You are on page 1of 1

Matematika: geometrija (du, prava, poluprava,

meusobni odnos dve prave u ravni) - provera


znanja (IV razred)
1. Date su take C i D. Spoji te take i nacrtaj du. Zatim je oznai.
2. Date su take A, B, C, D i E. Nacrtaj sve prave linije koje prolaze kroz dvije take.
Koliko si pravih nacrtao (nacrtala)? Oznai ih.
3. Data je prava s. Obiljei na njoj taku A. Nacrtaj poluprave kojima su poetne take B
i C, a prolaze kroz taku A.
4. Kroz taku A treba povui dvije prave od kojih je jedna paralelna s pravom m, a druga
s pravom n.
(prave m i n se sijeku)
5. Nacrtaj polupravu kojoj je taka B poetna taka i prolazi presjenom takom pravih a
i b.
6. Nacrtaj takvu pravu koja prolazi kroz taku A i normalna je na pravu a.
7. Proitaj pa napii ta znae simboli:
a II b i a b ?
8. Date su take A, B i C. Nacrtaj du AB i pravu koja prolazi kroz taku C tako da bude
normalna na du AB