You are on page 1of 6

ABSTRACT

The Lighting Instrumentation and Trainer Unit(LITU) is designed and innovate to


provide improvised equipment for students to carry out the lighting test equipment. The
problems with the existing trainer unit, its test cubicles are very small that is impossible for
students to carry out the experiment. Its location is very near to the existing luminaire testing
equipment. The goal of the LITU is to provide a comfortable trainer unit for students to carry out
the experiment. Futhermore, it can be equipped with 6 types of light fixtures and can conduct at
least 3 kind of experiment method at a time. It is produced by using chipboard with iron angle
bar as framework. The product is equipped with DB box where the location of the switch box,
voltmeter, lux meter and circuit breaker. In addition there are also element of curtains are used in
order to prevent interference from external light enters into the testing area. The trainer unit is
expected to ease the students comfort level during the experiment.

ABSTRAK

" Lighting Instrumentation and Trainer Unit " (LITU) ini direka dan diinovasikan untuk
menyediakan peralatan improvisasi kepada pelajar untuk menjalankan ujian pencahayaan.
Pernyataan masalah yang dihadapi dengan kotak pengujian sedia ada adalah tempat
pengujiannya sangat kecil dan padat serta menyukarkan untuk para pelajar menjalankan
eksperimen.Selain itu,ruang dan aras kerja tempat pengujian adalah terhad. Matlamat (LITU)
adalah untuk menyediakan kotak pengujian yang lebih efektif dan selesa kepada pelajar untuk
menjalankan eksperimen. Tambahan pula ia boleh dilengkapi dengan 6 jenis lampu dan mampu
menjalankan beberapa jenis kajian sekurang-kurangnya 3 kaedah eksperimen pada satu masa. Ia
dihasilkan dengan menggunakan papan serpai (chipboard) dengan besi bar sudut sebagai rangka
kerja yang kuat dan mudah didapati di pasaran. Produk ini dilengkapi dengan kotak DB dimana
tempat terletaknya kotak suis, voltmeter, meter lux dan pemutus litar. Di samping itu terdapat
juga elemen langsir digunakan untuk mengelakkan gangguan dari cahaya luar masuk ke dalam
kawasan ujian. Kotak pengujian ini dijangka dapat meningkatkan tahap keselesaan pelajar
semasa menjalankan eksperimen.

CADANGAN DAN PENAMBAHBAIKAN

Bagi membantu kajian yang lebih lanjut yang akan dilaksanakan oleh mana-mana individu atau
kumpulan di masa akan dating, terdapat beberapa cadangan yang difikirkan sebagai
penambahbaikan untuk kotak pengujian amali pencahayaan
Lighting Instrumentation And
Testing Trainer Unit ini. Antara cadangan tersebut ialah :-

i.
Kotak pengujian amali pencahayaan Lighting Instrumentation And Testing Trainer Unit
ini mempunyai keluasan berukuran cm bagi panjang dan lebar sisi dan berketinggian
.cm. Rangka bagi kotak pengujian pula menggunakan besi angle yang berukuran
.cm. Jadi pada masa akan datang, reka bentuk rangka atau produk tersebut boleh diubah
menggunakan bahan yang lebih ringan dan kukuh bagi memudahkan proses untuk dibawa ke
satu tempat ke tempat yang lain.

ii.
Selain itu, produk ini mempunyai rak/kabinet untuk menyimpan pelbagai jenis lampu.
Oleh itu, cadangan yang dapat diberikan ialah menambah bilangan rak/kabinet lagi supaya lebih
banyak lampu yang berpelbagai jenis dapat disimpan.

iii.
Di samping itu, penambahbaikan yang sesuai untuk dilakukan ialah dengan merendahkan
ketinggian kotak pengujian supaya memudahkan proses untuk memasuki produk ini dari satu
bilik ke bilik yang lain.

PERAKUAN PELAJAR

Kami akui laporan ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali bahagian-bahagian dan
ringkasan yang dilampirkan dari sumber-sumber yang telah kami jelaskan.

Tandatangan

Nama Pelajar

No Pendaftaran :
Tarikh

Tandatangan

Nama Pelajar

No Pendaftaran :
Tarikh

Tandatangan

Nama Pelajar

No Pendaftaran :
Tarikh

Tandatangan

Nama Pelajar

No Pendaftaran :
Tarikh

PERAKUAN PENYELIA

Laporan projek bertajuk Lighting Instrumentation and Trainer Unit kajian keberkesanan
sistem pencahayaan ini telah dikemukakan, disemak serta disahkan sebagai memenuhi syarat dan
keperluan penulisan projek akhir seperti yang telah ditetapkan.

Disemak Oleh

Tandatangan

Nama Penyelia :
Tarikh

Disahkan Oleh

Tandatangan

Nama Penyelia :
Tarikh

PENGHARGAAN

Assalamualaikum

Bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga kami menyiapkan
laporan projek tahun akhir ini yang telah diusahakan selama ini yang bertajuk Lighting
Instrumentation and Trainer Unit .
Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada Penyelia saya En.Azizi
Bin Mursidy yang telah banyak memberi bimbingan dan nasihat kepada kami untuk menyiapkan
projek ini dengan penuh kesabaran.
Seterusnya terima kasih kami ucapkan kepada seluruh keluarga yang banyak memberi
sokongan dan dorongan yang kuat sepanjang kajian ini dijalankan.Terima kasih tidak terhingga
juga kami ucapkan kerana memberikan kami bantuan dari segi kewangan.
Tidak lupa juga kepada rakan seperjuangan yang telah memberikan idea-idea dan
cadangan dalam menyempurnakan tugasan tahun akhir ini.Bantuan kalian dari segi informasi
terkini mengenai projek tahun akhir dan laporan amat kami hargai.Segala tunjuk ajar, nasihat dan
panduan yang telah diberikan tidak akan kami lupakan.
Akhir sekali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami secara langsung
atau tidak langsung sepanjang projek kami dijalankan dan dibentangkan.

Semoga kajian yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari Tuhan.
Sekian