You are on page 1of 1

Fantasy Skirmish

Grukk Treboosh , Miszcz Mekaniak:


LICZBA MODELI W DRUYNIE:
KOSZT REKRUTACJI:
OD:
PRESTI DRUYNY:
PODSTAWKA:

0-1
SPECJALNE
SPECJALNE
+57 PUNKTW
25 X 25 MM

Zielonoskrzy konstruuj rnego rodzaju ustrojstwa od prymitywnych wozw po


rozklekotane myny czy proste machiny wojenne. Drewno, elazo i koci czy si
beztrosko i jak popadnie. I jeli nawet konstrukcja si rozpadnie, to moe zosta
szybko zoona do kupy na lin czy te przy pomocy sznurka. Gobliny maj
smykak do tego typu prac, a wiksi od nich Orkowie s nieze w wydawaniu
polece. A jednym z najskuteczniejszych orkowych nadzorw jest Grukk Treboosh
zwany take Miszczem Mekaniakiem. W ten wanie sposb natura stworzya idealn
si robocz pord rasy Zielonoskrych.
Balisty i rnego rodzaju katapulty s szeroko uywane w kompaniach
Zielonoskrych. W machinach uywa si zwykle lin splecionych ze skry Squigw, dziki
ktrym uzyskuje si odpowiedni si do miotania pociskw. W katapultach uywa si
czasem przeciwwagi. Niezalenie jednak od szczegw konstrukcyjnych, Zielonoskrzy
nazywaj wszystkie katapulty gazociskami, a wszystkie balisty dzidomiotami.
UWAGI: Grukk Treboosh, Miszcz Mekaniak moe zosta zatrudniony przez nastpujce
druyny: owcze plemi Dzikich Orkw oraz Orkw & Gobliny, Plemi Lenych Goblinw,
Nocnych Goblinw i Zaog Zielonoskrych Kaprw.
Miszcz Mekaniak, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach
rozwoju wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy
umiejtnoci STRZELECKICH lub SIOWYCH. Ponadto, Grukk Treboosh moe
nauczy si jednej z wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
CHARAKTERNIK: Miszcz Mekaniak moe przerzuci nieudany test
STRACHU i GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, Posta
Dramatu automatycznie zdaje testy SAM W WALCE.
MISZCZ MEKANIAK: Grukk Treboosh moe wystrzeli z katapulty dowolny
model stronnika znajdujcy si w fazie strzelania w odlegoci do 1 od
podstawki katapulty.
SZANIEC: Przed rozpoczciem rozgrywki Miszcz Mekaniak dowodzc druyn
obsugi moe okopa machin wojenn. Umocniona machina wojenna traktowana
jest w fazie strzelania tak jakby znajdowaa si za oson cik i tak jakby
bronia przeszkody w fazie walki wrcz. Druyna obsugi moe obraca machin
wojenna by ta moga wystrzeli, lecz jeli machina wojenna zostanie poruszona
w inny sposb lub zniszczona, take barykada ulega zniszczeniu.
CHARAKTERYSTYKAGRUKKATREBOOSHA,MISZCZAMEKANIAKA:
MEKANIAK
SZ WW US
S
WT W
I
A
CP
Pocztkowa
4
3
4
3
4
1
2
1
7
Maksymalna
5
7
5
4
5
3
5
4
8
BRO/PANCERZ: Mekaniak posiada SZTYLET, BICZ, KUSZ, REDNI PANCERZ
oraz BALIST lub KATAPULT lub GLEBA-AAA!-GLEBA.
ZASADY SPECJALNE:
DRUYNA OBSUGI.
BALISTYKA: W czasie kadej rozgrywki Grukk Treboosh, moe przerzuci jeden
dowolny rzut Kostk Artyleryjsk, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
MEKANIAK: Miszcz Mekaniak, aby efektywnie uywa balisty lub katapulty lub glebaaaa!-gleba musi dowodzi druyn obsugi zoon z dwch modeli stronnikw
(zobacz ROZDZIA XXII: MACHINY WOJENNE).
OD: Po zakoczeniu fazy eksploracji naley wykona rzut K6, ktrego wynik okreli
warto wynagrodzenia o ktre upomni si Miszcz Mekaniak. Wynik 1 oznacza, e
Grukk Treboosh postanowi udoskonali technologi budowy GLEBA-AAA!-GLEBA
i opuszcza kompani - naley usun Posta Dramatu z KARTY DRUYNY. Wynik 25 oznacza, e Miszcz Mekaniak zada odu w wysokoci K3 Goblinw celem
przetestowania nowych ustawie machiny. Uyte do testw modele Goblinw naley
usun z KARTY DRUYNY. Natomiast rezultat 6 oznacza, e Ork zaaferowany
ostatnimi wydarzeniami zapomina o odzie.

TABELA NIEWYPAU! KATAPULTY


K6
1-2

3-4

5-6

EFEKT

ZNISZCZONA! Machina ugina si pod obcieniem i podczas strzau ulega zniszczeniu.


Kawaki drewna i metalu lec wok, a ywy pocisk spada na ziemie, rozbijajc katapult i
wyrzucajc szcztki w powietrze. Naley uy 5 okrgego wzornika, ktrego rodek
naley umieci nad modelem katapulty. Wszystkie modele, ktrych podstawki s
cakowicie przykryte, otrzymuj trafienie automatycznie, a te, ktrych podstawki s
czciowo przykryte, otrzymuj trafienie na 4+. Trafione modele otrzymuj cios o SILE
4 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Katapulta ulega zniszczeniu, a jej druyna
obsugi zostaje Wyczona z akcji!.
NIESPRAWNA! Sprawne zwykle dziaanie machiny zostaje zakcone jakim
wypadkiem, czy innym nieoczekiwanym wydarzeniem. Lina zerwaa si i choszcze
dziko na wszystkie strony, kto z druyny obsugi le nastawi nacig i ten cignie teraz
sam machin, a moe kto zaplta si w liny. Machina nie wystrzeli w tej i w nastpnej
turze, podczas ktrej dokonane zostan niezbdne naprawy. Ponadto, okrelony losowo
model nalecy do druyny obsugi zostaje Wyczony z akcji! pocignity przez zerwan
lin, wcignity w tryby maszynerii czy wystrzelony w powietrze zamiast ywego pocisku!
NIE MOE WYSTRZELI. Mniejsza usterka uniemoliwia machinie wystrza w tej turze.
Moe nalecy do druyny obsugi model zaplta w liny ywy pocisk podczas adowania,
moe zaci si mechanizm zapadkowy, albo poluzoway si liny. Machina jest
nienaruszona i bdzie moga strzela w kolejnej turze w zwyky sposb.

1|Strona

Gleba-aaa!-Gleba:
Cho pierwotnym przeznaczeniem owej katapulty byo przerzucanie zwiadowcw za
pozycje wroga, to wkrtce pod wpywem nagego olnienia poczto wykorzystywa
j w walce. Biorc pod uwag pody, bolesny i nad podziw krtki ywot, jaki wiod
Gobliny, perspektywa wystrzelenia w przestworza, perspektywa lotu, ktremu
towarzyszy szalony rechot i spojrzenia z gry na dotychczasowych orkowych panw
jest czsto a nazbyt pocigajca, by mc z niej zrezygnowa. Upadek owych ywych
pociskw wywouje tak wielkie straty i powoduje tak wielkie zamieszanie, e bro ta
zyskuje na znaczeniu i popularnoci, przycigajc niedorzecznie wrcz wielk liczb
kolejnych ochotnikw. Zdaje si ich nie odstrasza fakt, e szanse na przeycie s
znikome. Z drugiej strony wydaje si, e jedynie kompletnie szalony lub tpy Goblin
chciaby da si wystrzeli wysoko w powietrze.
Aby ustali trafienia z GLEBA-AAA!-GLEBA gracz bdzie potrzebowa
wzornika pomienia. Wystrzelony z katapulty stronnik nie jest tak duy, jak wzornik
oczywicie, ale wzornik pomienia obejmuje pole raenia pikujcego i uderzajcego w
ziemi ywego pocisku.
W fazie strzelania naley obrci katapult w kierunku modelu, w ktry gracz ma
zamiar strzela. Nastpnie gracz musi okreli, ktry z modeli wroga bdzie celem
(naley pamita, e cel musi znajdowa si w polu widzenia samej machiny). Kolejnym
krokiem jest zadeklarowanie dystansu, na ktry zostanie wystrzelony ywy pocisk
moe to by dowolna liczba z zakresu midzy minimum 12, a maksymalnym
zasigiem katapulty wynoszcym 60. Odlego strzau naley okreli bez
odmierzania dystansu do celu, a wic gracz powinien sprbowa odgadn go tak
dokadnie, jak to tylko moliwe. Nastpnie naley odmierzy zadeklarowan
odlego wzdu linii prostej midzy katapult a wyznaczonym celem, ktry naley
oznaczy znacznikiem upadku. Aby okreli, czy pocisk wyldowa w celu, naley rzuci
Kostk Rozrzutu i Kostk Artyleryjsk.
Jeeli na Kostce Artyleryjskiej wypad NIEWYPA!, to co poszo nie tak naley
rzuci K6 i sprawdzi efekty w TABELI NIEWYPAU! KATAPULTY. NIEWYPA! na
Kostce Artyleryjskiej natychmiast przerywa strza, niezalenie od tego, co wypado na
Kostce Rozrzutu. Jeeli na Kostce Artyleryjskiej wypada liczba, to oznacza ona wyraony w
calach dystans, na jaki naley przesun znacznik upadku w kierunku wyznaczonym
przez strzak, uzyskan na Kostce Rozrzutu. Jeeli na Kostce Rozrzutu wypado
TRAFIENIE!, ywy pocisk lduje dokadnie w celu, a liczba uzyskana na Kostce
Artyleryjskiej zostaje zignorowana, a oznacza jedynie, e nie uzyskano NIEWYPAU!.
Po ustaleniu miejsca, w ktrym wyldowa ywy pocisk, przychodzi czas na
rozstrzygnicie obrae. Teraz naley umieci wzornik pomienia w ten sposb, e
cieszy jego koniec dotyka znacznika upadku, a szeroki koniec szablonu na wprost od
katapulty, by wyznaczy prost lini po jakiej poleci ywy pocisk.
Poniewa wyposaone w prymitywne skrzyda ywe pociski dysponuj pewn
samosterownoci, gracz ma prawo przeprowadzi test pilotau naley rzuci K6 i
porwna wynik z wartoci SIY albo INICJATYWY ywego pocisku w zalenoci od
tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Jeeli wynik jest wikszy od
wartoci SIY albo INICJATYWY ywego pocisku, nie udao si zmieni toru lotu i
wystrzelony z katapulty model stronnika uderza w wyznaczone przez znacznik upadku
miejsce. Jeeli wynik jest mniejszy bd rwny wartoci testowanego wspczynnika
ywego pocisku, naley wykona rzut Kostk Artyleryjsk. Jeeli na Kostce Artyleryjskiej
wypada liczba, to oznacza ona wyraony w calach maksymalny dystans na jaki
mona przesun znacznik upadku lub szeroki koniec wzornika pomienia w wybranym
przez gracza kierunku. Jeeli uzyskano NIEWYPA! naley powtrzy rzut. Modele,
ktrych podstawki s cakowicie przykryte, otrzymuj trafienie automatycznie, a te
modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, otrzymuj trafienie na 4+. Trafienie
rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto wspczynnika SIA ywego pocisku,
bez moliwoci skorzystania z OCHRONY PANCERZA. Ponadto, kada niewybroniona
rana powoduje utrat K3 punktw YWOTNOCI.

CHARAKTERYSTYKA GLEBA-AAA!- GLEBA:


GLEBA-AAA!-GLEBA ma nastpujc charakterystyk:
OBRA
ZASIG
SIA

ENIA

ZASADY SPECJALNE

Katapulta
12 - 60 Specjalne
K3
bez Ochrony Pancerza
Charakterystyka GLEBA-AAA!-GLEBA obejmuje wspczynnik WT oraz W,
okrelajcy liczb 'ran', ktre katapulta moe otrzyma, nim zostanie zniszczona.
SZYBKO
WYTRZYMAO
YWOTNO
Jak obsuga
7
3
ZASADY SPECJALNE:
DUY CEL, MACHINA WOJENNA.
YWY POCISK: Cho zwykle ywymi pociskami miotanymi z katapulty s Gobliny to
Miszcz Mekaniak moe wystrzeli z GLEBA-AAA!-GLEBA dowolny pieszy model
stronnika wielkoci czowieka lub mniejszy (ywym pociskiem nie moe by zatem
model na podstawce 40 x 40 mm i wikszej) znajdujcy si w fazie strzelania w
odlegoci do 1 od podstawki katapulty. Wystrzelony ywy pocisk zostaje
automatycznie Wyczony z akcji!.

You might also like