
- Sollicitar ofertes de materials, mitjanant el contacte amb els provedors,
exposant-los les necessitats i segons criteris econmics, de qualitat i servei.
- Calcular el cost dels materials, utilitzant catlegs de provedors i tarifes
actualitzades i fent referncia a la qualitat.
- Valorar el cost dels possibles tractaments a aplicar segons necessitats
definides.
- Realitzar l'estimaci de temps de lliurament, relacionant-la amb el tipus de
procs, dificultat de realitzaci i volum de producci.
CA 4.6 En un cas prctic d'elaboraci de pressuposts mitjanant aplicacions
informtiques:
- Omplir els camps especfics del programari, introduint dades sobre costos
establerts per a cada element que interv en el procs, incloent totes les
partides i percentatges de beneficis, descomptes o altres factors associats.
- Contrastar els resultats dels costos proporcionats per l'aplicaci
informtica amb els obtinguts mitjanant un sistema convencional.
- Elaborar un sistema que permeti l'actualitzaci immediata de la variaci de
costos fixos i variables, mitjanant la revisi peridica de tarifes.
- Calcular el cost dels suports o altres matries primeres mitjanant els
clculs especfics, aplicant tarifes preestablertes o a partir de diferents
ofertes presentades.
CA 4.7 A partir d'unes dades de costos per a diferents serveis grfics de disseny,
preimpressi, impressi, enquadernaci i transformats, analitzar el preu dels
diferents processos i el cost que suposaria la subcontractaci de cadascun dels
serveis.
CA 4.8 En un supsit prctic degudament caracteritzat per unes dades tcniques de
producci:
- Valorar econmicament els processos no normalitzats o especials a la
producci.
- Revisar el pressupost en el seu conjunt, establint les condicions
d'acceptaci.
- Analitzar les modificacions del pressupost derivades dels possibles ajusts
de la producci, que tinguin incidncia en el preu o en termini de lliurament
establert.
- Analitzar les desviacions entre els costos pressupostats i els costos reals
de producci, determinant les causes i proposant les mesures oportunes de
correcci.

CF 5
Definir models d'estandarditzaci per a la coordinaci entre les diferents
fases del procs grfic mitjanant l'aplicaci de fluxos de treball, utilitzant
sistemes informtics de gesti de control.
CA 5.1 Identificar les fases del treball implicades en cadascun dels processos grfics,
assignat temps de realitzaci, que permetin determinar el temps de realitzaci i
el termini de lliurament.
CA 5.2 Valorar els diferents models d'estandarditzaci que s'utilitzen en els processos
grfics per a la coordinaci entre les diferents fases del procs grfic que faciliti
la coherncia de la programaci del procs de producci.
CA 5.3 Utilitzar correctament els sistema informtics de comunicaci, gesti i control
de processos, que facilitin la interacci entre els diferents departaments i
agents implicats: freelance, clients i provedors.
CA 5.4 En un supsit grfic d'estandarditzaci de processos, degudament
caracteritzat:
- Realitzar el diagrama de flux de treball, establint les limitacions,
avantatges i recomanacions d's dels recursos a utilitzar.
- Realitzar un diagrama de temps de producci establint limitacions,
avantatges i recomanacions d's dels recursos normalitzats.
- Realitzar l'estandarditzaci de tots els recursos implicats, fixant les
condicions de producci, mitjanant la utilitzaci de productes normalitzats,
dins d'un rang de tolerncia que asseguri els resultats de qualitat previstos.
CF 6
Aplicar mtodes de planificaci de la producci en la indstria grfica,
conjugant la informaci tcnica del procs, les crregues de treball, les
condicions d'aprovisionament i l'optimitzaci dels recursos disponibles.
CA 6.1 Determinar els recursos, mitjans i temps d'ocupaci estimats, en la realitzaci
d'un producte grfic donat, analitzant la qualitat i grau de dificultat de la
producci.
CA 6.2 Realitzar l'estimaci dels temps de producci en cadascuna de les fases de
treball, valorant les necessitats tecnolgiques, idonetat de les matries
primeres i complexitat de les operacions a realitzar, contrastant els resultats
obtinguts amb els estndards establerts.
CA 6.3 Realitzar la programaci de diferents treballs grfics, desenvolupant diagrames
i cronogrames en els quals es reflecteixin tots els processos implicats.
CA 6.4 A partir de les dades establertes pel departament comercial d'una empresa
grfica tipus, planificar la producci d'un conjunt de treballs degudament
caracteritzats, tenint en compte l'ordre d'entrada, les prioritats establertes pel
departament comercial, l'optimitzaci dels recursos i la qualitat requerida en la
producci.
CA 6.5 En un cas prctic i mitjanant un sistema informtic de gesti i control de la
producci grfica:
- Fer la planificaci de la producci segons necessitats logstiques del
producte acabat, mode de lliurament i calendari de recollida d'empreses de
transport, per escurar temps de permanncia en magatzems propis i de
trnsit fins al lliurament.
- Realitzar la planificaci de la producci grfica tenint en compte els nivells

de capital de treball de manera que els nivells de capital immobilitzat siguin


al ms baixos possibles sense afectar cap de les activitats de l'empresa.
- Coordinar amb el magatzem els estocs mnims de materials i consumibles
que asseguri la producci durant el temps establert en la programaci.
CF 7
Proposar alternatives sobre noves tecnologies relacionades amb la
indstria grfica, que suposin millores en el procs, realitzant investigacions a
travs de l'histric dels mitjans de producci propis, l'assistncia a fires,
revistes especialitzades i Internet.
CA 7.1 Reconixer l'estat de les mquines i equips definides en una empresa grfica
tipus, tenint en compte l'histric d'avaries i considerant la freqncia, repetici,
temps de reparaci, cost i manteniment preventiu necessari.
CA 7.2 Realitzar un estudi sobre les noves tecnologies aplicades a la indstria grfica,
a partir de les pgines web dels fabricants, revistes especialitzades, o assistint
a fires o esdeveniments del sector, comparant-les amb les caracterstiques
dels recursos propis d'una empresa grfica tipus i determinant els avantatges o
desavantatges d'utilitzaci.
CA 7.3 En un supsit grfic en el qual es descriuen els equipaments d'una empresa
grfica:
- Analitzar les caracterstiques de les mquines i equips de l'empresa
comparant-les amb les que ofereixen les mquines i equips ms actuals:
reducci de costos, temps de producci i major control sobre la qualitat.
- Valorar les necessitats d''actualitzaci de recursos tcnics en l''empresa,
segons les exigncies de producci, caracterstiques i estat de mquines i
equips proposant alternatives per optimitzar recursos i millorar la
productivitat.
CA 7.4 Analitzar en una empresa grfica degudament caracteritzada:
- Els punts crtics a la producci, detallant i valorant tcnicament les millores
que suposaria l'actualitzaci tecnolgica de mquines i/o equips de
l'empresa.
- Fer una proposta d'actualitzaci o adquisici de nous equips, tecnologies
o altres recursos, desprs d'un estudi previ de necessitats o limitacions
detectades en la producci, garantint un augment de la productivitat i/o la
qualitat dels productes.

Continguts d'aprenentatge
Conceptes
Anlisi de la indstria grfica.
- Viabilitat tcnica.
- El producte grfic: tipus i evoluci.
- Caracterstiques generals de l'empresa grfica.
- Tipologia.
- Classificaci de les empreses.

- Estructura organitzativa i funcional.


- Fonts de finanament de l'empresa.
- Evoluci de la indstria grfica per sectors.
- Gesti comercial i classes de mercats.
- Oferta i demanda.
- Llocs de treball.
- Integraci vertical del sector grfic.
- Subcontractaci de serveis grfics.
- Projectes grfics.
- Anlisi dels productes.
Organitzaci dels processos grfics.
- Criteris per a la seva organitzaci.
- Visi general del procs grfic.
- Processos de la indstria grfica: preimpressi, impressi, enquadernaci i
transformats.
- Equips i installacions de producci.
- Organitzaci del procs grfic.
- Recursos humans.
- Criteris per a una ptima organitzaci dels recursos personals, materials i tcnics.
- Flux de materials i productes: economia de moviments.
- La producci.
- Fitxes tcniques i ordres de producci.

- Cost per exemplar.


- Utilitzaci de programes de pressuposts.
Actualitzaci tecnolgica en la indstria grfica.
- Avenos i tendncies tecnolgiques.
- Alternatives de millora a la producci.
- Optimitzaci de recursos i mitjans.
- Millores en els models d'estandarditzaci per a les diferents fases del procs grfic.
- Actualitzaci dels sistemes de comunicaci i integraci entre processos.

Procediments
Actituds

Ubicaci en el Catleg de Qualificacions Professionals de Catalunya


Qualificacions vinculades
AF_2-513_3

Gesti de la producci en enquadernaci industrial

Nivell: 3

AF_2-515_3

Gesti de la producci en processos de preimpressi

Nivell: 3

Planificaci i control de la producci grfica.


- Importncia de la planificaci de la producci.
- Sistemes de planificaci.
- El flux digital o workflow.
- Documentaci tcnica per a la producci grfica.
- Seguiment.
- Programaci de la producci.
- Diagrames de producci: fluxogrames, diagrames de Gantt, PERT.
- Aplicacions informtiques de producci.
- L'ordre de treball en preimpressi: signes, abreviatures, codis.
- Parmetres.
- Temps d'execuci.
- L'ordre de treball en impressi: sistema d'impressi, format de mquina, nombre de
pgines, seqncia d'impressi, parmetres de qualitat, temps d'execuci.
- L'ordre de treball en enquadernaci industrial: processos, tipus d'enquadernaci,
materials, temps d'execuci.
- L'ordre de treball en transformats: processos, tipus de transformat, materials, temps
d'execuci.
- Programes de planificaci i control de la producci.

AF_2-514_3

Gesti de la producci en processos d'impressi

Nivell: 3

AF_2-516_3

Gesti de la producci en transformats de paper, cartr i


altres suports grfics

Nivell: 3

Realitzaci de pressuposts en el procs grfic.


- Anlisi de costos de producci grfica.
- Tipus de costos: fixos, variable.
- Sistemes comptables de costos en l'empresa grfica.
- Estratgies de reducci de costos i viabilitat de l'empresa.
- Temps de producci.
- Renovaci de maquinria i installacions.
- Pressupost de producci.
- Variables a considerar en la confecci de pressuposts.
- Preu de venda al pblic.

Responsable de taller d'impressi

Unitats de competncia relacionades


UC_2-1669-11_3

Planificar la fabricaci de productes grfics.

Ocupacions i llocs de treball tipus associats


Ajudant/a de producci en indstries grfiques
Coordinador/a de processos de producci grfica
Planificador/a de processos grfics
Pressupostador/a d'indstries grfiques
Responsable de taller de preimpressi
Responsable de taller d'enquadernaci industrial
Responsable d'organitzaci de processos de preimpressi
Responsable d'organitzaci de processos d'impressi
Tcnic/a de qualitat de processos d'enquadernaci industrial
Tcnic/a d'enquadernaci industrial
Tcnic/a d'oficina tcnica en indstries grfiques
Tcnic/a d'organitzaci en enquadernaci industrial

Nivell: 3

Tcnic/a en control de qualitat de processos de preimpressi


Tcnic/a en gesti ambiental i seguretat laboral en empreses de preimpressi
Tcnic/a en gesti ambiental i seguretat laboral en empreses d'enquadernaci industrial
Tcnic/a en gesti ambiental i seguretat laboral en empreses d'impressi
Tcnic/a en gesti de color en indstries grfiques
Tcnic/a en impressi
Tcnic/a en preimpressi