You are on page 1of 3

Codi: MF_2-2231-1111_3

Processos de documentaci per a


treballs d'illustraci

Nivell: 3
Durada 120 hores
Data d'actualitzaci: 24/02/2014

Famlia professional: Arts grfiques


Capacitats formatives i criteris d'avaluaci
CF 1
Valorar les necessitats de documentaci en projectes d'illustraci a partir
d'uns objectius definits i d'acord a l'extensi, complexitat i dificultats marcades.
CA 1.1 Identificar la naturalesa i les caracterstiques prpies de diferents treballs
d'illustraci classificant-los en funci de l'extensi, complexitat i dificultats de
documentaci que presentin.
CA 1.2 Analitzar diferents projectes d'illustraci, determinant la tipologia i definint
formalment i estticament els documents (gui, text, disseny, o d'altres) i les
altres dades bsiques aportades per determinar les necessitats de
documentaci que presenten.
CA 1.3 En diferents projectes d'illustraci de diferent naturalesa i amb diferents
caracterstiques tcniques:
- Determinar el contingut, l'extensi i la importncia del treball de
documentaci a partir de l'anlisi de les dades obtingudes en la fitxa de
l'encrrec.
- Determinar els lmits de complexitat i els terminis temporals segons les
caracterstiques del projecte.
- Determinar les fonts d'informaci ms adequades a la naturalesa i
caracterstiques del treball.
CA 1.4 En un cas prctic de treball de documentaci per a illustraci degudament
caracteritzat:
- Definir segons el tipus i naturalesa del treball d'illustraci les necessitats
de documentaci que planteja.
- Determinar l'extensi i la importncia del dossier de documentaci
requerit.
- Determinar els formats i altres caracterstiques dels documents que
integren el dossier de documentaci segons la seva reproductibilitat, la
portabilitat i altres condicions d'arxiu i de conservaci.
- Fixar terminis temporals per realitzar el procs de documentaci.
CF 2
Establir estratgies i protocols d'utilitzaci de fonts de documentaci que
facilitin l'obtenci de documents, segons les necessitats plantejades en
projectes d'illustraci.
CA 2.1 Identificar els principals fonts documentals que permeten obtenir informaci
sobre materials d'illustraci.

CA 2.2 Analitzar i valorar diferents fonts de documentaci (arxius, biblioteques,


cercadors web i d'altres), en funci dels avantatges que presenten per obtenir
els documents necessaris en els treballs d'illustraci.
CA 2.3 Analitzar les tcniques d'extracci de dades tradicionals i les aportades per les
TIC,s contrastant-les en funci del seu aportament en els processos de
documentaci per a la illustraci, valorant particularment l'obtenci de
documents grfics.
CA 2.4 Analitzar diferents encrrecs d'illustraci establint estratgies en l's de les
fonts documentals a partir de la jerarquitzaci de les prioritats de cadascun.
CA 2.5 En un cas prctic de treball de documentaci per al desenvolupament d'un
projecte d'illustraci degudament caracteritzat:
- Definir les fonts de documentaci (arxius, biblioteques, cercadors web i
d'altres), ms adequades segons el tipus d'informaci que aportin.
- Triar les tcniques d'extracci de dades ms adequades a la naturalesa
del projecte.
- Establir estratgies de recerca definint un protocol adequat a cada tipus de
projecte.
CF 3
Desenvolupar processos de recerca d'informaci per a documentaci de
treballs d'illustraci, establint els termes i conceptes clau a partir del document
d'especificacions de projecte d'illustraci.
CA 3.1 Establir llistes de termes relacionats entre si per la seva capacitat de descriure
un concepte grfic o idea visual comuna.
CA 3.2 Establir llistes grfiques d'imatges relacionades entre si per la capacitat de
recollir visualment una mateixa idea o poder illustrar un concepte com.
CA 3.3 A partir de diferents encrrecs d'illustraci donats establir els termes i
conceptes clau que han de protagonitzar la recerca d'informaci en cada cas.
CA 3.4 A partir del material aportat en un projecte d'illustraci donat, en forma de
conceptes, textos, guions, de nusos argumentals, accions o escenes del
discurs narratiu determinar els temes generals de recerca, elegint els ms
adequats als objectius previstos.
CA 3.5 Realitzar investigacions sobre els aspectes definitoris de la illustraci
mitjanant entrevistes, extracci d'informaci personalitzada amb possibles
destinataris del producte grfic i professionals implicats en la producci i/o
utilitzaci posterior.
CA 3.6 partir d'un projecte d'illustraci donat:

- Realitzar diferents recerques, d'informaci utilitzant en cada cas una font


diferent (biblioteca, arxiu, web, o d'altres).
- Realitzar recerques personals mitjanant quaderns de camp, apunts i
d'altres
- Analitzar i comparar els resultats en funci a la riquesa documental,
especialment la grfica, que n'aporta cadascun.
CA 3.7 En un cas prctic de recerca d'informaci per al desenvolupament d'un projecte
d'illustraci, degudament caracteritzat i amb un protocol de treball establert:
- Determinar els temes generals de recerca identificant-los per la
rellevncia conceptual, simblica o expressiva a partir de la informaci
recollida en el document d'especificacions.
- Establir els termes i conceptes clau de les recerques identificant-los per la
rellevncia conceptual, simblica o expressiva a partir de la informaci
recollida en el document d'especificacions.
- Aplicar el protocol en la selecci de fonts documentals i en l'ordre
d'utilitzaci de cadascun.
- Realitzar recerques en diferents fonts d'informaci aplicant els parmetres
i criteris de recerca previstos i evitant que una excessiva definici elimini les
troballes fortutes i alternatives.
- Utilitzar les aplicacions i programes informtics de recerca i classificaci
semiautomtica d'imatges delimitant amb rigor les recerques en els criteris
previstos.
- Seleccionar les tcniques de reproducci d'imatges i arxius grfics, de
textos i altres documents originals en funci de la facilitat que presentin en la
cpia, trasllat, arxiu i reproducci.
CF 4
Elaborar el dossier de documentaci en projectes d'illustraci gestionant
la informaci grfica i textural que el conforma.
CA 4.1 Establir relacions de criteris qualitatius tils en la selecci d'imatges adequades
en els treballs de documentaci en projectes d'illustraci tipus.
CA 4.2 Descriure les caracterstiques dels formats i suports analgics de documents
textuals i grfics en funci de la utilitat en els treballs de documentaci de
projectes d'illustraci.
CA 4.3 Descriure les caracterstiques dels formats de fitxer digital segons la utilitat en
els treballs de documentaci de projectes d'illustraci.
CA 4.4 Seleccionar els documents ms adequats a uns criteris i necessitats de
documentaci definits, a partir d'un conjunt de documents de text i de grfics
donats en formats i suports diversos.
CA 4.5 A partir d'un conjunt de documents de text i de grfics en formats i suports
diversos identificar i filtrar discriminant els documents redundants, poc
significatius i d'escassa o nulla qualitat grfica.
CA 4.6 A partir de documents en diferents formats i suports realitzar la conversi als
estndards de normalitzaci que millor n'afavoreixin el posterior maneig.

CA 4.7 Desenvolupar diferents processos de transferncia i trasllat de documents en


formats i suports diversos des de localitzacions i formats originals a altres
contextos evitant la prdua d'informaci i la minva de la qualitat dels
documents grfics.
CA 4.8 A partir d'unes instruccions de treball donades, realitzar l'etiquetatge i arxiu de
documents adequadament en els formats i suports que millor garanteixin la
localitzaci, identificaci i posterior s.
CA 4.9 En un cas prctic degudament caracteritzat per a l'elaboraci d'un dossier d'un
projecte d'illustraci i a partir d'uns documents donats:
- Filtrar els documents eliminant els poc significatius, de baixa qualitat
grfica i els redundants.
- Adaptar els formats i suports als adequats segons criteris de manejabilitat i
organitzaci.
- Transferir i traslladar els documents mantenint la qualitat de manera que
en garanteixi l's posterior.
- Identificar i etiquetar els documents de manera que se'n garanteixi l' arxiu i
conservaci i se'n faciliti la posterior consulta.
- Gestionar de forma organitzada el conjunt dels documents obtinguts en els
processos de documentaci construint un dossier manejable i til en la
realitzaci del treball d'illustraci.

Continguts d'aprenentatge
Conceptes
Anlisi de la documentaci en projectes d'illustraci.
- Anlisi de conceptes, missatges, textos narratius, guions, nusos argumenta'ls, i d'altres.
- Anlisi de necessitats segons el projecte: extensi, complexitat, i dificultat.
- Classificaci i sistematitzaci de conceptes i imatges relacionats amb la illustraci.
- Tipologia, definici formal i esttica de la documentaci.
- Caracterstiques formals i esttiques a considerar en les fases de documentaci i
investigaci.
- Sistemes de planificaci de terminis en els processos de recerca d'informaci i
investigaci.
- Lmits de complexitat en el desenvolupament i estimaci de terminis.
- Fonts d'informaci segons la naturalesa de la documentaci.
Tcniques de recerca de documentaci relacionades amb el projecte d'illustraci.
- Sistemes de recerca, anlisi i recopilaci d'informaci.
- Protocols de selecci de fonts.
- Estratgies i criteris de recerca i selecci.
- Identificaci dels termes i conceptes claus que defineixin la recerca.
- Planificaci i temporalitzaci de les recerques de documentaci.
- Fonts de documentaci prpia, mtodes de captaci d'apunts, fotografia, mitjans
audiovisuals, el quadern de treball.
- Mtodes de collaboraci i obtenci d'informaci a partir d'entrevistes.
- L'enfocament, els temes, termes i conceptes clau en la recerca d'informaci per a cada
tipus de projecte.
- Fonts documentals: bibliogrfiques, fotogrfiques, audiovisuals.

- Bases de dades pbliques i privades.


- Mtodes d'utilitzaci i aprofitament dels recursos que ofereixen les biblioteques, arxius,
Web.
- Tcniques d'extracci de dades tradicionals i de les noves tecnologies de la informaci.
Organitzaci i jerarquitzaci de la documentaci en projectes d'illustraci.
- Adaptaci de formats i suports segons criteris de manejabilitat i organitzaci.
- Reproductibilitat, de la documentaci, portabilitat i mtodes de consulta.
- Processos de classificaci automtica d'imatges.
- Procs de filtrat de la informaci.
- Definici de criteris determinants.
- Mtodes de conservaci i protecci del material documental segons la seva tipologia i
caracterstiques.
- Tcniques de reproducci d'imatges i arxius grfics.
Gesti, arxiu i utilitzaci del dossier de documentaci en projectes d'illustraci.
- El dossier.
- Caracterstiques, components, formats, utilitzaci.
- Sistemes estndards de normalitzaci.
- Els arxius de documentaci.
- Fsics i digitals.
- Sistemes d'etiquetatge i arxiu de documents en diferents formats i suport.
- Legislaci sobre propietat intellectual i drets d'utilitzaci de la documentaci.

Procediments
Actituds

Ubicaci en el Catleg de Qualificacions Professionals de Catalunya


Qualificacions vinculades
AF_2-662_3

Illustraci

Nivell: 3

Unitats de competncia relacionades


UC_2-2231-11_3

Elaborar el dossier de documentaci per al treball


d'illustraci.

Ocupacions i llocs de treball tipus associats


Dibuixant de cartelleres
Dibuixant d'illustracions
Dibuixant-muntador/a
Illustrador/a
Infografista de premsa

Nivell: 3