You are on page 1of 1

ABSORCI INTESTINAL DE LA GLUCOSA

Laparell digestiu s lencarregat de processar els aliments ingerits per tal de transformar-los en substncies
aprofitables per les cl.lules. Els mecanismes que sutilitzen per poder-ho realitzar es coneixen amb el nom
de digesti i absorci. La digesti inclou els processos mecnics i qumics que desfan els aliments i els
transformen en els elements assimilables o nutrients. En aquest procs hi intervenen els enzims digestius.
Labsorci s el procs pel qual els nutrients travessen la paret intestinal i passen a la sang i a la limfa. La
paret intestinal est plegada i t vellositats i microvellositats que augmenten considerablement la superfcie
dabsorci.
OBJECTIU
Lobjectiu daquest prctica s fer una simulaci del procs labsorci intestinal de la glucosa, utilitzant
membranes semipermeables de cellofana (tubs de dilisi o tubs visking). Els polisacrids com el mid no
poden travessar la membrana, mentre que les molcules petites de glucosa si que ho poden fer.
MATERIAL I REACTIUS
- Bany termostatizat 37 C
- Bany a 100 C
- Xeringues
- Pipetes
- Morter
- Membranes de dilisi
- Soluci de mid al 0,2%
- Soluci de lugol
- Reactiu de Fehling A i Fehling B
- Pancreoflat (amilasa pancretica)
PROCEDIMENT
-

Omplir un vas de precipitats amb aigua destil.lada, afegir-hi 2 ml de cada un dels reactius de Fehling i
escalfar-lo a 37 C.
Agafar una membrana i sumergir un dels extrems en aigua. Fregar-la entre els dits per obrir-la. Una
vegada oberta mullar-la completament fent crrer aigua pel seu interior.
Fer un nus fort en un extrem de la membrana.
Amb una xeringa, introduir 7 ml de soluci de mid al 0,2%.
Amb una pipeta afegir 3 o 4 gotes de lugol dins la membrana. Anotar els resultats.
Tancar lextrem de la membrana amb una pina i submergir-la en el bany a 37 C.
Incubar la membrana durant 10 minuts i observar si hi ha cap canvi. Anotar els resultats.
En un morter triturar una cpsula de Pancreoflat i dissoldre-la amb 50 ml daigua destil.lada.
Amb la xeringa, introduir 7 ml de la soluci de Pancreoflat dins la membrana. Tancar lextrem amb un
nus. Observar i anotar els resultats.
Continuar incubant la membrana dins el bany a 37 C durant 20 minuts. Observar si hi ha canvis en el
color de laigua del vas i anotar els resultats.

RESULTATS
Inici de lexperiment

Final de lexperiment

Soluci de dins de la membrana


Aigua del vas de precipitats
QESTIONS
1. Fes un esquema amb dibuixos de la prctica i pinta els canvis de colors que has observat.
2. Fes una interpretaci dels resultats de la prctica.