You are on page 1of 3

Codi: MF_2-0696-1111_3

Projecte de productes grfics.


Famlia professional: Arts grfiques

Nivell: 3
Durada 180 hores
Data d'actualitzaci: 30/11/2010

Capacitats formatives i criteris d'avaluaci


CF 1
Elaborar les instruccions per a la creaci de productes grfics a partir de
l'encrrec de suposats clients.
CA 1.1 Elaborar un informe registre determinant els aspectes i apartats que s'han de
contemplar.
CA 1.2 A partir d'un supsit prctic d'un encrrec, degudament caracteritzat:
- Efectuar l'estudi de necessitats recollint les dades del client, del producte i
del pblic objectiu.
- Analitzar les fonts d'informaci i documentaci.
- Elaborar les instruccions per a la realitzaci del producte grfic de manera
breu i clara, recollint-ho en un informe registre.
CA 1.3 Especificar els colors utilitzant mostraris o mesures colorimtriques.
CA 1.4 Seleccionar tintes, suports i acabats, observant les principals normes sobre
etiquetatge de productes i els requisits legals, sanitaris i mediambientals.
CA 1.5 Identificar els principals procediments de seguretat contra la cpia i falsificaci
de documents.
CA 1.6 Enumerar les caracterstiques d'un producte o servei comercialitzat per una
empresa que s'hagus de tenir en compte a l'hora d'elaborar una oferta de
producte grfic comercial.
CA 1.7 Seleccionar els mostraris de colors plans i suports de paper ms freqentment
utilitzats en arts grfiques i a partir d'una mostra amb una caracterstica
donada, trobar la referncia comercial que ms se li aproximi.
CA 1.8 Analitzar els elements d'identitat corporativa a considerar en el disseny d'un
producte grfic a partir d'un manual d'identitat i d'un suposat encrrec
degudament caracteritzat.
CF 2

Identificar els parmetres tcnics per a l'elaboraci de productes grfics.

CA 2.1 Identificar els formats compatibles amb els tipus de suports i sistemes
d'impressi ms habituals.
CA 2.2 Seleccionar el tipus de suport, nombre de tintes i sistemes d'impressi, a partir
d'un supsit prctic degudament caracteritzat, ajustant-se a les limitacions
pressupostries i a la qualitat del treball desitjades.

CA 2.3 Seleccionar els principals mtodes d'enquadernaci i les seves implicacions


quant a preu, terminis, condicions d's, dimensions i caracterstiques del
procs.
CA 2.4 Aplicar les condicions de tall, fenedura i plegat a un disseny en funci del gruix,
les dimensions del suport i les condicions del procs.
CA 2.5 Avaluar els acabats necessaris d'un producte grfic, en funci de les
condicions d's i les caracterstiques del procs.
CA 2.6 Determinar les condicions de compaginaci d'un producte editorial, en funci
de les seves caracterstiques, les condicions del procs de reproducci i la lnia
editorial.
CF 3
Dibuixar esbossos de productes grfics a m alada, aplicant les tcniques
ms apropiades i tenint en compte les caracterstiques i parmetres d'un
producte donat.
CA 3.1 Determinar el format ms adequat a un tipus de producte grfic a desenvolupar
i al sistema de distribuci o d'impressi elegit.
CA 3.2 Ajustar l'escala del dibuix al format de sortida elegit.
CA 3.3 Distribuir harmnicament elements grfics en una composici, respectant
l'espai-format.
CA 3.4 Dibuixar aplicant els sistemes de representaci i les normes de dibuix.
CA 3.5 Dibuixar a m alada mantenint la proporci dels objectes representats,
utilitzant traos nets i uniformes i, en el seu cas, aplicant els gruixos
recomanats per les normes de dibuix.
CF 4
Desenvolupar esbossos per a la realitzaci d'un projecte grfic a partir
d'unes suposades instruccions, mitjanant procediments informtics i/o
manuals aptes per a la seva reproducci.
CA 4.1 Elaborar un esbs aplicant les diferents tcniques de esbossat.
CA 4.2 Analitzar si els esbossos elaborats reflecteixen amb senzillesa els conceptes
subjacents, si tenen impacte visual i les raons del mateix.
CA 4.3 Analitzar si els esbossos elaborats compleixen els principis de proporci,
equilibri, referncia, simetria, harmonia, tensi i ritme.
CA 4.4 Determinar, sobre esbossos proposats, si es compleixen les condicions
mnimes de llegibilitat respecte de la tipografia i s del color.

CA 4.5 Adaptar un esbs donat als sistemes d'impressi ms habituals, tenint en


compte les exigncies tcniques de cadascun.
CA 4.6 Elaborar un esbs d'un producte editorial a partir d'un supsit prctic
degudament caracteritzat.
CA 4.7 Elaborar el component grfic d'un envs o embalatge degudament
caracteritzat.
CA 4.8 Elaborar l'esbs d'un producte de comunicaci a partir d'un supsit prctic
degudament caracteritzat.
CA 4.9 Preparar esbossos elaborats prviament per a la seva presentaci a un
suposat client.
CF 5
Elaborar pressuposts de projectes grfics, degudament caracteritzats,
realitzant la planificaci, valorant costos i temps.
CA 5.1 Considerar i comptabilitzar els costos en termes de drets de propietat
intellectual que suposa un possible treball degudament caracteritzat.
CA 5.2 Valorar els costos dels processos de creaci, fabricaci i distribuci i dels
materials, a partir d'un simulat i convenientment caracteritzat encrrec.
CA 5.3 Classificar els costos en qu incorre el treball proposat, en funci de la seva
naturalesa.
CA 5.4 Planificar temporalment la realitzaci de l'encrrec proposat, fixant terminis de
lliurament en funci dels plans de l'empresa i les condicions imposades per
cada provedor.
CA 5.5 Distribuir els recursos disponibles per a una empresa a partir d'un pla de treball
donat.
CA 5.6 Realitzar un pressupost a partir d'un encrrec, consultant tarifes recomanades i
condicionants de mercat.
CA 5.7 Assegurar la viabilitat d'una proposta al client ajustant els costos i els temps.

Continguts d'aprenentatge
Conceptes
Metodologia del projecte grfic.
- Delimitaci dels requeriments del client.
- Mtodes de recerca i fonts d'informaci.
- Directrius per a la confecci de les instruccions per a la realitzaci.
- Tcniques de presentaci.
- Planificaci de tasques.
- Distribuci de recursos.
- Elaboraci d'ofertes i pressuposts: Clcul i planificaci de costos. Estimaci de temps.
Contractaci i subcontractaci de serveis grfics.
Fonaments creatius i tcnics del disseny grfic.
- Elements del disseny grfic: lnies, plans, volums, textos, color, mida i forma.
- Principis de composici: repetici, estructura, similitud, gradaci, radiaci, contrast,

textura i perspectiva.
- Bases de la sntesi visual: senzillesa, claredat, esttica i impacte visual.
- Components de l'impacte visual: innovaci, informaci, context, escala, moviment, color
i contrast.
- Condicions ergonmiques: llegibilitat i hbits de lectura.
- Tipografies: components i famlies.
- Criteris per a la selecci de tipografies en disseny grfic.
- Teories del color. Simbolisme associat als colors.
- Principis, caracterstiques tcniques, formats, equips i camps d'aplicaci dels sistemes
d'impressi: fset, gravat en relleu, flexografia, serigrafia, impressi digital.
- Procediments i sistemes contra la cpia i la falsificaci de documents.
- Influncia del sistema d'impressi en les caracterstiques del disseny.
Matries primeres i suports del producte grfic.
- Classificaci de suports per a impressi.
- Suports paperers: components.
- Processos de fabricaci del paper: preparaci i fabricaci de pasta, laminat, calandrat,
estucat i acabat.
- Tipus de paper i camps d'aplicaci.
- Especificacions per a la compra de paper.
- Tintes: tipus i caracterstiques.
- Interacci paper-tinta en la impressi.
- Altres tipus de suport: caracterstiques, processos i problemes d'impressi.
- Normativa sanitria i mediambiental referent a l's de suports i tintes.
- Condicions d'etiquetatge de productes comercials.
Comunicaci i identitat corporativa.
- Teoria de la comunicaci i estratgies de comunicaci.
- La marca: conceptes, funcions, evoluci i tipus.
- Requeriments de la marca: llegibilitat, originalitat i expressivitat.
- Disseny grfic d'identitats visuals: logotips i smbols grfics.
- El manual d'identitat corporativa. Definicions, continguts i presentaci.
- Normes per a l'elaboraci del manual d'identitat corporativa.
- Aplicacions de la identitat visual al disseny de productes promocionals.
Tcniques d'expressi i disseny grfic.
- Conceptes bsics.
- Composici i color.
- Tcniques de representaci.
- Dibuix industrial i normalitzaci.
Disseny grfic editorial.
- Classificaci de productes editorials.
- Lnies editorials.
- Composici d'un producte editorial.
- Directrius per al disseny d'un producte editorial.
- Procs de fabricaci.
Disseny grfic d'envasos i embalatges.
- Conceptes bsics.
- Factors a considerar en el disseny d'envasos i embalatges.
- Normativa.
- Metodologia de disseny.

- Procs de fabricaci.

Procediments
Realitzaci de l'estudi de necessitats d'un supsit prctic d'un encrrec.
Elaboraci de les instruccions per a la realitzaci del producte grfic de manera breu i
clara.
Anlisi dels elements d'identitat corporativa a considerar en el disseny d'un producte
grfic.

arribar als seus objectius.


s conscient de limpacte de les seves paraules o accions.
Motiva els altres per a qu entenguin el canvi com una oportunitat de millorar.
Assumeix el punt de vista dels usuaris o clients externs / interns.
Influeix i dinamitza el seu entorn.
Resoluci de problemes
Gestiona el conflicte aconseguint una certa satisfacci de les parts.
Santicipa als esdeveniments.
Responsabilitat

Selecci dels principals mtodes d'enquadernaci i les caracterstiques necessries del


procs de tall, fenedura i plegat i dels acabats necessaris.

El nivell dautoexigncia s coherent amb les decisions i responsabilitats que assumeix.


Pot centrar-se en els esdeveniments que interessa malgrat que siguin simultanis i
diversos.
Assumeix la responsabilitat pels errors dun projecte o dun equip que dirigeix o
coordina davant persones / organismes externs.

Elaboraci de esbossos de productes grfics a m alada.

Treball en equip

Determinaci del format ms adequat a un tipus de producte grfic a desenvolupar.

Es fa responsable del treball del seu equip, tant de l'xit com del fracs.
Collabora i comparteix plans de treball, informaci i recursos.

Identificaci i
grfics.

determinaci dels parmetres tcnics per a l'elaboraci de productes

Realitzaci de esbossos per a la realitzaci d'un projecte grfic a partir d'unes instruccions
mitjanant procediments informtics.

Ubicaci en el Catleg de Qualificacions Professionals de Catalunya

Preparaci de esbossos elaborats prviament per a la seva presentaci a un suposat


client.

Qualificacions vinculades

Elaboraci de pressupostos de projectes grfics realitzant la planificaci, la valoraci de


costos i lestimaci de temps.
Temporallitzaci de la realitzaci de l'encrrec proposat, fixant terminis de lliurament en
funci dels plans de l'empresa i les condicions imposades per cada provedor.

Actituds
Autonomia
Extreu aprenentatge de qualsevol situaci viscuda o observada.
Se sent segur quan treballa amb poques directrius i supervisi.
Innovaci
Roman informat sobre les noves tendncies i innovacions.
Organitzaci del treball
Preveu la manera en qu nous esdeveniments o situacions afectaran les persones i grups
de lorganitzaci.
s capa de planificar recursos amplis i de generar nous procediments per a realitzar la
gesti.
Sap administrar simultniament diversos projectes dins de lrea de treball.
Assumeix diferents rols sense dificultat i de manera simultnia.
Relaci interpersonal
Capta la informaci de forma efectiva fins i tot en situacions i missatges complexos.
S'interessa per conixer els punts de vista dels altres per ajudar-los amb ms eficcia a

AF_2-219_3

Disseny de productes grfics (en procs de revisi)

Nivell: 3

Unitats de competncia relacionades


UC_2-0696-11_3

Desenvolupar projectes de productes grfics. (en procs Nivell: 3


de revisi)

Ocupacions i llocs de treball tipus associats


Dissenyador/a grfic/a