You are on page 1of 1

NOM____________________________________DATA______________ NRE________

1. Quin dia es celebren les properes eleccions generals?

2. Contesta vertader (V) o fals (F):


Poden anar a votar:
___ noms els homes.
___ tots els homes i dones majors de 18 anys.
___ totes les persones que visquin al municipi.
3. Troba 10 paraules a la sopa de lletres i completa:
a) La ____________ electoral s el temps que els ______________ que es presenten a
les eleccions expliquen qu faran si surten elegits i demanen el _______ dels ciutadans.
Dura 15 dies i acaba amb el dia de _____________, que s el dia abans de les ________________,
en el que no es pot fer cap tipus de propaganda. Serveix perqu la gent pugui reflexionar sobre qui
votar.
b) Cada votant (persona que pot votar) reb al seu domicili la targeta ____________ que li diu a quin
___________ electoral li correspon anar a votar.
c) Els ciutadans per votar es dirigeixen al seu collegi electoral on hi ha la _________en la que tres
persones s'encarreguen d'anotar qui va a votar i que es depositin correctament els vots dins les
___________, que sn unes caixes transparents. En acabar sn els encarregats de fer
l'_________________ o recompte de vots.