You are on page 1of 3

Codi: MF_2-2234-1111_3

Preparaci d'originals d'illustraci per


difondre'ls.

Nivell: 3
Durada 100 hores
Data d'actualitzaci: 24/02/2014

Famlia professional: Arts grfiques


Capacitats formatives i criteris d'avaluaci
CF 1
Integrar originals d'illustraci a composicions grfiques, adequant-los i
adaptant-los a les necessitats de publicaci establertes.
CA 1.1 Analitzar diferents arts finals ja publicats, identificant les caracterstiques
grfiques que apareixen fetes ressaltar en cada cas, i valorant-les com a
possibles recursos.
CA 1.2 Realitzar comparacions crtiques dels resultats de la publicaci d'una mateixa
illustraci en diversos mitjans analitzant les caracterstiques grfiques que
resulten potenciades.
CA 1.3 Analitzar en publicacions diverses les relacions posicionals i de pes ptic
establertes entre les illustracions, les caixes de text i altres elements
compositius valorant la seva influncia en la comunicaci dels valors
conceptuals, expressius i simblics buscats.
CA 1.4 Experimentar amb variacions en els parmetres de digitalitzaci d'un original
d'illustraci comprovant els resultats en publicar els arts finals en pantalles
calibrades adequadament i reproduir-los amb impressores i altres mitjans
analgics.
CA 1.5 Experimentar variacions dimensionals i posicionals d'una determinada
illustraci dins la composici a doble pgina junt amb altres elements
tipogrfics.
CA 1.6 En un supsit prctic degudament caracteritzat i a partir d'una illustraci
donada:
- Digitalitzar l'original triant els mitjans de captura digital apropiats per a les
seves caracterstiques fsiques i dimensionals.
- Realitzar variacions en parmetres de digitalitzaci comprovant els
resultats en pantalles correctament calibrades, amb impressores i altres
mitjans analgics, discriminant els ms concordes a les intencions
expressives, conceptuals i simbliques.
- Construir exemples compositius amb illustracions i altres elements
tipogrfics tals com marges, columnes, caixes de text i altres, sobre rees
proporcionals a dobles pgines, pantalles i altres plans en els quals seran
publicades.
- A partir dels resultats assolits en els processos anteriors extreure les
dades tcniques i les solucions grfiques que resultin adequades per assolir
les finalitats buscades en el projecte i definits a travs dels esbossos.

CA 1.7 Sobre un exemple donat de composici tipogrfica, realitzar variacions tonals i


de saturaci i lluminositat de les illustracions incloses, valorant els resultats en
funci a les intencions buscades i reflectides als esbossos.
CF 2
Aplicar protocols d'etiquetatge i arxiu en la transmissi d'illustracions que
garanteixin l'adequaci a estndards de qualitat establerts.
CA 2.1 Identificar els mtodes de preparaci, etiquetatge, protecci i arxiu o transport
de les arts finals descrivint les caracterstiques principals de cara a utilitzar-los
en els processos de transmissi dels treballs.
CA 2.2 Valorar els formats de fitxer digital ms usuals descrivint les caracterstiques
principals.
CA 2.3 Classificar els formats de fitxer digital ms comuns segons com s'utilitzen en
diferents mitjans.
CA 2.4 A partir d'un art final digitalitzat, variar els formats de fitxer valorant els resultats
en funci de:

CA 2.5

CA 2.6

CA 2.7

CA 2.8

- La millor relaci entre la qualitat grafico-plstica i les necessitats per a l's


posterior.
- La fidelitat amb qu respon als valors plstics de l'original.
- Les caracterstiques tcniques que condicionen el maneig, la
reproductibilitat i conservaci.
Experimentar amb exemples la relaci entre arts finals realitzats amb tcniques
diverses i formats de fitxer digital valorant la resposta que ofereixen a la
preservaci dels valors formals i esttics de les illustracions.
Analitzar exemples d'etiquetatge i arxiu de documents grfics analgics i
digitals valorant la facilitat per a la seva adequada identificaci posterior i la
informaci que ofereixen del seu contingut.
A partir de diferents arts finals digitalitzats donats elaborar fitxes que incloguin
les dades tcniques, tipogrfics i els formats de fitxer i altres derivats de
digitalitzar-los segons la claredat i la correcta transmissi de la informaci
necessria per a la seva utilitzaci.
A partir d'un projecte d'illustraci degudament caracteritzat:
- Guardar les illustracions en els diferents formats de fitxer que garanteixin
la seva reversibilitat en la posterior utilitzaci i permetin el maneig i la
transmissi adequats.
- Elegir els parmetres tcnics adequats parteixi els arxius que millor

equilibrin la relaci entre la qualitat de la seva posterior reproducci segons


els mitjans elegits, el pes adequat per al maneig i la garantia de la bona
conservaci.
- Etiquetar cada document grfic de forma adequada incloent tota la
informaci necessria per a la seva correcta identificaci i aplicant protocols
alfanumrics i lgics que ajudin el seu arxiu i conservaci posterior.
- Realitzar les fitxes que incloguin la informaci necessria per al maneig i
utilitzaci dels arts finals com les dades tcniques, tipogrfics i els formats
de fitxer i altres derivats de digitalitzar-les.
- Utilitzar els mitjans de protecci i emmagatzemament adequats que
garanteixin la portabilitat i la seguretat en la transmissi o transport dels arts
finals.
- Utilitzar els mitjans digitals i fsics que garanteixin una correcta transmissi
dels arts finals als centres de producci.
- Definir els protocols de comunicaci amb els equips encarregats dels
processos de difusi, publicaci i/o reproducci.
CF 3
Garantir la qualitat de la reproducci, difusi i presentaci d'illustracions
mitjanant el seguiment i control dels processos implicats.
CA 3.1 Analitzar treballs ja publicats valorant els resultats tcnics, formals i de
comunicaci i expressi en funci dels resultats buscats en el projecte
d'illustraci, atenent de forma especial a l'elecci dels mitjans tcnics de
reproducci adequats als estndards de qualitat buscats.
CA 3.2 Comparar arts finals i treballs ja publicats realitzant una anlisi crtica de les
variacions formals significatives entre ambds, de la qualitat i del grau de
fidelitat dels treballs publicats en recollir el missatge comunicatiu, conceptual,
expressiu i simblic dels arts finals.
CA 3.3 Analitzar les diferncies formals (dimensionals, cromtiques, de nitidesa i
definici visual, etc.) entre arts finals, proves obtingudes amb mitjans fsics i en
pantalla i treballs ja publicats a travs d'una comparaci crtica amb atenci a
les variacions formals que afectin els aspectes comunicatius, expressius,
simblics i de concepte.
CA 3.4 Realitzar comparacions qualitatives entre diferents mitjans de reproducci
analgica destacant els recursos que cadascun ofereix d'acord amb la seva
naturalesa i caracterstiques especfiques per a la publicaci d'illustracions i
tenint en compte les diferents tcniques amb qu estan realitzades.
CA 3.5 En diferents casos prctics degudament caracteritzats, identificar i definir els
parmetres essencials a tenir en compte en:
- La correcci de color de les edicions grfiques.
- En els processos de correcci d'edici Web.
- En la correcci final de presentacions
CA 3.6 Definir i analitzar protocols de correcta comunicaci entre els professionals que
treballen en els processos d'elaboraci i correcci de proves utilitzant els
termes tcnics adequats de manera que resultin clars i precisos en la
transmissi.

CA 3.7 En supsits de projectes d'illustraci diversos valorar les necessitats


d'intervenci en cada fase del procs en els treballs de reproducci, difusi i/o
presentaci de les illustracions definint estratgies de testat dels treballs que
en determinin la qualitat.

Continguts d'aprenentatge
Conceptes
Integraci d'illustracions en la composici de diferents tipus de projectes grfics.
- Anlisi i valoraci de la illustraci en les diferents tipus de composicions grfiques.
- Funcions de la illustraci en els diferents projectes grfics segons el mitj de difusi
(imprs, audiovisual, interactiu o d'altres).
- Valoraci conceptual, expressiva i simblica de les illustracions en funci dels objectius
del projecte.
- Relacions posicionals, pesos ptics i valoraci cromtica de les illustracions en la
maquetaci.
- Anlisi del disseny, caixes de text i altres elements compositius del projecte.
- Composici de les illustracions i altres elements formals: marges, columnes i d'altres
Adequaci als diferents mitjans de difusi: Dobles pgines, cobertes, pantalles,
fotogrames, requadres interactius o d'altres.
Preparaci dels originals d'illustraci per a difondre'ls, publicar-los i/o reproduirlos.
- Parmetres de digitalitzaci.
- Adaptaci als mitjans.
- Processos de preparaci de les imatges digitalitzades per a la seva utilitzaci en
diferents mitjans.
- Formats de fitxer.
- Resoluci, dimensionament, manera, caracterstiques i utilitzaci dels arxius d'imatges
en diferents mitjans de difusi.
- Maneres de color (cmyk, rgb, lab, duotonos, escala de grisos o d'altres) i utilitzaci en
diferents mitjans de difusi.
- Principals mitjans de transmissi d'imatges digitalitzades.
- Velocitat de transmissi dels arxius.
- Sistemes de recopilaci i compressi.
- Dispositius i programari d'emmagatzemament (CD, DVD, Memries, discos durs, FTP,
servidors o d'altres).
Preparaci etiquetatge i arxiu de les imatges per transmetre-les.
- Mtodes d'identificaci, etiquetatge i arxiu de les imatges.
- Sistemes de transmissi de les indicacions tcniques d'utilitzaci de les imatges per a la
seva reproducci.
- Protocols d'identificaci i transmissi d'instruccions de dimensionament, resoluci,
sagnat, tall, fesos o altres, en formats de presentaci analgics i digitals.
- Mtodes d'arxiu i conservaci dels originals.
- Sistemes d'organitzaci, conservaci i arxiu de les arts finals i dels arxius i imatges
digitalitzades.
- Protocols alfanumrics i lgics d'etiquetatge i arxiu.
Seguiment i control dels processos de reproducci, difusi i presentaci de les

illustracions.
- Anlisi de resultats tcnics, formal, de comunicaci i expressi de les imatges
reprodudes en diferents mitjans.
- Principals mitjans de difusi de les imatges: impresos, interactius, digitals, audiovisuals
o d'altres.
- Caracterstiques i tipologia dels mitjans impresos: sistema d'impressi (ffset, gravat en
relleu, serigrafia, impressi digital o d'altres).
- Papers i altres suports, formats, acabats, encunys, tintes, vernissos o d'altres.
- Caracterstiques i tipologia dels mitjans digitals.
- El llenguatge interactiu, caracterstiques i productes.
- Caracterstiques i tipologia dels mitjans audiovisuals.
- Animaci, trucatge i d'altres.
- Estndards de qualitat en els diferents mitjans de comunicaci, impresos, interactius i
audiovisuals.
- Criteris de valoraci de grau de fidelitat de la imatge publicada a l'original.
- Parmetres de correcci de color en les edicions grfiques.
- Correcci de les imatges en presentacions, edici web, mitjans audiovisuals i
interactius.
- Protocols de comunicaci entre els professionals dels diferents sectors.
- Estratgies i test de qualitat.

Procediments
Actituds

Ubicaci en el Catleg de Qualificacions Professionals de Catalunya


Qualificacions vinculades
AF_2-662_3

Illustraci

Nivell: 3

Unitats de competncia relacionades


UC_2-2234-11_3

Realitzar els arts finals de la illustraci.

Ocupacions i llocs de treball tipus associats


Dibuixant de cartelleres
Dibuixant d'illustracions
Dibuixant-muntador/a
Illustrador/a
Infografista de premsa

Nivell: 3