You are on page 1of 2

Codi: MF_2-0699-1111_3

Preparaci d'arts finals.


Famlia professional: Arts grfiques

Nivell: 3
Durada 150 hores
Data d'actualitzaci: 30/11/2010

Capacitats formatives i criteris d'avaluaci


CF 1 Analitzar proves d'impressi d'un disseny donat, controlant la seva correcta
reproducci.
CA 1.1 Classificar les proves d'impremta existents en funci del seu grau de fiabilitat i
cost.
CA 1.2 Seleccionar la prova d'impremta ms adequada per a un projecte degudament
caracteritzat.
CA 1.3 Comprovar visual i densitomtricament la reproducci del color d'una prova
d'impremta donada, utilitzant tires de control per verificar la densitat, el
contrast, l'equilibri de grisos i el balan de color.
CA 1.4 Revisar els textos i la composici d'una suposada prova d'impremta.
CA 1.5 Utilitzar els estndards establerts per indicar els retocs a realitzar en una
suposada prova d'impremta.
Elaborar l'art final i el prototip d'un producte grfic donat, adjuntant les
CF 2
indicacions, arxius i materials necessaris per a la seva correcta reproducci.
CA 2.1 Crear l'art final d'un projecte grfic.
CA 2.2 Comprovar la viabilitat d'un suposat art final mitjanant la revisi prvia.

CA 3.4 Comprovar el funcionament d'un disseny web en diferents plataformes i


navegadors.
CA 3.5 Comprovar el funcionament d'un disseny per a CD-ROM i per a DVD en
diferents plataformes.
CA 3.6 Comprovar el funcionament correcte d'un disseny per a llibre electrnic i per a
PDAs.
Controlar la qualitat d'un producte grfic, comprovant i verificant la seva
CF 4
correspondncia amb les dades d'un informe registre.
CA 4.1 Controlar la reproducci del color d'un producte grfic, mitjanant densitmetre,
colormetre o espectrofotmetre, verificant contrast, densitat, equilibri de grisos,
balan de color i colors de referncia.
CA 4.2 Verificar gramatges i dimensions d'un conjunt de productes grfics proposats,
comprovant que s'ajusten a uns parmetres definits.
CA 4.3 Comprovar, mitjanant comptafils, l'absncia de defectes de registre, arrencat
o brosses en els productes acabats.
CA 4.4 Comprovar els acabats, doblegats, fenedures i l'enquadernaci de diversos
productes acabats.
CA 4.5 Verificar el funcionament del disseny en diferents navegadors i plataformes de
diversos productes acabats.

CA 2.3 Ajustar suports i formats als diferents fluxos de treball proposats.


CA 2.4 Determinar la convenincia d'adjuntar mostres de color i paper a l'art final d'un
projecte donat.
CA 2.5 Crear el prototip seguint diferents mtodes per a un projecte grfic.

Adaptar un art final donat, preparant-lo per a la seva distribuci en suport


CF 3
digital off-line i on-line.
CA 3.1 Adaptar un disseny per a impressi proposat a la seva presentaci en pantalla.
CA 3.2 Comprimir una srie d'imatges donades utilitzant el mtode i factor de
compressi ms adequat als mitjans de distribuci ms habituals.
CA 3.3 Adequar el format i la mida de diversos arxius proposats als mitjans de
distribuci ms freqents.

Continguts d'aprenentatge
Conceptes
Arts finals i prototips.
- Components de l'art final: originals, tipografies, perfils de color, mostres de paper i
instruccions.
- Normes UNE sobre el lliurament d'originals digitals per a la producci grfica.
- Formats digitals d'imatges i documents (TIFF-IT, EPS, PDF, JDF).
- Classes de prototips: avantatges i inconvenients.
Entorn digital.
- Introducci a l'entorn digital: condicionants tcnics.
- Distribuci on-line i off-line.
- Ajusts dels programes de conversi a format electrnic: resolucions, lineatures, factors

de compressi d'imatges, incrustaci de fonts, gesti del color.


- Arxius informtics en l'entorn digital i les seves limitacions respecte al format.
- Principis bsics de comunicaci grfica digital.
Proves impreses.
- Tipus de proves.
- Revisi dels texts i la maquetaci en les proves impreses.
- Normes tipolitogrfiques: Teoria gramatical. Redacci literria. Sintaxi. Ortografia.
- Correcci de proves i simbologia. Normes sobre signes de correcci.
- Comprovaci de la reproducci del color en proves impreses. s de tires de control.
- Normes per a la indicaci de correccions en les proves impreses.
Control de la qualitat en preparaci d'arts finals.
- Control de matries primeres: pellcules, planxes, tinta i suports.
- Qualitat de la imatge a la planxa CTP.
- Control del color: densitometria, colorimetria i espectrofotometria.
- Estandarditzaci de processos d'impressi. Normes ISO i UNE.
- Estandarditzaci dels processos d'acabat. Normes ISO i UNE.
- Qualitat de la imatge a la pellcula: guany de punt, afinament i contrast.
- Comportament de la tinta: transferncia, desviaci monocromtica, error de to, grisor i
addicionabilitat.

Procediments

Roman informat sobre les noves tendncies i innovacions.


Organitzaci del treball
Sap administrar simultniament diversos projectes dins de lrea de treball.
Assumeix diferents rols sense dificultat i de manera simultnia.
Relaci interpersonal
Capta la informaci de forma efectiva fins i tot en situacions i missatges complexos.
S'interessa per conixer els punts de vista dels altres per ajudar-los amb ms eficcia a
arribar als seus objectius.
Motiva els altres per a qu entenguin el canvi com una oportunitat de millorar.
Assumeix el punt de vista dels usuaris o clients externs / interns.
Influeix i dinamitza el seu entorn.
Resoluci de problemes
Santicipa als esdeveniments.
Responsabilitat
El nivell dautoexigncia s coherent amb les decisions i responsabilitats que assumeix.
Pot centrar-se en els esdeveniments que interessa malgrat que siguin simultanis i
diversos.
Treball en equip
Collabora i comparteix plans de treball, informaci i recursos.

Anlisi de les proves d'impressi d'un disseny determinat per controlar la seva correcta
reproducci.

Ubicaci en el Catleg de Qualificacions Professionals de Catalunya

Indicaci de les correccions a realitzar en una prova d'impremta mitjanant les normes i
els estndards establerts.

Qualificacions vinculades

Elaboraci de l'art final i el prototip d'un producte grfic determinat.

AF_2-219_3

Disseny de productes grfics (en procs de revisi)

Comprovaci de la viabilitat d'un suposat art final mitjanant la revisi prvia.

Unitats de competncia relacionades

Adaptaci dun art final donat, preparant-ho per a la seva distribuci en suport digital
off-line i on-line.

UC_2-0699-11_3

Adequaci del format i la mida de diversos arxius proposats als mitjans de distribuci ms
freqents.

Ocupacions i llocs de treball tipus associats

Control de la qualitat d'un producte grfic, comprovant i verificant la seva reproducci


mitjanant mesures instrumentals.
Verificaci de la funcionalitat dun producte en suport digital en diferents navegadors i
plataformes de distribuci.

Actituds
Autonomia
Extreu aprenentatge de qualsevol situaci viscuda o observada.
Se sent segur quan treballa amb poques directrius i supervisi.
Innovaci

Art finalista

Preparar i verificar arts finals per a la seva distribuci.

Nivell: 3

Nivell: 3